Tworzenie modelu bazy danych (zwanego także diagramem modelu encja-relacja) w programie Visio

Tworzenie modelu bazy danych (zwanego także diagramem modelu encja-relacja) w programie Visio

Subskrypcja usługi Office 365, Visio Professional 2019, Visio Professional 2016, Visio Professional 2013

Za pomocą szablonu Diagram modelu bazy danych można utworzyć nowy model lub odtworzyć model na podstawie istniejącej bazy danych przy użyciu relacyjnej lub obiektowo-relacyjnej metody modelowania. Wzornik Model encja-relacja pozwala modelować bazy danych oparte na standardzie SQL92 lub starszym. W przypadku modelowania baz danych opartych na standardzie SQL99 lub nowszym należy użyć wzornika Model obiektowo-relacyjny, który zawiera dodatkowe kształty służące do pracy z typami.

Uwaga: Diagram modelu bazy danych jest dostępny tylko w niektórych wersjach programu Visio. Zobacz artykuł Nie możesz znaleźć funkcji modelowania bazy danych?, aby zasięgnąć dodatkowych informacji.

W tym artykule opisano sposoby tworzenia modelu bazy danych i korzystania z niego.

 1. Aby utworzyć diagram modelu bazy danych, wykonaj jedną z następujących czynności:

  Tworzenie nowego diagramu modelu od początku

  Jeśli nie istnieje baza danych, od której chcesz zacząć pracę, możesz utworzyć pusty model bazy danych i dodać do niego tabele i relacje.

  1. Kliknij kartę Plik.

  2. Kliknij pozycję Nowy, kliknij pozycję Oprogramowanie i baza danych, a następnie kliknij dwukrotnie pozycję Diagram modelu bazy danych.

  3. Na karcie Baza danych w grupie Zarządzanie kliknij pozycję Opcje wyświetlania.

  4. W oknie dialogowym Opcje dokumentu bazy danych zaznacz zestaw symboli, którego chcesz używać, oraz inne opcje tabeli i relacji, a następnie kliknij przycisk OK.

  Używanie istniejącej bazy danych do rozpoczynania pracy

  Jeśli istnieje baza danych, dla której trzeba utworzyć model pozwalający lepiej ją zrozumieć lub mający posłużyć do rozpoczęcia pracy nad nowym modelem, można skorzystać z Kreatora odtwarzania, aby wyodrębnić schemat lub strukturę bazy danych i zbudować nowy model.

  Przed rozpoczęciem pracy z kreatorem:

  1. W przypadku odtwarzania na podstawie skoroszytu programu Microsoft Excel otwórz skoroszyt i nazwij grupę (lub zakres) komórek z nagłówkami kolumn przed uruchomieniem kreatora. Aby użyć wielu arkuszy, nazwij grupę komórek kolumn w każdym z arkuszy. W kreatorze te zakresy będą uwzględniane jako tabele. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących nazywania zakresu komórek, zobacz temat Definiowanie nazwanych odwołań do komórek lub zakresów w Pomocy programu Excel.

  2. Aby uzyskać najlepsze wyniki, przed uruchomieniem Kreatora odtwarzania ustaw domyślny sterownik na docelową bazę danych, która ma być odtwarzana. Zagwarantuje to, że kreator prawidłowo zamapuje macierzyste typy danych, a cały kod wyodrębniony przez kreatora zostanie prawidłowo wyświetlony w oknie Kod.

  3. Kliknij kartę Plik.

  4. Kliknij pozycję Nowy, kliknij pozycję Oprogramowanie i baza danych, a następnie kliknij dwukrotnie pozycję Diagram modelu bazy danych.

  5. Na karcie Baza danych w grupie Model kliknij przycisk Odtwórz.

  6. Na pierwszym ekranie Kreatora odtwarzania wykonaj następujące czynności:

   1. Wybierz sterownik bazy danych dla używanego systemu zarządzania bazami danych. Jeśli sterownik bazy danych programu Visio nie został jeszcze skojarzony z odpowiednim źródłem danych ODBC, kliknij przycisk Ustawienia.

    Uwaga: W przypadku odtwarzania arkusza programu Excel wybierz uniwersalny sterownik ODBC.

   2. Wybierz źródło danych bazy danych, którą aktualizujesz. Jeśli nie zostało jeszcze utworzone źródło danych dla istniejącej bazy danych, kliknij przycisk Nowy, aby zrobić to teraz.

    Podczas tworzenia nowego źródła jego nazwa jest dodawana do listy Źródła danych.

   3. Po wybraniu odpowiednich ustawień kliknij przycisk Dalej.

  7. Postępuj zgodnie z instrukcjami w oknach dialogowych zależnych od sterowników.

   Na przykład w oknie dialogowym Łączenie ze źródłem danych wpisz nazwę użytkownika i hasło, a następnie kliknij przycisk OK.

