Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.
Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie OneNote

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z programu czytnika zawartości ekranu, takiego jak Windows Narrator, JAWS lub NVDA z produktami Microsoft 365. Ten artykuł jest częścią zestawu zawartości pomocy technicznej dotyczącej czytnika zawartości ekranu platformy Microsoft 365, w którym można znaleźć więcej informacji o ułatwieniach dostępu w naszych aplikacjach. Aby uzyskać ogólną pomoc, odwiedź stronę Pomocy technicznej firmy Microsoft.

Za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranuOneNote wykonywać podstawowe zadania, takie jak otwieranie notesu, dodawanie stron i sekcji oraz wpisywanie tekstu. Przetestowaliśmy to za pomocą Narratora, JAWS i NVDA, ale ta funkcja może współdziałać z innymi czytnikami zawartości ekranu, jeśli spełniają one typowe standardy i techniki ułatwień dostępu. Dowiesz się również, jak dodawać formatowanie do tekstu, sprawdzać pisownię lub drukować strony.

Uwagi: 

W tym temacie

Otwórz OneNote

 1. Aby otworzyć program OneNote, naciśnij klawisze logo Windows+Shift+N.

Zaloguj się do OneNote

Po otwarciu OneNote może być konieczne zalogowanie się.

 1. Aby przejść do menu Konto, naciśnij klawisze Alt+F, D. Usłyszysz: "Konto".

 2. Aby zalogować się do swojego konta, naciśnij klawisz S.

 3. Wpisz swój adres e-mail lub numer telefonu, a następnie naciśnij klawisz Enter. W Narratorze usłyszysz komunikat: "Numer PIN logowania. Hasło, edycja tekstu”. W programach JAWS i NVDA usłyszysz: "Hasło, edytuj. Wpisz tekst”.

 4. Wpisz swoje hasło i naciśnij klawisz Enter.

Otwieranie notesu

 1. W OneNote naciśnij klawisze Ctrl+G, aby otworzyć nawigację po notesie.

 2. Naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego notesu, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Porada: Aby utworzyć nowy notes, w nawigacji po notesie naciskaj klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz "Przycisk Dodaj notes", a następnie naciśnij klawisz Enter.

Tworzenie sekcji

 1. Aby utworzyć nową sekcję w notesie, naciśnij klawisze Ctrl+T. Sekcja zostanie utworzona, a kursor zostanie umieszczony w polu tekstowym o nazwie nowej sekcji.

 2. Wpisz nazwę nowej sekcji, a następnie naciśnij klawisz Enter. Sekcja zostanie nazwana, a kursor zostanie przeniesiony do pola tekstowego tytułu strony.

Dodawanie strony

 1. Aby przejść do sekcji, do której chcesz dodać nową stronę, naciśnij klawisze Ctrl+Shift+G, naciskaj klawisz Strzałka w prawo lub Strzałka w lewo, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej sekcji, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 2. Aby dodać stronę na końcu sekcji, naciśnij klawisze Ctrl+N. Zostanie utworzona nowa strona, a kursor zostanie umieszczony w polu tekstowym tytułu strony.

 3. Wpisz tytuł nowej strony.

Dodawanie tekstu

 1. Przejdź do sekcji, w której chcesz dodać tekst.

 2. W sekcji naciśnij klawisze Ctrl+Alt+G, aby otworzyć nawigację po stronach.

 3. Naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz tytuł odpowiedniej strony, a następnie naciśnij klawisz Enter. Fokus zostanie przeniesiony do pola tekstowego tytułu strony.

 4. Aby przenieść fokus do obszaru zawartości, naciśnij raz klawisz Tab. Usłyszysz komunikat: „Blok zawartości”.

 5. Aby dodać tekst, zacznij pisać.

Edytowanie tekstu

Sformatowany tekst zawiera więcej informacji i często jest bardziej czytelny niż zwykły tekst. W ramach poniższych zadań wyjaśniono, jak korzystać z podstawowych opcji formatowania tekstu w programie OneNote oraz jak poprawić błędy pisowni, a także jak wykonywać podstawowe czynności edycyjne przy użyciu poleceń klawiaturowych.

Formatowanie tekstu

 1. W programie OneNote zaznacz fragment tekstu, który chcesz sformatować.

 2. Naciśnij klawisze Alt+H, aby przenieść fokus na kartę Narzędzia główne. Usłyszysz: "Karty Wstążki, element karty Narzędzia główne".

 3. Aby wybrać opcję formatowania, naciśnij raz klawisz Strzałka w dół, a następnie naciskaj klawisz Tab w celu przeglądania dostępnych opcji. Aby rozwinąć menu, naciśnij klawisze Alt+Strzałka w dół. Aby wybrać, naciśnij klawisz Spacja. Możesz również szybko zastosować formatowanie do tekstu za pomocą następujących skrótów klawiaturowych:

  • Aby zwiększyć rozmiar, naciśnij klawisze Ctrl+Shift+Lewy nawias kątowy (<).

  • Aby zmniejszyć rozmiar, naciśnij klawisze Ctrl+Shift+Nawias kątowy w prawo (>).

  • Aby zastosować pogrubienie do tekstu, naciśnij klawisze Ctrl+B.

  • Aby zastosować kursywę do tekstu, naciśnij klawisze Ctrl+I.

  • Aby zastosować podkreślony tekst, naciśnij klawisze Ctrl+U.

  • Aby wyróżnić tekst na żółto, naciśnij klawisze Ctrl+Shift+H.

  • Aby zastosować formatowanie indeksu górnego, naciśnij klawisze Ctrl+Shift+Znak równości ( = ).

  • Aby wyrównać tekst do prawej, naciśnij klawisze Ctrl+R.

  • Aby wyrównać tekst do lewej, naciśnij klawisze Ctrl+L.

   Porada: Aby całkowicie wyczyścić formatowanie zaznaczonego fragmentu tekstu, naciśnij klawisze Ctrl+Shift+N.

Cofanie lub ponowne wykonywanie akcji

 • Aby cofnąć akcję, naciśnij klawisze Ctrl+Z.

 • Aby ponowić akcję, naciśnij klawisze Ctrl+Y.

Kopiowanie i wklejanie zawartości

 1. W programie OneNote zaznacz fragment zawartości, który chcesz skopiować.

 2. Aby skopiować zaznaczenie, naciśnij klawisze Ctrl+C.

 3. Aby wkleić skopiowaną zawartość, naciśnij klawisze Ctrl+V.

Poprawianie błędów pisowni i gramatyki

 1. W OneNote naciśnij klawisz F7 lub klawisze Alt+R, S, aby otworzyć okienko Sprawdzanie . Usłyszysz błędnie napisany lub niepoprawny gramatycznie wyraz.

  Uwaga: Aby usłyszeć wyraz w oryginalnym zdaniu, naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz "Przeczytaj oryginalne zdanie", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 2. Użyj klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół, aby przeglądać sugestie dotyczące poprawiania błędu. Podczas nawigowania po sugestiach czytnik zawartości ekranu odczytuje ich nazwy.

 3. Aby wybrać opcję, naciśnij klawisz Enter. Wyraz zostanie poprawiony, a fokus zostanie przeniesiony do następnego błędnie napisanego lub niepoprawnego gramatycznie wyrazu( jeśli istnieje).

