Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

ניתן לסמן מסמך לקריאה בלבד ועדיין לאפשר שינויים בחלקים נבחרים.

באפשרותך להפוך חלקים לא מוגבלים אלה לזמינים עבור כל מי שפותח את המסמך, או להעניק הרשאה למשתמשים ספציפיים כך שרק הם יוכלו לשנות את החלקים הלא מוגבלים של המסמך.

הגנה על מסמך וסימון החלקים שניתן לשנות

 1. בכרטיסיה סקירה, בקבוצה הגנה, לחץ על הגבל עריכה.

  סמל 'הגבל עריכה' מוצג בכרטיסיה 'סקירה'

 2. באזור הגבלות עריכה, בחר בתיבת הסימון אפשר רק עריכה מסוג זה במסמך.

 3. ברשימת הגבלות העריכה, לחץ על ללא שינויים (קריאה בלבד).

 4. בחר את חלק המסמך שברצונך לאפשר בו שינויים.

  לדוגמה, בחר בלוק של פיסקאות, כותרת, משפט או מילה.

  עצה: כדי לבחור יותר מחלק אחד של המסמך בו-זמנית, בחר את החלק הרצוי, לאחר מכן הקש CTRL ובחר חלקים נוספים בזמן שאתה מחזיק את מקש CTRL לחוץ.

 5. תחת חריגים, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לאפשר לכל מי שפותח את המסמך לערוך את החלק שבחרת, בחר בתיבת הסימון כולם ברשימה קבוצות.

  • כדי לאפשר רק למשתמשים מסוימים לערוך את החלק שבחרת, לחץ על משתמשים נוספים ולאחר מכן הקלד את שמות המשתמשים.

   כלול את שמך אם ברצונך להיות מסוגל לערוך חלק זה של המסמך. הפרד כל שם באמצעות נקודה-פסיק.

   חשוב: אם בכוונתך להגן על המסמך על-ידי אימות משתמשים ולא על-ידי הגנה באמצעות סיסמה, הקפד להקליד כתובות דואר אלקטרוני עבור שמות המשתמשים.

  • לחץ על אישור ולאחר מכן בחר בתיבות הסימון לצד שמות האנשים שברצונך לאפשר להם לערוך את החלק שבחרת.

   הערה: אם תבחר ביותר מאדם אחד, אנשים אלה יתווספו כפריט לתיבה קבוצות, כך שתוכל לבחור אותם שוב במהירות.

 6. המשך לבחור חלקים של המסמך ולהקצות הרשאות משתמשים לעריכתם.

 7. תחת התחל אכיפה, לחץ על כן, התחל לאכוף הגנה.

 8. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לשם הקצאת סיסמה למסמך כדי שמשתמשים שהסיסמה ידועה להם יוכלו להסיר את ההגנה ולעבוד על המסמך, הקלד סיסמה בתיבה הזן סיסמה חדשה (אופציונלי) ולאחר מכן אשר אותה.

   הערה: השתמש באפשרות זו אם ברצונך שאנשים אחרים יוכלו לעבוד על המסמך בו-זמנית.

   השתמש בסיסמאות חזקות המשלבות אותיות רישיות וקטנות, מספרים וסימנים. סיסמאות חלשות אינן מערבבות רכיבים אלה. סיסמה חזקה: Y6dh!et5. סיסמה חלשה: House27. סיסמאות צריכות להכיל 8 תווים או יותר. ביטוי סיסמה המשתמש ב- 14 תווים או יותר עדיף. .

   ודא שאתה זוכר את הסיסמה. אם תשכח את הסיסמה, Microsoft לא תוכל לאחזר אותה. שמור את הסיסמאות שאתה רושם לעצמך במקום בטוח, הרחק מהמידע שסיסמאות אלה עוזרות להגן עליו.

  • כדי להצפין את המסמך כך שרק בעלי המסמך המורשים יוכלו להסיר את ההגנה, לחץ על אימות משתמש.

