Windows זיהוי דיבור מאפשר לך לשלוט במחשב שלך בקול בלבד, ללא צורך בלוח מקשים או בעכבר. מאמר זה מפרט פקודות לשימוש עם זיהוי דיבור.

לקבלת הוראות כיצד להגדיר זיהוי דיבור בפעם הראשונה, ראה שימוש בזיהוי קולי ב- Windows.

הערות: 

  • בכל פעם שתצטרך לגלות באות פקודות להשתמש, אמור "מה אוכל לומר?"

  • זיהוי דיבור זמין רק עבור השפות הבאות: אנגלית (ארצות הברית, בריטניה, קנדה, הודו ואוסטרליה), צרפתית, גרמנית, יפנית, מנדרינית (סינית פשוטה וסינית מסורתית) וספרדית.

  • בטבלאות הבאות, מילה מודגשת או צירוף מילים מודגש משמעותם שהיא דוגמה. החלף אותם במילים דומות כדי לקבל את התוצאה הרצויה.

בנושא זה

פקודות נפוצות של זיהוי דיבור

לביצוע הפעולה

אמור זאת

פתיחת 'התחל'

התחל

פתיחה של Cortana

הערה: Cortana זמינה במדינות/אזורים מסוימים בלבד, וייתכן שחלק מהתכונות של Cortana לא יהיו זמינות בכל מקום. אם Cortana אינה זמינה או כבויה, עדיין תוכל להשתמש בחיפוש.

הקש על Windows C

פתיחת חיפוש

הקש על Windows S

ביצוע פעולה באפליקציה

לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני; הקש על Windows Z; הקש על ctrl B

בחירת פריט לפי שמו

קובץ; התחל; הצג

בחירת פריט או סמל

לחץ על סל המיחזור; לחץ על מחשב; לחץ על שם קובץ

לחיצה כפולה על פריט

לחץ פעמיים על סל המיחזור; לחץ פעמיים על מחשב; לחץ פעמיים שם קובץ

מעבר לאפליקציה פתוחה

עבור אל צייר; עבור אל WordPad; עבור אל שם תוכנית; עבור לאפליקציה

גלילה בכיוון אחד

גלול מעלה; גלול מטה; גלול לשמאל; גלול לימין

הוספת פיסקה חדשה או שורה חדשה במסמך

פיסקה חדשה; שורה חדשה

בחירת מילה במסמך

בחר מילה

בחירת מילה והתחלת התיקון שלה

תיקון מילה

בחירה ומחיקה של מילים ספציפיות

מחיקת מילה

הצגת רשימה של פקודות זמינות

What can I say?‎ (מה אפשר לומר?)

עדכון הרשימה של פקודות הדיבור שזמינות כעת

רענון פקודות דיבור

הפעלת מצב האזנה

התחלת האזנה

ביטול מצב האזנה

הפסקת הקשבה

הזזת סרגל המיקרופון של 'זיהוי דיבור'

הזזת ’זיהוי דיבור’

מזעור סרגל המיקרופון

מזעור ’זיהוי דיבור’

לראש הדף 

פקודות להכתבה

לביצוע הפעולה

אמור זאת

הוספת שורה חדשה במסמך

שורה חדשה

הוספת פיסקה חדשה במסמך

פיסקה חדשה

הוספת טאב

טאב

הוסף את המילה (לדוגמה, הוסף את המילה "פסיק" במקום סימן הפיסוק)

מילה מילולית

הוסף את הצורה הספרתית של מספר (למשל, הוסף 3 במקום המילה שלוש)

מספר ספרותי

הצבת הסמן לפני מילה ספציפית

עבור אל מילה

הצבת הסמן אחרי מילה ספציפית

עבור אחרי מילה

אל תוסיף רווח לפני המילה הבאה

ללא רווח

מעבר לתחילת המשפט הנוכחי

עבור לתחילת המשפט

מעבר לתחילת הפיסקה הנוכחית

עבור לתחילת הפיסקה

מעבר לתחילת המסמך הנוכחי

Go to start of document

מעבר לסוף המשפט הנוכחי

Go to end of sentence

מעבר לסוף הפיסקה הנוכחית

עבור לסוף הפיסקה

מעבר לסוף המסמך הנוכחי

Go to end of document

בחירת מילה במסמך הנוכחי

בחר מילה

בחירת טווח מילים במסמך הנוכחי

בחר טווח מילים; בחר מילה עד מילה

בחירת כל הטקסט במסמך הנוכחי

בחר הכל

בחירת מספר מילים לפני המיקום של הסמן

בחר ב-20 המילים הקודמות; בחר ב-10 המילים הקודמות

בחירת מספר מילים אחרי המיקום של הסמן

Select next 20 words; Select next 10 words

בחירת הטקסט האחרון שהכתבת

בחר את זה

ניקוי הבחירה במסך

‏‏נקה בחירה

הפיכת האות הראשונה במילה לאות רישית

Caps word

הפיכת כל האותיות במילה לאותיות רישיות

המילה 'הכל אותיות'

