Ontvang support op afstand van Microsoft

Microsoft Remote Assistance support geeft Microsoft support professionals, op een andere locatie, de mogelijkheid uw computerscherm te bekijken en aan uw PC te werken via een gecodeerde verbinding.

Door gebruik te maken van Remote Assistance support, gaat u ermee akkoord dat gedurende deze sessie de support medewerker de opnamemogelijkheid in werking kan stellen. Dit houdt in dat uw communicatie wordt opgenomen en geregistreerd door Remote Assistance sessie. U kunt verzoeken de link naar deze opname naar u te laten e-mailen na de sessie. Indien u niet akkoord gaat met het opnemen van de conversatie, gaat u dan niet akkoord met de onderstaande Microsoft overeenkomst.

Overeenkomst voor Microsoft Services

HET BLADEREN DOOR DEZE OVEREENKOMST EN HET KLIKKEN OP 'IK GA AKKOORD' BETEKENT DAT U DEZE OVEREENKOMST ACCEPTEERT EN DAT ERMEE INSTEMT GEBONDEN TE ZIJN AAN DEZE OVEREENKOMST, DE VOORWAARDEN EN PRIVACYVERKLARING VAN DE WEBSITE EN HET GEVOERDE BELEID OP DEZE WEBSITE, DIE ALLE ZIJN OPGENOMEN IN EN DEEL UITMAKEN VAN DEZE OVEREENKOMST.

U VERKLAART TEVENS DAT U ALLE BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST HEBT GELEZEN EN BEGREPEN. IN GEVAL VAN EEN CONFLICT TUSSEN DEZE OVEREENKOMST EN UW (EVENTUELE) HUIDIGE SERVICEOVEREENKOMST MET MICROSOFT, GELDEN DE VOORWAARDEN VAN UW HUIDIGE SERVICEOVEREENKOMST MET MICROSOFT. U MOET DEZE OVEREENKOMST ACCEPTEREN VOORDAT U MICROSOFT-SERVICES VAN DEZE WEBSITE KUNT KOPEN.

Deze overeenkomst voor Microsoft-services (de “overeenkomst”) wordt aangegaan door en geldt tussen de entiteit die de services bestelt ('u' of 'uw') en de dichtstbijzijnde gelieerde onderneming van Microsoft in uw land of regio, tenzij wij anders bepalen in Artikel 9 hieronder (“wij,” “ons,” or “onze”). Met “partner” worden alle wettige entiteiten bedoeld die in uw of ons eigendom zijn, onder wiens eigendom u of wij vallen of die onder een gemeenschappelijk eigendom van u of ons vallen. Met “eigendom” wordt een eigendom van meer dan 50% bedoeld.

Voorwaarden en bepalingen
1. SERVICES.
We stemmen ermee in commercieel aanvaardbare inspanningen te verrichten om de services te bieden die u hebt aangekocht zoals beschreven op de serviceswebsite (ook bekend als de 'servicesgids'). De URL van de website voor de servicesgids is: http://support.microsoft.com. Mocht deze URL om wat voor reden dan ook veranderen, dan ontvangt u van ons de nieuwe URL op verzoek. Ons vermogen om de services te verlenen is afhankelijk van uw volledige en tijdige medewerking alsmede de nauwkeurigheid en volledigheid van de gegevens die u ons geeft.

