Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.
Een schermlezer gebruiken om een query te maken in Access-bureaubladdatabases

Dit artikel is bedoeld voor personen die een programma voor schermlezers gebruiken, zoals Verteller van Windows, JAWS of NVDA met Microsoft 365-producten. Dit artikel maakt deel uit van de inhoudsset van Microsoft 365-ondersteuning voor schermlezer waar u meer toegankelijkheidsinformatie kunt vinden over onze apps. Ga naar Microsoft-ondersteuningvoor algemene hulp.

Gebruik Access toetsenbord en een schermlezer om een query te maken. We hebben het getest met Verteller, JAWS en NVDS maar mogelijk werkt het ook met andere schermlezers, zolang ze voldoen aan de algemene toegankelijkheidsstandaarden en -technieken.

Met een query kunt u gemakkelijker gegevens weergeven, toevoegen, verwijderen of wijzigen in uw Access bureaubladdatabase. Query's zijn ook handig als u snel specifieke gegevens wilt zoeken, gegevens wilt berekenen of samenvatten of gegevensbeheertaken wilt automatiseren, zoals het controleren van de meest recente gegevens op terugkerende basis.

Notities: 

In dit onderwerp

Typen query 's

In een goed ontworpen database, bevinden de gegevens die u wilt presenteren in een formulier of rapport zich meestal in meerdere tabellen. Een query haalt de gegevens uit verschillende tabellen op en verzamelt deze voor weergave in een formulier of rapport. Er zijn twee belangrijke typen query's: een selectiequery en actiequery. Het type query dat u maakt, is afhankelijk van de taak die u wilt uitvoeren.

Query's selecteren

Een selectiequery is een verzoek om gegevensresultaten. Met een selectiequery krijgt u alleen de gegevens die u nodig hebt in een gegevensbladweergave. Gebruik een selectiequery om het volgende te doen:

 • Gegevens uit alleen bepaalde velden in een tabel controleren

 • Gegevens uit meerdere gerelateerde tabellen tegelijk controleren

 • Gegevens op basis van bepaalde criteria controleren

 • Berekeningen maken

 • Gegevens uit verschillende tabellen combineren

Als een tabel Product bijvoorbeeld meerdere velden (kolommen) heeft, kunt u een selectiequery maken om een overzichtelijke weergave te krijgen die zich richt op alleen de velden (kolommen) die u nodig hebt. U kunt ook criteria toevoegen voor het filteren van het aantal geretourneerde rijen, zodat bijvoorbeeld alleen rijen met producten van meer dan €10,00 worden geretourneerd.

Actiequery's

Een actiequery is een verzoek om een actie uit te voeren met de gegevens. Gebruik een actiequery om in de database gegevens toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen. Elke taak, zoals het toevoegen of verwijderen van gegevens, heeft een specifiek type actiequery.

Een selectiequery maken

Als u een eenvoudige query wilt uitvoeren, gebruikt u de wizard Query. Als u criteria wilt toevoegen aan uw query, gebruikt u de ontwerpfunctie voor query's.

De wizard Query gebruiken

 1. Druk op Alt+C, Q, Z. Het venster Nieuwe query wordt geopend, met de wizard Eenvoudige query geselecteerd.

  Tips: 

  • Als u de tabel waarvoor u een query wilt maken nog niet hebt opgeslagen, wordt u gevraagd dit te doen voordat de wizard Query wordt geopend.

  • U kunt de wizard Query ook gebruiken om andere typen query's te maken: Kruistabelquery,Query met dubbele waarden zoeken om records te zoeken met dubbele veldwaarden in één tabel en Niet-gerelateerde query zoeken om records (rijen) te zoeken in een tabel zonder gerelateerde records in een andere tabel.

 2. Druk op Enter. Het venster Selectiequery wordt geopend, met de focus op de keuzelijst Beschikbare velden.

 3. Als u naar de keuzelijst met invoervak Tabellen/query's wilt gaan, drukt u op Alt+T of Shift+Tab.

 4. Als u een vervolgkeuzelijst wilt openen, drukt u op Alt+pijl-omlaag. Als u in de vervolgkeuzelijst de tabel wilt selecteren waar u de query op wilt uitvoeren, gebruikt u de toetsen Pijl-omhoog en Pijl-omlaag.

