Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

W tym rozdziale opisano tryb nawigacji i czytania o nazwie tryb skanowania. Tryb skanowania umożliwia poruszanie się po aplikacjach, wiadomościach e-mail i stronach internetowych za pomocą klawiszy strzałek. Ponadto umożliwia czytanie tekstu oraz przechodzenie bezpośrednio do nagłówków, linków, tabel i punktów orientacyjnych przy użyciu popularnych skrótów klawiaturowych.

Tryb skanowania — podstawy

Aby włączyć lub wyłączyć tryb skanowania, naciśnij klawisze Narrator + spacja.

Porada: Klawisz Narratora jest klawiszem modyfikatora w poleceniach Narratora. Zarówno klawisze Caps Lock, jak i Insert domyślnie służą jako klawisz Narratora. Aby uzyskać więcej informacji na temat klawisza Narratora, przejdź do pozycji Rozdział 2: Podstawowe informacje o Narratorzelub Załącznik B: Polecenia klawiaturowe i gesty dotykowe Narratora.

Gdy tryb skanowania jest włączony, umożliwia poruszanie się po aplikacjach i stronach internetowych za pomocą klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół. Naciśnij klawisz Enter lub spacji, aby aktywować element, którego chcesz użyć, taki jak przycisk w aplikacji, link na stronie internetowej lub pole tekstowe. 

Tryb skanowania włącza się automatycznie podczas korzystania z Poczta, Program Outlook, Microsoft Edge, Google Chrome i Firefox. Włącza się również automatycznie po otwarciu dowolnej aplikacji Windows, w której została włączona wcześniej.  

Jeśli wyłączysz tryb skanowania dla aplikacji, pozostanie wyłączony w tej aplikacji, aż go ponownie włączysz. Tryb skanowania wyłącza się automatycznie w polach edycji, dzięki czemu można wprowadzać w nich tekst. Aby wznowić tryb skanowania i zamknąć pole edycji, naciśnij ponownie klawisze Strzałka w górę lub Strzałka w dół.

Polecenia trybu skanowania

Po włączeniu trybu skanowania możesz poruszać się po aplikacjach i stronach internetowych za pomocą następujących klawiszy.

Uwaga: Jeśli w trybie skanowania słychać przerwy w mówieniu, może to być spowodowane zatrzymywaniem się Narratora na znakach interpunkcyjnych. Aby Narrator mówił o tej interpunkcji, zwiększ poziom szczegółowości znaków interpunkcyjnych, naciskając klawisze Narrator + Alt + lewy nawias kwadratowy ([) lub Narrator + Alt + prawy nawias kwadratowy (]).