הפיכת כל האותיות במילה לאותיות קטנות

ללא מילה של Caps

שינוי המילים הבאות לאותיות רישיות

Change next 10 words to uppercase

שינוי המילים הבאות לאותיות קטנות

Change next 10 words to lowercase

מחיקת המשפט הקודם

מחק את המשפט הקודם

מחיקת המשפט הבא

מחק את המשפט הבא

מחיקת הפיסקה הקודמת

מחק את הפיסקה הקודמת

מחיקת הפיסקה הבאה

מחק את הפיסקה הבאה

מחיקת הטקסט האחרון או זה שהוכתב אחרון

Delete that

לראש הדף 

פקודות עבור לוח המקשים

לביצוע הפעולה

אמור זאת

הקש על מקש או על צירוף מקשים

הקש על מקש מקלדת; הקש A; הקש על capital B; הקש Shift plus A; הקש Ctrl plus A

הקש על מקשים מסוימים בלוח המקשים מבלי לומר "הקש" תחילה

מחק; Backspace; Enter; Page Up; Page Down; דף הבית; End;Tab

הערות: 

  • באפשרותך גם להשתמש באלף-בית הפונטי של ICAONATO. לדוגמה, תוכל לומר "הקש על Alpha" כדי להקיש על "A" או "הקש על Bravo" כדי להקיש על "B".

  • פקודות של 'זיהוי דיבור' להקשה על לוח המקשים פועלות רק בשפות המשתמשות באותיות לטיניות.

לראש הדף 

פקודות לסימני פיסוק ולתווים מיוחדים

כדי להוסיף

אמור זאת

,

פסיק

;

נקודה-פסיק

.

נקודה; נקודה עשרונית

:

Colon

"

Open double quote; Open quote

"

Close double quote; Close quote; Close inverted commas

'

Apostrophe

'

Open single quote

'

Close single quote

>

סימן גדול מ

<

סימן קטן מ

/

קו נטוי קדימה

\

קו נטוי הפוך

~

טילדה

@

סימן שטרודל

!

סימן קריאה; סימן קריאה

?

סימן שאלה

#

סולמית; סמל מספר

$

סימן דולר

%

סמל האחוזים

^

קרה

(

פתח סוגריים; סוגריים פותחים

)

סגור סוגריים; סוגריים סוגרים

_

קו תחתון

-

מקף; סימן חיסור; סימן מינוס

-

En dash

-

Em dash

=

סימן שווה

+

סימן חיבור

{

פתח סוגריים מסולסלים; תו פותח של סוגריים מסולסלים

}

סגור סוגריים מסולסלים; תו סוגר של סוגריים מסולסלים

[

פתח סוגריים מרובעים; תו פותח של סוגריים מרובעים

]

סגור סוגריים מרובעים; תו סוגר של סוגריים מרובעים

|

קו אנכי

:-)

סמיילי

:-(

פרצוף זועף

;-)

קריצה

סימן מסחרי

¾

סימן שלושה-רבעים

¼

סימן רבע

½

סימן חצי

£

סימן לירה שטרלינג

&

אמפרסנד; סימן ”ו“

*

כוכבית

//

קו נטוי כפול

`

סימן ציטוט באנגלית

<

פתח סוגר זוויתי

>

סגור סוגר זוויתי

±

סימן חיבור או סימן חיסור

«

פתח ציטוט זוויתי

»

סגור ציטוט זוויתי

×

סימן כפל

÷

סימן חילוק

¢

סימן סנט

¥

סימן ין

§

סימן מקטע

©

סימן זכויות יוצרים

®

סימן רשום; סימן מסחרי רשום

°

סימן מעלות

סימן פיסקה

...

