23 stycznia 2020 r. — KB4534321 (kompilacja systemu operacyjnego: 17763.1012)

Data wydania:

Wersja:

23.01.2020

Kompilacja systemu operacyjnego 17763.1012

Aby uzyskać więcej informacji na temat różnych typów aktualizacji systemu Windows, takich jak krytyczne, zabezpieczenia, Sterowniki, dodatki Service Pack, i tak dalej, zapoznaj się z następującym artykułem.

Najważniejsze informacje

 • Rozwiązuje problem występujący z Windows Mixed Reality po uaktualnieniu do nowej wersji Microsoft Edge.

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że urządzenie wielokrotnie wchodzi w pętlę ponownego uruchamiania systemu podczas pierwszego uruchomienia systemu Windows (OOBE).

 • Rozwiązuje problem powodujący zamykanie klawiatury dotykowej po wybraniu klawisza.

 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający użytkownikom zmniejszenie rozmiaru okna w niektórych przypadkach.

 • Rozwiązuje problem powodujący zmianę kolejności kafelków wybraną przez użytkownika w menu Start, nawet jeśli układ jest zablokowany lub częściowo zablokowany.

 • Rozwiązuje problem powodujący nieoczekiwane zamykanie strony ustawień.

 • Rozwiązuje problem, który może uniemożliwić synchronizowanie ustawień użytkownika między urządzeniami.

Ulepszenia i poprawki

Ta aktualizacja niezwiązana z zabezpieczeniami zawiera ulepszenia dotyczące jakości. Niektóre kluczowe zmiany:

 • Rozwiązuje problem występujący z Windows Mixed Reality po uaktualnieniu do nowej wersji Microsoft Edge.

 • Rozwiązuje problem z powiadomieniami o pobieraniu, które zawierają wiele wyświetlanych krótko kart i przekierowań.

 • Rozwiązuje problem powodujący dodawanie lub naprawianie wymaganych list kontroli dostępu (ACL) przez indeksator programu Microsoft Windows Search (searchindexer.exe) bez sprawdzania, czy listy ACL istnieją.

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że urządzenie wielokrotnie wchodzi w pętlę ponownego uruchamiania systemu podczas pierwszego uruchomienia systemu Windows (OOBE).

 • Rozwiązuje problem z synchronizowaniem ustawień na stronie Konta, gdy zasady grupy „Ciągłość środowiska na tym urządzeniu” są wyłączone.

 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający podpisywanie sterowników ekranów pośrednich za pomocą więcej niż jednego certyfikatu.

 • Rozwiązuje problem z przeciekiem pamięci w ctfmon.exe występującym po odświeżeniu aplikacji, która ma edytowalne pole.

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że w niektórych przypadkach pasek języka nie jest wyświetlany, gdy użytkownik loguje się do nowej sesji. Dzieje się tak, mimo że pasek języka jest skonfigurowany prawidłowo.

 • Rozwiązuje problem powodujący zamykanie klawiatury dotykowej po wybraniu klawisza.

 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający użytkownikom zmniejszenie rozmiaru okna w niektórych przypadkach.

 • Rozwiązuje problem powodujący zmianę kolejności kafelków wybraną przez użytkownika w menu Start, nawet jeśli układ jest zablokowany lub częściowo zablokowany.

 • Rozwiązuje problem, którego konsekwencją są nieprawidłowe uprawnienia kluczy rejestru klas użytkownika, które mogą uniemożliwić użytkownikom mającym lokalne lub zdalne profile użytkowników otwieranie plików, linków i aplikacji.

 • Dotyczy problemu powodującego nieoczekiwane zamknięcie strony ustawień, co uniemożliwia poprawne skonfigurowanie aplikacji domyślnych.

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że funkcja Windows Search jest nieoczekiwanie zamykana, gdy zasady grupy zastosują grupy podrzędne do układu menu Start.

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że w przypadku zasad odblokowania wieloskładnikowego dotyczących mechanizmu Windows Hello dla firm nie jest wyświetlana domyślna opcja logowania na urządzeniach z systemem Windows 10.

 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający zgłaszanie przez zadanie zdalnej sesji PowerShell zakończenie sesji na komputerze docelowym.

 • Rozwiązuje problem związany z przeciekiem uchwytu w funkcji EnableTraceEx2().

 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający otwarcie przeglądarki Internet Explorer, gdy jest używana wirtualizacja Microsoft User Experience Virtualization (UE-V) do przechodzenia między wieloma ulubionymi elementami.

 • Zwiększa niezawodność programu UE-V AppMonitor.