2. EIGENDOM EN LICENTIE.
 • a. Fixes. Wij verlenen u een niet-exclusieve, eeuwigdurende, volledig betaalde licentie voor het gebruik en het reproduceren van de fix die wij of de door ons aangewezen partij aan u leveren. Deze fix is uitsluitend bestemd voor intern gebruik. De wederverkoop of distributie van fixes aan niet-gelieerde derden is niet toegestaan. Tenzij anders bepaald in deze overeenkomst, is de licentieovereenkomst voor het betreffende product van toepassing op de licentierechten die zijn toegekend aan fixes of, indien de fix niet voor een specifiek product is bedoeld, alle andere gebruiksvoorwaarden die wij verstrekken. Op uw gebruik van het product is de licentieovereenkomst voor het product van toepassing. U bent verantwoordelijk voor de betaling van licentievergoedingen voor productlicenties. “Product(en)” betekent alle computercode, internetdiensten of materialen die commercieel uitgebrachte producten of bètaproducten (hetzij tegen een vergoeding, hetzij gratis in licentie gegeven) bevatten, en alle daarvan afgeleide producten, die door ons of een door ons aangewezen partij aan u in licentie kunnen worden gegeven en die door ons, onze gelieerde ondernemingen of derden zijn gepubliceerd. “Fixes” betekent product fixes die we algemeen uitbrengen (zoals service packs voor commerciële producten) of die we aan u verstrekken bij de uitvoering van de services (zoals workarounds, patches, hot-fixes, updates, bug fixes, beta fixes en beta builds) en alle afgeleiden hiervan. U mag de aan u geleverde fixes niet aanpassen, onderwerpen aan reverse engineering, decompileren of disassembleren, de bestandsnaam wijzigen of deze combineren met computercode die niet van Microsoft is.

 • b. Reeds bestaand werk. Alle rechten met betrekking tot computercode of niet op code gebaseerde, geschreven materialen (“materialen”) die door of ten behoeve van ons of onze gelieerde ondernemingen of die door of ten behoeve van u of uw gelieerde ondernemingen die niet onder deze overeenkomst vallen zijn ontwikkeld of anderszins zijn verkregen (“reeds bestaand werk”), blijven het exclusieve eigendom van de partij die het reeds bestaande werk verstrekt. Tijdens het uitvoeren van de services verleent elke partij aan de andere partij (en indien nodig aan onze contractanten) een tijdelijke, niet-exclusieve licentie voor het gebruik, reproduceren en aanpassen van eventueel reeds bestaand werk die uitsluitend is bestemd voor het leveren van de services. Wij verlenen u een niet-exclusieve, eeuwigdurende, volledig betaalde licentie voor het gebruiken, reproduceren en aanpassen (indien van toepassing) van ons reeds bestaande werk, exclusief producten, in de vorm waarin het aan u is geleverd en dat wij bij u achterlaten aan het einde van de uitvoering van onze services voor gebruik bij ontwikkelingen (indien van toepassing). De licentierechten die zijn verleend ten aanzien van ons reeds bestaande werk zijn uitsluitend bestemd voor uw interne gebruik en zijn niet bestemd voor wederverkoop of verdere distributie aan niet-gelieerde derden.

 • c. Ontwikkelingen. We verlenen u een niet-exclusief, eeuwigdurend recht voor het gebruiken, reproduceren en aanpassen van computercode of materialen (behalve fixes of reeds bestaand werk) dat wij bij u achterlaten aan het einde van de uitvoering van onze services (“ontwikkelingen”), alleen voor uw interne gebruik. De wederverkoop of distributie van ontwikkelingen aan niet-gelieerde derden is niet toegestaan.

 • d. Voorbeeldcode. Als aanvulling op de rechten beschreven in het gedeelte Ontwikkelingen hierboven, verlenen we u tevens een niet-exclusief, eeuwigdurend recht voor het reproduceren en distribueren van het objectcodeformulier van enige computercode, door ons geleverd ter illustratie ('voorbeeldcode'), mits u akkoord gaat met het volgende:

  • (i) uw naam, logo of handelsmerken mogen niet worden gebruikt voor het op de markt brengen van uw computerproduct waarin de voorbeeldcode is ingesloten;
  • (ii) u dient een geldige auteursrechtvermelding op te nemen in het computerproduct waarin de voorbeeldcode is ingesloten; en
  • (iii) u dient ons en onze leveranciers te vrijwaren, schadeloos te stellen en te verdedigen tegen alle claims of rechtszaken, inclusief honoraria van advocaten, die voortkomen uit of het resultaat zijn van het gebruik of de distributie van de voorbeeldcode.

