Spis treści
×

Data wydania:

03.05.2019

Wersja:

Kompilacja systemu operacyjnego 17763.475

Ulepszenia i poprawki

Ta aktualizacja zawiera ulepszenia związane z jakością. Niektóre kluczowe zmiany:

 • Umożliwia uruchamianie instalatora pakietu Microsoft Office z poziomu wbudowanego konta administratora po pobraniu instalatora w programie Microsoft Edge.

 • Rozwiązuje problem powodujący, że automatyzacja w programie Internet Explorer nie działała w niektórych przypadkach.

 • Rozwiązuje problem mogący uniemożliwić niestandardowym schematom identyfikatorów URI dla programów obsługi protokołu aplikacji uruchamianie odpowiednich aplikacji na potrzeby lokalnego intranetu i zaufanych witryn w przeglądarce Internet Explorer.

 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający otwarcie niektórych aplikacji po ustawieniu przekierowania folderu Roaming AppData na ścieżkę sieciową.

 • Rozwiązuje problem związany z biblioteką Gdi32full.dll powodujący, że aplikacja przestanie odpowiadać.

 • Rozwiązuje problem, który może powodować, że interfejs użytkownika przestaje odpowiadać na kilka sekund podczas przewijania okien, dla których otwarto wiele okien podrzędnych.

 • Rozwiązuje problem, który może spowodować zatrzymanie działania ekranu dotykowego po ponownym uruchomieniu.

 • Umożliwia obsługę znaków nowej ery japońskiej na klawiaturach dotykowych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz KB4469068.

 • Rozwiązuje problem, który powoduje, że proces ShellExperienceHost.exe przestaje działać, gdy data rozpoczęcia ery japońskiej nie jest pierwszym dniem miesiąca. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz KB4469068.

 • Rozwiązuje problem, który uniemożliwia strukturze CALDATETIME obsługę więcej niż czterech er japońskich. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz KB4469068.

 • Aktualizuje rejestr funkcji NLS w celu obsługi nowej ery japońskiej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz KB4469068.

 • Rozwiązuje problem powodujący błędne wyświetlanie daty w japońskim formacie przez funkcję DateTimePicker. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz KB4469068.

 • Rozwiązuje problem powodujący, że na potrzeby okna Ustawienia daty i godziny są zapisywane w pamięci podręcznej stare ery i nie jest ono odświeżane w momencie rozpoczęcia nowej ery japońskiej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz KB4469068.

 • Aktualizuje czcionki w celu obsługi nowej ery japońskiej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz KB4469068.

 • Rozwiązuje problem, który uniemożliwia edytorowi wprowadzania informacji (IME) obsługę znaku nowej ery japońskiej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz KB4469068.

 • Rozwiązuje problem, który powoduje, że okno wysuwane zegara i kalendarza wyświetla dzień tygodnia niepoprawnie mapowany na datę w miesiącu nowej ery japońskiej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz KB4469068.

 • Dodaje czcionki alternatywne do czcionek nowej ery japońskiej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz KB4469068.

 • Umożliwia obsługę znaków nowej ery japońskiej w funkcji zamiany tekstu na mowę (TTS). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz KB4469068.

 • Umożliwia zarejestrowanie urządzeń, które dotychczas były zarządzane przez Menedżera konfiguracji, w usłudze Microsoft Intune za pośrednictwem funkcji wspólnego zarządzania bez żadnej akcji użytkownika. Nie jest wymagane, aby aktywny użytkownik był zalogowany, i nie są wyświetlane monity uwierzytelniania Multi Factor Authentication (MFA). Ta aktualizacja umożliwia także, aby w rejestracjach do wspólnego zarządzania urządzeniami przenośnymi (MDM) były używane poświadczenia urządzeń otrzymywane przez te urządzenia podczas dołączania do mechanizmu hybrydowego Azure Active Directory (AADJ).

 • Usprawnia dostęp do szczegółowych dzienników diagnostycznych i funkcji rozwiązywania problemów z poziomu zarządzanych urządzeń, takich jak komputery biznesowe, podczas używania usługi zarządzania komputerami w chmurze. Usługi zarządzania komputerami w chmurze obejmują usługę Microsoft Intune i innych dostawców usług zarządzania urządzeniami mobilnymi (Mobile Device Management, MDM) dla systemu Windows.

 • Rozwiązuje problem, który może umożliwić użytkownikowi logowanie się za pomocą karty inteligentnej na wyłączonym koncie.

 • Rozwiązuje problem, który uniemożliwia dostęp do zasobów przedsiębiorstwa w przypadku stosowania protokołu Kerberos z poświadczeniami Windows Hello dla firm (WHfB). Powoduje to, że użytkownicy otrzymują wiele monitów o podanie danych logowania.

 • Rozwiązuje problem, który czasami powoduje, że drukarki PostScript używają niewłaściwej czcionki.