   Uwaga: W przypadku używania uniwersalnego sterownika ODBC może się pojawić komunikat o błędzie wskazujący, że odtworzone informacje są niepełne. Zazwyczaj nie stanowi to problemu — możesz kliknąć przycisk OK i kontynuować pracę z kreatorem.

  8. Zaznacz pola wyboru dla typów informacji, które chcesz wyodrębnić, a następnie kliknij przycisk Dalej.

   Uwaga: Pewne elementy mogą być niedostępne (wyszarzone), ponieważ niektóre systemy zarządzania bazami danych nie obsługują wszystkich elementów wyodrębnianych przez kreatora.

  9. Zaznacz pola wyboru dla tabel (i widoków, jeśli istnieją), które chcesz wyodrębnić, lub kliknij przycisk Zaznacz wszystko, aby wyodrębnić wszystkie tabele i widoki, a następnie kliknij przycisk Dalej.

   Uwaga: Jeśli w przypadku odtwarzania na podstawie arkusza programu Excel lista jest pusta, prawdopodobnie trzeba nazwać zakres komórek zawierający nagłówki kolumn w arkuszu.

  10. Jeśli zostało zaznaczone pole wyboru Procedury składowane, zaznacz procedury do wyodrębnienia lub kliknij przycisk Zaznacz wszystko, aby wyodrębnić wszystkie procedury, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  11. Określ, czy odtworzone elementy zostaną automatycznie dodane do bieżącej strony.

   Uwaga: Można wybrać opcję automatycznego tworzenia rysunku (a nie tylko odtwarzania elementów w oknie Tabele i widoki). Jeśli rysunek nie ma być tworzony automatycznie, możesz przeciągnąć elementy z okna Tabele i widoki na stronę rysunku, aby ręcznie utworzyć model bazy danych.

  12. Przejrzyj wybrane elementy, aby sprawdzić, czy zostaną wyodrębnione właściwe informacje, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

   Kreator wyodrębni wybrane informacje i w oknie Dane wyjściowe wyświetli uwagi dotyczące procesu wyodrębniania.

  Importowanie i dopracowywanie istniejącego modelu

  Niektóre modele utworzone w programach VisioModeler lub PLATINUM ERwin można zaimportować w celu utworzenia diagramu modelu bazy danych programu Visio. Taka możliwość dotyczy tylko plików modeli słowników (imd) programu VisioModeler 2.0 lub nowszego oraz plików erx programu PLATINUM ERwin w wersjach 2.6, 3.0 i 3.52.

  1. Kliknij kartę Plik.

  2. Kliknij pozycję Nowy, kliknij pozycję Oprogramowanie i baza danych, a następnie kliknij dwukrotnie pozycję Diagram modelu bazy danych.

  3. Na karcie Baza danych w grupie Model kliknij przycisk Importuj, a następnie kliknij typ modelu.

  4. Wpisz ścieżkę i nazwę pliku importowanego modelu lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby zlokalizować plik modelu, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

  5. W oknie dialogowym Importowanie kliknij przycisk OK.

   Program Visio zaimportuje plik i wyświetli postęp tego procesu w oknie Dane wyjściowe. Zaimportowane tabele są wyświetlane w oknie Tabele i widoki.

  6. W oknie Tabele i widoki zaznacz tabele, które chcesz modelować, a następnie przeciągnij je na stronę rysunku.

 2. Po utworzeniu diagramu modelu bazy danych można zacząć go udoskonalać. Można dodawać i dostosowywać tabele i widoki, tworzyć relacje oraz dostosowywać kolumny i typy danych.

  Tabele

  Użyj kształtu Encja, aby utworzyć tabelę na diagramie.

  1. Z wzornika Model encja-relacja lub Model obiektowo-relacyjny przeciągnij kształt Encja na rysunek.

  2. Kliknij dwukrotnie kształt, aby otworzyć okno Właściwości bazy danych.

  3. W obszarze Kategorie kliknij pozycję Definicja i wpisz nazwę tabeli.

  4. W obszarze Kategorie kliknij pozycję Kolumny, wpisz nazwę i wybierz typ danych.

  5. Zaznacz pole wyboru Wymagane dla kolumn, które nie mogą mieć wartości null.

  6. Zaznacz pole wyboru Klucz podstawowy dla kolumn, które unikatowo identyfikują każdy wiersz w tabeli bazy danych.

  7. W obszarze Kategorie kliknij pozycje Indeksy, Wyzwalacze, Klauzula check lub Rozszerzone, aby utworzyć te opcjonalne elementy.

  Kolumny

  Za pomocą okna Właściwości bazy danych dodawaj i zmieniaj właściwości kolumn, między innymi typy danych i klucze podstawowe.

