Používanie panela úloh

Vzťahuje sa na: Windows 10

Používajte panel úloh na viac než len zobrazenie aplikácií a zistenie času. Prispôsobte jeho vzhľad svojim požiadavkám, spravujte kalendár, pripnite naň obľúbené aplikácie, presuňte ho na obrazovke tam, kde ho chcete zobraziť, a zadajte spôsob zoskupenia tlačidiel na paneli úloh v prípade, že bude otvorené viac než jedno okno. Priamo z panela úloh môžete dokonca spravovať aj plánované činnosti kalendára.

Panel úloh vo Windowse 10
 

Pripnutie aplikácie na panel úloh


Keď ste na pracovnej ploche, môžete na urýchlenie prístupu pripnúť aplikáciu priamo na panel úloh alebo zrušiť jej pripnutie. Môžete to urobiť z domovskej obrazovky alebo zo zoznamu odkazov, ktorý obsahuje odkazy na nedávno otvorené súbory, priečinky a webové lokality.

Pripnutie aplikácie na domovskej obrazovke

Na domovskej obrazovke stlačte a podržte aplikáciu alebo na ňu kliknite pravým tlačidlom myši a potom ťuknite alebo kliknite na položky Ďalšie> Pripnúť na panel úloh. Pri zrušení pripnutia postupujte rovnakým spôsobom a ťuknite alebo kliknite na položku Zrušiť pripnutie na panel úloh.

Pripnutie aplikácie zo zoznamu odkazov

Ak je už aplikácia otvorená, stlačte a podržte tlačidlo aplikácie na paneli úloh a posúvajte prst nahor, kým sa nezobrazí zoznam odkazov. Ak používate myš, kliknite pravým tlačidlom myši na tlačidlo aplikácie na paneli úloh. Ťuknite alebo kliknite na položku Pripnúť na panel úloh. Pri zrušení pripnutia postupujte rovnakým spôsobom a ťuknite alebo kliknite na položku Zrušiť pripnutie na panel úloh.

Zoznam odkazov na paneli úloh
 

Zmena nastavení panela úloh


Prispôsobenie panela úloh vlastným požiadavkám priamo na paneli úloh. Ak chcete zmeniť viaceré aspekty panela úloh súčasne, použite Nastavenia. Stlačte a podržte prázdnu oblasť na paneli úloh alebo na ňu kliknite pravým tlačidlom myši a potom ťuknite alebo kliknite na položku Nastavenie.Nastavenie panela úloh
 

Zmena umiestnenia panela úloh

Panel úloh sa zvyčajne nachádza v dolnej časti pracovnej plochy, dá sa však premiestniť na jej ľubovoľnú bočnú alebo hornú stranu. Ak je panel úloh zamknutý, pred premiestnením ho bude potrebné odomknúť (pozrite si časť Zamknutie a odomknutie panela úloh v tejto téme). Stlačte a podržte prázdnu oblasť na paneli úloh alebo na ňu kliknite pravým tlačidlom myši, ťuknite alebo kliknite na položky Nastavenie > Panel úloh na obrazovke a potom vyberte položku Vľavo, Hore, Vpravo alebo Dole.

Zmena usporiadania tlačidiel na paneli úloh

Keď budete chcieť zmeniť poradie tlačidiel aplikácií na paneli úloh, stačí tlačidlo presunúť z aktuálnej pozície na inú.

Môžete si vybrať spôsob zoskupenia tlačidiel na paneli úloh, najmä ak máte otvorených viacero okien. Všetky súbory otvorené v rovnakej aplikácii sú predvolene vždy zoskupené, aj keď ste ich neotvárali postupne jeden za druhým.

