Organizowanie notesów, sekcji i stron w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Ikona dekoracyjna. Zawartość czytnika zawartości ekranu

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną pomocy technicznej firmy Microsoft.

Informacje OneNote, które zawierają strony, sekcje i grupy sekcji, można organizować za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu. Przetestowaliśmy to za pomocą Narratora, JAWS i NVDA, ale ta funkcja może współdziałać z innymi czytnikami zawartości ekranu, jeśli spełniają one typowe standardy i techniki ułatwień dostępu. Dowiesz się, jak w razie potrzeby dodawać strony, sekcje i nowe notesy, a nawet przenosić je i usuwać oraz zmieniać ich nazwy.

Uwagi: 

W tym temacie

Otwieranie programu OneNote

Aby otworzyć program OneNote, naciśnij klawisze logo Windows+Shift+N.

Tworzenie notesu

 1. Aby otworzyć nawigację po notesie w programie OneNote, naciśnij klawisze Ctrl+G.

 2. Naciskaj klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz „Przycisk Dodaj notes”. Aby wybrać przycisk, naciśnij klawisz Spacja. Zostanie wyświetlone nowe okno z wybraną kartą Nowy w menu Plik. Narrator odczyta informację „Element karty Nowy”. Na tej karcie możesz wybrać lokalizację przechowywania notesu i wpisać jego nazwę.

 3. Naciśnij klawisz Strzałka w prawo, aby przejść do sekcji wyboru lokalizacji na karcie Nowy. Aby przechodzić między lokalizacjami, użyj klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół. Podczas na przechodzenia po lokalizacjach czytniki zawartości ekranu informują o tych lokalizacjach. Aby wybrać przycisk, naciśnij klawisz Spacja.

 4. Po wybraniu lokalizacji fokus zostanie przeniesiony na pole Nazwa notesu. Wpisz nazwę notesu i naciśnij klawisz Enter. Notes zostanie utworzony, a kursor zostanie umieszczony w polu tytułu strony Nowa sekcja 1 w notesie.

  Uwaga: Jeśli zapiszesz go w usłudze OneDrive lub innej lokalizacji online, może być konieczne zalogowanie się, jeśli jeszcze tego nie zrobiono.

Tworzenie sekcji

 1. Aby utworzyć nową sekcję w notesie, naciśnij klawisze Ctrl+T.

 2. Zostanie utworzona sekcja, a kursor znajdzie się na karcie sekcji, gdzie możesz wpisać nazwę sekcji.

 3. Gdy skończysz, naciśnij klawisz Enter. Po nazwaniu sekcji kursor zostanie przeniesiony na pole tytułu strony.

Tworzenie grupy sekcji

Grupy sekcji umożliwiają przechowywanie obok siebie powiązanych ze sobą sekcji.

 1. W notesie naciśnij klawisze Ctrl+Shift+G, aby otworzyć nawigację po sekcjach.

 2. Aby otworzyć menu kontekstowe, naciśnij klawisze Shift+F10.

 3. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz Narrator "Element menu Nowa grupa sekcji". W programie JAWS usłyszysz: "Nowa grupa sekcji". Aby wybrać przycisk, naciśnij klawisz Spacja. Narrator odczyta informację: „Utworzono nową stronę, okno programu OneNote, edytowanie, nowa grupa sekcji”.

 4. Wpisz nazwę grupy sekcji, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Po utworzeniu grupy sekcji możesz dodać do niej sekcje.

Tworzenie strony

 1. W sekcji, w której chcesz dodać stronę, naciśnij klawisze Ctrl+N.

 2. Zostanie utworzona nowa strona, a kursor znajdzie się w polu tytułu strony, w którym możesz wpisać tytuł.

Zmienianie nazwy notesu

 1. Aby otworzyć nawigację po notesie w programie OneNote, naciśnij klawisze Ctrl+G.

 2. Aby przejść do notesu, którego nazwę chcesz zmienić, użyj klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół.

 3. Aby otworzyć menu kontekstowe, naciśnij klawisze Shift+F10. Narrator odczyta informację: „Menu”.

 4. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz: "Element menu Właściwości". W czytniku ekranu JAWS usłyszysz: "Właściwości". Aby wybrać przycisk, naciśnij klawisz Spacja.

 5. Zostanie otwarte okno dialogowe Właściwości notesu, a fokus znajdzie się w polu Nazwa wyświetlana. Wpisz nową nazwę, a następnie naciśnij klawisz Enter. Nazwa notesu zostanie zmieniona.

Zmienianie nazwy sekcji lub grupy sekcji

 1. W programie OneNote naciśnij klawisze Ctrl+Shift+G, aby otworzyć nawigację po sekcjach.

 2. Za pomocą klawiszy Strzałka w prawo i Strzałka w lewo przejdź do sekcji lub grupy sekcji, której nazwę chcesz zmienić.

 3. Aby otworzyć menu kontekstowe, naciśnij klawisze Shift+F10. Narrator odczyta informację: „Element menu Zmień nazwę”. W czytniku ekranu JAWS usłyszysz: "Zmień nazwę".

 4. Naciśnij klawisz Spacja. Narrator odczyta informację zawierającą tekst „Edytowanie” i nazwę sekcji. W programie JAWS usłyszysz nazwę sekcji.

 5. Wpisz nową nazwę, a następnie naciśnij klawisz Enter. Nazwa sekcji zostanie zmieniona.

Zmienianie nazwy strony

 1. W notesie naciśnij klawisze Ctrl+Alt+G, aby otworzyć nawigację po stronach.

 2. Aby przejść do strony, której nazwę chcesz zmienić, użyj klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół.

 3. Aby otworzyć menu kontekstowe, naciśnij klawisze Shift+F10. Narrator odczyta informację: „Element menu Zmień nazwę”. W czytniku ekranu JAWS usłyszysz: "Zmień nazwę".

 4. Naciśnij klawisz Spacja. Narrator odczyta informację: „Tytuł strony, edytowanie”. W czytniku ekranu JAWS usłyszysz: "Tytuł strony".

 5. Wpisz nową nazwę, a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie zmieniona nazwa strony.

Przenoszenie lub kopiowanie sekcji

 1. W notesie naciśnij klawisze Ctrl+Shift+G, aby otworzyć nawigację po sekcjach.

 2. Za pomocą klawiszy Strzałka w prawo i Strzałka w lewo przejdź do sekcji, którą chcesz przenieść lub skopiować. Podczas nawigowania po sekcjach Narrator odczytuje ich nazwy.

 3. Naciśnij klawisze Shift+F10. Narrator odczyta informację: „Element menu Zmień nazwę”. W czytniku ekranu JAWS usłyszysz: "Zmień nazwę".

 4. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz Narrator komunikat: "Element menu Przenieś lub kopiuj". W czytniku ekranu JAWS usłyszysz: "Przenieś lub kopiuj". Aby wybrać przycisk, naciśnij klawisz Spacja. Zostanie otwarte okno dialogowe Przenoszenie lub kopiowanie sekcji.

 5. Fokus zostanie przeniesiony na pole wyszukiwania, w którym możesz zacząć wpisywać nazwę notesu, sekcji albo grupy sekcji, do której chcesz przenieść lub skopiować sekcję. W trakcie pisania zostaną wyświetlone wyniki wyszukiwania, które pojawią się poniżej. Aby przechodzić między nimi, użyj klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół. Podczas nawigowania po wynikach Narrator odczytuje ich nazwy.

 6. Gdy znajdziesz właściwe miejsce docelowe, naciśnij klawisz Tab, aby przejść do przycisków okna dialogowego. Pierwszy przycisk to Przenieś. Jeśli jednak chcesz skopiować sekcję, naciśnij ponownie klawisz Tab, aby przejść do przycisku Kopiuj. Aby wybrać przycisk, naciśnij klawisz Spacja. Sekcja zostanie przeniesiona lub skopiowana.

