Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Mange brukere føler at de jobber mer effektivt når de bruker et eksternt tastatur med hurtigtaster for Excel. For brukere med nedsatt funksjonsevne eller nedsatt syn kan hurtigtaster være enklere å bruke enn berøringsskjermen, og er et viktig alternativ til å bruke en mus. 

Obs!: 

 • Hurtigtastene i dette emnet er beregnet på amerikansk tastaturoppsett. Det kan hende at taster på andre tastaturoppsett ikke stemmer nøyaktig overens med tastene på et amerikansk tastatur.

 • Et plusstegn (+) i en snarvei betyr at du må trykke på flere taster samtidig.

 • Et kommategn (,) i en snarvei betyr at du må trykke på flere taster etter hverandre.

Denne artikkelen beskriver hurtigtaster, funksjonstaster og noen andre vanlige hurtigtaster i Excel for Windows.

Obs!: 

I dette emnet

Vanlige hurtigtaster

Denne tabellen viser de vanligste hurtigtastene i Excel.

Hvis du vil

Trykk

Lukke en arbeidsbok.

Ctrl+W

Åpne en arbeidsbok.

CTRL+O

Gå til Hjem-fanen.

ALT+H

Lagre en arbeidsbok.

CTRL+S

Kopiere merket område.

CTRL+C

Lime inn utvalg.

CTRL+V

Angre siste handling.

CTRL+Z

Fjerne celleinnhold.

Slett

Velge en fyllfarge.

ALT+H, SS

Klippe ut markering.

CTRL+X

Gå til Sett inn-fanen.

ALT+N

Bruk fet formatering.

CTRL+F

Midtstill celleinnholdet.

Alt+H, A, C

Sideoppsett-fanen.

ALT+P

Gå til Data-fanen.

ALT+A

Gå vil Visning-fanen.

ALT+W

Åpne hurtigmenyen.

SKIFT+F10, eller

Windows-menytast

Legge til kantlinjer.

ALT+H, K2

Slette kolonne.

Alt+H, D, C

Gå til Formel-fanen.

ALT+M

Skjule de merkede radene.

Ctrl+9

Skjule de merkede kolonnene.

CTRL+0

Til toppen av siden

Hurtigtaster på båndet

Båndet grupperer beslektede kommandoer på fanene. For eksempel: På Hjem-fanen inneholder Nummer-gruppen kommandoen Tallformat. Trykk på ALT-tasten for å vise snarveiene på båndet, kalt Tastetips, som bokstaver i små bilder ved siden av fanene og alternativene, som vist på bildet nedenfor.

Tastetips for Excel-båndet.

Du kan kombinere Tastetips-bokstavene med ALT-tasten for å lage snarveier kalt Tilgangsnøkler for båndalternativene. Trykk for eksempel på ALT+H for å åpne Hjem-fanen, og ALT+Q for å gå til Fortell meg det- eller Søk-feltet. Trykk på ALT på nytt for å se tastetips for alternativene i den valgte fanen.

Avhengig av hvilken versjon av Microsoft 365 du bruker, kan det hende at tekstfeltet forSøk øverst i appvinduet kalles Fortell meg i stedet. Begge gir en stort sett lignende opplevelse, men noen alternativer og søkeresultater kan variere.

I nyere versjoner avOffice fungerer de fleste av de gamle hurtigtastene for ALT-tasten fortsatt. Du må imidlertid kjenne til hele snarveien. Du kan for eksempel trykke på ALT, og deretter trykke på én av de gamle menytastene E (rediger), V (vis), I (sett inn) og så videre. En boks åpnes som sier at du bruker en tilgangstast fra en tidligere versjon av Microsoft 365. Hvis du kjenner hele tastesekvensen, fortsett og bruk den. Hvis du ikke vet tastesekvensen, trykker du ESC og bruker tastetipsene i stedet.

Bruk tilgangstastene for båndfaner

Hvis du vil gå direkte til en fane på båndet, trykker du en av følgende tilgangstaster. Flere faner kan vises, avhengig av hva du har markert i arbeidsarket.

Hvis du vil

Trykk

Gå til feltet Fortell meg det eller Søk på båndet, og skriv inn et søkeord for å få hjelp eller finne hjelpeinnhold.

ALT+Q, og skriv deretter inn søkeordet.

Åpne Fil-menyen.

ALT+F

Åpne Hjem-fanen for å formatere tekst og tall og bruke Finn-verktøyet.

ALT+H

Åpne Sett inn-fanen og sett inn pivottabeller, diagrammer, tillegg, sparkline-grafikk, bilder, figurer, topptekster eller tekstbokser.

ALT+N

Åpne Sideoppsett-fanen og arbeide med temaer, sideoppsett, skalering og justering.

ALT+P

Åpne Formler-fanen og sette inn, spore og tilpasse funksjoner og beregninger.

ALT+M

Åpne Data-fanen og koble til, sortere, filtrere, analysere og arbeide med data.

ALT+A

Åpne Se gjennom-fanen og kontrollere stavemåten, legge til kommentarer og beskytte ark og arbeidsbøker.

ALT+R

Åpne Visning-fanen og forhåndsvise sideskift og oppsett, vise og skjule rutenett og overskrifter, angi zoom-forstørrelse, administrere vinduer og ruter og vise makroer.

ALT+W

Til toppen av siden

Slik arbeider du i båndet med tastaturet

Hvis du vil

Trykk

Velge den aktive fanen på båndet og aktivere tilgangstastene.

ALT eller F10. Du kan bruke tilgangstastene eller piltastene til å flytte til en annen fane.

Flytt fokus til kommandoer på båndet eller tilleggsruten.

TAB-tasten eller SKIFT+TAB

Flytte henholdsvis ned, opp, til venstre eller til høyre mellom elementene på båndet.

Piltastene

Vise verktøytipset for båndelementet som er i fokus.

CTRL+SKIFT+F10

Aktiver en valgt knapp.

MELLOMROM eller ENTER

Åpne listen for en valgt kommando.

Pil ned

Åpne menyen for en valgt knapp.

ALT+Pil ned

Flytt til neste kommando når en meny eller undermeny er åpen.

Pil ned

Vise eller skjule båndet.

Ctrl+F1

Åpne en hurtigmeny.

SKIFT+F10

Eller, på et Windows-tastatur, Windows-menytasten (vanligvis mellom tastene ALT GR og CTRL til høyre)

Flytte til undermenyen når en hovedmeny er åpen eller merket.

Pil venstre

Flytte fra en gruppe kontroller til en annen.

CTRL+PIL VENSTRE eller PIL HØYRE

Til toppen av siden

Hurtigtaster for å navigere i celler

Hvis du vil

Trykk

Flytt til forrige celle i et regneark, eller til forrige alternativ i en dialogboks.

SKIFT+TAB

Flytte én celle opp i et regneark.

Pil opp

Flytte én celle ned i et regneark.

Pil ned

Flytte én celle til venstre i et regneark.

Pil venstre

Flytte én celle til høyre i et regneark.

Pil høyre

Flytte til kanten av gjeldende dataområde i et regneark.

CTRL+Piltast

Angi sluttmodus, gå til neste ikke-tomme celle i samme kolonne eller rad som den aktive cellen, og deaktiver sluttmodus. Hvis cellene er tomme, flytt til siste celle i raden eller kolonnen.

End, piltast

Flytte til siste celle i et regneark, til den nederste brukte raden i den brukte kolonnen lengst til høyre.

CTRL+END

Utvide utvalget av celler til den siste cellen som er brukt i regnearket (nederst i høyre hjørne).

CTRL+SKIFT+END

Flytte til celle øverst til venstre i vinduet når SCROLL LOCK er aktivert.

HOME+SCROLL LOCK

Gå til begynnelsen av et regneark.

CTRL+HOME

Gå ett skjermbilde ned i et regneark.

PGDN

Gå til neste ark i en arbeidsbok.

CTRL+PGDN

Gå ett skjermbilde til høyre i et regneark.

ALT+PGDN

Gå ett skjermbilde opp i et regneark.

PGUP

Gå ett skjermbilde til venstre i et regneark.

ALT+PGUP

Gå til forrige ark i en arbeidsbok.

CTRL+PGUP

Gå én celle til høyre i et regneark. Eller flytte mellom ulåste celler i et beskyttet regneark.

TABULATOR-tasten

Åpne listen over valideringsvalg på en celle der datavalideringsalternativet er brukt.

ALT+Pil ned

Bla gjennom flytende figurer, for eksempel tekstbokser eller bilder.

CTRL+ALT+5, og deretter TAB-tasten gjentatte ganger

Avslutte navigasjonen for flytende figurer, og gå tilbake til vanlig navigasjon.

ESC

Rull vannrett.

CTRL+SKIFT, rull deretter musehjulet opp for å gå til venstre, ned for å gå til høyre

Zoom inn.

CTRL+ALT+LIKHETSTEGN (=)

 Zoom ut.

CTRL+ALT+MINUSTEGN (–)

Til toppen av siden

Hurtigtaster for å formatere celler

Hvis du vil

Trykk på

Åpne dialogboksen Formatere celler.

Ctrl+1

Formatere skrifter i en celle i dialogboksen Formatere celler.

CTRL+SKIFT+F eller CTRL+SKIFT+P

Redigere den aktive cellen og plassere innsettingspunktet på slutten av innholdet. Hvis redigering er deaktivert for cellen, kan du i stedet flytte innsettingspunktet til formellinjen. Hvis du redigerer en formel, kan du aktivere eller deaktiverer punktmodus slik at piltastene kan brukes til å opprette en referanse.

F2

Sette inn et notat.

Åpne og redigere et cellenotat.

SKIFT+F2

SKIFT+F2

Sette inn en trådkommentar.

Åpne og svare på en trådkommentar.

CTRL+SKIFT+F2

CTRL+SKIFT+F2

Åpne dialogboksen Sett inn for å sette inn tomme celler.

CTRL+SKIFT+PLUSSTEGN (+)

Åpne dialogboksen Slett for å slette merkede celler.

CTRL+MINUSTEGN (-)

Angi gjeldende klokkeslett.

CTRL+SKIFT+KOLON (:)

Angi gjeldende dato.

CTRL+SEMIKOLON (;)

Bytte mellom å vise celleverdier og formler i regnearket.

CTRL+GRAV AKSENT (`)

Kopiere en formel fra cellen over den aktive cellen, til cellen eller formellinjen.

CTRL+APOSTROF (')

Flytte de merkede cellene.

