Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo vytvorte konto.
Dobrý deň,
Select a different account.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.
Čítania a úprava poznámok pod čiarou a vysvetliviek vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým alebo kognitívnym postihnutím, ktorí používajú program na čítanie obrazovky, ako je napríklad Moderátor od spoločnosti Microsoft, JAWS alebo NVDA s produktmi Microsoft 365. Tento článok je súčasťou balíka obsahu podpory čítačiek obrazovky v službe Microsoft 365, kde nájdete ďalšie informácie o zjednodušení ovládania v našich aplikáciách. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory spoločnosti Microsoft.

Používajte Word s klávesnicou a čítačkou obrazovky na čítanie a prechod na poznámky pod čiarou a vysvetlivky v dokumentoch Word. Testovali sme ho s Moderátorom a JAWS, ale môže fungovať s inými čítačkami obrazovky, pokiaľ dodržiavajú bežné normy a techniky zjednodušenia ovládania. Naučíte sa pridávať nové poznámky pod čiarou a vysvetlivky, ako aj upravovať, konvertovať a odstraňovať existujúce. Poznámky pod čiarou sa zvyčajne zobrazujú v dolnej časti stránky a vysvetlivky sa nachádzajú na konci dokumentu alebo sekcie.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Prečítanie poznámky pod čiarou

Pri čítaní alebo navigácii v dokumente sa odkazy na poznámky pod čiarou čítajú automaticky spolu s textom. Môžete tiež rýchlo prejsť na poznámky pod čiarou v dokumente a čítať len tie.

 1. Po otvorení dokumentu s poznámkami pod čiarou stlačením kombinácie klávesov Alt + S otvorte kartu Referencie .

 2. Ak chcete vybrať možnosť Ďalšia poznámka pod čiarou , stlačením klávesov O, N prejdite na ďalšie referenčné číslo poznámky pod čiarou v dokumente.

  Tip: Ak chcete prejsť na predchádzajúce referenčné číslo poznámky pod čiarou, stlačte kláves P.

 3. Ak chcete prejsť na text poznámky pod čiarou na konci strany, stlačte kombináciu klávesov Alt + S, H. Ak máte v dokumente poznámky pod čiarou aj vysvetlivky, zobrazí sa okno Zobraziť poznámky . Stlačením klávesu Enter prejdite na poznámky pod čiarou.

 4. Ak chcete začať čítať poznámky pod čiarou, stlačte kombináciu klávesov SR + R.

 5. Ak sa chcete vrátiť na aktuálne referenčné číslo poznámky pod čiarou v tele textu dokumentu, stlačte kombináciu klávesov Alt + S, H.

Prečítanie vysvetlivky

Pri čítaní alebo navigácii v dokumente sa odkazy na vysvetlivky čítajú automaticky spolu s textom. Môžete rýchlo prejsť na vysvetlivky v dokumente a čítať len tie.

 1. Po otvorení dokumentu s vysvetlivkami stlačte kombináciu klávesov Alt + S a otvorte kartu Referencie .

 2. Ak chcete vybrať možnosť Ďalšia poznámka pod čiarou , stlačením klávesov O a X prejdite na ďalšiu značku odkazu vysvetlivky v dokumente.

  Tip: Ak chcete prejsť na predchádzajúcu referenčnú značku vysvetlivky, stlačte kláves V.

 3. Ak chcete prejsť na text vysvetlivky na konci dokumentu, stlačte kombináciu klávesov Alt + S, H. Ak máte v dokumente poznámky pod čiarou aj vysvetlivky, zobrazí sa okno Zobraziť poznámky . Stlačte kombináciu klávesov Shift + Tab + šípka nadol a potom stlačením klávesu Enter prejdite na vysvetlivky.

 4. Ak chcete začať čítať vysvetlivky, stlačte kombináciu klávesov SR + R.

 5. Ak sa chcete vrátiť na aktuálnu značku odkazu vysvetlivky v tele textu dokumentu, stlačte kombináciu klávesov Alt + S, H.

