You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.
Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým alebo kognitívnym postihnutím, ktorí používajú program na čítanie obrazovky, ako je napríklad Moderátor od spoločnosti Microsoft, JAWS alebo NVDA s produktmi Microsoft 365. Tento článok je súčasťou balíka obsahu podpory čítačiek obrazovky v službe Microsoft 365, kde nájdete ďalšie informácie o zjednodušení ovládania v našich aplikáciách. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory spoločnosti Microsoft.

Používajte Word s klávesnicou a čítačkou obrazovky na rýchle vykonávanie všetkých základných úloh, ako je napríklad otvorenie, vytvorenie a čítanie dokumentu alebo pridanie čísel strán. Testovali sme ho s čítačkami Moderátor, JAWS a NVDA, ale môže fungovať aj s inými čítačkami obrazovky, pokiaľ dodržujú bežné normy a techniky zjednodušenia ovládania.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

OtvorenieWord

 1. Stlačte kláves Windows, zadajte výraz apotom stlačte kláves Enter. Word sa.

Teraz môžete vytvoriť nový prázdny dokument a pridať text a iný obsah alebo vytvoriť dokument pomocou šablóny s vopred navrhnutým formátovaním. Pokyny nájdete v časti Vytvorenie nového prázdneho dokumentu alebo Práca so šablónami vo Worde pomocou čítačky obrazovky.

Prihlásenie do kontaMicrosoft konta

Prihláste sa do svojhoMicrosoft konta, aby ste z funkcií balíka Word čo najlepšie využiť, a dokumenty môžete mať so sebou bez ohľadu na to, kde práve ste. Môžete tiež otvoriť Word bez prihlásenia.

Poznámka: Ak používate konto organizácie, prihlasovacie kroky sa môžu mierne líšiť. Na dokončenie prihlasovania bude možno potrebné použiť PIN kód alebo kartu Smart Card.

Tip: Ak ste sa po poslednom Word odhlásiť, aplikácia sa otvorí bez výzvy na prihlásenie.

 1. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Otvorte Word. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Sign in to get the most ofOffice ", a potom stlačte kláves Enter.

  • Ak už upravujete dokument a chcete sa prihlásiť, stlačením kombinácie klávesov Alt + S otvorte ponuku Súbor. Potom stlačte klávesy D, S. Ozzve sa: "Accounts" (Kontá).

 2. Zadajte e-mail alebo telefónne číslo, stlačte kláves Enter a potom stlačte kláves Tab. Ozzve sa: "Password" (Heslo).

 3. Zadajte heslo a stlačte kláves Enter.

Otvorenie naposledy použitého dokumentu

Všetky dokumenty, na ktorých ste naposledy pracovali, nájdete na jednom mieste, aby ste mohli rýchlo vyzdvihnúť, kde ste opustili.

 1. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • OtvorteWord a potom stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve názov naposledy ého dokumentu.

  • Ak už upravujete dokument a chcete otvoriť ďalší, stlačením kombinácie klávesov Alt + F otvorte ponuku Súbor a potom stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve názov naposledy ého dokumentu.

 2. Stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve názov dokumentu, ktorý chcete použiť, a potom ho otvorte stlačením klávesu Enter.

Vytvorenie nového prázdneho dokumentu

 1. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Otvorte Word. Zameranie je na možnosti vytvorenia nového prázdneho dokumentu a ozzve sa: "Blank document" (Prázdny dokument).

  • Ak už upravujete dokument a chcete vytvoriť nový, stlačením kombinácie klávesov Alt + F otvorte ponuku Súbor a potom stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: "Blank document" (Prázdny dokument).

 2. Ak chcete vybrať a otvoriť prázdny dokument, stlačte kláves Enter. Ozzve sa predvolený názov dokumentu a potom "Editing" (Úpravy). Zameranie sa presunie na oblasť úprav v tele dokumentu.

Teraz môžete do dokumentu začať pridávať text a iný obsah. Pokyny na vloženie a formátovanie textu v dokumente nájdete v časti Používanie čítačky obrazovky na vkladanie a zmenu textu vo Worde.

Uloženie dokumentu

Word chcete, aby sa dokument automatickyOneDrive aleboSharePointvtedy, keď je zapnuté automatické ukladanie. Pokyny na zapnutie automatického ukladania nájdete včasti Zapnutie automatického ukladania.

Ak automatické ukladanie nie je zapnuté alebo ak chcete uložiť dokument pod iným názvom, do iného umiestnenia alebo v inom formáte, môžete dokument uložiť napríklad manuálne do počítača. Pokyny nájdete v časti Lokálne uloženie dokumentu. Prípadne môžete dokument manuálne uložiť do online umiestnenia. Pokyny nájdete v časti Uloženie dokumentu do OneDrive alebo SharePoint.

Pokyny na uloženie dokumentu vo formáte PDF nájdete v časti Uloženie dokumentu vo formáte PDF.

Pokyny na používanie ďalších možností ukladania nájdete v časti Uloženie dokumentu vo Worde pomocou čítačky obrazovky.

Čítanie dokumentu

Ak chcete používať klávesové skratky na čítanie textu, umiestnite zameranie na oblasť tela dokumentu.

 • Ak chcete začať čítať od miesta, kde sa nachádza kurzor v Moderátorovi, stlačte kombináciu klávesov SR + Ctrl + R alebo kláves SR + šípka nadol. V prípade JAWS stlačte kláves SR + Page up. V prípade NVDA stlačte kombináciu klávesov SR + šípka nadol.

 • Ak chcete prečítať aktuálnu stranu pomocou Moderátora, stlačte kombináciu klávesov SR + Ctrl + I. 

 • Ak chcete prečítať aktuálny odsek pomocou Moderátora, stlačte kombináciu klávesov SR + Ctrl + K. V prípade JAWS stlačte na numerickej klávesnici kombináciu klávesov Ctrl + 5.

 • Ak chcete prečítať ďalší riadok s moderátorom, stlačte kombináciu klávesov SR + O. V prípade JAWS a NVDA stlačte kláves so šípkou nadol.

 • Ak chcete prečítať predchádzajúci riadok s moderátorom, stlačte kombináciu klávesov SR + U. V prípade JAWS a NVDA stlačte kláves so šípkou nahor.

 • Ak chcete prečítať ďalšie slovo pomocou Moderátora, stlačte kombináciu klávesov SR + L alebo SR + Ctrl + kláves so šípkou doprava. V prípade JAWS stlačte kláves SR + kláves so šípkou doprava. V prípade NVDA stlačte kombináciu klávesov Ctrl + šípka doprava.

 • Ak chcete prečítať predchádzajúce slovo pomocou Moderátora, stlačte kombináciu klávesov SR + J alebo KLÁVES SR + Ctrl + šípka doľava. Ak sa nachádzate v JAWS, stlačte kláves SR + kláves so šípkou doľava. V prípade NVDA stlačte kombináciu klávesov Ctrl + šípka doľava.

 • Ak chcete čítanie ukončiť, stlačte kláves Ctrl.

Podrobné zoznamy klávesových skratiek na čítanie textu nájdete v používateľskej príručke čítačky obrazovky. V Moderátorovi si pozrite časť Kapitola 4: Čítanie textu. V prípade JAWS si pozrite časť Príkazy na čítanie v JAWS. V prípade NVDA si pozrite časť Používateľská príručka NVDA.

Použitie štýlov

Dodáte dokumentu jednotný vzhľad pomocou vstavaných štýlov. Používanie štýlov môže tiež zlepšiť zjednodušenie ovládania a použiteľnosť dokumentu. Ak chcete do dokumentu vložiť obsah, použite vstavané štýly nadpisov. 

