Úprava vlastného zobrazenia knižnice dokumentov v SharePointe Online pomocou čítačky obrazovky

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým alebo kognitívnym postihnutím, ktorí používajú program na čítanie obrazovky, ako je napríklad Moderátor od spoločnosti Microsoft, JAWS alebo NVDA s produktmi Microsoft 365. Tento článok je súčasťou balíka obsahu podpory čítačiek obrazovky v službe Microsoft 365, kde nájdete ďalšie informácie o zjednodušení ovládania v našich aplikáciách. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory spoločnosti Microsoft.

Používajte SharePoint v službe Microsoft 365 s klávesnicou a čítačkou obrazovky na úpravu vlastného zobrazenia knižnice dokumentov a určite, ktoré informácie o položkách v knižnici sa zobrazia. Testovali sme ho s čítačkami Moderátor, JAWS a NVDA, ale môže fungovať aj s inými čítačkami obrazovky, pokiaľ dodržujú bežné normy a techniky zjednodušenia ovládania. Vyberte spôsob zobrazovania knižníc dokumentov v aplikácii SharePoint v službe Microsoft 365 a interakcie s nimi a zabezpečte k nim jednoduchší prístup.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Ak používate SharePoint v službe Microsoft 365, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže sa SharePoint v službe Microsoft 365 používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na SharePoint v službe Microsoft 365.

Úprava vlastného zobrazenia knižnice dokumentov

 1. Prihláste sa do konta Microsoft 365 svojej organizácie, spustite aplikáciu SharePoint a potom otvorte svoju knižnicu dokumentov.

  Tip: Knižnice dokumentov v SharePointe Online ponúkajú dve rôzne zobrazenia: klasické a zobrazenie SharePoint v službe Microsoft 365. Väčšina ľudí má ako predvolené zobrazenie nastavené zobrazenie SharePoint v službe Microsoft 365. Ak sa však pri prechádzaní knižnicou dokumentov ozve „Check it out button“ (Tlačidlo Vyskúšajte to), znamená to, že používate klasické zobrazenie. Ak chcete zobraziť knižnice dokumentov služby SharePoint v službe Microsoft 365, stlačte kláves Enter, keď sa ozve „Check it out button“ (Tlačidlo Vyskúšajte to). Keď sa zobrazenie knižnice zmení na zobrazenie SharePoint v službe Microsoft 365 a zameranie sa presunie z tlačidla Vyskúšajte to na prepojenie Nové, ozve sa názov vašej knižnice dokumentov a za ním slovo „New“ (Nové).

 2. Ak chcete zobraziť knižnice dokumentov služby SharePoint v službe Microsoft 365, stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť „Check it out button“ (Tlačidlo Vyskúšajte to). Stlačte kláves Enter. Keď sa zobrazenie knižnice zmení na zobrazenie SharePoint v službe Microsoft 365 a zameranie sa presunie z tlačidla Vyskúšajte to na prepojenie Nové, ozve sa názov vašej knižnice dokumentov a za ním slovo „New“ (Nové).

  Tip: Ak nebudete počuť „Check it out button“ (Tlačidlo Vyskúšajte to), znamená to, že už sa nachádzate v zobrazení SharePoint v službe Microsoft 365.

 3. Ak nie je zameranie na tlačidle Nové, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve názov knižnice a "New" (Nové).

 4. Stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve "View options" (Možnosti zobrazenia).

 5. Ak chcete otvoriť ponuku, stlačte kláves Enter a potom stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve "Edit current view" (Upraviť aktuálne zobrazenie), a potom stlačte kláves Enter.

 6. Otvorí sa stránka Upraviť zobrazenie s výberom textového poľa Názov zobrazenia. Vyberte požadované možnosti vo svojom vlastného zobrazení. Možnosti sú uvedené v nasledujúcich skupinách. Presun medzi skupinami možností a v rámci skupín možností pomocou klávesu Tab a kombinácie klávesov Shift + Tab.

  • Názov: Do poľa Názov zobrazenia zadajte názov tohto zobrazenia knižnice dokumentov.