 4. Po osiągnięciu końca strony przez sprawdzanie pisowni i gramatyki usłyszysz komunikat: "Sprawdzanie pisowni zostało zakończone". Naciśnij klawisz Enter. Okienko Sprawdzanie zostanie zamknięte, a fokus wróci do obszaru zawartości strony.

Drukowanie strony

 1. Przy wyświetlonej stronie, którą chcesz wydrukować, naciśnij klawisze Ctrl+P. Zostanie otwarte okno dialogowe Drukowanie i usłyszysz nazwę bieżącej opcji drukarki.

 2. Aby zmienić drukarkę, naciskaj klawisze strzałek, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej drukarki.

  Porada: Aby zmienić ustawienia drukowania, takie jak drukowanie dwustronne, układ lub orientacja wydruku, naciśnij klawisze Alt+R w celu otwarcia okna dialogowego Preferencje drukowania . Naciskaj klawisz Tab i klawisze strzałek, aby przeglądać opcje, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby wybrać tę pozycję.

 3. Aby rozpocząć drukowanie, naciśnij klawisze Alt+P. Jeśli wybrano urządzenie drukarki, kopie papierowe zostaną wydrukowane.

 4. Jeśli wybrano opcję drukowania do pliku, zostanie otwarte okno dialogowe Zapisywanie wydruku jako . Kursor zostanie umieszczony w polu Nazwa pliku. Wpisz nazwę pliku dla wydruku. Następnie przejdź do folderu, w którym chcesz zapisać plik. Aby wydrukować stronę do pliku, naciśnij klawisze Alt+S.

Zobacz też

Czytanie stron w programie OneNote przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Wstawianie zawartości do notesów w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Udostępnianie notesów i współpraca nad nimi w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie OneNote

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu na platformie Microsoft 365

Eksplorowanie i nawigowanie w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Za pomocąOneNote dla komputerów Mac funkcji VoiceOver, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie macOS, możesz wykonywać podstawowe zadania, takie jak otwieranie notesu, dodawanie stron i sekcji oraz wpisywanie tekstu. Dowiesz się również, jak dodawać formatowanie do tekstu, sprawdzać pisownię lub drukować strony.

Program OneNote dla komputerów Mac jest przeznaczony specjalnie dla osób korzystających z czytników zawartości ekranu. Nowy wygląd i działanie pozwalają łatwiej i skuteczniej nawigować między notesami, sekcjami i stronami.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu macOS — VoiceOver. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika VoiceOver, zobacz Rozpoczynanie pracy z funkcją VoiceOver.

W tym temacie

OtwórzOneNote dla komputerów Mac 

 1. Na komputerze Mac naciśnij klawisze Command+Shift+A, aby otworzyć widok Aplikacje w programie Finder.

 2. Wpisz M, aby przejść bezpośrednio do aplikacji, których nazwy zaczynają się od litery „M”.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: "Microsoft,OneNote aplikacji".

 4. Aby otworzyć OneNote, naciśnij klawisze Command+Strzałka w dół.

 5. Jeśli chcesz się zalogować, wpisz swój adres e-mail lub numer telefonu zgodnie z monitem, a następnie naciśnij klawisz Return. Usłyszysz: "Hasło, bezpieczne edytowanie tekstu". Następnie wpisz hasło i naciśnij klawisz Return. Usłyszysz: "Przycisk Rozpocznij korzystanie z OneNote ". Naciśnij klawisze Control+Opcja+spacja.

  Uwaga: W zależności od używanego typu konta czynności logowania mogą się nieco różnić. Na przykład może być konieczne użycie numeru PIN lub karty inteligentnej.

Otwieranie notesu

 1. W programie OneNote naciśnij klawisze Control+G, aby otworzyć nawigację po notesie.

 2. Aby przechodzić między notesami, naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+Strzałka w dół, aby wejść na listę notesów. Następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo, aby poruszać się po liście.

 3. Aby wybrać i otworzyć notes, naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

  Porada: Aby utworzyć nowy notes, naciśnij klawisze Control+Command+N.

Tworzenie sekcji

 1. Aby utworzyć nową sekcję w notesie, naciśnij klawisze Command+T. Do listy sekcji zostanie dodana nowa sekcja. Fokus znajdzie się na polu tekstowym tytułu sekcji.

 2. Wpisz nazwę nowej sekcji, a następnie naciśnij klawisz Return.

Dodawanie strony

 1. Aby przejść do sekcji, do której chcesz dodać stronę, naciśnij klawisze Control+Shift+G. Naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej sekcji, a następnie naciśnij klawisz Return.

  Uwaga: Jeśli sekcja, w której chcesz dodać stronę, znajduje się wewnątrz grupy sekcji, naciśnij klawisz Spacja, aby rozwinąć grupę sekcji. Następnie za pomocą klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół przejdź do odpowiedniej sekcji.

 2. Aby dodać stronę, naciśnij klawisze Command+N. Zostanie utworzona nowa strona bez tytułu. Fokus zostanie przeniesiony do pola tytułu strony.

 3. Wpisz tytuł nowej strony.

 4. Jeśli chcesz od razu rozpocząć dodawanie zawartości, naciśnij klawisz Return. Fokus zostanie przeniesiony do obszaru zawartości strony. Teraz możesz dodawać zawartość do strony.

Dodawanie tekstu

 1. Aby przejść do strony, na której chcesz dodać tekst, naciśnij klawisze Control+Command+G. Fokus zostanie przeniesiony na strony listy. Naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz tytuł odpowiedniej strony.

 2. Aby przenieść fokus do obszaru zawartości edytowalnej na stronie, naciśnij dwukrotnie klawisz Return. Usłyszysz: "Blok zawartości, edytuj tekst".

 3. Aby dodać tekst, zacznij pisać.

Edytowanie tekstu

Sformatowany tekst zawiera więcej informacji i często jest bardziej czytelny niż zwykły tekst. W poniższych zadaniach wyjaśniono, jak korzystać z podstawowych opcji formatowania tekstu w OneNote, jak poprawiać błędy pisowni w tekście i za pomocą których skrótów klawiaturowych można szybko sformatować tekst.

Formatowanie tekstu

 1. W programie OneNote zaznacz fragment tekstu, który chcesz sformatować. Aby zaznaczyć tekst, przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift i przesuń kursor za pomocą klawiszy strzałek.

 2. Aby przejść do paska menu, naciśnij klawisze Control+Opcja+M.

 3. Naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Formatowanie”.

 4. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej opcji, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja. Fokus zostanie przeniesiony z powrotem do bloku zawartości. Możesz również szybko sformatować zaznaczony fragment tekstu za pomocą następujących skrótów klawiaturowych:

  • Aby zastosować pogrubienie, naciśnij klawisze Command+B.

  • Aby zastosować kursywę, naciśnij klawisze Command+I.

  • Aby zastosować podkreślenie, naciśnij klawisze Command+U.

  • Aby wyrównać tekst do lewej, naciśnij klawisze Command+L.

  • Aby wyrównać tekst do prawej, naciśnij klawisze Command+R.

  • Aby wyczyścić całe formatowanie zaznaczonego fragmentu tekstu, na pasku menu naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz "Edycja", a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz komunikat „Wyczyść całe formatowanie”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

Cofanie lub ponowne wykonywanie akcji

 • Aby cofnąć akcję, naciśnij klawisze Command+Z.

