Skróty klawiaturowe w aplikacjach

Dotyczy: Windows 10Windows 8.1

Windows 10


Skróty klawiaturowe to klawisze lub kombinacje klawiszy, które zapewniają inny sposób na wykonanie czynności zwykle wykonywanych za pomocą myszy.

Poniżej wymieniono popularne skróty klawiaturowe w wielu aplikacjach firmy Microsoft, które są dostarczane z systemem Windows 10. Są to skróty następujących aplikacji:

W wielu tych aplikacjach skróty są wyświetlane w etykietce narzędzia, gdy wskaźnik myszy jest przytrzymywany na przycisku. W innych aplikacjach naciśnięcie klawisza Alt lub F10 powoduje wyświetlenie dostępnych skrótów klawiaturowych. Jeśli w menu znajduje się podkreślona litera, naciśnięcie klawisza Alt w połączeniu z tą literą ma taki sam skutek co kliknięcie tego elementu menu. Aby na przykład utworzyć nowy obraz w programie Paint, naciśnij klawisze Ctrl + N. 

 

Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Edge

 
Naciśnij te klawisze Czynność
Ctrl+D Dodanie bieżącej witryny do ulubionych lub listy do przeczytania
Ctrl+I Otwarcie okienka ulubionych
Ctrl+J Otwarcie okienka pobierania
Ctrl+H Otwarcie okienka historii
Ctrl+P Wydrukowanie bieżącej strony
Ctrl+F
Znalezienie elementu na stronie
Alt+C Otwarcie Cortany 
Ctrl+Shift+R Przejście do widoku do czytania
Ctrl+T Otwarcie nowej karty
Ctrl+Shift+T Ponowne otwarcie ostatnio zamkniętej karty
Ctrl+W lub Ctrl+F4 Zamknięcie aktywnej karty
Ctrl+K Zduplikowanie karty
Ctrl+N Otwarcie nowego okna
Ctrl+Shift+P Otwarcie nowego okna przeglądania InPrivate
Ctrl+Tab Przejście do następnej karty
Ctrl+Shift+Tab Przejście do poprzedniej karty
Ctrl+1, 2, 3 itd. Przejście do karty o określonym numerze
Ctrl+9 Przejście do ostatniej karty
Ctrl + Plus (+) Powiększenie (25%)
Ctrl + Minus (-) Zmniejszenie (25%)
Ctrl + 0 (zero) Zresetowanie poziomu powiększenia
Backspace lub Alt + strzałka w lewo Przejście wstecz
Alt + strzałka w prawo Przejście dalej
F5 lub Ctrl + R Odświeżenie strony
Esc Zatrzymanie ładowania strony
Ctrl + L lub Ctrl + O (litera O) Zaznaczenie adresu URL na pasku adresu w celu edycji
Ctrl + Shift + L Otwarcie zapytania paska adresu w nowej karcie
Ctrl + E Otwarcie zapytania wyszukiwania na pasku adresu
Ctrl+Enter Dodanie ciągu „www.” na początku i „.com” na końcu tekstu wpisywanego na pasku adresu
Ctrl+kliknięcie Otwarcie linku w nowej karcie
Ctrl+Shift+kliknięcie Otwarcie linku w nowej karcie i przejście do tej karty
Alt+Shift+kliknięcie Otwarcie linku w nowym oknie 
Ctrl+Shift+M Rozpoczęcie tworzenia notatek internetowych
Ctrl+Alt+M Skopiowanie zaznaczonej zawartości do notatki internetowej
F12 Otwarcie narzędzi programistycznych F12  
Ctrl+U Wyświetlenie źródła
F6 Przełączenie fokusu między zawartością strony internetowej a paskiem adresu
F7 Włączenie przeglądania przy użyciu kursora dla aktywnej karty
Ctrl + Shift + Delete Wyświetlenie kontrolek w celu wyczyszczenia danych przeglądania
Podczas czytania książek w przeglądarce Microsoft Edge:
Alt + T Otwarcie lub zamknięcie spisu treści
Ctrl + B Otwarcie lub zamknięcie listy zakładek
Ctrl + Shift + D Dodawanie lub usuwanie zakładki
Ctrl + Shift + O Otwarcie lub zamknięcie okna Opcje
Ctrl + Shift + Y Otwarcie lub zamknięcie paska czytania
Ctrl + Shift + U Otwarcie obszaru Książki w Centrum
Ctrl + Shift + G Rozpoczęcie czytania na głos
F11 Włączenie lub wyłączenie trybu czytania na pełnym ekranie
Strzałka w lewo lub w górę albo Page Up Przejście do następnej strony
Strzałka w prawo lub w dół albo Page Down Przejście do poprzedniej strony
Home Przejście do początku książki
End Przejście do końca książki
Ctrl + F Wyszukiwanie w książce
Ctrl + Shift + S Zapisanie książki lokalnie (książki, które nie zostały kupione w sklepie Microsoft Store)
Ctrl + G Przejście do strony (gdy książka obsługuje listy stron)
Alt + A Otwarcie panelu Notatki
Podczas czytania książek o stałym układzie w przeglądarce Microsoft Edge:  
Ctrl + Shift + A Przełączenie między układami „Dopasuj do szerokości” i „Dopasuj do strony”
F8 Przełączenie między układem jednostronicowym a dwustronicowym
Podczas czytania dokumentów PDF w przeglądarce Microsoft Edge:  
Ctrl + G Przejście do strony o określonym numerze
Alt + T Otwarcie lub zamknięcie spisu treści
Ctrl + F Wyszukiwanie w dokumencie
Ctrl + Plus (+) lub Ctrl + Minus (-) Powiększenie / zmniejszenie
Ctrl + Shift + A Przełączenie między układami „Dopasuj do szerokości” i „Dopasuj do strony”
F8 Przełączenie między układem jednostronicowym a dwustronicowym
F9 Obrócenie pliku PDF
F11 Włączenie lub wyłączenie trybu czytania na pełnym ekranie
Ctrl + Shift + G Rozpoczęcie czytania na głos
Ctrl + Shift + M Dodawanie notatek do książek w formacie PDF
Ctrl + Shift + S Zapisanie kopii dokumentu PDF

