Lisa B: Jutustaja klaviatuurikäsud ja puutežestid

Kehtib: Windows 10

Selles lisas on loetletud Windowsi uusima versiooni klaviatuurikäsud ja puutežestid

Windowsi teiste kiirklahvide loetelu leiate teemast Windowsi kiirklahvid. Windowsi rakenduste kiirklahvide loendi nägemiseks lugege teemat Rakenduste kiirklahvid.

Jutustaja klahv

Nüüd saate ise valida, millist muuteklahvi Jutustaja käskudes kasutate. Nii suurtähelukk (Caps Lock) kui ka sisestusklahvid on vaikimisi Jutustaja klahvid. Saate mõlemaid klahve kasutada mis tahes käsu jaoks, mis kasutab Jutustaja klahvi. Jutustaja klahvi nimetatakse käsklustes lihtsalt "Jutustajaks". Jutustaja klahvi saate Jutustaja sätetes muuta.

Märkus. Kui kasutate Jaapani 106 klahviga klaviatuuri, siis on sisestusklahv ja NonConvert vaikimisi teie Jutustaja klahvid.

Jutustaja klaviatuurikäsud


Jutustajal on kaks võimalikku klaviatuuripaigutust: standard- ja pärandpaigutus. All on toodud kummagi käsud.

Märkus. Skannimisrežiimi käsud on toodud 3. peatükis: skannimisrežiimi kasutamine.

Standardklaviatuuri paigutus

Üldised käsud

Vajutatavad klahvid Tegevus
Windows + Ctrl + sisestusklahv (Enter) Jutustaja käivitamine või peatamine
Jutustaja + paoklahv (Esc) Jutustajast väljumine
Jutustaja + 1 Sisendõppe sisselülitamine
Jutustaja + paremnool Järgmisele üksusele liikumine
Jutustaja + vasaknool Eelmisele üksusele liikumine
Jutustaja + Page up
Ctrl + Jutustaja + ülesnool
Jutustaja + Page down
Ctrl + Jutustaja + allanool
Vaate vahetamine
Jutustaja + F1 Käsuloendi kuvamine
Jutustaja + F2 Praeguse üksuse käskude kuvamine
Jutustaja + sisestusklahv (Enter) Põhitoimingu tegemine
Jutustaja + Ctrl + sisestusklahv (Enter) Otsingurežiimi sisse- või väljalülitamine
Jutustaja + F12 Praeguse kuupäeva ja kellaaja lugemine
Jutustaja + Ctrl + D Pildi kirjeldamine võrguteenuse abil
Jutustaja + Alt + F Jutustajale tagasiside andmine
Jutustaja + Z Jutustaja klahvi lukustamine
Jutustaja + Ctrl + F12 Arendusrežiimi sisse-/väljalülitamine
Jutustaja + 3 Klahvivajutuste edastamine rakendusele
Jutustaja + Alt + M Hiirerežiimi sisse- või väljalülitamine

 

Kõne reguleerimine

Vajutatavad klahvid Tegevus
Ctrl + Jutustaja + plussmärk (+)
Ctrl + Jutustaja + liitmine (numbriklahvistiku Add)
Hääle helitugevuse suurendamine
Ctrl + Jutustaja + miinusmärk (-)
Ctrl + Jutustaja + lahutamine (numbriklahvistiku Substract)
Hääle helitugevuse vähendamine
Jutustaja + plussmärk (+) Ettelugemiskiiruse suurendamine
Jutustaja + miinusmärk (-) Ettelugemiskiiruse vähendamine
Alt + Jutustaja + lahutamine (numbriklahvistiku Substract)
Alt + Jutustaja + miinusmärgiga klahv (–)
Muuteklahv (Alt) + Jutustaja + liitmine (numbriklahvistiku Add)
Muuteklahv (Alt) + Jutustaja + plussmärgiga klahv (+)
Kirjavahemärkide lugemisrežiimi muutmine
Jutustaja + V Paljusõnalisuse režiimi taseme tõstmine
Tõstuklahv (Shift) + Jutustaja + V Paljusõnalisuse režiimi taseme langetamine
Jutustaja + 2 Tähtede lugemise sisse-/väljalülitamine
Jutustaja + kaldkriips (/) Konteksti lugemine
Muuteklahv (Alt) + Jutustaja + kaldkriips (/) Loetava konteksti paljusõnalisuse sätted
Ctrl + Jutustaja + kaldkriips (/) Konteksti lugemise järjekorra muutmine

