Otvorená výzva na predkladanie príspevkov do galérie vo Windowse je uzavretá

Vieme, že to nie je najlepšia správa, ale otvorená výzva pre Windows Galériu prispôsobení je momentálne uzavretá. To znamená, že už neprijímame nové príspevky vašich nádherných obrázkov či fotografií. (A už teraz nám chýbajú.) Už ste niečo odoslali? Pozrite si najčastejšie otázky a podmienky používania.

Podmienky používania

  1. LICENCIA. Odoslaním fotografie, obrázka alebo predlohy (ďalej len „obrázok“) spoločnosti Microsoft udeľujete spoločnosti Microsoft (ako aj jej pobočkám a sesterským spoločnostiam) celosvetovo platnú trvalú licenciu bez licenčných a členských poplatkov pre súčasti a služby prispôsobenia v produktoch operačných systémov Windows (napr. motívov a pozadí pre Windows), akékoľvek súvisiace webové lokality spoločnosti Microsoft, Windows Galériu prispôsobení a akékoľvek marketingové a reklamné materiály na tieto súčasti a služby prispôsobenia na vykonávanie týchto činností: (a) kopírovanie a používanie obrázka a vytváranie diel odvodených od obrázka, (b) verejné používanie a zobrazovanie kópií obrázka a diel odvodených od obrázka a (c) distribúciu a licencovanie kópií obrázka a diel odvodených od obrázka zákazníkom spoločnosti Microsoft na ich osobné použitie (ďalej len „licencia“). Nepodmienene sa zriekate: akýchkoľvek svojich morálnych a podobných práv, ktoré by ste si mohli uplatňovať na obrázok, a to s celosvetovou platnosťou, a akéhokoľvek práva na kontrolu a schvaľovanie formy možného použitia obrázka a týmto vyjadrujete svoj súhlas s akýmkoľvek pozmeňovaním vrátane pridávania alebo odstraňovania súčastí obrázka, ktoré by inak porušovali vaše morálne alebo podobné práva, ak by k nim došlo bez vášho súhlasu.
  2. VYLÚČENIE ZÁVÄZNÉHO POUŽITIA. Spoločnosť Microsoft nie je žiadnym spôsobom povinná použiť obrázok a s používaním obrázka môže kedykoľvek prestať, a to z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez uvedenia dôvodu. Spoločnosť Microsoft nebude niesť zodpovednosť za žiadne škody vyplývajúce z rozhodnutia nepoužiť (alebo prestať používať) obrázok a sama určí, v ktorom umiestnení sa obrázok môže použiť.
  3. INFORMÁCIE O AUTOROVI. Spoločnosti Microsoft (vrátane jej pobočiek a sesterských spoločností) udeľujete právo používať vaše meno, váš obrázok, váš profil alebo ľubovoľnú kombináciu týchto informácií na identifikáciu vašej osoby ako umelca, ktorý vytvoril obrázok (ďalej spoločne označované ako „informácie o autorovi“). Ak spoločnosť Microsoft, jej pobočky alebo sesterské spoločnosti použijú obrázok, môžu uviesť informácie o autorovi podľa vlastného uváženia a sami rozhodnú o umiestnení, nápadnosti, formáte a dĺžke trvania zobrazovania a zverejňovania týchto informácií.
  4. ŽIADNA PEŇAŽNÁ KOMPENZÁCIA. Potvrdzujete, že na základe týchto podmienok používania neočakávate žiadnu peňažnú ani inú kompenzáciu za práva poskytnuté spoločnosti Microsoft, jej pobočkám a sesterským spoločnostiam a ani za používanie obrázka (a akýchkoľvek fotografií alebo obsahu v akýchkoľvek informáciách o autorovi).
  5. NEÚMYSELNÉ POUŽITIE. Ak spoločnosť Microsoft neúmyselne zobrazí, publikuje alebo inak použije obrázok ako súčasť produktu alebo webovej lokality spoločnosti Microsoft, ktoré nie sú zahrnuté do licencie uvedenej v časti 1 vyššie, písomne to oznámte spoločnosti Microsoft a spoločnosť Microsoft vyvinie komerčne primerané úsilie na odstránenie obrázka z príslušného produktu alebo príslušnej webovej lokality spoločnosti Microsoft. Súhlasíte s tým, že toto je jediné nápravné opatrenie, ktoré máte k dispozícii v prípade neúmyselného použitia obrázka.
  6. POMOC. Na náklady spoločnosti Microsoft vykonáte akcie, poskytnete prostriedky a prijmete ďalšie opatrenia, ktoré môže spoločnosť Microsoft odôvodnene požadovať, aby mohla v plnom rozsahu využívať práva udelené v týchto podmienkach používania.