 

Skróty klawiaturowe aplikacji Kalkulator

 
Naciśnij te klawisze Aby to zrobić
Alt + 1 Przełączenie do trybu Standardowy
Alt + 2 Przełączenie do trybu Naukowy
Alt + 3 Przełączenie do trybu Programisty
Alt + 4 Przełączenie do trybu Obliczanie daty
Ctrl + M Przechowanie w pamięci
Ctrl + P Dodanie do pamięci
Ctrl + Q Odjęcie z pamięci
Ctrl + R Wywołanie z pamięci
Ctrl + L Wyczyszczenie pamięci
Delete Czyszczenie bieżących danych wejściowych (odpowiednik wybrania pozycji CE)
Esc Wyczyszczenie wszystkich danych wejściowych (odpowiednik wybrania pozycji C)
F9 Wybranie pozycji ±
R Wybranie pozycji 1/x
@ Obliczenie pierwiastka kwadratowego
% Wybranie %
Ctrl + H Włączenie lub wyłączenie historii obliczeń
Strzałka w górę Przejście do góry na liście historii
Strzałka w dół Przeniesienie w dół na liście historii
Ctrl+Shift+D Wyczyszczenie historii
F3 Wybranie opcji DEG w trybie Naukowy
F4 Wybranie opcji RAD w trybie Naukowy
F5 Wybranie opcji GRAD w trybie Naukowy
Ctrl+G Wybranie opcji 10x w trybie Naukowy
Ctrl+O Wybranie opcji cosh w trybie Naukowy
Ctrl+S Wybranie opcji sinh w trybie Naukowy
Ctrl+T Wybranie opcji tanh w trybie Naukowy
Shift+S Wybranie opcji sin-1 w trybie Naukowy
Shift+O Wybranie opcji cos-1 w trybie Naukowy
Shift+T Wybranie opcji tan-1 w trybie Naukowy
Ctrl+Y Wybranie opcji y√x w trybie Naukowy
D Wybranie opcji Mod w trybie Naukowy
L Wybranie opcji log w trybie Naukowy
M Wybranie opcji dms w trybie Naukowy
Wybranie opcji ln w trybie Naukowy
Ctrl+N Wybranie opcji ex w trybie Naukowy
O Wybranie opcji cos w trybie Naukowy
P Wybranie opcji Pi w trybie Naukowy
Q Wybranie opcji x2 w trybie Naukowy
S Wybranie opcji sin w trybie Naukowy
T Wybranie opcji tan w trybie Naukowy
V Wybranie opcji F-E w trybie Naukowy
Wybranie opcji Exp w trybie Naukowy
Y, ^ Wybranie opcji xy w trybie Naukowy
# Wybranie opcji x3 w trybie Naukowy
! Wybranie opcji n! w trybie Naukowy
% Wybranie opcji Mod w trybie Naukowy lub Programisty
F2 Wybranie opcji DWORD w trybie Programisty
F3 Wybranie opcji WORD w trybie Programisty
F4 Wybranie opcji BYTE w trybie Programisty
F5 Wybranie opcji HEX w trybie Programisty
F6 Wybranie opcji DEC w trybie Programisty
F7 Wybranie opcji OCT w trybie Programisty
F8 Wybranie opcji BIN w trybie Programisty
F12 Wybranie opcji QWORD w trybie Programisty
A-F Wybranie opcji A-F w trybie Programisty
J Wybranie opcji RoL w trybie Programisty
K Wybranie opcji RoR w trybie Programisty
< Wybranie opcji Lsh w trybie Programisty  
> Wybranie opcji Rsh w trybie Programisty
% Wybranie opcji Mod w trybie Programisty
| Wybranie opcji Or w trybie Programisty
^ Wybranie opcji Xor w trybie Programisty
~ Wybranie opcji Not w trybie Programisty
& Wybranie opcji And w trybie Programisty
Spacja Przełączenie wartości bitowej w trybie Programisty

