Diktovanie umožňuje použiť prevod reči na text na vytváranie obsahu v Office pomocou mikrofónu a so spoľahlivým internetovým pripojením. Ide o rýchly a jednoduchý spôsob, ako zaznamenať myšlienky, vytvoriť koncepty alebo prehľady a zachytiť poznámky. 

Používanie funkcie Diktovanie

Váš prehliadač nepodporuje video.

1. Prihláste sa do svojho konta Microsoft pomocou prehliadača Edge, Firefox alebo Chrome.

2. Prejdite na položky Domov > Diktovať. Pri prvom použití sa používateľom zobrazí výzva na aktivovanie povolení mikrofónu.

Obrázok tlačidla Diktovať na páse s nástrojmi.

3. Zobrazí sa ikona mikrofónu – počkajte, kým sa zapne a začne počúvať.

Tip: Na Windows mikrofónu použite kombináciu klávesov Alt + ' (backquote).

4. Kedykoľvek môžete vložiť interpunkciu tak, že ju vyslovene uvediete.

5. Chyby opravte pomocou klávesnice alebo návrhov diktovania bez toho, aby ste museli vypnúť ikonu mikrofónu.

6. Diktovanie môžete ukončiť pomocou tlačidla Zavrieť (X) na paneli s nástrojmi diktovania alebo opätovným stlačením tlačidla na páse s nástrojmi. 

Čo môžem povedať?

Skúste povedať "nový riadok", "odstrániť", "tučné, že" a "počiatočný zoznam". Iná podporovaná interpunkcia, príkazy a symboly sú uvedené nižšie

Interpunkcia

Výraz(y)

Výstup

period, full stop
.
comma
,
question mark
?
exclamation mark/point
!
new line
new line
apostrophe-s
's
colon
:
semicolon
;
open quotes
close quotes
" "
hyphen
-
ellipsis, dot dot dot
...
begin/open single quote
end/close single quote
' '
left/open parentheses
right/close parentheses
( )
left/open bracket
right/close bracket
[ ]
left/open brace
right/close brace
{ }

Úprava

undo
delete*
delete that*
delete last [1-100] words/sentences
delete [word or phrase]*
insert space
backspace
backspace [1-100]

*Tipy

 • Keď poviete „delete“ (vymazať) samostatne, odstránite tak posledné slovo alebo interpunkčné znamienko pred kurzorom.

 • Keď poviete „delete that“ (vymazať to), odstránite poslednú vyslovenú vetu.

 • Príklad využitia [vety] je napríklad nadiktovanie „what a super nice day“ (aký je dnes super krásny deň) a potom vyslovenie príkazu „delete super“ (vymazať super). Zostane vám teda veta „what a nice day“ (aký je dnes krásny deň).

Formátovanie

bold
italics
underline
strikethrough
<format*> [word or phrase]
superscript
subscript
indent
decrease indent
clear all formatting
align [left, center, right]

*Tipy

 • Slovo alebo vetu môžete napísať tučne, kurzívou, podčiarknuť alebo prečiarknuť. Príkladom by bolo nadiktovať „review by tomorrow at 5PM“ (skontrolovať zajtra o piatej) a potom povedať „bold tomorrow“ (označiť zajtra tučne) a výsledkom by bolo „review by tomorrow at 5PM“ (skontrolovať zajtra o piatej)

 • Vyskúšajte príkazy ako „bold last word“ (označiť tučne posledné slovo) alebo „underline last sentence“ (podčiarknuť poslednú vetu).

Vytváranie zoznamov

start list
start numbered list
next line
exit list

Pridávanie komentárov

add comment [your message here]*

*Tipy

 • Keď poviete „add comment look at this tomorrow“ (pridať komentár pozrieť sa na to zajtra), vložíte tým nový komentár s textom „Look at this tomorrow“ (Pozrieť sa na to zajtra).

 • Keď poviete len „add comment“ (pridať komentár), vytvorí sa prázdne okno komentára, do ktorého môžete ručne zadať text.

Pri diktovaní

show help
pause dictation
exit dictation*

*Tipy

 • Ak chcete obnoviť diktovanie, použite klávesovú skratku (ALT + `) alebo stlačte ikonu Mikrofón na plávajúcej ponuke diktovania.

Symboly

Výraz(y)

Výstup

asterisk
*
backslash
\
forward slash
/
vertical bar sign, pipe character
|
backquote, backtick
`
underscore
_
m-dash
n-dash
paragraph sign/mark
section sign
§
ampersand, and sign
&
at sign
@
copyright sign
©
registered sign
®
degree symbol
°
caret symbol
^

Matematika

Výraz(y)

Výstup

percent sign
%
number/pound sign
#
plus sign
+
minus sign
-
multiplication sign
x
plus or minus sign
±
division sign
÷
equal sign
=
less than sign, left angle bracket
greater than sign, right angle bracket
< >

Mena

Výraz(y)

Výstup

dollar sign
$
pound sterling sign
£
euro sign
yen sign
¥

Emoji/tváre

Výraz(y)

Výstup

smiley face
:)
frowny face
:(
winky face
;)
heart emoji
<3

Interpunkcia

Výraz(y)

Výstup

句 号
逗 号
,
换 行
换行符
分段符
换 行
问 号
感叹号
冒号
左引号
右引号
“ ”
左括号
右括号
( )
分号
短划线
-
左单引号
右单引号
‘ ’
左中括号
右中括号
[ ]
顿号
撇号
'
省略号
...