 

Teksti lugemine ja sellega töötamine

Vajutatavad klahvid Tegevus
Ctrl Lugemise peatamine
Jutustaja + tabeldusklahv (Tab)
Jutustaja + 5 (numbriklahvistik)
Üksuse lugemine
Jutustaja + kaks korda kiiresti tabeldusklahv (Tab)
Jutustaja + kiiresti kaks korda 5 (numbriklahvistik)
Jutustaja + kaks korda kiiresti K
Jutustaja + Ctrl 0+ kiiresti kaks korda 5 (numbriklahvistik)
Üksuse lugemine tähthaaval
Jutustaja + 0 Üksuse ettelugemine
Jutustaja + T Akna pealkirja lugemine
Jutustaja + W Akna lugemine
Jutustaja + X Fraasi kordamine
Jutustaja + R Kursorist alates ettelugemine
Ctrl + Jutustaja + R
Jutustaja + allanool
Dokumendi lugemise alustamine
Jutustaja + C Dokumendi lugemine
Tõstuklahv (Shift) + Jutustaja + J
Jutustaja + muuteklahv (Alt) + Home
Teksti lugemine algusest kuni kursori asukohani
Ctrl + Jutustaja + U Eelmise lehe lugemine
Ctrl + Jutustaja + I Praeguse lehe lugemine
Ctrl + Jutustaja + O Järgmise lehe lugemine
Ctrl + Jutustaja + J Eelmise lõigu lugemine
Ctrl + Jutustaja + K Praeguse lõigu lugemine
Ctrl + Jutustaja + L Järgmise lõigu lugemine
Jutustaja + Ctrl + M Eelmise lause lugemine
Jutustaja + Ctrl + koma (,) Praeguse lause lugemine
Jutustaja + Ctrl + punkt (.) Järgmise lause lugemine
Jutustaja + U Eelmise rea ettelugemine
Jutustaja + I
Jutustaja + ülesnool
Praeguse rea ettelugemine
Jutustaja + O Järgmise rea ettelugemine
Jutustaja + J
Ctrl + Jutustaja + vasaknool
Eelmise sõna lugemine
Jutustaja + K
Ctrl + Jutustaja + 5 (numbriklahvistik)
Praeguse sõna ettelugemine
Jutustaja + L
Ctrl +Jutustaja + paremnool
Järgmise sõna lugemine
Jutustaja + M Eelmise tähemärgi lugemine
Jutustaja + koma (,)
5 (numbriklahvistik)
Praeguse tähemärgi lugemine
Jutustaja + punkt (.) Järgmise tähemärgi lugemine
Jutustaja + F Järgmise või eelmise vormindusteaberühma lugemine
Tõstuklahv (Shift) + Jutustaja + F Vormindusteabe eelmise rühma lugemine
Jutustaja + B
Ctrl + Jutustaja + Home
Teksti algusesse liikumine
Jutustaja + E
Ctrl + Jutustaja + End
Teksti lõppu liikumine
Jutustaja + tõstuklahv (Shift) + allanool Lugemisvalik
Jutustaja + tõstuklahv (Shift) + kiiresti kaks korda allnool Õigekirjakontrolli valik

 