   הערה: הצפנת המסמך מונעת מאחרים לעבוד על המסמך באותו זמן.

ביטול נעילה של מסמך מוגן

כדי להסיר את כל ההגנה ממסמך, ייתכן שיהיה עליך לדעת את הסיסמה שהוחלה על המסמך. לחלופין, ייתכן שעליך להיות רשום כבעלים מורשה של המסמך.

אם אתה בעלים מורשה של המסמך, או אם ידועה לך הסיסמה להסרת הגנת המסמך, בצע את הפעולות הבאות:

 1. בכרטיסיה סקירה, בקבוצה הגנה, לחץ על הגבל עריכה.

  סמל 'הגבל עריכה' מוצג בכרטיסיה 'סקירה'

 2. בחלונית המשימות הגבל עריכה, לחץ על הפסק הגנה.

 3. אם תתבקש לספק סיסמה, הקלד את הסיסמה.

ביצוע שינויים במסמך מוגבל

בעת פתיחת מסמך מוגן, Word מגביל את השינויים שבאפשרותך לבצע בהתבסס על ההרשאה לביצוע שינויים בחלק ספציפי של המסמך שבעל המסמך העניק לך.

חלונית המשימות הגבל עריכה מציגה לחצנים למעבר לאזורי המסמך שיש לך הרשאה לשנות.

אפשרויות העריכה מוצגות בחלונית 'הגבל עריכה'.

אם אין לך הרשאה לערוך חלק כלשהו של המסמך, Word מגביל את העריכה ומציג את ההודעה "Word סיים את החיפוש במסמך" בעת לחיצה על הלחצנים בחלונית המשימות הגבל עריכה.

איתור חלקים שניתן לערוך

אם תסגור את חלונית המשימות הגבל עריכה ולאחר מכן תנסה לבצע שינויים בחלקים שעבורם אין לך הרשאה, Word יציג את ההודעה הבאה בשורת המצב:

שינוי זה אינו מותר מאחר שהבחירה נעולה.

כדי לחזור לחלונית המשימות ולמצוא אזור שיש לך הרשאה לערוך, בצע את הפעולות הבאות:

 1. בכרטיסיה סקירה, בקבוצה הגנה, לחץ על הגבל עריכה.

  סמל 'הגבל עריכה' מוצג בכרטיסיה 'סקירה'

 2. לחץ על מצא את האזור הבא שבאפשרותי לערוך או הצג את כל האזורים שבאפשרותי לערוך.

למידע נוסף

ניהול זכויות מידע ב- Office

הגבלה או הרשאה של שינויי עיצוב

הוספה או הסרה של הגנה במסמך, חוברת עבודה או מצגת

מהי חסימת קבצים?

איזו פעולה ברצונך לבצע?

הוספת הגנה וסימון החלקים הניתנים לשינוי

 1. בכרטיסיה סקירה, בקבוצה הגנה, לחץ על הגבל עריכה.

  רצועת הכלים של O14

 2. באזור הגבלות עריכה, בחר בתיבת הסימון אפשר רק עריכה מסוג זה במסמך.

 3. ברשימת הגבלות העריכה, לחץ על ללא שינויים (קריאה בלבד).

 4. בחר את חלק המסמך שברצונך לאפשר בו שינויים.

  לדוגמה, בחר בלוק של פיסקאות, כותרת, משפט או מילה.

  עצה: כדי לבחור יותר מחלק אחד של המסמך בו-זמנית, בחר את החלק הרצוי, לאחר מכן הקש CTRL ובחר חלקים נוספים בזמן שאתה מחזיק את מקש CTRL לחוץ.

 5. תחת חריגים, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לאפשר לכל מי שפותח את המסמך לערוך את החלק שבחרת, בחר בתיבת הסימון כולם ברשימה קבוצות.

  • כדי לאפשר רק למשתמשים מסוימים לערוך את החלק שבחרת, לחץ על משתמשים נוספים ולאחר מכן הקלד את שמות המשתמשים.

