העתקה והדבקה של תוכן תא ספציפי

Excel ל- Microsoft 365 עבור Mac, ‏Excel 2019 עבור Mac, Excel 2016 עבור Mac

באפשרותך להעתיק ולהדביק תוכן תא או תכונות ספציפיים (כגון נוסחאות, תבניות, הערות ואימות). כברירת מחדל, אם תשתמש בסמלים העתק סמל 'העתק' והדבק לחצן 'אפשרויות הדבקה' (או COMMAND + C ו- COMMAND + V), כל התכונות יועתקו. כדי לבחור אפשרות הדבקה ספציפית, באפשרותך להשתמש באפשרות מתפריט הדבק או לבחור באפשרות הדבקה מיוחדת, ולבחור אפשרות מהתיבה הדבקה מיוחדת. תכונות שלא בחרת לא ייכללו כשתדביק.

התפריט 'הדבקה', המציג אפשרויות והדבקה מיוחדת

אפשרויות תפריט 'הדבק'

 1. בחר את התאים המכילים את הנתונים או תכונות אחרות שברצונך להעתיק.

 2. בכרטיסיה בית, לחץ על העתק סמל 'העתק' .

 3. לחץ על התא הראשון באזור שבו ברצונך להדביק את מה שהעתקת.

 4. בכרטיסיה בית, לחץ על החץ לצד הדבק ולאחרמכן בצע אחת מהפעולות הבאות. האפשרויות בתפריט הדבק תלויות בסוג הנתונים בתאים שבחרת:

  בכרטיסיה 'בית', בחר 'הדבק'

בחר

כדי להדביק

הדבק

את כל התוכן והעיצוב של התא, כולל נתונים מקושרים.

נוסחאות

רק נוסחאות.

נוסחאות ועיצוב מספרים

רק נוסחאות ואפשרויות עיצוב מספרים.

שמור על עיצוב המקור

את כל התוכן והעיצוב של התאים.

ללא גבולות

את כל תוכן התא והעיצוב למעט גבולות תא.

שמור על רוחב עמודות של המקור

רק רוחב עמודות.

בצע חילוף

סידור מחדש של תוכן התאים שהועתקו בעת ההדבקה. נתונים בשורות מודבקים בעמודות וההיפך.

הדבק ערכים

רק ערכים כפי שהם מוצגים בתאים.

ערכים ועיצוב מספרים

רק ערכים ועיצוב מספרים.

ערכים ועיצוב מקור

רק הערכים ועיצוב צבע המספר וגודל הגופן.

עיצוב

את כל עיצוב התא, לרבות עיצוב המספר והמקור.

הדבק קישור

קשר את הנתונים המודבקים לנתונים המקוריים. כשאתה מדביק קישור לנתונים שהעתקת, Excel מזין במיקום החדש הפניה מוחלטת לתא או לטווח התאים שהועתקו.

הדבק כתמונה

עותק של התמונה.

תמונה מקושרת

עותק של התמונה עם קישור לתאים המקוריים (אם תבצע שינויים בתאים המקוריים, שינויים אלה ישתקפו בתמונה שהודבקה).

רוחב עמודות

הדבקת הרוחב של עמודה אחת או של טווח עמודות בעמודה או בטווח עמודות אחרים.

מזג עיצוב מותנה

שלב עיצוב מותנה מהתאים המועתקים עם עיצוב מותנה שנמצא באזור ההדבקה.

אפשרויות 'הדבקה מיוחדת'

 1. בחר את התאים המכילים את הנתונים או תכונות אחרות שברצונך להעתיק.

 2. בכרטיסיה בית, לחץ על העתק סמל 'העתק' .

 3. לחץ על התא הראשון באזור שבו ברצונך להדביק את מה שהעתקת.

 4. בכרטיסיה בית, לחץ על החץ לצד הדבק ולאחרמכן בחר הדבקה מיוחדת.

  בכרטיסיה 'בית', בחר 'הדבק'

 5. בחר באפשרויות הרצויות.

  התיבה 'הדבקה מיוחדת'

אפשרויות הדבקה

בחר

כדי להדביק

הכל

את כל התוכן והעיצוב של התא, כולל נתונים מקושרים.

נוסחאות

רק נוסחאות.

ערכים

רק ערכים כפי שהם מוצגים בתאים.

עיצובים

את התוכן והעיצוב של התא.

הערות

ההערות המצורפות לתא בלבד.

אימות

רק כללי אימות נתונים.

הכל באמצעות ערכת הנושא של המקור

את כל התוכן והעיצוב של התא תוך שימוש בערכת הנושא שחלה על נתוני המקור.

הכל פרט לגבולות

את תוכן התא והעיצוב למעט גבולות תא.

רוחב עמודות

את הרוחב של עמודה אחת או של טווח עמודות בעמודה או בטווח עמודות אחרים.

עיצוב מספרים ונוסחאות

רק נוסחאות ועיצוב מספרים.

עיצוב מספרים וערכים

רק ערכים ואפשרויות עיצוב מספרים מהתאים שנבחרו.

הכל, מזג עיצובים מותנים

שלב עיצוב מותנה מהתאים המועתקים עם עיצוב מותנה שנמצא באזור ההדבקה.

אפשרויות פעולה

אפשרויות הפעולה משלבות ערכים מבחינה מתמטית בין אזורי ההעתקה וההדבקה.

לחץ על

לשם

ללא

הדבקת התוכן של אזור ההעתקה ללא פעולה מתמטית.

הוסף

הוספת הערכים של אזור ההעתקה לערכים של אזור ההדבקה.

החסר

חיסור הערכים של אזור ההעתקה מהערכים של אזור ההדבקה.