  1. Kliknij dwukrotnie tabelę na diagramie.

  2. W oknie Właściwości bazy danych w obszarze Kategorie kliknij opcję Kolumny.

  3. Kliknij w pierwszej pustej komórce Nazwa fizyczna i wpisz nazwę.

  4. Aby zmienić typ danych kolumny, kliknij pole Typ danych kolumny i wybierz typ danych z listy lub wpisz typ danych na liście. Możesz na przykład wpisać tekst decimal(8,2) lub char(30).

  5. Aby zapobiec pojawianiu się wartości null, zaznacz pole wyboru Wymagane.

  6. Aby wskazać, że kolumna jest kluczem podstawowym, zaznacz pole wyboru Klucz podstawowy.

  7. Aby wyświetlić dodatkowe właściwości kolumny, które nie są wyświetlane po kliknięciu kategorii Kolumny, zaznacz kolumnę, a następnie kliknij pozycję Edytuj.

  Relacje

  W relacjach są używane klucze podstawowe i obce, które umożliwiają dopasowywanie wierszy jednej tabeli do wierszy w tabeli pokrewnej w bazach danych. Relacje te można odzwierciedlić na diagramie. Ponadto można ustawić kardynalność relacji (na przykład jeden-do-wielu) oraz użyć notacji Kurze łapki, relacyjnej lub IDEF1X w celu pokazania kardynalności. W szablonie Diagram modelu bazy danych nie można pokazać relacji wiele-do-wielu przy użyciu tych notacji.

  1. Utwórz relację między tabelami:

   1. Upewnij się, że obie tabele są widoczne na diagramie. Jeśli model został odtworzony na podstawie istniejącej bazy danych, może być konieczne przeciągnięcie jednej lub obu tabel z okna Tabele i widoki na stronę rysunku.

   2. Kliknij dwukrotnie tabelę, która ma stanowić stronę klucza podstawowego relacji.

   3. W oknie Właściwości bazy danych w obszarze Kategorie kliknij opcję Kolumny.

   4. Na siatce kliknij kolumnę, która posłuży do unikatowego identyfikowania wszystkich wierszy w tabeli, a następnie zaznacz pole wyboru Klucz podstawowy, aby ustawić tę kolumnę jako klucz podstawowy.

   5. Z wzornika Model obiektowo-relacyjny lub Model encja-relacja przeciągnij kształt Relacja i upuść go w pustym miejscu na stronie.

   6. Połącz wyższy koniec z tabelą zawierającą tabelę nadrzędną.

   7. Połącz drugi koniec z tabelą podrzędną.

    Jeśli druga tabela nie zawiera jeszcze kolumny o nazwie takiej samej jak nazwa klucza podstawowego, modelarz doda kolumnę do drugiej tabeli jako klucz obcy.

    Uwaga: Jeśli linie relacji znikną, na karcie Baza danych w grupie Zarządzanie kliknij pozycję Opcje wyświetlania. Na karcie Relacje w obszarze Pokazywanie zaznacz pole wyboru Relacje.

  2. Ustawianie kardynalności relacji:

   1. Kliknij dwukrotnie relację.

   2. W oknie Właściwości bazy danych w obszarze Kategorie kliknij pozycję Inne.

   3. W obszarze Kardynalność wybierz kardynalność najlepiej pasującą do relacji. W przypadku relacji jeden-do-wielu najlepszym wyborem jest opcja Zero lub więcej albo Jeden lub więcej. W przypadku relacji jeden-do-jednego najlepszym wyborem jest opcja Zero lub jeden albo Dokładnie jeden.

 3. Aby dostosować pozostałe elementy diagramu (na przykład utworzyć indeksy, klauzule sprawdzające i wyzwalacze), wykonaj następujące czynności:

  Tworzenie indeksów

  Indeksy polepszają wydajność (szybkość działania) bazy danych podczas uruchamiania zapytań.

  1. Otwórz diagram modelu bazy danych.

  2. Kliknij dwukrotnie tabelę, do której chcesz dodać indeks, a w oknie Właściwości bazy danych na liście Kategorie kliknij pozycję Indeksy.

  3. Kliknij pozycję Nowy.

  4. W oknie dialogowym Tworzenie indeksu wpisz nazwę indeksu, a następnie kliknij przycisk OK.

  5. Z listy Typ indeksu wybierz opcję tworzenia unikatowego lub nieunikatowego indeksu.

  6. Na liście Dostępne kolumny zaznacz nazwy kolumn, które chcesz dołączyć do tego indeksu, a następnie kliknij przycisk Dodaj >.

  7. Na liście Kolumny indeksowane zaznacz pole wyboru Rosnąco, aby utworzyć indeks z rosnącą kolejnością sortowania, albo wyczyść to pole wyboru, aby utworzyć indeks z malejącą kolejnością sortowania.

