Klávesové skratky vo Windowse

Vzťahuje sa na: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Windows 10


Klávesové skratky sú klávesy alebo kombinácie klávesov, ktoré poskytujú alternatívny spôsob, ako robiť niečo, čo by ste zvyčajne robili pomocou myši.

Ďalšie klávesové skratky

Kopírovať, prilepiť a ďalšie všeobecné klávesové skratky

Klávesová skratka Funkcia
Ctrl + X Vystrihnúť vybratú položku
Ctrl + C (alebo Ctrl + Insert) Kopírovať vybratú položku
Ctrl + V (alebo Shift + Insert) Prilepiť vybratú položku
Ctrl + Z Vrátiť akciu späť
Alt + Tab Prepnúť medzi otvorenými aplikáciami
Alt + F4 Zatvoriť aktívnu položku alebo ukončiť aktívnu aplikáciu
Kláves s logom Windowsu  + L Uzamknúť PC
Kláves s logom Windowsu  + D Zobraziť alebo skryť pracovnú plochu
F2 Premenovať vybratú položku
F3 Vyhľadať súbor alebo priečinok v Prieskumníkovi
F4 Zobraziť zoznam panela s adresou v Prieskumníkovi
F5 Obnoviť aktívne okno
F6 Prechádzať prvkami obrazovky v okne alebo na pracovnej ploche
F10 Aktivovať panel s ponukami v aktívnej aplikácii
Alt + F8 Zobraziť heslo na prihlasovacej obrazovke
Alt + Esc Prechádzať položkami v poradí, v akom boli otvorené
Alt + podčiarknuté písmeno Vykonať príkaz pre dané písmeno
Alt + Enter Zobraziť vlastnosti pre vybratú položku
Alt + medzerník Otvoriť kontextovú ponuku pre aktívne okno
Alt + šípka doľava Prechod naspäť
Alt + šípka doprava Prechod dopredu
Alt + Page Up Posunúť nahor o jednu obrazovku
ALT + Page Down Posunúť nadol o jednu obrazovku
Ctrl + F4 Zatvoriť aktívny dokument (v aplikáciách, ktoré sú na celú obrazovku, a umožňujú naraz otvoriť viacero dokumentov)
Ctrl + A Vybrať všetky položky v dokumente alebo okne
Ctrl + D (alebo Delete) Odstrániť vybratú položku a presunúť ju do Koša
Ctrl + R (alebo F5) Obnoviť aktívne okno
Ctrl + Y Opakovať akciu
Ctrl + šípka doprava Presunúť kurzor na začiatok ďalšieho slova
Ctrl + šípka doľava Presunúť kurzor na začiatok predošlého slova
Ctrl + šípka nadol Presunúť kurzor na začiatok ďalšieho odseku
Ctrl + šípka nahor Presunúť kurzor na začiatok predošlého odseku
Ctrl + Alt + Tab Prepínanie medzi všetkými otvorenými aplikáciami pomocou klávesov so šípkami
Alt + Shift + klávesy so šípkami Keď je zameranie na skupine alebo dlaždici v ponuke Štart, presunie ho daným smerom
Ctrl + Shift + klávesy so šípkami Keď je v ponuke Štart zameranie na dlaždici, premiestni ho na inú dlaždicu, aby ste mohli vytvoriť priečinok
Ctrl + klávesy so šípkami Zmena veľkosti ponuky Štart, keď je otvorená
Ctrl + kláves so šípkou (prejde na položku) + medzerník Vybrať viacero jednotlivých položiek v okne alebo na pracovnej ploche
Ctrl + Shift s klávesom so šípkou Výber bloku textu
Ctrl + Esc Otvoriť ponuku Štart
Ctrl + Shift + Esc Otvorenie Správcu úloh
Ctrl + Shift Prepnúť rozloženie klávesnice, keď sú k dispozícii viaceré rozloženia klávesnice
Ctrl + medzerník Vypnúť alebo zapnúť čínsky editor IME
Shift + F10 Zobraziť kontextovú ponuku pre vybratú položku
Shift s ľubovoľnou šípkou Vybrať viac ako jednu položku v okne alebo na pracovnej ploche alebo vybrať text v dokumente
Shift + Delete Odstrániť vybratú položku bez jej presunutia do Koša
Šípka doprava Otvoriť ponuku vpravo alebo otvoriť vedľajšiu ponuku
Šípka doľava Otvoriť ponuku ďalej vľavo alebo zatvoriť vedľajšiu ponuku
Esc Zastavenie alebo ukončenie aktuálnej úlohy