הכפל

הכפלת הערכים של אזור ההדבקה בערכים של אזור ההעתקה.

חלק

חילוק הערכים של אזור ההדבקה בערכים של אזור ההעתקה.

אפשרויות אחרות:

לחץ על

לשם

דלג על ריקים

מניעת החלפת ערכים או תכונות באזור ההדבקה כשקיימים תאים ריקים באזור ההעתקה.

בצע חילוף

סידור מחדש של תוכן התאים שהועתקו בעת ההדבקה. נתונים בשורות מודבקים בעמודות וההיפך.

הדבק קישור

אם הנתונים הם תמונה, יצירת קישור לתמונת המקור. אם תמונת המקור תשתנה, גם תמונה זו תשתנה.

עצה: חלק מהאפשרויות זמינות הן בתפריט הדבקה ובתיבת הדו-שיח הדבקה מיוחדת. שמות האפשרויות עשויים להיות שונים מעט אך התוצאות יהיו זהות.

 1. בחר את התאים המכילים את הנתונים או תכונות אחרות שברצונך להעתיק.

 2. בסרגל הכלים הרגיל, לחץ על העתק לחצן 'העתק' .

 3. לחץ על התא הראשון באזור שבו ברצונך להדביק את מה שהעתקת.

 4. בכרטיסיה בית, תחת עריכה , לחץעל הדבק ולאחרמכן לחץ על הדבקה מיוחדת.

  הכרטיסיה 'בית', הקבוצה 'עריכה'

 5. בתיבת הדו-שיח הדבקה מיוחדת, תחת הדבק, עשה אחת מהפעולות הבאות:

  לחץ על

  לשם

  הכל

  הדבקת כל תוכן התאים והעיצוב, כולל נתונים מקושרים.

  נוסחאות

  הדבקת הנוסחאות בלבד, כפי שהוזנו בשורת הנוסחאות.

  ערכים

  הדבק רק את הערכים כפי שמוצגים בתאים.

  עיצובים

  הדבקת עיצוב תא בלבד.

  הערות

  הדבקת ההערות המצורפות לתא בלבד.

  אימות

  הדבק כללי אימות נתונים עבור התאים שהועתקו לאזור ההדבקה.

  הכל באמצעות ערכת הנושא של המקור

  הדבק את כל תוכן התאים והעיצוב באמצעות ערכת הנושא שהוחלה על נתוני המקור.

  הכל פרט לגבולות

  הדבקת כל התוכן והעיצוב של התא למעט גבולות תא.

  רוחב עמודות

  הדבקת הרוחב של עמודה אחת או של טווח עמודות בעמודה או בטווח עמודות אחרים.

  עיצוב מספרים ונוסחאות

  הדבקת נוסחאות ואפשרויות עיצוב מספרים בלבד מהתאים שנבחרו.

  עיצוב מספרים וערכים

  הדבקת ערכים ואפשרויות עיצוב מספרים בלבד מהתאים שנבחרו.

  מזג עיצוב מותנה

  שלב עיצוב מותנה מהתאים המועתקים עם עיצוב מותנה שנמצא באזור ההדבקה.

  כדי לשלב באופן מתמטי ערכים בין אזורי ההעתקה וההדבקה, בתיבת הדו-שיח הדבקה מיוחדת, תחת פעולה,לחץ על הפעולה המתמטית שברצונך להחיל על הנתונים שהעתקת.

  לחץ על

  לשם

  ללא

  הדבקת התוכן של אזור ההעתקה ללא פעולה מתמטית.

  הוסף

  הוספת הערכים של אזור ההעתקה לערכים של אזור ההדבקה.

  החסר

  חיסור הערכים של אזור ההעתקה מהערכים של אזור ההדבקה.

  הכפל

  הכפלת הערכים של אזור ההדבקה בערכים של אזור ההעתקה.

  חלק

  חילוק הערכים של אזור ההדבקה בערכים של אזור ההעתקה.

  אפשרויות נוספות קובעות כיצד תאים ריקים מטופלים בעת הדבקתם, אם נתונים שהועתקו מודבקים כשורות או כעמודות וקישור הנתונים המודבקים לנתונים שהועתקו.

  לחץ על

  לשם

  דלג על ריקים

  הימנע מהחלפה של ערכים באזור ההדבקה כאשר תאים ריקים מתרחשים באזור ההעתקה.

  בצע חילוף

  שנה עמודות של נתונים שהועתקו לשורות, או להיפך.

  הדבק קישור

  קשר את הנתונים המודבקים לנתונים המקוריים. כשאתה מדביק קישור לנתונים שהעתקת, Excel מזין במיקום החדש הפניה מוחלטת לתא או לטווח התאים שהועתקו.

  הערה: אפשרות זו זמינה רק בעת בחירת הכל או הכל למעט גבולות תחת הדבק בתיבתהדו-שיחהדבקה מיוחדת

עצה: בגירסה Excel עבור Mac גירסה 16.33 ואילך, ניתן להוסיף את הפעולות "הדבק עיצוב", "הדבק נוסחאות" ו"הדבק ערכים" לסרגל הכלים לגישה מהירה (QAT) או להקציה לשילובי מקשים מותאמים אישית. עבור קיצורי המקשים, יהיה עליך להקצות שילוב מקשים שלא נעשה בו שימוש עדיין כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח הדבקה מיוחדת.

למידע נוסף

העברה או העתקה של גיליון

העברה או העתקה של תאים, שורות או עמודות

התאמה אישית של הסרט וסרגלי הכלים ב- Office עבור Mac

יצירת קיצור מקשים מותאם אישית עבור Office עבור Mac

זקוק לעזרה נוספת?

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×