   Diagram modelu bazy danych zostanie zaktualizowany.

  Tworzenie widoków

  Widok można traktować jako zapisane zapytanie. Widoki są szczególnie przydatne, gdy trzeba wielokrotnie uzyskiwać dostęp do tych samych informacji z wielu tabel lub udostępnić dane użytkownikom, nie dając im możliwości zmieniania samych tabel.

  Przeciągnij na stronę rysunku kształt Widok z wzornika Model encja-relacja lub Model obiektowo-relacyjny.

  Ustawianie właściwości rozszerzonych tabel i widoków

  Niektóre systemy zarządzania bazami danych (DBMS) pozwalają na ustawienie właściwości rozszerzonych dla tabel lub widoków w celu określenia, gdzie będą one przechowywane.

  Kliknij dwukrotnie tabelę lub widok, którego właściwości rozszerzone chcesz ustawić, a następnie kliknij pozycję Rozszerzone na liście Kategorie w oknie Właściwości bazy danych.

  Tworzenie klauzul sprawdzających

  Korzystając z klauzul sprawdzających, można zagwarantować, że dane wprowadzane w kolumnie będą należały do określonego zakresu wartości. Można na przykład utworzyć klauzulę sprawdzającą wymagającą, aby dane w kolumnie „Wiek” miały wartości większe niż 65.

  1. Kliknij dwukrotnie tabelę, aby otworzyć okno Właściwości bazy danych.

  2. W obszarze Kategorie kliknij pozycję Kolumny i kliknij kolumnę, do której chcesz dodać klauzulę sprawdzającą.

  3. Kliknij pozycję Edytuj.

  4. Na karcie Klauzula check okna dialogowego Właściwości kolumny wprowadź odpowiednie ograniczenia.

   Klauzula sprawdzająca zostanie dodana do okna Kod w kategorii Kod lokalny.

  Tworzenie procedur składowanych i funkcji zdefiniowanych przez użytkownika

  Za pomocą procedur składowanych i funkcji zdefiniowanych przez użytkownika można tworzyć wielokrotnie używane pakiety kodu pozwalające powtarzać te same akcje. Najważniejszą różnicą między tymi obiektami jest fakt, że funkcja zdefiniowana przez użytkownika zwraca wartość, podczas gdy procedura przechowywana wykonuje kod bez zwracania wartości.

  1. Na karcie Baza danych w grupie Pokazywanie/ukrywanie zaznacz pole wyboru Kod, aby otworzyć okno Kod.

  2. Kliknij kategorię Kod globalny, a następnie kliknij pozycję Nowy.

  3. Na karcie Właściwości okna Edytor kodu kliknij rodzaj kodu, który chcesz utworzyć, a następnie wpisz nazwę kodu.

  4. Na karcie Treść wpisz kod, a następnie kliknij przycisk OK.

  Tworzenie wyzwalaczy

  Wyzwalacze powodują, że określony w wyzwalaczu kod SQL jest uruchamiany wtedy, gdy w bazie danych nastąpi dane zdarzenie.

  1. Kliknij dwukrotnie tabelę, aby otworzyć okno Właściwości bazy danych.

  2. W obszarze Kategorie kliknij pozycję Wyzwalacze i kliknij przycisk Dodaj.

  3. Na karcie Właściwości wpisz nazwę wyzwalacza.

  4. Na karcie Treść wpisz kod, a następnie kliknij przycisk OK.

   Wyzwalacz zostanie dodany do okna Kod w kategorii Kod lokalny.

W tym artykule opisano sposoby tworzenia modelu bazy danych i korzystania z niego. Aby szybko rozpocząć pracę, w menu Plik wskaż polecenie Nowy, wskaż polecenie Oprogramowanie i baza danych, a następnie kliknij polecenie Diagram modelu bazy danych.

Nie możesz znaleźć funkcji modelowania bazy danych?

Prawdopodobnie to wydanie programu Microsoft Office Visio nie zawiera odpowiednich funkcji. Aby sprawdzić, które wydanie programu Visio jest używane, kliknij polecenie Microsoft Office Visio — informacje w menu Pomoc. Nazwa wydania jest wyświetlana w wierszu u góry okna dialogowego.

 • Program Microsoft Office Visio Standard nie zawiera szablonu Diagram modelu bazy danych.

 • Program Microsoft Office Visio Professional obsługuje funkcje odtwarzania dla szablonu Diagram modelu bazy danych (pozwala utworzyć model w programie Visio przy użyciu istniejącej bazy danych), ale nie obsługuje generowania (nie pozwala wygenerować kodu SQL przy użyciu modelu bazy danych programu Visio).