 • Aby ponowić akcję, naciśnij klawisze Command+Y.

Kopiowanie i wklejanie zawartości

 1. W programie OneNote zaznacz fragment zawartości, który chcesz skopiować.

 2. Aby skopiować zaznaczenie, naciśnij klawisze Command+C.

 3. Aby wkleić skopiowaną zawartość, naciśnij klawisze Command+V.

Poprawianie błędów pisowni

 1. Aby sprawdzić pisownię na całej stronie, naciśnij klawisze Shift+Command+L w celu otwarcia okienka Pisownia. Fokus zostanie przeniesiony do okienka, a funkcja VoiceOver poinformuje o pierwszym błędnie napisanym wyrazie.

 2. W okienku Pisownia wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby poprawić błędnie napisany wyraz za pomocą jednej z sugestii pisowni, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Word tabeli sugestii", a następnie przeglądaj sugestie pisowni za pomocą klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół. Gdy znajdziesz sugestię, z którą chcesz skorzystać, naciśnij klawisz Tab jeden raz. Usłyszysz komunikat: „Zmień, przycisk”. Naciśnij klawisze Control+Opcja+spacja. Błędnie napisany wyraz zostanie poprawiony, a fokus zostanie przeniesiony do następnego błędnie napisanego wyrazu( jeśli istnieje).

  • Aby pominąć odczytywany wyraz i przejść do następnego, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Ignoruj, przycisk", a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

  • Aby dodać odczytywany tekst do słownika, aby OneNote nie wykrywał tego wyrazu jako błędu w przyszłości, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Dodaj, przycisk", a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

 3. Po zakończeniu sprawdzania funkcja VoiceOver poinformuje: "Sprawdzanie pisowni zostało zakończone". Aby zamknąć okienko Pisownia i kontynuować wpisywanie notatek, naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

Drukowanie strony

 1. Przy wyświetlonej stronie, którą chcesz wydrukować, naciśnij klawisze Command+P. Zostanie otwarte okno dialogowe Drukowanie .

 2. Aby zmienić obecnie wybraną drukarkę, naciskaj klawisze Control+Opcja+Strzałka w prawo lub Strzałka w lewo, aż usłyszysz nazwę bieżącej drukarki. Następnie naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej drukarki, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja, aby ją wybrać.

 3. Aby ustawić liczbę kopii do wydrukowania, naciskaj klawisze Control+Opcja+Strzałka w prawo lub Strzałka w lewo, aż usłyszysz aktualnie wybraną liczbę kopii, a następnie wpisz odpowiednią liczbę.

 4. Aby zmienić ustawienia drukowania, takie jak Drukowanie dwustronne, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Pokaż szczegóły", a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja. Aby poruszać się po opcjach, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej opcji. Aby wybrać ten element, naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

 5. Aby wydrukować, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli chcesz wydrukować papierowe kopie i wybrać drukarkę, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Drukuj, przycisk domyślny", a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

  • Jeśli chcesz wydrukować dokument w formacie PDF, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Przycisk menu PDF", a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz "Zapisz jako plik PDF", a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja. Zostanie otwarte okno dialogowe. Fokus znajdzie się na polu tekstowym nazwy pliku. Nadaj plikowi nazwę, a następnie przejdź do folderu, w którym chcesz zapisać plik. Aby zapisać, naciśnij klawisze Command+S.

Zobacz też

Czytanie stron w programie OneNote przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Wstawianie zawartości do notesów w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Udostępnianie notesów i współpraca nad nimi w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie OneNote

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu na platformie Microsoft 365

Eksplorowanie i nawigowanie w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Za pomocąOneNote dla systemu iOS funkcji VoiceOver, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie iOS, możesz wykonywać podstawowe zadania, takie jak dodawanie stron i sekcji, wpisywanie tekstu i poprawianie błędów pisowni.

Aplikacja OneNote dla systemu iOS jest przeznaczona specjalnie dla osób korzystających z czytników zawartości ekranu. Nowy wygląd i działanie pozwalają łatwiej i skuteczniej nawigować między notesami, sekcjami i stronami.

Uwagi: 

W tym temacie

OtwórzOneNote dla systemu iOS

 1. Na ekranie głównym telefonu szybko przesuwaj jednym palcem w lewo lub w prawo do momentu usłyszenia komunikatu: "OneNote ".

 2. Aby otworzyć aplikację, naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie wyświetlony widok Notesy z listą notesów.

  Uwaga: Jeśli musisz zalogować się do OneNote, po wyświetleniu monitu podaj swoje poświadczenia.

 3. Teraz możesz otworzyć notes. Aby uzyskać instrukcje dotyczące otwierania notesu w aplikacji OneNote dla systemu iOS, zobacz Organizowanie notesów, sekcji i stron w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu.

Dodawanie strony

Dodaj nową niesformatowaną stronę lub stronę z listą, aby rozpocząć tworzenie zawartości w notesie.

Dodawanie strony bez formatowania

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W sekcji, w której chcesz dodać nową stronę, naciśnij czterema palcami u dołu ekranu, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz "Nowa strona, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Jeśli już edytujesz stronę i chcesz utworzyć kolejną, naciśnij czterema palcami u góry ekranu. Usłyszysz: "Powrót do listy stron". Naciśnij dwukrotnie ekran. Naciśnij czterema palcami u dołu ekranu, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz "Nowa strona, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Usłyszysz: "Strona bez tytułu". Fokus znajdzie się na polu tekstowym tytułu strony.

 2. Wpisz tytuł strony za pomocą klawiatury ekranowej.

 3. Gdy skończysz, naciśnij czterema palcami u dołu ekranu, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz "Powrót", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Fokus zostanie przeniesiony na kanwę strony.

Dodawanie strony z listą

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W sekcji, w której chcesz dodać nową stronę, naciśnij czterema palcami u dołu ekranu, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz "Nowa strona z listą, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Jeśli już edytujesz stronę i chcesz utworzyć kolejną, naciśnij czterema palcami u góry ekranu. Usłyszysz: "Powrót do listy stron". Naciśnij dwukrotnie ekran. Naciśnij czterema palcami u dołu ekranu, aż usłyszysz "Nowa strona z listą, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Usłyszysz komunikat: „Pole tekstowe”. Fokus znajdzie się na polu tekstowym pierwszego elementu listy.

 2. Wpisz tekst elementu listy za pomocą klawiatury ekranowej.

 3. Aby dodać nowy element listy, naciśnij czterema palcami u dołu ekranu, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz "Powrót", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Wpisz tekst elementu listy. Powtórz ten krok dla wszystkich elementów listy, które chcesz dodać.

 4. Aby dodać tytuł do nowej strony, naciśnij czterema palcami u góry ekranu, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Lista bez tytułu, nagłówek", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Wpisz tytuł za pomocą klawiatury ekranowej. Naciśnij czterema palcami u dołu ekranu, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz "Gotowe", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Tworzenie sekcji

Aby uporządkować zawartość lub utworzyć nowy blok notatek w notesie, utwórz nową sekcję.

 1. Na liście Sekcje notesu naciśnij czterema palcami u góry ekranu, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Nowa sekcja, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Fokus zostanie przeniesiony do pola tekstowego tytułu sekcji.