 • e. Open source licentiebeperkingen. Omdat sommige licentiebepalingen van derden vereisen dat computercode algemeen

  • (i) aan derden openbaar moet worden gemaakt in broncodevorm;
  • (ii) aan derden in licentie moet worden gegeven ten behoeve van het maken van afgeleide producten; of
  • (iii) kosteloos opnieuw aan derden moet worden gedistribueerd (samen de“open source licentiebepalingen”), omvatten de licentierechten die elke partij aan computercode heeft toegekend (of enige bijbehorende intellectuele eigendom) geen licentie, rechten of bevoegdheden voor het integreren, aanpassen, combineren en/of distribueren van die computercode met enige andere computercode op een manier waardoor de computercode van de ander onderhevig zou zijn aan de open source licentiebepalingen.
  Bovendien garandeert elke partij dat zij de andere partij geen computercode zal geven of ter beschikking zal stellen die onderhevig is aan licentiebepalingen voor Open Source.

 • f. Partnerrechten. U mag de rechten in dit artikel in sublicentie geven aan uw partners, maar uw partners mogen deze rechten niet in sublicentie geven en het gebruik door uw partners moet in overeenstemming zijn met de geldende licentiebepalingen.

 • g. Voorbehoud van rechten. Alle rechten die in dit gedeelte niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

3. VERTROUWELIJKHEID.
De bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst zijn vertrouwelijk en alle informatie die hierin door beide partijen wordt aangemerkt als 'vertrouwelijk' en/of 'eigendom' of die, onder alle omstandigheden, in alle redelijkheid dient te worden beschouwd als vertrouwelijk en/of eigendom ('vertrouwelijke informatie'), zal niet door de ontvangende partij worden geopenbaard aan derden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de andere partij, behalve volgens de bepalingen van deze overeenkomst voor een periode van vijf (5) jaar na de datum van publicatie van de overeenkomst. Deze verplichtingen in verband met vertrouwelijkheid zijn niet van toepassing op informatie die
 • (i) bij de ontvangende partij bekend is geworden via een andere bron dan de openbarende partij op een andere manier dan door schending van verplichtingen in verband met vertrouwelijkheid die aan de openbarende partij is verschuldigd,
 • (ii) beschikbaar is of wordt voor het algemene publiek op een andere manier dan door verzuim door de ontvangende partij, of ,
 • (iii) wordt ontwikkeld door de onafhankelijke inspanning van de ontvangende partij.
Technische gegevens die wij afleiden van het verlenen van diensten in verband met onze producten mogen door ons worden gebruikt voor het oplossen van problemen, verbeteringen van en fixes voor de productfunctionaliteit en ten behoeve van onze Knowledge Base. Wij verklaren uw identiteit of enige vertrouwelijke informatie van u in geen enkel onderdeel van de kennisbank openbaar te maken.

4. GARANTIES EN VRIJWARING.
 • a. GEEN GARANTIE. VOOR ZOVER DIT ONDER HET TOEPASSELIJK RECHT IS TOEGESTAAN, WIJZEN WIJ ALLE VOORSTELLEN, GARANTIES EN BEPALINGEN AF, ONGEACHT OF DEZE EXPLICIET, IMPLICIET OF WETTELIJK ZIJN, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT VOORSTELLEN, GARANTIES OF BEPALINGEN VAN EIGENDOM, SCHENDING VAN AUTEURSRECHTEN, TOEREIKENDE CONDITIE OF KWALITEIT, VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, IN VERBAND MET DOOR ONS GELEVERDE DIENSTEN, ANDERE MATERIALEN OF INFORMATIE.

 • b. Toepasselijkheid van plaatselijke wetgeving. Indien het toepasselijk recht u, ondanks de uitzonderingen en beperkingen in deze overeenkomst, bepaalde geïmpliceerde voorwaarden geeft, dan zijn uw verhaalsmogelijkheden, voor zover is toegestaan onder toepasselijk recht, in het geval van diensten beperkt tot ofwel

   • (i) het opnieuw gebruik kunnen maken van de diensten of
   • (ii) de kosten voor het opnieuw gebruik kunnen maken van de diensten (indien van toepassing), en in het geval van goederen tot ofwel
    • (i) vervanging van de goederen of
    • (ii) herstel van de defecten in de goederen.
   De volgorde waarin deze beperkte verhaalsmogelijkheden worden gegeven wordt door ons bepaald.

5. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID, UITZONDERINGEN.
VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJK RECHT:
 • 1) WORDT ONZE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT U VOOR DE DIENSTEN HEBT BETAALD, ONGEACHT DE REDEN VAN UW CLAIM;
 • 2) KAN GEEN VAN DE PARTIJEN DOOR DE ANDERE PARTIJ AANSPRAKELIJK WORDEN GEHOUDEN VOOR GEVOLGSCHADE, SPECIALE SCHADE, INDIRECTE OF INCIDENTELE SCHADE, VERLIES VAN INKOMSTEN OF VERLIES VAN NERING, AAN ZAKEN IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST, DIENSTEN OF ANDERE DOOR ONS GELEVERDE MATERIALEN OF INFORMATIE, ZELFS WANNEER DE BETROKKENEN OP DE HOOGTE WAREN VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OF ALS EEN DERGELIJKE MOGELIJKHEID IN ALLE REDELIJKHEID KON WORDEN VOORZIEN, EN
 • 3) INDIEN PRODUCTEN OF DIENSTEN U GRATIS TER BESCHIKKING ZIJN GESTELD, BEPERKT ONZE AANSPRAKELIJKHEID TEN OPZICHTE VAN U ZICH TOT EEN BEDRAG VAN MAXIMAAL USD $ 5,00 OF HET EQUIVALENT HIERVAN IN DE PLAATSELIJKE VALUTA. DEZE UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID GELDT NIET VOOR DE AANSPRAKELIJKHEID VAN BEIDE PARTIJEN TEN OPZICHTE VAN ELKAAR INZAKE DE VERPLICHTINGEN IN VERBAND MET VERTROUWELIJKHEID, DE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN VAN DE ANDERE PARTIJ OF IN GEVAL VAN FRAUDE, ERNSTIGE NALATIGHEID OF OPZETTELIJK WANGEDRAG OF VOOR DOOD OF PERSOONLIJK LETSEL ALS GEVOLG VAN DE NALATIGHEID VAN DE BETREFFENDE PARTIJ. AANGEZIEN SOMMIGE STATEN EN RECHTSGEBIEDEN GEEN UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE TOESTAAN, IS HET MOGELIJK DAT BOVENSTAANDE BEPERKING NIET VAN TOEPASSING IS.

6. BTW.
In de aan ons onder deze overeenkomst verschuldigde bedragen is geen buitenlandse, Amerikaanse federale, staats-, provinciale, lokale, gemeentelijke of andere overheidsbelasting opgenomen (daaronder begrepen doch niet beperkt tot toepasselijke BTW, verkoop- of gebruikersbelasting) die u alleen verschuldigd bent vanwege het aangaan van deze overeenkomst. Wij zijn niet aansprakelijk voor belastingen die u wettelijk verplicht bent te betalen. Dergelijke belastingen (met inbegrip van maar niet beperkt tot belastingen op netto inkomsten of bruto ontvangsten, franchise-belastingen en/of onroerendgoedbelasting) zijn uw financiële verantwoordelijkheid.

7. BEËINDIGING.
Deze overeenkomst kan door elk van de partijen worden beëindigd indien de andere partij 
 • (i) contractbreuk pleegt of in gebreke blijft in verband met verplichtingen en deze niet binnen 30 kalenderdagen na vaststelling van een dergelijk gebrek herstelt, of
 • (ii) een factuur niet binnen 60 kalenderdagen betaalt.
U stem ermee in alle vergoedingen te betalen voor uitgevoerde diensten en gemaakte kosten.