 • Pełny zestaw funkcji modelowania baz danych, zawierający między innymi funkcje odtwarzania i generowania, jest dostępny w programie Visio for Enterprise Architects. Program Visio for Enterprise Architects jest dołączany do subskrypcji MSDN Premium, dostępnej razem z wydaniami programów Visual Studio Professional i Visual Studio Team System opartymi na rolach.

 1. Aby utworzyć diagram modelu bazy danych, wykonaj jedną z następujących czynności:

  Tworzenie nowego diagramu modelu od początku

  Jeśli nie istnieje baza danych, od której chcesz zacząć pracę, możesz utworzyć pusty model bazy danych i dodać do niego tabele i relacje.

  1. W menu Plik wskaż polecenie Nowy, wskaż polecenie Oprogramowanie i baza danych, a następnie kliknij polecenie Diagram modelu bazy danych.

  2. W menu Baza danych wskaż polecenie Opcje, a następnie kliknij polecenie Dokument.

  3. W oknie dialogowym Opcje dokumentu bazy danych zaznacz zestaw symboli, którego chcesz używać, oraz inne opcje tabeli i relacji, a następnie kliknij przycisk OK.

  Używanie istniejącej bazy danych do rozpoczynania pracy

  Jeśli istnieje baza danych, dla której trzeba utworzyć model pozwalający lepiej ją zrozumieć lub mający posłużyć do rozpoczęcia pracy nad nowym modelem, można skorzystać z Kreatora odtwarzania, aby wyodrębnić schemat lub strukturę bazy danych i zbudować nowy model.

  Uwaga: Przed rozpoczęciem pracy z kreatorem:

  1. W przypadku odtwarzania na podstawie skoroszytu programu Microsoft Office Excel otwórz skoroszyt i nazwij grupę (lub zakres) komórek z nagłówkami kolumn przed uruchomieniem kreatora. Aby użyć wielu arkuszy, nazwij grupę komórek kolumn w każdym z arkuszy. W kreatorze te zakresy będą uwzględniane jako tabele. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących nazywania zakresu komórek, zobacz temat Definiowanie nazwanych odwołań do komórek lub zakresów w Pomocy programu Microsoft Office Excel.

  2. Aby uzyskać najlepsze wyniki, przed uruchomieniem Kreatora odtwarzania ustaw domyślny sterownik na docelową bazę danych, która ma być odtwarzana. Zagwarantuje to, że kreator prawidłowo zamapuje macierzyste typy danych, a cały kod wyodrębniony przez kreatora zostanie prawidłowo wyświetlony w oknie Kod.

  3. W menu Plik wskaż polecenie Nowy, wskaż polecenie Oprogramowanie i baza danych, a następnie kliknij polecenie Diagram modelu bazy danych.

  4. W menu Baza danych kliknij polecenie Odtwórz.

  5. Na pierwszym ekranie Kreatora odtwarzania wykonaj następujące czynności:

   1. Wybierz sterownik bazy danych programu Microsoft Office Visio dla używanego systemu zarządzania bazami danych. Jeśli sterownik bazy danych programu Visio nie został jeszcze skojarzony z odpowiednim źródłem danych ODBC, kliknij przycisk Ustawienia.

    Uwaga: W przypadku odtwarzania arkusza programu Excel wybierz uniwersalny sterownik ODBC.

   2. Wybierz źródło danych bazy danych, którą aktualizujesz. Jeśli nie zostało jeszcze utworzone źródło danych dla istniejącej bazy danych, kliknij przycisk Nowy, aby zrobić to teraz.

    Podczas tworzenia nowego źródła jego nazwa jest dodawana do listy Źródła danych.

   3. Po wybraniu odpowiednich ustawień kliknij przycisk Dalej.

  6. Postępuj zgodnie z instrukcjami w oknach dialogowych zależnych od sterowników.

   Na przykład w oknie dialogowym Łączenie ze źródłem danych wpisz nazwę użytkownika i hasło, a następnie kliknij przycisk OK. Jeśli źródło danych nie jest chronione hasłem, po prostu kliknij przycisk OK.

   Uwaga: W przypadku używania uniwersalnego sterownika ODBC może się pojawić komunikat o błędzie wskazujący, że odtworzone informacje są niepełne. Zazwyczaj nie stanowi to problemu — możesz kliknąć przycisk OK i kontynuować pracę z kreatorem.

  7. Zaznacz pola wyboru dla typów informacji, które chcesz wyodrębnić, a następnie kliknij przycisk Dalej.

   Uwaga: Pewne elementy mogą być niedostępne (wyszarzone), ponieważ niektóre systemy zarządzania bazami danych nie obsługują wszystkich elementów wyodrębnianych przez kreatora.