 1. Umiestnite kurzor na miesto, kde chcete použiť štýl.

 2. Ak chcete otvoriť ponuku Štýly, stlačte kombináciu klávesov Alt + H, L.

 3. Pomocou klávesov so šípkami môžete prehľadávať zoznam dostupných štýlov.

 4. Keď budete počuť požadovaný štýl, stlačením klávesu Enter ho použite v dokumente.

Navigácia podľa nadpisov

Ak ste v dokumente použili štýly nadpisov, môžete na rýchly prechod z nadpisov na nadpis použiť navigačnú tablu.

 1. Ak chcete zapnúť navigačnú tablu,stlačte kombináciu klávesov Alt + O, V. Ozzve sa: "Navigation, Search document" (Navigácia, hľadať v dokumente).

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve názov aktuálne vybratej karty, napríklad "Pages" (Strany). Stláčajte kláves so šípkou doľava, kým sa neozve "Headings" (Nadpisy).

 3. Stláčaním klávesu Tab alebo kombinácie klávesov Shift + Tab môžete prehľadávať zoznam nadpisov. Čítačka obrazovky oznamuje pri presúvanie nadpisy.

 4. Ak sa chcete presunúť na nadpis v tele dokumentu, stlačte kláves Enter. Zameranie sa presunie na začiatok riadka záhlavia.

Vyhľadávanie v dokumente

Pomocou vyhľadávania môžete v dokumente rýchlo nájsť určité slovo alebo prvok, ako napríklad grafiku.

Vyhľadanie slova

 1. Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F. Ozzve sa: "Navigation, Search document" (Navigácia, hľadať v dokumente).

 2. Zadajte vyhľadávané výrazy. Počas písania sa zoznam výsledkov vyhľadávania aktualizuje.

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Search results list" (Zoznam výsledkov vyhľadávania) a za tým prvý výsledok hľadania.

 4. Stláčaním klávesu so šípkou nadol sa môžete posúvať v zozname výsledkov. Čítačka obrazovky oznámi výsledky.

 5. Keď budete počuť výsledok hľadania, ktorý hľadáte, stlačením klávesu Enter presuňte zameranie na telo dokumentu, kde sa dá nájsť hľadané slovo.

Vyhľadanie prvku

Vyhľadajte konkrétny prvok, napríklad grafiku, tabuľku alebo komentár od konkrétnej osoby.

 1. Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F. Ozzve sa: "Navigation, Search a document" (Navigácia, Vyhľadávanie v dokumente).

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Search, split button" (Hľadať, rozdelené tlačidlo), a potom stlačením kombinácie klávesov Alt + šípka nadol rozbaľte ponuku.

 3. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve požadovaný prvok, ako napríklad „Graphic“ (Grafika), a potom ho vyberte stlačením klávesu Enter.

  Ak prvok obsahuje vedľajšiu ponuku, ozzve sa prvok a potom "Collapsed, menu item" (Zbalené, položka ponuky). Stlačením klávesu so šípkou doprava rozbaľte ponuku a potom stlačením klávesov so šípkou nahor alebo nadol prejdite na vedľajšiu ponuku.

 4. Zameranie sa presunie na nasledujúce tlačidlo s výsledkom. Stláčaním klávesu Enter budete prechádzať cez výsledky.

Pridanie čísel strán

 1. Stlačte kombináciu klávesov Alt + N, N, U. Ozzve sa: "Top of page" (Horná časť strany). Otvorí sa ponuka Číslo strany a zameranie sa presunie na prvú možnosť.

 2. Ak chcete prehľadávať ponuku, stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve požadovaná možnosť, a potom stlačte kláves Enter. Otvorí sa zoznam štýlov s číslami strán.

 3. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve požadovaná možnosť, a potom stlačte kláves Enter.

 4. Ak chcete pridať čísla strán v hornej alebo dolnej časti strany alebo na jej okraji, otvorí sa tabla Hlavička alebo Päta. Ak chcete zavrieť tablu a vrátiť sa do režimu úprav v dokumente, stlačte kláves Esc.

Tlač dokumentov

Ak potrebujete ťažké kópie svojich dokumentov Word, môžete ich jednoducho vytlačiť. Ak nemáte okamžitý prístup k tlačiarni, môžete dokument vytlačiť vo formáte PDF a uložiť ho do počítača.

Tlač dokumentu pomocou tlačiarne 

 1. Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + P. Otvorí sa dialógové okno Tlačiť. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete tlačiť s predvolenými nastaveniami, stlačte kláves Enter.

  • Ak chcete nastavenia tlače zmeniť, stlačením klávesu Tab sa môžete presúvať medzi jednotlivými možnosťami. Ak chcete otvoriť zoznam možností, stlačte medzerník. Ak sa chcete v zozname možností presúvať, stlačte klávesy so šípkou. Požadovanú možnosť vyberte stlačením klávesu Enter. Ak chcete vykonať tlač s novými nastaveniami, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Print button“ (Tlačidlo Tlačiť), a potom stlačte kláves Enter.

Tlač dokumentu do PDF súboru 

 1. Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + P. Otvorí sa dialógové okno Tlačiť.

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Printer, Which printer" (Tlačiareň, ktorá tlačiareň), a stlačením medzerníka rozbaľte ponuku Tlačiareň. Stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve "Microsoft, Print to PDF" (Microsoft, Tlačiť do PDF), a stlačte kláves Enter.

 3. Stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve "Print button" (Tlačidlo Tlačiť), a stlačte kláves Enter.

 4. Otvorí sa dialógové okno Uložiť tlačový výstup ako. Zameranie je na textovom poli Názov súboru. Zadajte názov dokumentu. Potom pomocou klávesu Tab a klávesov so šípkami prejdite na umiestnenie, kam chcete uložiť tlačový výstup. Keď ste na správnom mieste, stlačením kombinácie klávesov Alt + S uložte súbor vo formáte PDF.

Zmena motívu aplikácie na zvýšenie kontrastu

Používanie Word môže byť jednoduchšie, ak nastavíte motív s väčším kontrastom.

Poznámka: Zmena motívu aplikácie ovplyvní všetky vaše Microsoft 365 aplikácie.

 1. Vo Word stlačte kombináciu klávesov Alt + F, D, Y a potom 2. Zameranie sa presunie na Office Motív v ponuke Súbor. Ozzve sa Office motív", za ktorým nasleduje aktuálne vybratý motív. 

 2. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým nenájdete motív, ktorý chcete použiť, a stlačte kláves Enter. Ak chcete zobraziť najvyšší kontrast, vyberte položku tmavosivá.

 3. Ak chcete ukončiť ponuku Súbory a vrátiť sa do tela dokumentu, stlačte kláves Esc.

Tip: Informácie o výbere motívov s vyšším kontrastom vo Windows nájdete v témach Použitie farby a kontrastu na zjednodušenie ovládania v programe Microsoft 365 a Zjednodušenie Windows zobrazenie.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Použitie čítačky obrazovky na vkladanie obrázka vo Worde 2016

Kontrola pravopisu a gramatiky vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo Worde

Klávesové skratky ponuky Súbor vo Office pre Windows

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Používanie čítačky obrazovky na prehľadávanie a navigáciu vo Worde

Používajte Word pre Mac s klávesnicou a čítačkou obrazovky VoiceOver, vstavanou čítačkou obrazovky pre Mac OS, ktoré vám pomôžete rýchlo vykonávať všetky dôležité základné úlohy, ako je napríklad otvorenie, vytvorenie a čítanie dokumentu alebo pridanie čísel strán.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre macOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v príručke Začíname s čítačkou obrazovky VoiceOver.