 5. Druk op de Tab-toets om naar de keuzelijst Beschikbare velden te gaan. Als u het veld wilt selecteren waar u de query op wilt uitvoeren, gebruikt u de toets Pijl-omlaag.

 6. Druk op Alt+S om het veld aan uw query toe te voegen. De focus wordt naar de keuzelijst Geselecteerde velden verplaatst.

 7. Druk op de Tab-toets totdat u 'Knop Groter dan' hoort en druk op Enter.

  Als u alle velden wilt toevoegen, drukt u op Alt+S en drukt u vervolgens op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Knop Groter dan'. Druk eenmaal op de Tab-toets. U hoort: "Knop" . Met JAWS hoort u: 'Double right arrow button'. Druk op Enter om dit te selecteren.

  Als u meer tabellen wilt toevoegen aan uw query, drukt u op Alt+T. De focus wordt naar het invoerveld Tabellen/query's verplaatst. Herhaal stap 4–7 indien nodig.

 8. Wanneer u klaar bent met het invoeren van alle tabellen en velden, drukt u op Alt+N om naar de volgende wizardpagina te gaan.

  Tip: Afhankelijk van de informatie die u hebt ingevoerd, zullen de volgende wizardpagina's er anders uitzien. U wordt bijvoorbeeld mogelijk gevraagd een gedetailleerde of samengevatte versie van de query te selecteren. Maak uw keuze en druk op Alt+N als u naar de volgende wizardpagina wilt gaan.

 9. Op de nieuwe wizardpagina hoort u: 'Welke titel wilt u voor uw query?' Druk op Shift+Tab. De focus wordt verplaatst naar het veld Titel bewerken. Typ een naam voor de query.

 10. Controleer, wijzig en sla de query op.

  • Als u de query wilt opslaan en openen om de informatie weer te geven, drukt u op Alt+O en drukt u vervolgens op Enter. Druk op F6 om de query te sluiten.

  • Als u de query wilt opslaan en de wizard wilt afsluiten zonder de queryresultaten weer te geven, drukt u op Alt+F, S. Wanneer de wizard wordt gesloten, wordt de query weergegeven op een nieuw tabblad, met de focus in de eerste cel.

  • Als u het ontwerp van de query wilt wijzigen, drukt u op Alt+M en drukt u vervolgens op Enter. De query wordt geopend in de ontwerpweergave.

De ontwerpfunctie voor query's gebruiken

 1. Druk op Alt+C, Q, D. Het dialoogvenster Tabel weergeven wordt geopend met het tabblad Tabellen geselecteerd en u hoort 'Dialoogvenster Tabel weergeven'.

 2. Als u in het dialoogvenster Tabel weergeven een tabel wilt selecteren en aan de query wilt toevoegen, gebruikt u de pijl-omlaag en drukt u op Alt+A wanneer u de naam hoort van de tabel die u wilt gebruiken. De tabel wordt in de werkruimte, boven het ontwerpraster geplakt.

 3. Druk op Alt+C om het dialoogvenster Tabel weergeven te sluiten.

 4. De focus bevindt zich in het ontwerpraster in het invoervak Veldrij. U hoort: 'Access, rij 1, kolom 1'. Met JAWS hoort u: 'Ontwerp, Autonummer, type en tekst'. Als u een veld aan het ontwerpraster wilt toevoegen, drukt u op Alt+pijl-omlaag. Een vervolgkeuzelijst met beschikbare velden wordt geopend.

 5. Als u met JAWS naar de vervolgkeuzelijst wilt gaan, drukt u op Ctrl+pijl-omhoog. Met Verteller wordt de focus automatisch verplaatst naar de vervolgkeuzelijst.