8. OVERIGE BEPALINGEN.
Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot de inhoud hiervan en vervangt alle andere voorgaande en gelijktijdige communicatie. Alle mededelingen, autorisaties en verzoeken die worden gegeven of gedaan in verband met deze overeenkomst dienen te worden verstuurd per post, koerier of fax aan het adres dat wordt opgegeven door beide partijen. Mededelingen worden beschouwd als zijnde bezorgd op de datum die wordt weergegeven op het ontvangstbewijs van de post of de bezorgbevestiging van de koerier of fax. Het is niet toegestaan deze licentie aan anderen toe te wijzen zonder onze schriftelijke toestemming die niet op onredelijke wijze wordt achtergehouden. U en wij stemmen ermee in alle internationale en nationale wetten die op deze overeenkomst van toepassing zijn na te leven. Deze overeenkomst wordt beheerst door het recht van de staat Washington als u de services hebt gekocht in de Verenigde Staten, het recht van Ierland als u de services hebt gekocht in een land of regio in Europa, het Midden-Oosten of Afrika ('EMEA'), of het recht van het rechtsgebied waar de partner die de services verleent, is gevestigd als u de services hebt gekocht buiten de Verenigde Staten of EMEA-landen. Rechtsvorderingen die u instelt onder deze overeenkomst zullen worden ingesteld bij de federale of staatsrechtbank van de staat Washington als u de services in de Verenigde Staten hebt gekocht, de rechtbank van Ierland als u de services hebt gekocht in een land of regio binnen EMEA, of de rechtbank van het rechtsgebied waar de partner die de services verleent, is gevestigd als u de services hebt gekocht buiten de Verenigde Staten of EMEA-landen. Voornoemde bepaling weerhoudt beide partijen er echter niet van rechtelijke ondersteuning te zoeken bij inbreuken op intellectuele eigendomsrechten of verplichtingen in verband met vertrouwelijkheid in elk toepasselijk rechtsgebied. De gedeelten betreffende beperkingen op het gebruik, kosten, vertrouwelijkheid, eigendom en licentie, geen garanties, beperking van aansprakelijkheid en overige bepalingen van deze overeenkomst blijven van kracht na beëindiging of het verlopen van deze overeenkomst. Als enige bepaling van deze overeenkomst rechtens illegaal, ongeldig of niet uitvoerbaar wordt geacht, blijven de overige bepalingen wel volledig van kracht en uitvoerbaar en zal de overeenkomst door de partijen worden gewijzigd om de desbetreffende bepaling zoveel mogelijk van kracht te doen zijn. Afwijzingen van inbreuk op deze overeenkomst zijn geen afwijzingen van andere inbreuken, en afwijzingen zijn niet van kracht tenzij deze schriftelijk worden gedaan en worden ondertekend door een bevoegd vertegenwoordiger van de partij die afstand doet. Naast betaling voor verschuldigde bedragen kan geen van beide partijen verantwoordelijk worden gehouden voor vertraging in de uitvoering van of het niet uitvoeren van de overeenkomst wegens oorzaken die buiten eenieders controle liggen. Het is de uitdrukkelijke wens van de partijen dat deze overeenkomst wordt opgesteld in het Engels

9. CONTRACTERENDE MICROSOFT-ENTITEIT.
De contracterende Microsoft-entiteit voor deze overeenkomst is Microsoft Regional Sales Corporation als u bent gevestigd in een van de volgende landen: Australië, Bangladesh, Hongkong, India, Indonesië, Korea, Maleisië, Nieuw-Zeeland, Filippijnen, Singapore, Sri Lanka, Taiwan, Thailand of Vietnam. De contracterende Microsoft-entiteit voor deze overeenkomst is Microsoft Ireland Operations, Limited als u bent gevestigd in een land in Europa, het Midden-Oosten of Afrika.

Laatste update: juni 2007
LICENTIEBEPALINGEN VOOR MICROSOFT-SOFTWARE

Deze licentiebepalingen zijn een overeenkomst tussen Microsoft Corporation (of, afhankelijk van uw woonplaats, een van haar partners) en u. Lees deze bepalingen aandachtig door. Zij hebben betrekking op de hierboven vermelde software met inbegrip van de media waarop u de software hebt ontvangen (indien van toepassing). De bepalingen hebben tevens betrekking op de volgende onderdelen van Microsoft

 • updates,
 • aanvullingen,
 • op internet gebaseerde services en
 • productondersteuning

voor deze software, tenzij bij deze onderdelen andere bepalingen worden meegeleverd. In dat geval gelden de meegeleverde bepalingen.
Door de software te gebruiken, gaat u akkoord met deze bepalingen. Als u niet akkoord gaat met de bepalingen, mag u de software niet gebruiken.
Zoals hierna wordt beschreven, dient het gebruik van sommige functies bovendien als uw toestemming voor het doorgeven van bepaalde standaardcomputergegevens voor op internet gebaseerde services.