Symboly

Výraz(y)

Výstup

艾特符号
at符号
@
星号
*
下划线
_
与号
&
正斜杠
斜杠
/
度标记
°

Matematika

Výraz(y)

Výstup

百分号
%
井号
#
加号
+
减号
-
乘号
×
除号
÷
等号
=
加减号
±
小于号
大于号
< >

Mena

Výraz(y)

Výstup

美元符号
$
英镑符号
£
欧元符号
日元符号
¥
人民币符号
¥

Interpunkcia

Výraz(y)

Výstup

punto
.
coma
,
signo de apertura de interrogación
¿
signo de interrogación
?
signo de apertura de exclamación
¡
signo de exclamación
!
salto de línea
nueva línea
nuevo párrafo
nueva línea
dos puntos
:
punto y coma
;
comillas izquierdas
comillas derechas
« »
paréntesis de apertura, abrir paréntesis
paréntesis de cierre, cerrar paréntesis
( )
comilla simple de apertura, abrir comilla simple
'
corchete de apertura, abrir corchete
corchete de cierre, cerrar corchete
[ ]
guion corto
-
apóstrofo
puntos suspensivos
...
cerrar comilla simple
comilla simple de cierre
' '

Symboly

Výraz(y)

Výstup

arroba
@
asterisco
*
comilla inversa
`
guion bajo
_
y comercial
&
barra diagonal
/
símbolo de grado
°

Matematika

Výraz(y)

Výstup

signo de porcentaje
%
hashtag
#
signo más
+
signo menos
-
signo de multiplicación
×
signo de división
÷
signo igual
=
signo más o menos
±
signo menor que
signo mayor que
< >

Mena

Výraz(y)

Výstup

símbolo del dólar
$
símbolo de la libra esterlina
£
símbolo del euro
símbolo del yen
¥

Emoji/tváre

Výraz(y)

Výstup

cara sonriente
:-)
emoji de corazón
<3
cara enfadada
:-(
cara con guiño
;-)

Interpunkcia

Výraz(y)

Výstup

point
.
virgule
,
point d'interrogation
?
point d'exclamation
!
saut de ligne
saut de ligne
nouveau paragraphe
nouveau paragraphe
deux points
:
point-virgule
;
guillemet gauche, guillemet ouvrant
guillemet droit, guillemet fermant
« »
parenthèse gauche, parenthèse ouvrante
parenthèse fermante
( )
tiret demi-cadratin
-
guillemet simple ouvrant
'
crochet droit ouvrant
crochet droit fermant
[ ]
apostrophe
guillemet simple fermant
'
points de suspension
...

Symboly

Výraz(y)

Výstup

arobase
@
astérisque
*
trait de soulignement
_
barre oblique
/
symbole degré
°

Matematika

Výraz(y)

Výstup

signe dièse
#
signe plus
+
tiret
-
signe multiplication
×
signe division
÷
signe égal
=
signe pourcentage
%
signe inférieur à
signe supérieur à
< >

Mena

Výraz(y)

Výstup

signe dollar
$
signe livre sterling
£
signe euro
signe yen
¥

Emoji/tváre

Výraz(y)

Výstup

émoticône
:-)
emoji cœur
<3

Interpunkcia

Interpunkcia

Výraz(y)

Výstup

punkt
satzende
.
komma
,
fragezeichen
?
ausrufezeichen
rufzeichen
!
neue zeile
zeilenumbruch
neue zeile
doppelpunkt
kolon
:
strichpunkt
semikolon
;
öffnendes anführungszeichen, beginn zitat
schließendes anführungszeichen, ende zitat
« »

Interpunkcia

Výraz(y)

Výstup

punto
.
virgola
,
punto interrogativo
punto di domanda
?
punto esclamativo
!
a capo
nuova riga
nuova riga
due punti
:
punto e virgola
;
virgolette aperte
virgolette chiuse
« »
parentesi aperta
parentesi chiusa
( )
segno di percentuale
segno di percentuale
parentesi quadra aperta
parentesi quadra chiusa
[ ]
aperta virgoletta singola
chiudi virgoletta singola
' '
puntini di sospensione
...
trattino
-

Symboly

Výraz(y)

Výstup

a commerciale
@
asterisco
*
underscore 
_
e commerciale
&
simbolo di grado
°

Matematika

Výraz(y)

Výstup

cancelletto
hashtag
#
segno di divisione
÷
segno di moltiplicazione
×
segno di uguale
=
segno di minore
segno di maggiore
< >

Mena

Výraz(y)

Výstup

simbolo di dollaro
$
simbolo di sterlina
£
simbolo di euro
simbolo di yen
¥

Interpunkcia

Výraz(y)

Výstup

ponto final
.
vírgula
,
ponto de interrogação
?
ponto de exclamação
!
nova linha
mudar de linha
nova linha
dois pontos
:
ponto e vírgula
;
abrir aspas
fechar aspas
“ ”
hífen
-
parêntese esquerdo, parêntese de abertura
parêntese direito
( )
aspas simples inicial, aspas simples de abertura
aspas simples de fechamento, aspas simples de final
' '
colchete esquerdo, colchete abertura
colchete direito, colchete de fechamento
[ ]
apóstrofo
reticências
...

Symboly

Výraz(y)

Výstup

arroba
@
asterisco
*
sublinhado
_
aspa invertida
`
e comercial
&
sinal e
&
sinal de grau
°

Matematika

Výraz(y)

Výstup

tecla jogo da velha
#
sinal de adição
+
sinal de subtração
-
sinal de divisão
÷
sinal de multiplicação
×
sinal de igual
=
sinal de porcentagem
%
sinal de mais ou menos
±
sinal de menor que
sinal de maior que
< >

Mena

Výraz(y)

Výstup

cifrão
$
símbolo da libra esterlina
£
símbolo do Euro
símbolo do Iene
¥

Emoji/tváre

Výraz(y)

Výstup

smiley
:-)
emoji de coração
<3

Interpunkcia

Výraz(y)

Výstup

読 点
句 点
く て ん
ク エ ス チ ョ ン マ ー ク , 疑 問 符
改 行
か い ぎ ょ う
か い ぎ ょ う
び っ く り マ ー ク , 感 嘆 符
!
ハイフン
-
二重かぎかっこ開く , 左二重かぎかっこ
右二重かぎかっこ , 二重かぎかっこ閉じる
『 』
左かっこ , かっこ開く
右かっこ , かっこ閉じる
( )
セミコロン
新しい段落
新しい段落
左かぎかっこ , かぎかっこ開く
右かぎかっこ , かぎかっこ閉じる
「 」
左大かっこ , 角かっこ開く
右大かっこ , 大かっこ閉じる
[ ]
三点リーダー
...