 2. Wpisz nazwę nowej sekcji za pomocą klawiatury ekranowej.

 3. Gdy skończysz, naciśnij czterema palcami u dołu ekranu, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz "Gotowe", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Dodawanie i edytowanie tekstu

Wpisz tekst lub skorzystaj z funkcji predykcyjnego wprowadzania tekstu, aby szybko zapisać notatki lub wprowadzić zmiany w tekście.

 1. Otwórz stronę, na której chcesz dodać lub edytować tekst.

 2. Na stronie szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat: "Blok zawartości, pole tekstowe". Naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Wpisz lub edytuj tekst za pomocą klawiatury ekranowej.

 4. Gdy skończysz, naciśnij czterema palcami u dołu ekranu, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz "Powrót", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Formatowanie tekstu

Aby ułatwić odczytywanie tekstu, możesz użyć podstawowych opcji formatowania tekstu na pasku menu Szybkie akcje. Możesz na przykład dodać listy punktowane i uporządkowane oraz zastosować pogrubienie, kursywę lub podkreślenie.

 1. Przejdź do bloku zawartości, w którym chcesz edytować tekst, i naciśnij dwukrotnie ekran. Blok zawartości zostanie zaznaczony i zostanie wyświetlona klawiatura ekranowa z paskiem menu Szybkie akcje.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę opcji formatowania, którą chcesz wybrać, na przykład "Przycisk Pogrubienie". Następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Wpisz sformatowany tekst lub elementy listy stosownie do potrzeb.

Zmienianie domyślnego typu lub rozmiaru czcionki

 1. Przejdź do listy Notesy zgodnie z instrukcją w artykule Organizowanie notesów, sekcji i stron w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu.

 2. Szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz nazwę użytkownika, a następnie komunikat "Otwórz ustawienia konta", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat "Przycisk Ustawienia", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte menu Ustawienia .

 4. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Przycisk Edytuj i wyświetl", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  • Aby zmienić czcionkę domyślną, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Czcionka domyślna", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż znajdziesz odpowiednią czcionkę, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz "Edytuj i wyświetl, przycisk Wstecz", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby zmienić domyślny rozmiar czcionki, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Rozmiar domyślny", a następnie szybko przesuń w górę lub w dół, aby zmienić rozmiar o jeden punkt. Powtarzaj ten krok, aż osiągniesz odpowiedni rozmiar.

 6. Aby zamknąć ustawienia Edytuj widok & , naciśnij czterema palcami u góry ekranu. Usłyszysz: "Ustawienia, przycisk Wstecz". Naciśnij dwukrotnie ekran. Fokus wróci do menu głównego Ustawienia .

 7. Aby zamknąć menu Ustawienia , naciśnij czterema palcami u góry ekranu. Usłyszysz komunikat: „Zamknij, przycisk”. Naciśnij dwukrotnie ekran. Fokus wróci do widoku listy Notesy .

Poprawianie błędów pisowni

Możesz szybko wykryć i poprawić błędy pisowni w OneNote i upewnić się, że strony są gotowe do udostępnienia innym osobom. Włącz moduł sprawdzania pisowni i słuchaj, jak czytnik zawartości ekranu informuje o błędach pisowni podczas pisania lub czytania bloków zawartości.

Włączanie modułu sprawdzania pisowni

 1. Przejdź do listy Notesy zgodnie z instrukcją w artykule Organizowanie notesów, sekcji i stron w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu.

 2. Szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz nazwę użytkownika, a następnie komunikat "Otwórz ustawienia konta", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat "Przycisk Ustawienia", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte menu Ustawienia .

 4. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Przycisk Edytuj i wyświetl", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Sprawdzanie pisowni, przycisk przełączania, wyłączono”. Jeśli usłyszysz "Sprawdź pisownię, przycisk przełącznika, włączone", moduł sprawdzania pisowni jest już włączony i możesz przejść do następnego kroku. Aby włączyć moduł sprawdzania pisowni, naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Aby zamknąć ustawienia Edytuj widok & , naciśnij czterema palcami u góry ekranu. Usłyszysz: "Ustawienia, przycisk Wstecz". Naciśnij dwukrotnie ekran. Fokus wróci do menu głównego Ustawienia .

 7. Aby zamknąć menu Ustawienia , naciśnij czterema palcami u góry ekranu. Usłyszysz komunikat: „Zamknij, przycisk”. Naciśnij dwukrotnie ekran. Fokus wróci do widoku listy Notesy .

Znajdowanie i poprawianie błędów pisowni

 1. Podczas pisania moduł sprawdzania pisowni informuje o błędach pisowni jako "Błędnie napisane".

  Porada: Możesz również obrócić pokrętło funkcji VoiceOver do pozycji Wyrazy i szybko przesuwać w dół w bloku zawartości, aby znaleźć błędnie napisane wyrazy.

 2. Naciśnij dwukrotnie ekran dwoma palcami. Zostanie otwarte menu kontekstowe.

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Wybierz element menu", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran jednym palcem. Zostanie zaznaczony błędnie napisany wyraz.

 4. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Pokaż więcej elementów", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran jednym palcem.

 5. Szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz "Zamień wielokropek", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran jednym palcem. Zostanie otwarta lista sugestii korekty.

 6. Aby przeglądać listę, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz poprawkę, którą chcesz wybrać, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran jednym palcem.

  Porada: Aby zamknąć menu kontekstowe, przesuń dwoma palcami tam i z powrotem po ekranie.

Kopiowanie i wklejanie zawartości

Jeśli chcesz przenieść fragment tekstu lub obraz do innej lokalizacji, możesz skopiować tekst lub obraz i wkleić go w innym miejscu.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli chcesz skopiować i wkleić tekst, przejdź do odpowiedniego bloku zawartości i naciśnij dwukrotnie ekran dwoma palcami. Zostanie otwarte menu kontekstowe. Aby zaznaczyć tekst, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz "Zaznacz" lub "Zaznacz wszystko", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran jednym palcem.

  • Jeśli chcesz skopiować i wkleić obraz, przejdź do odpowiedniego bloku zawartości i szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż funkcja VoiceOver poinformuje o obrazie. Naciśnij dwukrotnie ekran dwoma palcami. Zostanie otwarte menu kontekstowe.

 2. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz "Kopiuj", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran jednym palcem.

 3. Przejdź do lokalizacji, w której chcesz wkleić skopiowaną zawartość, i naciśnij dwukrotnie ekran dwoma palcami.

 4. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat "Wklej", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran jednym palcem.

  Porada: Aby zamknąć menu kontekstowe, przesuń dwoma palcami tam i z powrotem po ekranie.

Zobacz też

Czytanie stron w programie OneNote przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Wstawianie zawartości do notesów w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Udostępnianie notesów i współpraca nad nimi w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu na platformie Microsoft 365

Eksplorowanie i nawigowanie w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Za pomocą funkcji TalkBack, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Android, możesz wykonywaćOneNote dla systemu Android podstawowe zadania, takie jak otwieranie notesu, dodawanie stron i sekcji oraz wpisywanie tekstu.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Android — TalkBack. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika TalkBack, zobacz Ułatwienia dostępu w Androidzie.