 • Dokumenty odporúčame čítať a upravovať v zobrazení Rozloženie pri tlači. Funkcia VoiceOver nemusí spoľahlivo fungovať v iných režimoch zobrazenia.

Obsah tohto článku

OtvorenieWord pre Mac

 1. Ak chcete prejsť do zoznamu Aplikácie vo Finderi, stlačtekombináciu klávesov Shift + Command + A.

 2. Zadajte M a prejdite priamo k aplikáciám, ktoré sa začínajú na "M", a potom stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: "Microsoft Word application" (Nová aplikácia).

 3. Ak chcete otvoriť Word pre Mac, stlačte kombináciu klávesov Command + šípka nadol.

Teraz môžete vytvoriť nový prázdny dokument a pridať text a iný obsah alebo vytvoriť dokument pomocou šablóny s vopred navrhnutým formátovaním. Pokyny nájdete v časti Vytvorenie nového prázdneho dokumentu alebo Práca so šablónami vo Worde pomocou čítačky obrazovky.

Prihlásenie do konta Microsoft konta

Prihláste sa do svojhoMicrosoft konta, aby ste z funkcií balíkaWord pre Mac čo najlepšie využiť, a dokumenty môžete mať so sebou bez ohľadu na to, kde práve ste. Môžete tiež otvoriť Word bez prihlásenia.

Poznámka: Ak používate konto organizácie, prihlasovacie kroky sa môžu mierne líšiť. Na dokončenie prihlasovania bude možno potrebné použiť PIN kód alebo kartu Smart Card.

Tip: Ak ste sa po poslednom Word odhlásiť, aplikácia sa otvorí bez výzvy na prihlásenie.

 1. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • OtvorteWord pre Mac.

  • Ak už upravujete dokument a chcete sa prihlásiť, stlačte kombináciu klávesov Shift + Command + P. Ozzve sa: "New from template" (Nové zo šablóny).

 2. Otvorí sa vám zobrazenie šablón. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: "Sign in, account settings, menu button" (Prihlásiť sa, nastavenia konta, tlačidlo ponuky).

 3. Stlačte medzerník. Otvorí sa dialógové okno Prihlásenie. Ozzve sa: "Type your email or phone number" (Zadajte e-mail alebo telefónne číslo).

 4. Zadajte e-mail alebo telefónne číslo a potom stlačte kláves Return. Funkcia VoiceOver oznámi: „Password, secure edit text“ (Heslo, zabezpečená úprava textu).

 5. Zadajte heslo a stlačte kláves Return. Ak sa ozzve "Start using Word button" (Tlačidlo Začať používať Word), stlačením medzerníka prejdite do aplikácie.

Otvorenie naposledy použitého dokumentu

Všetky dokumenty, na ktorých ste naposledy pracovali, nájdete na jednom mieste, aby ste mohli rýchlo vyzdvihnúť, kde ste opustili.

 1. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • OtvorteWord pre Mac.

  • Ak už upravujete dokument a chcete otvoriť ďalší, stlačte kombináciu klávesov Shift + Command + P. Ozzve sa: "New from template" (Nové zo šablóny). 

 2. Otvorí sa vám zobrazenie šablón. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Recent, radio button" (Nedávne, prepínač), a potom stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník otvorte zoznam Naposledy použité.

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Entering recent files table" (Zadávanie tabuľky naposledy použitých súborov), za ktorým nasleduje názov a podrobnosti prvého dokumentu v zozname. Ak prvý dokument nie je ten, ktorý chcete, stláčajte kláves so šípkou nadol, kým nenájdete ten správny.

 4. Vybratý dokument otvoríte stlačením klávesu Return.

Vytvorenie nového prázdneho dokumentu

 1. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • OtvorteWord pre Mac.

  • Ak už upravujete dokument a chcete vytvoriť nový, stlačte kombináciu klávesov Shift + Command + P. Ozzve sa: "New from template" (Nové zo šablóny).

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: "Entering collection, collection one item selected, blank document" (Zadávanie kolekcie, vybratá kolekcia jednej položky, prázdny dokument).

 3. Stlačte kombináciu klávesov Control + Option + Shift + šípka nadol a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Otvorí sa prázdny dokument a zameranie sa presunie na oblasť úprav v tele dokumentu.

Teraz môžete do dokumentu začať pridávať text a iný obsah. Pokyny na vloženie a formátovanie textu v dokumente nájdete v časti Používanie čítačky obrazovky na vkladanie a zmenu textu vo Worde.

Uloženie dokumentu

Word chcete, aby sa dokument automatickyOneDrive aleboSharePointvtedy, keď je zapnuté automatické ukladanie.

Pokyny na uloženie kópie dokumentu do počítača alebo vo formáte PDF nájdete v časti Uloženie dokumentu vo Worde pomocou čítačky obrazovky.

Čítanie dokumentu

Ak chcete používať príkazy na čítanie textu, zameranie sa musí nachádzať v oblasti základného textu dokumentu.

 • Ak chcete prečítať celý text od umiestnenia kurzora po koniec, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + A.

 • Ak chcete prečítať aktuálny odsek, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + P.

 • Ak chcete prečítať ďalší alebo predchádzajúci riadok, stlačte kláves so šípkou nadol alebo nahor.

 • Ak chcete prečítať ďalšie alebo predchádzajúce slovo, stlačte kláves so šípkou doprava alebo doľava.

Tip: Informácie o navigácii v poznámkach pod čiarou alebo komentároch v dokumente nájdete v časti Čítanie a úprava poznámok pod čiarou a vysvetliviek vo Worde pomocou čítačky obrazovky alebo Pridávanie, čítanie a odstraňovanie komentárov vo Worde pomocou čítačky obrazovky.

Podrobný zoznam klávesových skratiek na čítanie textu nájdete v téme Kapitola 4. Práca s textom.

Navigácia podľa nadpisov

Ak ste v dokumente použili štýly nadpisov, môžete na rýchly prechod z nadpisov na nadpis použiť navigačnú tablu.

Zapnutie navigačnej tably 

 1. Stláčajte kombináciu klávesov Command + F6, kým sa neozve názov aktuálnej karty, napríklad „Home, selected, tab“ (Domov, vybraté, karta).

 2. Stláčajte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava, kým sa neozve "View, tab" (Zobraziť, karta), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Navigation pane, toggle button" (Navigačná tabla, prepínacie tlačidlo), a potom stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník zapnite tablu.

Použitie navigačnej tably

 1. Ak chcete zameranie presunúť na navigačnú tablu, stláčajte kombináciu klávesov Command + F6, kým sa neozve: „Thumbnails pane, selected“ (Okno s miniatúrami, vybraté).

 2. Stláčajte kombináciu klávesov Control + Option + šípka doprava, kým sa neozve "Document map, tab" (Mapa dokumentu, karta), a potom stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník otvorte mapu dokumentu.

 3. Stláčajte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava, kým sa neozve "Table" (Tabuľka), a potom stlačením kombinácie klávesov Control + Option + Shift + šípka nadol otvorte tabuľku nadpisov.

 4. Ak sa chcete presúvať medzi nadpismi, stláčajte kláves so šípkou nadol alebo nahor, kým nenájdete želaný nadpis, a potom stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník presuňte zameranie na začiatok nadpisu v tele dokumentu.

Vyhľadávanie v dokumente

Pomocou vyhľadávania môžete v dokumente rýchlo nájsť určité slovo alebo prvok, ako napríklad grafiku.

Vyhľadanie slova

 1. Stlačte kombináciu klávesov Shift + Command + H. Ozzve sa: "Search document, combo box" (Hľadať v dokumente, rozbaľovacie pole).

