נספח ב': פקודות לוח מקשים ומחוות מגע בקורא הטקסטים

נספח זה מפרט את כל פקודות לוח המקשים ומחוות המגע הנתמכות ב'קורא טקסטים' בעדכון יום השנה של Windows 10.

כדי להציג רשימה של כל שאר קיצורי המקשים ב- Windows, ראה קיצורי מקשים ב- Windows.

כדי להציג רשימה של קיצורי מקשים באפליקציות של Windows, ראה קיצורי מקשים באפליקציות.

פקודות לוח מקשים של 'קורא טקסטים'

הקש על מקש זהלביצוע פעולה זו
מקש סמל Windows   + Enterהפעלת 'קורא טקסטים' או יציאה ממנו
Caps Lock + Escיציאה מ'קורא טקסטים'
Caps Lock + Mהתחלת הקראה
‎Ctrlהפסקת הקראה
Caps Lock + מקש רווחהפעלת מצב סריקה
Caps Lock + חץ ימינהמעבר אל הפריט הבא
Caps Lock + חץ שמאלהמעבר אל הפריט הקודם
Caps Lock + חץ למטה או למעלהשינוי תצוגה
Caps Lock + F1הצגת רשימת הפקודות של קורא הטקסטים
Caps Lock + F2הצגת פקודות עבור הפריט הנוכחי
Caps Lock + Enterביצוע פעולה ראשית
Caps Lock + Shift + Enterפתיחת מצב חיפוש
Caps Lock + Aשינוי מצב מלל
Caps Lock + Ctrl + סימן חיבור (+)הגדלת המלל
Caps Lock + Ctrl + סימן חיסור (-)הקטנת המלל
Caps Lock + Alt + סימן חיבור (+) או סימן חיסור (-)שינוי מצב פיסוק
Caps Lock + Y
מעבר אל תחילת הטקסט
Caps Lock + Zנעילת מקש 'קורא טקסטים' (Caps Lock) כך שלא תצטרך להקיש עליו עבור כל קיצור מקשים
Caps Lock + Xגרימה לקורא הטקסטים להתעלם מקיצור המקשים הבא שתשתמש בו
Caps Lock + F12הפעלה או כיבוי של קריאת הקשות
Caps Lock + Vחזרה על צירוף מילים
Caps Lock + Page Up או Page Downהנמכה או הגברה של עוצמת הקול
Caps Lock + סימן חיבור (+) או סימן חיסור (-)הנמכה או הגברה של מהירות הקול
Caps Lock + D
הקראת פריט
Caps Lock + Fהקראת מידע מתקדם על פריט
Caps Lock + Sהקראת פריט עם איות
Caps Lock + Wהקראת חלון
Caps Lock + Rהקראת כל הפריטים באזור המכיל
Caps Lock + Num Lockהפעלה וכיבוי של מצב עכבר
Caps Lock + Qמעבר אל הפריט האחרון באזור המכיל
Caps Lock + Gהעברת הסמן של קורא הטקסטים אל סמן המערכת
Caps Lock + Tהעברת הסמן של קורא הטקסטים אל המצביע
Caps Lock + Tilde (~)הגדרת מוקד לפריט
Caps Lock + Backspaceחזרה פריט אחד אחורה
Caps Lock + Insertדילוג לפריט מקושר
Caps Lock + F10הקראת כותרת השורה הנוכחית
Caps Lock + F9הקראת כותרת העמודה הנוכחית
Caps Lock + F8הקראת השורה הנוכחית
Caps Lock + F7הקראת העמודה הנוכחית
Caps Lock + F5הקראת המיקום של השורה והעמודה הנוכחיות
Caps Lock + F6דילוג לתא בטבלה
Caps Lock + Shift + F6דילוג לתוכן התא
Caps Lock + F3דילוג לתא הבא בשורה הנוכחית
Caps Lock + Shift + F3דילוג לתא הקודם בשורה הנוכחית
Caps Lock + F4דילוג לתא הבא בעמודה הנוכחית
Caps Lock + Shift + F4דילוג לתא הקודם בעמודה הנוכחית
Caps Lock + תו סוגריים מרובעים סוגר (])הקראת טקסט מההתחלה ועד לסמן
Caps Lock + אפס (0)הקראת תכונות טקסט
Caps Lock + Hהקראת מסמך
Caps Lock + Ctrl + Uהקראת העמוד הנוכחי
Caps Lock + Uהקראת העמוד הבא
Caps Lock + Shift + Uהקראת העמוד הקודם
Caps Lock + Ctrl + Iהקראת הפיסקה הנוכחית
Caps Lock + Iהקראת הפיסקה הבאה
Caps Lock + Shift + Iהקראת הפיסקה הקודמת
Caps Lock + Ctrl + Oהקראת השורה הנוכחית
Caps Lock + Oהקראת השורה הבאה
Caps lock + Shift + Oהקראת השורה הקודמת
Caps Lock + Ctrl + Pהקראת המילה הנוכחית
Caps Lock + Pהקראת המילה הבאה
Caps Lock + Shift + Pהקראת המילה הקודמת
Caps Lock + Ctrl + תו סוגריים מרובעים פותח ([)הקראת התו הנוכחי
Caps Lock + תו סוגריים מרובעים פותח ([)הקראת התו הבא
Caps Lock + Shift + תו סוגריים מרובעים פותח ([)הקראת התו הקודם
Caps Lock + Yמעבר אל תחילת הטקסט
Caps Lock + Bמעבר אל סוף הטקסט
Caps Lock + Jדילוג לכותרת הבאה
Caps Lock + Shift + Jדילוג לכותרת הקודמת
Caps Lock + Kדילוג לטבלה הבאה
Caps Lock + Shift + Kדילוג לטבלה הקודמת
Caps Lock + Lדילוג לקישור הבא
Caps Lock + Shift + Lדילוג לקישור הקודם
Caps Lock + C    
הקראת התאריך והשעה הנוכחיים
הקשה על Caps Lock פעמיים במהירות ברצףהפעלה או כיבוי של מקש Caps Lock
Caps Lock + Eמתן משוב שלילי
Caps Lock + Shift + Eמתן משוב חיובי
הקשה על Caps Lock + E פעמיים במהירות ברצףפתיחת תיבת הדו-שיח של משוב
Caps Lock + Ctrl + חץ למעלהמעבר אל פריט האב (רק כאשר האפליקציה מספקת ניווט מובנה)
Ctrl + Caps Lock + חץ ימינהמעבר אל פריט האח הבא (רק כאשר האפליקציה מספקת ניווט מובנה)
Ctrl + Caps Lock + חץ שמאלהמעבר אל פריט האח הקודם (רק כאשר האפליקציה מספקת ניווט מובנה)
Ctrl + Caps Lock + חץ למטהמעבר אל פריט הצאצא הראשון (רק כאשר האפליקציה מספקת ניווט מובנה)
Caps Lock + N
מעבר אל ציון הדרך הראשי


