Możliwość przeanalizowania wszystkich danych może ułatwić podejmowanie lepszych decyzji biznesowych. Jednak czasami trudno jest wiedzieć, od czego zacząć, zwłaszcza gdy masz dużo danych przechowywanych poza programem Excel, na przykład w bazie danych programu Microsoft Access lub Microsoft SQL Server albo w pliku modułu OLAP (Online Analytical Processing). W takim przypadku połączysz się z zewnętrznym źródłem danych, a następnie utworzysz tabelę przestawną w celu podsumowania, przeanalizowania, eksplorowania i zaprezentowania tych danych.

Poniżej opisano, jak utworzyć tabelę przestawną przy użyciu istniejącego połączenia danych zewnętrznych:

 1. Kliknij dowolną komórkę w arkuszu.

 2. Kliknij pozycję Wstawianie > Tabela przestawna.

  Przycisk Tabela przestawna na karcie Wstawianie

 3. W oknie dialogowym Tworzenie tabeli przestawnej w obszarze Wybierz dane, które chcesz analizować kliknij pozycję Użyj zewnętrznego źródła danych.

  Okno dialogowe Tworzenie tabeli przestawnej z wybraną opcją Użyj zewnętrznego źródła danych

 4. Kliknij przycisk Wybierz połączenie.

 5. Na karcie Połączenia w polu Pokaż zachowaj wybraną opcję Wszystkie połączenia lub wybierz kategorię połączenia, która zawiera źródło danych, z którym chcesz nawiązać połączenie.

Aby ponownie użyć istniejącego połączenia lub udostępnić je, użyj połączenia z aplikacji Connections w tym skoroszycie.

 1. Na liście połączeń wybierz odpowiednie połączenie, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 2. W obszarze Wybierz, gdzie chceszumieścić raport w formie tabeli przestawnej wybierz lokalizację.

  • Aby umieścić tabelę przestawną w nowym arkuszu, zaczynając od komórki A1, wybierz pozycję Nowy arkusz.

  • Aby umieścić tabelę przestawną w aktywnym arkuszu, wybierz pozycję Istniejący arkusz,a następnie w polu Lokalizacja wprowadź komórkę, w której ma się rozpoczynać tabela przestawna.

 3. Kliknij przycisk OK.

  Excel dodano pustą tabelę przestawną i wyświetlono listę pól, dzięki czemu można wyświetlić pola, które chcesz rozmieszczać, i rozmieszczać je w celu utworzenia własnego układu.

  Lista pól z wyświetlonymi polami danych zewnętrznych

 4. W sekcji lista pól zaznacz pole obok nazwy pola, aby umieścić pole w domyślnym obszarze sekcji obszarów listy pól.

  Zazwyczaj pola nieliczbowe są dodawane do obszaru Wiersze, pola liczbowe są dodawane do obszaru Wartości, a pola daty i czasu są dodawane do obszaru Kolumny. W razie potrzeby można przenosić pola do innego obszaru.

  Porada: Możesz również kliknąć prawym przyciskiem myszy nazwę pola, a następnie wybrać polecenie Dodaj do filtru raportu,Dodaj do etykiet kolumn,Dodaj do etykiet wierszy lub Dodaj do wartości, aby umieścić pole w tym obszarze sekcji obszarów, lub przeciągnąć pole z sekcji pól do obszaru w sekcji obszarów.

  Za pomocą listy pól można dodatkowo zaprojektować układ i format tabeli przestawnej, klikając prawym przyciskiem myszy pola w sekcji obszarów, a następnie wybierając odpowiedni obszar lub przeciągając pola między poszczególnymi obszarami w sekcji obszarów.

Połączenie do nowego zewnętrznego źródła danych

Aby utworzyć nowe połączenie danych zewnętrznych w celu SQL Server i zaimportowania danych Excel jako tabeli lub tabeli przestawnej, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij pozycję >danych z innych źródeł.

Przycisk Z innych źródeł na karcie Dane

 1. Kliknij połączenie, które chcesz nawiązaniu.

  • Kliknij pozycję SQL Server, aby utworzyć połączenie z tabelą SQL Server tabeli.

  • Kliknij pozycję Z usług Analysis Services, aby utworzyć połączenie z modułem SQL Server Analysis.

 2. W Kreatorze połączenia danychwykonaj kroki, aby nawiązać połączenie.

  • Na stronie 1 wprowadź serwer bazy danych i określ sposób logowania na tym serwerze.

  • Na stronie 2 wprowadź bazę danych, tabelę lub zapytanie zawierające dane, których chcesz użyć.

  • Na stronie 3 wprowadź plik połączenia, który chcesz utworzyć.

Aby utworzyć nowe połączenie z bazą danych programu Access i zaimportować dane Excel jako tabelę lub tabelę przestawną, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij pozycję Dane > z programu Access.

Przycisk Z programu Access na karcie Dane

 1. W oknie dialogowym Wybieranie źródła danych zlokalizuj bazę danych, z którą chcesz nawiązać połączenie, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 2. W oknie dialogowym Wybieranie tabeli wybierz tabelę, a następnie kliknij przycisk OK.

Jeśli istnieje wiele tabel, zaznacz pole wyboru Włącz zaznaczanie wielu tabel, aby można było zaznaczać pola wyboru obok wybranych tabel, a następnie kliknij przycisk OK.

 1. W oknie dialogowym Importowanie danych wybierz sposób wyświetlania danych w skoroszycie i miejsce, w którym chcesz je umieścić, a następnie kliknij przycisk OK.

Tabele zostaną automatycznie dodane do modeludanych, a baza danych programu Access zostanie dodana do połączeń skoroszytu.

Więcej informacji o tabelach przestawnych

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×