CTRL+X

Kopiere de merkede cellene.

CTRL+C

Lime inn innholdet på innsettingspunktet, som erstatter et eventuelt merket område.

CTRL+V

Åpne dialogboksen Lim inn utvalg.

CTRL+ALT+V

Kursivere tekst eller fjerne kursiv formatering.

Ctrl+I eller Ctrl+3

Fet tekst eller fjerne fet formatering.

Ctrl+B eller Ctrl+2

Understreke tekst eller fjerne understreking.

CTRL+U eller CTRL+4

Bruke eller fjerne gjennomstrekingsformatering.

Ctrl+5

Veksle mellom å skjule objekter, vise objekter og vise plassholdere for objekter.

Ctrl+6

Legge til en kantlinje rundt de merkede cellene.

CTRL+SKIFT+&-tegnet

Fjerne kantlinjen fra de merkede cellene.

CTRL+SKIFT+UNDERSTREK (_)

Vise eller skjule disposisjonssymboler.

CTRL+8

Bruke kommandoen Fyll ned til å kopiere innholdet og formatet i den øverste cellen i et merket område, til cellene under.

CTRL+D

Bruke tallformatet Standard.

CTRL+SKIFT+TILDE (~)

Bruke formatet Valuta med to desimaler (negative tall i parentes).

CTRL+SKIFT+DOLLARTEGN ($)

Bruke formatet Prosent uten desimaler.

CTRL+SKIFT+PROSENTTEGN (%)

Bruke tallformatet Vitenskapelig med to desimaler.

CTRL+SHIFT+CIRKUMFLEKSTEGN (^)

Bruke formatet Dato med dag, måned og år.

CTRL+SKIFT+NUMMERTEGN (#)

Bruke formatet Klokkeslett med time og minutt, og med AM eller PM.

CTRL+SKIFT+KRØLLALFA (@)

Bruke formatet Nummer med to desimaler, tusenskilletegn og minustegn (–) for negative verdier.

CTRL+SKIFT+UTROPSTEGN (!)

Åpne dialogboksen Sett inn hyperkobling.

CTRL+ALT+K

Bruke stavekontroll på det aktive regnearket eller det merkede området.

F7

Vise alternativer for Hurtiganalyse for merkede celler som inneholder data.

CTRL+Q

Vise dialogboksen Opprett tabell.

CTRL+L eller CTRL+T

Åpne dialogboksen Arbeidsbokstatistikk.

CTRL+SKIFT+G

Til toppen av siden

Hurtigtaster i dialogboksen Lim inn utvalg iExcel

I Excel kan du lime inn et bestemt aspekt av de kopierte dataene, for eksempel formateringen eller verdien ved hjelp av alternativene Lim inn utvalg . Når du har kopiert dataene, trykker du på CTRL+ALT+V eller ALT+E+S for å åpne dialogboksen Lim inn utvalg.

Dialogboksen Lim inn utvalg.

Tips!: Du kan også klikke Hjem > Lim inn > Lim inn utvalg.

Hvis du vil velge et alternativ i dialogboksen, trykker du på den understrekede bokstaven for det alternativet. Trykk for eksempel bokstaven M for å velge Merknader-alternativet.

Hvis du vil

Trykk

Lime inn alt celleinnhold og formatering.

A

Lime inn bare formlene som de er skrevet i formellinjen.

F

Lim bare inn verdiene (ikke formler).

v

Lim bare inn den kopierte formateringen.

T

Lime inn bare kommentarer og notater som er knyttet til cellen.

C

Bare lime inn datavalideringsinnstillingene fra kopierte celler.

N

Lim inn alt celleinnhold og formatering fra kopierte celler.

H

Lim inn celleinnhold uten rammer.

X

Bare lime inn kolonnebredder fra kopierte celler.

W

Lim bare inn formler og tallformater fra kopierte celler.

R

Lim bare inn verdier (ikke formler) og tallformater fra kopierte celler.

U

Til toppen av siden

Hurtigtaster for å foreta valg og utføre handlinger

Hvis du vil

Trykk

Merke hele regnearket.

Ctrl+A eller Ctrl+Skift+Mellomrom

Merke gjeldende og neste ark i en arbeidsbok.

CTRL+SKIFT+PAGE DOWN

Merke gjeldende og forrige ark i en arbeidsbok.

CTRL+SKIFT+PAGE UP

Utvide det merkede celleområdet med én celle.

Skift+Piltast

Utvid det merkede celleområdet til siste ikke-tomme celle i samme kolonne eller rad som den aktive cellen, eller til neste ikke-tomme celle.

Ctrl+Skift+Piltast

Aktivere utvidelsesmodus og bruke piltastene til å utvide et merket område. Trykk på nytt for å slå av.

F8

Legge til ikke-sammenhengende celler eller områder i et område av celler ved hjelp av piltastene.

SKIFT+F8

Starte en ny linje i samme celle.

ALT+ENTER

Fylle merket celleområde med gjeldende inntasting.

Ctrl+Enter

Avslutte registrering av data i en celle og gå til cellen over.

SKIFT+ENTER

Merke en hel kolonne i et regneark.

CTRL+MELLOMROM

Merke en hel rad i et regneark.

SKIFT+MELLOMROM

Merke alle objektene i et regneark når et objekt merkes.

CTRL+SKIFT+MELLOMROM

Utvide det merkede celleområdet til begynnelsen av regnearket.

CTRL+SKIFT+HOME

Merke gjeldende område hvis regnearket inneholder data. Trykk en gang til for å merke gjeldende område og sammendragsrader. Trykk en tredje gang for å merke hele regnearket.

Ctrl+A eller Ctrl+Skift+Mellomrom

Merke det gjeldende området rundt den aktive cellen.

CTRL+SKIFT+STJERNETEGN (*)

Merke den første kommandoen på menyen når en meny eller undermeny er åpen.

Hjem

Gjenta om mulig siste kommando eller handling.

CTRL+Y

Angre forrige handling.

CTRL+Z

Utvide grupperte rader eller kolonner.

Mens du holder musepekeren over de sammenslåtte elementene, trykker du på og holder nede SKIFT-tasten og ruller ned.

Lukke grupperte rader eller kolonner.

Mens du holder musepekeren over de utvidede elementene, trykker du på og holder nede SKIFT-tasten og ruller opp.

Til toppen av siden

Hurtigtaster for å arbeide med data, funksjoner og formellinjen

Hvis du vil

Trykk

Aktiver eller deaktiver verktøytips for å kontrollere formler direkte på formellinjen eller i cellen du redigerer.

CTRL+ALT+P

Redigere den aktive cellen og plassere innsettingspunktet på slutten av innholdet. Hvis redigering er deaktivert for cellen, kan du i stedet flytte innsettingspunktet til formellinjen. Hvis du redigerer en formel, kan du aktivere eller deaktiverer punktmodus slik at piltastene kan brukes til å opprette en referanse.

F2

Vise eller skjule formellinjen.

CTRL+SKIFT+U

Avbryte en inntasting i cellen eller på formellinjen.

ESC

Fullføre en oppføring i formellinjen og merke cellen nedenfor.

ENTER

Flytte markøren til slutten av teksten i formellinjen.

Ctrl+End

Merke all tekst på formellinjen fra markørposisjonen til slutten.

CTRL+SKIFT+END

Beregne alle regneark i alle åpne arbeidsbøker.

F9

Beregne det aktive regnearket.

SKIFT+F9

Beregne alle regneark i alle åpne arbeidsbøker uavhengig av om de er endret siden forrige beregning.

CTRL+ALT+F9

Kontrollere avhengige formler på nytt og beregner deretter alle celler i alle åpne arbeidsbøker, inkludert celler som ikke er merket for nødvendig beregning.

CTRL+SKIFT+F9

Vise menyen eller meldingen for Feilkontroll-knappen.

ALT+SKIFT+F10

Vise dialogboksen Funksjonsargumenter når innsettingspunktet står til høyre for et funksjonsnavn i en formel.

CTRL+A

Sette inn argumentnavn og parenteser når innsettingspunktet står til høyre for et funksjonsnavn i en formel.

CTRL+SKIFT+A

Sette inn Autosummer-formelen

ALT+LIKHETSTEGN (=)

Aktiver Rask utfylling for automatisk å gjenkjenne mønstre i nærliggende kolonner og fylle ut den gjeldende kolonnen.

CTRL+E

Veksle mellom alle de forskjellige kombinasjonene av absolutte og relative referanser hvis en cellereferanse eller et område merkes.

F4

Sette inn en funksjon.

SKIFT+F3

Kopiere verdien fra cellen over den aktive cellen til cellen eller formellinjen.

CTRL+SKIFT+TOMMER (")

Opprette et innebygd diagram av dataene i gjeldende område.

ALT+F1

Opprette et diagram av dataene i det gjeldende området, i et eget diagramark.

F11

Definere et navn som skal brukes i referanser.

Alt+M, M, D

Lime inn et navn fra dialogboksen Lime inn navn (hvis navn er angitt i arbeidsboken).

F3

Gå til første felt i neste post i et dataskjema.

ENTER

Opprette, kjøre, redigere eller slette en makro.

ALT+F8

Åpne Redigeringsprogrammet for Microsoft Visual Basic for Applications.

ALT+F11 

Åpne redigeringsprogrammet for Power Query

Alt+F12

Til toppen av siden

Hurtigtaster for å laste inn eksterne data på nytt

Bruk følgende taster for å oppdatere data fra eksterne datakilder.

Hvis du vil

Trykk

Stoppe en oppdateringsoperasjon.

ESC

Oppdatere data i det gjeldende regnearket.

Ctrl+F5

Oppdatere alle data i arbeidsboken.

CTRL+ALT+F5

Til toppen av siden

Hurtigtaster for Power Pivot

Bruk følgende hurtigtaster med Power Pivot i Microsoft 365 og Office.

Hvis du vil

Trykk på

Åpne hurtigmenyen for den merkede cellen, kolonnen eller raden.

SKIFT+F10

Merk hele tabellen.

CTRL+A

Kopier merkede data.

CTRL+C

Slett tabellen.

CTRL+D

Flytt tabellen.

CTRL + M

Gi nytt navn til tabellen.

CTRL + R

Lagre filen.

CTRL+S

Gjøre om siste handling.

CTRL+Y

Angre forrige handling.

CTRL+Z

Merk gjeldende kolonne.

CTRL+MELLOMROM

Merk gjeldende rad.