Tabelites navigeerimine

Vajutatavad klahvid Tegevus
Ctrl + muuteklahv (Alt) + Home Tabeli esimesele lahtrile liikumine
Ctrl + muuteklahv (Alt) + End Tabeli viimasele lahtrile liikumine
Ctrl + muuteklahv (Alt) + paremnool Reas järgmisele lahtrile liikumine
Ctrl + muuteklahv (Alt) + vasaknool Reas eelmisele lahtrile liikumine
Ctrl + muuteklahv (Alt) + allanool Veerus järgmisele lahtrile liikumine
Ctrl + muuteklahv (Alt) + ülesnool Veerus eelmisele lahtrile liikumine
Ctrl + tõstuklahv (Shift) + muuteklahv (Alt) + vasaknool Praeguse rea päise lugemine
Ctrl + tõstuklahv (Shift) + muuteklahv (Alt) + ülesnool Praeguse veeru päise lugemine
Ctrl + tõstuklahv (Shift) + muuteklahv (Alt) + paremnool Praeguse rea lugemine
Ctrl + tõstuklahv (Shift) + muuteklahv (Alt) + allanool Praeguse veeru lugemine
Ctrl + tõstuklahv (Shift) + muuteklahv (Alt) + kaldkriips (/)
Ctrl + tõstuklahv (Shift) + muuteklahv (Alt) + 5 (numbriklahvistik)
Jutustaja asukoha rea ja veeru ettelugemine
Ctrl + muuteklahv (Alt) + Page up Tabelilahtrile hüppamine
Ctrl + muuteklahv (Alt) + Page down Lahtri sisusse hüppamine

 

Jutustaja fookusekäsud

Vajutatavad klahvid Tegevus
Jutustaja + Home Aknas esimesele üksusele liikumine
Jutustaja + End Aknas viimasele üksusele liikumine
Jutustaja + tagasilükkeklahv Ühe üksuse võrra tagasi liikumine
Jutustaja + N Peamisele orientiirile liikumine
Jutustaja + algusnurksulg ([)
Jutustaja + lahutamine (numbriklahvistiku Substract)
Jutustaja kursori viimine süsteemikursorile
Jutustaja + üksikjutumärk (')
Jutustaja + liitmine (numbriklahvistiku Add)
Fookuse viimine üksusele
Jutustaja + A Lingitud üksusele hüppamine
Tõstuklahv (Shift) + Jutustaja + A Märkmega sisule liikumine
Muuteklahv (Alt) + Jutustaja + ülesnool Ematasemele liikumine (kui struktuurinavigeerimine on võimalik)
Muuteklahv (Alt) + Jutustaja + paremnool Järgmisele õdeüksusele liikumine (kui struktuurinavigeerimine on võimalik)
Muuteklahv (Alt) + Jutustaja + vasaknool Eelmisele õdeüksusele liikumine (kui struktuurinavigeerimine on võimalik)
Muuteklahv (Alt) + Jutustaja + allanool Esimesele tütarüksusele liikumine (kui struktuurinavigeerimine on võimalik)
Jutustaja + F7 Linkide loend
Jutustaja + F5 Orientiiride loend
Jutustaja + F6 Pealkirjade loend
Jutustaja + Ctrl + F Jutustajaotsing
Jutustaja + F3 Otsingu jätkamine edasisuunas
Jutustaja + tõstuklahv (Shift) + F3 Otsingu jätkamine tagasisisuunas

 