   כלול את שמך אם ברצונך להיות מסוגל לערוך חלק זה של המסמך. הפרד כל שם באמצעות נקודה-פסיק.

   חשוב:  אם בכוונתך להגן על המסמך על-ידי אימות משתמשים ולא על-ידי הגנה באמצעות סיסמה, הקפד להקליד כתובות דואר אלקטרוני ולא חשבונות משתמשים של Microsoft Windows או של Windows Vista עבור שמות המשתמשים.

  • לחץ על אישור ולאחר מכן בחר בתיבות הסימון לצד שמות האנשים שברצונך לאפשר להם לערוך את החלק שבחרת.

   הערה: אם תבחר ביותר מאדם אחד, אנשים אלה יתווספו כפריט לתיבה קבוצות, כך שתוכל לבחור אותם שוב במהירות.

 6. המשך לבחור חלקים של המסמך ולהקצות הרשאות משתמשים לעריכתם.

 7. תחת התחל אכיפה, לחץ על כן, התחל לאכוף הגנה.

 8. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לשם הקצאת סיסמה למסמך כדי שמשתמשים שהסיסמה ידועה להם יוכלו להסיר את ההגנה, הקלד סיסמה בתיבה הזן סיסמה חדשה (אופציונלי) ולאחר מכן אשר אותה.

   הערה:  עליך להשתמש באפשרות זו אם בכוונתך לפרסם את המסמך כך שאנשים מרובים יוכלו לעבוד עליו בו-זמנית.

   השתמש בסיסמאות חזקות המשלבות אותיות רישיות ואותיות קטנות, מספרים וסמלים. סיסמאות חלשות אינן מערבבות רכיבים אלה. סיסמה חזקה: Y6dh!et5. סיסמה חלשה: House27. סיסמאות צריכות להכיל 8 תווים או יותר. ביטוי סיסמה המשתמש ב- 14 תווים או יותר עדיף.

   חיוני שתזכור את הסיסמה שלך. אם תשכח את הסיסמה שלך, Microsoft לא תוכל לאחזר אותה. שמור את הסיסמאות שאתה כותב במקום בטוח הרחק מהמידע המוגן באמצעות סיסמאות אלה.

  • כדי להצפין את המסמך כך שרק בעלי המסמך המורשים יוכלו להסיר את ההגנה, לחץ על אימות משתמש.

   הערה:  הצפנת המסמך מונעת עריכה על-ידי יותר מאדם אחד בו-זמנית.

   לקבלת מידע נוסף אודות אימות משתמשים, ראה ניהול זכויות מידע ב- Office 2010.

ביטול נעילה של מסמך מוגן

כדי להסיר את כל ההגנה ממסמך, ייתכן שיהיה עליך לדעת את הסיסמה שהוחלה על המסמך. לחלופין, ייתכן שעליך להיות רשום כבעלים מורשה של המסמך.

אם אתה בעלים מורשה של המסמך, או אם ידועה לך הסיסמה להסרת הגנת המסמך, בצע את הפעולות הבאות:

 1. בכרטיסיה סקירה, בקבוצה הגנה, לחץ על הגבל עריכה.

  רצועת הכלים של O14

 2. בחלונית המשימות הגבל עיצוב ועריכה, לחץ על הפסק הגנה.

 3. אם תתבקש לספק סיסמה, הקלד את הסיסמה.

ביצוע שינויים במסמך מוגבל

בעת פתיחת מסמך מוגן, Microsoft Word 2010 מגביל את השינויים שבאפשרותך לבצע בהתבסס על ההרשאה לביצוע שינויים בחלק ספציפי של המסמך שבעל המסמך העניק לך.

חלונית המשימות הגבל עיצוב ועריכה מציגה לחצנים למעבר לאזורי המסמך שיש לך הרשאה לשנות.