  • Stĺpce: V tabuľke vyberte stĺpce s informáciami, ktoré chcete zobraziť. Ak chcete zobraziť alebo skryť stĺpce z vlastného zobrazenia, začiarknite políčko daného stĺpca alebo zrušte jeho začiarknutie. Názvy stĺpcov sú uvedené v takom poradí, v akom sa zobrazujú vo vlastnom zobrazení, a to môžete zadať.

   Ak chcete napríklad zobraziť veľkosť súboru položky v treťom stĺpci vlastného zobrazenia, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "File Size, Check box" (Veľkosť súboru, začiarkavacie políčko), a potom stlačením medzerníka začiarknite políčko. Ak chcete určiť poradie stĺpcov, stlačením klávesu Tab sa presuňte do poľa Pozícia zľava a ak chcete číslo zväčšiť alebo zmenšiť, stlačte kláves so šípkou.

  • Zoradenie: Ak chcete určiť poradie, v akom sa majú zobraziť položky v zobrazení, môžete vybrať až dva stĺpce. Keď prejdete na pole Najprv zoradiť podľa stĺpca, ozzve sa názov aktuálneho výberu. Výber môžete zmeniť stláčaním klávesov so šípkami nahor a nadol, kým sa neozve názov, ktorý chcete zmeniť. Ak chcete vybrať jednu z dvoch možností poradia zoradenia (vzostupne alebo zostupne), stlačte kláves Tab a potom stláčaním klávesu so šípkou nahor alebo nadol vyberte spôsob zoradenia, kým sa neozve požadované poradie. Ak chcete vybrať sekundárne kritériá zoradenia, stlačte raz kláves Tab a zopakujte tento postup pre pole Potom zoradiť podľa stĺpca.

  • Filter: Vytvorenie podmieneného zobrazenia:

   1. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Show all items in this view" (Zobraziť všetky položky v tomto zobrazení), a stlačte kláves so šípkou nadol. Ozzve sa: "Select items only when the following is true" (Vybrať položky len vtedy, keď je pravdivé nasledovné).

   2. Ak sa chcete presunúť na možnosti filtrovania, stlačte kláves Tab. Ozzve sa "Column to filter combo box" (Rozbaľovacie pole Stĺpec na filtrovanie) a aktuálny výber. Výber môžete zmeniť stláčaním klávesov so šípkami nahor a nadol, kým sa neozve názov, ktorý chcete zmeniť.

   3. Jedným stlačením klávesu Tab sa presuňte na pole operátora a stláčaním klávesov so šípkou nahor a nadol vyberte hodnotu, kým sa neozve názov, ktorý chcete vybrať.

   4. Stlačením klávesu Tab sa presuňte do poľa hodnoty a zadajte hodnotu na filtrovanie.

   5. Ak chcete nastaviť druhú podmienku filtra, jedenkrát stlačte kláves Tab a potom stlačením klávesov so šípkami nahor a nadol vyberte medzi operátormi And a Or. Zopakujte kroky b. až d. pre podmienku sekundárneho filtra.

  • Tabuľkové zobrazenie: Túto možnosť vyberte, ak chcete zobraziť začiarkavacie políčka podľa jednotlivých položiek, aby ste mohli vykonávať hromadné operácie vo viacerých výberoch.

  • Zoskupiť podľa: Vytvorte skupiny a podskupiny pre až dva stĺpce. Stláčaním klávesov so šípkami nahor a nadol prejdite do poľa Prvá skupina podľa stĺpca a vyberte stĺpec, ktorý chcete zoskupiť, kým sa neozve názov želanej skupiny. Ak chcete vybrať jednu z dvoch možností poradia zoradenia (vzostupne alebo zostupne), stlačte raz kláves Tab a potom stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve názov požadovaného poradia. Ak chcete nastaviť druhý stĺpec na zoskupenie podľa, jedenkrát stlačte kláves Tab a zopakujte tento postup pre pole Potom zoskupiť podľa stĺpca.

  • Súčty: Zobrazte súčty pre príslušné stĺpce položiek.

  • Štýl: Vyberte požadovaný vzhľad zobrazenia, napríklad Základná tabuľka, Podrobnosti dokumentu, Bulletin, Tieňované a Tabla ukážky.

  • Priečinky: Vyberte, či sa majú položky zobrazovať v priečinkoch, alebo všetky naraz (znamená to, že ide o plochú hierarchiu bez priečinkov).