Numbriklahvistikukäsud

Vajutatavad klahvid Tegevus
Jutustaja + Home Aknas esimesele üksusele liikumine
Jutustaja + End Aknas viimasele üksusele liikumine
Jutustaja + muuteklahv (Alt) + Home Teksti lugemine algusest kuni kursori asukohani
Ctrl + Jutustaja + Home Teksti algusesse liikumine
Ctrl + Jutustaja + End Teksti lõppu liikumine
Jutustaja + vasaknool Eelmisele üksusele liikumine
Jutustaja + paremnool Järgmisele üksusele liikumine
Jutustaja + 5 (numbriklahvistik) Üksuse lugemine
Jutustaja + kiiresti kaks korda 5 (numbriklahvistik)
Jutustaja + Ctrl + kiiresti kaks korda 5 (numbriklahvistik)
Üksuse lugemine tähthaaval
Jutustaja + ülesnool Praeguse rea ettelugemine
Jutustaja + allanool Dokumendi lugemise alustamine
Ctrl + Jutustaja + vasaknool Eelmise sõna lugemine
Ctrl + Jutustaja + 5 (numbriklahvistik) Praeguse sõna ettelugemine
Ctrl +Jutustaja + paremnool Järgmise sõna lugemine
5 (numbriklahvistik) Praeguse tähemärgi lugemine
Jutustaja + Page up
Ctrl + Jutustaja + ülesnool
Vaate vahetamine
Jutustaja + lahutamine (numbriklahvistiku Substract) Jutustaja kursori viimine süsteemikursorile
Jutustaja + liitmine (numbriklahvistiku Add) Fookuse viimine üksusele
Ctrl + Jutustaja + liitmine (numbriklahvistiku Add) Hääle helitugevuse suurendamine
Ctrl + Jutustaja + lahutamine (numbriklahvistiku Substract) Hääle helitugevuse vähendamine
Muuteklahv (Alt) + Jutustaja + liitmine (Add)
Muuteklahv (Alt) + Jutustaja + lahutamine (Substract)
Kirjavahemärkide lugemisrežiimi muutmine
Jutustaja + sisestusklahv (Enter) Põhitoimingu tegemine
Jutustaja + tõstuklahv (Shift) + sisestusklahv (Enter) Otsingurežiimi sisse- või väljalülitamine

 

Pärandklaviatuuri paigutus

Üldised käsud

Vajutatavad klahvid Tegevus
Windowsi logoga klahv + Ctrl + N Jutustaja sätete avamine
Windowsi logoga klahv + Ctrl + sisestusklahv (Enter) Jutustaja käivitamine või peatamine
Jutustaja + paoklahv (Esc) Jutustaja peatamine
Jutustaja + 1 Sisendõppe sisselülitamine
Jutustaja + paremnool Järgmisele üksusele liikumine
Jutustaja + vasaknool Eelmisele üksusele liikumine
Jutustaja + üles-/allanool Vaate vahetamine
Jutustaja + F1 Käsuloendi kuvamine
Jutustaja + F2 Praeguse üksuse käskude kuvamine
Jutustaja + sisestusklahv (Enter) Põhitoimingu tegemine
Jutustaja + tõstuklahv (Shift) + sisestusklahv (Enter) Otsingurežiimi sisse- või väljalülitamine
Jutustaja + C Praeguse kuupäeva ja kellaaja lugemine
Jutustaja + tõstuklahv (Shift) + D Pildi kirjeldamine võrguteenuse abil
Jutustaja + E
Jutustaja + muuteklahv (Alt) + F
Jutustajale tagasiside andmine
Jutustaja + Z Jutustaja klahvi lukustamine
Jutustaja + tõstuklahv (Shift) + F12 Arendusrežiimi sisse-/väljalülitamine
Jutustaja + X Klahvivajutuste edastamine rakendusele
Jutustaja + numbrilukk (Num lock) Hiirerežiimi sisse- või väljalülitamine
Suurtäheluku kiiresti kaks korda järjest vajutamine Suurtäheluku sisse- või väljalülitamine

 

Kõne reguleerimine

Vajutatavad klahvid Tegevus
Jutustaja + Page Up Hääle helitugevuse suurendamine
Jutustaja + Page Down Hääle helitugevuse vähendamine
Jutustaja + plussmärk (+)
Jutustaja + liitmine (numbriklahvistiku Add)
Ettelugemiskiiruse suurendamine
Jutustaja + miinusmärk (-)
Jutustaja + lahutamine (numbriklahvistiku Substract)
Ettelugemiskiiruse vähendamine
Jutustaja + muuteklahv (Alt) + plussmärgiga klahv (+)
Jutustaja + muuteklahv (Alt ) + miinusmärgiga klahv (-)
Jutustaja + muuteklahv (Alt) + liitmine (numbriklahvistiku Add)
Jutustaja + muuteklahv (Alt) + lahutamine (numbriklahvistiku Substract)
Kirjavahemärkide lugemisrežiimi muutmine
Jutustaja + A
Jutustaja + Ctrl + plussmärk (+)
Jutustaja + Ctrl + liitmine (numbriklahvistiku Add)
Paljusõnalisuse režiimi taseme tõstmine
Jutustaja + Ctrl + miinusmärk (-)
Jutustaja + Ctrl + lahutamine (numbriklahvistiku Substract)
Paljusõnalisuse režiimi taseme langetamine
Jutustaja + F12 Tähtede lugemise sisse-/väljalülitamine
Jutustaja + kaldkriips (/) Konteksti lugemine
Muuteklahv (Alt) + Jutustaja + kaldkriips (/) Loetava kontekstimahu (paljusõnalisuse sätte) muutmine
Ctrl + Jutustaja + kaldkriips (/) Konteksti lugemise järjekorra muutmine

