Słuchanie tekstu czytanego na głos przez Narratora

Dotyczy: Windows 10

Narrator odczytuje na głos tekst z ekranu komputera. Opisuje również zdarzenia, takie jak powiadomienia lub spotkania w kalendarzu, dzięki czemu można używać komputera bez monitora.

Aby włączyć lub wyłączyć Narratora, naciśnij klawisz z logo systemu Windows + Ctrl + Enter. Aby wyświetlić wszystkie polecenia Narratora, naciśnij klawisze Caps Lock + F1 po otwarciu Narratora. Jeśli urządzenie ma ekran dotykowy, naciśnij go trzy razy czterema palcami.

Szybkie działanie przy użyciu trybu skanowania


Tryb skanowania umożliwia szybszą nawigację w aplikacjach i na stronach sieci web. Aby włączyć lub wyłączyć tryb skanowania, naciśnij klawisze Caps Lock + spacja.

Po włączeniu trybu skanowania naciskaj klawisze strzałek w górę i w dół, aby przechodzić do następnego lub poprzedniego wiersza tekstu w aplikacji lub stronie sieci web. Przejście do następnego lub poprzedniego znaku jest możliwe za pomocą klawiszy strzałka w prawo i w lewo. Aby aktywować element, na przykład przycisk, naciśnij spację.

Możliwa jest też nawigacja słowo po słowie lub akapit po akapicie. Naciskaj klawisze Ctrl + Strzałka w lewo i Ctrl + Strzałka w prawo, aby przechodzić do kolejnych słów. Naciskaj klawisze Ctrl + strzałka w górę i Ctrl + strzałka w dół, aby przechodzić do kolejnych akapitów.

Ustawienia Narratora