שלוש נקודות; נקודה נקודה נקודה

ƒ

סימן פונקציה

לראש הדף 

פקודות עבור Windows ואפליקציות

לביצוע הפעולה

אמור זאת

בחירת פריט לפי שמו

קובץ; התחל; הצג

בחירת פריט או סמל

לחץ על סל המיחזור; לחץ על מחשב; לחץ על שם הקובץ

לחיצה כפולה על פריט

לחץ פעמיים על מחשב; לחץ פעמיים על סל המיחזור; לחץ פעמיים על שם תיקיה

לחיצה באמצעות לחצן העכבר הימני על פריט

לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על מחשב; לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על סל המיחזור; לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שם תיקיה

מזעור כל החלונות כדי להציג את שולחן העבודה

הצג את שולחן העבודה

בחר משהו אם אינך יודע איך הוא נקרא

הצג מספרים (מספרים יופיעו על המסך עבור כל פריט בחלון הפעיל. אמור את המספר התואם של הפריט כדי לבחור אותו.)

בחירת פריט ממוספר

19 אישור; 5 אוקיי

לחיצה כפולה על פריט ממוספר

לחץ פעמיים על 19; לחץ פעמיים על 5

לחיצה באמצעות לחצן העכבר הימני על פריט ממוספר

Right-click 19; Right-click 5

לפתוח אפליקציה

Open Paint; Open WordPad; Open app name

מעבר לאפליקציה פתוחה

Switch to Paint; Switch to WordPad; Switch to app name; Switch application

סגירת אפליקציה

Close that; Close Paint; Close Documents

מזעור

מזער זאת; מזעור צייר; מזעור מסמכים

הגדלה

Maximize that; Maximize Paint; Maximize Documents

שחזור

Restore that; Restore Paint; Restore Documents

גזור

גזור; גזור את

העתק

העתק; העתק את

הדבק

הדבק

למחוק

מחק; מחק את

בטל

ביטול פעולה; בטל

גלילה בכיוון אחד

גלול מעלה; גלול מטה; גלול לימין; גלול לשמאל

גלילה למרחק מדויק בעמודים

גלול מטה ב- 2 עמודים; גלילה למעלה ב- 10 עמודים

גלילה למרחק מדויק ביחידות אחרות

Scroll up 5; Scroll down 7

מעבר אל שדה בטופס או באפליקציה

עבור אל שם השדה; עבור אל נושא; עבור אל כתובת; עבור אל עותק

לראש הדף 

פקודות לשימוש בעכבר

לביצוע הפעולה

אמור זאת

הצגת רשת העכבר

רשת העכבר

הזזת המצביע אל המרכז של ריבוע כלשהו ברשת העכבר

מספר הריבוע; 1; 7; 9

בחירת ריבוע ברשת העכבר

לחץ על מספר הריבוע

בחירת פריט לגרירה עם העכבר

מספר הריבוע שבו מופיע הפריט (ואחריו) סימון; 3 סימון; 7 סימן; 9 mark

בחירת אזור ברשת העכבר שאליו ברצונך לגרור את הפריט

מספר הריבוע שבו ברצונך לגרור את הפריט (ואחריו) לחץ; 4 לחיצה; 5 לחיצה; 6 לחיצה

לראש הדף 

תוכל לעיין גם 

שימוש בזיהוי קולי Windows 

תמיכה בנגישות עבור Windows

באפשרותך להדפיס נושא זה לצורך עיון מהיר בזמן שאתה משתמש בתכונה 'זיהוי דיבור של Windows'.

כיצד להשתמש ב'זיהוי דיבור'?

כדי להשתמש בתכונה 'זיהוי דיבור', הדבר הראשון שעליך לעשות הוא להגדיר אותה במחשב שלך. כאשר תהיה מוכן להשתמש ב'זיהוי דיבור', עליך לומר פקודות פשוט וקצרות. הטבלה הבאה כוללת כמה מהפקודות הנפוצות ביותר.

כדי לפתוח את 'זיהוי דיבור'

  1. פתח את זיהוי דיבור על-ידי לחיצה על לחצן התחל, לחיצה על כל התוכניות ,לחיצה על עזרים ,לחיצה על נוחות Accessולאחר מכן לחיצה על Windows דיבור.

  2. אמור 'התחלת האזנה', או לחץ על לחצן מיקרופון כדי להפעיל את מצב האזנה.

הערה: זיהוי דיבור זמין רק באנגלית, צרפתית, ספרדית, גרמנית, יפנית, סינית פשוטה וסינית מסורתית.

פקודות נפוצות של זיהוי דיבור

פקודות בשימוש נפוץ

הטבלה הבאה מציגה כמה מהפקודות הנפוצות ביותר של 'זיהוי דיבור'. מילים בגופן נטוי מציינות כי באפשרותך לומר דברים רבים אחרים במקום המילה או צירוף המילים לדוגמה, ולקבל תוצאות שימושיות.

