Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Select a different account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Met querycriteria kunt u gericht zoeken naar specifieke items in een Access-database. In de queryresultaten worden items weergegeven die voldoen aan alle criteria die u hebt ingevoerd.

Als u criteria wilt toevoegen aan een Access-query, opent u de query in de ontwerpweergave en geeft u de velden (kolommen) aan waarvoor u criteria wilt opgeven. Als het veld zich niet in het ontwerpraster bevindt, dubbelklikt u op het veld om dit toe te voegen aan het ontwerpraster en voert u het criterium in de rij Criteria voor dit veld in. Zie Inleiding tot query's als u niet zeker weet hoe u dit doet.

Een querycriterium is een expressie die Access vergelijkt met waarden in een queryveld om te bepalen of de overeenkomende records al dan niet moeten worden opgenomen in de queryresultaten. = "Chicago" is een voorbeeld van een expressie die Access kan vergelijken met waarden in een tekstveld in een query. Als de waarde voor dat veld in een bepaalde record "Chicago" is, wordt de record opgenomen in de queryresultaten.

Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van veelgebruikte criteria die u als uitgangspunt voor het maken van criteria kunt gebruiken. De voorbeelden zijn gegroepeerd op gegevenstype.

In dit onderwerp

Algemene informatie over querycriteria

Een criterium is vergelijkbaar met een formule: het is een tekenreeks die kan bestaan uit veldverwijzingen, operatoren en constanten. Querycriteria worden ook wel expressies genoemd in Access.

In de volgende tabellen ziet u een aantal voorbeelden van criteria en hoe deze werken.

Criteria

Beschrijving

>25 and <50

Dit criterium is van toepassing op een numeriek veld, bijvoorbeeld Prijs of EenhedenInVoorraad. Dit criterium geeft als resultaat records waarvoor geldt dat de velden voor Prijs of EenhedenInVoorraad een waarde groter dan 25 en kleiner dan 50 hebben.

DateDiff ("jjjj", [Geboortedatum], Date()) > 30

Dit criterium is van toepassing op een datum- en tijdveld, bijvoorbeeld Geboortedatum. Dit criterium geeft als resultaat records waarvoor geldt dat het aantal jaren tussen iemands geboortedatum en de datum van vandaag groter is dan 30.

Is null

Dit criterium kan op elk type veld worden toegepast om records weer te geven waarvan de veldwaarde null is.

Zoals u ziet, kunnen criteria nogal verschillen, afhankelijk van het gegevenstype van het veld waarop ze worden toegepast en uw specifieke vereisten. Sommige criteria zijn eenvoudig te maken met alleen veelgebruikte operatoren en constanten. Andere criteria zijn complex en bevatten functies, speciale operatoren en veldverwijzingen.

In dit onderwerp vindt u een overzicht van verschillende veelgebruikte criteria per gegevenstype. Als de voorbeelden niet van toepassing zijn op uw specifieke behoeften, zult u uw eigen criteria moeten schrijven. Raadpleeg daarvoor eerst de lijst met alle functies, operatoren en speciale tekens en de syntaxis voor expressies die naar velden en letterlijke waarden verwijzen.

Hier ziet u waar en hoe u criteria kunt toevoegen. Als u een criterium wilt toevoegen aan een query, opent u de query in de ontwerpweergave. Vervolgens geeft u aan op welke velden u een criterium wilt toepassen. Als het veld nog niet in het ontwerpraster staat, moet u het zelf toevoegen door het veld van het queryontwerpvenster naar het ontwerpraster te slepen of door erop te dubbelklikken. (In het laatste geval wordt het veld toegevoegd aan de eerstvolgende lege kolom in het ontwerpraster.) Ten slotte typt u het criterium in de rij Criteria.