  7. PUBLICITA. S výnimkou prípadov uvedených v odsekoch 1 a 3 nebude ani jedna zo strán komunikovať s médiami ani verejnosťou o tejto licencii a týchto podmienkach používania bez predchádzajúceho súhlasu druhej strany.
  8. ZÁRUKY. Týmto ručíte za to a vyhlasujete, že: (a) ste vlastníkom autorských práv na obrázok, (b) máte plnú moc a oprávnenie na udelenie práv a licencií v súlade s týmito podmienkami používania, (c) distribúcia a používanie obrázka tak, ako to povoľujú tieto podmienky používania, nepredstavuje porušovanie práv duševného vlastníctva, práv na ochranu osobných údajov, práv na publicitu ani žiadnych iných vlastníckych práv akýchkoľvek tretích strán, neporušuje žiadne zákony v krajine, v ktorej bol obrázok vytvorený, a nevyžaduje schválenie alebo revíziu inou osobou ani úhradu kompenzácie inej osobe a (d) v súvislosti s akoukoľvek osobou zobrazenou na obrázku máte k dispozícii všetky potrebné a relevantné práva na vytvorenie obrázka tejto osoby.
  9. VYHLÁSENIA, VÝLUKY A OBMEDZENIA. Na základe odseku 8 ani jedna zo strán neposkytuje žiadne výslovné, implicitné ani iné záruky vrátane implicitných záruk obchodovateľnosti, neporušovania cudzích práv, vhodnosti na konkrétny účel alebo právneho titulu v súvislosti so svojím konaním alebo čímkoľvek iným, čo je uvedené v týchto podmienkach používania. Ani jedna zo strán nebude niesť zodpovednosť za žiadne špeciálne, náhodné a následné škody ani za náhradu škody akéhokoľvek druhu a z akéhokoľvek dôvodu v súvislosti s obrázkom, informáciami o autorovi alebo licenciou, ani ak tieto škody boli predvídateľné. Celkové záväzky spoločnosti Microsoft a jej pobočiek a sesterských spoločností podľa týchto podmienok používania nepresiahnu sumu 500 USD.
  10. UKONČENIE ÚČINNOSTI A ÚČINOK UKONČENIA ÚČINNOSTI. Ktorákoľvek zo strán môže kedykoľvek ukončiť licenciu po uplynutí 60 dní od písomného oznámenia o ukončení doručeného druhej strane. Spoločnosť Microsoft zruší dostupnosť obrázka po uplynutí 60 dní od písomného oznámenia hneď, ako to bude dosiahnuteľné z komerčného hľadiska. Odseky 9, 10 a 11 zostávajú v platnosti aj po ukončení účinnosti tejto licencie. Aby sa predišlo akýmkoľvek pochybnostiam, práva zákazníkov spoločnosti Microsoft na obrázok distribuovaný týmto zákazníkom pred uplynutím platnosti alebo ukončením účinnosti tejto licencie sa zachovajú aj po uplynutí platnosti alebo ukončení účinnosti tejto licencie.
  11. OZNÁMENIA. Všetky oznámenia v súvislosti s týmito podmienkami používania budú: (i) v písomnej forme, (ii) v angličtine (ak sa nevyžaduje použitie iného jazyka), (iii) považované za doručené pri prijatí, (iv) posielané e-mailom, doručovacou službou, kuriérom, prípadne registrovanou alebo certifikovanou poštovou službou (s predplateným poštovným a s požadovaným oznámením o doručení, (v) v prípade odosielania prostredníctvom e-mailu odoslané na adresu winpgal@microsoft.com a v prípade použitia fyzickej poštovej služby na adresu „Attn: Program Manager, Windows 7 Themes, Microsoft” (s kópiou odoslanou faxom právnemu oddeleniu na číslo (425) 936-7329).
  12. JURISDIKCIA A PRÍSLUŠNÉ SÚDY. Tieto podmienky používania sa riadia zákonmi štátu Washington (USA) a obe strany súhlasia s tým, že akékoľvek súdne spory medzi nimi spadajú do výlučnej jurisdikcie a budú prejednávané v priestoroch federálneho alebo štátneho súdu v King County.

Najčastejšie otázky

Tu je niekoľko odpovedí na otázky týkajúce sa odosielania obrázkov alebo fotografií do galérie vo Windowse.

 
Čo sa stane, ak vyberiete moje práce?
Oznámite mi to?
Uvediete aj moje meno?
Ostanú mi autorské práva na moje diela?
Budete upravovať môj obrázok?
Čo budete robiť s mojimi osobnými údajmi?
Ak po čase zmením názor, môžem dať odstrániť svoju fotografiu alebo obrázok z galérie?

Vlastnosti

ID článku: 17776 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 2

Pripomienky