 • Rozwiązuje problem, który może uniemożliwić synchronizowanie ustawień użytkownika między urządzeniami.

 • Rozwiązuje problem powodujący, że usługa podsystemu urzędu zabezpieczeń lokalnych (LSASS) przestaje działać w przypadku logowania z użyciem zmienionej nazwy głównej użytkownika (UPN) (na przykład zmiana z UserN@contoso.com na User.Name@contoso.com). Kod błędu to „0xc0000005 (STATUS_ACCESS_VIOLATION)”.

 • Rozwiązuje problem, który może spowodować, że po włączeniu opcji widoku rozszerzonego konsola zarządzania drukowaniem wyświetli błędy skryptów.

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że po rozłączeniu zawsze włączonego połączenia VPN nie zostaną usunięte reguły tabeli zasad rozpoznawania nazw (NRPT).

 • Rozwiązuje problem z przeciekami reguł zapory kontenera aplikacji, gdy goście lub użytkownicy z obowiązkowym profilem użytkownika logują się i wylogowują w systemie Windows Server.

 • Rozwiązuje problem powodujący, że niektóre systemy przestają odpowiadać w czasie obsługi wbudowanych urządzeń magazynujących typu MultiMediaCard (eMMC).

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że program ntdsutil.exe uniemożliwia przenoszenie plików bazy danych usługi Active Directory. Błąd to: „Przenoszenie pliku nie powiodło się ze źródła <original_full_db_path> do miejsca docelowego <new_full_db_path> z powodu błędu 5 (odmowa dostępu)”.

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że netdom.exe nie mógł poprawnie zidentyfikować relacji zaufania, gdy nieograniczone delegowanie było jawnie włączone przez dodanie maski bitowej 0x800 do obiektu zaufania. Ustawienie maski bitowej jest wymagane ze względu na zmiany zabezpieczeń dotyczące domyślnego zachowania nieograniczonego delegowania w aktualizacjach Windows wydanych od 8 lipca 2019 r. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz KB4490425i 6.1.6.7.9 trustAttributes.

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że w przypadku wykonywania kopii zapasowych na partycjach używana była niepoprawna liczba bajtów. Powodowało to, że wykonywanie kopii zapasowych kończyło się niepowodzeniem nawet wtedy, gdy była wystarczająca ilość miejsca.

 • Rozwiązuje problem z ocenianiem stanu zgodności całego ekosystemu Windows w celu zapewnienia zgodności aplikacji i urządzeń ze wszystkimi aktualizacjami systemu Windows.

 • Rozwiązuje problem z etapem konfiguracji nowego urządzenia, jakim jest pierwsze uruchomienie systemu Windows (OOBE). W przypadku użycia edytora IME w języku chińskim, japońskim lub koreańskim może nie być możliwe utworzenie lokalnego konta użytkownika.

 • Rozwiązuje problem powodujący uszkodzenie pliku dziennika, gdy wolumin magazynu jest pełny, a dane są nadal zapisywane w bazie danych aparatu magazynu rozszerzonego (ESENT).

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że w przypadku włączenia trybu udostępnionego magazynu zawartości (SCS) mogą występować przecieki pamięci w sterowniku przesyłania strumieniowego oprogramowania Application Virtualization (App-V) (appvstr.sys).

 • Zwiększa wydajność klonowania bloków dla systemu plików ReFS (Resilient File System) w scenariuszach, które obejmują dużą liczbę operacji na plikach klonowanych przez system plików ReFS.

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że refaktoryzacja kodu powoduje zaburzenie optymalizacji podczas zapisywania metadanych, co zwiększa deskryptory integralności woluminu logicznego (LVID).

 • Dotyczy problemu związanego z kolejką żądań we/wy.

 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający poprawne działanie każdego urządzenia peryferyjnego, kiedy występują przerwania wejścia/wyjścia dotyczące zaawansowanego programowalnego kontrolera przerwań.

 • Dodaje obsługę nowoczesnych poświadczeń, które nie wymagają haseł (Fast Identity online 2 (FIDO2) klucze zabezpieczeń) w środowiskach hybrydowych opartych na usłudze Azure Active Directory.

Jeśli zainstalowano wcześniejsze aktualizacje, tylko nowe poprawki zawarte w tym pakiecie zostaną pobrane i zainstalowane w urządzeniu.