Als u de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst nakomt, hebt u de onderstaande rechten.

1.INSTALLATIE- EN GEBRUIKSRECHTEN. Slechts één exemplaar van de software mag worden geïnstalleerd en gebruikt op een apparaat.

2.BEREIK VAN LICENTIE. De software wordt niet verkocht, maar in licentie gegeven. Deze overeenkomst verleent u slechts bepaalde rechten om de software te gebruiken. Microsoft behoudt zich alle andere rechten voor. U mag de software alleen gebruiken zoals expliciet wordt vermeld in deze overeenkomst, tenzij het toepasselijke recht u meer rechten verleent niettegenstaande deze beperking. U moet zich houden aan alle technische beperkingen in de software waardoor u deze alleen op bepaalde manieren kunt gebruiken. Het is niet toegestaan 
 • de resultaten van enige vergelijkende test van de Software aan derden bekend te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Microsoft.
 • de technische beperkingen in de software te omzeilen,
 • de software te onderwerpen aan reverse-engineering, te decompileren of disassembleren, tenzij en voorzover dit, niettegenstaande deze beperking, uitdrukkelijk is toegestaan op grond van toepasselijk dwingend recht;
 • meer kopieën te maken van de software dan is vermeld in deze overeenkomst of, niettegenstaande deze beperking, is toegestaan op grond van toepasselijk dwingend recht;
 • de software te publiceren zodat anderen deze kunnen kopiëren;
 • de software te verhuren, in lease te geven of uit te lenen;
 • de software of deze overeenkomst aan enige derde partij over te dragen; of
 • de software te gebruiken voor commerciële diensten voor het verzorgen van een hostfunctie voor software.

3.RESERVEKOPIE. U mag één reservekopie maken van de software. U mag deze reservekopie alleen gebruiken om de software opnieuw te installeren.

4.DOCUMENTATIE. Iedereen die toegang heeft tot uw computer of het interne netwerk mag de documentatie kopiëren en gebruiken voor interne referentiedoeleinden.

5.EXPORTBEPERKINGEN. De software valt onder de Amerikaanse exportwetgeving. U moet u houden aan alle nationale en internationale exportwetten en -regels die van toepassing zijn op de software. Bij deze wetten zijn tevens inbegrepen beperkingen op bestemmingen, eindgebruikers en eindgebruik. Zie www.microsoft.com/exporting (Engelstalig) voor meer informatie.

6.PRODUCTONDERSTEUNING. Daar deze software in de huidige staat wordt geleverd, kunnen wij hiervoor mogelijk geen ondersteunende diensten bieden.

7.VOLLEDIGE OVEREENKOMST. Deze overeenkomst en de bepalingen voor aanvullingen, updates, op internet gebaseerde services en productondersteuningsservices die u gebruikt, vormen de volledige overeenkomst voor de software en productondersteuningsservices.

8.TOEPASSELIJK RECHT.

a.Verenigde Staten. Als u de software hebt verkregen in de Verenigde Staten, wordt de interpretatie van deze overeenkomst beheerst door het recht van de staat Washington en geldt het recht van de staat Washington voor breuk van de overeenkomst. Het recht van de staat waar u woont, geldt voor alle andere claims, met inbegrip van claims onder wetgeving voor consumentenbescherming van de staat, wetgeving met betrekking tot oneerlijke concurrentie en onrechtmatige daad.
b.Buiten de Verenigde Staten. Als u de software hebt verkregen in een ander land, wordt de overeenkomst beheerst door het recht van het land waar u woont.

9.JURIDISCH EFFECT. In deze overeenkomst worden bepaalde wettelijke rechten beschreven. Het is mogelijk dat u beschikt over andere rechten in uw land. Daarnaast is het mogelijk dat u beschikt over rechten met betrekking tot degene bij wie u de software hebt verkregen. Deze overeenkomst vormt geen wijziging van uw rechten in uw land als dit in uw land niet is toegestaan.