W tym temacie

OtwórzOneNote dla systemu Android

 1. Na telefonie przejdź do ekranu głównego, na którym znajduje się aplikacja OneNote dla systemu Android.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "OneNote ", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Wprowadź swój adres e-mail, numer telefonu lub nazwę użytkownika Skype'a, pole edycji”. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby otworzyć tę aplikację.

 3. Za pomocą klawiatury ekranowej wpisz adres e-mail konta, którego chcesz użyć. Gdy skończysz, szybko przesuń w dół, a potem w lewo, aby zamknąć klawiaturę ekranową.

 4. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Przycisk Dalej", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Trwa łączenie”.

 5. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz, w zależności od typu konta, „Hasło, pole edycji” lub „Hasło, wprowadź hasło” i naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Wpisz hasło za pomocą klawiatury ekranowej. Gdy skończysz, szybko przesuń w dół, a potem w lewo, aby zamknąć klawiaturę ekranową.

 7. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Zaloguj się, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Uwagi: 

  • Jeśli usłyszysz "Zezwalaj OneNote na dostęp do kontaktów", szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Zezwalaj, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Jeśli usłyszysz „Wprowadzenie”, naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Jeśli usłyszysz "Jedno miejsce dla wszystkich notatek", szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Masz, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 8. Po usłyszeniu komunikatu "Przycisk Nawiguj w górę" logowanie jest zakończone. Zostanie wyświetlona karta Narzędzia główne. OneNote otworzy listę ostatnio używanych stron. Aby otworzyć ostatnią stronę, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz tytuł odpowiedniej strony, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Otwieranie notesu

 1. Na karcie Narzędzia główne przesuwaj palcem po prawym dolnym rogu ekranu, aż usłyszysz "Karta Notesy", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarta karta Notesy zawierająca listę ostatnio używanych notesów.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby przeglądać listę ostatnio używanych notesów, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego notesu, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby go otworzyć.

  • Jeśli odpowiedniego notesu nie ma na liście ostatnio używanych notesów, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz "Więcej notesów", i naciśnij dwukrotnie ekran. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę notesu, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Zostanie otwarty widok główny notesu zawierający listę sekcji notesu.

 3. Aby otworzyć sekcję, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę sekcji, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Tworzenie sekcji

Zorganizuj notesy, dzieląc je na sekcje.

 1. W widoku głównym notesu szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz "Nowa sekcja", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: "Twórca nowej sekcji, nazwa sekcji, pole edycji".

 2. Naciśnij dwukrotnie ekran, a następnie wpisz nazwę nowej sekcji za pomocą klawiatury ekranowej. Gdy skończysz, szybko przesuń w dół, a potem w lewo, aby zamknąć klawiaturę.

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Utwórz, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: "Utworzono sekcję, OneNote ". Nowa sekcja zostanie dodana jako ostatnia sekcja notesu. Ma ona jedną stronę bez tytułu. Fokus wróci do głównego widoku notesu.

Dodawanie strony

Dodaj więcej stron do sekcji, zamiast trwale podłużć pierwszą stronę.

 1. W widoku głównym notesu szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz nazwę sekcji, w której chcesz dodać stronę, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarta wybrana sekcja z listą stron sekcji.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Zrób nową notatkę, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Dodano nową stronę”.

 3. Aby nadać nowej stronie tytuł, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Tytuł strony", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Wpisz na stronie tekst za pomocą klawiatury ekranowej. Gdy skończysz, szybko przesuń w dół, a potem w lewo, aby zamknąć klawiaturę.

 4. Rozpocznij tworzenie zawartości dla nowej strony. Aby uzyskać instrukcje, zobacz Dodawanie tekstu do strony.

Dodawanie tekstu do strony

 1. Przejdź do strony, na której chcesz dodać tekst, i otwórz ją.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "OneNote stronę", a po niej tytuł strony.

 3. Naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz "Blok zawartości", numer bloku zawartości i komunikat "Konspekt".

 4. Wpisz na stronie tekst za pomocą klawiatury ekranowej. Gdy skończysz, szybko przesuń w dół, a potem w lewo, aby zamknąć klawiaturę.

 5. Aby wrócić do listy stron sekcji, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz "Przycisk Przejdź w górę", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Aby wrócić do widoku notesu, jeszcze raz naciśnij dwukrotnie ekran.

Zobacz też

Czytanie stron w programie OneNote przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Wstawianie zawartości do notesów w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Organizowanie notesów, sekcji i stron w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu na platformie Microsoft 365

Eksplorowanie i nawigowanie w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu OneNote dla systemu Windows 10 wykonywać podstawowe zadania, takie jak otwieranie notesu, dodawanie stron i sekcji oraz wpisywanie tekstu. Przetestowaliśmy to za pomocą Narratora, JAWS i NVDA, ale ta funkcja może współdziałać z innymi czytnikami zawartości ekranu, jeśli spełniają one typowe standardy i techniki ułatwień dostępu. Dowiesz się również, jak dodawać formatowanie do tekstu, sprawdzać pisownię lub drukować strony.

Uwagi: 

W tym temacie

OtwórzOneNote dla systemu Windows 10

 1. Upewnij się, że zalogowano się do konta Microsoft na urządzeniu.

 2. Naciśnij klawisz z logo systemu Windows, wpisz OneNote dla Windows 10, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Otwieranie notesu

 1. W OneNote naciśnij klawisze Ctrl+G, aby otworzyć nawigację po notesie.

 2. Naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego notesu, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Porada: Aby utworzyć nowy notes, w nawigacji po notesie naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Dodaj notes", a następnie naciśnij klawisz Enter.

Tworzenie sekcji

 1. Otwórz notes, w którym chcesz utworzyć nową sekcję.

 2. Aby utworzyć nową sekcję, naciśnij klawisze Ctrl+T. Zostanie utworzona nowa sekcja. Fokus zostanie umieszczony na nowym polu nazwy sekcji. Usłyszysz: "Pole tekstowe Nazwa sekcji".

 3. Wpisz nazwę sekcji, a następnie naciśnij klawisz Enter. Sekcja zostanie nazwana, a fokus znajdzie się na nowej sekcji.

Dodawanie strony

 1. Aby przejść do sekcji, do której chcesz dodać stronę, naciśnij klawisze Ctrl+Shift+G, a następnie naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej sekcji.

 2. Aby dodać stronę na końcu sekcji, naciśnij klawisze Ctrl+N. Zostanie utworzona nowa strona bez tytułu. Fokus zostanie przeniesiony do pola tekstowego tytułu strony.

 3. Wpisz tytuł strony, a następnie naciśnij klawisz Enter. Strona zostanie nazwana, a fokus zostanie przeniesiony do obszaru zawartości strony.

Dodawanie tekstu

 1. Przejdź do sekcji, w której chcesz dodać tekst.

 2. W sekcji naciśnij klawisze Ctrl+Alt+G, aby otworzyć nawigację po stronach.

 3. Naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz tytuł odpowiedniej strony, a następnie naciśnij klawisz Enter. Fokus zostanie przeniesiony do pola tekstowego tytułu strony.