Symboly

Výraz(y)

Výstup

アット記号
アットマーク
@
アスタリスク
*
度記号
°
アンパサンド
アンド記号
&

Matematika

Výraz(y)

Výstup

番号記号
#
プラス記号
+
マイナス記号
-
等号
=
パーセント記号
%
プラスマイナス
±
小なり記号
大なり記号
< >

Mena

Výraz(y)

Výstup

ドル記号
$
ポンド記号
£
ユーロ記号
円記号
¥

Interpunkcia

Výraz(y)

Výstup

punktum
.
komma
,
spørsmålstegn
?
utropstegn
!
ny linje
ny linje
kolon
:
bindestrek
-
venstre anførselstegn, begynnende anførselstegn
høyre anførselstegn, avsluttende anførselstegn
“ “
venstreparentes
høyreparentes
( )
semikolon
;
tankestrek
kort tankestrek
nytt avsnitt
nytt avsnitt
apostrof-ess
's
begynnende enkelt anførselstegn, venstre enkelt anførselstegn
høyre enkelt anførselstegn, avsluttende enkelt anførselstegn
' '
venstre hakeparentes
høyre hakeparentes
[ ]
apostrof

Symboly

Výraz(y)

Výstup

krøllalfategn
alfakrøll omtale
@
og-tegn
&
skråstrek
/
gradetegn
°

Matematika

Výraz(y)

Výstup

prosenttegn
%
nummertegn
emneknagg
#
minustegn
-
plusstegn
+
multiplikasjonstegn
×
divisjonstegn
÷
pluss- eller minustegn
±
likhetstegn
=
mindre enn-tegn
større enn-tegn
< >

Mena

Výraz(y)

Výstup

dollartegn
$
britisk pund-tegn
£
eurotegn
yen-tegn
¥

Emoji/tváre

Výraz(y)

Výstup

rynkefjes
:-(
blinkefjes
;-)
smilefjes
:-)
hjerte-emoji
<3

Interpunkcia

Výraz(y)

Výstup

punkt
.
kommatecken
,
frågetecken
?
utropstecken
!
påbörja ny rad
ny rad
ny rad
bindestreck
-
vänsterparentes, inledande parentes
högerparentes, avslutande parentes
( )
semikolon
;
tankstreck
kort tankstreck
inledande citattecken
avslutande citattecken
“ ”
enkelt citattecken, inledande enkelt citattecken
avslutande enkelt citattecken
’ ’
vänster hakparentes, inledande hakparentes
höger hakparentes, avslutande hakparentes
[ ]
apostrof
'

Symboly

Výraz(y)

Výstup

at-omnämnande
@
asterisk
*
framåtlutat snedstreck, snedstreck, slash
/
understreck
_
grav accent
`
et-tecken, och-tecken
&
gradtecken
°

Matematika

Výraz(y)

Výstup

procenttecken
%
nummertecken
#
plustecken
+
minustecken
-
multiplikationstecken
×
plus-minustecken
±
divisionstecken
÷
mindre än-tecken, större än-tecken
< >

Mena

Výraz(y)

Výstup

dollartecken
$
pundtecken
£
eurotecken
yentecken
¥

Emoji/tváre

Výraz(y)

Výstup

procenttecken
%
nummertecken
#
plustecken
+
minustecken
-
multiplikationstecken
×
plus-minustecken
±
divisionstecken
÷
mindre än-tecken, större än-tecken
< >

Interpunkcia

Výraz(y)

Výstup

punktum
.
komma
,
spørgsmålstegn
?
udråbstegn
!
linjeskift
linjeskift
kolon
:
semikolon
;
venstre parentes, åben parentes
højre parentes, lukket parentes
( )
startende anførselstegn, begyndende anførselstegn
afsluttende anførselstegn, lukkende anførselstegn
“ ”
nyt afsnit
nyt afsnit
apostrof s
's
startende enkelt anførselstegn, åbnende enkelt anførselstegn
afsluttende enkelt anførselstegn, lukkende enkelt anførselstegn
' '
venstre kantet parentes, åben kantet parentes
højre kantet parentes, lukket kantet parentes
[ ]
apostrof
ellipse
...

Symboly

Výraz(y)

Výstup

snabel-a
@
stjerne
*
skråstreg
/
og-tegn
&
grad-tegn
°

Matematika

Výraz(y)

Výstup

plustegn
+
plus- eller minustegn
±
divisionstegn
÷
lighedstegn
=
pund-tegn, nummertegn, hash-tegn
#
procenttegn
%
mindre end, større end
< >

Mena

Výraz(y)

Výstup

dollartegn
$
pund sterling-tegn
£
euro-tegn
yen-tegn
¥

Emoji/tváre

Výraz(y)

Výstup

smilende ansigt
:-)
hjerte
<3
trist smiley
:-(
blinkende smiley
;-)

Interpunkcia

Výraz(y)

Výstup

punt
.
komma
,
vraagteken
?
uitroepteken
!
nieuwe regel
regeleinde
nieuwe regel
puntkomma
;
dubbele punt
:
afbreekstreepje
-
en-streepje
linkerhaakje
haakje sluiten
( )
aanhalingsteken openen, beginaanhalingsteken
aanhalingsteken sluiten, eindaanhalingsteken
“ ”
nieuwe alinea
nieuwe alinea
apostrof s
's
enkel beginaanhalingsteken, enkel aanhalingsteken openen
enkel aanhalingsteken sluiten, enkel eindaanhalingsteken
' '
vierkante linkerhaak, vierkante haak openen
vierkante rechterhaak, vierkante haak sluiten
[ ]
apostrof
beletselteken
...