לביצוע הפעולה

אמור זאת

לחץ על פריט כלשהו לפי שמו

לחץ על קובץ; התחל; הצג

לחץ על פריט כלשהו

לחץ על סל המיחזור; לחץ על מחשב; לחץ על שם הקובץ

לחץ כפולה על פריט כלשהו

לחץ פעמיים על סל המיחזור; לחץ פעמיים על מחשב; לחץ פעמיים על שם הקובץ

מעבר לאפליקציה פתוחה

עבור אל צייר; עבור אל WordPad; עבור אל שם תוכנית; עבור לאפליקציה

גלילה בכיוון אחד

גלול מעלה; גלול מטה; גלול לשמאל; גלול לימין

הוספת פיסקה חדשה או שורה חדשה במסמך

פיסקה חדשה; שורה חדשה

בחירת מילה במסמך

בחר מילה

בחירת מילה והתחלת התיקון שלה

תקן מילה

בחירה ומחיקה של מילים ספציפיות

מחק מילה

הצגת רשימה של פקודות זמינות

What can I say?‎ (מה אפשר לומר?)

עדכון הרשימה של פקודות הדיבור שזמינות כעת

רענון פקודות דיבור

גרום למחשב להאזין לך

התחלת האזנה

גרום למחשב להפסיק להאזין

הפסקת הקשבה

הזזת סרגל המיקרופון של 'זיהוי דיבור'

הזזת ’זיהוי דיבור’

מזעור סרגל המיקרופון

מזעור ’זיהוי דיבור’

הצגת תוכן 'עזרה ותמיכה' אודות משימות ספציפיות

כיצד ניתן לבצע פעולה כלשהי?

לדוגמה, אמור "כיצד ניתן להתקין מדפסת?" כדי להציג רשימה של נושאי עזרה.

שים לב שפקודה זו זמינה רק אם אתה משתמש במזהה הדיבור באנגלית של ארצות הברית. לקבלת מידע נוסף, ראה הגדרת אפשרויות דיבור.

הכתבה

פקודות לעבודה עם טקסט

הטבלה הבאה מציגה פקודות לשימוש ב'זיהוי דיבור ' לעבודה עם טקסט. מילים בגופן נטוי מציינות כי באפשרותך לומר דברים רבים אחרים במקום המילה או צירוף המילים לדוגמה, ולקבל תוצאות שימושיות.

לביצוע הפעולה

אמור זאת

הוספת שורה חדשה במסמך

שורה חדשה

הוספת פיסקה חדשה במסמך

פיסקה חדשה

הוספת טאב

טאב

הוספת המילה המפורשת עבור הפקודה הבאה (לדוגמה, באפשרותך להוסיף את המילה "comma" במקום את סימן הפיסוק)