Prechod na poznámku pod čiarou alebo vysvetlivku

Pri čítaní dokumentu s čítačkou obrazovky môžete prejsť na odkaz na poznámku pod čiarou alebo vysvetlivku a z dokumentu.

 1. Po otvorení dokumentu s poznámkami pod čiarou alebo vysvetlivkami umiestnite kurzor na poznámku pod čiarou alebo na odkaz na vysvetlivku. Ozve sa: "Footnote reference" (Odkaz na poznámku pod čiarou) alebo "Endnote reference" (Odkaz na vysvetlivku).

 2. Ak sa chcete presunúť na text odkazu poznámky pod čiarou na konci strany, stlačte kombináciu klávesov SR + Insert. Ozve sa odkaz na poznámku pod čiarou alebo vysvetlivku, napríklad "Footnote 1" (Poznámka pod čiarou 1).

 3. Ak chcete prečítať poznámku pod čiarou alebo vysvetlivku, stlačte kombináciu klávesov SR + R.

 4. Ak sa chcete vrátiť k pôvodnej značke poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky v tele textu dokumentu, stlačte kombináciu klávesov SR + Shift + Insert.

Pridanie poznámky pod čiarou

Word vloží značku odkazu do základného textu a do dolnej časti strany pridá text odkazu na poznámku pod čiarou.

 1. Po otvorení dokumentu umiestnite kurzor na miesto, kam chcete vložiť poznámku pod čiarou.

 2. Ak chcete otvoriť kartu Odkazy, stlačte kombináciu klávesov Alt + S.

 3. Ak chcete vybrať možnosť Vložiť poznámku pod čiarou , stlačte kláves F. Ozve sa číslo odkazu alebo značka pridaná do textu a zameranie sa presunie do dolnej časti strany.

 4. Napíšte text poznámky pod čiarou.

 5. Po dokončení práce s textom odkazu sa stlačením kombinácie klávesov Alt + S, H vráťte na miesto vloženia značky odkazu na poznámku pod čiarou do základného textu dokumentu.

Pridanie vysvetlivky

Word vloží značku odkazu do základného textu a na koniec dokumentu pridá text odkazu vysvetlivky.

 1. Po otvorení dokumentu umiestnite kurzor na miesto, kam chcete vložiť vysvetlivku.

 2. Ak chcete otvoriť kartu Odkazy, stlačte kombináciu klávesov Alt + S.

 3. Ak chcete vybrať možnosť Vložiť vysvetlivku , stlačte kláves E. Ozve sa značka odkazu alebo číslo pridané do textu a zameranie sa presunie na koniec dokumentu.

 4. Napíšte text vysvetlivky.

 5. Po dokončení práce s textom odkazu sa stlačením kombinácie klávesov Alt + S, H vráťte na miesto vloženia značky odkazu vysvetlivky do základného textu dokumentu.

Prispôsobenie poznámok pod čiarou a vysvetliviek

Môžete zmeniť spôsob, ako sa poznámky pod čiarou a vysvetlivky zobrazujú v dokumente. Môžete napríklad zmeniť formát čísel alebo miesto, na ktorom sa text k odkazu zobrazí v dokumente.

 1. Po otvorení dokumentu s poznámkami pod čiarou alebo vysvetlivkami stlačením kombinácie klávesov Alt + S otvorte kartu Referencie .

 2. Ak chcete otvoriť dialógové okno Poznámka pod čiarou a Vysvetlivka , stlačte kláves Q.

 3. V dialógovom okne môžete vybrať napríklad:

  • Miesto, kde sa v dokumente zobrazí poznámka pod čiarou alebo vysvetlivka.

  • Formát číslovania, ktorý sa má použiť pre každú z nich.

  • Číslo, od ktoré chcete začať.

  • Určuje, či sa má použiť priebežné číslovanie pre celý dokument, alebo či sa má v každej sekcii reštartovať.