 6. Als u een veld wilt selecteren in de vervolgkeuzelijst, drukt u op de pijl-omlaag totdat u de naam hoort van het veld dat u wilt gebruiken en drukt u vervolgens op Enter om deze te selecteren. Het veld dat u hebt geselecteerd, wordt weergegeven in de kolom. De focus wordt automatisch naar de volgende kolom verplaatst.

 7. Herhaal stap 4 - 6 als u nog een veld aan uw query wilt toevoegen.

 8. Voeg als volgt een criterium aan een veld toe:

  1. Druk in de kolom van het veld aan wie u een criterium wilt toevoegen op de pijl-omlaag totdat u het volgende hoort: 'Rij 11, Kolom 1'. Met JAWS hoort u: 'Criteria'.

  2. Voer een criterium in. Voor een veld Prijs in een tabel Producten typt u bijvoorbeeld de haak met de rechterhoek, is gelijk aan het symbool en het getal 10 (>=10) om een lijst met producten weer te geven met een prijs die groter is dan of gelijk is aan $ 10,00.

 9. Als u de queryresultaten wilt zien, drukt u op Alt, J, Q, G.

 10. Druk op Ctrl+S om de query op te slaan. Voer in het dialoogvenster Opslaan als een naam voor de query in en druk op Enter.

Opmerking: U kunt de ontwerpfunctie voor query's gebruiken om gegevens uit meerdere gerelateerde tabellen tegelijk te bekijken. Als u bijvoorbeeld een database met een tabel Klanten en een tabel Orders hebt en elke tabel heeft een veld Klantcode, dat de basis vormt van een een-op-veel-relatie tussen beide tabellen, kunt u een query maken die als resultaat orders geeft voor klanten in een bepaalde plaats. Als u een query wilt maken waarmee gegevens uit meerdere tabellen tegelijk worden beoordeeld, gebruikt u de hier vermelde procedure, maar herhaalt u stap 2 tot en met 8 om extra tabellen, velden en criteria aan de query toe te voegen.

Een parameterquery maken

Wanneer u regelmatig variaties op een bepaalde query uitvoert, kunt u overwegen om een parameterquery te gebruiken. Bij het uitvoeren van een parameterquery wordt u gevraagd om veldwaarden in te voeren, die vervolgens worden gebruikt om criteria voor uw query te maken.

 1. Selecteer in het deelvenster Navigatie de query waarop u de parameterquery wilt baseren.

 2. Druk op Shift+F10. Het snelmenu wordt geopend.

 3. Druk op D. De query wordt geopend in de ontwerpweergave, met de focus in de eerste rij van het eerste veld in het queryontwerpraster.

 4. Als u naar het veld wilt gaan dat u wilt wijzigen, drukt u op de pijl-rechts totdat u de naam hoort van het veld dat u wilt gebruiken.

 5. Als u naar de rij Criteria wilt gaan, drukt u op de pijl-omlaag totdat u het volgende hoort: 'Rij 11, kolom 1'. Met JAWS hoort u: 'Criteria'.

 6. Verwijder bestaande gegevens in de cel en voer een parameterreeks in. Als u bijvoorbeeld een parameterquery wilt maken voor een query om klanten te zoeken in New York, verwijdert u 'New York' en voert u Voor welke plaats in?. U kunt geen punt (.) of een uitroepteken (!) als tekst in een parameterprompt.

  De tekenreeks Voor welke plaats? is uw parameterprompt. De vierkante haken geven aan dat u wilt dat de query om invoer vraagt en dat de tekst (in dit geval Voor welke plaats?) de vraag is die door de parameterprompt wordt weergegeven.

 7. Als u de query wilt uitvoeren, drukt u op Alt, J, Q, G. Het venster Parameterwaarde invoeren wordt geopend, met de focus in het bewerkingsveld. Voer een waarde in, bijvoorbeeld New York.

 8. Druk op de Tab-toets totdat u bij de knop OK bent en druk vervolgens op Enter. In dit voorbeeld worden orders voor klanten in New York weergegeven.