SKIFT+MELLOMROM

Merk alle celler fra gjeldende plassering til siste celle i kolonnen.

SKIFT+PGDN

Merk alle celler fra gjeldende plassering til første celle i kolonnen.

SKIFT+PGUP

Merk alle celler fra gjeldende plassering til siste celle i raden.

SKIFT + END

Merk alle celler fra gjeldende plassering til første celle i raden.

Skift+Home

Flytt til forrige tabell.

CTRL+PGUP

Flytt til neste tabell.

CTRL+PGDN

Flytte til første celle øverst til venstre av den merkede tabellen.

CTRL+HOME

Flytt til siste celle nederst til høyre i den merkede tabellen.

CTRL + END

Flytt til den første cellen i den merkede raden.

CTRL+PIL VENSTRE

Flytt til siste celle i den merkede raden.

CTRL+PIL HØYRE

Flytt til den første cellen i den merkede kolonnen.

CTRL+PIL OPP

Flytt til siste celle i den gjeldende kolonnen.

CTRL+PIL NED

Lukk en dialogboks, eller avbryt en prosess, for eksempel innliming.

CTRL+ESC

Åpne dialogboksen Autofilter-meny.

ALT+Pil ned

Åpne dialogboksen Gå til.

F5

Beregn alle formlene i Power Pivot-vinduet på nytt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Beregne formler på nytt i Power Pivot.

F9

 Til toppen av siden

Funksjonstaster

Tast

Beskrivelse

F1

 • F1 alene: viser  Excel hjelp for -oppgaveruten.

 • CTRL+F1: viser eller skjuler båndet.

 • ALT+F1: genererer et innebygd diagram av dataene i gjeldende område.

 • ALT+SKIFT+F1: setter inn et nytt regneark.

 • CTRL+SKIFT+F1: aktiverer/deaktiverer fullskjermmodus

F2

 • F2 alene: redigere den aktive cellen og plassere innsettingspunktet på slutten av innholdet. Hvis redigering er deaktivert for cellen, kan du i stedet flytte innsettingspunktet til formellinjen. Hvis du redigerer en formel, kan du aktivere eller deaktiverer punktmodus slik at piltastene kan brukes til å opprette en referanse.

 • SKIFT+F2: legger til eller redigerer en cellekommentar.

 • CTRL+F2: viser forhåndsvisningsområdet i fanen Skriv ut i Backstage-visning.

F3

 • F3 alene: viser dialogboksen Lim inn navn. Bare tilgjengelig hvis det er definert navn i arbeidsboken.

 • SKIFT+F3: viser dialogboksen Sett inn funksjon.

F4

 • F4 alene: gjentar om mulig siste kommando eller handling.

  Når en cellereferanse eller et område merkes i en formel, veksler F4 mellom alle de forskjellige kombinasjonen av absolutte og relative referanser.

 • CTRL+F4: lukker det valgte arbeidsbokvinduet.

 • ALT+F4: lukker Excel.

F5

 • F5 alene: viser dialogboksen Gå til.

 • CTRL+F5: gjenoppretter størrelsen på det valgte arbeidsbokvinduet.

F6

 • F6 alene: bytter mellom regnearket, båndet, oppgaveruten og zoomkontrollene. I et regneark som er delt, kan du bruke F6 til å inkludere de delte rutene når du bytter mellom ruter og båndområdet.

 • SKIFT+F6: bytter mellom regnearket, zoomkontrollene, oppgaveruten og båndet.

 • CTRL+F6: bytter mellom to Excel-vinduer.

 • CTRL+SKIFT+F6: bytter mellom alle Excel-vinduer.

F7

 • F7 alene: åpner dialogboksen Stavekontroll for å kontrollere stavemåten i det aktive regnearket eller det merkede området.

 • Ctrl+F7: utfører kommandoen Flytt i arbeidsbokvinduet når vinduet ikke er maksimert. Bruk piltastene til å flytte vinduet, og trykk Enter når du er ferdig, eller Esc for å avbryte.

F8

 • F8 alene: aktiverer eller deaktiverer utvidelsesmodus. I utvidelsesmodus vises Utvidet merking på statuslinjen, og piltastene utvider det merkede området.

 • SKIFT+F8: gjør det mulig å legge til ikke-sammenhengende celler eller områder i et merket celleområde ved hjelp av piltastene.

 • CTRL+F8: utfører Størrelse-kommandoen når en arbeidsbok ikke er maksimert.

 • ALT+F8: viser Makro-dialogboksen for å opprette, kjøre, redigere eller slette en makro.

F9

 • F9 alene: beregner alle regneark i alle åpne arbeidsbøker.

 • SKIFT+F9: beregner det aktive regnearket.

 • CTRL+ALT+F9: beregner alle regneark i alle åpne arbeidsbøker uavhengig av om de er endret siden forrige beregning.

 • CTRL+ALT+SKIFT+F9: kontrollerer avhengige formler på nytt og beregner deretter alle celler i alle åpne arbeidsbøker, inkludert celler som ikke er merket for nødvendig beregning.

 • CTRL+F9: minimerer et arbeidsbokvindu til et ikon.

F10

 • F10 alene: aktiverer eller deaktiverer tastetips. (Du kan gjøre det samme ved å trykke på ALT.)

 • SKIFT+F10: viser hurtigmenyen for et merket element.

 • ALT+SKIFT+F10: viser menyen eller meldingen for Feilkontroll-knappen.

 • CTRL+F10: maksimerer eller gjenoppretter det valgte arbeidsbokvinduet.

F11

 • F11 alene: oppretter et diagram av dataene i det gjeldende området, i et separat Diagram-ark.

 • SKIFT+F11: setter inn et nytt regneark.

 • ALT+F11: åpner redigeringsprogrammet for Microsoft Visual Basic for Applications, der du kan opprette en makro ved hjelp av Visual Basic for Applications(VBA).

F12

 • F12 alene: viser dialogboksen Lagre som.

Til toppen av siden

Andre nyttige hurtigtaster

Tast

Beskrivelse

Alt

 • Viser tastetipsene (nye snarveier) på båndet.

Eksempler:

 • ALT, W og P bytter regnearket til sideoppsettvisning.

 • ALT, W og L bytter regnearket til normalvisning.

 • ALT+W+I bytter regnearket til sideskiftvisning.

Piltaster

 • Flytt én celle opp, ned, til venstre eller til høyre i et regneark.

 • CTRL+Piltast går til kanten av gjeldende dataområde i et regneark.

 • SKIFT+Piltast utvider det merkede celleområdet med én celle.

 • CTRL+SKIFT+Piltast utvider det merkede celleområdet til siste ikke-tomme celle i samme kolonne eller rad som den aktive cellen, eller til neste ikke-tomme celle hvis den neste cellen er tom.

 • Pil venstre eller Pil høyre velger fanen til venstre eller høyre når båndet er valgt. Når en undermeny er åpen eller merket, bytter disse piltastene mellom hovedmenyen og undermenyen. Når en båndkategori er merket, bytter tastene mellom knappene i kategorien.

 • Pil ned eller Pil opp velger neste eller forrige kommando når en meny eller undermeny er åpen. Når en båndkategori er merket, kan du gå opp eller ned i kategorigruppen med disse tastene.

 • I en dialogboks flytter piltastene mellom alternativer i en åpen rullegardinliste, eller mellom alternativer i en gruppe med alternativer.

 • Pil ned eller ALT+Pil ned åpner en valgt rullegardinliste.

Tilbake

 • Sletter ett tegn til venstre på formellinjen.

 • Fjerner også innholdet i den aktive cellen.

 • I celleredigeringsmodus slettes tegnet til venstre for innsettingspunktet.

Slette

 • Fjerner celleinnholdet (data og formler) i merkede celler uten at det påvirker celleformater, trådkommentarer eller notater.

 • I celleredigeringsmodus slettes tegnet til høyre for innsettingspunktet.

END

 • END aktiverer eller deaktiverer sluttmodus. I sluttmodus kan du trykke på en piltast for å flytte til neste ikke-tomme celle i samme kolonne eller rad som den aktive cellen. Sluttmodus deaktiveres automatisk når du har trykket på piltasten. Sørg for at du trykker på END på nytt før du trykker på neste piltast. Sluttmodus vises på statuslinjen når den er aktivert.

 • Hvis cellene er tomme, flytter du til siste celle i raden eller kolonnen når du trykker på END fulgt av en piltast.

 • END velger også den siste kommandoen på menyen når en meny eller undermeny er åpen.

 • CTRL+END flytter til siste celle i et regneark, til den nederste brukte raden i den brukte kolonnen lengst til høyre. Hvis markøren er i formellinjen, flytter CTRL+END markøren til slutten av teksten.

 • CTRL+SKIFT+END utvider det merkede celleområdet til den sist brukte cellen i regnearket (nedre høyre hjørne). Hvis markøren står på formellinjen, merker CTRL+SKIFT+END all tekst på formellinjen fra markørposisjonen til slutten av linjen uten at det påvirker høyden på formellinjen.

ENTER

 • Fullfører en celleinntasting fra cellen eller formellinjen og merker cellen under (som standard).

 • I et dataskjema flytter ENTER til første felt i neste post.

 • Åpner en valgt meny (trykk F10 for å aktivere menylinjen) eller utfører handlingen for en valgt kommando.

 • I en dialogboks utføres handlingen for standardkommandoknappen i dialogboksen (knappen med fet ramme, ofte OK-knappen).

 • Alt+Enter starter en ny linje i samme celle.

 • Ctrl+Enter fyller det valgte celleområdet med gjeldende inntasting.

 • Skift+Enter fullfører en celleinntasting og merker cellen over.

ESC

 • Avbryter en inntasting i cellen eller på formellinjen.

 • Lukker også en åpen meny eller undermeny, dialogboks eller meldingsvindu.

HOME

 • Går til begynnelsen av en rad i et regneark.

 • Flytter til cellen øverst til venstre av vinduet når SCROLL LOCK er aktivert.

 • Velger den første kommandoen på menyen når en meny eller undermeny er åpen.

 • Ctrl+Home går til begynnelsen av et regneark.

 • Ctrl+Skift+Home utvider det merkede celleområdet til begynnelsen av regnearket.

PGDN

 • Går ett skjermbilde ned i et regneark.

 • ALT+PAGE DOWN går ett skjermbilde til høyre i et regneark.

 • CTRL+PAGE DOWN går til neste ark i en arbeidsbok.