Als u criteria opgeeft voor verschillende velden in de rij Criteria, worden deze gecombineerd met behulp van de operator AND. Zo worden de criteria die u hebt opgegeven voor de velden Plaats en Geboortedatum als volgt geïnterpreteerd:

Plaats = "Chicago" AND Geboortedatum < DateAdd (" jjjj ", -40, Date())

Criteria voor Plaats en Geboortedatum

1. De velden Plaats en Geboortedatum bevatten criteria.

2. Alleen records waarin het veld Plaats de waarde Chicago bevat, voldoen aan dit criterium.

3. Alleen records van personen die minstens 40 jaar zijn, voldoen aan dit criterium.

4. Alleen records die aan beide criteria voldoen, worden in het resultaat opgenomen.

Wat moet u doen als u alleen maar één van deze criteria wilt toepassen? Met andere woorden: hoe moet u alternatieve criteria invoeren?

Als u alternatieve criteria wilt gebruiken, of twee series onafhankelijke criteria waarbij alleen aan de criteria van één van deze series hoeft te worden voldaan, moet u zowel de rij Criteria als de rij Of gebruiken in het ontwerpraster.

Alternatieve criteria

1. Het criterium Plaats wordt opgegeven in de rij Criteria.

2. Het criterium Geboortedatum wordt opgegeven in de rij Of.

De criteria die u opgeeft in de rij Criteria en de rij Of, worden gecombineerd met de operator OF, zoals in het volgende voorbeeld:

Plaats = "Chicago" OF Geboortedatum < DateAdd("yyyy"; -40; Date())

Als u meer alternatieven wilt opgeven, gebruikt u de rijen onder de rij Of.

Let op het volgende voordat u verdergaat met de voorbeelden:

 • Als het criterium tijdelijk is of vaak verandert, is het handiger om het queryresultaat te filteren in plaats van steeds de querycriteria te wijzigen. Een filter is een tijdelijk criterium waarmee het resultaat van de query wordt gewijzigd terwijl het ontwerp van de query gelijk blijft. Zie het artikel Een filter toepassen om records te selecteren in een Access-database voor meer informatie over filters.

 • Als de criteriavelden niet veranderen maar de waarden die u nodig hebt wel vaak veranderen, kunt u een parameterquery maken. De gebruiker wordt dan gevraagd om veldwaarden in te voeren en deze waarden worden vervolgens door de parameterquery gebruikt om de querycriteria te maken. Zie het artikel Parameters gebruiken in query's en rapporten voor meer informatie over parameterquery's.

Criteria voor tekst-, memo- en hyperlinkvelden

Opmerking: Vanaf Access 2013 heten tekstvelden Korte tekst en memovelden Lange tekst.

De volgende voorbeelden zijn van toepassing op het veld LandRegio in een query die is gebaseerd op een tabel met informatie over contactpersonen. Het criterium wordt ingevoerd in de rij Criteria van het veld in het ontwerpraster.

Criteria voor Land/regio

Een criterium dat u opgeeft voor een hyperlinkveld is standaard alleen van toepassing op de weergegeven tekst van de veldwaarde. Als u criteria wilt opgeven voor het doel-URL-deel (Uniform Resource Locator) van de waarde, gebruikt u de expressie HyperlinkPart. De syntaxis voor deze expressie is als volgt: HyperlinkPart([Tabel1].[Veld1],1) = "http://www.microsoft.com/". Hierbij is Tabel1 de naam van de tabel met het hyperlinkveld, Veld1 het hyperlinkveld en http://www.microsoft.com de URL die u zoekt.

Gewenste records

Criterium

Resultaat van de query

Records die precies overeenkomen met een bepaalde waarde (bijvoorbeeld China)

"China"

Records waarvan het veld LandRegio is ingesteld op China.

Records die niet overeenkomen met een bepaalde waarde (bijvoorbeeld Mexico)

Not "Mexico"

Records waarvan het veld LandRegio is ingesteld op een ander land dan Mexico.

Records die beginnen met de aangegeven tekenreeks (bijvoorbeeld V)

Like V*

Records voor alle landen/regio's waarvan de naam begint met 'V' (bijvoorbeeld Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, enzovoort).

Opmerking: Wanneer het sterretje (*) in een expressie wordt gebruikt, geeft dit een willekeurige reeks tekens aan. Dit wordt ook wel een jokerteken genoemd. Zie het artikel Naslaginformatie over jokertekens in Access voor een lijst met dergelijke tekens.