Symboly

Výraz(y)

Výstup

ampersand, en-teken
&
slash
/
onderstrepingsteken, laag streepje
_
gradenteken
°

Matematika

Výraz(y)

Výstup

plusteken
+
minteken
-
vermenigvuldigingsteken
×
plusminusteken
±
deelteken
÷
gelijkteken
=
kleiner dan-teken
groter dan-teken
< >
procentteken
%
nummerteken, hashtag
#

Mena

Výraz(y)

Výstup

euroteken
yenteken
¥
dollarteken
$
britse pond-teken
£

Emoji/tváre

Výraz(y)

Výstup

hart-emoji
<3

Interpunkcia

Výraz(y)

Výstup

piste
.
pilkku
,
kysymysmerkki
?
huutomerkki
!
uusi rivi
rivinvaihto
uusi rivi
kaksoispiste
:
yhdysmerkki
-
vasen sulkumerkki
oikea kaarisulje
( )
puolipiste
;
viiva
uusi kappale
uusi kappale
vasen puolilainausmerkki
oikea puolilainausmerkki
' '
vasen hakasulje
oikea hakasulje
[ ]
heittomerkki
ellipsi
...

Symboly

Výraz(y)

Výstup

ät-merkki, ät-maininta
@
tähtimerkki
*
gravis
`
et-merkki, ja-merkki
&
vinoviiva
/
alaviiva
_
astemerkki
°

Matematika

Výraz(y)

Výstup

ristikkomerkki
#
prosenttimerkki
%
plusmerkki
+
miinusmerkki
-
yhtäläisyysmerkki
=
kertomerkki
×
plus- tai miinusmerkki
±
pienempi kuin -merkki
suurempi kuin -merkki
< >
jakomerkki
÷

Mena

Výraz(y)

Výstup

dollarin merkki
$
punnan merkki
£
euron merkki
jenin merkki
¥

Emoji/tváre

Výraz(y)

Výstup

surullinen hymiö
:-(
silmää iskevä hymiö
;-)
hymiö
:-)
sydänhymiö
<3

Interpunkcia

Výraz(y)

Výstup

पूर्ण विराम
पूर्ण विराम चिन्ह
प्रश्नवाचक चिन्ह , प्रश्न चिन्ह , प्रश्नवाचक
?
विस्मयादिबोधक चिन्ह , विस्मयादिबोधक , विस्मयादिवाचक चिन्ह , विस्मयादिवाचक , आश्चर्य चिन्ह
!
अल्प विराम , अल्प विराम चिन्ह
,
उप विराम , उप विराम चिन्ह
:
निर्देशक चिन्ह
अवतरण चिन्ह शुरू , अवतरण शुरू , उदधरण चिन्ह शुरू , उदधरण शुरू
अवतरण चिन्ह खत्म , अवतरण खत्म , उदधरण चिन्ह खत्म , उदधरण खत्म
“ ”
अर्ध विराम , अर्ध विराम चिन्ह
;
ओम चिन्ह
नई पंक्ति
नई पंक्ति
कोष्ठक चिन्ह शुरू , कोष्ठक शुरू
कोष्ठक चिन्ह खत्म , कोष्ठक खत्म
( )
दीर्घ विराम चिन्ह
।।

Symboly

Výraz(y)

Výstup

योजक चिन्ह
-
विवरण चिन्ह
:-
आदेश चिन्ह
:-

Interpunkcia

Výraz(y)

Výstup

마침표
.
쉼표
,
물음표
?
느낌표
!
쌍점 , 콜론
:
소괄호 열고 , 괄호 열고
소괄호 닫고 , 괄호 닫고
( )
중괄호 열고
중괄호 닫고
{ }
대괄호 열고
대괄호 닫고
[ ]
홑낫표 열고
홑낫표 닫고
「 」
겹낫표 열고
겹낫표 닫고
『 』
홑화살괄호 열고
홑화살괄호 닫고
〈 〉
겹화살괄호 열고
겹화살괄호 닫고
《 》
쌍반점 , 반쌍점
;
새로운 줄 , 줄 바꿈 , 줄바꿈
새로운 줄
새로운 단락
새로운 단락
큰따옴표 열고
큰따옴표 닫고
" "
작은따옴표 열고
작은따옴표 닫고
' '
가운뎃점
줄임표 , 생략표
...

Symboly

Výraz(y)

Výstup

물결표
~
빗금 , 슬래시
/
줄표
붙임표
-
하이픈
-

Pod slovami, ktoré sme možno zle počuli, sa môže zobraziť označenie s alternatívami.

Ak je označené slovo správne, môžete vybrať položku Ignorovať.

Slovo označené návrhom funkcie diktovania.

Kliknutím na ikonu ozubeného kolieska zobrazíte tieto nastavenia:

 • Auto Punctuation (Automatická interpunkcia): Funkciu môžete zapnúť alebo vypnúť pomocou začiarknutia, ak je k dispozícii pre vybratý jazyk.

 • Filter sumemeála: Maskujte potenciálne citlivé slovné spojenia ****.

 • Spoken Language (Hovorený jazyk): Môžete zobraziť a zmeniť jazyky v rozbaľovacej ponuke.

Nastavenia diktovania

V predvolenom nastavení je diktovanie nastavené na jazyk dokumentov v Office.

Aktívne pracujeme na vylepšovaní týchto jazykov a pridávaní ďalších miestnych nastavení a jazykov.

Podporované jazyky

Čínština (Čína)

Angličtina (Kanada)

English (United Kingdom)

English (United States)

Francúzština (Francúzsko)

Nemčina (Nemecko)

Taliančina (Taliansko)

Španielčina (Španielsko)

Španielčina (Mexiko)

Jazyky v režime ukážky*

Dánčina

Holandčina (Holandsko)

Angličtina (Austrália)

Angličtina (India)

Fínčina

Francúzština (Kanada)

Japončina

Nórčina (Bokmal)

Portugalčina (Brazília)

Švédčina (Švédsko)

* Jazyky v režime ukážky môžu mať nižšiu presnosť alebo obmedzenú podporu interpunkcie.

Neviem nájsť tlačidlo Diktovať

Ak sa nezobrazuje tlačidlo na spustenie diktovania:

 • Skontrolujte, či ste prihlásení Office prehliadači pomocou konta Microsoft.

 • vo Windowse: skontrolujte, či máte Windows 10 alebo novšiu verziu.