Przenoszenie lub kopiowanie strony

 1. W notesie naciśnij klawisze Ctrl+Alt+G, aby otworzyć nawigację po stronach.

 2. Aby przejść do strony, którą chcesz przenieść lub skopiować, użyj klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół. Podczas nawigowania po stronach Narrator odczytuje ich nazwy.

 3. Aby wybrać stronę, naciśnij klawisz Spacja, a następnie naciśnij klawisze Ctrl+Alt+M. Zostanie otwarte okno dialogowe Przenoszenie lub kopiowanie stron.

 4. Fokus zostanie przeniesiony na pole wyszukiwania, w którym możesz zacząć wpisywać nazwę notesu, sekcji albo grupy sekcji, do której chcesz przenieść lub skopiować stronę. W trakcie pisania zostaną wyświetlone wyniki wyszukiwania, które pojawią się poniżej. Aby przechodzić między nimi, użyj klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół. Podczas nawigowania po wynikach Narrator odczytuje ich nazwy.

 5. Gdy znajdziesz właściwe miejsce docelowe, naciśnij klawisz Tab, aby przejść do przycisków okna dialogowego. Pierwszy przycisk to Przenieś. Jeśli jednak chcesz skopiować stronę, naciśnij ponownie klawisz Tab, aby przejść do przycisku Kopiuj. Aby wybrać przycisk, naciśnij klawisz Spacja. Strona zostanie przeniesiona lub skopiowana.

Usuwanie notesu

 1. W systemie Windows naciśnij klawisz logo Windows i wpisz „Eksplorator plików”. Naciśnij klawisz Enter.

 2. Zostanie otwarte okno Eksplorator plików. Fokus znajdzie się na folderze Pulpit. Aby przechodzić między folderami i elementami wyświetlanymi w oknie, użyj klawiszy strzałek. Podczas nawigowania po elementach Narrator odczytuje ich nazwy. Aby otworzyć folder, naciśnij klawisz Enter.

  Porada: Domyślna lokalizacja zapisywania notesów na komputerze to Dokumenty > Notesy programu OneNote.

 3. Przejdź do właściwego notesu i naciśnij klawisze Shift+F10, aby otworzyć menu kontekstowe. Narrator odczyta informację: „menu kontekstowe”.

 4. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz: „Element menu Usuń”. W czytniku ekranu JAWS usłyszysz: "Usuń". Naciśnij klawisz Enter, aby wybrać polecenie z menu. Notes zostanie usunięty.

Usuwanie sekcji lub grupy sekcji

 1. W notesie naciśnij klawisze Ctrl+Shift+G, aby otworzyć nawigację po sekcjach.

 2. Za pomocą klawiszy Strzałka w prawo i Strzałka w lewo przejdź do sekcji lub grupy sekcji, którą chcesz usunąć.

 3. Aby otworzyć menu kontekstowe, naciśnij klawisze Shift+F10. Narrator odczyta informację: „Element menu Zmień nazwę”. W czytniku ekranu JAWS usłyszysz: "Zmień nazwę".

 4. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz: „Element menu Usuń”. W czytniku ekranu JAWS usłyszysz: "Usuń". Naciśnij klawisz Enter.

 5. Pojawi się okno dialogowe potwierdzenia. Narrator odczyta informację: „Okno dialogowe programu Microsoft OneNote, przycisk Nie”. Naciśnij klawisz Strzałka w lewo, aby przejść do przycisku Tak, i naciśnij klawisz Enter. Sekcja lub grupa sekcji zostanie usunięta.

Usuwanie strony

 1. W notesie naciśnij klawisze Ctrl+Alt+G, aby otworzyć nawigację po stronach.

 2. Aby przejść do strony, którą chcesz usunąć, użyj klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół.

 3. Aby otworzyć menu kontekstowe, naciśnij klawisze Shift+F10. Narrator odczyta informację: „Element menu Zmień nazwę”. W czytniku ekranu JAWS usłyszysz: "Zmień nazwę".

 4. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz "Element menu Usuń", a następnie naciśnij klawisz Enter. Strona zostanie usunięta.

Zobacz też

Udostępnianie notesów i współpraca nad nimi w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie OneNote

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie OneNote

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu na platformie Microsoft 365

Eksplorowanie i nawigowanie po aplikacji za pomocą czytnika zawartości ekranu OneNote

Za OneNote dla komputerów Mac, za pomocą klawiatury i funkcji VoiceOver, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie macOS, możesz organizować informacje w notesach zawierających strony, sekcje i grupy sekcji. Można w dowolnej chwili dodawać strony, sekcje i nowe notesy.

Uwagi: 

W tym temacie

Otwieranie programu OneNote i logowanie

 1. Aby przejść do listy Aplikacje, w programie Finder naciśnij Shift+Command+A.

 2. Wpisz M, aby przejść bezpośrednio do aplikacji, których nazwy zaczynają się od litery „M”.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: "Microsoft OneNote aplikacji".

 4. Aby otworzyć aplikację OneNote dla komputerów Mac, naciśnij klawisze Command+Strzałka w dół.

 5. Aplikacja OneNote dla komputerów Mac zostanie otwarta i będzie można zalogować się do konta Microsoft.

 6. Aby się zalogować, naciśnij klawisze Command+O. Usłyszysz komunikat: „Zaloguj się. Ustawienia kont”. Aby wybrać, naciśnij klawisz Spacja. Zostanie otwarte okno dialogowe Logowanie. Usłyszysz komunikat: „Wpisz swój adres e-mail lub numer telefonu”.

 7. Wpisz swój adres e-mail lub numer telefonu, a następnie naciśnij klawisz Enter. Funkcja VoiceOver poinformuje: „Hasło, bezpieczne edytowanie tekstu”.

 8. Wpisz swoje hasło i naciśnij klawisz Enter. Jeśli usłyszysz komunikat „Przycisk Rozpocznij korzystanie z aplikacji PowerPoint”, naciśnij klawisz Spacja, aby przejść do aplikacji.

  Uwaga: Jeśli używasz konta w organizacji, czynności logowania mogą się nieco różnić. Na przykład może być konieczne użycie numeru PIN lub karty inteligentnej.

  Porada: Jeśli nie wylogowano się z aplikacji PowerPoint ostatnim razem, gdy była ona używana, aplikacja zostanie otwarta bez wyświetlania monitu o zalogowanie.

Tworzenie notesu

Aby utworzyć nowy notes, musisz zalogować się do swojego konta Microsoft w programie OneNote, co pozwoli na zapisanie pliku w usłudze OneDrive.

 1. W programie OneNote naciśnij klawisze Control+Command+N.

 2. Przejdziesz do okna Otwórz nowe i ostatnio używane notesy, gdzie można wybrać kolor notesu, a także wypełnić pole Nazwa i pole Gdzie, w którym należy wskazać lokalizację przechowywania nowego notesu.

 3. Aby wybrać kolor notesu, naciśnij klawisz Tab. Usłyszysz komunikat „Kolor notesu” oraz obecnie wybrany kolor. Za pomocą klawiszy strzałek przejdź do odpowiedniego koloru. Podczas nawigowania po kolorach funkcja VoiceOver odczytuje ich nazwy. Gdy skończysz, naciśnij klawisz Tab.

 4. Aby wpisać tytuł notesu,naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: "Tytuł notesu, edytowanie tekstu". Wpisz tytuł i naciśnij klawisz Tab, aby opuścić pole.

 5. Aby wybrać lokalizację przechowywania w chmurze skojarzoną z Twoim kontem, taką jakOneDrive lub SharePoint, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz lokalizację i komunikat "Wybierz lokalizację, w której zostanie utworzony notes".

 6. Aby zmienić lokalizację, naciśnij klawisz Spacja i użyj klawiszy strzałek w górę lub w dół, aby przejść do odpowiedniej lokalizacji. Aby wybrać, naciśnij klawisz Spacja.

 7. Aby utworzyć notes, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: "Przycisk Utwórz". Następnie naciśnij klawisz Spacja.