  8. Zaznacz pola wyboru dla tabel (i widoków, jeśli istnieją), które chcesz wyodrębnić, lub kliknij przycisk Zaznacz wszystko, aby wyodrębnić wszystkie tabele i widoki, a następnie kliknij przycisk Dalej.

   Uwaga: Jeśli w przypadku odtwarzania na podstawie arkusza programu Excel lista jest pusta, prawdopodobnie trzeba nazwać zakres komórek zawierający nagłówki kolumn w arkuszu.

  9. Jeśli w kroku 5 zostało zaznaczone pole wyboru Procedury składowane, zaznacz procedury do wyodrębnienia lub kliknij przycisk Zaznacz wszystko, aby wyodrębnić wszystkie procedury, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  10. Określ, czy odtworzone elementy zostaną automatycznie dodane do bieżącej strony.

   Uwaga: Można wybrać opcję automatycznego tworzenia rysunku (a nie tylko odtwarzania elementów w oknie Tabele i widoki). Jeśli rysunek nie ma być tworzony automatycznie, możesz przeciągnąć elementy z okna Tabele i widoki na stronę rysunku, aby ręcznie utworzyć model bazy danych.

  11. Przejrzyj wybrane elementy, aby sprawdzić, czy zostaną wyodrębnione właściwe informacje, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

   Kreator wyodrębni wybrane informacje i w oknie Dane wyjściowe wyświetli uwagi dotyczące procesu wyodrębniania.

  Importowanie i dopracowywanie istniejącego modelu

  Niektóre modele utworzone w programach VisioModeler lub PLATINUM ERwin można zaimportować w celu utworzenia diagramu modelu bazy danych programu Visio. Taka możliwość dotyczy tylko plików modeli słowników (imd) programu VisioModeler 2.0 lub nowszego oraz plików erx programu PLATINUM ERwin w wersjach 2.6, 3.0 i 3.52.

  1. W menu Plik wskaż polecenie Nowy, wskaż polecenie Oprogramowanie i baza danych, a następnie kliknij polecenie Diagram modelu bazy danych.

  2. W menu Baza danych wskaż polecenie Importuj, a następnie kliknij polecenie Importuj <typ modelu>.

  3. Wpisz ścieżkę i nazwę pliku importowanego modelu lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby zlokalizować plik modelu, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

  4. W oknie dialogowym Importowanie kliknij przycisk OK.

   Program Visio zaimportuje plik i wyświetli postęp tego procesu w oknie Dane wyjściowe. Zaimportowane tabele są wyświetlane w oknie Tabele i widoki.

  5. W oknie Tabele i widoki zaznacz tabele, które chcesz modelować, a następnie przeciągnij je na stronę rysunku.

 2. Po utworzeniu diagramu modelu bazy danych można zacząć go udoskonalać. Można dodawać i dostosowywać tabele i widoki, tworzyć relacje oraz dostosowywać kolumny i typy danych.

  Tabele

  Użyj kształtu Encja, aby utworzyć tabelę na diagramie.

  1. Z wzornika Model encja-relacja lub Model obiektowo-relacyjny przeciągnij kształt Encja na rysunek.

  2. Kliknij dwukrotnie kształt, aby otworzyć okno Właściwości bazy danych.

  3. W obszarze Kategorie kliknij pozycję Definicja i wpisz nazwę tabeli.

  4. W obszarze Kategorie kliknij pozycję Kolumny, wpisz nazwę i wybierz typ danych.

  5. Zaznacz pole wyboru Wymagane dla kolumn, które nie mogą mieć wartości null.

  6. Zaznacz pole wyboru Klucz podstawowy dla kolumn, które unikatowo identyfikują każdy wiersz w tabeli bazy danych.

  7. W obszarze Kategorie kliknij pozycje Indeksy, Wyzwalacze, Klauzula check lub Rozszerzone, aby utworzyć te opcjonalne elementy.

  Kolumny

  Za pomocą okna Właściwości bazy danych dodawaj i zmieniaj właściwości kolumn, między innymi typy danych i klucze podstawowe.

  1. Kliknij dwukrotnie tabelę na diagramie.

  2. W oknie Właściwości bazy danych w obszarze Kategorie kliknij opcję Kolumny.

  3. Kliknij w pierwszej pustej komórce Nazwa fizyczna i wpisz nazwę.

  4. Aby zmienić typ danych kolumny, kliknij pole Typ danych kolumny i wybierz typ danych z listy lub wpisz typ danych na liście. Możesz na przykład wpisać tekst decimal(8,2) lub char(30).

  5. Aby zapobiec pojawianiu się wartości null, zaznacz pole wyboru Wymagane.

  6. Aby wskazać, że kolumna jest kluczem podstawowym, zaznacz pole wyboru Klucz podstawowy.

  7. Aby wyświetlić dodatkowe właściwości kolumny, które nie są wyświetlane po kliknięciu kategorii Kolumny, zaznacz kolumnę, a następnie kliknij pozycję Edytuj.