 • Rozwiązuje problem, który powoduje, że aplikacje klienckie protokołu Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) przestają odpowiadać przez co najmniej 30 sekund, gdy występuje wiele zapytań LDAP przez wiele połączeń. Dzieje się tak z powodu sytuacji wyścigu w bibliotece wldap32.dll. Tę aktualizację należy zainstalować na klientach LDAP wywołujących bibliotekę wldap32.dll.

 • Rozwiązuje problem, który powoduje, że po zaktualizowaniu systemu operacyjnego w profilu użytkownika mobilnego następuje utracenie niestandardowych ustawień menu Start. Po zainstalowaniu tej aktualizacji administratorzy muszą włączyć ustawienie rejestru UseProfilePathMinorExtensionVersion opisane na stronie KB4493782dla profili użytkowników mobilnych (RUP). Ten klucz służy do tworzenia nowych profili użytkowników mobilnych w uaktualnionym systemie operacyjnym i zapobiega utracie niestandardowych ustawień menu Start. Aby włączyć tę funkcję, profile użytkowników mobilnych muszą być przechowywane lokalnie i konieczne jest ponowne uruchomienie urządzenia.

 • Rozwiązuje problem, który powoduje niepowodzenie żądań połączeń z serwerami hostów sesji usług pulpitu zdalnego (RDSH) we wdrożeniach. Ten problem występuje z powodu blokady w brokerze połączeń.

 • Rozwiązuje problem, który może uniemożliwić ponowne uruchamianie węzłów przez aktualizację typu cluster-aware w momencie resetowania poświadczeń klastra. Aktualizacja typu cluster-Aware po zainstalowaniu aktualizacji musi ponownie uruchomić węzły. Błąd jest następujący:

„Nie można ponownie uruchomić „NODENAME””: (ClusterUpdateException) Nie można uruchomić ponownie „NODENAME”: (Win32Exception) Nazwa użytkownika lub hasło są niepoprawne”.

 • Rozwiązuje problem ze stopniowym przeciekiem pamięci w procesie LSASS.exe w systemach, w których jest włączone zapisywanie informacji logowania w pamięci podręcznej. Ten problem dotyczy głównie serwerów, które przetwarzają wiele interakcyjnych żądań logowania, takich jak serwery sieci Web.

 • Rozwiązuje problem, który może spowodować, że zapytanie zwraca nieprawidłowe wyniki zapytania w ramach protokołu LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). Taka sytuacja występuje, gdy klauzula filtra zawiera atrybut ze składnią typu wysokiej liczby całkowitej (Large Integer), a w filtrze jest używana zasada LDAP_MATCHING_RULE_BIT_AND. Na przykład prosty filtr, taki jak „msExchRoleAssignmentFlags:1.2.840.113556.1.4.803:=51539607552”, może nie zwracać żadnych wyników, kiedy powinien.

 • Rozwiązuje problem, który uniemożliwia uruchamianie aplikacjom przepływu pracy drukowania na potrzeby trybu Wskaż i drukuj.

 • Rozwiązuje problem, który może uniemożliwić odbieranie danych wprowadzonych z klawiatury aplikacjom platformy uniwersalnej systemu Windows (UWP), gdy wątek interfejsu użytkownika staje się zbyt obciążony. Ten problem występuje, gdy aplikacja platformy UWP zawiera kontroler osadzony WebView.

Jeśli zainstalowano wcześniejsze aktualizacje, tylko nowe poprawki zawarte w tym pakiecie zostaną pobrane i zainstalowane w urządzeniu.

Usprawnienia usługi Windows Update

Firma Microsoft udostępniła aktualizację bezpośrednio do aplikacji klienckiej usługi Windows Update w celu poprawy niezawodności. Wszelkie urządzenia z systemem Windows 10 skonfigurowane tak, aby automatycznie otrzymywać aktualizacje z witryny Windows Update, między innymi wersje Enterprise i Pro, będą otrzymywały propozycję najnowszej aktualizacji funkcji systemu Windows 10 na podstawie zgodności urządzenia i zasad odroczenia usługi Windows Update dla Firm. Nie dotyczy to wersji w cyklu obsługi długoterminowej.

Znane problemy z tą aktualizacją

Objaw

Obejście

Po zainstalowaniu tej aktualizacji mogą występować problemy podczas używania środowiska wykonawczego przed uruchomieniem systemu (PXE) do uruchamiania urządzenia z poziomu serwera usług wdrażania systemu Windows (WDS) skonfigurowanego do używania rozszerzenia zmiennego okna. Może to spowodować, że połączenie z serwerem usług WDS zostanie przedwcześnie zakończone podczas pobierania obrazu. Ten problem nie dotyczy klientów ani urządzeń, które nie używają rozszerzenia zmiennego okna.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4503327.

