Οι τελεστές καθορίζουν τον τύπο υπολογισμού που θέλετε να εκτελέσετε σε στοιχεία ενός τύπου, όπως πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό ή διαίρεση. Σε αυτό το άρθρο, θα μάθετε την προεπιλεγμένη σειρά με την οποία οι τελεστές ενεργούν σύμφωνα με τα στοιχεία ενός υπολογισμού. Επίσης, θα μάθετε πώς μπορείτε να αλλάξετε αυτή τη σειρά χρησιμοποιώντας παρενθέσεις.

Τύποι τελεστών

Υπάρχουν τέσσερις διαφορετικοί τύποι τελεστών υπολογισμού: αριθμητικοί, σύγκρισης, συνένωσης κειμένου και αναφοράς.

Για να εκτελέσετε βασικές μαθηματικές πράξεις, όπως πρόσθεση, αφαίρεση ή πολλαπλασιασμό ή για να συνδυάσετε αριθμούς και να παράγετε αριθμητικά αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε τους αριθμητικούς τελεστές σε αυτόν τον πίνακα.

Αριθμητικός τελεστής

Σημασία

Παράδειγμα

+ (σύμβολο συν)

Πρόσθεση

=3+3

– (σύμβολο μείον)

Αφαίρεση
Άρνηση

=3–1
=–1

* (αστερίσκος)

Πολλαπλασιασμός

=3*3

/ (κάθετος)

Διαίρεση

=3/3

% (σύμβολο ποσοστού)

Ποσοστό

=20%

^ (σύμβολο εκθέτη)

Ύψωση σε δύναμη

=2^3

Με τους τελεστές στον παρακάτω πίνακα, μπορείτε να συγκρίνετε δύο τιμές. Όταν γίνεται σύγκριση δύο τιμών με τη χρήση αυτών των τελεστών, το αποτέλεσμα είναι μια λογική τιμή TRUE ή FALSE.

Τελεστής σύγκρισης

Σημασία

Παράδειγμα

= (σύμβολο της ισότητας)

Ίσο με

=A1=B1

> (σύμβολο "μεγαλύτερο από")

Μεγαλύτερο από

=A1>B1

< (σύμβολο "μικρότερο από")

Μικρότερο από

=A1<B1

>= (σύμβολο "μεγαλύτερο ή ίσο")

Μεγαλύτερο ή ίσο

=A1>=B1

<= (σύμβολο "μικρότερο ή ίσο")

Μικρότερο ή ίσο

=A1<=B1

<> (σύμβολο ανισότητας)

Όχι ίσο

=A1<>B1

Χρησιμοποιήστε το εμπορικό "και" (&) για να συνδέσετε ή να συνενώνετε μία ή περισσότερες συμβολοσειρές κειμένου για να δημιουργήσετε ένα μεμονωμένο τμήμα κειμένου.

Τελεστής κειμένου

Σημασία

Παράδειγμα

& (εμπορικό "και")

Συνδέει ή συνενώνει δύο τιμές για την παραγωγή μίας συνεχούς τιμής κειμένου.

="North"&"wind"

Συνδυάστε περιοχές κελιών για υπολογισμούς με αυτούς τους τελεστές.

Τελεστής αναφοράς

Σημασία

Παράδειγμα

: (άνω και κάτω τελεία)

Τελεστής περιοχής, ο οποίος δημιουργεί μια αναφορά σε όλα τα κελιά που βρίσκονται μεταξύ δύο αναφορών, συμπεριλαμβάνοντας τις δύο αναφορές.

=SUM(B5:B15)

; (ελληνικό ερωτηματικό)

Τελεστής ένωσης, ο οποίος συνδυάζει πολλές αναφορές σε μία αναφορά.

=SUM(B5:B15;D5:D15)

(κενό διάστημα)

Τελεστής τομής, ο οποίος δημιουργεί μια αναφορά σε κελιά κοινά στις δύο αναφορές.

=SUM(B7:D7 C6:C8)

# (λίβρα)

Το σύμβολο # χρησιμοποιείται σε διάφορα περιβάλλοντα:

  • Χρησιμοποιείται ως μέρος ενός ονόματος σφάλματος.

  • Χρησιμοποιείται για να υποδείξει ανεπαρκή χώρο για απόδοση. Στις περισσότερες περιπτώσεις, μπορείτε να διευρύνετε τη στήλη μέχρι να εμφανιστούν σωστά τα περιεχόμενα.

  • Τελεστής περιοχής έκχυσης, ο οποίος χρησιμοποιείται για την αναφορά μιας ολόκληρης περιοχής σε έναν τύπο δυναμικού πίνακα.

  • #ΤΙΜΗ!

  • #####

  • =SUM(A2#)

@ (at)

Τελεστής αναφοράς, ο οποίος χρησιμοποιείται για να υποδείξει την έμμεση διασταύρωση σε έναν τύπο. 

=@A1:A10

=SUM(Πίνακας1[@[Ιανουάριος]:[Δεκέμβριος]])

Η σειρά με την οποία το Excel εκτελεί πράξεις σε τύπους

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η σειρά εκτέλεσης του υπολογισμού μπορεί να επηρεάσει την τιμή επιστροφής του τύπου, επομένως, είναι σημαντικό να κατανοήσετε τη σειρά— και πώς μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά για να λάβετε τα αποτελέσματα που αναμένετε να δείτε.