   Tipy: Ak chcete znova spustiť číslovanie poznámok pod čiarou alebo vysvetliviek, musíte do dokumentu vložiť aj zlom sekcie:

   1. Umiestnite kurzor na miesto, kde sa má zlom sekcie nachádzať.

   2. Stlačením kombinácie klávesov Alt + P, B otvorte ponuku Zlomy .

   3. Stlačením klávesu so šípkou nadol vyberte požadovaný typ zlomu sekcie a stlačením klávesu Enter ho vložte.

  • Určuje, či sa definované zmeny použijú na celý dokument alebo len na sekciu, v ktorej sa nachádzate.

  Ak sa chcete presúvať medzi poľami a tlačidlami dialógového okna, stlačte kláves Tab. Pomocou klávesov so šípkou prechádzajte medzi možnosťami v poli a stlačením klávesu Enter vyberte požadovanú možnosť.

 4. Ak chcete použiť zmeny v dokumente s existujúcimi poznámkami pod čiarou alebo vysvetlivkami, opakovane stláčajte kláves Tab, kým sa nedostanete na tlačidlo Použiť . Stlačením medzerníka použijete zmeny v dokumente a zavriete dialógové okno.

  Ak chcete použiť nastavenia v dokumente bez existujúcich poznámok pod čiarou alebo vysvetliviek, opakovane stláčajte kláves Tab, kým sa nedostanete na tlačidlo Vložiť . Stlačením medzerníka vložte do dokumentu poznámku pod čiarou alebo vysvetlivku a zavrite dialógové okno.

Poznámka: Ak chcete upraviť vzhľad poznámok pod čiarou a vysvetliviek v dokumente, môžete upraviť štýl textu poznámky pod čiarou a textu vysvetlivky . Ak chcete otvoriť okno Štýl , prejdite na poznámku pod čiarou alebo vysvetlivku, stlačením kombinácie klávesov Shift + F10 otvorte kontextovú ponuku, stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve "Style" (Štýl), a stlačte kláves Enter.

Konvertovanie všetkých poznámok pod čiarou alebo vysvetliviek

Poznámky pod čiarou sa dajú konvertovať na vysvetlivky a naopak.

 1. Po otvorení dokumentu s poznámkami pod čiarou alebo vysvetlivkami stlačením kombinácie klávesov Alt + S otvorte kartu Referencie .

 2. Ak chcete otvoriť dialógové okno Poznámka pod čiarou a Vysvetlivka , stlačte kláves Q.

 3. Opakovane stláčajte kláves Tab, kým sa nedostanete na tlačidlo Konvertovať , a potom ho vyberte stlačením medzerníka. Otvorí sa dialógové okno Konvertovať poznámky .

 4. V dialógovom okne Konvertovať poznámky zmeňte výber pomocou klávesov so šípkami, kým nevybrali požadovanú možnosť. Stlačením klávesu Tab sa presuňte na tlačidlo OK a stlačením medzerníka ho vyberte. Dialógové okno Konvertovať poznámky sa zatvorí a zameranie sa vráti na dialógové okno Poznámka pod čiarou a Vysvetlivka .

 5. V dialógovom okne je vybraté tlačidlo Vložiť . Stlačením medzerníka vykonáte konverziu a zavriete dialógové okno.

Odstránenie poznámok pod čiarou alebo vysvetliviek

Ak chcete odstrániť poznámku pod čiarou alebo vysvetlivku, odstráňte číslo alebo značku odkazu v základom texte, nie v texte odkazu poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky na konci stránky, sekcie alebo dokumentu. Ak odstránite text odkazu, číslo odkazu alebo značka zostanú v dokumente. Keď odstránite číslo odkazu alebo značku, poznámka sa úplne odstráni a zostávajúce čísla odkazov alebo značky sa príslušným spôsobom aktualizujú.

 1. Po otvorení dokumentu s poznámkami pod čiarou alebo vysvetlivkami stlačením kombinácie klávesov Alt + S otvorte kartu Referencie .

 2. Ak chcete vybrať poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky, stlačte kláves O a pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol si prezrite možnosti. Pri presúvaní budete počuť klávesy pre položky.

 3. Ak chcete vybrať poznámku pod čiarou alebo vysvetlivku, stlačte príslušný kláves, napríklad N pre nasledujúcu poznámku pod čiarou. Teraz sa kurzor nachádza pred značkou odkazu poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky v základnom texte.