 

Klávesové skratky s logom Windows

Klávesová skratka Funkcia
Kláves s logom Windows  Otvoriť alebo zavrieť ponuku Štart
Kláves s logom Windows  + A Otvoriť Centrum akcií
Kláves s logom Windows  + B Nastaviť zameranie v oblasti oznámení
Kláves s logom Windows + C
Otvoriť Cortanu v režime počúvania

Poznámky
  • Táto klávesová skratka je predvolene vypnutá. Ak ju chcete zapnúť, vyberte možnosti Štart  > Nastavenie  > Cortana a zapnite prepínač v časti Povoliť Cortane počúvať moje príkazy po stlačení klávesu s logom Windows + C.
  • Cortana je k dispozícii iba v niektorých krajinách alebo oblastiach a niektoré jej funkcie nemusia byť všade k dispozícii. Aj keď Cortana nie je k dispozícii alebo je vypnutá, vyhľadávanie môžete používať.
Kláves s logom Windows  + Shift + C Otvoriť ponuku s kľúčovými tlačidlami
Kláves s logom Windowsu  + D Zobraziť alebo skryť pracovnú plochu
Kláves s logom Windows + Alt + D Zobraziť alebo skryť dátum a čas na pracovnej ploche
Kláves s logom Windows  + E Otvoriť Prieskumníka
Kláves s logom Windows  + F Otvoriť Centrum pripomienok a vytvoriť snímku obrazovky
Kláves s logom Windows  + G Otvoriť herný panel pri otvorenej hre
Kláves s logom Windows  + H Spustiť diktovanie
Kláves s logom Windows  + I Otvoriť Nastavenie

Kláves s logom Windows  + J

 Nastaviť zameranie na Windows tip, keď je k dispozícii.