Records die niet beginnen met de aangegeven tekenreeks (bijvoorbeeld V)

Not Like V*

Records voor alle landen/regio's waarvan de naam niet begint met 'V'.

Records die de aangegeven tekenreeks bevatten (bijvoorbeeld Korea)

Like "*Korea*"

Records voor alle landen/regio's die de tekenreeks 'Korea' bevatten.

Records die de aangegeven tekenreeks niet bevatten (bijvoorbeeld Korea)

Not Like "*Korea*"

Records voor alle landen/regio's die de tekenreeks 'Korea' niet bevatten.

Records die eindigen op de aangegeven tekenreeks (bijvoorbeeld 'nië')

Like "*nië"

Records voor alle landen/regio's waarvan de naam eindigt op 'nië' (bijvoorbeeld Argentinië en Slovenië).

Records die niet eindigen met de aangegeven tekenreeks (bijvoorbeeld 'ina')

Not Like "*ina"

Records voor alle landen/regio's waarvan de naam niet eindigt op 'ina' (bijvoorbeeld China).

Records die null-waarden (of ontbrekende waarden) bevatten

Is Null

Records waarvoor geen waarde voorkomt in het veld.

Records die geen null-waarden bevatten

Is Not Null

Records waar de waarde niet ontbreekt in het veld.

Records die tekenreeksen met de lengte nul bevatten

"" (twee dubbele aanhalingstekens)

Records waarvan het veld leeg is maar niet de waarde null heeft. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat records van artikelen die aan een andere afdeling zijn verkocht, een lege waarde krijgen in het veld LandRegio.

Records die geen tekenreeksen met de lengte nul bevatten

Not ""

Records waarvan het veld LandRegio niet leeg is.

Records die null-waarden of tekenreeksen met lengte nul bevatten

"" Or Is Null

Records waarvan het veld geen waarde of een null-waarde bevat.

Records die niet leeg zijn of geen null-waarde bevatten

Is Not Null And Not ""

Records waar het veld LandRegio niet leeg is en geen null-waarde bevat.

Records die alle waarden in alfabetische volgorde geven vanaf een bepaalde waarde (bijvoorbeeld Mexico)

>= "Mexico"

Records van alle landen/regio's vanaf Mexico tot het einde van het alfabet.

Records die binnen een speciaal bereik vallen (bijvoorbeeld A tot en met D)

Like "[A-D]*"

Records voor landen/regio's waarvan de naam begint met een van de letters 'A' tot en met 'D'.

Records die overeenkomen met één van twee mogelijke waarden (bijvoorbeeld VS of UK)

"VS" Or "UK"

Records voor de VS en het VK.

Records die één van de waarden uit een lijst bevatten

In("Frankrijk"; "China"; "Duitsland"; "Japan")

Records voor alle landen/regio's die in de lijst zijn opgegeven.

Records die bepaalde tekens bevatten op een specifieke positie van de veldwaarde

Right([LandRegio]; 1) = "ë"

Records voor alle landen/regio's waarvan de laatste letter "ë" is.

Records die een bepaalde lengte hebben

Len([LandRegio]) > 10

Records voor landen/regio's waarvan de naam langer is dan 10 tekens.

Records die een bepaald patroon bevatten

Like "Chi??"

Records voor landen/regio's (bijvoorbeeld China of Chili) waarvan de naam vijf tekens lang is en begint met de drie letters 'Chi'.

Opmerking: De tekens ? en _ in een expressie stellen een enkel teken voor. Deze worden ook wel jokertekens genoemd. Het teken _ mag niet worden gebruikt in dezelfde expressie als het teken ? en ook niet in een expressie met het jokerteken *. U mag het jokerteken _ wel gebruiken in een expressie die ook het jokerteken % bevat.

Criteria voor numerieke velden, valutavelden en velden van het type AutoNummering

De volgende voorbeelden zijn van toepassing op het veld PrijsPerEenheid in een query die is gebaseerd op een tabel met informatie over producten. Het criterium wordt ingevoerd in de rij Criteria van het veld in het ontwerpraster van de query.