 4. Ak chcete odstrániť odkaz pomocou Moderátora, dvakrát stlačte kláves Delete. Moderátor oznámi: "Delete" (Odstrániť).

  V aplikácii JAWS stlačte kláves Delete. JAWS oznámi: "Selected blank space" (Vybraté prázdne miesto). Potom znova stlačte kláves Delete. Poznámka pod čiarou alebo vysvetlivka je teraz odstránená.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Pridanie, prečítanie a odstránenie komentárov vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo Worde

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Používanie čítačky obrazovky na prehľadávanie a navigáciu vo Worde

Používajte Word pre Mac s klávesnicou a funkciou VoiceOver, vstavanou čítačkou obrazovky v systéme macOS, na čítanie a prechod na poznámky pod čiarou a vysvetlivky v Word dokumentoch. Môžete tiež pridať nové poznámky pod čiarou a vysvetlivky, ako aj upraviť, konvertovať a odstrániť existujúce. Poznámky pod čiarou sa zvyčajne zobrazujú v dolnej časti stránky a vysvetlivky sa nachádzajú na konci dokumentu alebo sekcie.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre macOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v príručke Začíname s čítačkou obrazovky VoiceOver.

 • Dokumenty odporúčame čítať a upravovať v zobrazení Rozloženie pri tlači. V iných režimoch zobrazenia funkcia VoiceOver nemusí spoľahlivo fungovať.

Obsah tohto článku

Pridanie poznámky pod čiarou

 1. V dokumente prejdite na miesto, kam chcete pridať poznámku pod čiarou.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Command + Option + F. Ozve sa "Footnote" (Poznámka pod čiarou), za tým číslo poznámky a potom "Edit text" (Upraviť text). Zameranie sa presunie na sekciu poznámky pod čiarou.

 3. Napíšte text poznámky pod čiarou.

Pridanie vysvetlivky

 1. V dokumente sa presuňte na miesto, kam chcete pridať vysvetlivku.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Command + Option + E. Ozve sa "Endnote" (Vysvetlivka), za tým číslo poznámky a potom "Edit text" (Upraviť text). Zameranie sa presunie na sekciu vysvetlivky.

 3. Napíšte text vysvetlivky.

Prechod na poznámku pod čiarou alebo vysvetlivku a jej čítanie

Funkcia VoiceOver pri čítaní dokumentu oznamuje poznámky pod čiarou a vysvetlivky.

 1. Keď funkcia VoiceOver oznámi číslo poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky, zastavte režim čítania a stláčajte kláves so šípkou doľava, kým sa neozve číslo poznámky.

 2. Ak chcete prejsť na text poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky, stlačte a podržte kombináciu klávesov Control + Option + Shift a dvakrát rýchlo stlačte medzerník.

  Funkcia VoiceOver prečíta text poznámky. Ak funkcia VoiceOver nespustí čítanie textu poznámky automaticky, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + A.

Prechádzanie poznámkami pod čiarou alebo vysvetlivkami

Z jednej poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky do druhej môžete jednoducho prejsť.

 1. Stláčajte kláves F6, kým sa neozve názov aktuálne vybratej karty, napríklad "Home selected tab" (Vybratá karta Domov).

 2. Stláčajte kombináciu klávesov Control + Option + šípka doľava alebo doprava, kým sa neozve "References, tab" (Odkazy, karta), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Next footnote, menu button" (Ďalšia poznámka pod čiarou, tlačidlo ponuky), potom stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve požadovaná možnosť, a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Zameranie sa presunie na vybratú poznámku. Funkcia VoiceOver prečíta text poznámky.

 4. Ak chcete prejsť na ďalšiu alebo predchádzajúcu poznámku, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + Shift + M, potom stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve požadovaná možnosť, a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

Konvertovanie všetkých poznámok pod čiarou alebo vysvetliviek

Poznámky pod čiarou sa dajú konvertovať na vysvetlivky a naopak.