מילה מפורשת

הוספת הצורה המספרית של מספר

מספר בצורה מספרית

הצבת הסמן לפני מילה ספציפית

עבור אל word

הצבת הסמן אחרי מילה ספציפית

עבור אחרי מילה

אל תוסיף רווח לפני המילה הבאה

ללא רווח

מעבר לתחילת המשפט שבו נמצא הסמן

עבור לתחילת המשפט

מעבר לתחילת הפיסקה שבה נמצא הסמן

עבור לתחילת הפיסקה

מעבר לתחילת המסמך

Go to start of document

מעבר לסוף המשפט שבו נמצא הסמן

Go to end of sentence

מעבר לסוף הפיסקה שבה נמצא הסמן

עבור לסוף הפיסקה

מעבר לסוף המסמך הנוכחי

Go to end of document

בחירת מילה במסמך הנוכחי

בחר מילה

בחירת טווח מילים במסמך הנוכחי

בחר טווח מילים; בחירת מילה עד מילה

בחירת כל הטקסט במסמך הנוכחי

בחר הכל

בחירת מספר מילים לפני המיקום של הסמן

בחר ב-20 המילים הקודמות; בחר ב-10 המילים הקודמות

בחירת מספר מילים אחרי המיקום של הסמן

Select next 20 words; Select next 10 words

בחירת הטקסט האחרון שהכתבת

בחר את זה

ניקוי הבחירה במסך

‏‏נקה בחירה

הפוך את האות הראשונה במילה לאות רישית

מילה מתחילה באות רישית

הפוך את כל האותיות במילה לאותיות אישיות

מילה שכולה באותיות רישיות

הפוך את כל האותיות במילה לאותיות קטנות

מילה ללא אותיות רישיות

שינוי המילים הבאות לאותיות רישיות

Change next 10 words to uppercase

שינוי המילים הבאות לאותיות קטנות

Change next 10 words to lowercase

מחיקת המשפט הקודם

מחק את המשפט הקודם

מחיקת המשפט הבא

מחק את המשפט הבא

מחיקת הפיסקה הקודמת

מחק את הפיסקה הקודמת

מחיקת הפיסקה הבאה

מחק את הפיסקה הבאה

מחיקת הטקסט האחרון או זה שהוכתב אחרון

Delete that

מקשי לוח המקשים

פקודות עבור לוח המקשים

הטבלה הבאה מציגה פקודות לשימוש ב'זיהוי דיבור' ללחיצה על מקשים בלוח המקשים. מילים בגופן נטוי מציינות כי באפשרותך לומר דברים רבים אחרים במקום המילה או צירוף המילים לדוגמה, ולקבל תוצאות שימושיות.

לביצוע הפעולה

אמור זאת

הקשה על מקש כלשהו בלוח המקשים

הקש על מקש בלוח המקשים; הקש על A; הקש על האות B; הקש על Shift ו- A; הקש על Ctrl ו- A

הקש על מקשים מסוימים בלוח המקשים מבלי לומר "הקש" תחילה

מחק; Backspace; Enter; Page Up; עמוד למטה; דף הבית; End;Tab

הערות: 

  • באפשרותך להשתמש גם באלפבית הפונטי של ICAONATO כדי לומר את מקשי לוח המקשים להקשה. לדוגמה, באפשרותך לומר "Press Alpha" כדי להקיש על "a" או "Press Bravo" כדי להקיש על "b".

  • שימוש ב'זיהוי דיבור' להקשה על מקשים בלוח המקשים יפעל רק עם אותיות אלפבית לטיניות.

סימני פיסוק ותווים מיוחדים

פקודות לסימני פיסוק ולתווים מיוחדים

הטבלה הבאה מציגה פקודות לשימוש ב'זיהוי דיבור' להוספת סימני ניקוד ותווים מיוחדים. מילים בגופן נטוי מציינות כי באפשרותך לומר דברים רבים אחרים במקום המילה או צירוף המילים לדוגמה, ולקבל תוצאות שימושיות.

כדי להציג

אמור זאת

,

פסיק

;

נקודה-פסיק

.

נקודה; נקודה עשרונית

:

Colon

"

Open double quote; Open quote

"

Close double quote; Close quote; Close inverted commas

'

Apostrophe

'

Open single quote

'

Close single quote

>

סימן גדול מ

<

סימן קטן מ

/

קו נטוי קדימה

\

קו נטוי הפוך

~

טילדה

@

סימן שטרודל

!

סימן קריאה; סימן קריאה

?

סימן שאלה

#

סולמית; סמל מספר

$

סימן דולר

%

סמל האחוזים

^

קרה

(

פתח סוגריים; סוגריים פותחים

)

סגור סוגריים; סוגריים סוגרים

_

קו תחתון

-

מקף; סימן חיסור; סימן מינוס

En dash

Em dash

=

סימן שווה

+

סימן חיבור

{

פתח סוגריים מסולסלים; תו פותח של סוגריים מסולסלים

}

סגור סוגריים מסולסלים; תו סוגר של סוגריים מסולסלים

[

פתח סוגריים מרובעים; תו פותח של סוגריים מרובעים

]

סגור סוגריים מרובעים; תו סוגר של סוגריים מרובעים

|

קו אנכי

:-)

סמיילי

:-(

פרצוף זועף

;-)

קריצה

סימן מסחרי

¾

Three quarter sign

¼

One quarter sign

½

One half sign

£

סימן לירה שטרלינג

&

אמפרסנד; סימן ”ו“

*

כוכבית

//

קו נטוי כפול

`

סימן ציטוט באנגלית

<

פתח סוגר זוויתי

>

סגור סוגר זוויתי

±

סימן חיבור או סימן חיסור

«

פתח ציטוט זוויתי

»

סגור ציטוט זוויתי

×

סימן כפל

÷

סימן חילוק

¢

סימן סנט

¥

סימן ין

§

סימן מקטע

©

סימן זכויות יוצרים

®

Registered sign, Registered trademark sign

°

סימן מעלות

סימן פיסקה

...