  • Obmedzenie počtu položiek: Obmedzte počet položiek, ktoré sú uvedené v zobrazení.

 7. Po dokončení zmien stlačte kombináciu klávesov Alt + O. Zameranie sa vráti do knižnice dokumentov, kde sa zobrazia zmeny vykonané v zobrazení.

Pozrite tiež

Vytvorenie vlastného zobrazenia knižnice dokumentov v SharePointe Online pomocou čítačky obrazovky

Vyberte pomocou čítačky obrazovky stĺpce, ktoré chcete zobraziť v knižnici dokumentov v SharePointe Online

Vyhľadajte pomocou čítačky súbor alebo priečinok, ktorý chcete zobraziť v knižnici dokumentov v SharePointe Online

Klávesové skratky v službe SharePointe Online

Používanie čítačky obrazovky na preskúmanie a navigáciu SharePoint Online

Funkcie zjednodušenia ovládania v SharePointe Online

Používajte SharePoint v službe Microsoft 365 s klávesnicou a čítačkou obrazovky na úpravu vlastného zobrazenia knižnice dokumentov a určite, ktoré informácie o položkách v knižnici sa zobrazia. Testovali sme ho s čítačkami Moderátor, JAWS a NVDA, ale môže fungovať aj s inými čítačkami obrazovky, pokiaľ dodržujú bežné normy a techniky zjednodušenia ovládania. Vyberte spôsob nastavenia knižníc dokumentov v službe SharePoint v službe Microsoft 365 a interakcie s nimi, a dokonca ich sprístupnite ešte viac.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Ak používate SharePoint v službe Microsoft 365, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže sa SharePoint v službe Microsoft 365 používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na SharePoint v službe Microsoft 365.

Úprava vlastného zobrazenia knižnice dokumentov

 1. Prejdite do knižnice dokumentov, kde chcete upraviť vlastné zobrazenie.

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Command bar" (Panel príkazov), stláčajte kláves so šípkou doprava alebo doľava, kým sa neozve "All documents view" (Zobrazenie Všetky dokumenty), a stlačte kláves Enter.

 3. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve "Edit current view" (Upraviť aktuálne zobrazenie), a potom stlačte kláves Enter.

 4. Otvorí sa stránka Upraviť zobrazenie so zameraním na textové pole Názov zobrazenia. Vyberte požadované možnosti vo svojom vlastného zobrazení. Presun medzi skupinami možností a v rámci skupín možností pomocou klávesu Tab a kombinácie klávesov Shift + Tab. Možnosti sú uvedené v týchto skupinách:

  Poznámka: Ak chcete rozbaliť a skryť skupiny možností, stláčajte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve názov skupiny možností a za ním "Show/hide group" (Zobraziť alebo skryť skupinu), a potom stlačte kláves Enter.

  • Názov: Do poľa Názov zobrazenia zadajte názov tohto zobrazenia knižnice dokumentov.

  • Stĺpce: V tabuľke vyberte stĺpce s informáciami, ktoré chcete zobraziť. Ak chcete zobraziť alebo skryť stĺpce z vlastného zobrazenia, začiarknite políčko daného stĺpca alebo zrušte jeho začiarknutie. Názvy stĺpcov sú uvedené v takom poradí, v akom sa zobrazujú vo vlastnom zobrazení, a to môžete zadať.

   Ak chcete napríklad zobraziť veľkosť súboru položky v treťom stĺpci vlastného zobrazenia, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "File Size, check box" (Veľkosť súboru, začiarkavacie políčko), a potom stlačte medzerník. Ak chcete určiť poradie stĺpcov, stlačte raz kláves Tab, aby sa zameranie presunulo do poľa Pozícia zľava, a ak chcete číslo zväčšiť alebo zmenšiť, stlačte kláves so šípkou.

  • Zoradenie: Ak chcete určiť poradie, v akom sa majú zobraziť položky v zobrazení, môžete vybrať až dva stĺpce. Keď prejdete na pole Najprv zoradiť podľa stĺpca, ozzve sa názov aktuálneho výberu. Ak chcete zmeniť výber, stláčajte kláves so šípkou nahor a nadol, kým sa neozve názov, ktorý chcete zmeniť. Ak chcete vybrať jednu z dvoch možností poradia zoradenia (vzostupne alebo zostupne), stlačte kláves Tab a potom stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve požadované poradie zoradenia.