 4. Aby przenieść fokus do obszaru zawartości, naciśnij raz klawisz Tab. Usłyszysz komunikat: „Blok zawartości”.

 5. Aby dodać tekst, zacznij pisać.

Edytowanie tekstu

Sformatowany tekst zawiera więcej informacji i często jest bardziej czytelny niż zwykły tekst. W poniższych zadaniach wyjaśniono, jak korzystać z podstawowych opcji formatowania tekstu w OneNote dla systemu Windows 10 oraz jakie skróty klawiaturowe mają być używane w przypadku niektórych podstawowych zadań związanych z edytowaniem tekstu.

Formatowanie tekstu

 1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, a następnie za pomocą klawiszy strzałek zaznacz fragment tekstu, który chcesz sformatować.

 2. Naciśnij klawisze Alt+H, aby przenieść fokus na kartę Narzędzia główne. Usłyszysz: "Wstążka, element karty Narzędzia główne".

 3. Aby wybrać opcję formatowania, naciśnij raz klawisz Strzałka w dół, a następnie przeglądaj dostępne opcje za pomocą klawiszy Strzałka w prawo lub Strzałka w lewo. Aby rozwinąć opcję lub zaznaczyć ją, naciśnij klawisz Spacja. Możesz również szybko zastosować formatowanie do tekstu za pomocą następujących skrótów klawiaturowych:

  • Aby zwiększyć rozmiar, naciśnij klawisze Ctrl+Shift+Lewy nawias kątowy (<).

  • Aby zmniejszyć rozmiar, naciśnij klawisze Ctrl+Shift+Nawias kątowy w prawo (>).

  • Aby zastosować pogrubienie do tekstu, naciśnij klawisze Ctrl+B.

  • Aby zastosować kursywę, naciśnij klawisze Ctrl+I.

  • Aby zastosować podkreślony tekst, naciśnij klawisze Ctrl+U.

  • Aby wyróżnić tekst na żółto, naciśnij klawisze Ctrl+Shift+H.

  • Aby zastosować formatowanie indeksu górnego, naciśnij klawisze Ctrl+Shift+Znak równości ( = ).

  • Aby wyrównać tekst do prawej, naciśnij klawisze Ctrl+R.

  • Aby wyrównać tekst do lewej, naciśnij klawisze Ctrl+L.

Porada: Aby całkowicie wyczyścić formatowanie zaznaczonego fragmentu tekstu, naciśnij klawisze Ctrl+Shift+N.

Cofanie i ponowne wykonywanie akcji

 • Aby cofnąć akcję, naciśnij klawisze Ctrl+Z.

 • Aby ponowić akcję, naciśnij klawisze Ctrl+Y.

Kopiowanie i wklejanie zawartości

 1. W programie OneNote zaznacz fragment zawartości, który chcesz skopiować.

 2. Aby skopiować zaznaczenie, naciśnij klawisze Ctrl+C.

 3. Aby wkleić skopiowaną zawartość, naciśnij klawisze Ctrl+V.

Poprawianie błędów pisowni

 1. Przejdź do strony, na którą chcesz sprawdzić pisownię.

 2. W OneNote naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz tytuł strony i blok zawartości w fokusie.

 3. Aby przejść na początek bieżącego bloku zawartości, naciskaj klawisz Strzałka w górę, aż usłyszysz: "Początek bloku zawartości". Aby przejść do innego bloku zawartości, naciskaj klawisze Alt+Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż przejdziesz do odpowiedniego bloku zawartości.

 4. Aby odczytać tekst po jednym wyrazie naraz, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W Narratorze naciśnij klawisze SR+L.

  • W programie JAWS naciśnij klawisze SR+Strzałka w prawo.

  • W programie NVDA naciśnij klawisze Ctrl+Strzałka w prawo.

  Po przejściu do błędnie napisanego wyrazu usłyszysz komunikat "Błędnie napisany", a po nim wyraz.

 5. Aby wyświetlić sugestie pisowni błędnie napisanego wyrazu, naciśnij klawisze Shift+F10 lub klawisz Menu systemu Windows.

  • W Narratorze usłyszysz "Sprawdzanie", a następnie pierwszą sugestię.

  • W programie JAWS usłyszysz "Menu", a następnie pierwszą sugestię.

  • W programie NVDA usłyszysz "Okno podręczne, lista Sprawdzanie", a następnie pierwszą sugestię.

 6. Aby przeglądać sugestie, użyj klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby wybrać odpowiednią.

  Porada: Aby dodać wyraz do słownika, wybierz pozycję "Dodaj do słownika". Aby tym razem zachować pisownię bez zmian, wybierz pozycję "Ignoruj".

 7. Aby przejść do następnego błędu pisowni, powtarzaj krok 4, aż usłyszysz komunikat: "Błędnie napisane".

Drukowanie strony

Stronę można wydrukować na papierze lub do pliku. Opcje dostępne w oknie dialogowym Drukowanie zależą od wybranego wydruku.

 1. Przejdź do strony, którą chcesz wydrukować, a następnie naciśnij klawisze Ctrl+P.

 2. Zostanie otwarte okno dialogowe Drukowanie i usłyszysz nazwę bieżącej opcji drukarki. Aby zmienić drukarkę lub wydruk, użyj klawisza Strzałka w górę lub Strzałka w dół.

 3. Aby zmienić orientację drukowania, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Orientacja", a następnie za pomocą klawiszy Strzałka w górę lub Strzałka w dół wybierz odpowiednią orientację.

 4. Aby rozpocząć drukowanie, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Drukuj, przycisk", a następnie naciśnij klawisz Spacja. Jeśli wybrano urządzenie drukujące, strona zostanie wydrukowana.

 5. Jeśli wybrano opcję drukowania do pliku, zostanie otwarte okno dialogowe Zapisywanie wydruku jako . Fokus znajdzie się na polu tekstowym Nazwa pliku. Nadaj plikowi nazwę, a następnie przejdź do folderu, w którym chcesz zapisać plik. Aby zapisać, naciśnij klawisze Alt+S.

Zobacz też

Czytanie stron w programie OneNote przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Wstawianie zawartości do notesów w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Udostępnianie notesów i współpraca nad nimi w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie OneNote

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu na platformie Microsoft 365

Eksplorowanie i nawigowanie w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu OneNote dla sieci Web tworzyć, otwierać, edytować i formatować notesy OneNote utworzone na serwerze w chmurze na dowolnym urządzeniu. Przetestowaliśmy to rozwiązanie z programem Narrator w aplikacji Microsoft Edge oraz programami JAWS i NVDA w przeglądarce Chrome, ale może działać z innymi czytnikami zawartości ekranu i przeglądarkami sieci Web, o ile są zgodne z powszechnymi standardami i technikami ułatwienia dostępu.

OneNote dla sieci Web jest przeznaczona specjalnie dla osób korzystających z czytników zawartości ekranu. Nowy wygląd i działanie pozwalają łatwiej i skuteczniej nawigować między notesami, sekcjami i stronami.

Jeśli Twoja organizacja lub szkoła ma planMicrosoft 365 lub witrynę SharePoint, zacznij korzystać z OneNote dla sieci Web, tworząc lub udostępniając notesy w bibliotekach w witrynie.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby dowiedzieć się więcej o czytnikach zawartości ekranu, przejdź do tematu Jak czytniki zawartości ekranu współpracują z pakietem Microsoft 365.

 • Jeśli korzystasz zOneNote dla sieci Web z Narratorem, wyłącz tryb skanowania. Naciśnij klawisze SR+Spacja, aby wyłączyć i włączyć tryb skanowania.