Gegevenstypen opgeven voor parameters

U kunt ook opgeven welk type gegevens een parameter moet accepteren. U kunt het gegevenstype instellen voor een parameter, maar het is vooral belangrijk om het gegevenstype in te stellen voor numerieke, valuta- of datum-/tijdgegevens. Wanneer u het gegevenstype opgeeft dat door een parameter moet worden geaccepteerd, krijgen gebruikers een nuttiger foutbericht als ze het verkeerde type gegevens invoeren, zoals tekst wanneer valuta wordt verwacht.

Opmerking: Als de parameter zo is ingesteld dat deze tekst moet accepteren, wordt elke invoer geïnterpreteerd als tekst en wordt er geen foutbericht weergegeven.

 1. Open de parameterquery. Als u wilt overschakelen naar de ontwerpweergave, drukt u op Alt+H, W, D. Het ontwerpraster wordt geopend.

 2. Druk op Alt, J, Q, S, P. Het dialoogvenster Queryparameters wordt geopend, met de focus in de kolom Parameter.

 3. Typ de prompt voor elke parameter waarvoor u het gegevenstype wilt opgeven. Zorg ervoor dat elke parameter overeenkomt met de vraag die u gebruikt in de rij Criteria van het queryontwerpraster. Als u bijvoorbeeld Voor welke plaats?hebt ingevoerd, voert u dezelfde prompt in het dialoogvenster Queryparameters in.

 4. Druk op de Tab-toets om naar de kolom Gegevenstype te gaan.

 5. Als u een vervolgkeuzelijst wilt openen, drukt u op Alt+pijl-omlaag.

 6. Als u het gegevenstype voor een parameter wilt selecteren, drukt u op de pijl-omlaag totdat u het juiste type hoort.

 7. Druk op Enter om het dialoogvenster op te slaan en te sluiten.

Ga voor meer informatie over het gebruik van parameters naar parameters om invoer te vragen bij het uitvoeren van een query.

Een kruistabelquery maken

Als u overzichtsgegevens wilt herstructureren om ze gemakkelijker te lezen en te begrijpen, gebruikt u een kruistabelquery. Een kruistabelquery berekent een som, gemiddelde of andere statistische functie en groepeert vervolgens de resultaten op twee sets van waarden: een aan de zijkant van het gegevensblad en de andere aan de bovenkant. U kunt de wizard Query gebruiken om snel een kruistabelquery te maken.

In de wizard Kruistabelquery moet u één tabel of query kiezen als de recordbron voor uw kruistabelquery. Als niet alle gegevens die u in uw kruistabelquery wilt opnemen in één tabel staan, moet u eerst een selectiequery maken om de gewenste gegevens op te halen.

 1. Druk op Alt+C, Q, Z. Het dialoogvenster Nieuwe query wordt geopend, met de wizard Eenvoudige query geselecteerd.

  Tip: Als u de tabel waarvoor u een query wilt maken nog niet hebt opgeslagen, wordt u gevraagd dit te doen voordat de wizard Query wordt geopend.

 2. Druk op de pijl-omlaag. U hoort ‘Wizard Kruistabelquery’.

 3. Druk op Enter of Alt+N. De wizard Kruistabelquery wordt geopend met de radioknop Tabellen geselecteerd en de focus in de lijst Tabellen.

 4. Selecteer de objecten die u wilt gebruiken om een kruistabelquery te maken:

  • Als u een tabel wilt selecteren, gebruikt u de pijl-omlaag.

  • Druk op Alt+Q om een query te selecteren. Druk op Shift+Tab om naar de lijst te gaan. Als u een query wilt selecteren, drukt u op de pijl-omlaag totdat u de naam hoort van de query die u wilt gebruiken.

  • Druk op Alt+O om zowel tabellen als query's te selecteren. Druk op Shift+Tab om naar de lijst te gaan. Als u de tabellen en query's wilt selecteren die u wilt selecteren, drukt u op de pijl-omlaag totdat u de juiste tabellen en query's hoort.