 • CTRL+SKIFT+PAGE DOWN merker det gjeldende og det neste arket i en arbeidsbok.

PGUP

 • Går ett skjermbilde opp i et regneark.

 • ALT+PAGE DOWN går ett skjermbilde til venstre i et regneark.

 • CTRL+PAGE UP går til forrige ark i en arbeidsbok.

 • CTRL+SKIFT+PAGE UP merker det gjeldende og det forrige arket i en arbeidsbok.

SKIFT

 • Hold SKIFT-tasten nede når du drar en valgt rad, kolonne eller valgte celler for å flytte de valgte cellene, og slipp for å sette dem inn på en ny plassering.

MELLOMROM

 • Utfører handlingen for den valgte knappen i en dialogboks, eller merker av for eller fjerner merkingen i en avmerkingsboks.

 • Ctrl+Mellomrom merker en hel kolonne i et regneark.

 • SKIFT+MELLOMROM merker en hel rad i et regneark.

 • CTRL+SKIFT+MELLOMROM merker hele regnearket.

 • Hvis regnearket inneholder data, velger du gjeldende område med CTRL+SKIFT+MELLOMROM. Hvis du trykker på CTRL+SKIFT+MELLOMROM en gang til, velger du gjeldende område og sammendragsradene. Hvis du trykker på CTRL+SKIFT+MELLOMROM for tredje gang, merker du hele regnearket.

 • Når et objekt er merket, merker Ctrl+Skift+Mellomrom alle objektene i et regneark.

 • ALT+MELLOMROM viser systemmenyen for Excel-vinduet.

TABULATOR-tasten

 • Går én celle til høyre i et regneark.

 • Flytter mellom ulåste celler i et beskyttet regneark.

 • Går til neste alternativ eller alternativgruppe i en dialogboks.

 • Skift+Tab går til forrige celle i et regneark, eller til forrige alternativ i en dialogboks.

 • CTRL+TABULATOR går til neste fane i en dialogboks, eller (hvis ingen dialogboks er åpen) bytter mellom to Excel-vinduer. 

 • CTRL+SKIFT+TABULATOR går til forrige fane i en dialogboks, eller (hvis ingen dialogboks er åpen) bytter mellom alle Excel-vinduer.

Til toppen av siden

Se også

Hjelp og læring i Excel

Grunnleggende oppgaver med skjermleser i Excel

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i Excel

Støtte for skjermleser i Excel

Denne artikkelen beskriver hurtigtaster, funksjonstaster og noen andre vanlige hurtigtaster for Excel for Mac.

Obs!: 

 • Innstillingene i enkelte versjoner av Macintosh-operativsystem (OS) og enkelte tilleggsprogrammer, kan komme i konflikt med hurtigtaster og funksjonstaster i Microsoft 365 for Mac. 

 • Hvis du ikke ser en hurtigtast her som dekker dine behov, kan du opprette en egendefinert tastatursnarvei. For hjep, gå til Slik oppretter du en egendefinert tastatursnarvei for Office for Mac.

 • Mange av hurtigtastene som bruker CTRL-tasten på et Windows-tastatur, fungerer også med kontrolltasten i Excel for Mac. Men ikke alle gjør dette.

 • Du kan bruke søk for å raskt finne en snarvei i denne artikkelen. Trykk Kommandoknappen.+F, og skriv inn søkeordene dine.

 • Klikk for å legge til er tilgjengelig, men krever litt konfigurasjon. Velg Excel> Innstillinger > Rediger > Aktiver Klikk for å legge til-modus. For å starte en formel skriver du inn et likhetstegn (=), og deretter merker du celler for å legge dem sammen. Plusstegnet (+) legges til automatisk.

I dette emnet

Vanlige hurtigtaster

Denne tabellen lister opp de mest brukte snarveiene i Excel for Mac. 

Hvis du vil

Trykk på

Lime inn utvalg.

Cmd+V
Eller
CTRL+V

Kopiere merket område.

Cmd+C
Eller
CTRL+C

Fjerne merket område.

Slett

Lagre arbeidsboken.

Cmd+S
Eller
CTRL+S

Angre handling.

Cmd+Z
Eller
CTRL+Z

Gjøre om handling.

Cmd+Y
Eller
CTRL+Y
Eller
CMD+SKIFT+Z

Klippe ut markering.

Cmd+X
Eller
CTRL+X
Eller
SKIFT+Slett-knappen på Mac med et kryss-symbol på den.

Bruk fet formatering.

Cmd+B
Eller
CTRL+B

Skrive ut arbeidsboken.

Cmd+P
Eller
CTRL+P

Åpne Visual Basic.

TILVALG+F11

Flytte celler nedover.

Cmd+D
Eller
CTRL+D

Fylle celler mot høyre.

Cmd+R
Eller
CTRL+R

Sette inn celler.

CTRL+SKIFT+LIKHETSTEGN (=)

Slette celler.

Cmd+Bindestreker (-)
Eller
CTRL+BINDESTREKE (-)

Beregne alle åpne arbeidsbøker.

CMD+LIKHETSTEGN ( = )
Eller
F9

Lukke vindu.

Cmd+W
Eller
CTRL+W

Avslutte Excel.

Cmd+Q

Vise dialogboksen Gå til.

CTRL+G
eller
F5

Vise dialogboksen Formatere celler.

Cmd+1
Eller
CTRL+1

Vise dialogboksen Erstatt med.

CTRL+H
Eller
CMD+SKIFT+H

Bruke Lime inn utvalg.

CMD+CTRL+V
Eller
CTRL+TILVALG+V
Eller
Cmd+Option+V

Bruke understrekformatering.

Cmd+U

Bruk kursiv formatering.

Cmd+I
Eller
CTRL+I

Åpne en ny, tom arbeidsbok.

Cmd+N
Eller
CTRL+N

Opprette en ny arbeidsbok fra en mal.

CMD+SKIFT+P

Vise dialogboksen Lagre som.

CMD+SKIFT+S
Eller
F12

Vise Hjelp-vinduet.

F1
Eller
CMD+SKRÅSTREK (/)

Merke alt.

Cmd+A
Eller
CMD+SKIFT+MELLOMROM

Legge til eller fjerne et filter.

CMD+SKIFT+F
Eller
CTRL+SKIFT+L

Minimer eller maksimer båndfanene.

Cmd+Option+R

Vise dialogboksen Åpne.

Cmd+O
Eller
CTRL+O

Kjør stavekontroll.

F7

Åpne synonymordboken.

SKIFT+F7

Vise Formelverktøy.

SKIFT+F3

Åpne dialogboksen Definer navn.

Cmd+F3

Sette inn eller svare på en trådkommentar.

CMD+ENTER

Åpne dialogboksen Opprett navn.

CMD+SKIFT+F3

Sette inn et nytt ark. *

SKIFT+F11

Forhåndsvisning.

Cmd+P
Eller
CTRL+P

Til toppen av siden

Snarveikonflikter

Noen Windows-hurtigtaster er i konflikt med de tilsvarende standard macOS-hurtigtastene. Dette emnet flagger slike snarveier med en stjerne (*). Hvis du vil bruke disse hurtigtastene, må du kanskje endre Mac-tastaturinnstillinger for å endre Vis skrivebord-hurtigtasten for tasten.

Endre systemvalgene for hurtigtaster med musen

 1. Velg SysteminnstillingerApple-menyen.

 2. Velg Tastatur.

 3. Velg Hurtigtaster.

 4. Finn snarveien du vil bruke i Excel, og fjern avmerkingen.

Til toppen av siden 

Arbeide i vinduer og dialogbokser

Hvis du vil

Trykk på

Utvide eller minimere båndet.

Cmd+Option+R

Bytte til fullskjermvisning.

CMD+CTRL+F

Gå til det neste programmet.

Cmd+Tab

Gå til det forrige programmet.

SKIFT+Kommandoknappen.+TAB

Lukke det aktive arbeidsbokvinduet.

Cmd+W

Ta et skjermbilde og lagre det på skrivebordet.

SKIFT+CMD+3

Minimere det aktive vinduet.

CTRL+F9

Maksimere eller gjenopprette det aktive vinduet.

CTRL+F10
Eller
Cmd+F10

Skjul Excel.

Cmd+H

Flytt til neste boks, alternativ, kontroll eller kommando.

TABULATOR-tasten

Flytte til forrige boks, alternativ, kontroll eller kommando.

Shift+Tab

Avslutte en dialogboks, eller avbryte en handling.

ESC

Utføre handlingen som er tilordnet til standardknappen (knappen med fet ramme)

ENTER

Avbryte kommandoen og lukke dialogboksen eller menyen.

ESC

Til toppen av siden

Flytte og rulle i et ark eller en arbeidsbok

Hvis du vil

Trykk

Flytte én celle opp, ned, til venstre eller til høyre.

Piltastene

Flytte til kanten av gjeldende dataområde.

CMD+PILTAST

Flytte til starten av raden.

HOME
FN+PIL VENSTRE på MacBook

Flytte til begynnelsen av arket.

CTRL+HOME
CONTROL+FN+PIL VENSTRE på MacBook

Flytte til siste celle i bruk på arket.

CTRL+END
CONTROL+FN+PIL HØYRE på MacBook

Flytte ett skjermbilde nedover.

PAGE DOWN
FN+PIL NED på MacBook

Flytte ett skjermbilde oppover.

PAGE UP
FN+PIL OPP på MacBook

Flytte ett skjermbilde til høyre.

TILVALG+PAGE DOWN
FN+OPTION+PIL NED på MacBook

Flytte ett skjermbilde til venstre.

TILVALG+PAGE UP
FN+OPTION+PIL OPP på MacBook

Flytte til neste ark i arbeidsboken.

CTRL+PAGE DOWN
eller
TILVALG+PIL HØYRE

Flytte til forrige ark i arbeidsboken.

CTRL+PAGE DOWN
eller
TILVALG+PIL VENSTRE

Rulle for å vise den aktive cellen.

CTRL+DEL

Vise dialogboksen Gå til.

Ctrl+G

Vise dialogboksen Søk.

CTRL+F
eller
SKIFT+F5

Få tilgang til søk (når du er i en celle eller når en celle er merket)

Cmd+F

Flytte mellom ulåste celler i et beskyttet ark.

TABULATOR-tasten

Rull vannrett.