 

Teksti lugemine ja sellega töötamine

Vajutatavad klahvid Tegevus
Ctrl Lugemise peatamine
Jutustaja + D Üksuse lugemine
Jutustaja + S Üksuse lugemine tähthaaval
Jutustaja + 0 (null) Üksuse ettelugemine
Jutustaja + T Akna pealkirja lugemine
Jutustaja + W Akna lugemine
Jutustaja + V Fraasi kordamine
Jutustaja + R Kursorist alates ettelugemine
Jutustaja + M Dokumendi lugemise alustamine
Jutustaja + H Dokumendi lugemine
Jutustaja + algusnurksulg ([) Teksti lugemine algusest kuni kursori asukohani
Jutustaja + tõstuklahv (Shift) + U Eelmise lehe lugemine
Jutustaja + Ctrl + U Praeguse lehe lugemine
Jutustaja + U Järgmise lehe lugemine
Jutustaja + tõstuklahv (Shift) + I Eelmise lõigu lugemine
Jutustaja + Ctrl + I Praeguse lõigu lugemine
Jutustaja + I Järgmise lõigu lugemine
Jutustaja + Ctrl + M Eelmise lause lugemine
Jutustaja + Ctrl + koma (,) Praeguse lause lugemine
Jutustaja + Ctrl + punkt (.) Järgmise lause lugemine
Jutustaja + tõstuklahv (Shift) + O Eelmise rea ettelugemine
Jutustaja + Ctrl + O Praeguse rea ettelugemine
Jutustaja + O Järgmise rea ettelugemine
Jutustaja + tõstuklahv (Shift) + P Eelmise sõna lugemine
Jutustaja + Ctrl + P Praeguse sõna ettelugemine
Jutustaja + P Järgmise sõna lugemine
Jutustaja + tõstuklahv (Shift) + algusnurksulg ([) Eelmise tähemärgi lugemine
Jutustaja + Ctrl + algusnurksulg ([) Praeguse tähemärgi lugemine
Jutustaja + algusnurksulg ([) Järgmise tähemärgi lugemine
Jutustaja + F Järgmise või eelmise vormindusteaberühma lugemine
Tõstuklahv (Shift) + Jutustaja + F Vormindusteabe eelmise rühma lugemine
Jutustaja + Y Teksti algusesse liikumine
Jutustaja + B Teksti lõppu liikumine
Jutustaja + J Järgmisele pealkirjale hüppamine
Jutustaja + tõstuklahv (Shift) + J Eelmisele pealkirjale hüppamine
Jutustaja + L Järgmisele lingile hüppamine
Jutustaja + tõstuklahv (Shift) + L Eelmisele lingile hüppamine
Jutustaja + tõstuklahv (Shift) + allanool Praeguse valiku lugemine

 