   Ak chcete vybrať sekundárne kritériá zoradenia, stlačte raz kláves Tab a zopakujte tento postup pre pole Potom zoradiť podľa stĺpca.

  • Filter: Vytvorenie podmieneného zobrazenia:

   1. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Show all items in this view" (Zobraziť všetky položky v tomto zobrazení), a potom raz stlačte kláves so šípkou nadol. Ozzve sa: "Select items only when the following is true" (Vybrať položky len vtedy, keď je pravdivé nasledovné).

   2. Ak sa chcete presunúť na možnosti filtrovania, stlačte kláves Tab. Ozzve sa "Column to filter combo box" (Rozbaľovacie pole Stĺpec na filtrovanie) a aktuálny výber. Ak chcete zmeniť výber, stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve názov, ktorý chcete zmeniť.

   3. Stlačením klávesu Tab sa presuňte na pole operátora a stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve želaná hodnota.

   4. Stlačením klávesu Tab sa presuňte do poľa hodnoty a zadajte hodnotu na filtrovanie.

   5. Ak chcete nastaviť druhú podmienku filtra, jedenkrát stlačte kláves Tab a potom stláčaním klávesu so šípkou nahor alebo nadol vyberte medzi operátormi And a Or Opakovať kroky b. až d. pre podmienku sekundárneho filtra.

  • Tabuľkové zobrazenie: Túto možnosť vyberte, ak chcete zobraziť začiarkavacie políčka podľa jednotlivých položiek, aby ste mohli vykonávať hromadné operácie vo viacerých výberoch.

  • Zoskupiť podľa: Vytvorte skupiny a podskupiny pre až dva stĺpce. Prejdite na pole Prvá skupina podľa stĺpca a stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve stĺpec, ktorý chcete zoskupiť. Ak chcete vybrať jednu z dvoch možností poradia zoradenia (vzostupne alebo zostupne), stlačte raz kláves Tab a potom stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve názov požadovaného poradia. Ak chcete nastaviť druhý stĺpec na zoskupenie podľa, jedenkrát stlačte kláves Tab a zopakujte tento postup pre pole Potom zoskupiť podľa stĺpca.

  • Súčty: Zobrazte súčty pre príslušné stĺpce položiek.

  • Štýl: Vyberte požadovaný vzhľad zobrazenia, napríklad Základná tabuľka, Podrobnosti dokumentu, Bulletin, Tieňované a Tabla ukážky.

  • Priečinky: Vyberte, či sa majú položky zobrazovať v priečinkoch, alebo všetky naraz (znamená to, že ide o plochú hierarchiu bez priečinkov).

  • Obmedzenie počtu položiek: Obmedzte počet položiek, ktoré sú uvedené v zobrazení.

  • Mobilné: Vyberte, či je zobrazenie povolené pre mobilný prístup, či je zobrazenie predvolené pre mobilný prístup a koľko položiek sa zobrazuje v zobrazení mobilného zoznamu.

 5. Ak chcete uložiť a použiť zmeny, stlačte kombináciu klávesov Alt + O. Zameranie sa vráti do knižnice dokumentov, kde sa zobrazia zmeny vykonané v zobrazení.

Pozrite tiež

Vytvorenie vlastného zobrazenia knižnice dokumentov v SharePointe Online pomocou čítačky obrazovky

Vyberte pomocou čítačky obrazovky stĺpce, ktoré chcete zobraziť v knižnici dokumentov v SharePointe Online

Vyhľadajte pomocou čítačky súbor alebo priečinok, ktorý chcete zobraziť v knižnici dokumentov v SharePointe Online

Klávesové skratky v službe SharePointe Online

Používanie čítačky obrazovky na preskúmanie a navigáciu SharePoint Online

Základné úlohy s čítačkou obrazovky v SharePointe Online

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti

PRESKÚMAŤ ŠKOLENIE >

Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie

Pripojiť k Microsoft insiderov chcú >

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×