 1. Stlačte kombináciu klávesov Control + Option + M. Ozve sa: „Menu bar, Apple“ (Panel s ponukami, Apple).

 2. Stláčajte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava, kým sa neozve "Insert" (Vložiť), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 3. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve "Footnote, ellipses" (Poznámka pod čiarou, tri bodky), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Ozve sa: "Footnote and endnote, Location" (Poznámka pod čiarou a vysvetlivka, umiestnenie).

 4. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Convert button" (Tlačidlo Konvertovať), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Ozve sa: "Convert notes, dialog" (Konvertovať poznámky, dialógové okno).

 5. Stláčajte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava, kým sa neozve požadovaná možnosť.

 6. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "OK button" (Tlačidlo OK), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

Odstránenie poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky

 1. V hlavnom texte prejdite na poznámku pod čiarou alebo vysvetlivku, ktorú chcete odstrániť.

 2. Stláčajte kláves Backspace, kým sa neozve: "Footnote" (Poznámka pod čiarou) alebo "Endnote, selection deleted" (Vysvetlivka, výber bol odstránený). Značka poznámky v tele textu aj text poznámky sa odstránia.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Kontrola pravopisu a gramatiky vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo Worde

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Používanie čítačky obrazovky na prehľadávanie a navigáciu vo Worde

Používajte Word pre iOS s funkciou VoiceOver, vstavanou čítačkou obrazovky v systéme iOS, na čítanie a prechod na poznámky pod čiarou a vysvetlivky v Word dokumentoch. Môžete tiež pridať nové poznámky pod čiarou a vysvetlivky alebo odstrániť existujúce. Poznámky pod čiarou sa zvyčajne zobrazujú v dolnej časti stránky a vysvetlivky sa nachádzajú na konci dokumentu alebo sekcie.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o dotykových funkciách v aplikácii Word pre iOS nájdete v téme Návod na dotykové ovládanie Wordu pre iPhone

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

 • Dokumenty odporúčame čítať a upravovať v zobrazení Rozloženie pri tlači. V iných režimoch zobrazenia funkcia VoiceOver nemusí spoľahlivo fungovať.

Obsah tohto článku

Pridanie poznámky pod čiarou

 1. V dokumente prejdite na miesto, kam chcete pridať poznámku pod čiarou, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve "Show ribbon" (Zobraziť pás s nástrojmi), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa názov aktuálne vybratej karty, napríklad "Home, tab" (Domov, karta).

 3. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Ponuka kariet sa rozbalí.

 4. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve "Insert, tab" (Vložiť, karta), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Insert footnote, button" (Vložiť poznámku pod čiarou, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Funkcia VoiceOver oznámi číslo poznámky pod čiarou a zameranie sa presunie na textové pole poznámky pod čiarou v tele dokumentu.

 6. Potiahnite jedným prstom po pravej strane obrazovky, kým sa neozve "Hide ribbon, button" (Skryť pás s nástrojmi, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Klávesnica na obrazovke sa zobrazí v dolnej časti obrazovky.

 7. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte text poznámky pod čiarou.

Pridanie vysvetlivky

 1. V dokumente prejdite na miesto, kam chcete pridať vysvetlivku, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve "Show ribbon" (Zobraziť pás s nástrojmi), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa názov aktuálne vybratej karty, napríklad "Home, tab" (Domov, karta).

 3. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Ponuka kariet sa rozbalí.

 4. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve "Insert, tab" (Vložiť, karta), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Insert endnote, button" (Vložiť vysvetlivku, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Funkcia VoiceOver oznámi číslo vysvetlivky a zameranie sa presunie na textové pole vysvetlivky v tele dokumentu.

 6. Potiahnite jedným prstom po pravej strane obrazovky, kým sa neozve "Hide ribbon, button" (Skryť pás s nástrojmi, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Klávesnica na obrazovke sa zobrazí v dolnej časti obrazovky.

 7. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte text vysvetlivky.

Prechod na poznámku pod čiarou alebo vysvetlivku a jej čítanie

 1. V tele dokumentu ťahajte prstom doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi poznámku pod čiarou alebo vysvetlivku. Ozve sa napríklad "Footnote reference" (Odkaz na poznámku pod čiarou) a potom číslo poznámky pod čiarou.