חלונית המשימות 'הגבלת עיצוב ועריכה'

אם אין לך הרשאה לערוך חלק כלשהו של המסמך, Word מגביל את העריכה ומציג את ההודעה "Word סיים את החיפוש במסמך" בעת לחיצה על הלחצנים בחלונית המשימות הגבל עיצוב ועריכה.

פתיחת החלונית 'הגבל עיצוב ועריכה'

אם תסגור את חלונית המשימות ולאחר מכן תנסה לבצע שינויים בחלקים שעבורם אין לך הרשאה, Word יציג את ההודעה הבאה בשורת המצב:

שינוי זה אינו מותר מאחר שהבחירה נעולה.

כדי לחזור לחלונית המשימות ולמצוא אזור שיש לך הרשאה לערוך, בצע את הפעולות הבאות:

 1. בכרטיסיה סקירה, בקבוצה הגנה, לחץ על הגבל עריכה.

  רצועת הכלים של O14

 2. לחץ על מצא את האזור הבא שבאפשרותי לערוך או הצג את כל האזורים שבאפשרותי לערוך.

למידע נוסף

ניהול זכויות מידע ב- Office

הגבלה או הרשאה של שינויי עיצוב

הוספה או הסרה של הגנה במסמך, חוברת עבודה או מצגת

מהי חסימת קבצים?

חשוב:  Office 2007 אינו נתמך עוד. שדרג ל- Microsoft 365 כדי לעבוד מכל מקום ומכל מכשיר ולהמשיך ולקבל תמיכה.

שדרג כעת

איזו פעולה ברצונך לבצע?

הוספת הגנה וסימון החלקים הניתנים לשינוי

 1. בכרטיסיה סקירה, בקבוצה הגנה, לחץ על הגנת מסמך ולאחר מכן לחץ על הגבל עיצוב ועריכה.

  תמונה של רצועת הכלים ב-Word

 2. באזור הגבלות עריכה, בחר בתיבת הסימון אפשר רק עריכה מסוג זה במסמך.

 3. ברשימת הגבלות העריכה, לחץ על ללא שינויים (קריאה בלבד).

 4. בחר את חלק המסמך שברצונך להסיר את ההגבלה עליו.

  לדוגמה, בחר בלוק של פיסקאות, כותרת, משפט או מילה.

  עצה: כדי לבחור יותר מחלק אחד של המסמך בו-זמנית, בחר את החלק הרצוי, לאחר מכן הקש CTRL ובחר חלקים נוספים בזמן שאתה מחזיק את מקש CTRL לחוץ.

 5. תחת חריגים, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לאפשר לכל מי שפותח את המסמך לערוך את החלק שבחרת, בחר בתיבת הסימון כולם ברשימה קבוצות.

  • כדי לאפשר רק למשתמשים מסוימים לערוך את החלק שבחרת, לחץ על משתמשים נוספים ולאחר מכן הקלד את שמות המשתמשים. הפרד בין השמות באמצעות נקודה-פסיק. לחץ על אישור ולאחר מכן בחר בתיבות הסימון לצד שמות האנשים שברצונך לאפשר להם לערוך את החלק שבחרת.

   חשוב:  אם בכוונתך להגן על המסמך על-ידי אימות משתמשים ולא על-ידי הגנה באמצעות סיסמה, הקפד להקליד כתובות דואר אלקטרוני ולא חשבונות משתמשים של Microsoft Windows או של Windows Vista עבור שמות המשתמשים.

   הערה:  אם תבחר ביותר מאדם אחד, אנשים אלה יתווספו כפריט לתיבה קבוצות, כך שתוכל לבחור אותם שוב במהירות.

 6. המשך לבחור חלקים של המסמך ולהקצות הרשאות משתמשים לעריכתם.

 7. תחת התחל אכיפה, לחץ על כן, התחל לאכוף הגנה.

 8. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לשם הקצאת סיסמה למסמך כדי שמשתמשים שהסיסמה ידועה להם יוכלו להסיר את ההגנה, הקלד סיסמה בתיבה הזן סיסמה חדשה (אופציונלי) ולאחר מכן אשר אותה.