 5. Druk op Enter of Alt+N om naar de volgende pagina te gaan.

 6. De volgende pagina wordt geopend met de focus in de keuzelijst Beschikbare velden. Als u het veld wilt selecteren dat de waarden bevat die u als rijkoppen wilt gebruiken, drukt u op de pijl-omlaag.

 7. Druk op de Tab-toets en daarna op Enter om het geselecteerde veld toe te voegen. Herhaal dit voor elk veld dat u wilt toevoegen.

  Tips: 

  • U kunt maximaal 3 velden selecteren die u wilt gebruiken als bronnen voor rijkoppen, maar hoe minder rijkoppen u gebruikt, hoe gemakkelijker het kruistabelgegevensblad wordt gelezen.

  • Als u meer dan één veld kiest als basis voor uw rijkoppen, bepaalt de volgorde waarin u de velden selecteert, de standaardvolgorde waarin uw resultaten worden gesorteerd.

 8. Druk op Enter of Alt+N om naar de volgende wizardpagina te gaan.

 9. Als u op de volgende pagina het veld wilt selecteren dat de waarden bevat die u als kolomkoppen wilt gebruiken, drukt u op de pijl-omlaag totdat u het juiste veld hoort.

  Tip: Over het algemeen kunt u het beste een veld kiezen dat slechts weinig waarden bevat om de resultaten leesbaar te houden. Zo heeft het gebruik van een veld met slechts enkele mogelijke waarden (bijvoorbeeld geslacht) de voorkeur boven een veld dat veel verschillende waarden bevat (zoals leeftijd).

 10. Als het veld dat u hebt gekozen voor de kolomkoppen van het gegevenstype Datum/tijd is, wordt in de wizard een stap toegevoegd waarin u de datums kunt groeperen in intervallen. Daarbij kunt u jaar, kwartaal, maand, datum, of datum/tijd opgeven. Als u voor de kolomkoppen geen datum/tijd-veld kiest, wordt deze pagina in de wizard overgeslagen.

 11. Druk op Enter of Alt+N om naar de volgende pagina te gaan. Wanneer de pagina wordt geopend, is het eerste veld in de keuzelijst Velden geselecteerd en bevindt de focus zich in de keuzelijst Functies.

 12. Als u naar de keuzelijst Velden wilt gaan, drukt u op Shift+Tab om een ander veld te selecteren. U hoort: 'Velden, geselecteerd'. Met JAWS hoort u: 'Velden, dubbele punt, lijstvak' en de naam van het eerste veld.

 13. Als u een veld wilt selecteren, gebruikt u de pijl-omlaag.

 14. Druk op de Tab-toets om naar de keuzelijst Functies te gaan. U hoort: 'Functies, geselecteerd'. Bij JAWS hoort u: 'Functies, dubbele punt, lijstvak' en de naam van de eerste functie.

 15. Als u een functie wilt selecteren die u wilt gebruiken om samenvattingswaarden te berekenen, gebruikt u de toets Pijl-omlaag. Het gegevenstype van het geselecteerde veld bepaalt welke functies beschikbaar zijn.

 16. Wanneer u klaar bent met het maken van uw selecties, drukt u op de Tab-toets totdat u het selectievakje Ja bereikt, inclusief rijsom. Druk op de spatiebalk om deze te selecteren of te leegmaken.

  Als u rijtotalen opneemt, krijgt de kruistabelquery een extra rijkop die gebruik maakt van hetzelfde veld en dezelfde functie als de veldwaarde. Er wordt een extra kolom ingevoegd met een totaal van de resterende kolommen. Als u met uw kruistabelquery bijvoorbeeld de gemiddelde leeftijd berekent op locatie en geslacht (met kolomkoppen voor geslacht), wordt in de extra kolom de gemiddelde leeftijd op locatie berekend voor alle geslachten.

  Tip: U kunt de functie wijzigen die wordt gebruikt om rijsommen te maken door de kruistabelquery in de ontwerpweergave te bewerken.