Usprawnienia usługi Windows Update

Firma Microsoft udostępniła aktualizację bezpośrednio do aplikacji klienckiej usługi Windows Update w celu poprawy niezawodności. Wszelkie urządzenia z systemem Windows 10 skonfigurowane tak, aby automatycznie otrzymywać aktualizacje z witryny Windows Update, między innymi wersje Enterprise i Pro, będą otrzymywały propozycję najnowszej aktualizacji funkcji systemu Windows 10 na podstawie zgodności urządzenia i zasad odroczenia usługi Windows Update dla Firm. Nie dotyczy to wersji w cyklu obsługi długoterminowej.

Znane problemy z tą aktualizacją

Objaw

Obejście

Niektóre operacje, takie jak zmiana nazwy, wykonywane na plikach lub folderach znajdujących się na udostępnionym woluminie klastra (CSV) mogą kończyć się niepowodzeniem z powodu błędu „STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)”. Dzieje się tak podczas wykonywania operacji na węźle-właścicielu woluminu CSV z poziomu procesu bez uprawnień administratora.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Wykonaj operację z poziomu procesu, który ma uprawnienia administratora.

 • Wykonaj operację z poziomu węzła, który nie ma własności woluminów CSV.

Microsoft pracuje nad rozwiązaniem tego problemu i udostępni aktualizację w najbliższej wersji.

Po zainstalowaniu poprawki KB4493509 na urządzeniach z zainstalowanymi niektórymi azjatyckimi pakietami językowymi może występować błąd „0x800f0982 - PSFX_E_MATCHING_COMPONENT_NOT_FOUND”.

 1. Odinstaluj i zainstaluj ponownie ostatnio dodane pakiety językowe. Aby uzyskać instrukcje, zobacz Zarządzanie ustawieniami językowymi wprowadzania i wyświetlania w systemie Windows 10.

 2. Wybierz opcję Sprawdź, czy są dostępne aktualizacje i zainstaluj aktualizację zbiorczą z kwietnia 2019 roku. Aby uzyskać instrukcje, zobacz Aktualizowanie systemu Windows 10.

Uwaga Jeśli ponowne zainstalowanie pakietu językowego nie ogranicza problemu, zresetuj swój komputer w następujący sposób:

 1. Przejdź do aplikacji Ustawienia > Odzyskiwanie.

 2. Wybierz element Wprowadzenie w obszarze opcji odzyskiwania Resetuj ustawienia do stanu początkowego.

 3. Wybierz opcję Zachowaj moje pliki.

Microsoft pracuje nad rozwiązaniem tego problemu i udostępni aktualizację w najbliższej wersji.

Jak uzyskać tę aktualizację

Przed zainstalowaniem tej aktualizacji

Firma Microsoft zdecydowanie zaleca zainstalowanie najnowszej aktualizacji stosu obsługi (SSU) dla Twojego systemu operacyjnego przed zainstalowaniem najnowszej aktualizacji zbiorczej (LCU). SSU poprawiają skuteczność procesu aktualizacji, aby ograniczyć potencjalne problemy podczas instalowania LCU. Aby uzyskać ogólne informacje na temat SSUs, zobacz Obsługiwanie aktualizacji stosu i Obsługa aktualizacji stosu (SSU): często zadawane pytania.

Jeśli używasz usługi Windows Update, najnowsze SSU (KB4523204) zostaną zaproponowane automatycznie. Aby uzyskać pakiet autonomiczny dla najnowszej SSU, wyszukaj go w wykazie usługi Microsoft Update.

Zainstaluj tę aktualizację

Kanał wersji

Dostępne

Następny krok

Usługa Windows Update lub Microsoft Update

Tak

Przejdź do pozycji Ustawienia > Aktualizacje i zabezpieczenia > Windows Update. W obszarze Dostępne są opcjonalne aktualizacje znajduje się link umożliwiający pobranie i zainstalowanie aktualizacji.

Wykaz usługi Microsoft Update

Tak

Aby uzyskać pakiet autonomiczny dla tej aktualizacji, przejdź do witryny sieci Web wykazu usługi Microsoft Update .

Program Windows Server Update Services (WSUS)

Nie

Tę aktualizację można zaimportować do programu WSUS ręcznie. Aby uzyskać instrukcje, zobacz wykaz usługi Microsoft Update .

Informacje o plikach

Aby uzyskać listę plików dostarczanych w ramach tej aktualizacji, Pobierz informacje dotyczące pliku aktualizacji zbiorczej 4534321

Uwaga Niektóre pliki błędnie miały "nie dotyczy" w kolumnie "wersja pliku" pliku CSV. Może to prowadzić do wyników fałszywie dodatnich lub fałszywie ujemnych podczas korzystania z narzędzi skanujących innych firm w celu weryfikowania kompilacji.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×