 • Podczas korzystania z OneNote dla sieci Web zalecamy używanie Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ponieważ OneNote dla sieci Web działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do OneNote dla sieci Web.

W tym temacie

OtwórzOneNote dla sieci Web

OdkrywajOneNote dla sieci Web, rób notatki ze sobą, gdziekolwiek jesteś, i rejestruj te genialne nowe pomysły w chwili, gdy je masz.

Uwaga: W zależności od używanego typu konta czynności logowania mogą się nieco różnić. Na przykład może być konieczne użycie numeru PIN lub karty inteligentnej.

 1. W przeglądarce przejdź do onenote.com.

 2. Na stronie logowania naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Zaloguj się", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. Aby się podpisać, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zalogować się przy użyciu konta Microsoft, naciśnij klawisze Alt+A.

  • Aby zalogować się za pomocą konta służbowego, naciśnij klawisze Alt+N.

 4. Wpisz swoją nazwę użytkownika i naciśnij klawisz Enter.

 5. Wpisz swoje hasło i naciśnij klawisz Enter. 

Otwieranie notesu

Możesz szybko otwierać ostatnio używane notesy, aby kontynuować pracę od miejsca, w którym została ona przerwana. Możesz również przeglądać i otwierać notesy prywatne oraz udostępnione.

 1. Aby otworzyć notes, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Otwórz i zaloguj się, aby OneNote dla sieci Web. Zostanie wyświetlony widok Notesy z listą ostatnio używanych notesów. Naciskaj klawisz Tab lub klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz nazwę notesu, który chcesz otworzyć, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  • Jeśli pracujesz już nad notesem i chcesz otworzyć inny notes, naciskaj klawisze Ctrl+F6, aż usłyszysz "Użyj tego panelu, aby wybrać notesy, sekcje i strony", a następnie naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz nazwę notesu, który jest obecnie w fokusie. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego notesu, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Tworzenie nowego notesu

 1. Aby utworzyć nowy notes, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Otwórz i zaloguj się, aby OneNote dla sieci Web. Zostanie wyświetlony widok Notesy z listą ostatnio używanych notesów. Naciskaj klawisz Tab lub klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz "Nowy notes", a następnie naciśnij klawisz Enter.

  • Jeśli już pracujesz nad notesem i chcesz go utworzyć, naciskaj klawisze Ctrl+F6, aż usłyszysz "Użyj tego panelu, aby wybrać notesy, sekcje i strony", a następnie naciśnij klawisz Enter. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Dodaj notes", a następnie naciśnij klawisz Enter.

Otwieranie notesu w pełnej wersji OneNote

Pełna klasyczna wersja OneNote oferuje o wiele więcej opcji podczas pracy z plikami. Otwieranie pełnej wersji z OneNote dla sieci Web jest łatwe.

Uwaga: Jeśli na urządzeniu jest zainstalowana pełna wersja klasycznaOneNote i OneNote dla systemu Windows 10, upewnij się, że jako domyślna jest wybrana pełna wersja klasyczna. Aby uzyskać instrukcje, zobacz Sprawdzanie i zmienianie domyślnej aplikacji OneNote.

 1. WOneNote dla sieci Web otwórz notes, którego chcesz użyć, w pełnej wersji klasycznej OneNote.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Naciskaj klawisze Ctrl+F6, aż usłyszysz nazwę obecnie wybranej karty wstążki, na przykład "Element karty Narzędzia główne", a następnie naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Menu Tryb", a następnie naciśnij klawisz Enter. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz "Otwórz w aplikacji klasycznej", a następnie naciśnij klawisz Enter.

  • Naciśnij klawisz F11, aby przełączyć się do trybu pełnoekranowego. Naciśnij klawisze Alt+logo Windows, Z, M, a następnie T.

 3. Zostanie otwarte okno dialogowe Ta witryna OneNote powiadomienia. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Otwórz", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 4. Jeśli zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Tak", a następnie naciśnij klawisz Enter. Wpisz swój adres e-mail lub numer telefonu i naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz: "Numer PIN logowania. Hasło, edycja tekstu”. Wpisz swoje hasło i naciśnij klawisz Enter.

  Uwaga: W zależności od używanego typu konta czynności logowania mogą się nieco różnić. Na przykład może być konieczne użycie numeru PIN lub karty inteligentnej.

Notes zostanie otwarty w OneNote.

Sprawdzanie i zmienianie domyślnej aplikacji OneNote

 1. Na komputerze naciśnij klawisze logo Windows+I, aby otworzyć menu Ustawienia .

 2. Naciśnij klawisz Tab jeden raz, naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz "Aplikacje", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Aplikacje i funkcje", naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz "Aplikacje domyślne", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 4. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: "Ustaw domyślne ustawienia dla aplikacji".

 5. Wpisz onenote, naciśnij raz klawisz Tab, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli usłyszysz "Ustaw ustawienia domyślne dla aplikacji, OneNote ", naciśnij klawisz Enter.

  • Jeśli usłyszysz "Ustaw ustawienia domyślne dla aplikacji, OneNote dla systemu Windows 10 ", naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz "OneNote ", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 6. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Wskaż jeden", a następnie naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz "OneNote ", a następnie nazwę domyślnej aplikacji i "ProtokółOneNote URL".

 7. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli aplikacja domyślna jestOneNote, wszystko jest gotowe i możesz wrócić doOneNote dla sieci Web.

  • Jeśli aplikacja domyślna jestOneNote dla systemu Windows 10, naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz: "Jak chcesz to otworzyć?". Naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz "OneNote ", a następnie naciśnij klawisz Enter.

Wyświetlanie pełnej wstążki

WOneNote dla sieci Web wstążka uproszczona jest domyślnie wyświetlana. Możesz przełączyć się na klasyczną, pełną wstążkę, aby uzyskać dostęp do większej liczby opcji.

 1. WOneNote dla sieci Web naciśnij klawisze Alt+logo Windows, Z, R, a następnie C.

Tworzenie sekcji

Aby uporządkować zawartość lub utworzyć nowy blok notatek w notesie, możesz utworzyć nową sekcję.

 1. Aby utworzyć nową sekcję, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli korzystasz z uproszczonej wstążki, naciskaj klawisze Ctrl+F6, aż usłyszysz "Użyj tego panelu, aby wybrać notesy, sekcje i strony", a następnie naciśnij klawisz Enter. Następnie naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Dodaj nową sekcję", a następnie naciśnij klawisz Enter.

  • Jeśli używasz pełnej wstążki, naciśnij klawisze Alt+logo Windows, N, S. Usłyszysz: "Nazwa sekcji".

 2. Wpisz nazwę nowej sekcji, a następnie naciśnij klawisz Enter. Sekcja zostanie nazwana, a fokus zostanie przeniesiony na tytuł nowej strony. Usłyszysz: "Tytuł strony, obszar edycji, tytuł".

Dodawanie strony

Aby zapisać nowe pomysły lub notatki, dodaj dla nich nową stronę.