Niektóre operacje, takie jak zmiana nazwy, wykonywane na plikach lub folderach znajdujących się na udostępnionym woluminie klastra (CSV) mogą kończyć się niepowodzeniem z powodu błędu „STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)”. Dzieje się tak podczas wykonywania operacji na węźle-właścicielu woluminu CSV z poziomu procesu bez uprawnień administratora.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Wykonaj operację z poziomu procesu, który ma uprawnienia administratora.

 • Wykonaj operację z poziomu węzła, który nie ma własności woluminów CSV.

Microsoft pracuje nad rozwiązaniem tego problemu i udostępni aktualizację w najbliższej wersji.

Firmy Microsoft i ArcaBit zidentyfikowały problem na urządzeniach z zainstalowanym oprogramowaniem antywirusowym ArcaBit mogący spowodować, że system przestanie odpowiadać podczas ponownego uruchamiania po zainstalowaniu tej aktualizacji.

Ten problem został rozwiązany. Firma Arcabit potwierdziła, że ten problem nie dotyczy systemu Windows 10 w wersji 1809.

Po zainstalowaniu tej aktualizacji transfery strefy między podstawowymi a pomocniczymi serwerami DNS za pośrednictwem protokołu TCP (Transmission Control Protocol) mogą nie działać.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4494441.

Podczas próby drukowania z poziomu przeglądarki Microsoft Edge lub innej aplikacji platformy uniwersalnej systemu Windows (UWP) może występować błąd „Wystąpił nieoczekiwany problem z konfiguracją drukarki. 0x80070007e”.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4501371.

Po zainstalowaniu poprawki KB4493509 na urządzeniach z zainstalowanymi niektórymi azjatyckimi pakietami językowymi może występować błąd „0x800f0982 - PSFX_E_MATCHING_COMPONENT_NOT_FOUND”.

 1. Odinstaluj i zainstaluj ponownie ostatnio dodane pakiety językowe. Aby uzyskać instrukcje, zobacz Zarządzanie ustawieniami językowymi wprowadzania i wyświetlania w systemie Windows 10.

 2. Wybierz opcję Sprawdź, czy są dostępne aktualizacje i zainstaluj aktualizację zbiorczą z kwietnia 2019 roku. Aby uzyskać instrukcje, zobacz Aktualizowanie systemu Windows 10.

Uwaga Jeśli ponowne zainstalowanie pakietu językowego nie rozwiąże problemu, zresetuj ustawienia komputera do stanu początkowego w następujący sposób:

 1. Przejdź do aplikacji Ustawienia > Odzyskiwanie.

 2. Wybierz element Wprowadzenie w obszarze opcji odzyskiwania Resetuj ustawienia do stanu początkowego.

 3. Wybierz opcję Zachowaj moje pliki.

Microsoft pracuje nad rozwiązaniem tego problemu i udostępni aktualizację w najbliższej wersji.

W przypadku używania czcionki MS UI Gothic lub MS PGothic tekst, układ lub rozmiar komórek może być węższy lub szerszy od oczekiwanego w programie Microsoft Excel. Na przykład układ i wielkość komórek w programie Microsoft Excel może ulec zmianie po przełączeniu na czcionkę MS UI Gothic.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4494441.

Jak uzyskać tę aktualizację

Przed zainstalowaniem tej aktualizacji

Firma Microsoft zdecydowanie zaleca zainstalowanie najnowszej aktualizacji stosu obsługi (SSU) dla Twojego systemu operacyjnego przed zainstalowaniem najnowszej aktualizacji zbiorczej (LCU). SSU poprawiają skuteczność procesu aktualizacji, aby ograniczyć potencjalne problemy podczas instalowania LCU. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz Aktualizacja stosu obsługi.

Jeśli używasz usługi Windows Update, najnowsze SSU (KB4493510) zostaną zaproponowane automatycznie. Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji dla najnowszych SSU, wyszukaj go na stronie Wykaz usługi Microsoft Update.

Zainstaluj tę aktualizację

Aby pobrać i zainstalować tę aktualizację, przejdź do obszaru Ustawienia > Aktualizacje i zabezpieczenia > Windows Update i wybierz opcję Sprawdź dostępność aktualizacji.

Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji, przejdź do witryny internetowej Wykaz usługi Microsoft Update.

Informacje o plikach

Aby poznać listę plików zawartych w tej aktualizacji, pobierz informacje o plikach dla aktualizacji zbiorczej 4495667

Dziękujemy za dzisiejsze odwiedziny strony historii aktualizacji systemu Windows 10 w wersji 1809. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat używania tych stron i jak najlepszego wykorzystania zawartych na nich informacji, zobacz nasz wpis na blogu.

Aby poprawić informacje przedstawiane na stronach historii i powiązanych stronach o aktualizacjach KB oraz zwiększyć ich przydatność dla naszych klientów, utworzyliśmy anonimową ankietę, w której możesz nam przekazać swoje komentarze i opinie. 

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×