Criteria voor PrijsPerEenheid

Gewenste records

Crit erium

Resultaat van de query

Records die precies overeenkomen met een bepaalde waarde (bijvoorbeeld 100)

100

Records met een prijs per eenheid van € 100.

Records die niet overeenkomen met een bepaalde waarde (bijvoorbeeld 1000)

Not 1000

Records met een prijs per eenheid die anders is dan € 1000.

Records die een waarde bevatten die kleiner is dan een aangegeven waarde (bijvoorbeeld 100)

< 100
<= 100

Records met een prijs per eenheid lager dan € 100 (<100). De tweede expressie (<=100) geeft records weer met een prijs per eenheid lager dan óf gelijk aan € 100.

Records die een waarde bevatten die groter is dan een aangegeven waarde (bijvoorbeeld 99,99)

>99,99
>=99,99

Records met een prijs per eenheid hoger dan € 99,99 (>99,99). De tweede expressie geeft records weer met een prijs per eenheid hoger dan óf gelijk aan € 99,99.

Records die één van twee mogelijke waarden bevatten (bijvoorbeeld 20 of 25)

20 of 25

Records waar de prijs per eenheid óf € 20 óf € 25 is.

Records die een waarde bevatten binnen een bepaald bereik

>49,99 and <99,99
-of-
Between 50 and 100

Records met een prijs per eenheid tussen de € 49,99 en € 99,99 (maar niet gelijk aan € 49,99 of € 99,99).

Records die een waarde bevatten buiten een bepaald bereik

<50 of >100

Records met een andere prijs per eenheid dan tussen de € 50 en € 100.

Records die één waarde van een aantal specifieke waarden bevatten

In(20; 25; 30)

Records waar de prijs per eenheid óf € 20 óf € 25 óf € 30 is.

Records die een waarde bevatten die eindigt op specifieke cijfers

Like "*4,99"

Records met een eenheidsprijs die eindigt op '4,99' (bijvoorbeeld € 4,99, € 14,99, € 24,99, enzovoort).

Opmerking: De tekens * en % in een expressie stellen een willekeurig aantal tekens voor. Deze worden ook wel jokertekens genoemd. Het teken % mag niet worden gebruikt in dezelfde expressie als het teken * en ook niet in een expressie met het jokerteken ?. U mag het jokerteken % wel gebruiken in een expressie die ook het jokerteken _ bevat.

Records die null-waarden (of ontbrekende waarden) bevatten

Is null

Records die geen waarde bevatten in het veld PrijsPerEenheid.

Records die geen null-waarden bevatten

Is Not Null

Records waar de waarde niet ontbreekt in het veld PrijsPerEenheid.

Criteria voor datum- en tijdvelden

De volgende voorbeelden zijn van toepassing op het veld Orderdatum in een query die is gebaseerd op een tabel met informatie over orders. Het criterium wordt ingevoerd in de rij Criteria van het veld in het ontwerpraster van de query.

Criteria voor Orderdatum

Gewenste records

Criterium

Resultaat van de query

Records die precies overeenkomen met een bepaalde waarde, bijvoorbeeld 2-2-2006

#2-2-2006#

Records van transacties die plaatsvonden op 2 februari 2006. Denk eraan dat het teken # moet worden geplaatst voor en na een datum om een datum te onderscheiden van een tekenreeks.

Records die niet overeenkomen met een bepaalde waarde, bijvoorbeeld 2-2-2006

Not #2-2-2006#

Records van transacties die plaatsvonden op een andere dag dan 2 februari 2006.

Records die waarden bevatten vóór een bepaalde datum, bijvoorbeeld 2-2-2006

< #2-2-2006#

Records van transacties die plaatsvonden vóór 2 februari 2006.

Gebruik de operator <= in plaats van < als u transacties wilt weergeven die óp of vóór die datum plaatsvonden.

Records die waarden bevatten na een bepaalde datum, bijvoorbeeld 2-2-2006

> #2-2-2006#

Records van transacties die plaatsvonden na 2 februari 2006.

Gebruik de operator >= in plaats van > als u transacties wilt weergeven die óp of na die datum plaatsvonden.