 2. Zadajte hľadané slovo. Počas písania sa zoznam výsledkov vyhľadávania aktualizuje.

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Matches, result" (Zhody, výsledok), a potom stlačením kombinácie klávesov Control + Option + šípka nadol presuňte zameranie do zoznamu výsledkov.

 4. Ak chcete prechádzať zoznamom výsledkov hľadania, stlačte kláves so šípkou nahor alebo nadol.

 5. Keď budete počuť výsledok hľadania, ktorý chcete v dokumente upraviť, stlačením klávesu Tab presuňte zameranie na telo dokumentu a vykonajte požadované zmeny.

Vyhľadanie prvku

 1. Stlačte kombináciu klávesov Shift + Command + H. Ozzve sa: "Search document, combo box" (Hľadať v dokumente, rozbaľovacie pole).

 2. Ak chcete otvoriť ponuku vyhľadávania, stlačte kláves so šípkou nadol.

 3. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve požadovaný prvok, ako napríklad „Graphic“ (Grafika), a potom stlačte medzerník. Zhodujúce sa prvky sú v dokumente zvýraznené.

 4. Ak chcete presunúť zameranie späť na telo dokumentu, stláčajte kláves Tab, kým funkcia VoiceOver nezačne čítať obsah dokumentu.

Pridanie čísel strán

 1. Stláčajte kombináciu klávesov Command + F6, kým sa neozve názov aktuálnej karty, napríklad „Home, selected, tab“ (Domov, vybraté, karta).

 2. Stláčajte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava, kým sa neozve "Insert, tab" (Vložiť, karta), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 3. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve "Page numbers, menu button" (Čísla strán, tlačidlo ponuky), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Ozzve sa: "Page number" (Číslo strany). Stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 4. Otvorí sa dialógové okno Čísla strán. Zameranie sa nachádza v ponuke Pozícia. Ak chcete nastaviť umiestnenie čísel na strane, stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve požadovaná možnosť, a potom stlačte medzerník.

 5. Ak chcete nastaviť zarovnanie čísla strany, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve aktuálne zarovnanie a "Alignment" (Zarovnanie). Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve požadovaná možnosť, a potom stlačte medzerník.

 6. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: "Show number on first page, checked checkbox" (Zobraziť číslo na prvej strane, začiarknuté políčko). Ak nechcete, aby sa číslo strany na prvej strane dokumentu nachádzalo, stlačte medzerník.

 7. Ak chcete pridať do dokumentu čísla strán, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "OK button" (Tlačidlo OK), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Pridajú sa čísla strán a zameranie sa presunie na telo dokumentu.

Tlač dokumentov

Ak potrebujete ťažké kópie svojich dokumentov Word, môžete ich jednoducho vytlačiť. Ak nemáte okamžitý prístup k tlačiarni, môžete dokument vytlačiť vo formáte PDF a uložiť ho do počítača.

Tlač dokumentu pomocou tlačiarne

 1. Stlačte klávesovú skratku Command + P. Otvorí sa dialógové okno Tlačiť. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete tlačiť s predvolenými nastaveniami, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Print button" (Tlačidlo Tlačiť), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

  • Ak chcete nastavenia tlače zmeniť, stlačením klávesu Tab sa môžete presúvať medzi jednotlivými možnosťami. Ak chcete otvoriť zoznam možností, stlačte medzerník. Ak sa chcete v zozname možností presúvať, stlačte klávesy so šípkou. Požadovanú možnosť vyberiete stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník. Ak chcete tlačiť s novými nastaveniami, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Print button" (Tlačidlo Tlačiť), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

Tlač dokumentu do PDF súboru

 1. Stlačte klávesovú skratku Command + P. Otvorí sa dialógové okno Tlačiť.

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "PDF menu button" (Tlačidlo ponuky PDF) a stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve "Save as PDF" (Uložiť ako PDF), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 3. Ozzve sa "Save As" (Uložiť ako) a potom názov dokumentu. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Where" (Kde), a stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 4. Stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve umiestnenie, kam chcete uložiť tlačový výstup, a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 5. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Save button" (Tlačidlo Uložiť), a stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník uložte súbor vo formáte PDF.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Použitie čítačky obrazovky na vkladanie obrázka vo Worde 2016

Kontrola pravopisu a gramatiky vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Používanie čítačky obrazovky na prehľadávanie a navigáciu vo Worde

Používajte Word pre iOS VoiceOver, vstavanou čítačkou obrazovky v systéme iOS, na vykonávanie všetkých základných úloh, ako je napríklad otvorenie, vytvorenie a čítanie dokumentu alebo pridanie čísel strán.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

 • Dokumenty odporúčame čítať a upravovať v zobrazení Rozloženie pri tlači. Funkcia VoiceOver nemusí spoľahlivo fungovať v iných režimoch zobrazenia.

Obsah tohto článku

OtvorenieWord pre iOS

 1. V iPhone vyhľadajte tlačidlo aplikácieWord pre iOS a dvakrát ťuknite na obrazovku. Word s výberom na karte Nové.

Teraz môžete vytvoriť nový prázdny dokument a pridať text a iný obsah alebo vytvoriť dokument pomocou šablóny s vopred navrhnutým formátovaním. Pokyny nájdete v časti Vytvorenie nového prázdneho dokumentu alebo Práca so šablónami vo Worde pomocou čítačky obrazovky. 

Prihlásenie do kontaMicrosoft konta

Prihláste sa do svojhoMicrosoft konta, aby ste z funkcií balíka Word pre iOS čo najlepšie využiť, a dokumenty so sebou môžete mať vždy po svojom. Môžete tiež otvoriť Word bez prihlásenia.

Poznámka: Ak používate konto organizácie, prihlasovacie kroky sa môžu mierne líšiť. Na dokončenie prihlasovania bude možno potrebné použiť PIN kód alebo kartu Smart Card.

Tip: Ak ste sa po poslednom Word odhlásiť, aplikácia sa otvorí bez výzvy na prihlásenie.

 1. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Otvorte Word pre iOS.

  • Ak už upravujete dokument a chcete sa prihlásiť, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve "Close file" (Zavrieť súbor), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ak máte neuložené zmeny, zobrazí sa výzva na uloženie dokumentu. Pokyny na uloženie dokumentu nájdete v časti Uloženie dokumentu vo Worde pomocou čítačky obrazovky.

 2. Ťahajte prstom doľava, kým sa neozve "Signed out, Navigation pane, button" (Odhláste sa, navigačná tabla, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ozzve sa: "Sign in" (Prihlásiť sa). Dvakrát ťuknite na obrazovku. Ťuknite v blízkosti hornej časti obrazovky štyrmi prstami a potiahnite prstami doprava, kým sa neozve: "Email, phone, orSkype, text field, required" (E-mail, telefón aleboSkype, textové pole, povinné).

 4. Dvakrát ťuknite na obrazovku a potom pomocou klávesnice na obrazovke zadajte e-mailovú adresu, telefónne číslo aleboSkype adresu.

 5. Ťuknite štyrmi prstami do hornej časti obrazovky a potom ťahajte doprava, kým sa neozve "Next button" (Tlačidlo Ďalej), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozzve sa "Enter password" (Zadajte heslo) alebo "Secure text field" (Zabezpečené textové pole).

 6. Dvakrát ťuknite na obrazovku a potom pomocou klávesnice na obrazovke zadajte svoje heslo.

 7. Ťuknite štyrmi prstami v blízkosti hornej časti obrazovky, potom ťahajte doprava, kým sa neozve "Sign in" (Prihlásiť sa), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Otvorenie naposledy použitého dokumentu

Všetky dokumenty, na ktorých ste naposledy pracovali, nájdete na jednom mieste, aby ste mohli rýchlo vyzdvihnúť, kde ste opustili.