 8. Zostanie otwarty nowy notes, a kursor będzie znajdował się w polu tytułu strony Nowa sekcja 1.

Tworzenie sekcji

 1. Aby utworzyć nową sekcję w notesie, naciśnij klawisze Command+T.

 2. Zostanie utworzona sekcja, a kursor będzie znajdował się w polu tytułu sekcji, gdzie możesz wpisać nazwę sekcji.

 3. Gdy skończysz, naciśnij klawisz Enter.

Tworzenie grupy sekcji

Grupy sekcji umożliwiają przechowywanie obok siebie powiązanych ze sobą sekcji.

 1. W notesie naciśnij klawisze Control+Shift+G, aby otworzyć nawigację po sekcjach.

 2. Aby przejść do paska menu, naciśnij klawisze Control+Opcja+M. Usłyszysz komunikat „Pasek menu Apple”.

 3. Za pomocą klawisza Strzałka w prawo przejdź do menu Plik, a następnie użyj klawisza Strzałka w dół, aby przejść do pozycji Nowa grupa sekcji. Aby ją wybrać, naciśnij klawisz Spacja.

 4. Zostanie utworzona grupa sekcji, a fokus będzie znajdować się w polu nazwy grupy sekcji.

 5. Wpisz nazwę grupy sekcji, a następnie naciśnij klawisz Enter. Po utworzeniu grupy sekcji możesz dodać do niej sekcje.

Tworzenie strony

 1. W notesie naciśnij klawisze Control+Shift+G, aby otworzyć nawigację po sekcjach. Następnie użyj klawiszy Strzałka w górę lub Strzałka w dół w celu wybrania sekcji, w której chcesz dodać stronę.

  Uwaga: Jeśli strona znajduje się w grupie sekcji, naciśnij klawisz Strzałka w prawo, aby rozwinąć tę grupę sekcji.

 2. W sekcji, w której chcesz dodać stronę, naciśnij klawisze Command+N.

 3. Zostanie utworzona nowa strona, a kursor znajdzie się w polu tytułu strony, w którym możesz wpisać tytuł.

Zmienianie nazwy notesu

Jeśli notes został udostępniony innym osobom, zmień nazwę pliku źródłowego notesu.

 1. Za pomocą przeglądarki internetowej przejdź do witryny www.onedrive.com.

 2. Aby zalogować się do swojego konta Microsoft lub konta organizacji, na którym jest przechowywany notes, którego nazwę chcesz zmienić, naciskaj klawisze Opcja+Tab, aż usłyszysz: "Link, zaloguj się". Następnie naciśnij klawisz Enter, aby rozpocząć proces logowania.

 3. Po pomyślnym zalogowaniu w usłudze OneDrive użyj klawisza Strzałka w dół, aby przejść do folderu Dokumenty na swoim koncie. Aby wejść do folderu, naciśnij klawisz Enter.

 4. Aby przejść do pliku notesu, którego nazwę chcesz zmienić, użyj klawiszy strzałek. Jeśli to konieczne, naciśnij klawisze Control+Shift+Opcja+Strzałka w dół, aby korzystać z plików na liście. Podczas nawigowania po plikach są odczytywane ich nazwy.

 5. Gdy przejdziesz do właściwego pliku, naciskaj klawisze Shift+Tab do momentu usłyszenia komunikatu: „Otwórz”. Następnie użyj klawiszy strzałek w prawo lub w lewo, aby przejść do pozycji Zmień nazwę. Naciśnij klawisz Enter, aby wybrać. Usłyszysz komunikat: „Wprowadź nową nazwę”.

 6. Wpisz nową nazwę, a następnie naciśnij klawisz Enter. Nazwa notesu zostanie zmieniona. Usłyszysz komunikat: „Zapisywanie”.

Zmienianie nazwy sekcji lub grupy sekcji

 1. W notesie naciśnij klawisze Control+Shift+G, aby otworzyć nawigację po sekcjach.

 2. Aby przejść do sekcji lub grupy sekcji, której nazwę chcesz zmienić, użyj klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół. Podczas nawigowania po sekcjach lub grupach sekcji są odczytywane ich nazwy.

 3. Aby otworzyć menu kontekstowe, naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+M. Następnie naciskaj klawisze Control+Opcja+Strzałka w dół, aż usłyszysz komunikat: „Zmień nazwę”. Aby wybrać tę pozycję, naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

 4. Fokus zostanie przeniesiony do pola nazwy sekcji lub grupy sekcji. Wpisz nową nazwę, a następnie naciśnij klawisz Enter. Nazwa sekcji zostanie zmieniona.

Zmienianie nazwy strony

 1. W notesie naciśnij klawisze Control+Shift+G, aby otworzyć nawigację po sekcjach.

 2. Aby przejść do sekcji zawierającej stronę, której nazwę chcesz zmienić, użyj klawiszy Strzałka w górę lub Strzałka w dół.

 3. W sekcji zawierającej stronę, której nazwę chcesz zmienić, naciśnij klawisze Control+Command+G, aby otworzyć nawigację po stronach. Usłyszysz komunikat: „Lista stron, tabela”.

 4. Aby przejść do strony, której nazwę chcesz zmienić, użyj klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół. Podczas nawigowania po stronach są odczytywane ich nazwy.

 5. Aby zmienić nazwę strony, naciśnij klawisze Shift+Command+T. Fokus zostanie przeniesiony do pola tytułu strony. Usłyszysz komunikat: „Zmień nazwę strony”.

 6. Wpisz nową nazwę, a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie zmieniona nazwa strony.

Przenoszenie lub kopiowanie sekcji

 1. W notesie naciśnij klawisze Control+Shift+G, aby otworzyć nawigację po sekcjach.

 2. Aby przejść do sekcji, którą chcesz przenieść lub skopiować, użyj klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół.

 3. Aby otworzyć menu kontekstowe, naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+M.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby skopiować sekcję, naciśnij klawisz Strzałka w dół, aby przejść do pozycji Kopiuj sekcję do. Aby wybrać tę pozycję, naciśnij klawisz Spacja. Zostanie otwarte okno dialogowe Kopiuj tę sekcję do nowego notesu.

  • Aby przenieść sekcję, naciśnij klawisz Strzałka w dół, aby przejść do pozycji Przenieś sekcję do. Aby wybrać tę pozycję, naciśnij klawisz Spacja. Zostanie otwarte okno dialogowe Przenieś tę sekcję do nowego notesu.

 5. Otwarte okno dialogowe zawiera listę otwartych notesów oraz ich grupy sekcji, do których możesz skopiować lub przenieść wybraną sekcję.

 6. Użyj klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół, aby wybrać odpowiedni notes. Jeśli chcesz przenieść konkretnie do grupy sekcji, naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja, aby rozwinąć notes. Podczas nawigowania po notesach i grupach sekcji są odczytywane ich nazwy.

  Uwaga: Możesz skopiować lub przenieść sekcję do grupy sekcji w tym samym notesie.

 7. Gdy dojedzesz do właściwego miejsca docelowego, naciśnij klawisz Tab, aby przejść do przycisków okna dialogowego. Pierwszy przycisk to Anuluj. Aby skopiować sekcję, naciśnij klawisz Tab, aby przejść do przycisku Kopiuj. Aby przenieść sekcję, naciśnij klawisz Tab, aby przejść do przycisku Przenieś. Naciśnij klawisz Enter, aby wybrać. Sekcja zostanie skopiowana lub przeniesiona.

Przenoszenie lub kopiowanie strony

 1. W notesie naciśnij klawisze Control+Shift+G, aby otworzyć nawigację po sekcjach.

 2. Aby przejść do sekcji zawierającej stronę, którą chcesz przenieść lub skopiować, użyj klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół.

 3. Naciśnij klawisze Control+Command+G, aby otworzyć nawigację po stronie. Usłyszysz komunikat: „Lista stron”.

 4. Aby przejść do strony, którą chcesz przenieść lub skopiować, użyj klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół. Podczas nawigowania po stronach funkcja VoiceOver odczytuje ich nazwy.

 5. Na odpowiedniej stronie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby skopiować stronę, naciśnij klawisze Shift+Command+C. Zostanie otwarte okno dialogowe Kopiuj tę stronę do nowej sekcji.