Records die waarden bevatten binnen een bepaald datumbereik

>#2-2-2006# and <#2-4-2006#

Records van transacties die plaatsvonden tussen 2 februari 2006 en 4 februari 2006.

U kunt ook de operator Between gebruiken om te filteren op een bereik van waarden, inclusief de eindpunten. Between #2-2-2006# and #4-2-2006# is bijvoorbeeld hetzelfde als >=#2-2-2006# and <=#4-2-2006#.

Records die waarden bevatten buiten een bepaald bereik

<#2-2-2006# or >#4-2-2006#

Records van transacties die plaatsvonden vóór 2 februari 2006 of na 4 februari 2006.

Records die één van twee mogelijke waarden bevatten, bijvoorbeeld 2-2-2006 of 3-2-2006

#2-2-2006# or #3-2-2006#

Records van transacties die plaatsvonden op 2 februari 2006 of 3 februari 2006.

Een van meerdere waarden bevatten

In (#1-2-2006#, #1-3-2006#, #1-4-2006#)

Records van transacties die plaatsvonden op 1 februari 2006, 1 maart 2006 of 1 april 2006.

Records die een datum bevatten in een specifieke maand, ongeacht het jaar, bijvoorbeeld december

DatePart("m", [Verkoopdatum]) = 12

Records van transacties die plaatsvonden in de maand december van een willekeurig jaar.

Records die een datum bevatten in een specifiek kwartaal, ongeacht het jaar, bijvoorbeeld het eerste kwartaal

DatePart("q", [Verkoopdatum]) = 1

Records van transacties die plaatsvonden in het eerste kwartaal van een willekeurig jaar.

De datum van vandaag bevatten

Date()

Records van transacties die plaatsvonden op de huidige dag. Als de datum van vandaag 2-2-2006 is, ziet u records waarvan het veld Orderdatum is ingesteld op 2 februari 2006.

De datum van gisteren bevatten

Date()-1

Records van transacties die plaatsvonden op de dag vóór de huidige dag. Als de datum van vandaag 2-2-2006 is, ziet u records voor 1 februari 2006.

De datum van morgen bevatten

Date() + 1

Records van transacties die zullen plaatsvinden op de dag na de huidige dag. Als de datum van vandaag 2-2-2006 is, ziet u records voor 3 februari 2006.

Records die datums bevatten van de huidige week

DatePart("ww", [Verkoopdatum]) = DatePart("ww", Date()) and Year( [Verkoopdatum]) = Year(Date())

Records van transacties die plaatsvonden tijdens de huidige week. Een week start op zondag en eindigt op zaterdag.

Records die datums bevatten van de vorige week

Year([Verkoopdatum])* 53 + DatePart("ww", [Verkoopdatum]) = Year(Date())* 53 + DatePart("ww", Date()) - 1

Records van transacties die plaatsvonden tijdens de vorige week. Een week start op zondag en eindigt op zaterdag.

Records die datums bevatten van de volgende week

Year([Verkoopdatum])* 53+DatePart("ww", [Verkoopdatum]) = Year(Date())* 53+DatePart("ww", Date()) + 1

Records van transacties die zullen plaatsvinden in de volgende week. Een week start op zondag en eindigt op zaterdag.

Records die een datum bevatten die valt binnen de laatste 7 dagen

Between Date() and Date()-6

Records van transacties die plaatsvonden tijdens de vorige 7 dagen. Als de datum van vandaag 2-2-2006 is, ziet u records voor de periode van 24 januari 2006 tot en met 2 februari 2006.

Records die een datum bevatten van de huidige maand

Year([Verkoopdatum]) = Year(Now()) And Month([Verkoopdatum]) = Month(Now())

Records voor de huidige maand. Als de datum van vandaag 2-2-2006 is, ziet u records voor februari 2006.

Records die een datum bevatten van de vorige maand

Year([Verkoopdatum])* 12 + DatePart("m", [Verkoopdatum]) = Year(Date())* 12 + DatePart("m", Date()) - 1

Records voor de vorige maand. Als de datum van vandaag 2-2-2006 is, ziet u records voor januari 2006.