 1. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Otvorte Word pre iOS. Ozzve sa: "New heading" (Nový nadpis). Ťuknite štyrmi prstami v blízkosti dolnej časti obrazovky a potom ťahajte doľava, kým sa neozve "Home tab" (Karta Domov), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak už upravujete dokument a chcete otvoriť iný, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve "Close file" (Zavrieť súbor), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ak máte neuložené zmeny, zobrazí sa výzva na uloženie dokumentu. Pokyny na uloženie dokumentu nájdete v časti Uloženie dokumentu vo Worde pomocou čítačky obrazovky. Ozzve sa: "Home heading" (Nadpis Domov).

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve názov želanej časti dokumentu, a dvojitým ťuknutím na obrazovku ho otvorte.

Vytvorenie nového prázdneho dokumentu

 1. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Otvorte Word pre iOS. Ozzve sa: "New heading" (Nový nadpis).

  • Ak už upravujete dokument a chcete vytvoriť nový, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve "Close file" (Zavrieť súbor), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ak máte neuložené zmeny, zobrazí sa výzva na uloženie dokumentu. Pokyny na uloženie dokumentu nájdete v časti Uloženie dokumentu vo Worde pomocou čítačky obrazovky. Ozzve sa: "Home heading" (Nadpis Domov). Ťuknite v blízkosti dolnej časti obrazovky štyrmi prstami, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve "New tab" (Nová karta), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozzve sa: "New heading" (Nový nadpis).

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Blank document" (Prázdny dokument), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa nový prázdny dokument. Zameranie je na tele dokumentu. Ozzve sa: "Page one content" (Obsah strany jeden). Zobrazí sa klávesnica na obrazovke.

  Poznámka: Ak nemôžete získať prístup do oblasti úprav alebo otvoriť klávesnicu na obrazovke, skontrolujte nastavenia rotora funkcie VoiceOver. Pokyny nájdete v časti Používanie čítačky obrazovky na vkladanie a zmenu textu vo Worde.

  Teraz môžete do dokumentu začať pridávať text a iný obsah. Pokyny na vloženie a formátovanie textu v dokumente nájdete v časti Používanie čítačky obrazovky na vkladanie a zmenu textu vo Worde. 

Uloženie dokumentu

Word chcete, aby sa dokument automatickyOneDrive aleboSharePointvtedy, keď je zapnuté automatické ukladanie. 

Pokyny na uloženie kópie dokumentu do telefónu alebo vo formáte PDF nájdete v časti Uloženie dokumentu vo Worde pomocou čítačky obrazovky.

Čítanie dokumentu

Ak chcete v zobrazení na úpravy použiť gestá na čítanie textu, umiestnite zameranie na oblasť tela dokumentu.

 • Ak chcete čítať celý text na strane, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Page" (Strana), za tým číslo aktuálnej strany a výraz "Content" (Obsah), napríklad "Page one, Content" (Strana jeden, obsah). Funkcia VoiceOver začne čítať celú stranu.

 • Ak chcete čítať po riadkoch, umiestnite jeden prst na stranu a potiahnite ho smerom nadol. Keď sa budete nachádzať na riadku, funkcia VoiceOver ho prečíta.

 • Ak chcete zmeniť spôsob čítania textu, aktivujte rotor a vyberte napríklad možnosť Slová alebo Znaky. Ak chcete čítať text po jednom slove alebo znaku, potiahnite prstom nahor alebo nadol.

 • Ak chcete čítanie ukončiť, ťuknite na obrazovku raz dvoma prstami.

Podrobný zoznam gest na čítanie textu nájdete v časti Informácie o gestách funkcie VoiceOver v iPhone.

Vyhľadávanie v dokumente

 1. Ťuknite štyrmi prstami v blízkosti hornej časti obrazovky a potom ťahajte doprava, kým sa neozve "Find button" (Tlačidlo Hľadať), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozzve sa: "Search, text field, is editing" (Vyhľadávanie, textové pole, úpravy). Zobrazí sa klávesnica na obrazovke.

 2. Hľadané slová napíšte na klávesnici na obrazovke. Funkcia VoiceOver oznámi počet zhôd.

 3. Ak sa chcete presúvať medzi výsledkami hľadania, ťuknite v hornej časti obrazovky štyrmi prstami, potom ťahajte doprava, kým sa neozve "Previous search result" (Výsledky predchádzajúceho hľadania) alebo "Next search result" (Nasledujúci výsledok hľadania), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ak chcete zavrieť panel hľadania a zameranie presunúť na výsledok hľadania v tele dokumentu, potiahnite dvoma prstami gesto Z. Ozzve sa: "Leaving search" (Odchod z vyhľadávania).

Pridanie čísel strán

 1. Ťuknite v blízkosti hornej časti obrazovky štyrmi prstami, potom ťahajte doprava, kým sa neozve "Show ribbon" (Zobraziť pás s nástrojmi), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozzve sa názov aktuálne vybratej karty, napríklad "Home tab" (Karta Domov).

 2. Dvakrát ťuknite na obrazovku, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve "Insert, tab" (Vložiť, karta), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Page numbers, button" (Čísla strán, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ťahajte prstom doprava, budete počuť požadovanú možnosť čísla strany, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Otvorí sa tabla hlavičky a päty s aktivovaou klávesnicou na obrazovke. Ak chcete upraviť číslo strany, zadajte nové číslo strany. Ak chcete opustiť tablu, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým funkcia VoiceOver neprečíta obsah dokumentu, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Tlač dokumentov

Tlačte dokumenty Word priamo zo svojho zariadenia iPhone v tlačiarni s podporou airprintu. Ďalšie informácie o aplikácii AirPrint a podporovaných tlačiarňach nájdete v časti Použitie funkcie AirPrint na tlač z iPhone, iPad alebo iPodu touch.

Ak nemáte okamžitý prístup k tlačiarni, môžete dokument vytlačiť vo formáte PDF a uložiť ho do telefónu.

Tlač dokumentu pomocou tlačiarne 

Predtým, než začnete, skontrolujte, či sú iPhone a tlačiareň pripojené k tej istej Wi-Fi sieti. 

 1. Ťuknite v blízkosti hornej časti obrazovky štyrmi prstami, potiahnite prstami doprava, kým sa neozve "File button" (Tlačidlo Súbor), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka Súbor.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Print button" (Tlačidlo Tlačiť), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozzve sa: "Air print button" (Tlačidlo Air Print).

 3. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa dialógové okno Možnosti tlačiarne.

 4. Potiahnite prstom, kým sa neozve: "Printer, select printer button" (Tlačiareň, tlačidlo vybrať tlačiareň). Dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa zoznam dostupných tlačiarní s tlačou AirPrint. Potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve meno tlačiarne, ktorú chcete vybrať, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ak chcete tlačiť s použitím predvolených nastavení, potiahnite v ponuke Možnosti tlačiarne prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve „Print button“ (Tlačidlo Tlačiť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Tlač dokumentu do PDF súboru 

 1. Ťuknite v blízkosti hornej časti obrazovky štyrmi prstami, potiahnite prstami doprava, kým sa neozve "File button" (Tlačidlo Súbor), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka Súbor.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Print button" (Tlačidlo Tlačiť), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozzve sa: "Air print button" (Tlačidlo Air Print).

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Open in another app" (Otvoriť v inej aplikácii), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Začujete názov dokumentu a potom "PDF dokument".