שלוש נקודות; נקודה נקודה נקודה

ƒ

סימן פונקציה

פקדים

פקודות לשימוש בפקדים נפוצים

הטבלה הבאה מציגה פקודות לשימוש ב'זיהוי דיבור' לביצוע משימות ב- Windows. מילים בגופן נטוי מציינות כי באפשרותך לומר דברים רבים אחרים במקום המילה או צירוף המילים לדוגמה, ולקבל תוצאות שימושיות.

לביצוע הפעולה

אמור זאת

לחץ על פריט כלשהו על-ידי אמירת שמו

קובץ; ערוך; הצג ;שמור; מודגש

לחץ על פריט כלשהו

Click File; Click Bold; Click Save; Click Close

לחץ כפולה על פריט כלשהו

לחץ פעמיים על מחשב; לחץ פעמיים על סל המיחזור; לחץ פעמיים על שם תיקיה

לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על פריט כלשהו

לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על מחשב; לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על סל המיחזור; לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שם תיקיה

מזעור כל החלונות כדי להציג את שולחן העבודה

הצג את שולחן העבודה

לחיצה על פריט שאינך יודע את שמו

הצג מספרים (מספרים יופיעו על המסך עבור כל פריט בחלון הפעיל. אמור את המספר התואם של הפריט כדי לבחור אותו.)

לחיצה על פריט ממוספר

19 אישור; 5 אוקיי

לחיצה כפולה על פריט ממוספר

Double-click 19; Double-click 5

לחיצה באמצעות לחצן העכבר הימני על פריט ממוספר

לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על 19; לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על 5

Windows

פקודות לעבודה עם חלונות

הטבלה הבאה מציגה פקודות לשימוש ב'זיהוי דיבור' לעבודה עם חלונות ותוכניות. מילים בגופן נטוי מציינות כי באפשרותך לומר דברים רבים אחרים במקום המילה או צירוף המילים לדוגמה, ולקבל תוצאות שימושיות.

לביצוע הפעולה

אמור זאת

פתיחת תוכנית

פתח את צייר; פתח את WordPad; פתח את שם אפליקציה

מעבר לאפליקציה פתוחה

עבור אל צייר; עבור אל WordPad; עבור אל שם תוכנית; עבור לאפליקציה

סגירת תוכנית

סגור את זה; סגור צייר; סגירת מסמכים

מזעור

מזער; מזער את צייר; מזער את מסמכים

הגדלה

הגדל את זה; הגדל צייר; הגדלת מסמכים

שחזור

שחזר זאת; שחזור צייר; שחזור מסמכים

גזור

גזור; גזור את

העתק

העתק; העתק את

הדבק

הדבק

למחוק

מחק; מחק את

בטל

ביטול פעולה; בטל

גלילה בכיוון אחד

גלול מעלה; גלול מטה; גלול לימין; גלול לשמאל

גלילה למרחק מדויק בעמודים

Scroll down 2 pages; Scroll up 10 pages

גלילה למרחק מדויק ביחידות אחרות

גלול כלפי מעלה 5; גלול מטה 7

מעבר אל שדה בטופס או באפליקציה

עבור אל שם שדה; עבור אל נושא; עבור אל כתובת; עבור אל עותק לידיעה

לחיצה במקום כלשהו במסך

פקודות ללחיצה במקום כלשהו על המסך

הטבלה הבאה מציגה פקודות לשימוש ב'זיהוי דיבור' ללחיצה במקום כלשהו על המסך. מילים בגופן נטוי מציינות כי באפשרותך לומר דברים רבים אחרים במקום המילה או צירוף המילים לדוגמה, ולקבל תוצאות שימושיות.

לביצוע הפעולה

אמור זאת

הצגת רשת העכבר

רשת העכבר

הזזת מצביע העכבר אל המרכז של ריבוע כלשהו ברשת העכבר

מספר- או מספרים- שלהריבוע; 1; 7; 9; 1, 7, 9

לחץ על ריבוע כלשהו ברשת העכבר

לחץ על מספר הריבוע

בחירת פריט לגרירה עם רשת העכבר

מספר- או מספרים- שלהריבוע שבו מופיע הפריט; 3, 7, 9 (ואחריו) סימן

בחר אזור שאליו ברצונך לגרור את הפריט עם רשת העכבר

מספר- או מספרים- שלהריבוע שבו ברצונך לגרור; 4, 5, 6 (ואחריו) לחץ על

זקוק לעזרה נוספת?

הצטרף לדיון
שאל את הקהילה
קבלת תמיכה
צור קשר

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×