Tlačidlo Diktovať je sivé

Ak sa tlačidlo Diktovať zobrazuje sivé:

 • skontrolujte, či dokument nie je nastavený iba na čítanie,

Mikrofón nemá prístup

Ak sa po kliknutí na tlačidlo diktovania zobrazí hlásenie "Skontrolujte nastavenia zvuku" alebo "K vášmu mikrofónu nemáme prístup", môžete skúsiť niektorú z týchto možností: 

Dialógové okno chyby pre prístup mikrofónu

 • skontrolujte, či mikrofón nepoužíva iná aplikácia alebo webová stránka, a skúste to znova,

 • Skontrolujte nastavenia prehliadača, vyhľadajte výraz mikrofón a pozrite sa, či ste v minulosti vo Worde, Office alebo OneDrive možno nezamietli povolenia tak, že ich zobrazíte v zozname blokovaných odosielateľov. Odstráňte ho zo zoznamu Blokovať, obnovte ho, znova kliknite na položku Diktovať a zapnite

  povolenia Snímka obrazovky povolenia mikrofónu.

Mikrofón nefunguje

Ak sa zobrazí hlásenie o tom, že sa vyskytol problém s mikrofónom alebo nemôžeme mikrofón rozpoznať, postupujte takto:

 • skontrolujte, či je mikrofón pripojený,

 • skúškou mikrofónu zistite, či funguje,

 • vo Windowse 10: skontrolujte nastavenia mikrofónu v ovládacom paneli,

 • V Windows 10: pozrite si tiež návod na nastavenie a testovanie mikrofónov v Windows 10.

 • V zariadení Surface so Windows 10: Úprava nastavení mikrofónu.

 • v Macu: skontrolujte mikrofón v časti Systémové nastavenia > Zvuk > Vstup.

Funkcia Diktovanie vás nepočuje

Ak sa pri diktovaní zobrazí na obrazovke hlásenie o tom, že funkcia diktovania vás nepočuje, alebo sa nezobrazí nič:

 • skontrolujte, či mikrofón nie je stlmený,

 • upravte nastavenie úrovne vstupu mikrofónu,

 • presuňte sa do tichšieho prostredia,

 • ak používate vstavaný mikrofón, skúste to znova vyskúšať s náhlavnou súpravou alebo externým mikrofónom.

Problémy s presnosťou alebo chýbajúce slová

Ak sa zobrazuje veľa nesprávnych alebo vynechaných slov:

 • skontrolujte, či používate nový Edge, Firefox alebo Chrome,

 • skontrolujte, či máte rýchle a spoľahlivé internetové pripojenie,

 • odstráňte alebo eliminujte hluk pozadia, ktorý môže rušiť váš hlas,

 • pokúste sa hovoriť zreteľnejšie,

 • skontrolujte, či nie je potrebné inovovať mikrofón, ktorý používate.

Používanie funkcie Diktovanie

Táto funkcia je k dispozícii len pre predplatiteľov Neviete nájsť tlačidlo Diktovať? Funkciu diktovania majú k dispozícii len predplatitelia služby Microsoft 365.

 1. Po prihlásení v Microsoft 365 v zariadení s mikrofónom prejdite na položky Domov > Diktovanie

  Karta Domov v tlačidle diktovania

  Tip: Na zapnutie alebo vypnutie mikrofónu môžete použiť kombináciu klávesov Alt + ' (backquote).

 2. Počkajte, kým sa tlačidlom Diktovať zapne a aktivuje funkcia diktovania.

  Tlačidlo diktovania

 3. Začnite hovoriť a na obrazovke sa zobrazí text.

 4. Kedykoľvek môžete vložiť interpunkciu tak, že ju vyslovene uvediete.

 5. Chyby môžete opravovať pomocou klávesnice bez potreby vypnutia ikony mikrofónu.

Tip: Môžete tiež presunúť kurzor na nový komentár a nadiktovať pripomienky ostatným.

Čo môžem povedať?

Skúste povedať „new line“ (nový riadok), „new paragraph“ (nový odsek) „bold that“ (napísať tučne) a „start list“ (začať písať zoznam). Iná podporovaná interpunkcia, príkazy a symboly sú uvedené nižšie

Interpunkcia

Výraz(y)

Výstup

period, full stop
.
comma
,
question mark
?
exclamation mark/point
!
new line
new line
apostrophe-s
's
colon
:
semicolon
;
open quotes
close quotes
" "
hyphen
-
ellipsis, dot dot dot
...
begin/open single quote
end/close single quote
' '
left/open parentheses
right/close parentheses
( )
left/open bracket
right/close bracket
[ ]
left/open brace
right/close brace
{ }

Úprava

undo
delete*
delete that*
delete last [1-100] words/sentences
delete [word or phrase]*
insert space
backspace
backspace [1-100]

*Tipy

 • Keď poviete „delete“ (vymazať) samostatne, odstránite tak posledné slovo alebo interpunkčné znamienko pred kurzorom.

 • Keď poviete „delete that“ (vymazať to), odstránite poslednú vyslovenú vetu.

 • Príklad využitia [vety] je napríklad nadiktovanie „what a super nice day“ (aký je dnes super krásny deň) a potom vyslovenie príkazu „delete super“ (vymazať super). Zostane vám teda veta „what a nice day“ (aký je dnes krásny deň).

Formátovanie

bold
italics
underline
strikethrough
<format*> [word or phrase]
superscript
subscript
indent
decrease indent
clear all formatting
align [left, center, right]

*Tipy

 • Slovo alebo vetu môžete napísať tučne, kurzívou, podčiarknuť alebo prečiarknuť. Príkladom by bolo nadiktovať „review by tomorrow at 5PM“ (skontrolovať zajtra o piatej) a potom povedať „bold tomorrow“ (označiť zajtra tučne) a výsledkom by bolo „review by tomorrow at 5PM“ (skontrolovať zajtra o piatej)

 • Vyskúšajte príkazy ako „bold last word“ (označiť tučne posledné slovo) alebo „underline last sentence“ (podčiarknuť poslednú vetu).

Vytváranie zoznamov

start list
start numbered list
next line
exit list

Pridávanie komentárov

add comment [your message here]*

*Tipy

 • Keď poviete „add comment look at this tomorrow“ (pridať komentár pozrieť sa na to zajtra), vložíte tým nový komentár s textom „Look at this tomorrow“ (Pozrieť sa na to zajtra).