  • Aby przenieść stronę, naciśnij klawisze Shift+Command+M. Zostanie otwarte okno dialogowe Przenieś tę stronę do nowej sekcji.

 6. Otwarte okno dialogowe zawiera listę otwartych notesów oraz ich sekcje i grupy sekcji, do których możesz skopiować lub przenieść wybraną stronę.

 7. Użyj klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół, aby wybrać odpowiednią sekcję. Jeśli chcesz przenieść konkretnie do sekcji w grupie sekcji, naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja, aby rozwinąć grupę sekcji. Podczas nawigowania po notesach, sekcjach i grupach sekcji są odczytywane ich nazwy.

  Uwaga: Możesz skopiować lub przenieść stronę do nowej sekcji w tym samym notesie.

 8. Gdy dojedzesz do właściwego miejsca docelowego, naciśnij klawisz Tab, aby przejść do przycisków okna dialogowego. Pierwszy przycisk to Anuluj. Aby skopiować stronę, naciśnij klawisz Tab, aby przejść do przycisku Kopiuj. Aby przenieść stronę, naciśnij klawisz Tab, aby przejść do przycisku Przenieś. Naciśnij klawisz Enter, aby wybrać. Strona zostanie skopiowana lub przeniesiona.

Usuwanie notesu

Jeśli masz pewność, że nie potrzebujesz już danego notesu, możesz go usunąć z konta usługi OneDrive. W przypadku udostępniania notesu poinformuj swoich współpracowników o zamiarze usunięcia notesu.

 1. W programie OneNote naciśnij klawisze Control+G, aby otworzyć nawigację po notesie. Usłyszysz komunikat: „Notesy, tabela”.

 2. Użyj klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół, aby wybrać notes, który chcesz usunąć. Podczas nawigowania po notesach są odczytywane ich nazwy.

 3. Aby zamknąć notes, naciśnij klawisze Shift+Command+W.

 4. Po zamknięciu notesu w programie OneNote przejdź do witryny www.onedrive.com, używając przeglądarki internetowej, i zaloguj się.

 5. W usłudze OneDrive za pomocą klawisza Strzałka w dół przejdź do folderu Dokumenty. Aby wejść do folderu, naciśnij klawisz Enter.

 6. Aby przejść do pliku notesu, który chcesz usunąć, użyj klawiszy strzałek. Jeśli to konieczne, naciśnij klawisze Control+Shift+Opcja+Strzałka w dół, aby korzystać z plików na liście. Podczas nawigowania po plikach są odczytywane ich nazwy.

 7. Gdy zaznaczysz właściwy plik, naciśnij klawisz Delete lub klawisze Command+Delete. Notes zostanie usunięty.

Usuwanie sekcji lub grupy sekcji

 1. W notesie naciśnij klawisze Control+Shift+G, aby otworzyć nawigację po sekcjach.

 2. Aby przejść do sekcji lub grupy sekcji, którą chcesz usunąć, użyj klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół.

 3. Po zaznaczeniu odpowiedniej sekcji lub grupy sekcji naciśnij klawisz Delete. Zostanie otwarte okno dialogowe.

 4. Aby potwierdzić usunięcie, naciśnij klawisz Tab, aby przejść do przycisku Tak w oknie dialogowym. Następnie naciśnij klawisz Enter.

 5. Sekcja lub grupa sekcji (i odpowiadające jej sekcje) zostanie przeniesiona do folderu Usunięte notatki.

  Uwaga: Notatki w folderze Usunięte notatki możesz wyświetlić lub trwale usunąć. Na pasku menu w menu Notesy wybierz podmenu Usunięte notatki. Następnie możesz wybrać pozycję Wyświetl Usunięte notatki lub pozycję Opróżnij Usunięte notatki.

Usuwanie strony

 1. W notesie naciśnij klawisze Control+Shift+G, aby otworzyć nawigację po sekcjach.

 2. Aby przejść do sekcji zawierającej stronę, którą chcesz usunąć, użyj klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół.

 3. Naciśnij klawisze Control+Command+G, aby otworzyć nawigację po stronie. Usłyszysz komunikat: „Lista stron, tabela”.

 4. Aby przejść do strony, którą chcesz usunąć, użyj klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół. Podczas nawigowania po stronach funkcja VoiceOver odczytuje ich nazwy.

 5. Po odnalezieniu właściwej strony naciśnij klawisz Delete lub klawisze Command+Delete. Strona zostanie usunięta.

Zobacz też

Udostępnianie notesów i współpraca nad nimi w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie OneNote

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie OneNote

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu na platformie Microsoft 365

Eksplorowanie i nawigowanie po aplikacji za pomocą czytnika zawartości ekranu OneNote

Aplikacja OneNote dla systemu iOS w połączeniu z funkcją VoiceOver, czytnikiem zawartości ekranu wbudowanym w systemie iOS, umożliwia organizowanie informacji w notesach zawierających strony i sekcje. Można dodawać, przenosić i usuwać strony i sekcje oraz zmieniać ich nazwy i kolejność, a także dodawać notesy i zmieniać ich kolejność.

Uwagi: 

W tym temacie

Tworzenie notesu

 1. Na liście Notesy szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Nowy notes”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Wpisz nazwę nowego notesu, a następnie szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Gotowe”, i naciśnij dwukrotnie ekran.

Porada: Aby przejść do listy Notesy z poziomu listy Sekcje lub Strony lub z kanwy strony, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat „Powrót do <poprzedni widok listy>, przycisk Wstecz”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Powtarzaj tę czynność do momentu usłyszenia komunikatu „Notes, przycisk Ustawienia”. Fokus będzie znajdować się na przycisku Ustawienia w widoku listy Notesy.

Tworzenie sekcji

Aby uporządkować zawartość lub utworzyć nowy blok notatek w notesie, możesz utworzyć nową sekcję.

 1. Na liście Sekcje Twojego notesu szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Nowa sekcja, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Wpisz nazwę nowej sekcji, a następnie szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Gotowe”, i naciśnij dwukrotnie ekran.

Uwaga: Aby przejść do listy Sekcje z poziomu listy Strony lub z kanwy strony, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat „Powrót do <poprzedni widok listy>, przycisk Wstecz”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Powtarzaj tę czynność do momentu usłyszenia komunikatu „<Nazwa notesu>, powrót do listy notesów, przycisk Wstecz”. Fokus znajduje się teraz na przycisku Wstecz w widoku listy Sekcje.

Tworzenie strony

Dodaj nową stronę dla swoich nowych pomysłów i zacznij tworzyć zawartość w notesach.

Tworzenie strony bez formatowania

 1. Na liście Strony w sekcji szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Nowa strona, przycisk”.

 2. Naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat: „Nowa strona, tytuł strony, konspekt”.

 3. Naciśnij dwukrotnie ekran i wpisz nazwę strony. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Powrót”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Fokus zostanie przeniesiony na kanwę strony.

Dodawanie strony z listą

 1. Na liście Strony w sekcji szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Przycisk Nowa strona z listą”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat: „Pole tekstowe”. Fokus znajduje się w polu tekstowym pierwszego elementu listy na stronie.

 2. Aby nadać nazwę stronie, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat „Bez tytułu, nagłówek listy, pole tekstowe”, i naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Wpisz nazwę strony, a następnie szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Gotowe”. Naciśnij dwukrotnie ekran.

Tworzenie strony ze zdjęciem

 1. Na liście Strony w sekcji szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Nowa strona ze zdjęciem”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat: „Alert, wstaw obraz”. Zostanie otwarte okno dialogowe Wstawianie obrazu.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  Dodawanie zdjęcia z aplikacji Zdjęcia

  1. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Z biblioteki, przycisk”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  2. W aplikacji Zdjęcia szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę albumu, który chcesz wybrać, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  3. Na liście zdjęć szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę zdjęcia, które chcesz wybrać, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  4. Szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat: „Gotowe, przycisk”. Naciśnij dwukrotnie ekran.