 

Skróty klawiaturowe dotyczące paska gry

 
Skrót klawiaturowy Działanie
Klawisz z logo Windows +G Otwarcie paska gry po otwarciu gry
Klawisz logo Windows  +Alt+G Nagranie ostatnich 30 sekund
Klawisz logo Windows  +Alt+R Rozpoczęcie lub zatrzymanie nagrywania
Klawisz logo Windows  +Alt+Print Screen Utworzenie zrzutu ekranu gry
Klawisz logo Windows  +Alt+T Pokazanie lub ukrycie czasomierza nagrywania
 Klawisz z logo systemu Windows  + Alt + M Włączenie lub wyłączenie mikrofonu
 Klawisz z logo systemu Windows  + Alt + B  Rozpoczęcie lub zatrzymanie transmitowania
 Klawisz z logo systemu Windows  + Alt + W Pokazywanie kamery podczas transmitowania

 

Skróty klawiaturowe aplikacji Groove

 Klawisz  Czynność
 Ctrl + P  Odtworzenie lub wstrzymanie
 Ctrl + F  Przejście do następnego utworu
 Ctrl + B  Ponowne odtworzenie bieżącego utworu lub przejście do poprzedniego utworu
 F9  Zwiększenie głośności
 F8  Zmniejszenie głośności
 F7  Wyciszenie
 Ctrl + Enter  Zaznaczenie elementu i przejście do trybu zaznaczania
 Ctrl + A  Zaznaczanie wszystkiego
 Delete  Usunięcie wybranych elementów
 Ctrl+Shift+P  Odtworzenie wybranego elementu
 Ctrl+T  Włączenie lub wyłączenie powtarzania
 Ctrl+H  Włączenie lub wyłączenie losowego odtwarzania
 Ctrl+Q  Wyszukiwanie

 

Skróty klawiaturowe aplikacji Mapy

 
 Skrót klawiaturowy  Czynność
Klawisze strzałek Przesuwanie mapy w dowolnym kierunku
Ctrl+klawisz plus lub minus (+ lub -) Powiększenie lub pomniejszenie
Ctrl+strzałka w prawo lub w lewo Obrócenie
 Ctrl+strzałka w górę lub w dół Przechylenie
Klawisze + lub - Powiększenie lub pomniejszenie widoku miast w 3D
Page Up lub Page Down Przejście dalej lub bliżej w widoku miast w 3D
Ctrl+Y Przełączanie widoków map między widokiem z lotu ptaka i widokiem drogi
Ctrl+Home Wyśrodkowanie mapy względem bieżącej lokalizacji
Ctrl+D Uzyskanie wskazówek dojazdu
Ctrl+F Wyszukiwanie
Ctrl+M Zminimalizowanie aktywnej karty
Ctrl+P Drukowanie
Ctrl+T Pokazanie lub ukrycie ruchu drogowego
Backspace Przejście wstecz
Ctrl+H Udostępnianie
Ctrl+L Przeniesienie fokusu na mapę
Ctrl+W Zamknięcie aktywnej karty
Ctrl+Tab Przejście do następnej karty
Ctrl + Shift + Tab Przejście do poprzedniej karty
Ctrl + S Pokazywanie lub ukrywanie widoku Streetside
Ctrl + C Kopiowanie do Schowka