Keď sa objaví Windows tip, prenesie zameranie na tip.  Po opakovanom stlačení klávesovej skratky sa zameranie presunie na prvok na obrazovke, ku ktorému je Windows tip ukotvený.
Kláves s logom Windows  + K Otvoriť rýchlu akciu Pripojiť
Kláves s logom Windows  + L Uzamknúť PC alebo prepnúť kontá
Kláves s logom Windows  + M Minimalizovať všetky okná
Kláves s logom Windows  + O Uzamknúť orientáciu zariadenia
Kláves s logom Windows  + P Vybrať režim zobrazovania prezentácie
Kláves s logom Windows  + R Otvoriť dialógové okno Spustiť
Kláves s logom Windows  + S Otvoriť vyhľadávanie
Kláves s logom Windows  + T Prechádzať medzi aplikáciami na paneli úloh
Kláves s logom Windows  + U Otvoriť Centrum zjednodušenia prístupu
Kláves s logom Windows  + V Prechádzať medzi oznámeniami
Kláves s logom Windows  + Shift + V Prechádzať oznámenia v opačnom poradí
Kláves s logom Windows  + X Otvoriť ponuku Rýchle prepojenie
Kláves s logom Windows  + Y Prepnúť vstup medzi prostredím Windows Mixed Reality a pracovnou plochou
Kláves s logom Windows  + Z Zobraziť príkazy, ktoré sú k dispozícii v aplikácii v režime celej obrazovky
Kláves s logom Windows  + bodka (.) alebo bodkočiarka (;) Otvoriť panel emoji
Kláves s logom Windows  + čiarka (,) Dočasne pozrieť na pracovnú plochu
Kláves s logom Windows  + Pause Zobrazenie dialógového okna Vlastnosti systému
Kláves s logom Windows  + Ctrl + F Vyhľadať počítače (ak ste v sieti)
Kláves s logom Windows  + Shift + M Obnoviť minimalizované okná na pracovnej ploche
Kláves s logom Windows + číslo Otvorenie pracovnej plochy a spustenie aplikácie pripnutej na panel úloh v pozícii označenej číslom. Ak je už spustená, prepne na túto aplikáciu.
Kláves s logom Windows  + Shift + číslo Otvorenie pracovnej plochy a spustenie novej inštancie aplikácie pripnutej na panel úloh v pozícii označenej číslom.
Kláves s logom Windows + Ctrl + číslo Otvorenie pracovnej plochy a prepnutie do naposledy aktívneho okna aplikácie pripnutej na panel úloh v pozícii označenej číslom
Kláves s logom Windows + Alt + číslo Otvorenie pracovnej plochy a otvorenie zoznamu odkazov aplikácie pripnutej na panel úloh v pozícii označenej číslom
Kláves s logom Windows  + Ctrl + Shift + číslo Otvorenie pracovnej plochy a otvorenie novej inštancie aplikácie, ktorá sa nachádza v danej pozícii na paneli úloh ako správca
Kláves s logom Windows  + Tab Otvoriť zobrazenie úloh
Kláves s logom Windows  + šípka nahor Maximalizuje okno
Kláves s logom Windows + šípka nadol Odstránenie aktuálnej aplikácie z obrazovky alebo minimalizovanie okna pracovnej plochy
Kláves s logom Windows + šípka doľava Maximalizuje aplikácie alebo okno pracovnej plochy na ľavú stranu obrazovky
Kláves s logom Windows + šípka doprava Maximalizuje aplikácie alebo okno pracovnej plochy na pravú stranu obrazovky
Kláves s logom Windows  + Home Minimalizuje všetky okná okrem aktívneho okna pracovnej plochy (po druhom použití obnoví všetky okná)
Kláves s logom Windows + Shift + šípka nahor Roztiahne okno pracovnej plochy na hornú a dolnú časť obrazovky
Kláves s logom Windows + Shift + šípka nadol Obnoví/minimalizuje aktívne okná pracovnej plochy zvislo a zachová ich šírku
Kláves s logom Windows + Shift + šípka doľava alebo šípka doprava Presunie aplikáciu alebo okno na pracovnej ploche z jedného monitora na druhý
Kláves s logom Windows  + medzerník Prepnúť vstupný jazyk a rozloženie klávesnice
Kláves s logom Windows  + Ctrl + medzerník Zmeniť na predtým vybratý vstup
Kláves s logom Windows  + Ctrl + Enter Otvorí Moderátora
Kláves s logom Windows  + Plus (+) Otvorenie funkcie Zväčšovacie sklo
Kláves s logom Windows  + lomka (/) Editor IME začne konverziu
Kláves s logom Windows  + Ctrl + V Otvoriť poklepania po ramene

 

Klávesové skratky v príkazovom riadku

Klávesová skratka Funkcia
Ctrl + C (alebo Ctrl + Insert) Kopírovať vybratý text
Ctrl + V (alebo Shift + Insert) Prilepiť vybratý text
Ctrl + M Prechod do režimu znamienka
Alt + kláves výberu Začať výber v režime bloku
Klávesy so šípkami Presunutie kurzora v danom smere
Page up Posunúť kurzor o jednu stranu nahor
Page down Posunúť kurzor o jednu stranu nadol
Ctrl + Home (režim znamienka) Presunúť kurzor na začiatok medzipamäte
Ctrl + End (režim znamienka) Presunúť kurzor na koniec medzipamäte
Ctrl + šípka nahor Posunutie o riadok vyššie v histórii výstupov
Ctrl + šípka nadol Posunutie o riadok nižšie v histórii výstupov
Ctrl + Home (navigácia v histórii) Ak je príkazový riadok prázdny, presunie zobrazenie na začiatok medzipamäte. V opačnom prípade odstráni všetky znaky naľavo od kurzora v príkazovom riadku.
CTRL + End (navigácia v histórii) Ak je príkazový riadok prázdny, presunie zobrazenie na príkazový riadok. V opačnom prípade odstráni všetky znaky napravo od kurzora v príkazovom riadku.