 2. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Zameranie sa presunie na textové pole poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky a funkcia VoiceOver prečíta poznámku.

Odstránenie poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky

 1. V tele dokumentu ťahajte prstom doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi poznámku pod čiarou alebo vysvetlivku. Ozve sa napríklad "Footnote reference" (Odkaz na poznámku pod čiarou) a potom číslo poznámky pod čiarou.

 2. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Zameranie sa presunie na textové pole poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky.

 3. Pomocou klávesnice na obrazovke odstráňte text z poľa poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Kontrola pravopisu a gramatiky vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Používanie čítačky obrazovky na prehľadávanie a navigáciu vo Worde

Používajte Word pre Android s aplikáciou TalkBack, vstavanou čítačkou obrazovky v Androide, na čítanie poznámok pod čiarou a vysvetliviek v Word dokumentoch a prechod na ne. Môžete tiež pridať nové poznámky pod čiarou a vysvetlivky, ako aj formátovať a odstrániť existujúce. Poznámky pod čiarou sa zvyčajne zobrazujú v dolnej časti stránky a vysvetlivky sa nachádzajú na konci dokumentu alebo sekcie.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o dotykových funkciách v aplikácii Word pre Android nájdete v téme Návod na dotykové ovládanie vo Worde pre Android.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

Obsah tohto článku

Pridanie poznámky pod čiarou

 1. V dokumente prejdite na miesto, kam chcete pridať poznámku pod čiarou, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve "Not checked, More options, switch" (Nezačiarknuté, ďalšie možnosti, prepínač), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa "Tab menu" (Ponuka kariet) a aktuálne vybratá karta, napríklad "Home, selected" (Domov, vybraté).

 3. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka kariet.

 4. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Insert tab“ (Karta Vložiť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Footnote button" (Tlačidlo Poznámka pod čiarou), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zameranie sa presunie na textové pole poznámky pod čiarou a v dolnej časti obrazovky sa zobrazí klávesnica na obrazovke.

 6. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte text poznámky pod čiarou.

Pridanie vysvetlivky

 1. V dokumente prejdite na miesto, kam chcete pridať vysvetlivku, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve "Not checked, More options, switch" (Nezačiarknuté, ďalšie možnosti, prepínač), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa "Tab menu" (Ponuka kariet) a aktuálne vybratá karta, napríklad "Home, selected" (Domov, vybraté).

 3. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka kariet.

 4. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Insert tab“ (Karta Vložiť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Endnote button" (Tlačidlo Vysvetlivka), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zameranie sa presunie na textové pole vysvetlivky a v dolnej časti obrazovky sa zobrazí klávesnica na obrazovke.

 6. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte text vysvetlivky.

Prechod na poznámku pod čiarou alebo vysvetlivku a jej čítanie

 1. TalkBack pri čítaní dokumentu oznamuje poznámky pod čiarou a vysvetlivky. Ozve sa napríklad "Footnote reference" (Odkaz na poznámku pod čiarou) a potom číslo poznámky. Ak chcete prejsť na text poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky, dvakrát ťuknite na obrazovku.

  TalkBack prečíta poznámku automaticky.

Odstránenie poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky

 1. Presuňte sa na značku odkazu na poznámku pod čiarou alebo vysvetlivku, ktorú chcete odstrániť.

 2. Ak chcete otvoriť lokálnu kontextovú ponuku, potiahnite prstom nahor a doprava. Ozve sa: "Alert, Local context menu" (Upozornenie, lokálna kontextová ponuka).

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Actions" (Akcie), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: "Alert, actions" (Upozornenie, akcie).