SKIFT, og rull deretter musehjulet opp for venstre, ned for høyre

Tips!: Hvis du vil bruke piltastene til å flytte mellom celler i Excel for Mac, må du deaktivere Scroll Lock . Trykk på SKIFT+F14 for å aktivere eller deaktivere SCROLL LOCK. Avhengig av tastaturtype kan det hende du må bruke CTRL-tasten, TILVALG-tasten eller KOMMANDO-tasten i stedet for SKIFT-tasten. Hvis du bruker en MacBook, kan det hende du må koble til et USB-tastatur for å bruke tastekombinasjonen F14.

Til toppen av siden 

Skrive inn data i et ark

Oppgave

Trykk

Redigere merket celle.

F2

Fullføre en celleinntasting og flytte fremover i utvalget.

ENTER

Starte en ny linje i samme celle.

TILVALG+ENTER eller CTRL+TILVALG+ENTER

Fylle ut det merkede celleområdet med teksten du skriver inn.

CMD+ENTER
Eller
CTRL+ENTER

Fullføre en celleinntasting og flytte oppover i utvalget.

Skift+Enter

Fullføre en celleinntasting og flytte til høyre i utvalget.

TABULATOR-tasten

Fullføre en celleinntasting og flytte til venstre i utvalget.

Shift+Tab

Avbryte en celleinntasting.

ESC

Slette tegnet til venstre for innsettingspunktet, eller slette merket område.

Slett

Slette tegnet til høyre for innsettingspunktet, eller slette merket område.

Obs!: Enkelte mindre tastaturer har ikke denne tasten.

Slett-knappen på Mac med et kryss-symbol på den.
FN+DELETE på MacBook

Slette tekst til slutten av linjen.

Obs!: Enkelte mindre tastaturer har ikke denne tasten.

CTRL+Slett-knappen på Mac med et kryss-symbol på den.
CONTROL+FN+DELETE på MacBook

Flytte ett tegn opp, ned, til venstre eller til høyre.

Piltastene

Gå til begynnelsen av linjen.

HOME
FN+PIL VENSTRE på MacBook

Sette inn et notat.

SKIFT+F2

Åpne og redigere et cellenotat.

SKIFT+F2

Sette inn en trådkommentar.

CMD+SKIFT+F2

Åpne og svare på en trådkommentar.

CMD+SKIFT+F2

Fylle nedover.

CTRL+D
Eller
Cmd+D

 Fylle mot høyre.

CTRL+R
Eller
Cmd+R 

Aktivere Rask utfylling for automatisk å gjenkjenne mønstre i nærliggende kolonner og fylle den gjeldende kolonnen.

CTRL+E

Definere et navn.

CTRL+L

Til toppen av siden

Arbeide i celler eller formellinjen

Oppgave

Trykk

Aktivere eller deaktivere verktøytips for å kontrollere formler direkte på formellinjen.

CTRL+TILVALG+P

Redigere merket celle.

F2

Vise eller skjule formellinjen.

CTRL+SKIFT+U

Redigere den aktive cellen og deretter tømme den, eller slette det foregående tegnet i den aktive cellen mens du redigerer celleinnholdet.

Slett

Fullføre en celleinntasting.

ENTER

Legge inn en formel som en matriseformel.

SKIFT+CMD+ENTER
Eller
CTRL+SKIFT+ENTER

Avbryte en inntasting i cellen eller på formellinjen.

ESC

Vise Formelverktøy etter at du har skrevet inn et gyldig funksjonsnavn i en formel

CTRL+A

Sett inn en hyperkobling.

Cmd+K
Eller
CTRL+K

Redigere den aktive cellen og plassere innsettingspunktet til slutten av linjen.

CTRL+U

Åpne Formelverktøy.

SKIFT+F3

Beregne det aktive arket.

SKIFT+F9

Vise hurtigmenyen.

SKIFT+F10

Starte en formel.

Likhetstegn (=)

Veksle referansestilen for formler mellom absolutt, relativ og blandet.

Cmd+T
Eller
F4

Sette inn Autosummer-formelen.

SKIFT+CMD+T

Skrive inn datoen.

CTRL+SEMIKOLON (;)

Angi klokkeslettet.

Cmd+Semikolon (;)

Kopiere verdien fra cellen over den aktive cellen til cellen eller formellinjen.

CTRL+SKIFT+TOMMEMERKE/Rett dobbelt anførselstegn (")

Veksle mellom å vise celleverdier og celleformler.

CTRL+GRAVAKSENT (`)

Kopiere en formel fra cellen over den aktive cellen, til cellen eller formellinjen.

CTRL+APOSTROF (')

Vise Autofullfør-listen.

TILVALG+pil ned

Definere et navn.

CTRL+L

Åpne Smartoppslag-ruten.

CTRL+TILVALG+CMD+L

Beregne alle regneark i alle åpne arbeidsbøker.

CTRL+TILVALG+F9

Kontroller avhengige formler, og beregn deretter alle cellene i alle åpne arbeidsbøker.

CTRL+TILVALG+SKIFT+F9

Til toppen av siden

Formatere og redigere data

Hvis du vil

Trykk på

Redigere merket celle.

F2

Opprette en tabell.

Cmd+T
Eller
CTRL+T

Sette inn et linjeskift i en celle.

CMD+TILVALG+ENTER
Eller
CTRL+TILVALG+ENTER

Sette inn spesialtegn, for eksempel symboler, inkludert emojier.

CTRL+CMD+MELLOMROM

Øke skriftstørrelse.

SKIFT+CMD+VINKEL HØYRE HAKEPARENTES (>)

Redusere skriftstørrelse.

SKIFT+CMD+VENSTRE VINKELPARENTES (<)

Midtstille loddrett.

Cmd+E

Venstrejustere.

Cmd+L

Vise dialogboksen Endre cellestil.

SKIFT+CMD+L

Vise dialogboksen Formatere celler.

Cmd+1

Bruke tallformatet Standard.

CTRL+SKIFT+TILDE (~)

Bruke valutaformatet med to desimaler (negative tall vises i rødt i parentes).

CTRL+SKIFT+DOLLAR ($)

Bruke prosentformatet uten desimaler.

CTRL+SKIFT+PROSENT (%)

Bruke tallformatet Eksponentielt med to desimaler.

CTRL+SKIFT+CIRKUMFLEKSTEGN (^)

Bruke datoformatet med dag, måned og år.

CTRL+SKIFT+NUMMERTEGN (#)

Bruke klokkeslettformatet med time og minutt, og for å angi AM eller PM.

CTRL+SKIFT+ALFAKRØLL (@)

Bruke tallformatet med to desimaler, tusenskilletegn og minustegn (–) for negative verdier.

CTRL+SKIFT+UTROPSTEGN (!)

Legger til en kantlinje rundt de merkede cellene.

Cmd+Option+Zero (0)

Legge til en kantlinje til høyre for merket område.

CMD+TILVALG+PIL HØYRE

Legge til en kantlinje til venstre for merket område.

CMD+TILVALG+PIL VENSTRE

Legge til en kantlinje øverst i merket område.

CMD+TILVALG+PIL OPP

Legge til en kantlinje nederst i merket område.

CMD+TILVALG+PIL NED

Fjerne kantlinjer.

Cmd+Option+Bindestreker

Bruke eller fjerne fet formatering.

Cmd+B

Bruke eller fjerne kursiv formatering.

Cmd+I

Bruke eller fjerne understreksformatering.

Cmd+U

Bruke eller fjerne gjennomstrekingsformatering.

SKIFT+CMD+X

Skjule en kolonne.

CMD+HØYRE PARENTES ())
Eller
CTRL+HØYRE PARENTES ())

Vise en kolonne.

SKIFT+CMD+HØYRE PARENTES ())
Eller
CTRL+SKIFT+HØYRE PARENTES ())

Skjule en rad.

CMD+VENSTRE PARENTES (()
Eller
CTRL+VENSTRE PARENTES (()

Vise en rad.

SKIFT+CMD+VENSTRE PARENTES (()
Eller
CTRL+SKIFT+VENSTRE PARENTES (()

Redigere den aktive cellen.

CTRL+U

Avbryte en inntasting i cellen eller på formellinjen.

ESC

Redigere den aktive cellen og deretter tømme den, eller slette det foregående tegnet i den aktive cellen mens du redigerer celleinnholdet.

Slett

Lime inn tekst i den aktive cellen.

Cmd+V

Fullføre en registrering av data i cellen

ENTER

Sette inn oppføringen i den gjeldende cellen i de merkede cellene.

CMD+ENTER
Eller
CTRL+ENTER

Legge inn en formel som en matriseformel.

SKIFT+CMD+ENTER
Eller
CTRL+SKIFT+ENTER

Vise Formelverktøy etter at du har skrevet inn et gyldig funksjonsnavn i en formel.

CTRL+A

Til toppen av siden

Merke celler, kolonner eller rader

Oppgave

Trykk

Utvide det merkede området med én celle.

Skift+Piltast

Utvide det merkede området til siste celle som ikke er tom, i samme kolonne eller rad som den aktive cellen.

SKIFT+CMD+PILTAST

Utvide merket område til starten av raden.

SKIFT+HOME
SKIFT+FN+PIL VENSTRE på MacBook

Utvide merket område til starten av arket.

CTRL+SKIFT+HOME
CTRL+SKIFT+FN+PIL VENSTRE på MacBook

Utvide merket område til siste celle som brukes
på arket (nederst i høyre hjørne).

CTRL+SKIFT+END
CTRL+SKIFT+FN+PIL HØYRE på MacBook

Merke hele kolonnen. *

CTRL+MELLOMROM

Merke hele raden.

SKIFT+MELLOMROM

Merke gjeldende område eller hele arket. Trykk mer enn én gang for å utvide merket område.

Cmd+A

Velge bare celler som vises.

SKIFT+CMD+STJERNE (*)

Velge bare den aktive cellen når flere celler er valgt.

SKIFT+DELETE
(ikke slett-fremover-knappen Slett-knappen på Mac med et kryss-symbol på den. som finnes på fullstendige tastaturer)

Utvide merket område ett skjermbilde ned.

SKIFT+PAGE DOWN
Trykk på SKIFT+FN+PIL NED på en MacBook

Utvide utvalget ett skjermbilde opp

SKIFT+PAGE UP
SKIFT+FN+PIL OPP på MacBook

Veksle mellom å skjule objekter, vise objekter
og vise plassholdere for objekter.

CTRL+6

Aktivere muligheten til å utvide et merket område
ved hjelp av piltastene.

F8

Legg til et annet celleområde i det merkede området.