   השתמש בסיסמאות חזקות המשלבות אותיות רישיות ואותיות קטנות, מספרים וסמלים. סיסמאות חלשות אינן מערבבות רכיבים אלה. סיסמה חזקה: Y6dh!et5. סיסמה חלשה: House27. סיסמאות צריכות להכיל 8 תווים או יותר. ביטוי סיסמה המשתמש ב- 14 תווים או יותר עדיף.

   חיוני שתזכור את הסיסמה שלך. אם תשכח את הסיסמה שלך, Microsoft לא תוכל לאחזר אותה. שמור את הסיסמאות שאתה כותב במקום בטוח הרחק מהמידע המוגן באמצעות סיסמאות אלה.

  • כדי להצפין את המסמך כך שרק בעלי המסמך המורשים יוכלו להסיר את ההגנה, לחץ על אימות משתמש.

ביטול נעילה של מסמך מוגן

הרשאה לבצע שינויים במסמך אינה זהה להרשאה להסיר את ההגנה מהמסמך. אפילו במסמך שבו לכולם יש הרשאה לבצע שינויים בתוכן, רק לבעלים המאומתים או לאלה שמקלידים את הסיסמה הנכונה יש הרשאה להסיר את ההגנה.

אם אתה בעלים מאומת של המסמך, או אם ידועה לך הסיסמה להסרת הגנת המסמך, בצע את הפעולות הבאות:

 • בכרטיסיה סקירה, בקבוצה הגנה, לחץ על הגנת מסמך ולאחר מכן לחץ על הגבל עיצוב ועריכה.

  תמונה של רצועת הכלים ב-Word

 • בחלונית המשימות הגבל עיצוב ועריכה, לחץ על הפסק הגנה.

ביצוע שינויים במסמך מוגבל

כאשר מישהו פותח מסמך מוגן, Microsoft Office Word 2007 מגביל את האפשרות לערוך שינויים בהתאם לשאלה אם הוענקה לו הרשאה לביצוע שינויים בחלק ספציפי של המסמך. כאשר המסמך נפתח, חלונית המשימות הגבל עיצוב ועריכה מציגה לחצנים למעבר אל אזורים ניתנים לעריכה במסמך. אם הוענקה הרשאה עבור כולם לבצע שינויים בחלקים של המסמך, כל מי שיפתח את המסמך יוכל לעבור אל החלקים שהוא רשאי לערוך על-ידי לחיצה על מצא את האזור הבא שבאפשרותי לערוך.

חלונית המשימות 'הגבלת עיצוב ועריכה'

אם הוענקה הרשאה עבור משתמשים מסוימים בלבד לבצע שינויים בחלקים של המסמך, רק אותם אנשים יוכלו לנווט אל החלקים שהם רשאים לשנות. עבור כל היתר, Office Word 2007 מגביל את העריכה ומציג את ההודעה "Word סיים את החיפוש במסמך" כשהם לוחצים על הלחצנים בחלונית המשימות הגבל עיצוב ועריכה.

פתיחת חלונית המשימות 'הגבל עיצוב ועריכה'

אם תסגור את חלונית המשימות ולאחר מכן תנסה לבצע שינויים בחלקים שעבורם אין לך הרשאה, Word 2007 יציג את ההודעה הבאה בשורת המצב:

שינוי זה אינו מותר מאחר שהבחירה נעולה.

כדי לחזור לחלונית המשימות ולמצוא מקום שיש לך הרשאה לערוך, בצע את הפעולות הבאות:

 1. בכרטיסיה סקירה, בקבוצה הגנה, לחץ על הגנת מסמך ולאחר מכן לחץ על הגבל עיצוב ועריכה.

  תמונה של רצועת הכלים ב-Word

 2. לחץ על מצא את האזור הבא שבאפשרותי לערוך או הצג את כל האזורים שבאפשרותי לערוך.

למידע נוסף

הוספה או הסרה של הגנה במסמך, חוברת עבודה או מצגת

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×