  5. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Użyj, przycisk”. Naciśnij dwukrotnie ekran. Fokus zostanie przeniesiony na nową stronę.

  6. Aby nadać nazwę nowej stronie, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Tytuł strony”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  7. Wpisz nazwę, a następnie szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Powrót”, i naciśnij dwukrotnie ekran.

  Wykonywanie i dodawanie zdjęcia

  1. Aby dodać nowe zdjęcie bezpośrednio z aparatu fotograficznego telefonu, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Zrób zdjęcie, przycisk”.

  2. Naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarta aplikacja aparatu.

  3. Aby zrobić zdjęcie, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Zrób zdjęcie, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  4. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Użyj, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Fokus zostanie przeniesiony na nową stronę.

  5. Aby nadać nazwę nowej stronie, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Tytuł strony”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Wpisz nazwę. Następnie szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Powrót”, i naciśnij dwukrotnie ekran.

Uwaga: Aby przejść do listy Strony z kanwy strony, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat „Powrót do listy stron dla <nazwa sekcji>, przycisk Wstecz”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Fokus znajduje się teraz na przycisku Wstecz w widoku listy Strony.

Zmienianie nazwy sekcji

 1. Na liście Sekcje szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz nazwę sekcji, której nazwę chcesz zmienić.

 2. Ustaw pokrętło funkcji VoiceOver na pozycję Akcje.

 3. Szybko przesuwaj w górę lub w dół, aż usłyszysz komunikat „Zmień nazwę”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Wpisz nową nazwę sekcji. Gdy skończysz, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Powrót”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Zmienianie nazwy strony

 1. Na liście Strony szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz nazwę strony, której nazwę chcesz zmienić, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Na stronie szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „<Nazwa bieżącej strony>, nagłówek, pole tekstowe”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Zmień nazwę strony. Gdy skończysz, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Gotowe”, i naciśnij dwukrotnie ekran.

Zmienianie kolejności notesów, sekcji i stron

Możesz zmienić kolejność swoich notesów, sekcji i stron, jeśli na przykład chcesz umieścić te najistotniejsze na początku listy elementów.

 1. Na liście Notesy, Sekcje lub Strony szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Edytuj”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat: „Gotowe”.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Zmień kolejność <nazwa notesu, sekcji lub strony, których kolejność chcesz zmienić>”.

 3. Naciśnij dwukrotnie i przytrzymaj ekran, dopóki nie słyszysz dźwięku. Przeciągaj palcem w górę lub w dół ekranu, aż usłyszysz lokalizację, do której chcesz przenieść element, a następnie podnieś palec z ekranu.

 4. Szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Gotowe”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Przenoszenie sekcji

 1. Na liście Sekcje szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz nazwę sekcji, którą chcesz przenieść.

 2. Ustaw pokrętło funkcji VoiceOver na pozycję Akcje.

 3. Szybko przesuwaj w górę lub w dół, aż usłyszysz komunikat „Przenieś”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat: „Notesy, przenieś tę sekcję do innego notesu”.

 4. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę notesu, do którego chcesz przenieść sekcję, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Fokus zostanie przeniesiony do listy Sekcje, z której została przeniesiona sekcja.

Przenoszenie lub kopiowanie strony

 1. Na liście Strony szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz nazwę strony, którą chcesz przenieść lub skopiować.

 2. Ustaw pokrętło funkcji VoiceOver na pozycję Akcje.

 3. Szybko przesuwaj w górę lub w dół, aż usłyszysz komunikat „Przenieś” lub „Kopiuj”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę sekcji, do której chcesz przenieść lub skopiować stronę, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Fokus zostanie przeniesiony do listy Strony, z której została przeniesiona lub skopiowana strona.

Zamykanie notesu

Możesz zamknąć notes, aby nie był on już widoczny na liście Notesy.

 1. Na liście Notesy szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz nazwę notesu, który chcesz usunąć.

 2. Ustaw pokrętło funkcji VoiceOver na pozycję Akcje.

 3. Szybko przesuwaj w górę lub w dół, aż usłyszysz komunikat „Zamknij”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Aby ponownie otworzyć notes, na liście Notesy szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Więcej notesów, wielokropek”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat: „Otwórz więcej notesów”.

  Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę notesu, który chcesz otworzyć ponownie, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Notes zostanie otwarty i znowu będzie widoczny na liście Notesy.

Usuwanie sekcji

 1. Na liście Sekcje szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz nazwę sekcji, którą chcesz usunąć.

 2. Ustaw pokrętło funkcji VoiceOver na pozycję Akcje.

 3. Szybko przesuwaj w górę lub w dół, aż usłyszysz komunikat „Usuń”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat: „Alert, Czy na pewno chcesz usunąć tę sekcję?”. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Usuń”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Usuwanie strony

 1. Na liście Strony szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz nazwę strony, którą chcesz usunąć.

 2. Ustaw pokrętło funkcji VoiceOver na pozycję Akcje.

 3. Szybko przesuwaj w górę lub w dół, aż usłyszysz komunikat „Usuń”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Zobacz też

Udostępnianie notesów i współpraca nad nimi w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie OneNote

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu na platformie Microsoft 365

Eksplorowanie i nawigowanie po aplikacji za pomocą czytnika zawartości ekranu OneNote

Aplikacja OneNote dla systemu Android w połączeniu z funkcją TalkBack, czytnikiem zawartości ekranu wbudowanym w systemie Android, umożliwia organizowanie informacji w notesach zawierających strony i sekcje. Można dodawać, przenosić i usuwać strony i sekcje oraz zmieniać ich nazwy, a także dodawać notesy.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Android — TalkBack. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika TalkBack, zobacz Ułatwienia dostępu w Androidzie.

 • Przed uruchomieniem aplikacji OneNote dla systemu Android upewnij się, że funkcja TalkBack jest włączona.

W tym temacie

Tworzenie notesu

 1. Na liście Notesy szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Przycisk Nowy notes”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Porada: Aby przejść do listy Notesy z poziomu listy Sekcje lub Strony albo z kanwy strony, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „Przycisk Przejdź w górę”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Powtarzaj tę czynność do momentu usłyszenia komunikatu „Zalogowano jako <nazwa użytkownika>”. Fokus zostanie przeniesiony na przycisk Konto w widoku listy Notesy.

 2. Wpisz nazwę nowego notesu za pomocą klawiatury ekranowej.

  Porada: Klawiaturę możesz znaleźć, eksplorując elementy na ekranie. Aby eksplorować, umieść palec na ekranie i przeciągaj nim. Po przejściu do elementu funkcja TalkBack odczytuje jego nazwę. Aby wybrać element, unieś palec po dotarciu do odpowiedniego elementu. W zależności od ustawień urządzenia wstawienie znaku może wymagać dwukrotnego naciśnięcia ekranu.

 3. Aby wybrać lokalizację, w której chcesz zapisać notes, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Lista rozwijana”, a następnie nazwę obecnie wybranej lokalizacji zapisywania. Naciśnij dwukrotnie ekran, a następnie szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę lokalizacji, w której chcesz zapisać notes. Aby wybrać, naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Aby utworzyć notes, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Przycisk Utwórz”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Zostanie utworzony nowy notes zawierający sekcję Nowa sekcja 1.

Tworzenie sekcji

Aby uporządkować zawartość lub utworzyć nowy blok notatek w notesie, możesz utworzyć nową sekcję.

 1. Na liście Sekcje Twojego notesu szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Przycisk Nowa sekcja”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Uwaga: Aby przejść do listy Sekcje z listy Strony, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „Przycisk Przejdź w górę”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Fokus znajduje się teraz na przycisku Wstecz w widoku listy Sekcje.

 2. Wpisz nazwę nowej sekcji za pomocą klawiatury ekranowej. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Przycisk Utwórz”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Zostanie utworzona nowa sekcja zawierająca stronę Bez tytułu.

Tworzenie strony

Dodaj nową stronę dla swoich nowych pomysłów i zacznij tworzyć zawartość w notesach.