SKIFT+F8

Velge gjeldende matrise, som er matrisen den
aktive cellen tilhører.

CTRL+FREMOVERSKRÅSTREK (/)

Merke celler i en rad som ikke samsvarer med verdien
i den aktive cellen i den raden.
Du må velge raden som starter med den aktive cellen.

CTRL+OMVENDT SKRÅSTREK (\)

Velge bare celler som det refereres direkte til i formler i det merkede området.

CTRL+SKIFT+VENSTRE HAKEPARENTES ([)

Velge alle celler som det refereres direkte eller indirekte til i formler i det merkede området.

CTRL+SKIFT+VENSTRE KLAMMEPARENTES ({)

Bare velge celler med formler som henviser direkte til den aktive cellen.

CTRL+HØYRE HAKEPARENTES (])

Velge alle celler med formler som henviser direkte eller indirekte til den aktive cellen.

CTRL+SKIFT+HØYRE KLAMMEPARENTES (})

Til toppen av siden

Arbeide med et utvalg

Hvis du vil

Trykk

Kopiere et merket område.

Cmd+C
Eller
CTRL+V

Lime inn et merket område.

Cmd+V
Eller
CTRL+V

Klippe ut et merket område.

Cmd+X
Eller
CTRL+X

Fjerne et merket område.

Slett

Slette det merkede området.

CTRL+BINDESTREK

Angre forrige handling.

Cmd+Z

Skjule en kolonne.

CMD+HØYRE PARENTES ())
Eller
CTRL+HØYRE PARENTES ())

Vise en kolonne.

CMD+SKIFT+HØYRE PARENTES ())
Eller
CTRL+SKIFT+HØYRE PARENTES ())

Skjule en rad.

CMD+VENSTRE PARENTES (()
Eller
CTRL+VENSTRE PARENTES (()

Vise en rad.

CMD+SKIFT+VENSTRE PARENTES (()
Eller
CTRL+SKIFT+VENSTRE PARENTES (()

Flytte merkede rader, kolonner eller celler.

Hold SKIFT-tasten nede når du drar en valgt rad, kolonne eller valgte celler for å flytte de valgte cellene, og slipp for å sette dem inn på en ny plassering.

Hvis du ikke holder SKIFT-tasten når du drar og slipper, vil de valgte cellene bli klippet ut fra den opprinnelige plasseringen og limes inn på den nye plasseringen (ikke settes inn).

Flytte fra øverst til nederst i merket område (ned). *

ENTER

Flytte fra nederst til øverst i merket område (opp). *

Skift+Enter

Flytte fra venstre til høyre i merket område,
eller flytte én celle ned hvis bare én kolonne er merket.

TABULATOR-tasten

Flytte fra høyre til venstre i merket område,
eller flytte én celle opp hvis bare én kolonne er valgt.

Shift+Tab

Flytte med klokken til neste hjørne av merket område.

CTRL+PUNKTUM (.)

Gruppere merkede celler.

CMD+SKIFT+K

Dele opp en gruppe med merkede celler.

CMD+SKIFT+J

* Disse hurtigtastene kan flytte i en annen retning enn ned eller opp. Hvis du vil endre retningen på disse hurtigtastene ved hjelp av musen, velger du Excel > Innstillinger > Rediger og velger deretter retningen du vil flytte i, i Flytt merket område når du har klikket på ENTER.

Til toppen av siden

Bruke diagrammer

Oppgave

Tastetrykk

Sette inn et nytt diagramark. *

F11

Bla gjennom utvalget av diagramobjekter.

Piltastene

Til toppen av siden

Sortere, filtrere og bruke pivottabellrapporter

Hvis du vil

Trykk

Åpne dialogboksen Sortere.

CMD+SKIFT+R

Legge til eller fjerne et filter.

CMD+SKIFT+F
Eller
CTRL+SKIFT+L

Vise hurtigmenyen for Filter-liste eller Pivottabell-sidefelt
for den merkede cellen.

TILVALG+pil ned

Til toppen av siden

Disponere data

Hvis du vil

Trykk

Vise eller skjule disposisjonssymboler.

CTRL+8

Skjule merkede rader.

CTRL+9

Vise merkede rader.

CTRL+SKIFT+VENSTRE PARENTES (()

Skjule merkede kolonner.

CTRL+NULL (0)

Vise merkede kolonner.

CTRL+SKIFT+HØYRE PARENTES ())

Til toppen av siden

Bruke snarveier med funksjonstasten

Excel for Mac bruker funksjonstastene for vanlige kommandoer, inkludert Kopierog Lim inn. Hvis du vil ha hurtigtilgang til disse snarveiene, kan du endre Apples systeminnstillinger, slik at du slipper å trykke på FN-tasten hver gang du bruker en funksjonstastsnarvei. 

Obs!: Hvis du endrer systeminnstillingene for funksjonstaster, påvirker dette hvordan tasten fungerer i Mac, ikke bare i Excel for Mac. Når du har endret denne innstillingen, kan du fortsatt utføre spesialfunksjonene som vises på en funksjonstast. Bare trykk Fn-tasten. Hvis du for eksempel vil bruke F12-tasten til å endre volumet, trykker du på FN+F12.

Hvis en funksjonstast ikke fungerer som forventet, trykker du FN-tasten i tillegg til funksjonstasten. Hvis du ikke vil trykke Fn-tasten hver gang, kan du endre systemvalgene i Apple. Gå til Endre funksjonstastinnstillinger med musen hvis du vil ha mer informasjon.

Tabellen nedenfor gir funksjonstastsnarveier for Excel for Mac.

Hvis du vil

Trykk

Vise Hjelp-vinduet.

F1

Redigere merket celle.

F2

Sette inn et notat, eller åpne og redigere et cellenotat.

SKIFT+F2

Sette inn en trådkommentar, eller åpne og svare på en trådkommentar.

CMD+SKIFT+F2

Åpne dialogboksen Lagre.

TILVALG+F2

Åpne Formelverktøy.

SKIFT+F3

Åpne dialogboksen Definer navn.

Cmd+F3

Lukke et vindu eller en dialogboks.

Cmd+F4

Vise dialogboksen Gå til.

F5

Vise dialogboksen Søk.

SKIFT+F5

Gå til dialogboksen Søk i ark.

CTRL+F5

Bytte fokus mellom regnearket, båndet, oppgaveruten og statuslinjen.

F6 eller SKIFT+F6

Kjør stavekontroll.

F7

Åpne synonymordboken.

SKIFT+F7
Eller
CTRL+TILVALG+CMD+R

Utvide merket område.

F8

Legge til i merket område.

SKIFT+F8

Vise dialogboksen Makro.

Tilvalg + F8

Beregne alle åpne arbeidsbøker.

F9

Beregne det aktive arket.

SKIFT+F9

Minimere det aktive vinduet.

CTRL+F9

Vise en hurtigmeny eller en høyreklikkmeny.

SKIFT+F10

Vise en hurtigmeny (på objekt-knappemenyen), for eksempel ved å klikke på knappen etter at du har limt inn i et regneark.

TILVALG+SKIFT+F10

Maksimere eller gjenopprette det aktive vinduet.

CTRL+F10
Eller
Cmd+F10

Sette inn et nytt diagramark.*

F11

Sette inn et nytt ark.*

SKIFT+F11

Sette inn et Excel 4.0-makroark.

Cmd+F11

Åpne Visual Basic.

TILVALG+F11

Vise dialogboksen Lagre som.

F12

Vise dialogboksen Åpne.

Cmd+F12

Åpne redigeringsprogrammet for Power Query

TILVALG+F12

Til toppen av siden

Endre funksjonstastinnstillinger med musen

 1. Velg Systeminnstillinger > TastaturApple-menyen.

 2. Tastatur-fanen merker du av Bruk alle F1, F2-tastene osv. som standard funksjonstaster.

Tegning 

Hvis du vil

Trykk

Aktivere/deaktivere Tegning-modus.

CMD+CTRL+Z

Til toppen av siden

Se også

Hjelp og læring i Excel

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i Excel

Grunnleggende oppgaver med skjermleser i Excel

Støtte for skjermleser i Excel

Denne artikkelen beskriver tastatursnarveier for Excel for iOS.

Obs!: 

 • Hvis du er kjent med hurtigtaster på macOS-datamaskinen, fungerer de fleste tastaturkombinasjonene også med Excel for iOS på et eksternt tastatur.

 • Du kan bruke søk for å raskt finne en snarvei i denne artikkelen. Trykk på CMD+F, og skriv deretter inn søkeordene.

I dette emnet

Navigere i regnearket

Hvis du vil

Trykk

Flytte én celle til høyre.

TABULATOR-tasten

Flytte én celle opp, ned, til venstre eller til høyre.

Piltastene

Flytte til neste ark i arbeidsboken.

TILVALG+pil høyre

Flytte til forrige ark i arbeidsboken.

TILVALG+pil venstre

Til toppen av siden

Formatere og redigere data

Hvis du vil

Trykk

Legge til en kantlinje.

Kommandoknappen.+TILVALG+0

Fjerne en kantlinje.

Kommandoknappen.+TILVALG+BINDESTREK (-)

Skjule kolonne(r).

Kommandoknappen.+0

Skjule rad(er).

CTRL+9

Vis kolonne(er).

SKIFT+Kommandoknappen.+0 eller +SKIFT+CTRL+HØYRE PARENTES ())

Vise rad(er).

SKIFT+CTRL+9 eller SKIFT+CTRL+VENSTRE PARENTES (()

Til toppen av siden

Arbeide i celler eller formellinjen

Hvis du vil

Trykk

Gå til cellen til høyre.

TABULATOR-tasten

Flytte rundt i en celletekst.

Piltastene

Kopiere et merket område.

Kommandoknappen.+C

Lime inn et merket område.

Kommandoknappen.+V

Klippe ut et merket område.

Kommandoknappen.+X

Angre en handling.

Kommandoknappen.+Z

Gjøre om en handling.

Kommandoknappen.+Y eller Kommandoknappen.+SKIFT+Z

Bruke fet formatering på den merkede teksten.

Kommandoknappen.+B

Bruke kursiv formatering på den merkede teksten.

Kommandoknappen.+I

Understreke merket tekst.

Kommandoknappen.+U

Merke alt.

Kommandoknappen.+A

Merk et celleområde.

SKIFT+VENSTRE eller HØYRE PILTAST

Sette inn et linjeskift i en celle.