Naciśnij te klawisze

Aby wykonać tę operację

Narrator + spacja

Włącz lub wyłącz tryb skanowania

Wprowadź
Spacji

Akcja podstawowa

Shift + Enter
Shift + spacja

Akcja pomocnicza

Strona główna

Przejdź do pierwszego znaku w wierszu i przeczytaj go

End

Przejdź do ostatniego znaku w wierszu i przeczytaj go

P

Przeczytanie następnego akapitu

Shift + P

Przeczytanie poprzedniego akapitu

Ctrl + strzałka w dół

Przeczytanie następnego wiersza

Ctrl + strzałka w górę

Przeczytanie poprzedniego wiersza

Ctrl + strzałka w prawo

Przeczytanie następnego wyrazu

Ctrl + strzałka w lewo

Przeczytanie poprzedniego wyrazu

Strzałka w prawo

Przeczytanie następnego znaku

Strzałka w lewo

Przeczytanie poprzedniego znaku

Ctrl + Home

Przejdź do pierwszego wiersza tekstu i przeczytaj go

Ctrl + End

Przejdź do ostatniego wiersza tekstu i przeczytaj go

Strzałka w dół

Przejdź do następnego SMS-a lub elementu

Klawisz Strzałka w górę

Przejdź do poprzedniego SMS-a lub elementu

1

Przejdź do następnego nagłówka na poziomie 1

Shift + 1

Przejdź do poprzedniego nagłówka na poziomie 1

2

Przejdź do następnego nagłówka na poziomie 2

Shift + 2

Przejdź do poprzedniego nagłówka na poziomie 2

3

Przejdź do następnego nagłówka na poziomie 3

Shift + 3

Przejdź do poprzedniego nagłówka na poziomie 3

4

Przejdź do następnego nagłówka na poziomie 4

Shift + 4

Przejdź do poprzedniego nagłówka na poziomie 4

5

Przejdź do następnego nagłówka na poziomie 5

Shift + 5

Przejdź do poprzedniego nagłówka na poziomie 5

6

Przejdź do następnego nagłówka na poziomie 6

Shift + 6

Przejdź do poprzedniego nagłówka na poziomie 6

7

Przejdź do następnego nagłówka na poziomie 7

Shift + 7

Przejdź do poprzedniego nagłówka na poziomie 7

8

Przejdź do następnego nagłówka na poziomie 8

Shift + 8

Przejdź do poprzedniego nagłówka na poziomie 8

9

Przejdź do następnego nagłówka na poziomie 9

Shift + 9

Przejdź do poprzedniego nagłówka na poziomie 9

B

Przeskocz do następnego przycisku

Shift + B

Przeskocz do poprzedniego przycisku

C

Przeskocz do następnego pola kombi

Shift + C

Przeskocz do poprzedniego pola kombi

D

Przejdź do następnego punktu orientacyjnego

Shift + D

Przejdź do poprzedniego punktu orientacyjnego

E

Przeskocz do następnego pola edycji

Shift + E

Przeskocz do poprzedniego pola edycji

F

Przeskocz do następnego pola formularza

Shift + F

Przeskocz do poprzedniego pola formularza

H

Przejście do następnego nagłówka

Shift + H

Przejście do poprzedniego nagłówka

I

Przejdź do następnego elementu

Shift + I

Przejdź do poprzedniego elementu

K

Przejście do następnego linku

Shift + K

Przejście do poprzedniego linku

R

Przeskocz do następnego przycisku opcji

Shift + R

Przeskocz do poprzedniego przycisku opcji

T

Przejście do następnej tabeli

Shift + T

Przejście do poprzedniej tabeli

X

Przejście do następnego pola wyboru

Shift + X

Przejście do poprzedniego pola wyboru

Zaznaczanie tekstu w trybie skanowania

Używaj tych poleceń podczas kopiowania tekstu z obszarów zawartości, takich jak witryny internetowe lub wiadomości e-mail.

Naciśnij te klawisze

Aby wykonać tę operację

Shift + strzałka w prawo

Zaznacz bieżący znak

Shift + strzałka w lewo

Zaznacz poprzedni znak

Ctrl + Shift + strzałka w prawo

Zaznacz bieżący wyraz

Ctrl + Shift + strzałka w lewo

Zaznacz poprzedni wyraz

Shift + strzałka w dół

Zaznacz bieżący wiersz

Shift + strzałka w górę

Zaznacz poprzedni wiersz

Ctrl + Shift + strzałka w dół

Zaznacz bieżący akapit

Ctrl + Shift + strzałka w górę

Zaznacz poprzedni akapit

Shift + Home

Zaznacz do początku wiersza

Shift + End

Zaznacz do końca wiersza

Ctrl + Shift + Home

Zaznacz do początku dokumentu

Ctrl + Shift + End

Zaznacz do końca dokumentu

Shift + Page Down

Zaznacz bieżącą stronę

Shift + Page Up

Zaznacz poprzednią stronę

F9

Oznaczenie początku lub końca bloku tekstu

F10

Zaznaczenie całego tekstu między znacznikiem a bieżącym punktem

Ctrl + C

Kopiuj zaznaczenie

Ctrl + X

Wytnij zaznaczenie

Ctrl + V

Wklej zaznaczenie

Ctrl + A

Zaznaczenie wszystkiego

Narrator + Shift + strzałka w dół

Odczytaj zaznaczenie

Narrator + Shift + szybkie dwukrotne naciśnięcie strzałki w dół

Sprawdzanie pisowni w zaznaczeniu

Dalej: Rozdział 4: Czytanie tekstu

Powrót do spisu treści

W tym rozdziale opisano tryb nawigacji i czytania o nazwie tryb skanowania. Tryb skanowania umożliwia poruszanie się po aplikacjach, wiadomościach e-mail i stronach internetowych za pomocą klawiszy strzałek. Ponadto umożliwia czytanie tekstu oraz przechodzenie bezpośrednio do nagłówków, linków, tabel i punktów orientacyjnych przy użyciu popularnych skrótów klawiaturowych.