 1. Na liście Strony w sekcji szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Przycisk Nowa strona tekstowa”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Uwaga: Aby przejść do listy Strony z kanwy strony, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „Przycisk Przejdź w górę”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Fokus znajduje się teraz na przycisku Wstecz w widoku listy Strony.

 2. Zostanie utworzona nowa strona bez tytułu, a fokus zostanie przeniesiony na kanwę strony. Możesz już wpisywać notatki.

 3. Aby nadać stronie tytuł, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Tytuł strony, pole edycji”, naciśnij dwukrotnie ekran, a następnie wpisz tytuł za pomocą klawiatury ekranowej.

Zmienianie nazwy sekcji

 1. Na liście Sekcje szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz nazwę sekcji, której nazwę chcesz zmienić. Funkcja TalkBack informuje o sekcjach w ten sposób: „Sekcja <nazwa sekcji>”. Naciśnij dwukrotnie i przytrzymaj naciśnięty ekran. Zostanie otwarte menu kontekstowe.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Zmień nazwę sekcji”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte menu Zmień i usłyszysz: „Zmień nazwę sekcji”.

 3. Wpisz nową nazwę sekcji. Gdy skończysz, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Przycisk Zmień nazwę”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Nazwa sekcji zostanie zmieniona, a fokus zostanie przeniesiony do listy Sekcje.

Zmienianie nazwy strony

 1. Na liście Strony szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz nazwę strony, której nazwę chcesz zmienić. Funkcja TalkBack informuje o stronach w ten sposób: „Strona <tytuł strony>”. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby otworzyć tę stronę.

 2. Na stronie szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Tytuł strony, <tytuł>, pole edycji”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Wpisz nową nazwę strony. Po zakończeniu wybierz klawisz Enter na klawiaturze ekranowej. Aby wybrać klawisz Enter, przeciągnij palcem po klawiaturze, aż usłyszysz „Enter”, a następnie unieś palec (i w razie potrzeby naciśnij dwukrotnie).

Przenoszenie lub kopiowanie strony

 1. Na liście Strony szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz nazwę strony, którą chcesz przenieść lub skopiować. Funkcja TalkBack informuje o stronach w ten sposób: „Strona <tytuł strony>”. Naciśnij dwukrotnie i przytrzymaj naciśnięty ekran. Zostanie otwarte menu kontekstowe.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby przenieść stronę, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przenieś stronę”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte menu Przenoszenie strony do sekcji i usłyszysz: „Przenoszenie strony do sekcji”.

  • Aby skopiować stronę, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Kopiuj stronę”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte menu Kopiowanie strony do sekcji i usłyszysz: „Kopiowanie strony do sekcji”.

  Zostanie otwarta lista sekcji obecnie wybranego notesu.

 3. Aby przenieść lub skopiować stronę do innej sekcji notesu, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę obecnie otwartego notesu, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby otworzyć listę notesów. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę notesu docelowego, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby otworzyć listę sekcji.

 4. Na liście sekcji szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę sekcji, do której chcesz przenieść lub skopiować stronę, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby ją wybrać. Funkcja TalkBack informuje o sekcjach w ten sposób: „Sekcja <nazwa sekcji>”.

 5. Po wybraniu sekcji szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Przycisk Przenieś” lub „Przycisk Kopiuj”, i naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Strona zostanie przeniesiona lub skopiowana, a fokus zostanie przeniesiony do listy Sekcje w sekcji, do której przeniesiono stronę.

Zamykanie notesu

Możesz zamknąć notes, aby nie był on już widoczny na liście Notesy.

 1. Na liście Notesy szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz nazwę notesu, który chcesz zamknąć. Funkcja TalkBack informuje o notesach w ten sposób: „Notes <nazwa notesu>”. Naciśnij dwukrotnie i przytrzymaj naciśnięty ekran. Zostanie otwarte menu kontekstowe.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Zamknij Notes”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Notes zostanie usunięty z listy Notesy.

 3. Aby ponownie otworzyć notes, na liście Notesy szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz „Więcej notesów”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Więcej notesów”.

  Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę notesu, który chcesz otworzyć ponownie, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Notes zostanie otwarty i znowu będzie widoczny na liście Notesy.

Usuwanie sekcji

 1. Na liście Sekcje szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz nazwę sekcji, którą chcesz usunąć. Funkcja TalkBack informuje o sekcjach w ten sposób: „Sekcja <nazwa sekcji>”. Naciśnij dwukrotnie i przytrzymaj naciśnięty ekran. Zostanie otwarte menu kontekstowe.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Usuń”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte okno powiadomienia Czy usunąć sekcję i usłyszysz: „Usuń sekcję”.

 3. Aby potwierdzić, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Przycisk Usuń”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Usuwanie strony

 1. Na liście Strony szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz nazwę strony, którą chcesz usunąć. Funkcja TalkBack informuje o stronach w ten sposób: „Strona <tytuł strony>”. Naciśnij dwukrotnie i przytrzymaj naciśnięty ekran. Zostanie otwarte menu kontekstowe.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Usuń stronę”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte okno powiadomienia Czy usunąć stronę i usłyszysz: „Usuwanie strony”.

 3. Aby potwierdzić, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Przycisk Usuń”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Strona zostanie usunięta i usłyszysz: „Usunięto stronę <tytuł strony>”.

Zobacz też

Wstawianie zawartości do notesów w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Czytanie stron w programie OneNote przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie OneNote

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu na platformie Microsoft 365

Eksplorowanie i nawigowanie po aplikacji za pomocą czytnika zawartości ekranu OneNote

Eksplorowanie i nawigowanie po ekranie za pomocą czytnika zawartości ekranu TalkBack OneNote

Informacje OneNote dla systemu Windows 10, które zawierają strony, sekcje i grupy sekcji, można organizować za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu. Przetestowaliśmy to za pomocą Narratora, JAWS i NVDA, ale ta funkcja może współdziałać z innymi czytnikami zawartości ekranu, jeśli spełniają one typowe standardy i techniki ułatwień dostępu. Dowiesz się, jak w razie potrzeby dodawać strony, sekcje i nowe notesy, a nawet przenosić je i usuwać oraz zmieniać ich nazwy.

Uwagi: 

W tym temacie

Otwieranie programu OneNote

 1. Upewnij się, że na urządzeniu zalogowano się na właściwym koncie Microsoft.

 2. Aby otworzyć OneNote dla systemu Windows 10, naciśnij klawisz logo Windows, wpisz onenote, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Tworzenie notesu

 1. W OneNote naciśnij klawisze Ctrl+G, aby otworzyć nawigację po notesie.

 2. Naciskaj klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz "Dodaj notes", a następnie naciśnij klawisz Spacja, aby wybrać tę pozycję. Usłyszysz: "Utwórz notes".

 3. Wpisz nazwę notesu, a następnie naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: "Utwórz notes". Naciśnij klawisz Spacja, aby utworzyć notes.

  Notes zostanie utworzony i otwarty.

  Uwaga: Notesy są automatycznie zapisywane w usłudze OneDrive.

Tworzenie sekcji

Zanim będzie można zacząć sporządzanie notatek w notesie, musisz utworzyć w nim sekcję.

 1. Otwórz notes, w którym chcesz utworzyć nową sekcję.

 2. Aby utworzyć nową sekcję, naciśnij klawisze Ctrl+T.

  Zostanie utworzona nowa sekcja. Fokus zostanie umieszczony w polu nazwa nowej sekcji. Usłyszysz: "Pole tekstowe Nazwa sekcji".

 3. Wpisz nazwę sekcji, a następnie naciśnij klawisz Enter. Sekcja zostanie nazwana, a fokus zostanie na nowej sekcji.

Tworzenie strony

 1. Jeśli Twój notes zawiera więcej niż jedną sekcję, naciśnij klawisze Ctrl+Shift+G, aby otworzyć nawigację po sekcjach. Naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę sekcji, którą chcesz wybrać.