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Launch context menu" (Kontextová ponuka Spustiť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve "Cut button" (Tlačidlo Vystrihnúť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Odkaz na poznámku pod čiarou alebo vysvetlivku a text poznámky sa odstránia.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Kontrola pravopisu a gramatiky vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Používanie čítačky obrazovky na prehľadávanie a navigáciu vo Worde

PoužívajteWord pre web s klávesnicou a čítačkou obrazovky na čítanie a prechod na poznámky pod čiarou a vysvetlivky v dokumentoch Word. S Moderátorom sme ho testovali v prehliadačoch Microsoft Edge a JAWS a NVDA v prehliadači Chrome, ale môže fungovať s inými čítačkami obrazovky a webovými prehliadačmi, pokiaľ dodržiavajú bežné normy a techniky zjednodušenia ovládania. Naučíte sa pridávať nové poznámky pod čiarou a vysvetlivky, ako aj formátovať a odstraňovať existujúce. Poznámky pod čiarou sa zvyčajne zobrazujú v dolnej časti stránky a vysvetlivky sa nachádzajú na konci dokumentu alebo sekcie.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky so službou Microsoft 365.

 • Ak používate Word pre web, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač použili Microsoft Edge. Keďže Word pre web sa používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Taktiež platí, že bežné klávesové skratky ako F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť) sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na Word pre web.

Obsah tohto článku

Čítanie poznámok pod čiarou

 1. V dokumente stlačením kombinácie klávesov Alt + kláves s logom Windows + S, S, F otvorte tablu poznámky pod čiarou.

 2. Stlačením kombinácie klávesov SR + šípka doprava si môžete prečítať obsah poznámky pod čiarou.

 3. Ak chcete prechádzať medzi poznámkami pod čiarou v dokumente, stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve "Previous footnote, button" (Predchádzajúca poznámka pod čiarou, tlačidlo) alebo "Next footnote, button" (Ďalšia poznámka pod čiarou, tlačidlo), a potom stlačte kláves Enter.

 4. Ak chcete opustiť tablu poznámky pod čiarou, stlačte kláves Esc.

Čítanie vysvetliviek

 1. V dokumente stlačením kombinácie klávesov Alt + kláves s logom Windows + S, S, E otvorte tablu vysvetlivky.

 2. Stlačením klávesu SR + klávesu so šípkou doprava si môžete prečítať obsah vysvetlivky.

 3. Ak chcete prechádzať vysvetlivkami v dokumente, stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve "Previous endnote, button" (Predchádzajúca vysvetlivka, tlačidlo) alebo "Next endnote, button" (Ďalšia vysvetlivka, tlačidlo), a potom stlačte kláves Enter.

 4. Tablu vysvetlivky ukončíte stlačením klávesu Esc.

Prechod na poznámku pod čiarou alebo vysvetlivku

Čítačka obrazovky pri čítaní dokumentu oznamuje poznámky pod čiarou a vysvetlivky.

 1. Keď čítačka obrazovky oznámi číslo poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky, zastavte režim čítania a stláčajte kláves so šípkou doľava, kým sa neozve číslo poznámky, za ktorým nasleduje "Group, footnote" (Skupina, poznámka pod čiarou) alebo "Group, endnote" (Skupina, vysvetlivka), a potom znova číslo poznámky.

 2. Ak chcete prejsť na tablu poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F8.

Pridanie poznámky pod čiarou

 1. V dokumente prejdite na miesto, kam chcete pridať poznámku pod čiarou.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Alt + kláves s logom Windows + S, R, F. Ozve sa: "Editing footnote" (Úprava poznámky pod čiarou).

 3. Zadajte text poznámky pod čiarou.

 4. Ak chcete opustiť tablu poznámky pod čiarou, stlačte kláves Esc.

Pridanie vysvetlivky

 1. V dokumente sa presuňte na miesto, kam chcete pridať vysvetlivku.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Alt + kláves s logom Windows + S, R, E. Ozve sa: "Editing endnote" (Úprava vysvetlivky).

 3. Napíšte text vysvetlivky.

 4. Tablu vysvetlivky ukončíte stlačením klávesu Esc.

Formátovanie poznámok pod čiarou

Môžete zmeniť typ a veľkosť písma a zarážky poznámok pod čiarou. Zmeny možno použiť na jednu alebo všetky poznámky pod čiarou.

 1. V dokumente stlačte kombináciu klávesov Alt + kláves s logom Windows + S, S, F. Ozve sa: "Editing footnote" (Úprava poznámky pod čiarou).