 

Klávesové skratky dialógového okna

Klávesová skratka Funkcia
F4 Zobrazí položky v aktívnom zozname
Ctrl + Tab Prejsť dopredu cez karty
Ctrl + Shift + Tab Prejsť dozadu cez karty
Ctrl + číslo (číslo 1 – 9) Prechod na n-tú kartu
Tab Prejsť dopredu cez možnosti
Shift + Tab Prejsť dozadu cez možnosti
Alt + podčiarknuté písmeno Vykoná príkaz (alebo vyberie možnosť), ktorý sa používajú s daným písmenom
Medzerník Začiarkne alebo zruší začiarknutie políčka, ak je aktívna možnosť začiarkavacie políčko
Backspace Otvorí priečinok o úroveň vyššie, ak je priečinok vybratý v dialógovom okne Uložiť ako alebo Otvoriť
Klávesy so šípkami Vybrať tlačidlo, ak je aktívna možnosť skupina tlačidiel možností

 

Klávesové skratky v Prieskumníkovi

Klávesová skratka Funkcia
Alt + D Výber panela s adresou
Ctrl + E Výber vyhľadávacieho poľa
Ctrl + F Výber vyhľadávacieho poľa
Ctrl + N Otvorenie nového okna
Ctrl + W Zavrieť aktívne okno
Ctrl +koliesko myši Zmena veľkosti textu a výzoru ikon súborov a priečinkov
Ctrl + Shift + E Zobraziť všetky priečinky nadradené vybratému priečinku
Ctrl + Shift + N Vytvorenie nového priečinka
Num Lock + hviezdička (*) Zobraziť všetky podpriečinky vybratého priečinka
Num Lock + plus (+) Zobraziť obsah vybratého priečinka
Num Lock + mínus (-) Zbaliť vybratý priečinok
Alt + P Zobraziť panel s ukážkou
Alt + Enter Otvoriť dialógové okno Vlastnosti vybratej položky
Alt + šípka doprava Zobrazenie ďalšieho priečinka
Alt + šípka nahor Zobraziť priečinok, v ktorom bol priečinok umiestnený
Alt + šípka doľava Zobraziť predchádzajúci priečinok
Backspace Zobraziť predchádzajúci priečinok
Šípka doprava Zobraziť súčasný výber (ak je zbalený) alebo vybrať prvý podpriečinok
Šípka doľava Zbaliť aktuálny výber (ak je rozbalený) alebo vybrať priečinok, v ktorom bol priečinok umiestnený
End Zobraziť dolnú časť aktívneho okna
Home Zobraziť hornú časť aktívneho okna
F11 Maximalizovať alebo minimalizovať aktívne okno

 

Klávesové skratky pre virtuálne pracovné plochy

Klávesová skratka Funkcia
Kláves s logom Windows  + Tab Otvoriť zobrazenie úloh
Kláves s logom Windows  + Ctrl + D Pridanie virtuálnej pracovnej plochy
Kláves s logom Windows + Ctrl + šípka doprava Prepínanie medzi virtuálnymi pracovnými plochami, ktoré ste vytvorili na pravej strane
Kláves s logom Windows + Ctrl + šípka doľava Prepínanie medzi virtuálnymi pracovnými plochami, ktoré ste vytvorili na ľavej strane
Kláves s logom Windows  + Ctrl + F4 Zatvorenie virtuálnej pracovnej plochy, ktorú používate

 

Klávesové skratky panela úloh

Klávesová skratka Funkcia
Shift + kliknutie na tlačidlo na paneli úloh Otvorenie aplikácie alebo rýchle otvorenie inej inštancie aplikácie
Ctrl + Shift + kliknutie na tlačidlo na paneli úloh Otvorenie aplikácie ako správca
Shift + kliknite pravým tlačidlom myši na tlačidlo na paneli úloh Zobrazenie okna ponuky pre aplikáciu
Shift + kliknite pravým tlačidlom myši na zoskupené tlačidlo na paneli úloh Zobrazenie okna ponuky pre skupinu
Ctrl + kliknutie na zoskupené tlačidlo na paneli úloh Prechádzať cez okná skupiny

 

Klávesové skratky nastavení

Klávesová skratka Funkcia
Kláves s logom Windows  + I Otvoriť Nastavenia
Backspace Prejsť späť na domovskú stránku nastavenia
Písanie na ľubovoľnej stránke s vyhľadávacím poľom Vyhľadávanie v nastaveniach