Kommandoknappen.+TILVALG+ENTER eller CTRL+TILVALG+ENTER

Flytte markøren til starten av gjeldende linje i en celle.

Kommandoknappen.+PIL VENSTRE

Flytte markøren til slutten av gjeldende linje i en celle.

Kommandoknappen.+PIL HØYRE

Flytte markøren til starten av gjeldende celle.

Kommandoknappen.+PIL OPP

Flytte markøren til slutten av gjeldende celle.

Kommandoknappen.+PIL NED

Flytte markøren opp ett avsnitt i en celle som inneholder linjeskift.

TILVALG+pil opp

Flytte markøren ned ett avsnitt i en celle som inneholder linjeskift.

TILVALG+pil ned

Flytte markøren ett ord til høyre.

TILVALG+pil høyre

Flytte markøren ett ord til venstre.

TILVALG+pil venstre

Sette inn en Autosummer-formel.

SKIFT+Kommandoknappen.+T

Til toppen av siden

Se også

Hjelp og læring i Excel

Støtte for skjermleser i Excel

Grunnleggende oppgaver med skjermleser i Excel

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i Excel

Denne artikkelen beskriver tastatursnarveier for Excel for Android.

Obs!: 

 • Hvis du er kjent med hurtigtaster på Windows-datamaskinen, fungerer de samme tastaturkombinasjonene også med Excel for Android når du bruker et eksternt tastatur.

 • Du kan bruke søk for å raskt finne en snarvei i denne artikkelen. Trykk CTRL+F, og skriv inn søkeordene dine.

I dette emnet

Navigere i regnearket

Hvis du vil

Trykk

Flytte én celle til høyre.

TABULATOR-tasten

Flytte én celle opp, ned, til venstre eller til høyre.

Opp, ned, venstre eller høyre piltast

Til toppen av siden 

Arbeide med celler

Hvis du vil

Trykk

Lagre et regneark.

CTRL+S

Kopiere et merket område.

CTRL+C

Lime inn et merket område.

CTRL+V

Klippe ut et merket område.

CTRL+X

Angre en handling.

CTRL+Z

Gjøre om en handling.

CTRL+Y

Bruk fet formatering.

CTRL+B

Bruk kursiv formatering.

CTRL+I

Bruke understrekformatering.

CTRL+U

Merke alt.

CTRL+A

Søk.

CTRL+F

Sette inn et linjeskift i en celle.

ALT+ENTER

Til toppen av siden  

Se også

Hjelp og læring i Excel

Støtte for skjermleser i Excel

Grunnleggende oppgaver med skjermleser i Excel

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i Excel

Denne artikkelen beskriver tastatursnarveier for Excel for nettet.

Obs!: 

 • Hvis du bruker Skjermleser med Windows 10 Fall Creators Update, må du deaktivere skannemodus for å redigere dokumenter, regneark eller presentasjoner med Microsoft 365 for nettet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Slå av modus for virtuell, eller bla gjennom i skjermlesere i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Du kan bruke søk for å raskt finne en snarvei. Trykk Ctrl+F, og skriv inn søkeordene dine.

 • Når du bruker Excel for nettet, anbefaler vi at du bruker Microsoft Edge som nettleser. Siden Excel for nettet kjører i nettleseren, er hurtigtastene forskjellige fra hurtigtastene i skrivebordsprogrammet. Du bruker for eksempel CTRL+F6 i stedet for F6 til å gå inn og ut av kommandoene. Vanlige snarveier som F1 (hjelp) og CTRL+O (åpne) fungerer også for nettleseren, men ikke for Excel for nettet.

I denne artikkelen

Hurtigtips for bruk av hurtigtaster med Excel for nettet

 • Hvis du vil finne en kommando raskt, trykker du på ALT+Windows-logotasten, og deretter Q for å gå til tekstfeltet for Søk eller Fortell meg det. I Søk eller Fortell meg det skriver du inn et ord eller navnet på en kommando du vil bruke (bare tilgjengelig i redigeringsmodus). Søk eller Fortell meg det søker etter relaterte alternativer, og viser en liste. Bruk Pil opp og Pil ned for å velge en kommando, og trykk deretter Enter.

  Avhengig av hvilken versjon av Microsoft 365 du bruker, kan det hende at tekstfeltet forSøk øverst i appvinduet kalles Fortell meg i stedet. Begge gir en stort sett lignende opplevelse, men noen alternativer og søkeresultater kan variere.

 • Hvis du vil hoppe til en bestemt celle i et regneark, bruker du kommandoen Gå til: Trykk CTRL+G, skriv inn cellereferansen (for eksempel B14), og trykk deretter ENTER.

 • Hvis du bruker en skjermleser, går du til menyen for tilgjengelighetssnarveier (ALT+SKIFT+A).

Vanlige hurtigtaster

Dette er de mest brukte snarveiene for Excel for nettet.

Tips!: Hvis du raskt vil opprette et nytt regneark i Excel for nettet, åpner du nettleseren, skriver inn Excel.ny i adresselinjen og trykker deretter på ENTER.

Hvis du vil

Trykk

Gå til en bestemt celle.

Ctrl+G

Flytt ned.

PAGE DOWN- eller PIL NED-tasten

Flytt opp.

PAGE UP- eller PIL OPP-tasten

Skrive ut en arbeidsbok.

Ctrl+P

Kopiere merket område.

CTRL+C

Lime inn utvalg.

CTRL+V

Klippe ut merket område.

CTRL+X

Angre handling.

CTRL+Z

Åpne arbeidsbok.

CTRL+O

Lukke arbeidsbok.

Ctrl+W

Åpne dialogboksen Lagre som.

ALT+F2

Bruke Søk.

CTRL+B

Bruk fet formatering.

CTRL+F

Åpne hurtigmenyen.

 • Windows-tastaturer: SKIFT+F10 eller Windows-menytasten

 • Andre tastaturer: SKIFT+F10

Gå til Søk eller Fortell meg.

ALT+Q

Gjenta Søk, nedover.

SKIFT+F4

Gjenta Søk, oppover.

CTRL+SKIFT+F4

Sette inn et diagram.

ALT+F1

Vise tilgangstastene (båndkommandoer) på det klassiske båndet når du bruker Skjermleser.

ALT+PUNKTUM (.)

Til toppen av siden

Tilgangstaster: Hurtigtaster for bruk av båndet

Excel for nettet tilbyr nå tilgangstaster, som er hurtigtaster for å navigere i båndet. Hvis du har brukt tilgangstastene for å spare tid i Excel for stasjonære datamaskiner, vil du oppleve at tilgangstastene er svært like i Excel for nettet.

I Excel for nettet begynner alle tilgangstaster med ALT+WIN, og deretter en bokstav for båndfanen. Hvis du for eksempel vil gå til fanen Se gjennom, trykker du på ALT+Windows-logotasten+R.

Obs!: Hvis du vil lære hvordan du overstyrer nettleserens ALT-baserte snarveier på båndet, kan du gå til Kontrollere hurtigtaster i Excel på nettet ved å overstyre hurtigtaster i nettleseren.

Hvis du bruker Excel for nettet på en Mac, trykker du på CTRL+TILVALG for å starte.

Tips for båndfanetasten i Excel på nettet.
 • Hvis du vil gå til båndet, kan du trykke på ALT+Windows-logotasten, eller du kan trykke på CTRL+F6 helt til du når Hjem-fanen.

 • Hvis du vil flytte mellom fanene på båndet, trykker du på TAB.

 • Hvis du vil skjule båndet slik at du får mer plass å arbeide på, trykker du CTRL+F1. Trykk på CTRL+F1 for å vise båndet igjen.

Gå til tilgangstastene for båndet

Hvis du vil gå direkte til en fane på båndet, trykker du en av følgende tilgangstaster:

Hvis du vil

Trykk på

Åpne boksen Søk eller Fortell meg det på båndet, og skriv inn et søkeord.

ALT+WINDOWS, Q

Åpne Fil-menyen.

ALT+WINDOWS, F

Åpne Hjem-fanen for å formatere tekst og tall, eller bruk andre verktøy, for eksempel Sorter og filtrer.

ALT+WINDOWS, H

Åpne Sett inn-fanen, og sett inn en funksjon, tabell, diagram, hyperkobling eller kommentar.

ALT+WINDOWS, N

Åpne Data-fanen og oppdater datatilkoblinger eller bruk dataverktøy.

ALT+WINDOWS, A

Åpne Se gjennom-fanen og bruk Tilgjengelighetskontroll eller arbeid med kommentarer.

ALT+WINDOWS, R

Åpne Visning-fanen for å velge en visning, fryse rader eller kolonner i regnearket eller vise rutenett og overskrifter.

ALT+WINDOWS, W

Til toppen av siden

Arbeid i båndfanene og -menyene

Hurtigtastene i denne tabellen kan spare deg for tid når du arbeider med båndfaner og båndmenyer.

Hvis du vil

Trykk

Velge den aktive fanen på båndet og aktivere tilgangstastene.

ALT+WINDOWS. Hvis du vil flytte til en annen fane, kan du bruke en tilgangstast eller TAB-tasten.

Flytte fokuset til kommandoer på båndet.

ENTER, deretter TAB eller SKIFT+TAB

Aktiver en valgt knapp.

MELLOMROM eller ENTER

Åpne listen for en valgt kommando.

MELLOMROM eller ENTER

Åpne menyen for en valgt knapp.

ALT+Pil ned

Flytt til neste kommando når en meny eller undermeny er åpen.

ESC

Til toppen av siden

Hurtigtaster for redigering av celler

Tips!: Hvis et regneark åpnes i visningsmodus, fungerer ikke redigeringskommandoene. Hvis du vil bytte til redigeringsmodus, trykker du på ALT+Windows-logotasten, Z, M eller E.

Hvis du vil

Trykk på

Sette inn en rad over den gjeldende raden.

ALT+Windows-logotasten, H, I eller R

Sette inn en kolonne til venstre for den gjeldende kolonnen.

ALT+Windows-logotasten, H, I eller C

Klippe ut markering.

CTRL+X

Kopiere utvalg.

CTRL+C

Lime inn utvalg.

CTRL+V

Angre en handling.

CTRL+Z

Gjøre om en handling.

CTRL+Y

Starte en ny linje i samme celle.

ALT+ENTER

Sett inn en hyperkobling.

CTRL+K

Sett inn en tabell.

CTRL + L

Sette inn en funksjon.

SKIFT+F3

Øke skriftstørrelse.