 2. Stláčajte kláves SR + kláves so šípkou doprava, kým sa neozve "Format footnotes, button" (Formátovať poznámky pod čiarou, tlačidlo), a potom stlačte kláves Enter. Ozve sa: "Dialog, Format options" (Dialógové okno, možnosti formátu). Zameranie sa nachádza v ponuke typu písma.

 3. Ak chcete zmeniť typ písma, stlačte kombináciu klávesov Alt + šípka nadol. Rozbalí sa ponuka typu písma. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve požadovaný typ písma, a potom stlačte kláves Enter.

 4. Ak chcete zmeniť veľkosť písma, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Font size" (Veľkosť písma), a potom stlačte kombináciu klávesov Alt + šípka nadol. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve požadovaná veľkosť písma, a potom stlačte kláves Enter.

 5. Ak chcete zmeniť zarážku, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve požadovaná možnosť zarážky. Ozve sa aj to, či je možnosť zapnutá alebo vypnutá. Výber urobíte stlačením klávesu Enter.

 6. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete použiť zmeny len na aktuálnu poznámku pod čiarou, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Apply button" (Tlačidlo Použiť), a potom stlačte kláves Enter.

  • Ak chcete použiť zmeny na všetky poznámky pod čiarou, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Apply to all, button" (Použiť na všetky, tlačidlo), a potom stlačte kláves Enter.

 7. Ak sa chcete vrátiť do základného textu, stlačte kláves Esc.

Formátovanie vysvetliviek

Môžete zmeniť typ a veľkosť písma a odsadenie vysvetliviek. Zmeny možno použiť na jednu alebo všetky vysvetlivky.

 1. V dokumente stlačte kombináciu klávesov Alt + kláves s logom Windows + S, S, E. Ozve sa: "Editing endnote" (Úprava vysvetlivky).

 2. Stláčajte kláves SR + kláves so šípkou doprava, kým sa neozve "Format endnotes, button" (Formátovať vysvetlivky, tlačidlo), a potom stlačte kláves Enter. Ozve sa: "Dialog, format options" (Dialógové okno, možnosti formátu). Zameranie sa nachádza v ponuke typu písma.

 3. Ak chcete zmeniť typ písma, stlačte kombináciu klávesov Alt + šípka nadol. Rozbalí sa ponuka typu písma. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve požadovaný typ písma, a potom stlačte kláves Enter.

 4. Ak chcete zmeniť veľkosť písma, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Font size" (Veľkosť písma), a potom stlačte kombináciu klávesov Alt + šípka nadol. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve požadovaná veľkosť písma, a potom stlačte kláves Enter.

 5. Ak chcete zmeniť zarážku, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve požadovaná možnosť zarážky. Ozve sa aj to, či je možnosť zapnutá alebo vypnutá. Výber urobíte stlačením klávesu Enter.

 6. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete použiť zmeny len na aktuálne vysvetlivky, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Apply button" (Tlačidlo Použiť), a potom stlačte kláves Enter.

  • Ak chcete použiť zmeny na všetky vysvetlivky, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Apply to all, button" (Použiť na všetky, tlačidlo), a potom stlačte kláves Enter.

 7. Ak sa chcete vrátiť do základného textu, stlačte kláves Esc.

Odstránenie poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky

 1. Prejdite na poznámku pod čiarou alebo vysvetlivku, ktorú chcete odstrániť.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + F8 prejdite na tablu poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky.

 3. Odstráňte text v poznámke pod čiarou alebo vysvetlivke.

 4. Stlačením klávesu Esc sa vrátite na referenčné číslo poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky v tele textu.

 5. Stlačením kombinácie klávesov Shift + šípka doľava alebo doprava vyberte číslo odkazu v tele textu a potom stlačte kláves Delete.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Použitie čítačky obrazovky na vkladanie obrázka vo Worde 2016

Klávesové skratky vo Worde

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Používanie čítačky obrazovky na prehľadávanie a navigáciu vo Worde

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Zapojte sa do diskusie
Spýtať sa komunity
Získať podporu
Kontakt

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×