  Relacje

  W relacjach są używane klucze podstawowe i obce, które umożliwiają dopasowywanie wierszy jednej tabeli do wierszy w tabeli pokrewnej w bazach danych. Relacje te można odzwierciedlić na diagramie. Ponadto można ustawić kardynalność relacji (na przykład jeden-do-wielu) oraz użyć notacji Kurze łapki, relacyjnej lub IDEF1X w celu pokazania kardynalności. W szablonie Diagram modelu bazy danych nie można pokazać relacji wiele-do-wielu przy użyciu tych notacji.

  1. Utwórz relację między tabelami:

   1. Upewnij się, że obie tabele są widoczne na diagramie. Jeśli model został odtworzony na podstawie istniejącej bazy danych, może być konieczne przeciągnięcie jednej lub obu tabel z okna Tabele i widoki na stronę rysunku.

   2. Kliknij dwukrotnie tabelę, która ma stanowić stronę klucza podstawowego relacji.

   3. W oknie Właściwości bazy danych w obszarze Kategorie kliknij opcję Kolumny.

   4. Na siatce kliknij kolumnę, która posłuży do unikatowego identyfikowania wszystkich wierszy w tabeli, a następnie zaznacz pole wyboru Klucz podstawowy, aby ustawić tę kolumnę jako klucz podstawowy.

   5. Z wzornika Model obiektowo-relacyjny lub Model encja-relacja przeciągnij kształt Relacja i upuść go w pustym miejscu na stronie.

   6. Połącz wyższy koniec z tabelą zawierającą tabelę nadrzędną.

   7. Połącz drugi koniec z tabelą podrzędną.

    Jeśli druga tabela nie zawiera jeszcze kolumny o nazwie takiej samej jak nazwa klucza podstawowego, modelarz doda kolumnę do drugiej tabeli jako klucz obcy.

    Uwaga: Jeśli linie relacji znikną, w menu Baza danych wskaż polecenie Opcje, a następnie kliknij polecenie Dokument. Na karcie Relacje w obszarze Pokazywanie zaznacz pole wyboru Relacje.

  2. Ustawianie kardynalności relacji:

   1. Kliknij dwukrotnie relację.

   2. W oknie Właściwości bazy danych w obszarze Kategorie kliknij pozycję Inne.

   3. W obszarze Kardynalność wybierz kardynalność najlepiej pasującą do relacji. W przypadku relacji jeden-do-wielu najlepszym wyborem jest opcja Zero lub więcej albo Jeden lub więcej. W przypadku relacji jeden-do-jednego najlepszym wyborem jest opcja Zero lub jeden albo Dokładnie jeden.

 3. Aby dostosować pozostałe elementy diagramu (na przykład utworzyć indeksy, klauzule sprawdzające i wyzwalacze), wykonaj następujące czynności:

  Tworzenie indeksów

  Indeksy polepszają wydajność (szybkość działania) bazy danych podczas uruchamiania zapytań.

  1. Otwórz diagram modelu bazy danych.

  2. Kliknij dwukrotnie tabelę, do której chcesz dodać indeks, a w oknie Właściwości bazy danych na liście Kategorie kliknij pozycję Indeksy.

  3. Kliknij pozycję Nowy.

  4. W oknie dialogowym Tworzenie indeksu wpisz nazwę indeksu, a następnie kliknij przycisk OK.

  5. Z listy Typ indeksu wybierz opcję tworzenia unikatowego lub nieunikatowego indeksu.

  6. Na liście Dostępne kolumny zaznacz nazwy kolumn, które chcesz dołączyć do tego indeksu, a następnie kliknij przycisk Dodaj >.

  7. Na liście Kolumny indeksowane zaznacz pole wyboru Rosnąco, aby utworzyć indeks z rosnącą kolejnością sortowania, albo wyczyść to pole wyboru, aby utworzyć indeks z malejącą kolejnością sortowania.

   Diagram modelu bazy danych zostanie zaktualizowany.

  Tworzenie widoków

  Widok można traktować jako zapisane zapytanie. Widoki są szczególnie przydatne, gdy trzeba wielokrotnie uzyskiwać dostęp do tych samych informacji z wielu tabel lub udostępnić dane użytkownikom, nie dając im możliwości zmieniania samych tabel.

  Przeciągnij na stronę rysunku kształt Widok z wzornika Model encja-relacja lub Model obiektowo-relacyjny.

  Ustawianie właściwości rozszerzonych tabel i widoków

  Niektóre systemy zarządzania bazami danych (DBMS) pozwalają na ustawienie właściwości rozszerzonych dla tabel lub widoków w celu określenia, gdzie będą one przechowywane.

