Podmienky a požiadavky vzťahujúce sa na darčekové poukazy Microsoft

Táto zmluva medzi vami a spoločnosťou Microsoft Corporation (prípadne niektorou z jej pobočiek v závislosti od toho, kde žijete) (ďalej uvádzané ako „my“, „nás“, „náš“ alebo „spoločnosť Microsoft“) popisuje vaše možnosti uplatňovania darčekových poukazov a nakupovania pomocou darčekového poukazu v zúčastnených obchodoch, ktoré vlastníme (ďalej len „zúčastnené obchody“) vrátane, okrem iného, obchodov Microsoft Store online, Microsoft Store vo Windowse 10, Xbox One a Xbox 360 (vyžaduje sa Xbox Live) použitím konta Microsoft. Keď používame pojem „darčekový poukaz“, myslíme tým akýkoľvek fyzický alebo digitálny uložený hodnotný poukaz alebo kupón, ktorý sa uplatní na vaše konto Microsoft a možno ho použiť na nákup produktov v zúčastnených obchodoch. Ak nie ste v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), zostatok darčekového poukazu vystavuje a spravuje spoločnosť Microsoft Corporation so sídlom v meste Washington a/alebo jej pobočky. Ak ste v rámci EHP, zostatok darčekového poukazu vystavuje a spravuje spoločnosť Microsoft Ireland Operations Limited.

Táto zmluva obsahuje dôležité podmienky nášho obchodného vzťahu. Zahŕňa tiež našu Zmluvu o poskytovaní služieb spoločnosti Microsoft, ktorá obsahuje podmienky týkajúce sa vášho konta Microsoft a (len pre obyvateľov USA) záväznú klauzulu o rozhodcovskom konaní a vzdaní sa práva na právnu žalobu, ktoré ovplyvňujú vaše práva týkajúce sa riešenia akýchkoľvek sporov so spoločnosťou Microsoft.

1. Predmet zmluvy, prijatie podmienok

1.1 Na ktoré služby sa vzťahuje táto zmluva? Táto zmluva upravuje používanie hodnoty alebo zostatku uloženého vo vašom konte Microsoft pri oprávnených nákupoch („produktov “) prostredníctvom kompatibilných zariadení v zúčastnených obchodoch. V rozsahu povolenom platnými zákonmi môžeme pridať, prerušiť, odstrániť alebo pozastaviť dostupnosť, funkcie, špecifikácie a ceny vzťahujúce sa na zostatok vášho konta alebo na produkty dostupné v zúčastnených obchodoch, a to dočasne alebo natrvalo a kedykoľvek a bez zodpovednosti tak, ako je uvedené v tejto zmluve.

1.2 Ako môžem vyjadriť súhlas s touto zmluvou? Súhlas s touto zmluvou vyjadrujete pri kúpe darčekového poukazu , pri uplatňovaní darčekového poukazu na svoje konto Microsoft alebo pri používaní peňažných prostriedkov na konte Microsoft na nakupovanie v zúčastnených obchodoch.

1.3 Môže spoločnosť Microsoft túto zmluvu zmeniť potom, čo s ňou vyjadrím súhlas? Čas od času môžeme pridať, zmeniť alebo odstrániť ľubovoľnú časť tejto zmluvy. Ak zmeníme akékoľvek závažné podmienky, ktoré by nepriaznivo ovplyvnili vaše práva, ktoré vám vyplývajú z tejto zmluvy, upozorníme vás na to prostredníctvom vášho konta Microsoft, e-mailovým oznámením alebo inými primeranými elektronickými prostriedkami.

2. Kontá Microsoft

2.1 Potrebujem konto Microsoft? Áno. Ak chcete nakupovať v zúčastnených obchodoch, musíte mať aktívne konto Microsoft. V konte Microsoft môžete uplatňovať darčekové poukazy, sledovať v ňom aktuálny zostatok na konte a všetky dátumy uplynutia platnosti týkajúce sa propagačného zostatku na konte, prípadne si môžete aktualizovať osobné informácie.