 2. Aby dodać stronę na końcu sekcji, naciśnij klawisze Ctrl+N. Zostanie utworzona nowa strona bez tytułu. Fokus zostanie przeniesiony do pola tekstowego tytułu strony.

 3. Wpisz tytuł strony, a następnie naciśnij klawisz Enter. Strona zostanie nazwana, a fokus zostanie przeniesiony do obszaru zawartości strony.

Zmienianie nazwy sekcji

 1. Otwórz notes zawierający sekcję, której nazwę chcesz zmienić.

 2. Naciśnij klawisze Ctrl+Shift+G, aby przejść do nawigacji po sekcjach. Naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę sekcji, którą chcesz wybrać.

 3. Aby otworzyć menu kontekstowe, naciśnij klawisze Shift+F10. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Zmień nazwę sekcji", a następnie naciśnij klawisz Spacja.

 4. Wpisz nową nazwę, a następnie naciśnij klawisz Enter. Nazwa sekcji zostanie zmieniona.

Zmienianie nazwy strony

 1. Otwórz sekcję zawierającą stronę, której nazwę chcesz zmienić.

 2. Naciśnij klawisze Ctrl+Alt+G, aby przejść do nawigacji po stronie. Naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę strony, którą chcesz wybrać.

 3. Aby otworzyć menu kontekstowe, naciśnij klawisze Shift+F10. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Zmień nazwę strony", a następnie naciśnij klawisz Spacja.

 4. Wpisz nową nazwę, a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie zmieniona nazwa strony.

Przenoszenie lub kopiowanie sekcji

 1. Otwórz notes zawierający sekcję, którą chcesz przenieść lub skopiować.

 2. Naciśnij klawisze Ctrl+Shift+G, aby przejść do nawigacji po sekcjach. Naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę sekcji, którą chcesz wybrać.

 3. Aby otworzyć menu kontekstowe, naciśnij klawisze Shift+F10. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Przenieś/kopiuj", a następnie naciśnij klawisz Spacja, aby wybrać tę pozycję. Zostanie otwarte okno dialogowe Przenoszenie/Kopiowanie sekcji.

 4. Naciśnij klawisz Tab. Usłyszysz "Lokalizacja", a następnie nazwę otwartego notesu.

 5. Za pomocą klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół przejdź do notesu, do którego chcesz przenieść lub skopiować sekcję, a następnie naciśnij klawisz Spacja, aby go zaznaczyć.

 6. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby przenieść sekcję do wybranego notesu, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Przenieś", a następnie naciśnij klawisz Spacja.

  • Aby skopiować sekcję do wybranego notesu, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Kopiuj", a następnie naciśnij klawisz Spacja.

Przenoszenie lub kopiowanie strony

 1. Otwórz sekcję zawierającą stronę, którą chcesz przenieść lub skopiować.

 2. Naciśnij klawisze Ctrl+Alt+G, aby przejść do nawigacji po stronie. Naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę strony, którą chcesz wybrać.

 3. Aby otworzyć menu kontekstowe, naciśnij klawisze Shift+F10. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: "Przenieś/kopiuj". Aby wybrać przycisk, naciśnij klawisz Spacja. Zostanie otwarte okno dialogowe Przenoszenie/Kopiowanie strony.

 4. Aby wybrać notes docelowy strony, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Wstecz", a następnie naciśnij klawisz Spacja. Aby przejść do notesu, użyj klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół. Aby wybrać pozycję, naciśnij klawisz Spacja.

  Uwaga: Upewnij się, że notes, do którego chcesz przenieść lub skopiować stronę, jest otwarty w programie OneNote.

 5. Aby przejść do sekcji, do której chcesz przenieść lub skopiować stronę, użyj klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół, a następnie naciśnij klawisz Spacja, aby ją zaznaczyć.

 6. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby przenieść stronę do wybranej sekcji, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Przenieś", a następnie naciśnij klawisz Spacja.

  • Aby skopiować stronę do wybranej sekcji, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Kopiuj", a następnie naciśnij klawisz Spacja.

Zamykanie notesu

 1. W OneNote naciśnij klawisze Ctrl+G, aby otworzyć nawigację po notesie.

 2. Aby przejść do notesu, który chcesz zamknąć, użyj klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół.

 3. Aby zamknąć notes, naciśnij klawisze Shift+F10 w celu otwarcia menu kontekstowego. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Zamknij ten notes", a następnie naciśnij klawisz Spacja.

Usuwanie sekcji

 1. Otwórz notes zawierający sekcję, którą chcesz usunąć.

 2. Naciśnij klawisze Ctrl+Shift+G, aby przejść do nawigacji po sekcjach. Naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę sekcji, którą chcesz wybrać.

 3. Aby otworzyć menu kontekstowe, naciśnij klawisze Shift+F10. Usłyszysz: "Usuń sekcję". Aby go wybrać, naciśnij spację.

 4. Aby potwierdzić usunięcie sekcji, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Tak", a następnie naciśnij klawisz Spacja. Sekcja zostanie usunięta.

Usuwanie strony

 1. Otwórz sekcję zawierającą stronę, którą chcesz usunąć.

 2. Naciśnij klawisze Ctrl+Alt+G, aby przejść do nawigacji po stronie. Naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę strony, którą chcesz wybrać.

 3. Aby otworzyć menu kontekstowe, naciśnij klawisze Shift+F10. Usłyszysz: "Usuń stronę". Aby go wybrać, naciśnij spację.

 4. Aby potwierdzić usunięcie strony, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Tak", a następnie naciśnij klawisz Spacja. Strona zostanie usunięta.

Zobacz też

Udostępnianie notesów i współpraca nad nimi w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie OneNote

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie OneNote

Eksplorowanie i nawigowanie po aplikacji za pomocą czytnika zawartości ekranu OneNote

Informacje OneNote dla sieci Web, które zawierają strony, sekcje i grupy sekcji, można organizować za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu. Przetestowaliśmy to za pomocą Narratora, JAWS i NVDA, ale ta funkcja może współdziałać z innymi czytnikami zawartości ekranu, jeśli spełniają one typowe standardy i techniki ułatwień dostępu. Dowiesz się, jak dodawać strony, sekcje i dodatkowe notesy, gdy są potrzebne.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby dowiedzieć się więcej o czytnikach zawartości ekranu, przejdź do tematu Jak czytniki zawartości ekranu współpracują z pakietem Microsoft Office.

 • Podczas korzystania z OneNote dla sieci Web zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze OneNote dla sieci Web działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie dla komputerów stacjonarnych. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), dotyczą przeglądarki internetowej, a nie OneNote dla sieci Web.

W tym temacie

OtwieranieOneNote dla sieci Web

 1. Za pomocą przeglądarki internetowej przejdź do witryny www.onenote.com.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aby przejść do przycisku Zaloguj . Usłyszysz komunikat: „Zaloguj, link”. Aby wybrać, naciśnij klawisz Enter.

 3. Jeśli logujesz się przy użyciu konta Microsoft, naciskaj klawisz Tab, aby przejść do przycisku Zaloguj się za pomocą konta Microsoft. Jeśli logujesz się przy użyciu konta organizacji, przejdź do pozycji Zaloguj się za pomocą konta używanego w pracy lub szkole. Następnie naciśnij klawisz Enter.

 4. Zostanie otwarta strona Zaloguj. Usłyszysz komunikat: „Adres e-mail, telefon lub nazwa Skype, edycja”.

 5. Wpisz swój adres e-mail i naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz komunikat: „Hasło, edycja”.

 6. Wpisz swoje hasło i naciśnij klawisz Enter.

  Uwaga: Jeśli używasz konta w organizacji, czynności logowania mogą się nieco różnić. Na przykład może być konieczne użycie numeru PIN lub karty inteligentnej.

 7. OneNote dla sieci Web się w nawigacji po notesie z listą wszystkich notesów skojarzonych z Twoim kontem.

Tworzenie notesu

 1. W obszarze nawigacji po notesie naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat "Nowy", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 2. Zostanie otwarte okno dialogowe Tworzenie nowego notesu z fokusem w polu Nazwa notesu.