CTRL+SKIFT+VINKELHAKE HØYRE (>)

Redusere skriftstørrelse.

CTRL+SKIFT+VINKELHAKE VENSTRE (<)

Bruke et filter.

ALT+Windows-logotasten, A eller T

Bruke et filter på nytt.

CTRL+ALT+L

Aktivere/deaktivere Autofilter.

Ctrl+Shift+L

Til toppen av siden

Hurtigtaster for å angi data

Hvis du vil

Trykk på

Avslutte celleinntasting og gå til cellen under.

ENTER

Avslutte celleinntasting og gå til cellen over.

SKIFT+ENTER

Avslutte celleinntasting og gå til den neste cellen i raden.

TABULATOR-tasten

Avslutte celleinntasting og gå til den forrige cellen i raden.

Shift+Tab

Avbryte celleinntasting.

ESC

Til toppen av siden

Hurtigtaster for å redigere data i en celle

Hvis du vil

Trykk på

Redigere merket celle.

F2

Veksle mellom alle de forskjellige kombinasjonen av absolutte og relative referanser når du merker en cellereferanse eller et celleområde i formelen.

F4

Tømme merket celle.

Slett

Tømme merket celle og starte å redigere.

Tilbake

Gå til starten av cellelinjen.

Startside

Gå til slutten av cellelinjen.

END

Merke ett tegn til høyre.

SKIFT+PIL HØYRE

Merke til starten av celledataene.

Skift+Home

Merke til slutten av celledataene.

SKIFT + END

Merke ett tegn til venstre.

SKIFT+PIL VENSTRE

Utvid det merkede celleområdet til den siste cellen som ikke er tom i samme kolonne eller rad som den aktive cellen, eller, hvis den neste cellen er tom, til den neste cellen som ikke er tom.

CTRL+SKIFT+PIL HØYRE eller CTRL+SKIFT+PIL VENSTRE

Sette inn gjeldende dato.

CTRL+SEMIKOLON (;)

Sett inn gjeldende klokkeslett.

CTRL+SKIFT+SEMIKOLON (;)

Kopiere formelen fra cellen over.

CTRL+APOSTROF (')

Kopiere verdien fra cellen under.

CTRL+SKIFT+APOSTROF (')

Sette inn et formelargument.

Ctrl+Shift+A

Til toppen av siden

Hurtigtaster for å formatere celler

Hvis du vil

Trykk på

Bruk fet formatering.

CTRL+B

Bruk kursiv formatering.

CTRL+I

Bruke understrekformatering.

CTRL+U

Lime inn formatering.

SKIFT+CTRL+V

Legge til en kantlinje rundt de merkede cellene.

CTRL+SKIFT+AMPERSAND (&)

Bruke tallformatet.

Ctrl+Shift+1

Bruke tidsformatet.

Ctrl+Shift+2

Bruke datoformatet.

Ctrl+Shift+3

Bruke valutaformatet.

Ctrl+Shift+4

Bruke prosentformatet.

Ctrl+Shift+5

Bruke det vitenskapelige formatet.

Ctrl+Shift+6

Bruke ytre kantlinjer.

CTRL+SKIFT+7

Åpne dialogboksen for tallformat.

Ctrl+1

Til toppen av siden

Hurtigtaster for å flytte og rulle i regneark

Hvis du vil

Trykk på

Flytt én celle opp.

PIL OPP-tasten eller SKIFT+ENTER

Flytt én linje ned.

PIL NED-tasten eller ENTER

Flytt én celle til høyre.

PIL HØYRE-tasten eller TABULATOR-tasten

Gå til begynnelsen av raden.

Startside

Gå til celle A1.

CTRL+HOME

Gå til siste celle i det brukte området.

CTRL+END

Flytte ett skjermbilde ned (28 rader).

PGDN

Flytte ett skjermbilde opp (28 rader).

PGUP

Flytte til kanten av gjeldende dataområde.

CTRL+PIL HØYRE eller CTRL+PIL VENSTRE

Flytte mellom båndet og innholdet i arbeidsboken.

Ctrl+F6

Gå til en annen båndfane.

TABULATOR-tasten

Trykk på ENTER for å gå til båndet for fanen.

Sette inn et nytt ark.

SKIFT+F11

Bytte til neste ark.

ALT+CTRL+PAGE DOWN

Bytte til neste ark (når du er i Microsoft Teams eller en annen nettleser enn Chrome).

CTRL+PGDN

Bytte til forrige ark.

ALT+CTRL+PAGE UP

Bytte til forrige ark (når du er i Microsoft Teams eller en annen nettleser enn Chrome).

CTRL+PGUP

Til toppen av siden

Hurtigtaster for å jobbe med objekter

Hvis du vil

Trykk på

Åpne meny, eller drille ned.

ALT+Pil ned

Åpne meny, eller drille opp.

ALT + pil opp

Følge hyperkobling.

Ctrl+Enter

Åpne et notat for redigering.

SKIFT+F2

Åpne og svare på en trådkommentar.

CTRL+SKIFT+F2

Rotere et objekt mot venstre.

ALT + pil venstre

Rotere et objekt mot høyre.

ALT + pil høyre

Til toppen av siden

Hurtigtaster for å arbeide med celler, rader, kolonner og objekter

Hvis du vil

Trykk på

Merk et celleområde.

Skift+piltaster

Merke en hel kolonne.

CTRL+MELLOMROM

Merke en hel rad.

SKIFT+MELLOMROM

Utvid det merkede celleområdet til den siste cellen som ikke er tom i samme kolonne eller rad som den aktive cellen, eller, hvis den neste cellen er tom, til den neste cellen som ikke er tom.

CTRL+SKIFT+PIL HØYRE eller CTRL+SKIFT+PIL VENSTRE

Legge til ikke-sammenhengende celler eller områder i et merket område.

SKIFT+F8

Sette inn celler, rader eller kolonner.

CTRL+PLUSSTEGN (+)

Slett celler, rader eller kolonner.

CTRL+MINUSTEGN (-)

Skjule rader.

CTRL+9

Vise rader.

CTRL+SKIFT+9

Skjule kolonner

Ctrl+0

Ta frem kolonner

CTRL+SKIFT+0

Til toppen av siden

Hurtigtaster for å flytte innenfor et valgt område

Hvis du vil

Trykk på

Flytte fra øverst til nederst (eller fremover gjennom merket område).

ENTER

Flytte fra nederst til øverst (eller tilbake gjennom merket område).

SKIFT+ENTER

Flytte fremover gjennom en rad (eller ned gjennom én enkelt kolonne som er merket).

TABULATOR-tasten

Flytte tilbake gjennom en rad (eller opp gjennom én enkelt kolonne som er merket)

Shift+Tab

Flytte til en aktiv celle.

Shift+Tilbake

Flytte til aktiv celle og beholde det merkede området.

Ctrl+Tilbake

Rotere den aktive cellen gjennom hjørnene av det merkede området.

CTRL+PUNKTUM (.)

Flytte til neste merkede område.

CTRL+ALT+PIL HØYRE

Flytte til forrige merkede område.

CTRL+ALT+PIL VENSTRE

Utvide merket område til siste celle som brukes på arket.

CTRL+SKIFT+END

Utvide merket område til den første cellen på arket.

CTRL+SKIFT+HOME

Til toppen av siden

Hurtigtaster for å beregne data

Hvis du vil

Trykk

Beregne arbeidsboken (oppdatere).

F9

Utføre fullstendig beregning.

Ctrl+Skift+Alt+F9

Oppdatere eksterne data.

Alt+F5

Oppdatere alle eksterne data.

CTRL+ALT+F5

Bruke Autosummer.

ALT+LIKHETSTEGN (=)

Bruke Rask utfylling.

Ctrl+E

Til toppen av siden

Meny for tilgjengelighetssnarveier (ALT+SKIFT+A)

Få raskt tilgang til vanlige funksjoner ved å bruke følgende snarveier:

Hvis du vil

Trykk

Bla mellom landemerkeområder.

CTRL+F6 eller CTRL+SKIFT+F6

Flytte rundt i et landemerkeområde.

TAB-tasten eller SKIFT+TAB

Gå til feltet Søk eller Fortell meg det for å kjøre en kommando.

ALT+Q

Vise eller skjule Nøkkeltips, eller få tilgang til båndet.

ALT+WINDOWS

Redigere merket celle.

F2

Gå til en bestemt celle.

Ctrl+G

Gå til et annet regneark i arbeidsboken.

CTRL+ALT+PAGE UP eller CTRL+ALT+PAGE DOWN

Åpne hurtigmenyen.

SKIFT+F10 eller Windows-menytasten

Lese overskriften på raden.

CTRL+ALT+SKIFT+T

Les raden inntil en aktiv celle.

CTRL+ALT+SKIFT+HOME

Lese raden fra den aktive cellen.

CTRL+ALT+SKIFT+END

Lese kolonneoverskriften.

CTRL+ALT+SKIFT+H

Lese kolonnen inntil en aktiv celle.

CTRL+ALT+SKIFT+PAGE UP

Les kolonnen fra en aktiv celle.

CTRL+ALT+SKIFT+PGDN

Åpne en liste over flyttealternativer i en dialogboks.

CTRL+ALT+MELLOMROM

Til toppen av siden

Kontroller hurtigtaster i Excel for nettet ved å overstyre hurtigtaster i nettleseren

Excel for nettet fungerer i en nettleser. Nettlesere har hurtigtaster, og noen av dem kommer i konflikt med hurtigtaster som fungerer i Excel på skrivebordet. Ved å endre innstillinger for hurtigtaster kan du kontrollere disse hurtigtastene slik at de fungerer på samme måte i begge versjoner av Excel. Overstyring av nettlesersnarveier lar deg også åpne hjelpen for Excel for nettet ved å trykke på F1.

Overstyr nettlesersnarveier i dialogboksen Excel for nettet.
 1. Velg Hjelp > Hurtigtaster i Excel for nettet. 

 2. Søk etter en tastatursnarvei.

 3. Velg hvilken kategori av snarveier du vil vise i listen.

 4. Velg Overstyr snarveier i nettleseren.

 5. Velg Vis overstyringer i dialogboksen for å vise overstyringer av snarveier.

 6. Velg Lukk.

Til toppen av siden

Se også

Hjelp og læring i Excel

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i Excel

Grunnleggende oppgaver med skjermleser i Excel

Støtte for skjermleser i Excel

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Finn løsninger på vanlige problemer, eller få hjelp fra en kundestøtterepresentant.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×