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Save to files" (Uložiť do súborov), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ak chcete dokument uložiť ako PDF súbor do telefónu, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Save button" (Tlačidlo Uložiť), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Použitie čítačky obrazovky na vkladanie obrázka vo Worde 2016

Kontrola pravopisu a gramatiky vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Používanie čítačky obrazovky na prehľadávanie a navigáciu vo Worde

Používajte Word pre Android s aplikáciou TalkBack, vstavanou čítačkou obrazovky pre Android, ktorá vám umožňuje vykonávať všetky základné úlohy, ako je napríklad otvorenie, vytvorenie a čítanie dokumentu alebo pridanie čísel strán.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

Obsah tohto článku

OtvorenieWord pre Android

 1. V telefóne vyhľadajte tlačidlo aplikácieWord pre Android a dvakrát ťuknite na obrazovku. Word sa so zameraním na kartu Naposledy použité.

Teraz môžete vytvoriť nový prázdny dokument a pridať text a iný obsah alebo vytvoriť dokument pomocou šablóny s vopred navrhnutým formátovaním. Pokyny nájdete v časti Vytvorenie nového prázdneho dokumentu alebo Práca so šablónami vo Worde pomocou čítačky obrazovky. 

Prihlásenie do kontaMicrosoft konta

Prihláste sa do svojhoMicrosoft konta, aby ste z funkcií balíkaWord pre Android čo najlepšie využiť, a dokumenty so sebou môžete mať vždy po svojom. Môžete tiež otvoriť Word bez prihlásenia.

Poznámka: Ak používate konto organizácie, prihlasovacie kroky sa môžu mierne líšiť. Na dokončenie prihlasovania bude možno potrebné použiť PIN kód alebo kartu Smart Card.

Tip: Ak ste sa po poslednom Word odhlásiť, aplikácia sa otvorí bez výzvy na prihlásenie.

 1. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • OtvorteWord pre Android.

  • Ak už upravujete dokument a chcete sa prihlásiť, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve "Back button" (Tlačidlo Späť), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Ak máte neuložené zmeny, zobrazí sa výzva na uloženie dokumentu. Pokyny na uloženie dokumentu nájdete v časti Uloženie dokumentu vo Worde pomocou čítačky obrazovky.

 2. Ťahajte prstom doľava, kým sa neozve "Sign in" (Prihlásiť sa), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Tip: Ak sa zobrazí výzva na prijatie podmienok, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve "Accept" (Prijať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ozzve sa: "Get things done on the go, sign in" (Práca aj na hotových prácach, prihlásenie). Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Sign in button" (Tlačidlo Prihlásiť sa), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: "Edit box, Email, phone, orSkype " (Pole úprav, E-mail, telefón aleboSkype ). Dvakrát ťuknite na obrazovku a potom pomocou klávesnice na obrazovke zadajte e-mailovú adresu, telefónne číslo aleboSkype adresu. Ak chcete zavrieť klávesnicu na obrazovke, potiahnite prstom nadol a potom doľava.

 5. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Next button" (Tlačidlo Ďalej), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Password“ (Heslo).

 6. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Editing, password" (Úprava, heslo), dvakrát ťuknite na obrazovku, a potom pomocou klávesnice na obrazovke zadajte svoje heslo. Ak chcete zavrieť klávesnicu na obrazovke, potiahnite prstom nadol a potom doľava.

 7. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Sign in“ (Prihlásiť sa), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Otvorenie naposledy použitého dokumentu

Všetky dokumenty, na ktorých ste naposledy pracovali, nájdete na jednom mieste, aby ste mohli rýchlo vyzdvihnúť, kde ste opustili.

 1. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • OtvorteWord pre Android.

  • Ak už upravujete dokument a chcete otvoriť ďalší, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve "Back button" (Tlačidlo Späť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ak máte neuložené zmeny, zobrazí sa výzva na uloženie dokumentu. Pokyny na uloženie dokumentu nájdete v časti Uloženie dokumentu vo Worde pomocou čítačky obrazovky.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve názov želanej časti dokumentu, a dvojitým ťuknutím na obrazovku ho otvorte.

Vytvorenie nového prázdneho dokumentu

 1. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • OtvorteWord pre Android.

  • Ak už upravujete dokument a chcete vytvoriť nový, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve "Back button" (Tlačidlo Späť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ak máte neuložené zmeny, zobrazí sa výzva na uloženie dokumentu. Pokyny na uloženie dokumentu nájdete v časti Uloženie dokumentu vo Worde pomocou čítačky obrazovky.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "New button" (Tlačidlo Nové), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Blank document" (Prázdny dokument), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Otvorí sa nový dokument. Zameranie je na tele dokumentu a zobrazuje sa klávesnica na obrazovke. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte text do dokumentu. Po dokončení potiahnite prstom nadol a potom doľava a zatvorte klávesnicu.

Pokyny na formátovanie textu v dokumente nájdete v téme Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky.

Uloženie dokumentu

Word automaticky ukladá dokument doOneDrive keď je zapnuté automatické ukladanie.

Pokyny na uloženie kópie dokumentu do telefónu nájdete v časti Uloženie dokumentu vo Worde pomocou čítačky obrazovky.

Čítanie dokumentu

Ak chcete v zobrazení na úpravy použiť gestá na čítanie textu, umiestnite zameranie na oblasť tela dokumentu.

 • Ak chcete čítať celý obsah na strane, potiahnutím prstom doprava sa presuňte na prvé textové pole, obrázok alebo prepojenie na strane. Funkcia TalkBack začne čítať obsah.

 • Ak chcete čítať ďalšie textové pole, obrázok alebo prepojenie, potiahnite prstom doprava.

 • Ak chcete zmeniť spôsob čítania textu, potiahnite prstom nahor a potom nadol alebo nadol a potom nahor, kým sa neozve napríklad "Words" (Slová) alebo "Characters" (Znaky). Ak chcete čítať text po slovách alebo znakoch naraz, potiahnite prstom doľava alebo doprava.

 • Ak chcete čítanie ukončiť, ťuknite jedným prstom na obrazovku.

Podrobný zoznam všetkých gest na čítanie textu nájdete v časti Používanie ponuky TalkBack & čítanie. 

Pridanie čísel strán

 1. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve "More option button" (Tlačidlo Ďalšie možnosti), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozzve sa: "Tab menu" (Ponuka k dispozícii) a aktuálne vybratá karta, napríklad "Home, selected" (Domov, vybraté).

 2. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka kariet. Ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve "Insert tab" (Karta Vložiť), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Page number menu" (Ponuka Číslo strany), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve pozícia čísla strany, ktorú chcete použiť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Otvorí sa & hlavička a päta. Ak chcete zmeniť možnosti čísel strán, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Page number menu" (Ponuka Číslo strany), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve požadovaná možnosť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Ak chcete zavrieť ponuku & Päta, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve "Close header and footer, button" (Zavrieť hlavičku a pätu, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Ak sa chcete vrátiť do tela dokumentu, ťahajte prstom doľava, kým sa v aplikácii TalkBack nezačne čítať obsah dokumentu.

Tlač dokumentov

Vytlačte dokumenty priamo zo svojho telefónu s Androidom v tlačiarni pripojenej cez Wi-Fi. Ak nemáte okamžitý prístup k tlačiarni, môžete dokument vytlačiť vo formáte PDF a uložiť ho do počítača.

Tlač dokumentu pomocou tlačiarne 

Predtým, než začnete, skontrolujte, či sú telefón a tlačiareň pripojené k tej istej Wi-Fi sieti.