 

Skróty klawiaturowe aplikacji Filmy i TV

 Skrót klawiaturowy  Czynność
Alt+Enter Odtwarzanie w widoku pełnoekranowym
Esc Zamknięcie widoku pełnoekranowego
Enter Wybranie elementu w fokusie
Spacja
lub
Ctrl + P
Odtwarzanie lub wstrzymanie (gdy film jest w fokusie)
Alt+strzałka w lewo
lub
Klawisz z logo systemu Windows  + Backspace 
Przejście wstecz
Ctrl+T Włączenie lub wyłączenie powtarzania
F7 Wyciszenie dźwięku
F8 Zmniejszenie głośności
F9 Zwiększenie głośności 

 

Skróty klawiaturowe aplikacji Paint

Skrót klawiaturowy Polecenie
F11 Wyświetlenie obrazu w trybie pełnoekranowym
F12 Zapisanie obrazu jako nowego pliku
Ctrl+A Zaznaczenie całego obrazu
Ctrl+B Pogrubienie zaznaczonego tekstu
Ctrl+C Skopiowanie zaznaczenia do Schowka
Ctrl+E Otwarcie okna dialogowego Właściwości
Ctrl+G Pokazanie lub ukrycie linii siatki
Ctrl+I Zastosowanie kursywy do zaznaczonego tekstu
Ctrl+N Utworzenie nowego obrazu
Ctrl+O Otwarcie istniejącego obrazu
Ctrl+P Wydrukowanie obrazu
Ctrl+R Pokazanie lub ukrycie linijki
Ctrl+S Zapisanie zmian w obrazie
Ctrl+U Podkreślenie zaznaczonego tekstu
Ctrl+V Wklejenie zaznaczenia ze Schowka
Ctrl+W Otwarcie okna dialogowego Zmiana rozmiaru i pochylanie
Ctrl+X Wycięcie zaznaczenia
Ctrl+Y Ponowne wprowadzenie zmiany
Ctrl+Z Cofnięcie zmiany
Ctrl+plus (+) Zwiększenie szerokości pędzla, linii lub konturu kształtu o jeden piksel
Ctrl+minus (-) Zmniejszenie szerokości pędzla, linii lub konturu kształtu o jeden piksel
Ctrl+Page Up Powiększenie
Ctrl+Page Down Pomniejszenie
Alt+F4 Zamknięcie obrazu i jego okna aplikacji Paint
Strzałka w prawo Przeniesienie zaznaczenia lub aktywnego kształtu o jeden piksel w prawo
Strzałka w lewo Przeniesienie zaznaczenia lub aktywnego kształtu o jeden piksel w lewo
Strzałka w dół Przeniesienie zaznaczenia lub aktywnego kształtu o jeden piksel w dół
Strzałka w górę Przeniesienie zaznaczenia lub aktywnego kształtu o jeden piksel w górę
Shift + F10 Wyświetlenie menu kontekstowego

 

Skróty klawiaturowe aplikacji Paint 3D

Skrót klawiaturowy Polecenie
Ctrl + 0 lub 0 na klawiaturze numerycznej Resetowanie powiększenia
Ctrl + 3 Przełączenie widoków
Ctrl + A Wybranie wszystkich elementów 3D w obszarze roboczym. Aby przełączyć i wybrać wszystkie elementy 2D, powtórz to polecenie
Ctrl + B Pogrubienie zaznaczonego tekstu
Ctrl + C Skopiowanie zaznaczonego elementu
Ctrl + Insert Skopiowanie zaznaczonego elementu
Ctrl + Shift + C Przechwycenie zrzutu ekranu
Ctrl + E Pokazanie właściwości kanwy
Ctrl + Shift + E Pokazanie lub ukrycie perspektywy 3D
Ctrl + G  Grupowanie obiektów
Ctrl + Shift + G Rozgrupowanie obiektów
I Włączenie kroplomierza
Ctrl + I Zastosowanie kursywy do zaznaczonego tekstu
M Minimalizowanie lub rozwijanie menu bocznego
Ctrl + N Utworzenie nowego obrazu lub pliku
Ctrl + O Otwarcie istniejącego obrazu lub pliku
Ctrl + P Drukowanie w 2D
Ctrl+S Zapisywanie
Ctrl + Shift + S Zapisywanie jako
Ctrl+U Podkreślenie zaznaczonego tekstu
Ctrl + V  Wklejenie zaznaczonego elementu
Shift + Insert Wklejenie zaznaczonego elementu
Ctrl + W Wybór kanwy
Ctrl + Shift + W Pokazanie lub ukrycie kanwy
Ctrl + X  Wycięcie zaznaczonego elementu
Shift + Delete Wycięcie zaznaczonego elementu
Ctrl + Shift + X Przycinanie 2D
Ctrl + Y  Ponowne wykonanie akcji
Ctrl + Z Cofnięcie akcji
Escape Zatrzymanie lub zakończenie bieżącego zadania
Home Resetowanie widoku
PgUp Powiększenie