 17. Druk op Enter of Alt+N om naar de volgende wizardpagina te gaan.

 18. Druk op de volgende pagina op Shift+Tab en voer een naam in voor uw query. De standaardnaam bevat een onderstrepingsteken gevolgd door het achtervoegsel 'kruistabel'.

 19. Bekijk en wijzig de query en sla deze op.

  • Druk op Enter om de kruistabelquery weer te geven.

  • Als u het queryontwerp wilt wijzigen, drukt u op Alt+M en drukt u vervolgens op Enter.

  • Druk op Alt+F om de query op te slaan en de wizard te sluiten.

Een verwijderquery maken

Als u hele records (rijen) tegelijk wilt verwijderen uit een tabel of uit twee gerelateerde tabellen, gebruikt u een verwijderquery. Een verwijderquery is handig omdat u hiermee criteria kunt opgeven om de gegevens snel te vinden en te verwijderen. U bespaart er ook tijd mee omdat u een opgeslagen query later opnieuw kunt gebruiken.

Notities: 

 • Voordat u gegevens verwijdert of een verwijderquery uitvoert, moet u ervoor zorgen dat u een back-up van uw Access-bureaubladdatabase hebt. Een verwijderquery biedt u de mogelijkheid om de rijen te controleren die worden verwijderd voordat u de verwijdering uitvoert.

 • Als u slechts enkele records wilt verwijderen, hebt u geen query nodig. U opent de tabel dan in de gegevensbladweergave, selecteert de velden (kolommen) of records (rijen) die u wilt verwijderen en drukt vervolgens op Delete. U wordt gevraagd de permanente verwijdering te bevestigen.

Een verwijderquery maken om alle lege rijen in een tabel of veld te verwijderen

 1. Druk op Alt+C, Q, D. Het dialoogvenster Tabel weergeven wordt geopend.

 2. Als u een tabel wilt selecteren, drukt u op de pijl-omlaag totdat u de naam hoort van de tabel die u wilt gebruiken. Druk op Alt+A. Herhaal dit voor elke tabel waaruit u records wilt verwijderen.

 3. Druk op Alt+C om het dialoogvenster Tabel weergeven te sluiten. De tabel wordt weergegeven als een venster in het gedeelte linksboven van het queryontwerpraster, waarbij alle velden zijn geselecteerd.

 4. Druk op Alt+J, Q, X. Het ontwerpraster wordt geopend, met de focus in het eerste veld. In het ontwerpraster zijn de rijen Sorteren en weergeven niet meer beschikbaar, maar de rij Verwijderen is nu beschikbaar.

 5. Druk op Alt+pijl-omlaag om de vervolgkeuzelijst te openen.

 6. Druk op de pijl-omlaag totdat u het beste veld hoort en druk vervolgens op Enter. De focus wordt naar de volgende kolom verplaatst.

 7. Als u naar de vorige kolom wilt gaan, drukt u op de pijl-links.

 8. Als u naar de rij Verwijderen wilt gaan, drukt u op de pijl-omlaag totdat u 'Dubbele punt verwijderen' hoort. Druk vervolgens op Alt+pijl-omlaag om een vervolgkeuzelijst te openen.

 9. Als u 'Waar' wilt selecteren, drukt u op de pijl-omhoog en drukt u vervolgens op Enter. De focus wordt naar de volgende kolom verplaatst.

 10. Als u naar de vorige kolom wilt gaan, drukt u op de pijl-links.

 11. Als u naar de rij Criteriawilt gaan, drukt u op de pijl-omlaag.

 12. Wanneer u 'Criteria' of 'Rij 11, kolom 1' hoort, voert u IsNull(waar) in.

 13. Als u wilt controleren of de query de records retourneert die u wilt verwijderen, drukt u op Alt+H, W, H.

 14. Voer de query als volgt uit:

  1. Als u wilt overschakelen naar de ontwerpweergave, drukt u op Alt+H, W, D.

  2. Druk in de ontwerpweergave op Alt+J, Q, G. Er wordt een bevestigingsvenster geopend waarin u wordt gevraagd om het verwijderen van rijen te bevestigen.