10.GARANTIE. De software wordt in de huidige staat in licentie gegeven. U gebruikt deze op eigen risico. Microsoft wijst alle garanties of voorwaarden van de hand. Het is mogelijk dat u aanvullende consumentenrechten hebt in uw rechtsgebied. Deze overeenkomst kan hierin geen wijzigingen aanbrengen. Voor zover is toegestaan op grond van toepasselijk recht, wijst Microsoft de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en het niet-inbreukmakend karakter van de software af.

11.BEPERKING EN UITSLUITING VAN VERHAAL EN SCHADE. U kunt bij Microsoft en haar leveranciers alleen directe schade verhalen tot een bedrag van USD 5,00. U kunt geen andere schade verhalen, met inbegrip van gevolgschade, schade door winstderving, speciale, indirecte of incidentele schade.
Deze beperking geldt voor

 • alles met betrekking tot de software, services, inhoud (inclusief code) van internetsites van derden of programma's van derden en
 • claims voor contractbreuk, garantie- of voorwaardebreuk, strikte aansprakelijkheid, nalatigheid of andere onrechtmatige daad voor zover is toegestaan op grond van toepasselijk recht.
De beperking geldt zelfs als Microsoft op de hoogte was of op de hoogte zou moeten zijn van de mogelijkheid van dergelijke schade. Daarnaast is het mogelijk dat de bovengenoemde beperkingen of uitsluitingen niet voor u gelden omdat in uw land de uitsluiting of beperking van incidentele schade, gevolgschade of andere schade niet is toegestaan.

Bij het kiezen van de optie 'Accepteren' voor support van Microsoft via hulp op afstand, gaat u ermee akkoord dat gedurende deze sessie, de support medewerker schermafdrukken kan maken die worden gebruikt voor kwaliteitsverbeteringen en/of trainingsdoeleinden.

Wanneer u ervoor kiest om geen schermafdrukken te kunnen maken, selecteert u dan de optie 'Weigeren' en maak gebruik van andere kwaliteit support opties, zoals telefonische- of chat support.

Op het moment dat u ermee instemt dat schermafdrukken kunnen worden gemaakt, sluit u dan alle vensters of documenten die eventuele persoonlijke informatie kunnen bevatten en/of weergeven.

Opmerking: LogMeIn (LMI) Rescue is een product van derden voor hulp op afstand dat momenteel wordt gebruikt om Microsoft-klanten ondersteuning op afstand te bieden. Microsoft-ondersteuning gebruikt de Enterprise-versie van LogMeIn Rescue als het primaire hulpmiddel om problemen van klanten via een extern bureaublad op te lossen.

Met LogMeIn Rescue kunnen Microsoft-ondersteuningsmedewerkers de bediening van de externe computer bekijken of delen, chatten en gedeelten van het scherm van de klant highlighten zonder vooraf software te hoeven installeren.

LogMeIn Rescue verschilt van andere externe-toegangsproducten van LogMeIn en van andere bedrijven doordat het een reactief, toestemmingsgebaseerd ondersteuningsmiddel is. Er wordt geen permanente software op de pc/apparatuur van de klant geïnstalleerd om ondersteuning via externe toegang te kunnen bieden, en Microsoft-ondersteuningsmedewerkers kunnen alleen externe toegang tot de pc van een Microsoft-klant verkrijgen als die klant daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft (deze toestemming moet elke keer worden gegeven wanneer een klant om ondersteuning vraagt). Ondersteuning van Microsoft wordt alleen vanaf deze site geïnitieerd.

Deze productinformatie dient niet te worden beschouwd als goedkeuring of ondersteuning door Microsoft. Microsoft kan het gebruik van dit hulpmiddel zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen.

Laatst bijgewerkt : maandag 3 november 2014
Eigenschappen

Artikel-id: 29289 - Laatst bijgewerkt: 28 sep. 2016 - Revisie: 7

Feedback