2.2 Ako pridám peniaze na svoje konto Microsoft? Peniaze na konto Microsoft môžete pridať, keď sa prihlásite do svojho konta Microsoft a uplatníte príslušný darčekový pokaz a/alebo kód. Hovoríme tomu uplatnenie darčekového poukazu. Po uplatnení sa celá hodnota priradená k poukazu pripočíta na vaše konto Microsoft. Súčasťou darčekového poukazu môžu byť tiež dodatočné súvisiace podmienky a požiadavky. Okrem prípadov, kedy to vyžaduje rozhodné právo, darčekové poukazy nie je možné uplatňovať ani vymieňať za hotovosť a nie sú opakovane načítateľné. Ak žijete v štáte Európskej únie, v ktorom máte podľa miestneho práva lehotu na rozmyslenie, môžete za neuplatnené darčekové poukazy získať úplnú refundáciu v priebehu 14 dní od dátumu nákupu darčekového poukazu. Beriete na vedomie, že po uplatnení strácate nárok na akúkoľvek refundáciu. Ak si kúpite darčekový poukaz od tretej strany inej ako spoločnosť Microsoft, na vrátenie darčekového poukazu sa vzťahujú príslušné pravidlá danej tretej strany. Spoločnosť Microsoft nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti so stratou, odcudzením alebo neoprávneným použitím vášho darčekového poukazu.

2.3 Existujú nejaké dátumy konca platnosti alebo poplatky? Na nepropagačný zostatok na konte sa nevzťahuje žiadne uplynutie platnosti. Na každý propagačný zostatok vo vašom konte Microsoft sa vzťahuje koniec platnosti uvedený v podmienkach propagačnej akcie. Na vedenie zostatku na vašom konte, ktorý bol navýšený na základe propagačnej akcie alebo inak, sa nevzťahujú žiadne poplatky.

2.4 Ako mám postupovať pri nakupovaní v zúčastnených obchodoch? Zostatok na svojom konte môžete použiť na nákup produktov výhradne v zúčastnených obchodoch. Ak chcete uskutočniť nákup, musíte sa prihlásiť do konta Microsoft. Platné propagačné zostatky sa vždy odčítajú z vášho konta Microsoft (podľa najbližšieho dátumu konca platnosti) ako prvé a pred ľubovoľným iným dostupným zostatkom.

Ak nemáte vo svojom konte Microsoft dostatok peňazí na dokončenie nákupu, musíte podľa dostupnosti použiť inú možnosť platenia registrovanú vo vašom konte Microsoft na zaplatenie zostávajúcej čiastky nákupu, zaplatiť celý nákup použitím inej možnosti platenia namiesto zostatku na vašom konte alebo navýšiť hodnotu zostatku na vašom konte Microsoft.

Keď si kúpite produkty použitím peňazí vo vašom konte, odpočítame čiastku od zostatku na vašom konte, ktorá bude vo výške ceny nákupu. Ak si kúpite produkty tretích strán zo zúčastneného obchodu použitím zostatku na vašom konte (alebo zostatku na vašom konte spolu s ďalšou možnosťou platenia), potom sa bude táto platba v náš prospech považovať za platbu tretej strane a vy nebudete mať voči tretej strane žiadne ďalšie platobné povinnosti.

Zostatok na konte nemôžete používať na predplácanie ani nakupovanie z určitých aplikácií ani nemôžete získavať hotovosť či jej náhrady (napríklad darčekové poukážky) s výnimkou prípadov vyžadovaných zákonom. V každom zúčastnenom obchode môžu platiť ďalšie obmedzenia nákupu alebo výnimky. Spoločnosť Microsoft neposkytuje refundácie za produkty zakúpené v zúčastnených obchodoch , s výnimkou prípadov vyžadovaných zákonom. Ak súhlasíme s vrátením (vrátane toho, ak je to v mene tretej strany, ktorej produkty ste zakúpili), pripíšeme vám na konto Microsoft rovnakú sumu peňazí, aká bola použitá na nákup vrátených produktov.

2.5 Vzťahujú sa na používanie peňazí v mojom konte v zúčastnených obchodoch nejaké obmedzenia? Platia nasledujúce obmedzenia a požiadavky:

  • Možnosť uplatniť darčekový poukaz Microsoft v konte Microsoft a používať peniaze v zúčastnených obchodoch môže vyžadovať určité špecifikácie hardvéru alebo softvéru vrátane služby poskytovania prístupu na internet (môžu sa účtovať poplatky za čas pripojenia).