 1. Aby przejść do sekcji, do której chcesz dodać nową stronę, naciskaj klawisze Ctrl+F6, aż usłyszysz: "Użyj tego panelu, aby wybrać notesy, sekcje i strony". Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat "Lista sekcji", a po niej nazwę sekcji obecnie objętej fokusem. Naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę sekcji, w której chcesz dodać nową stronę, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 2. W wybranej sekcji wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli używasz uproszczonej wstążki, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Dodaj nową stronę", a następnie naciśnij klawisz Enter.

  • Jeśli używasz pełnej wstążki, naciśnij klawisze Alt+logo Windows, N, N. Zostanie utworzona nowa strona bez tytułu, a fokus zostanie przeniesiony do pola tytułu strony.

 3. Wpisz tytuł nowej strony.

Dodawanie tekstu

Podczas przeglądania stron czytniki zawartości ekranu odczytują tytuł jako "Tytuł strony", a obszar zawartości pod tytułem jako "obszar kanwy".

 1. Aby przejść do strony, na której chcesz dodać tekst, naciskaj klawisze Ctrl+F6, aż usłyszysz: "Użyj tego panelu, aby wybrać notesy, sekcje i strony". Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Lista stron", a po niej nazwę obecnie znajdującej się strony. Naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej strony, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 2. Fokus zostanie przeniesiony do pola tytułu strony i usłyszysz "Tytuł strony", tytuł i "Obszar edycji". Aby przenieść fokus do obszaru kanwy, naciśnij raz klawisz Tab.

 3. Aby dodać tekst, zacznij wpisywać notatki.

Edytowanie i formatowanie tekstu

Aby ułatwić czytanie tekstu, możesz użyć podstawowych opcji formatowania tekstu w OneNote dla sieci Web za pomocą klawiatury lub przy użyciu wstążki.

 1. Aby zaznaczyć tekst, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, a następnie naciskaj klawisze strzałek, aby przesuwać kursor do momentu zaznaczenia fragmentu tekstu, który chcesz sformatować.

 2. Aby przenieść fokus na kartę wstążki Narzędzia główne, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli używasz uproszczonej wstążki, naciskaj klawisze Ctrl+F6, aż usłyszysz "Element karty Narzędzia główne", a następnie naciśnij klawisz Enter.

  • Jeśli korzystasz z pełnej wstążki, naciśnij klawisz F11, aby przełączyć się do trybu pełnoekranowego, a następnie naciśnij klawisze Alt+logo Windows, H.

 3. Aby przenieść fokus na wstążkę Narzędzia główne , naciśnij klawisz Tab jeden raz. Aby przeglądać opcje formatowania na wstążce, użyj klawisza Tab oraz klawiszy strzałek w lewo i w prawo. Podczas nawigowania po opcjach czytnik zawartości ekranu odczytuje ich nazwy. Możesz na przykład zmienić typ czcionki, kolor czcionki lub dodać wstępnie sformatowane style w tekście. Aby rozwinąć opcje z podmenu, naciśnij klawisze Alt+Strzałka w dół. Aby wybrać opcję, naciśnij klawisz Enter.

  Aby szybko zastosować opcję formatowania, użyj następujących skrótów klawiaturowych:

  • Aby zastosować pogrubienie, naciśnij klawisze Ctrl+B.

  • Aby zastosować kursywę, naciśnij klawisze Ctrl+I.

  • Aby zastosować podkreślenie, naciśnij klawisze Ctrl+U.

  • Aby utworzyć listę punktowaną, naciśnij klawisze Ctrl+kropka (.).

  • Aby utworzyć listę numerowaną, naciśnij klawisze Ctrl+Ukośnik (/) lub Ctrl+Shift+O.

  • Aby wyrównać tekst do lewej, naciśnij klawisze Ctrl+L.

  • Aby wyrównać tekst do prawej, naciśnij klawisze Ctrl+R.

  • Aby zwiększyć wcięcie tekstu, naciśnij klawisze Alt+Shift+Strzałka w prawo.

  • Aby zmniejszyć wcięcie tekstu, naciśnij klawisze Alt+Shift+Strzałka w lewo.

Cofanie lub ponowne wykonywanie akcji

Możesz łatwo cofnąć lub ponownie wykonać akcję, formatowanie lub ostatnio wpisany wyraz za pomocą klawiatury.

 • Aby cofnąć akcję, naciśnij klawisze Ctrl+Z.

 • Aby ponowić akcję, naciśnij klawisze Ctrl+Y.

Kopiowanie i wklejanie zawartości

Jeśli chcesz przenieść fragment tekstu do innej lokalizacji, możesz skopiować tekst i wkleić go w innym miejscu.

 1. Aby zaznaczyć tekst, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, a następnie naciskaj klawisze strzałek, aby przesuwać kursor do momentu zaznaczenia fragmentu tekstu, który chcesz sformatować.

 2. Aby skopiować zaznaczenie, naciśnij klawisze Ctrl+C.

 3. Aby wkleić skopiowaną zawartość, naciśnij klawisze Ctrl+V.

Sprawdzanie pisowni

Możesz szybko wykryć i poprawić błędy pisowni, aby upewnić się, że strony są gotowe do udostępnienia innym osobom.

 1. Na stronie OneNote naciśnij klawisze Alt+F7 lub F7. Błędnie napisany wyraz zostanie wyróżniony w tekście. Fokus zostanie przeniesiony do menu kontekstowego zawierającego sugestie dotyczące poprawnej pisowni.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aby przechodzić między sugestiami. Po usłyszeniu sugestii, której chcesz użyć, naciśnij klawisz Enter. Jeśli nie chcesz zmieniać bieżącej pisowni, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Ignoruj raz", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. Aby przejść do następnego błędnie napisanego wyrazu, naciśnij klawisze Alt+F7 lub F7. Gdy usłyszysz powiadomienie o zakończeniu sprawdzania, nie znaleziono więcej błędów.

Drukowanie strony

Jeśli chcesz, możesz wydrukować stronę na papierze. Możesz także wydrukować stronę do pliku i zapisać go na urządzeniu.

 1. Przy wyświetlonej stronie, którą chcesz wydrukować, naciśnij klawisze Ctrl+P. Zostanie otwarte okno dialogowe Drukowanie z fokusem na podglądzie wydruku.

 2. Aby zmienić obecnie wybraną drukarkę, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Drukarka", a po niej nazwę bieżącej drukarki. Następnie naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej drukarki.

 3. Aby wybrać liczbę kopii do wydrukowania, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Kopie", a następnie wpisz odpowiednią liczbę kopii.

 4. Aby zmienić orientację strony na pionową lub poziomą, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat "Układ", a po nim bieżącą orientację. Naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej opcji.

 5. Aby rozpocząć drukowanie, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Drukuj, przycisk", a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli wybrano urządzenie drukujące, strona zostanie wydrukowana.

 6. Jeśli wybrano opcję drukowania do pliku, zostanie otwarte okno dialogowe Zapisywanie wydruku jako . Kursor znajduje się w polu Nazwa pliku . Nadaj plikowi nazwę, a następnie przejdź do folderu, w którym chcesz zapisać plik. Aby zapisać, naciśnij klawisze Alt+S.

Zobacz też

Czytanie stron w programie OneNote przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Wstawianie zawartości do notesów w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Udostępnianie notesów i współpraca nad nimi w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie OneNote

Eksplorowanie i nawigowanie w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Znajdź rozwiązania typowych problemów lub uzyskaj pomoc od agenta pomocy technicznej.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×