  Kliknij dwukrotnie tabelę lub widok, którego właściwości rozszerzone chcesz ustawić, a następnie kliknij pozycję Rozszerzone na liście Kategorie w oknie Właściwości bazy danych.

  Tworzenie klauzul sprawdzających

  Korzystając z klauzul sprawdzających, można zagwarantować, że dane wprowadzane w kolumnie będą należały do określonego zakresu wartości. Można na przykład utworzyć klauzulę sprawdzającą wymagającą, aby dane w kolumnie „Wiek” miały wartości większe niż 65.

  1. Kliknij dwukrotnie tabelę, aby otworzyć okno Właściwości bazy danych.

  2. W obszarze Kategorie kliknij pozycję Kolumny i kliknij kolumnę, do której chcesz dodać klauzulę sprawdzającą.

  3. Kliknij pozycję Edytuj.

  4. Na karcie Klauzula check okna dialogowego Właściwości kolumny wprowadź odpowiednie ograniczenia. Aby uzyskać więcej informacji o dostępnych opcjach, zobacz Właściwości pola i kolumny, okno dialogowe (karta Klauzula check).

   Klauzula sprawdzająca zostanie dodana do okna Kod w kategorii Kod lokalny.

  Tworzenie procedur składowanych i funkcji zdefiniowanych przez użytkownika

  Za pomocą procedur składowanych i funkcji zdefiniowanych przez użytkownika można tworzyć wielokrotnie używane pakiety kodu pozwalające powtarzać te same akcje. Najważniejszą różnicą między tymi obiektami jest fakt, że funkcja zdefiniowana przez użytkownika zwraca wartość, podczas gdy procedura przechowywana wykonuje kod bez zwracania wartości.

  1. W menu Baza danych wskaż polecenie Widok, a następnie kliknij polecenie Kod, aby otworzyć okno Kod.

  2. Kliknij kategorię Kod globalny, a następnie kliknij pozycję Nowy.

  3. Na karcie Właściwości okna Edytor kodu kliknij rodzaj kodu, który chcesz utworzyć, a następnie wpisz nazwę kodu.

  4. Na karcie Treść wpisz kod, a następnie kliknij przycisk OK.

  Tworzenie wyzwalaczy

  Wyzwalacze powodują, że określony w wyzwalaczu kod SQL jest uruchamiany wtedy, gdy w bazie danych nastąpi dane zdarzenie.

  1. Kliknij dwukrotnie tabelę, aby otworzyć okno Właściwości bazy danych.

  2. W obszarze Kategorie kliknij pozycję Wyzwalacze i kliknij przycisk Dodaj.

  3. Na karcie Właściwości wpisz nazwę wyzwalacza.

  4. Na karcie Treść wpisz kod, a następnie kliknij przycisk OK.

   Wyzwalacz zostanie dodany do okna Kod w kategorii Kod lokalny.

Nie możesz znaleźć funkcji modelowania bazy danych?

Niektóre wersje programu Visio nie zawierają części lub wszystkich funkcji modelowania bazy danych:

 • Program Visio Standard nie zawiera szablonu Diagram modelu bazy danych.

 • Program Visio w wersji Professional i Premium obsługuje funkcje odtwarzania dla szablonu Diagram modelu bazy danych (pozwala utworzyć model istniejącej bazy danych w programie Visio), ale nie obsługuje generowania (nie pozwala wygenerować kodu SQL przy użyciu modelu bazy danych w programie Visio).

 • Pełny zestaw funkcji modelowania baz danych, zawierający między innymi funkcje odtwarzania i generowania, jest dostępny w programie Visio for Enterprise Architects. Program Visio for Enterprise Architects jest dołączany do subskrypcji MSDNPremium, dostępnej razem z wydaniami programów Visual Studio Professional i Visual Studio Team System opartymi na rolach.

Aby sprawdzić, które wydanie programu Visio jest używane, kliknij polecenie Microsoft Office Visio — informacje w menu Pomoc. Nazwa wydania jest wyświetlana w wierszu u góry okna dialogowego.

Jeśli używasz programu Visio (plan 2) i chcesz uzyskać informacje na temat odtwarzania istniejącej bazy danych w model bazy danych, zobacz Odwrotna inżynieria istniejącej bazy danych.

Zobacz też

Definiowanie relacji na diagramie modelu bazy danych

Tworzenie i edytowanie widoków w diagramach modeli baz danych

Dodawanie tabel i kolumn do diagramów modeli baz danych

Ustawianie i edytowanie typów danych w diagramach modeli baz danych

Pokazywanie notacji Kurza łapka w diagramie modelu bazy danych

Tworzenie lub edytowanie indeksu w diagramie modelu bazy danych

Zachowywanie więzów integralności na diagramach modeli baz danych

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×