 • Keď poviete len „add comment“ (pridať komentár), vytvorí sa prázdne okno komentára, do ktorého môžete ručne zadať text.

Pri diktovaní

show help
pause dictation
exit dictation*

*Tipy

 • Ak chcete obnoviť diktovanie, použite klávesovú skratku (ALT + `) alebo stlačte ikonu Mikrofón na plávajúcej ponuke diktovania.

Symboly

Výraz(y)

Výstup

asterisk
*
backslash
\
forward slash
/
vertical bar sign, pipe character
|
backquote, backtick
`
underscore
_
m-dash
n-dash
paragraph sign/mark
section sign
§
ampersand, and sign
&
at sign
@
copyright sign
©
registered sign
®
degree symbol
°
caret symbol
^

Matematika

Výraz(y)

Výstup

percent sign
%
number/pound sign
#
plus sign
+
minus sign
-
multiplication sign
x
plus or minus sign
±
division sign
÷
equal sign
=
less than sign, left angle bracket
greater than sign, right angle bracket
< >

Mena

Výraz(y)

Výstup

dollar sign
$
pound sterling sign
£
euro sign
yen sign
¥

Emoji/tváre

Výraz(y)

Výstup

smiley face
:)
frowny face
:(
winky face
;)
heart emoji
<3

Interpunkcia

Výraz(y)

Výstup

句 号
逗 号
,
换 行
换行符
分段符
换 行
问 号
感叹号
冒号
左引号
右引号
“ ”
左括号
右括号
( )
分号
短划线
-
左单引号
右单引号
‘ ’
左中括号
右中括号
[ ]
顿号
撇号
'
省略号
...

Symboly

Výraz(y)

Výstup

艾特符号
at符号
@
星号
*
下划线
_
与号
&
正斜杠
斜杠
/
度标记
°

Matematika

Výraz(y)

Výstup

百分号
%
井号
#
加号
+
减号
-
乘号
×
除号
÷
等号
=
加减号
±
小于号
大于号
< >

Mena

Výraz(y)

Výstup

美元符号
$
英镑符号
£
欧元符号
日元符号
¥
人民币符号
¥

Interpunkcia

Výraz(y)

Výstup

punto
.
coma
,
signo de apertura de interrogación
¿
signo de interrogación
?
signo de apertura de exclamación
¡
signo de exclamación
!
salto de línea
nueva línea
nuevo párrafo
nueva línea
dos puntos
:
punto y coma
;
comillas izquierdas
comillas derechas
« »
paréntesis de apertura, abrir paréntesis
paréntesis de cierre, cerrar paréntesis
( )
comilla simple de apertura, abrir comilla simple
'
corchete de apertura, abrir corchete
corchete de cierre, cerrar corchete
[ ]
guion corto
-
apóstrofo
puntos suspensivos
...
cerrar comilla simple
comilla simple de cierre
' '

Symboly

Výraz(y)

Výstup

arroba
@
asterisco
*
comilla inversa
`
guion bajo
_
y comercial
&
barra diagonal
/
símbolo de grado
°

Matematika

Výraz(y)

Výstup

signo de porcentaje
%
hashtag
#
signo más
+
signo menos
-
signo de multiplicación
×
signo de división
÷
signo igual
=
signo más o menos
±
signo menor que
signo mayor que
< >

Mena

Výraz(y)

Výstup

símbolo del dólar
$
símbolo de la libra esterlina
£
símbolo del euro
símbolo del yen
¥

Emoji/tváre

Výraz(y)

Výstup

cara sonriente
:-)
emoji de corazón
<3
cara enfadada
:-(
cara con guiño
;-)

Interpunkcia

Výraz(y)

Výstup

point
.
virgule
,
point d'interrogation
?
point d'exclamation
!
saut de ligne
saut de ligne
nouveau paragraphe
nouveau paragraphe
deux points
:
point-virgule
;
guillemet gauche, guillemet ouvrant
guillemet droit, guillemet fermant
« »
parenthèse gauche, parenthèse ouvrante
parenthèse fermante
( )
tiret demi-cadratin
-
guillemet simple ouvrant
'
crochet droit ouvrant
crochet droit fermant
[ ]
apostrophe
guillemet simple fermant
'
points de suspension
...

Symboly

Výraz(y)

Výstup

arobase
@
astérisque
*
trait de soulignement
_
barre oblique
/
symbole degré
°

Matematika

Výraz(y)

Výstup

signe dièse
#
signe plus
+
tiret
-
signe multiplication
×
signe division
÷
signe égal
=
signe pourcentage
%
signe inférieur à
signe supérieur à
< >

Mena

Výraz(y)

Výstup

signe dollar
$
signe livre sterling
£
signe euro
signe yen
¥

Emoji/tváre

Výraz(y)

Výstup

émoticône
:-)
emoji cœur
<3

Interpunkcia

Interpunkcia

Výraz(y)

Výstup

punkt
satzende
.
komma
,
fragezeichen
?
ausrufezeichen
rufzeichen
!
neue zeile
zeilenumbruch
neue zeile
doppelpunkt
kolon
:
strichpunkt
semikolon
;
öffnendes anführungszeichen, beginn zitat
schließendes anführungszeichen, ende zitat
« »

Interpunkcia

Výraz(y)

Výstup

punto
.
virgola
,
punto interrogativo
punto di domanda
?
punto esclamativo
!
a capo
nuova riga
nuova riga
due punti
:
punto e virgola
;
virgolette aperte
virgolette chiuse
« »
parentesi aperta
parentesi chiusa
( )
segno di percentuale
segno di percentuale
parentesi quadra aperta
parentesi quadra chiusa
[ ]
aperta virgoletta singola
chiudi virgoletta singola
' '
puntini di sospensione
...
trattino
-

Symboly

Výraz(y)

Výstup

a commerciale
@
asterisco
*
underscore 
_
e commerciale
&
simbolo di grado
°

Matematika

Výraz(y)

Výstup

cancelletto
hashtag
#
segno di divisione
÷
segno di moltiplicazione
×
segno di uguale
=
segno di minore
segno di maggiore
< >

Mena

Výraz(y)

Výstup

simbolo di dollaro
$
simbolo di sterlina
£
simbolo di euro
simbolo di yen
¥

Interpunkcia

Výraz(y)

Výstup

ponto final
.
vírgula
,
ponto de interrogação
?
ponto de exclamação
!
nova linha
mudar de linha
nova linha
dois pontos
:
ponto e vírgula
;
abrir aspas
fechar aspas
“ ”
hífen
-
parêntese esquerdo, parêntese de abertura
parêntese direito
( )
aspas simples inicial, aspas simples de abertura
aspas simples de fechamento, aspas simples de final
' '
colchete esquerdo, colchete abertura
colchete direito, colchete de fechamento
[ ]
apóstrofo
reticências
...