Tabelites navigeerimine

Vajutatavad klahvid Tegevus
Jutustaja + F3 Reas järgmisele lahtrile liikumine
Jutustaja + tõstuklahv (Shift) + F3 Reas eelmisele lahtrile liikumine
Jutustaja + F4 Veerus järgmisele lahtrile liikumine
Jutustaja + tõstuklahv (Shift) + F4 Veerus eelmisele lahtrile liikumine
Jutustaja + F10 Praeguse rea päise lugemine
Jutustaja + F9 Praeguse veeru päise lugemine
Jutustaja + F8 Praeguse rea lugemine
Jutustaja + F7 Praeguse veeru lugemine
Jutustaja + F5 Jutustaja asukoha rea ja veeru ettelugemine
Jutustaja + F6 Tabelilahtrile hüppamine
Jutustaja + tõstuklahv (Shift) + F6 Lahtri sisusse hüppamine
Jutustaja + K Järgmisele tabelile hüppamine
Jutustaja + tõstuklahv (Shift) + K Eelmisele tabelile hüppamine

 

Jutustaja fookusekäsud

Vajutatavad klahvid Tegevus
Jutustaja + Home Aknas esimesele üksusele liikumine
Jutustaja + End Aknas viimasele üksusele liikumine
Jutustaja + tagasilükkeklahv Ühe üksuse võrra tagasi liikumine
Jutustaja + N Peamisele orientiirile liikumine
Jutustaja + G Jutustaja kursori viimine süsteemikursorile
Jutustaja + tilde (~) Fookuse viimine üksusele
Jutustaja + sisestusklahv (Insert) Lingitud üksusele hüppamine
Jutustaja + tõstuklahv (Shift) + sisestusklahv (Insert) Märkmega sisule liikumine
Ctrl + Jutustaja + ülesnool Ematasemele liikumine (kui struktuurinavigeerimine on võimalik)
Ctrl +Jutustaja + paremnool Järgmisele õdeüksusele liikumine (kui struktuurinavigeerimine on võimalik)
Ctrl + Jutustaja + vasaknool Eelmisele õdeüksusele liikumine (kui struktuurinavigeerimine on võimalik)
Ctrl + Jutustaja + allanool Esimesele tütarüksusele liikumine (kui struktuurinavigeerimine on võimalik)
Jutustaja + Q Viimasele kindlas alas või jaotises asuvale üksusele liikumine

Jutustaja puutežestid


Kasutatav puutežest  Tegevus
Ühe sõrmega puudutus või lohistamine Sõrme all oleva teksti lugemine
Topeltpuudutamine või ühe sõrmega vajutamine ja teisega ekraani suvalise ala puudutamine Põhitoimingu aktiveerimine
Kolmekordne puudutamine või ühe sõrmega vajutamine ja teisega ekraani suvalise ala topeltpuudutamine Teisese toimingu aktiveerimine
Ühe sõrmega vajutamine ja kahe sõrmega ekraani suvalise ala puudutamine Lohistamise alustamine või täiendavad klahvisuvandid
Ühe sõrmega vasakule või paremale libistamine Järgmisele või eelmisele üksusele liikumine
Ühe sõrmega üles või alla libistamine Vaate vahetamine
Ühekordne kahe sõrmega puudutamine Jutustaja lugemise peatamine
Ühekordne kolme sõrmega puudutamine Paljusõnalisuse režiimi muutmine
Ühekordne nelja sõrmega puudutamine Praeguse üksuse kohta Jutustaja käskude kuvamine
Kahe sõrmega topeltpuudutamine Kontekstimenüü kuvamine
Kolme sõrmega topeltpuudutamine Tekstiatribuutide lugemine
Nelja sõrmega topeltpuudutamine Otsimisrežiimi avamine
Nelja sõrmega kolm korda puudutamine Jutustaja kõikide käskude kuvamine
Kahe sõrmega vasakule, paremale, üles või alla nipsamine Kerimine
Kolme sõrmega vasakule või paremale nipsamine Menüüdes edasi või tagasi liikumine
Kolme sõrmega üles nipsamine Praeguse akna sisu lugemine
Kolme sõrmega alla nipsamine Uuritava teksti lugemise alustamine
Nelja sõrmega üles või alla nipsamine Semantilise suumi sisse- või väljalülitamine, kui seda toetatakse
Nelja sõrmega vasakule või paremale nipsamine Jutustaja kursori viimine üksuse algusse või lõppu

 

Järgmine: Lisa C. Toetatavad punktkirjakuvarid

Tagasi sisukorda