Ctrl + PgUp

Powiększenie
PgDn Pomniejszenie
Ctrl + PgDn Pomniejszenie
Ctrl + kółko myszy Powiększenie lub pomniejszenie
Ctrl + strzałka w lewo Zataczanie kręgów w lewo
Ctrl + strzałka w prawo Zataczanie kręgów w prawo
Ctrl + strzałka w górę Zataczanie kręgów w górę
Ctrl + strzałka w dół Zataczanie kręgów w dół
Alt + strzałka w lewo Przesunięcie w lewo
Alt + strzałka w prawo Przesunięcie w prawo
Alt + strzałka w górę Przesunięcie w górę
Alt + strzałka w dół  Przesunięcie w dół
Ctrl + klawisz minus (-) lub [ Zmniejszenie rozmiaru pędzla
Ctrl + klawisz plus (+) lub ] Zwiększenie rozmiaru pędzla
Strzałka w prawo Przeniesienie zaznaczenia lub aktywnego kształtu o jeden piksel w prawo
Strzałka w lewo Przeniesienie zaznaczenia lub aktywnego kształtu o jeden piksel w lewo
Strzałka w dół Przeniesienie zaznaczenia lub aktywnego kształtu o jeden piksel w dół
Strzałka w górę Przeniesienie zaznaczenia lub aktywnego kształtu o jeden piksel w górę
Alt + F4 Zamknięcie programu
F6 Przechodzenie między elementami ekranu w oknie lub na pulpicie
F10 Aktywacja paska menu w aplikacji
Shift + F10 Wyświetlenie menu kontekstowego
F11 Wyświetlenie obrazu w trybie pełnoekranowym
F12 Zapisanie obrazu jako nowego pliku

 

Skróty klawiaturowe aplikacji Zdjęcia

 
Skrót klawiaturowy Polecenie
Spacja (w Kolekcji) Zaznaczenie elementu i przejście do trybu zaznaczania
Enter (w trybie zaznaczania) Zaznaczenie elementu w trybie zaznaczania
Spacja (podczas wyświetlania zdjęcia) Pokazanie lub ukrycie poleceń
Spacja (podczas wyświetlania wideo) Odtworzenie lub wstrzymanie materiału wideo
Klawisze strzałek (w obszarze Kolekcja) Przewinięcie w górę, w dół, w lewo lub w prawo
Klawisz strzałki w lewo lub klawisz strzałki w prawo (w przypadku jednego elementu lub pokazu slajdów) Przejście do następnego lub poprzedniego elementu
Klawisze strzałek (w przypadku powiększonego zdjęcia) Poruszanie się po zdjęciu
Ctrl+klawisz plus lub minus (+ lub -) Powiększenie lub pomniejszenie podczas wyświetlania zdjęcia
Ctrl+0 Zresetowanie powiększenia zdjęcia
Esc Powrót do poprzedniego ekranu
Ctrl+S Zapis
Ctrl+P Wydrukowanie
Ctrl+C  Skopiowanie
CTRL+R (wyświetlanie lub edycja) Obrócenie zdjęcia
E (podczas wyświetlania zdjęcia) Poprawienie zdjęcia
CTRL+Z (edycja) Cofnięcie zmian
CTRL+Y (edycja) Ponowne wprowadzenie zmian
Ctrl+/ (edytowanie) Wyświetlenie oryginału
Shift+klawisze strzałek Zmiana rozmiaru obszaru przycięcia lub fokusu selektywnego
Ctrl+klawisze strzałek Przeniesienie obszaru przycięcia lub fokusu selektywnego  
F5 (podczas wyświetlania elementu) Uruchomienie pokazu slajdów
Alt+Enter Wyświetlenie informacji o pliku
Ctrl+L Ustawienie jako ekranu blokady
Ctrl+N (w widoku Albumy)  Tworzenie nowego albumu
Ctrl+R (w widoku Albumy)  Usunięcie albumu
Ctrl+D  Dodanie wybranych elementów do albumu
Ctrl + U  Usunięcie wybranych elementów z albumu