  3. Druk op Enter als u de rijen wilt verwijderen.

 15. Druk op Ctrl+S om de query op te slaan. Typ in het dialoogvenster Opslaan als een naam en druk op Enter.

Een verwijderquery maken met specifieke criteria

 1. Druk op Alt+C, Q, D. Het dialoogvenster Tabel weergeven wordt geopend.

 2. Als u een tabel wilt selecteren, drukt u op de pijl-omlaag totdat u de naam hoort van de tabel die u wilt gebruiken. Druk op Alt+A. Herhaal dit voor elke tabel waaruit u records wilt verwijderen.

 3. Druk op Alt+C om het dialoogvenster Tabel weergeven te sluiten. De tabel wordt weergegeven als een venster in het gedeelte linksboven van het queryontwerpraster, waarbij alle velden zijn geselecteerd.

 4. Druk op Alt+J, Q, X. Het ontwerpraster wordt geopend, met de focus in het eerste veld. In het ontwerpraster zijn de rijen Sorteren en weergeven niet meer beschikbaar, maar de rij Verwijderen is nu beschikbaar.

 5. Druk op Alt+pijl-omlaag om de vervolgkeuzelijst te openen.

 6. Als u het veld wilt selecteren met de criteria die u wilt verwijderen, drukt u op de pijl-omlaag totdat u het beste veld hoort en drukt u vervolgens op Enter.

 7. Als u naar de rij Verwijderen wilt gaan, drukt u op de pijl-omlaag. Druk op Alt+pijl-omlaag en druk vervolgens op pijl-omlaag om 'Waar' te selecteren en druk vervolgens op Enter. De focus wordt naar de volgende kolom verplaatst.

 8. Als u naar de vorige kolom wilt gaan, drukt u op de pijl-links.

 9. Als u naar de rij Criteria wilt gaan, drukt u op de pijl-omlaag.

 10. Voer de criteria in. Zie Een verwijderquery maken en uitvoeren voor een lijst met voorbeelden van criteria in query's.

 11. Als u naar de rij Voorstelling wilt gaan, drukt u op de pijl-omhoog.

 12. Druk op de spatiebalk om het selectievakje Weergeven voor elk criterium uit te sluiten.

 13. Als u wilt controleren of de query de records retourneert die u wilt verwijderen, drukt u op Alt+H, W, H.

 14. Voer de query als volgt uit:

  1. Als u wilt overschakelen naar de ontwerpweergave, drukt u op Alt+H, W, D.

  2. Druk in de ontwerpweergave op Alt+J, Q, G. Er wordt een bevestigingsvenster geopend waarin u wordt gevraagd om het verwijderen van het X-aantal rijen te bevestigen.

  3. Druk op Enter als u de rijen wilt verwijderen.

 15. Druk op Ctrl+S om de query op te slaan. Typ in het dialoogvenster Opslaan als een naam en druk op Enter.

Een back-up van uw database maken

 1. Druk op Alt+F, A. Het deelvenster Opslaan als wordt geopend, met Database opslaan als geselecteerd.

 2. Als u een back-up van de database wilt maken, drukt u op B en drukt u vervolgens op Enter. Het dialoogvenster Opslaan als wordt geopend, met het tekstvak Bestandsnaam geselecteerd. Typ desgewenst een nieuwe naam voor de database en druk op Enter.

Als u een alleen-lezen bestand of een database gebruikt die is gemaakt in een eerdere versie van Access, krijgt u mogelijk een bericht dat het niet mogelijk is om een back-up van de database te maken.

Terug naar een back-up

 1. Het oorspronkelijke bestand sluiten en de naam ervan wijzigen, zodat de back-upkopie de naam van de oorspronkelijke versie kan gebruiken.

 2. Wijs de naam van de oorspronkelijke versie toe aan de back-upkopie.

 3. Open de naam van de back-upkopie in Access.

Zie ook

Gebruik een schermlezer om Access te starten

Een schermlezer gebruiken om een query te maken in Access-bureaubladdatabases

Sneltoetsen voor Access

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×