Οι τύποι υπολογίζουν τιμές με μια συγκεκριμένη σειρά. Οι τύποι στο Excel ξεκινούν πάντα με το σύμβολο της ισότητας (=). Το σύμβολο ίσον υποδεικνύει Excel ότι οι χαρακτήρες που ακολουθούν αποτελούν τύπο. Μετά από αυτό το σύμβολο ίσον, μπορεί να υπάρχει μια σειρά στοιχείων προς υπολογισμό (οι τελεστέοι), τα οποία διαχωρίζονται από τελεστές υπολογισμού. Το Excel υπολογίζει τον τύπο από αριστερά προς τα δεξιά, σύμφωνα με μια συγκεκριμένη σειρά για κάθε τελεστή του τύπου.

Εάν συνδυάσετε διάφορους τελεστές σε έναν μόνο τύπο, το Excel εκτελεί τις πράξεις με τη σειρά που εμφανίζεται στον ακόλουθο πίνακα. Εάν ένας τύπος περιέχει τελεστές με την ίδια προτεραιότητα  — για παράδειγμα, εάν ο τύπος περιέχει έναν τελεστή πολλαπλασιασμού και έναν διαίρεσης — το Excel εκτελεί τους τελεστές από τα αριστερά προς τα δεξιά.

Τελεστής

Περιγραφή

: (άνω και κάτω τελεία)

(μονό διάστημα)

; (ελληνικό ερωτηματικό)

Τελεστές αναφοράς

Αρνητικοί αριθμοί (όπως στο –1)

%

Ποσοστό

^

Ύψωση σε δύναμη

* και /

Πολλαπλασιασμός και διαίρεση

+ και –

Πρόσθεση και αφαίρεση

&

Συνδέει δύο συμβολοσειρές κειμένου (συνένωση)

=
< >
<=
>=
<>

Σύγκριση

Για να αλλάξετε τη σειρά των υπολογισμών, περικλείστε σε παρενθέσεις το τμήμα του τύπου που θα υπολογιστεί πρώτο. Για παράδειγμα, ο παρακάτω τύπος έχει ως αποτέλεσμα την τιμή του 11, επειδή Excel υπολογίζει τον πολλαπλασιασμό πριν από την πρόσθεση. Ο τύπος πρώτα πολλαπλασιάζει το 2 με το 3 και, στη συνέχεια, προσθέτει το 5 στο αποτέλεσμα.

=5+2*3

Αντίθετα, εάν χρησιμοποιήσετε παρενθέσεις για να αλλάξετε τη σύνταξη, Excel προσθέτει το 5 και το 2 και, στη συνέχεια, πολλαπλασιάζει το αποτέλεσμα επί 3 για να παράγει το 21.

=(5+2)*3

Στο παρακάτω παράδειγμα, οι παρενθέσεις που περικλείουν το πρώτο τμήμα του τύπου θα αναγκάσουν το Excel να υπολογίσει πρώτα το κελί B4+25 και, στη συνέχεια, θα διαιρέσει το αποτέλεσμα με το άθροισμα των τιμών στα κελιά D5, E5 και F5.

=(B4+25)/SUM(D5:F5)

Παρακολουθήστε αυτό το βίντεο σχετικά με τη σειρά τελεστών στο Excel για να μάθετε περισσότερα.

Πώς η Excel μετατρέπει τιμές σε τύπους

Όταν εισάγετε έναν τύπο, Excel αναμένει συγκεκριμένους τύπους τιμών για κάθε τελεστή. Εάν εισαγάγετε ένα διαφορετικό είδος τιμής από το αναμενόμενο, Excel μπορεί να μετατρέψει την τιμή.

Ο τύπος

Παράγει

Επεξήγηση

= "1"+"2"

3

Όταν χρησιμοποιείτε το σύμβολο συν (+), Excel αναμένει αριθμούς στον τύπο. Παρόλο που τα εισαγωγικά σημαίνουν ότι τα "1" και "2" είναι τιμές κειμένου, Excel μετατρέπει αυτόματα τις τιμές κειμένου σε αριθμούς.

= 1+"$4,00"

5

Όταν ένας τύπος αναμένει έναν αριθμό, Excel μετατρέπει το κείμενο εάν είναι σε μορφή που συνήθως γίνεται αποδεκτή για έναν αριθμό.

= "1/6/2001"-"1/5/2001"

31

Excel ερμηνεύσει το κείμενο ως ημερομηνία στη μορφή ηη/μμ/ηη/yyyy, μετατρέπει τις ημερομηνίες σε σειριακούς αριθμούς και, στη συνέχεια, υπολογίζει τη διαφορά μεταξύ τους.

=SQRT ("8+1")

#ΤΙΜΗ!

Excel δεν είναι δυνατό να μετατρέψετε το κείμενο σε αριθμό, επειδή το κείμενο "8+1" δεν μπορεί να μετατραπεί σε αριθμό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε "9" ή "8"+"1" αντί για "8+1" για να μετατρέψετε το κείμενο σε αριθμό και να επιστρέψετε το αποτέλεσμα 3.

= "A"&TRUE

ATRUE

Όταν το κείμενο είναι αναμενόμενο, Excel μετατρέπει αριθμούς και λογικές τιμές, όπως TRUE και FALSE, σε κείμενο.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel ή να λάβετε υποστήριξη από την Κοινότητα απαντήσεων.

Δείτε επίσης

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή σε Microsoft Office μέλη του προγράμματος Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×