 3. Wpisz nazwę notesu, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby utworzyć notes.

 4. Nowy notes zostanie otwarty w programie OneNote dla sieci Web, a kursor zostanie umieszczony w polu tytułu strony w sekcji Szybkie notatki. Usłyszysz nazwę nowego notesu i "Microsoft OneNote dla sieci Web ".

  Nowo utworzony notes zostanie zapisany w folderze Dokumenty w usłudze OneDrive.

Tworzenie sekcji

 1. Aby utworzyć nową sekcję w otwartej sekcji, naciskaj klawisze Ctrl+F6, aż usłyszysz nazwę sekcji.

  Uwaga: Jeśli naciskanie klawiszy Ctrl+F6 nie przegląda poleceń OneNote dla sieci Web, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz polecenie. Następnie naciśnij klawisze Ctrl+F6, aby przeglądać.

 2. Naciskaj klawisze SR+Strzałka w lewo, aż usłyszysz "Nowa sekcja, przycisk", a następnie naciśnij klawisze SR+Enter.

 3. Wpisz nazwę sekcji i naciśnij klawisz Enter.

 4. Sekcja zostanie utworzona, a kursor zostanie umieszczony w polu tytułu strony nowo utworzonej sekcji.

Tworzenie strony

 1. W notesie naciskaj klawisze Control+F6, aż usłyszysz nazwę sekcji.

 2. Aby poruszać się po sekcjach, naciskaj klawisz Tab lub klawisze Shift+Tab. Podczas nawigowania po sekcjach są odczytywane ich nazwy. Następnie naciśnij klawisz Enter, aby wybrać sekcję, w której chcesz utworzyć nową stronę.

 3. Naciskaj klawisze SR+Strzałka w lewo, aż usłyszysz komunikat "Przycisk Nowa strona", a następnie naciśnij klawisze SR+Enter.

 4. Zostanie utworzona nowa strona. Kursor znajdzie się w polu tytułu strony, w którym możesz wpisać tytuł.

Zmienianie nazwy notesu

Za pomocą programu OneNote dla sieci Web przejść bezpośrednio do OneDrive, gdzie możesz zmienić nazwę notesu.

 1. W otwartej aplikacji notesu OneNote dla sieci Web naciskaj klawisze Ctrl+F6, aż usłyszysz: "Lista usługi firmy Microsoft notesów". Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "OneDrive", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 2. Usługa OneDrive (onedrive.live.com) zostanie otwarta w przeglądarce.

 3. Aby przejść do pliku notesu, którego nazwę chcesz zmienić, użyj klawiszy strzałek. Podczas nawigowania po plikach są odczytywane ich nazwy.

 4. Gdy dotrzesz do odpowiedniego pliku, naciśnij klawisz F2. Zostanie otwarte okno dialogowe Zmiana nazwy. Usłyszysz komunikat: „Wprowadź nową nazwę”.

 5. Wpisz nową nazwę, a następnie naciśnij klawisz Enter. Nazwa notesu zostanie zmieniona.

 6. Aby wrócić do notesu w programie OneNote dla sieci Web, po wybraniu nowo zmienionej nazwy notesu naciśnij klawisz Enter.

Zmienianie nazwy sekcji

 1. W notesie naciśnij klawisze Ctrl+F6, aby przejść do nawigacji po sekcjach. Usłyszysz nazwę sekcji.

 2. Naciskaj klawisz Tab lub klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz nazwę sekcji, której nazwę chcesz zmienić.

 3. Naciśnij klawisze Shift+F10. Usłyszysz komunikat: „Element menu Zmień nazwę”. Zostanie otwarte menu kontekstowe. Fokus znajdzie się na opcji Zmień nazwę.

 4. Naciśnij klawisz Enter. Wpisz nową nazwę sekcji.

 5. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat "Przycisk OK", a następnie naciśnij klawisz Enter. Fokus wróci do listy sekcji na sekcję o nowo zmienionej nazwie.

Zmienianie nazwy strony

 1. W notesie naciśnij klawisze Ctrl+F6, aby przejść do nawigacji po sekcjach. Usłyszysz nazwę sekcji.

 2. Naciskaj klawisz Tab lub klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz nazwę sekcji zawierającej stronę, której nazwę chcesz zmienić, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. Naciskaj klawisze Ctrl+F6, aż usłyszysz nazwę strony. Naciskaj klawisze SR+Strzałka w lewo, aż usłyszysz nazwę strony, której nazwę chcesz zmienić, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 4. Kursor zostanie przeniesiony do pola tytułu strony. Aby usunąć poprzedni tytuł, naciśnij klawisze Ctrl+A, a następnie klawisz Backspace.

 5. Wpisz nowy tytuł strony, a następnie naciśnij klawisz Enter. Kursor zostanie przeniesiony na stronę, gdzie możesz wpisać lub edytować swoje notatki.

  Porada: Aby szybko przejść z obszaru strony do obszaru tytułu strony, naciśnij klawisz Page Up.

Usuwanie notesu

Jeśli masz pewność, że nie potrzebujesz już danego notesu, możesz go usunąć z konta usługi OneDrive. W przypadku udostępniania notesu poinformuj swoich współpracowników o zamiarze usunięcia notesu.

 1. W notesie otwierany w programie OneNote dla sieci Web naciskaj klawisze Ctrl+F6, aż za rok: "Przycisk Usługi firmy Microsoft notesu". Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "OneDrive", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 2. Usługa OneDrive (onedrive.live.com) zostanie otwarta w przeglądarce.

 3. Aby przejść do notesu, który chcesz usunąć, użyj klawiszy strzałek. Podczas nawigowania po plikach są odczytywane ich nazwy.

 4. Gdy dotrzesz do odpowiedniego pliku, naciśnij klawisz Delete. W oknie dialogowym potwierdzenia naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat "Przycisk Usuń", a następnie naciśnij klawisz Enter. Notes zostanie usunięty, a fokus zostanie przeniesiony do sąsiadującego pliku.

  Porada: Jeśli chcesz odzyskać usunięty notes, możesz to zrobić z poziomu Kosza usługi OneDrive. Aby przejść do Kosza, naciskaj klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz komunikat: „Grupa”. Następnie za pomocą klawisza Strzałka w dół przejdź do folderu Kosz.

Usuwanie sekcji

 1. W notesie naciśnij klawisze Ctrl+F6, aby przejść do nawigacji po sekcjach. Usłyszysz nazwę sekcji.

 2. Naciskaj klawisz Tab lub klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz komunikat o sekcji, którą chcesz usunąć.

 3. Naciśnij klawisze Shift+F10. Usłyszysz komunikat: „Element menu Zmień nazwę”. Zostanie otwarte menu kontekstowe.

 4. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz „Element menu Usuń”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 5. W oknie dialogowym potwierdzenia naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Tak, przycisk", a następnie naciśnij klawisz Enter.

Usuwanie strony

 1. W notesie naciśnij klawisze Ctrl+F6, aby przejść do nawigacji po sekcjach. Usłyszysz nazwę sekcji.

 2. Naciskaj klawisz Tab lub klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz nazwę sekcji zawierającej stronę, którą chcesz usunąć, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. Naciskaj klawisze Ctrl+F6, aż usłyszysz nazwę strony. Naciskaj klawisze SR+Strzałka w lewo, aż usłyszysz numer strony, którą chcesz usunąć.

 4. Aby trwale usunąć stronę, naciśnij klawisz Delete. W oknie dialogowym potwierdzenia naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Tak, przycisk", a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Jeśli chcesz przenieść stronę do obszaru Usunięte notatki, skąd można ją później odzyskać, naciśnij klawisze Shift+F10. Usłyszysz komunikat: „Element menu Zmień nazwę”. Zostanie otwarte menu kontekstowe. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz „Element menu Usuń”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Zobacz też

Udostępnianie notesów i współpraca nad nimi w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie OneNote

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie OneNote

Eksplorowanie i nawigowanie po aplikacji za pomocą czytnika zawartości ekranu OneNote

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×