 1. Ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve "More options menu" (Ponuka Ďalšie možnosti), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Print button" (Tlačidlo Tlačiť), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Poznámka: Ak ide o prvú tlač dokumentu vo Word z telefónu, otvorí sa dialógové okno so žiadosťou o povolenie na pripojenie k online službe, ktorá pripraví súbor na tlač. Ak chcete pokračovať, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Allow button" (Tlačidlo Povoliť), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa dialógové okno tlačiarne a TalkBack oznámi: "Print dialog" (Dialógové okno Tlač).

 3. Ťahajte prstom doľava, kým sa neozve "Drop-down list, Select a printer" (Rozbaľovací zoznam, Vybrať tlačiareň), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve názov tlačiarne, ktorú chcete použiť, a dvakrát ťuknite na obrazovku. Tlačiareň je vybratá a zameranie sa presunie na dialógové okno Tlačiť.

 5. Ak chcete dokument vytlačiť, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Print document" (Tlačiť dokument), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Dokument sa vytlačí a zameranie sa vráti na telo dokumentu.

Tlač dokumentu do PDF súboru 

 1. Ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve "More options menu" (Ponuka Ďalšie možnosti), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Print button" (Tlačidlo Tlačiť), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ťahajte prstom doľava, kým sa neozve "Drop-down list, Select a printer" (Rozbaľovací zoznam, Vybrať tlačiareň), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve "Save as PDF" (Uložiť ako PDF), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Save to PDF" (Uložiť do PDF), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Otvorí sa priečinok Stiahnuté súbory v aplikácii Súbory. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve "Save button" (Tlačidlo Uložiť), a dvojitým ťuknutím na obrazovku uložte tlačový výstup ako PDF súbor.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Použitie čítačky obrazovky na vkladanie obrázka vo Worde 2016

Kontrola pravopisu a gramatiky vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Používanie čítačky obrazovky na prehľadávanie a navigáciu vo Worde

Používajte Word pre web s klávesnicou a čítačkou obrazovky na rýchle vykonávanie všetkých základných úloh, ako je napríklad otvorenie, vytvorenie a čítanie dokumentu alebo pridanie čísel strán. Testovali sme ju s Moderátorom v prehliadačochMicrosoft Edge a JAWS a NVDA v prehliadači Chrome, ale môže fungovať aj s inými čítačkami obrazovky a webovými prehliadačmi, pokiaľ dodržujú bežné normy a techniky zjednodušenia ovládania.

Poznámky: 

 • Ak vo Windowse 10 Fall Creators Update používate Moderátora, musíte pred úpravou dokumentov, tabuľkových hárkov alebo prezentácií v Microsoft 365 pre web vypnúť režim skenovania. Ďalšie informácie nájdete v téme Vypnutie virtuálneho režimu alebo režimu prehľadávania v čítačkách obrazovky vo Windowse 10 Fall Creators Update.

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Ak používate Word pre web s čítačkou obrazovky, prepnite na režim zobrazenia na celú obrazovku. Stlačením klávesu F11 prepnite režim zobrazenia na celú obrazovku do režimu na celú obrazovku a vypnite ho.

 • Ak používate Word pre web, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač použili Microsoft Edge. Keďže Word pre web sa používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Taktiež platí, že bežné klávesové skratky ako F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť) sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na Word pre web.

Obsah tohto článku

Otvorenie Word pre web a prihlásenie

Prihláste sa Word pre web svoje dokumenty so sebou, nech ste kdekoľvek.

 1. V prehliadači prejdite na webovú Office.com. Otvorí sa prihlasovacia stránka.

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Sign-in to your account" (Prihlásenie do konta), a potom stlačte kláves Enter. Otvorí sa ponuka Vyberte konto.

 3. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete na prihlásenie použiť existujúce konto, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve názov konta, ktoré chcete použiť, a potom stlačte kláves Enter.

  • Ak chcete pridať nové konto, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Use another account, button" (Použiť iné konto, tlačidlo), a potom stlačte kláves Enter. Zadajte svoju e-mailovú adresu, telefónne čísloSkype adresu a potom stlačte kláves Enter. Zadajte heslo a stlačte kláves Enter.

 4. Otvorí Microsoft Office stránka Domov. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "App launcher" (Spúšťač aplikácií), a potom stlačte kláves Enter.

 5. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Link, Word" (Prepojenie, Word), a stlačte kláves Enter.

 6. Word pre web sa. Ozzve sa: "Link, create a new blank document" (Prepojenie, vytvoriť nový prázdny dokument). Zameranie je na tlačidle Nový prázdny dokument.

Teraz môžete vytvoriť nový prázdny dokument a pridať text a iný obsah alebo vytvoriť dokument pomocou šablóny s vopred navrhnutým formátovaním. Pokyny nájdete v časti Vytvorenie nového prázdneho dokumentu alebo Práca so šablónami vo Worde pomocou čítačky obrazovky.

Otvorenie naposledy použitého dokumentu

Všetky dokumenty, na ktorých ste naposledy pracovali, nájdete na jednom mieste, aby ste mohli rýchlo vyzdvihnúť, kde ste opustili.

 1. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • OtvorteWord a potom stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Open" (Otvoriť) a za tým názov naposledy navštíveného dokumentu, a potom ho otvorte stlačením klávesu Enter.

  • Ak už upravujete dokument a chcete otvoriť iný, stlačením kombinácie klávesov Alt + Windows kláves s logom + F otvorte ponuku Súbor a potom stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve "Recent" (Naposledy použité) a za tým názov naposledy ého dokumentu. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve názov želanej časti dokumentu, a potom ho otvorte stlačením klávesu Enter.

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak sa ozzve "Document contents, editing" (Obsah dokumentu, úpravy), môžete začať pridávať obsah do dokumentu.

  • Ak sa namiesto "Document contents, editing" (Obsah dokumentu, úpravy) ozzve "Reading view" (Zobrazenie na čítanie) alebo "Not intended for user action" (Nie je určené pre akciu používateľa), dokument sa otvoril v zobrazení na čítanie, kde nie je možné vykonávať zmeny. Ak chcete dokument upraviť, musíte prepnúť na zobrazenie na úpravy. Pokyny nájdete v časti Prepnutie na zobrazenie na úpravy na zmenu.

Otvorte dokument v úplnej verzii Word

Ak máte úplnú počítačovú verziu balíka Word, pri práci so súbormi máte k dispozícii oveľa viac možností. Úplnú verziu môžete jednoducho otvoriť z Word pre web.

 1. Stlačte kombináciu klávesov Alt + Windows kláves s logom + Z, M a potom O. Dokument sa otvorí v počítačovej verzii.

 2. Prejdite späť na Word pre web a potom zavrite kartu prehliadača stlačením kombinácie klávesov Ctrl + W.

Ak chcete vykonať zmeny, prepnite na zobrazenie na úpravy

Niekedy Word pre web dokument v zobrazení na čítanie. Pred tým, ako budete možné vykonávať zmeny v dokumente, musíte prepnúť na zobrazenie na úpravy.

 1. V zobrazení na čítanie stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve "Accessibility mode" (Režim zjednodušenia ovládania), stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Edit document, button collapsed" (Upraviť dokument, tlačidlo zbalené), a potom stlačte medzerník.

 2. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve "Edit document" (Upraviť dokument). Vykonajte rýchle zmeny priamo na tomtoWord," a stlačte kláves Enter. Dokument sa otvorí v zobrazení na úpravy a môžete začať pridávať obsah do dokumentu.

Vytvorenie nového prázdneho dokumentu

 1. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • OtvorteWord pre web. Zameranie bude na možnosti pre nový, prázdny dokument.