Symboly

Výraz(y)

Výstup

arroba
@
asterisco
*
sublinhado
_
aspa invertida
`
e comercial
&
sinal e
&
sinal de grau
°

Matematika

Výraz(y)

Výstup

tecla jogo da velha
#
sinal de adição
+
sinal de subtração
-
sinal de divisão
÷
sinal de multiplicação
×
sinal de igual
=
sinal de porcentagem
%
sinal de mais ou menos
±
sinal de menor que
sinal de maior que
< >

Mena

Výraz(y)

Výstup

cifrão
$
símbolo da libra esterlina
£
símbolo do Euro
símbolo do Iene
¥

Emoji/tváre

Výraz(y)

Výstup

smiley
:-)
emoji de coração
<3

Interpunkcia

Výraz(y)

Výstup

読 点
句 点
く て ん
ク エ ス チ ョ ン マ ー ク , 疑 問 符
改 行
か い ぎ ょ う
か い ぎ ょ う
び っ く り マ ー ク , 感 嘆 符
!
ハイフン
-
二重かぎかっこ開く , 左二重かぎかっこ
右二重かぎかっこ , 二重かぎかっこ閉じる
『 』
左かっこ , かっこ開く
右かっこ , かっこ閉じる
( )
セミコロン
新しい段落
新しい段落
左かぎかっこ , かぎかっこ開く
右かぎかっこ , かぎかっこ閉じる
「 」
左大かっこ , 角かっこ開く
右大かっこ , 大かっこ閉じる
[ ]
三点リーダー
...

Symboly

Výraz(y)

Výstup

アット記号
アットマーク
@
アスタリスク
*
度記号
°
アンパサンド
アンド記号
&

Matematika

Výraz(y)

Výstup

番号記号
#
プラス記号
+
マイナス記号
-
等号
=
パーセント記号
%
プラスマイナス
±
小なり記号
大なり記号
< >

Mena

Výraz(y)

Výstup

ドル記号
$
ポンド記号
£
ユーロ記号
円記号
¥

Interpunkcia

Výraz(y)

Výstup

punktum
.
komma
,
spørsmålstegn
?
utropstegn
!
ny linje
ny linje
kolon
:
bindestrek
-
venstre anførselstegn, begynnende anførselstegn
høyre anførselstegn, avsluttende anførselstegn
“ “
venstreparentes
høyreparentes
( )
semikolon
;
tankestrek
kort tankestrek
nytt avsnitt
nytt avsnitt
apostrof-ess
's
begynnende enkelt anførselstegn, venstre enkelt anførselstegn
høyre enkelt anførselstegn, avsluttende enkelt anførselstegn
' '
venstre hakeparentes
høyre hakeparentes
[ ]
apostrof

Symboly

Výraz(y)

Výstup

krøllalfategn
alfakrøll omtale
@
og-tegn
&
skråstrek
/
gradetegn
°

Matematika

Výraz(y)

Výstup

prosenttegn
%
nummertegn
emneknagg
#
minustegn
-
plusstegn
+
multiplikasjonstegn
×
divisjonstegn
÷
pluss- eller minustegn
±
likhetstegn
=
mindre enn-tegn
større enn-tegn
< >

Mena

Výraz(y)

Výstup

dollartegn
$
britisk pund-tegn
£
eurotegn
yen-tegn
¥

Emoji/tváre

Výraz(y)

Výstup

rynkefjes
:-(
blinkefjes
;-)
smilefjes
:-)
hjerte-emoji
<3

Interpunkcia

Výraz(y)

Výstup

punkt
.
kommatecken
,
frågetecken
?
utropstecken
!
påbörja ny rad
ny rad
ny rad
bindestreck
-
vänsterparentes, inledande parentes
högerparentes, avslutande parentes
( )
semikolon
;
tankstreck
kort tankstreck
inledande citattecken
avslutande citattecken
“ ”
enkelt citattecken, inledande enkelt citattecken
avslutande enkelt citattecken
’ ’
vänster hakparentes, inledande hakparentes
höger hakparentes, avslutande hakparentes
[ ]
apostrof
'

Symboly

Výraz(y)

Výstup

at-omnämnande
@
asterisk
*
framåtlutat snedstreck, snedstreck, slash
/
understreck
_
grav accent
`
et-tecken, och-tecken
&
gradtecken
°

Matematika

Výraz(y)

Výstup

procenttecken
%
nummertecken
#
plustecken
+
minustecken
-
multiplikationstecken
×
plus-minustecken
±
divisionstecken
÷
mindre än-tecken, större än-tecken
< >

Mena

Výraz(y)

Výstup

dollartecken
$
pundtecken
£
eurotecken
yentecken
¥

Emoji/tváre

Výraz(y)

Výstup

procenttecken
%
nummertecken
#
plustecken
+
minustecken
-
multiplikationstecken
×
plus-minustecken
±
divisionstecken
÷
mindre än-tecken, större än-tecken
< >

Interpunkcia

Výraz(y)

Výstup

punktum
.
komma
,
spørgsmålstegn
?
udråbstegn
!
linjeskift
linjeskift
kolon
:
semikolon
;
venstre parentes, åben parentes
højre parentes, lukket parentes
( )
startende anførselstegn, begyndende anførselstegn
afsluttende anførselstegn, lukkende anførselstegn
“ ”
nyt afsnit
nyt afsnit
apostrof s
's
startende enkelt anførselstegn, åbnende enkelt anførselstegn
afsluttende enkelt anførselstegn, lukkende enkelt anførselstegn
' '
venstre kantet parentes, åben kantet parentes
højre kantet parentes, lukket kantet parentes
[ ]
apostrof
ellipse
...