Tryb skanowania — podstawy

Aby włączyć lub wyłączyć tryb skanowania, naciśnij klawisze Narrator + spacja.

Porada: Klawisz Narratora jest klawiszem modyfikatora w poleceniach Narratora. Zarówno klawisze Caps Lock, jak i Insert domyślnie służą jako klawisz Narratora. Aby uzyskać więcej informacji na temat klawiszy Narratora, przejdź do pozycji Rozdział 2: Podstawowe informacje o Narratorze lub Załącznik B: Polecenia klawiaturowe i gesty dotykowe Narratora.

Gdy tryb skanowania jest włączony, umożliwia poruszanie się po aplikacjach i stronach internetowych za pomocą klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół. Naciśnij klawisz Enter lub spacji, aby aktywować element, którego chcesz użyć, taki jak przycisk w aplikacji, link na stronie internetowej lub pole tekstowe.

Tryb skanowania włącza się automatycznie, jeśli używasz programu Mail, Outlook, Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox. Włącza się również automatycznie w każdej aplikacji systemu Windows, w której został wcześniej włączony.

Jeśli wyłączysz tryb skanowania dla aplikacji, pozostanie wyłączony w tej aplikacji, aż go ponownie włączysz. Tryb skanowania wyłącza się automatycznie w polach edycji, dzięki czemu można wprowadzać w nich tekst. Aby wznowić tryb skanowania i zamknąć pole edycji, naciśnij ponownie klawisze Strzałka w górę lub Strzałka w dół.

Polecenia trybu skanowania

Po włączeniu trybu skanowania możesz poruszać się po aplikacjach i stronach internetowych za pomocą następujących klawiszy.

Uwaga: jeśli w trybie skanowania słychać przerwy w mówieniu, może to być spowodowane zatrzymywaniem się Narratora na znakach interpunkcyjnych. Aby Narrator wypowiadał napotykane znaki interpunkcyjne, można zwiększyć szczegółowość eksponowania znaków interpunkcyjnych, naciskając klawisze Narrator + Alt + znak plus (+) lub znak minus (-).