  • Ak už upravujete dokument a chcete vytvoriť nový, stlačte kombináciu klávesov Alt + Windows kláves s logom + F, otvorte ponuku Súbor a potom stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: "New blank document" (Nový prázdny dokument).

 2. Ak chcete vybrať a otvoriť prázdny dokument, stlačte kláves Enter. Ozzve sa predvolený názov dokumentu a potom "Editing" (Úpravy). Zameranie sa presunie na oblasť úprav v tele dokumentu.

Teraz môžete do dokumentu začať pridávať text a iný obsah. Pokyny na vloženie a formátovanie textu v dokumente nájdete v časti Používanie čítačky obrazovky na vkladanie a zmenu textu vo Worde.

Uloženie dokumentu

Word pre web dokument automaticky ukladá doOneDrive počas práce, takže vy sa už o ukladanie nemusíte starať. Pokyny na premenovanie dokumentu alebo uloženie kópie dokumentu do zariadenia nájdete v časti Uloženie dokumentu vo Worde pomocou čítačky obrazovky.

Čítanie dokumentu

Ak chcete v zobrazení na úpravy používať klávesové skratky na čítanie textu, umiestnite zameranie na oblasť tela dokumentu.

 • Ak chcete začať čítať od miesta, kde sa nachádza kurzor v Moderátorovi, stlačte kombináciu klávesov SR + Ctrl + R alebo kláves SR + šípka nadol. V prípade JAWS stlačte kláves SR + Page up. V prípade NVDA stlačte kombináciu klávesov SR + šípka nadol.

 • Ak chcete prečítať aktuálnu stranu pomocou Moderátora, stlačte kombináciu klávesov SR + Ctrl + I. 

 • Ak chcete prečítať aktuálny odsek pomocou Moderátora, stlačte kombináciu klávesov SR + Ctrl + K. V prípade JAWS stlačte na numerickej klávesnici kombináciu klávesov Ctrl + 5.

 • Ak chcete prečítať ďalší riadok s moderátorom, stlačte kombináciu klávesov SR + O. V prípade JAWS a NVDA stlačte kláves so šípkou nadol.

 • Ak chcete prečítať predchádzajúci riadok s moderátorom, stlačte kombináciu klávesov SR + U. V prípade JAWS a NVDA stlačte kláves so šípkou nahor.

 • Ak chcete prečítať ďalšie slovo pomocou Moderátora, stlačte kombináciu klávesov SR + L alebo SR + Ctrl + kláves so šípkou doprava. V prípade JAWS stlačte kláves SR + kláves so šípkou doprava. V prípade NVDA stlačte kombináciu klávesov Ctrl + šípka doprava.

 • Ak chcete prečítať predchádzajúce slovo pomocou Moderátora, stlačte kombináciu klávesov SR + J alebo KLÁVES SR + Ctrl + šípka doľava. Ak sa nachádzate v JAWS, stlačte kláves SR + kláves so šípkou doľava. V prípade NVDA stlačte kombináciu klávesov Ctrl + šípka doľava.

 • Ak chcete čítanie ukončiť, stlačte kláves Ctrl.

Podrobný zoznam klávesových skratiek na čítanie textu nájdete v používateľskom pokyne čítačky obrazovky. V Moderátorovi si pozrite časť Kapitola 4: Čítanie textu. V prípade JAWS si pozrite časť Príkazy na čítanie v JAWS. V prípade NVDA si pozrite časť Používateľská príručka NVDA. 

Navigácia podľa nadpisov

Ak ste v dokumente použili štýly nadpisov, môžete na rýchly prechod z nadpisov na nadpis použiť navigačnú tablu.

 1. Ak chcete zapnúť navigačnú tablu, stlačtekombináciu klávesov Alt + Windows kláves s logom + W, K. Ozzve sa: "Navigation, Search for" (Navigácia, Vyhľadávanie).

 2. Stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve názov aktuálne vybratej karty, napríklad "Find" (Hľadať). Stláčajte kláves so šípkou doľava, kým sa neozve "Headings" (Nadpisy).

 3. Stlačením klávesu Tab môžete prehľadávať zoznam nadpisov. Čítačka obrazovky oznamuje pri presúvanie nadpisy.

 4. Ak sa chcete presunúť na nadpis v tele dokumentu, stlačte kláves Enter. Zameranie sa presunie na začiatok riadka záhlavia.

Vyhľadávanie v dokumente

 1. Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F. Ozzve sa: "This file results tab selected" (Bola vybratá karta Výsledky tohto súboru). Zameranie sa nachádza na vyhľadávaom textovom poli. Zadajte hľadané slová a stlačte kláves Enter.

 2. Ak chcete presunúť zameranie na zoznam výsledkov vyhľadávania, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Showing this file, results for" (Zobrazuje sa tento súbor, výsledky pre) a za tým hľadané slová. 

 3. Pomocou klávesov so šípkami môžete prehľadávať zoznam výsledkov. Čítačka obrazovky oznámi každý zodpovedajúci výsledok pri pohybe v zozname.

Pridanie čísel strán

 1. Stlačte kombináciu klávesov Alt + Windows kláves s logom + N, N, U. Otvorí sa ponuka Pridať do hlavičky alebo päty.

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve požadovaná možnosť štýlu čísla strany, a potom stlačte kláves Enter.

 3. Otvorí sa oblasť úprav hlavičky a päty. Ak chcete oblasť opustiť a vrátiť sa do tela dokumentu, stlačte kláves Esc.

Tlač dokumentov

Ak potrebujete ťažké kópie svojich dokumentov Word, môžete ich jednoducho vytlačiť. Ak nemáte okamžitý prístup k tlačiarni, môžete dokument vytlačiť vo formáte PDF a uložiť ho do počítača.

Tlač dokumentu pomocou tlačiarne 

 1. Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + P. Otvorí sa dialógové okno Tlačiť. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete tlačiť s predvolenými nastaveniami, stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve "Print button" (Tlačidlo Tlačiť), a stlačte kláves Enter.

  • Ak chcete zmeniť nastavenia tlače, stlačte kombináciu klávesov Shift + Tab a posúvajte sa medzi možnosťami. Ak chcete otvoriť zoznam možností, stlačte medzerník. Ak sa chcete v zozname možností presúvať, stlačte klávesy so šípkou. Požadovanú možnosť vyberte stlačením klávesu Enter. Ak chcete vykonať tlač s novými nastaveniami, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Print button“ (Tlačidlo Tlačiť), a potom stlačte kláves Enter.

Tlač dokumentu do PDF súboru 

 1. Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + P. Otvorí sa dialógové okno Tlačiť.

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Printer" (Tlačiareň) a za tým aktuálna tlačiareň, a stlačením medzerníka rozbaľte ponuku Tlačiareň. Stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve "Microsoft Print to PDF" (Microsoft Tlač do PDF), a stlačte kláves Enter.

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Print button" (Tlačidlo Tlačiť), a stlačte kláves Enter.

 4. Otvorí sa dialógové okno Uložiť tlačový výstup ako. Zameranie je na textovom poli Názov súboru. Zadajte názov dokumentu. Potom pomocou klávesu Tab a klávesov so šípkami prejdite na umiestnenie, kam chcete uložiť tlačový výstup. Keď ste na správnom mieste, stlačením kombinácie klávesov Alt + S uložte súbor vo formáte PDF.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Použitie čítačky obrazovky na vkladanie obrázka vo Worde 2016

Kontrola pravopisu a gramatiky vo Worde pomocou čítačky obrazovky 

Klávesové skratky vo Worde

Používanie čítačky obrazovky na prehľadávanie a navigáciu vo Worde

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Zapojte sa do diskusie
Spýtať sa komunity
Získať podporu
Kontakt

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×