 

Skróty klawiaturowe Rejestratora głosu

 Klawisz  Czynność
 Ctrl + R  Rozpoczęcie nowego nagrania
 Ctrl + M  Dodawanie nowego znacznika do nagrania
 Delete  Usuwanie wybranego nagrania
 Spacja  Odtworzenie lub wstrzymanie
 Backspace  Przejście wstecz
 F2  Zmiana nazwy nagrania
 Strzałka w lewo lub prawo  Przejście do przodu lub wstecz podczas odtwarzania nagrania
 Shift + strzałka prawo lub w lewo  Przejście dalej do przodu lub wstecz
 Home  Przejście do początku nagrania
 End  Przejście do końca nagrania

 

Skróty klawiaturowe aplikacji WordPad

Klawisz Czynność
F3 Wyszukanie następnego wystąpienia tekstu z okna dialogowego Znajdowanie
F12 Zapisanie dokumentu jako nowego pliku
Ctrl+1 Ustawienie pojedynczej interlinii
Ctrl+2 Ustawienie podwójnej interlinii
Ctrl+5 Ustawienie dla interlinii wartości 1,5 wiersza
Ctrl+A Zaznaczenie wszystkiego
Ctrl+B Pogrubienie zaznaczonego tekstu
Ctrl+C Skopiowanie zaznaczenia do Schowka
Ctrl+D Wstawienie rysunku aplikacji Microsoft Paint
Ctrl+E Wyrównanie tekstu do środka
Ctrl+F Wyszukanie tekstu w dokumencie
Ctrl+H Zamiana tekstu w dokumencie
Ctrl+I Zastosowanie kursywy do zaznaczonego tekstu
Ctrl+J Wyjustowanie tekstu
Ctrl+L Wyrównanie tekstu do lewej
Ctrl+N Utworzenie nowego dokumentu
Ctrl+O Otwarcie istniejącego dokumentu
Ctrl+P Wydrukowanie dokumentu
Ctrl+R Wyrównanie tekstu do prawej
Ctrl+S Zapisanie zmian w dokumencie
Ctrl+U Podkreślenie zaznaczonego tekstu
Ctrl+V Wklejenie zaznaczenia ze Schowka
Ctrl+X Wycięcie zaznaczenia
Ctrl+Y Ponowne wprowadzenie zmiany
Ctrl+Z Cofnięcie zmiany
Ctrl+znak równości (=) Ustawienie zaznaczonego tekstu jako indeksu dolnego
Ctrl+Shift+znak równości (=) Ustawienie zaznaczonego tekstu jako indeksu górnego
Ctrl+Shift+znak większe niż (>) Zwiększenie rozmiaru czcionki
Ctrl+Shift+znak mniejsze niż (<) Zmniejszenie rozmiaru czcionki
Ctrl+Shift+A Zmiana znaków na wersaliki
Ctrl+Shift+L Zmiana stylu punktora
Ctrl+strzałka w lewo Przesunięcie kursora o jeden wyraz w lewo
Ctrl+strzałka w prawo Przesunięcie kursora o jeden wyraz w prawo
Ctrl+strzałka w górę Przeniesienie kursora do poprzedniego wiersza
Ctrl+strzałka w dół Przeniesienie kursora do następnego wiersza
Ctrl+Home Przejście do początku dokumentu
Ctrl+End Przejście do końca dokumentu
Ctrl+Page Up Przejście o jedną stronę w górę
Ctrl+Page Down Przejście o jedną stronę w dół
Ctrl+Delete Usunięcie następnego wyrazu
Alt+F4 Zamknięcie aplikacji WordPad
Shift+F10 Wyświetlenie menu kontekstowego

 

Dodatkowe skróty klawiaturowe