פקודות לוח מקשים למצב סריקה

הקש על מקש זהלביצוע פעולה זו
חץ למעלה וחץ למטהמעבר אל שורת הטקסט הבאה או הקודמת באפליקציה או בדף אינטרנט
חץ ימינה וחץ שמאלהמעבר אל התו הבא או הקודם באפליקציה או בדף אינטרנט
מקש רווחהפעלת פריט שברצונך להשתמש בו, כגון לחצן או תיבת טקסט
Enterאם פעולה זו נתמכת, ביצוע פעולה משנית בפריט
Ctrl + חץ שמאלה וכן Ctrl + חץ ימינהדילוג אל המילה הבאה או הקודמת
Ctrl+ חץ למעלה וכן Ctrl + חץ למטהמעבר אל הפיסקה הבאה או הקודמת
H או Shift + H וכן Alt + חץ למטה או Alt + חץ למעלהמעבר אל הכותרת הבאה או הקודמת
T או Shift + Tמעבר אל הטבלה הבאה או הקודמת
P או Shift + Pמעבר אל הפיסקה הבאה או הקודמת
K או Shift + K, וכן Alt + חץ ימינה או Alt + חץ שמאלהמעבר אל הקישור הבא או הקודם
D או Shift + Dמעבר אל ציון הדרך הבא או הקודם
Ctrl+ Alt + חץ ימינה או חץ שמאלהמעבר אל התא הבא או הקודם בשורה
Ctrl+ Alt + חץ למעלה או חץ למטהמעבר אל התא הבא או הקודם בעמודה
Caps Lock + F5הכרזה על מיקום בטבלה
Caps Lock + F9הכרזה על כותרת עמודה
Caps Lock + F10 הכרזה על כותרת שורה
Caps Lock + F7הקראת התוכן של עמודת הטבלה הנוכחית מההתחלה ועד הסוף
Caps Lock + F8הקראת התוכן של שורת הטבלה הנוכחית מההתחלה ועד הסוף


מחוות מגע בקורא הטקסטים

השתמש במחווה זו לביצוע פעולה זו
נגיעה או גרירה באצבע אחתהקראת התוכן שמתחת לאצבע
הקשה פעמיים או לחיצה ממושכת באצבע אחת והקשה במקום כלשהו במסך באצבע השניההפעלת הפעולה הראשית
הקשה שלוש פעמים או לחיצה ממושכת באצבע אחת ולאחר מכן הקשה פעמיים במקום כלשהו במסך באצבע השניההפעלת הפעולה המשנית
לחיצה ממושכת באצבע אחת ולאחר מכן הקשה במקום כלשהו במסך בשתי אצבעותהתחלת גרירה או אפשרויות נוספות של מקשים
החלקה ימינה או שמאלה באצבע אחתמעבר אל הפריט הבא או הקודם
החלקה למעלה או למטה באצבע אחתשינוי תצוגה
הקשה פעם אחת בשתי אצבעותהפסקת ההקראה של 'קורא טקסטים'
הקשה פעם אחת בשלוש אצבעותשינוי מצב מלל
הקשה פעם אחת בארבע אצבעותהצגת פקודות 'קורא טקסטים' עבור הפריט הנוכחי
הקשה פעמיים בשתי אצבעותהצגת תפריט תלוי הקשר
הקשה פעמיים בשלוש אצבעותהקראת תכונות טקסט
הקשה פעמיים בארבע אצבעותפתיחת מצב חיפוש
הקשה שלוש פעמים בארבע אצבעותהצגת כל הפקודות של קורא הטקסטים
החלקה מהירה ימינה, שמאלה, למעלה או למטה בשתי אצבעותגלילה
החלקה מהירה ימינה או שמאלה בשלוש אצבעותמעבר קדימה או אחורה לפי טאבים
החלקה מהירה למעלה בשלוש אצבעותהקראת החלון הנוכחי
החלקה מהירה למטה בשלוש אצבעותהתחלת הקראה בטקסט הניתן לגילוי
החלקה מהירה למעלה או למטה בארבע אצבעותכאשר אפשרות זו נתמכת, הפעלה או כיבוי של הגדלה סמנטית
החלקה מהירה ימינה או שמאלה בארבע אצבעותהזזת הסמן של קורא הטקסטים להתחלה או לסוף של יחידה


הנושא הבא: נספח ג': קולות של המרת טקסט לדיבור

חזור אל תוכן העניינים

מאפיינים:

מזהה פריט: 22806 - סקירה אחרונה: 6 באוק׳ 2016 - תיקון: 4

משוב