Naciśnij te klawisze

Aby wykonać tę operację

Narrator + spacja

Włącz lub wyłącz tryb skanowania

Wprowadź
Spacji

Akcja podstawowa

Shift + Enter
Shift + spacja

Akcja pomocnicza

Strona główna

Przejdź do pierwszego znaku w wierszu i przeczytaj go

End

Przejdź do ostatniego znaku w wierszu i przeczytaj go

P

Przeczytanie następnego akapitu

Shift + P

Przeczytanie poprzedniego akapitu

Ctrl + strzałka w dół

Przeczytanie następnego wiersza

Ctrl + strzałka w górę

Przeczytanie poprzedniego wiersza

Ctrl + strzałka w prawo

Przeczytanie następnego wyrazu

Ctrl + strzałka w lewo

Przeczytanie poprzedniego wyrazu

Strzałka w prawo

Przeczytanie następnego znaku

Strzałka w lewo

Przeczytanie poprzedniego znaku

Ctrl + Home

Przejdź do pierwszego wiersza tekstu i przeczytaj go

Ctrl + End

Przejdź do ostatniego wiersza tekstu i przeczytaj go

Strzałka w dół

Przejdź do następnego SMS-a lub elementu

Klawisz Strzałka w górę

Przejdź do poprzedniego SMS-a lub elementu

1

Przejdź do następnego nagłówka na poziomie 1

Shift + 1

Przejdź do poprzedniego nagłówka na poziomie 1

2

Przejdź do następnego nagłówka na poziomie 2

Shift + 2

Przejdź do poprzedniego nagłówka na poziomie 2

3

Przejdź do następnego nagłówka na poziomie 3

Shift + 3

Przejdź do poprzedniego nagłówka na poziomie 3

4

Przejdź do następnego nagłówka na poziomie 4

Shift + 4

Przejdź do poprzedniego nagłówka na poziomie 4

5

Przejdź do następnego nagłówka na poziomie 5

Shift + 5

Przejdź do poprzedniego nagłówka na poziomie 5

6

Przejdź do następnego nagłówka na poziomie 6

Shift + 6

Przejdź do poprzedniego nagłówka na poziomie 6

7

Przejdź do następnego nagłówka na poziomie 7

Shift + 7

Przejdź do poprzedniego nagłówka na poziomie 7

8

Przejdź do następnego nagłówka na poziomie 8

Shift + 8

Przejdź do poprzedniego nagłówka na poziomie 8

9

Przejdź do następnego nagłówka na poziomie 9

Shift + 9

Przejdź do poprzedniego nagłówka na poziomie 9

B

Przeskocz do następnego przycisku

Shift + B

Przeskocz do poprzedniego przycisku

C

Przeskocz do następnego pola kombi

Shift + C

Przeskocz do poprzedniego pola kombi

D

Przejdź do następnego punktu orientacyjnego

Shift + D

Przejdź do poprzedniego punktu orientacyjnego

E

Przeskocz do następnego pola edycji

Shift + E

Przeskocz do poprzedniego pola edycji

F

Przeskocz do następnego pola formularza

Shift + F

Przeskocz do poprzedniego pola formularza

H

Przejście do następnego nagłówka

Shift + H

Przejście do poprzedniego nagłówka

I

Przejdź do następnego elementu

Shift + I

Przejdź do poprzedniego elementu

K

Przejście do następnego linku

Shift + K

Przejście do poprzedniego linku

R

Przeskocz do następnego przycisku opcji

Shift + R

Przeskocz do poprzedniego przycisku opcji

T

Przejście do następnej tabeli

Shift + T

Przejście do poprzedniej tabeli

X

Przejście do następnego pola wyboru

Shift + X

Przejście do poprzedniego pola wyboru

Zaznaczanie tekstu w trybie skanowania

Używaj tych poleceń podczas kopiowania tekstu z obszarów zawartości, takich jak witryny internetowe lub wiadomości e-mail.

Naciśnij te klawisze

Aby wykonać tę operację

Shift + strzałka w prawo

Zaznacz bieżący znak

Shift + strzałka w lewo

Zaznacz poprzedni znak

Ctrl + Shift + strzałka w prawo

Zaznacz bieżący wyraz

Ctrl + Shift + strzałka w lewo

Zaznacz poprzedni wyraz

Shift + strzałka w dół

Zaznacz bieżący wiersz

Shift + strzałka w górę

Zaznacz poprzedni wiersz

Ctrl + Shift + strzałka w dół

Zaznacz bieżący akapit

Ctrl + Shift + strzałka w górę

Zaznacz poprzedni akapit

Shift + Home

Zaznacz do początku wiersza

Shift + End

Zaznacz do końca wiersza

Ctrl + Shift + Home

Zaznacz do początku dokumentu

Ctrl + Shift + End

Zaznacz do końca dokumentu

Shift + Page Down

Zaznacz bieżącą stronę

Shift + Page Up

Zaznacz poprzednią stronę

F9

Oznaczenie początku lub końca bloku tekstu

F10

Zaznaczenie całego tekstu między znacznikiem a bieżącym punktem

Ctrl + C

Kopiuj zaznaczenie

Ctrl + X

Wytnij zaznaczenie

Ctrl + V

Wklej zaznaczenie

Ctrl + A

Zaznaczenie wszystkiego

Narrator + Shift + strzałka w dół

Odczytaj zaznaczenie

Narrator + Shift + szybkie dwukrotne naciśnięcie strzałki w dół

Sprawdzanie pisowni w zaznaczeniu


Dalej: Rozdział 4: Czytanie tekstu

Powrót do spisu treści

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Znajdź rozwiązania typowych problemów lub uzyskaj pomoc od agenta pomocy technicznej.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×