Records die een datum bevatten van de volgende maand

Year([Verkoopdatum])* 12 + DatePart("m", [Verkoopdatum]) = Year(Date())* 12 + DatePart("m", Date()) + 1

Records voor de volgende maand. Als de datum van vandaag 2-2-2006 is, ziet u records voor maart 2006.

Records die een datum bevatten die valt binnen de laatste 30 of 31 dagen

Between Date( ) And DateAdd("M", -1, Date( ))

De records met verkoopgegevens van een hele maand. Als de datum van vandaag 2-2-2006 is, ziet u records voor de periode van 2 januari 2006. tot 2 februari 2006.

Records die een datum bevatten van het huidige kwartaal

Year([Verkoopdatum]) = Year(Now()) And DatePart("q", Date()) = DatePart("q", Now())

Records voor het huidige kwartaal. Als de datum van vandaag 2-2-2006 is, ziet u records voor het eerste kwartaal van 2006.

Records die een datum bevatten van het vorige kwartaal

Year([Verkoopdatum])*4+DatePart("q",[Verkoopdatum]) = Year(Date())*4+DatePart("q",Date())- 1

Records voor het vorige kwartaal. Als de datum van vandaag 2-2-2006 is, ziet u records voor het laatste kwartaal van 2005.

Records die een datum bevatten van het volgende kwartaal

Year([Verkoopdatum])*4+DatePart("q",[Verkoopdatum]) = Year(Date())*4+DatePart("q",Date())+1

Records voor het volgende kwartaal. Als de datum van vandaag 2-2-2006 is, ziet u records voor het tweede kwartaal van 2006.

Records die een datum bevatten van het huidige jaar

Year([Verkoopdatum]) = Year(Date())

Records voor het huidige jaar. Als de datum van vandaag 2-2-2006 is, ziet u records voor het jaar 2006.

Records die een datum bevatten van het vorige jaar

Year([Verkoopdatum]) = Year(Date()) - 1

Records van transacties die plaatsvonden tijdens het vorige jaar. Als de datum van vandaag 2-2-2006 is, ziet u records voor het jaar 2005.

Records die een datum bevatten van het volgende jaar

Year([Verkoopdatum]) = Year(Date()) + 1

Records van transacties met een datum van het volgende jaar. Als de datum van vandaag 2-2-2006 is, ziet u records voor het jaar 2007.

Records die een datum bevatten die valt tussen 1 januari en vandaag (zogenaamde 'jaar tot heden'-records)

Year([Verkoopdatum]) = Year(Date()) and Month([Verkoopdatum]) <= Month(Date()) and Day([Verkoopdatum]) <= Day (Date())

Records van transacties met datums tussen 1 januari van het huidige jaar en de datum van vandaag. Als de datum van vandaag 2-2-2006 is, ziet u records voor de periode van 1 januari 2006 tot 2 februari 2006.

Een datum uit het verleden bevatten

< Date()

Records van transacties die plaatsvonden vóór vandaag.

Records die een datum in de toekomst bevatten

> Date()

Records van transacties die zullen plaatsvinden na vandaag.

Op null-waarden (ontbrekende waarden) filteren

Is null

Records van transacties waarvan de datum ontbreekt.

Op niet-null-waarden filteren

Is niet null

Records van transacties met een datum.

Criteria voor Ja/Nee-velden

De tabel Klanten bevat als voorbeeld een Ja/Nee-veld met de naam Actief dat wordt gebruikt om aan te geven of het account van een klant momenteel actief is. In de onderstaande tabel ziet u hoe waarden worden geëvalueerd die u invoert in de rij Criteria voor een Ja/Nee-veld.

Veldwaarde

Resultaat

Ja, Waar, 1 of -1

Er wordt getest op de waarde Ja. De waarde 1 of -1 wordt na het invoeren omgezet in Waar (True) in de rij Criteria.

Nee, Onwaar of 0

Er wordt getest op de waarde Nee. De waarde 0 wordt na het invoeren omgezet in Onwaar (False) in de rij Criteria.