Ak chcete zmeniť spôsob zoskupenia tlačidiel na paneli úloh, stlačte a podržte prázdnu oblasť na paneli úloh alebo na ňu kliknite pravým tlačidlom myši, ťuknite alebo kliknite na položku Nastavenie a potom vyberte jednu z možností v zozname Skombinovať tlačidlá na paneli úloh:

  • Vždy skryť názvy. Toto je predvolené nastavenie. Každá aplikácia sa zobrazuje ako jedno neoznačené tlačidlo, a to aj vtedy, keď má aplikácia viaceré otvorené okná.
  • Plný panel úloh. Toto nastavenie zobrazuje každé okno ako samostatné a označené tlačidlo. Keď sa panel úloh zaplní, aplikácie s viacerými otvorenými oknami sa zbalia do jedného tlačidla aplikácie. Ťuknutím alebo kliknutím na tlačidlo sa zobrazí zoznam otvorených okien.
  • Nikdy. Toto nastavenie zobrazuje každé okno ako samostatné a označené tlačidlo a nikdy ich nezlučuje, bez ohľadu na počet otvorených okien. Pri otváraní ďalších aplikácií a okien sa budú tlačidlá zmenšovať a nakoniec sa budú dať posúvať.

Zamknutie a odomknutie panela úloh

Zamknutie panela úloh pomáha zachovať nastavenie panela. Panel úloh môžete odomknúť neskôr, keď budete chcieť vykonať zmeny alebo zmeniť jeho umiestnenie na pracovnej ploche. Stlačte a podržte prázdnu oblasť na paneli úloh alebo na ňu kliknite pravým tlačidlom myši a potom ťuknite alebo kliknite na položku Nastavenie  a zapnite možnosť Zamknúť panel úloh.

Ak je vedľa položky Zamknúť panel úloh znak začiarknutia, panel úloh je už zamknutý. Ak chcete zamknutie vypnúť, ťuknite alebo kliknite na položku Zamknúť panel úloh alebo prejdite na položku Nastavenie a vypnite ho tam.

Zobrazenie štítkov na tlačidlách na paneli úloh

Štítok na tlačidle na paneli úloh vás upozorňuje na to, že v aplikácii sa uskutočňuje alebo by sa mala uskutočniť nejaká činnosť.

Oznámenie prostredníctvom štítka na paneli úloh
 

Napríklad štítok so zvončekom na aplikácii Budíky a hodiny znamená, že máte aktívny budík a v stanovenom čase sa zapne upozornenie. Táto funkcia je predvolene zapnutá, ak však chcete skontrolovať, či je zapnutá, alebo ju chcete vypnúť, stlačte a podržte prázdnu oblasť na paneli úloh alebo na ňu kliknite pravým tlačidlom myši, ťuknite alebo kliknite na položku Nastavenie a prejdite na položku Zobraziť štítky na tlačidlách na paneli úloh.

Používanie menších tlačidiel na paneli úloh

Ak chcete na paneli úloh zobraziť viac aplikácií, môžete zobraziť menšiu verziu tlačidiel. Stlačte a podržte prázdnu oblasť na paneli úloh alebo na ňu kliknite pravým tlačidlom myši, ťuknite alebo kliknite na položku Nastavenie a zapnite možnosť Použiť menšie tlačidlá na paneli úloh.

Použitie panela úloh na získanie náhľadu na pracovnú plochu

Nazrite pomocou funkcie Priehľadné okná na pracovnú plochu skrytú za všetkými otvorenými oknami.

  1. Stlačte a podržte prázdnu oblasť na paneli úloh alebo na ňu kliknite pravým tlačidlom myši, ťuknite alebo kliknite na položku Nastavenie a zapnite možnosť Použiť funkciu Priehľadné okná na získanie náhľadu na pracovnú plochu po presunutí myši na tlačidlo Zobraziť pracovnú plochu na konci panela úloh.
  2. Premiestnite kurzor nad pravý okraj panela úloh alebo tento okraj stlačte a podržte a zobrazí sa pracovná plocha.
  3. Ak chcete znovu zobraziť všetky otvorené okná, stačí kurzor presunúť alebo znova stlačiť a podržať okraj.

Automatické skrytie panela úloh

Možno budete chcieť niekedy panel úloh skryť, napríklad keď budete pozerať film alebo niečo čítať. Panel úloh je možné automaticky skryť v režime pracovnej plochy alebo v režime tabletu. Stlačte a podržte prázdnu oblasť na paneli úloh alebo na ňu kliknite pravým tlačidlom myši, ťuknite alebo kliknite na položku Nastavenie a zapnite možnosť Automaticky skryť panel úloh v režime pracovnej plochy alebo Automaticky skryť panel úloh v režime tabletu, prípadne obidve možnosti.