  • Hodnotu vedenú v určitej mene možno pridať len na konto Microsoft zaregistrované v jurisdikcii, ktorá túto menu akceptuje ako úradnú menu, a neskôr ju možno použiť len v zúčastnených obchodoch dostupných v jurisdikcii, v ktorej je konto registrované. Zostatok na konte sa nemôže konvertovať na inú menu.

  • Zostatok, ktorý máte na konte Microsoft, nemôžete previesť na inú osobu alebo do iného konta Microsoft.

  • Na možnosť uplatniť darčekový poukaz alebo prijímať refundácie na konto Microsoft, používať peniaze na nákupy v zúčastnených obchodoch alebo kupovať či odosielať darčekový poukaz sa môžu vzťahovať dodatočné obmedzenia, ktoré môže z času na čas stanoviť spoločnosť Microsoft na základe vlastného uváženia. Ďalšie informácie o týchto dodatočných obmedzeniach týkajúcich sa zostatku na konte nájdete v článku Obmedzenia týkajúce sa používania peňazí v konte Microsoft.

Prístup k zostatku na konte Microsoft alebo jeho používanie môžeme obmedziť ešte viac, prípadne môžeme na dokončenie transakcie vyžadovať použitie inej možnosti platenia s cieľom zabrániť podvodu alebo neoprávnenému použitiu.

3. Zablokovanie, zrušenie, prepadnutie zostatku

Ak porušíte podmienky uvedené v tejto zmluve, môžeme voči vám podniknúť ľubovoľné kroky, ktoré považujeme za primerané, vrátane pozastavenia alebo zrušenia prístupu ku kontu Microsoft alebo k akémukoľvek zostatku na konte, alebo práva na nákup alebo uplatňovanie darčekových poukazov alebo nákupu tovaru. Počas zablokovania prístupu nestratíte peniaze na svojom konte s výnimkou akejkoľvek propagačnej hodnoty, ktorej platnosť môže uplynúť v čase zablokovania prístupu. Na konto Microsoft vám nepripíšeme žiadnu propagačnú hodnotu, ktorej platnosť uplynie počas zablokovania prístupu, a to bez ohľadu na dôvod zablokovania.

Ak úplne zrušíme vaše konto Microsoft, vrátime vám všetky zostatky v rozsahu požadovanom právnymi predpismi. Nevrátime však žiadne propagačné zostatky. Ak máte darčekový poukaz, ktorý ste neuplatnili, nebudete môcť použiť tento darčekový poukaz a uplatniť ho v konte Microsoft a my vám nevrátime cenu tohto darčekového poukazu. Na tieto pravidlá sa vzťahujú ďalšie podmienky, ktoré môže spoločnosť Microsoft z času na čas uviesť do platnosti.

Ak sa vyžaduje refundácia, vyhradzujeme si právo ponechať si zostatok na vašom konte ako náhradu akýchkoľvek škôd, ktoré nám vznikli. Ak svoje konto Microsoft zrušíte dobrovoľne sami, vrátime vám všetok zostatok na konte (kde to vyžadujú právne predpisy), nie však propagačný zostatok, a to na základe určitých podmienok, ktoré môže spoločnosť Microsoft z času na čas stanoviť. Neurobíme to však (v dobrej viere) v prípade podozrenia z podvodu alebo zneužitia konta Microsoft. V takom prípade nemusíte získať refundáciu.

4. Oznámenia určené zmluvným stranám

Táto zmluva sa poskytuje v elektronickej podobe. V elektronickej podobe vám môžeme poskytnúť informácie o tejto zmluve, zostatku na konte a všetky informácie, ktoré sme zo zákona povinní poskytnúť. Požadované informácie vám môžeme poskytnúť e-mailom na adresu určené v konte Microsoft alebo na určitých webových lokalitách spoločnosti Microsoft. Oznámenia odoslané e-mailom sa budú považovať za poskytnuté a prijaté po odoslaní e-mailu. Ak nesúhlasíte s prijímaním informácií v elektronickej podobe, musíte prestať používať zostatok na svojom konte.

5. Služby zákazníkom

V prípade akýchkoľvek otázok alebo sporov týkajúcich sa nákupov darčekových poukazov, prístupu k zostatku na konte alebo jeho používania, problémov s produktmi kúpenými použitím zostatku na konte alebo v prípade nahlásenia neoprávneného použitia zostatku na konte sa obráťte na oddelenie podpory pre zákazníkov spoločnosti Microsoft.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Ďakujem za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×