Geen waarde (null)

Niet getest

Een ander cijfer dan 1, -1 of 0

Geen resultaten als het de enige criteriumwaarde in het veld is

Een andere tekenreeks dan Ja, Nee, Waar of Onwaar

De query wordt niet uitgevoerd omdat de gegevenstypen niet overeenkomen

Criteria voor andere velden

Bijlagen    Typ Is Null in de rij Criteria als u alleen records wilt opnemen die geen bijlagen bevatten. Typ Is Not Null als u records wilt opnemen die wel bijlagen bevatten.

Opzoekvelden    Er bestaan twee typen opzoekvelden: velden waarmee waarden worden gezocht in een bestaande gegevensbron (met behulp van een externe sleutel), en velden die zijn gebaseerd op een lijst met waarden die zijn opgegeven toen het opzoekveld werd gemaakt.

Opzoekvelden die zijn gebaseerd op een lijst met opgegeven waarden hebben het gegevenstype Tekst, en voor deze velden gelden dezelfde criteria als voor andere tekstvelden.

Welke criteria u kunt gebruiken voor opzoekvelden die zijn gebaseerd op waarden van een bestaande gegevensbron, hangt af van het gegevenstype van de refererende sleutel en niet van het gegevenstype van de gezochte gegevens. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat u een opzoekveld hebt voor Naam werknemer, waarvoor een refererende sleutel wordt gebruikt van het gegevenstype Numeriek. Omdat het veld numerieke waarden bevat in plaats van tekst, moet u dus ook criteria gebruiken die werken voor numerieke waarden, zoals >2.

Als u het gegevenstype van de refererende sleutel niet kent, kunt u in de brontabel de gegevensbron controleren om de gegevenstypen van het veld te bepalen. Ga hiervoor als volgt te werk:

 1. Zoek de brontabel in het navigatiedeelvenster.

 2. Open de tabel op een van de volgende manieren in de ontwerpweergave:

  • Klik op de tabel en druk op Ctrl+ENTER

  • Klik met de rechtermuisknop op de tabel en klik vervolgens op Ontwerpweergave.

 3. Het gegevenstype voor elk veld wordt vermeld in de kolom Gegevenstype in het tabelontwerpraster.

Velden met meerdere waarden    Gegevens in een veld met meerdere waarden worden opgeslagen als rijen in een verborgen tabel die in Access wordt gemaakt en gevuld om het veld aan te duiden. In de ontwerpweergave voor uw query wordt dit veld weergegeven als een uitvouwbaar veld in de lijst met velden. Als u criteria voor een veld met meerdere waarden wilt gebruiken, moet u criteria invoeren voor één rij van de verborgen tabel. Ga hiervoor als volgt te werk:

 1. Maak een query die het veld met meerdere waarden bevat en open de query in de ontwerpweergave.

 2. Klik op het plusteken (+) naast het veld om het veld met meerdere waarden uit te vouwen. Als het veld al is uitgevouwen, ziet u een minteken (-). Onder de naam van het veld ziet u een veld dat één waarde voorstelt van het veld met meerdere waarden. Dit veld heeft dezelfde naam als de naam van het veld met meerdere waarden, met de toevoeging .Waarde.

 3. Sleep het veld met meerdere waarden en het veld met een enkele waarde naar afzonderlijke kolommen in het ontwerpraster. Als u alleen het hele veld met meerdere waarden in uw resultaten wilt zien, schakelt u het selectievakje Weergeven voor het veld met enkele waarde uit.

 4. Typ uw criteria in de rij Criteria voor het veld met enkele waarde. Gebruik hiervoor criteria die toepasselijk zijn voor het gegevenstype van de waarden.

 5. Elke waarde in het veld met meerdere waarden wordt afzonderlijk geëvalueerd volgens de criteria die u invoert. U hebt bijvoorbeeld een veld met meerdere waarden om een lijst met getallen op te slaan. Als u de criteria >5 AND <3 invoert, wordt elke record met een waarde groter dan 5 en kleiner dan 3 als resultaat gegeven.

Zie ook

Inleiding tot query's

Een eenvoudige selectiequery maken

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×