Symboly

Výraz(y)

Výstup

snabel-a
@
stjerne
*
skråstreg
/
og-tegn
&
grad-tegn
°

Matematika

Výraz(y)

Výstup

plustegn
+
plus- eller minustegn
±
divisionstegn
÷
lighedstegn
=
pund-tegn, nummertegn, hash-tegn
#
procenttegn
%
mindre end, større end
< >

Mena

Výraz(y)

Výstup

dollartegn
$
pund sterling-tegn
£
euro-tegn
yen-tegn
¥

Emoji/tváre

Výraz(y)

Výstup

smilende ansigt
:-)
hjerte
<3
trist smiley
:-(
blinkende smiley
;-)

Interpunkcia

Výraz(y)

Výstup

punt
.
komma
,
vraagteken
?
uitroepteken
!
nieuwe regel
regeleinde
nieuwe regel
puntkomma
;
dubbele punt
:
afbreekstreepje
-
en-streepje
linkerhaakje
haakje sluiten
( )
aanhalingsteken openen, beginaanhalingsteken
aanhalingsteken sluiten, eindaanhalingsteken
“ ”
nieuwe alinea
nieuwe alinea
apostrof s
's
enkel beginaanhalingsteken, enkel aanhalingsteken openen
enkel aanhalingsteken sluiten, enkel eindaanhalingsteken
' '
vierkante linkerhaak, vierkante haak openen
vierkante rechterhaak, vierkante haak sluiten
[ ]
apostrof
beletselteken
...

Symboly

Výraz(y)

Výstup

ampersand, en-teken
&
slash
/
onderstrepingsteken, laag streepje
_
gradenteken
°

Matematika

Výraz(y)

Výstup

plusteken
+
minteken
-
vermenigvuldigingsteken
×
plusminusteken
±
deelteken
÷
gelijkteken
=
kleiner dan-teken
groter dan-teken
< >
procentteken
%
nummerteken, hashtag
#

Mena

Výraz(y)

Výstup

euroteken
yenteken
¥
dollarteken
$
britse pond-teken
£

Emoji/tváre

Výraz(y)

Výstup

hart-emoji
<3

Interpunkcia

Výraz(y)

Výstup

piste
.
pilkku
,
kysymysmerkki
?
huutomerkki
!
uusi rivi
rivinvaihto
uusi rivi
kaksoispiste
:
yhdysmerkki
-
vasen sulkumerkki
oikea kaarisulje
( )
puolipiste
;
viiva
uusi kappale
uusi kappale
vasen puolilainausmerkki
oikea puolilainausmerkki
' '
vasen hakasulje
oikea hakasulje
[ ]
heittomerkki
ellipsi
...

Symboly

Výraz(y)

Výstup

ät-merkki, ät-maininta
@
tähtimerkki
*
gravis
`
et-merkki, ja-merkki
&
vinoviiva
/
alaviiva
_
astemerkki
°

Matematika

Výraz(y)

Výstup

ristikkomerkki
#
prosenttimerkki
%
plusmerkki
+
miinusmerkki
-
yhtäläisyysmerkki
=
kertomerkki
×
plus- tai miinusmerkki
±
pienempi kuin -merkki
suurempi kuin -merkki
< >
jakomerkki
÷

Mena

Výraz(y)

Výstup

dollarin merkki
$
punnan merkki
£
euron merkki
jenin merkki
¥

Emoji/tváre

Výraz(y)

Výstup

surullinen hymiö
:-(
silmää iskevä hymiö
;-)
hymiö
:-)
sydänhymiö
<3

Interpunkcia

Výraz(y)

Výstup

पूर्ण विराम
पूर्ण विराम चिन्ह
प्रश्नवाचक चिन्ह , प्रश्न चिन्ह , प्रश्नवाचक
?
विस्मयादिबोधक चिन्ह , विस्मयादिबोधक , विस्मयादिवाचक चिन्ह , विस्मयादिवाचक , आश्चर्य चिन्ह
!
अल्प विराम , अल्प विराम चिन्ह
,
उप विराम , उप विराम चिन्ह
:
निर्देशक चिन्ह
अवतरण चिन्ह शुरू , अवतरण शुरू , उदधरण चिन्ह शुरू , उदधरण शुरू
अवतरण चिन्ह खत्म , अवतरण खत्म , उदधरण चिन्ह खत्म , उदधरण खत्म
“ ”
अर्ध विराम , अर्ध विराम चिन्ह
;
ओम चिन्ह
नई पंक्ति
नई पंक्ति
कोष्ठक चिन्ह शुरू , कोष्ठक शुरू
कोष्ठक चिन्ह खत्म , कोष्ठक खत्म
( )
दीर्घ विराम चिन्ह
।।

Symboly

Výraz(y)

Výstup

योजक चिन्ह
-
विवरण चिन्ह
:-
आदेश चिन्ह
:-

Interpunkcia

Výraz(y)

Výstup

마침표
.
쉼표
,
물음표
?
느낌표
!
쌍점 , 콜론
:
소괄호 열고 , 괄호 열고
소괄호 닫고 , 괄호 닫고
( )
중괄호 열고
중괄호 닫고
{ }
대괄호 열고
대괄호 닫고
[ ]
홑낫표 열고
홑낫표 닫고
「 」
겹낫표 열고
겹낫표 닫고
『 』
홑화살괄호 열고
홑화살괄호 닫고
〈 〉
겹화살괄호 열고
겹화살괄호 닫고
《 》
쌍반점 , 반쌍점
;
새로운 줄 , 줄 바꿈 , 줄바꿈
새로운 줄
새로운 단락
새로운 단락
큰따옴표 열고
큰따옴표 닫고
" "
작은따옴표 열고
작은따옴표 닫고
' '
가운뎃점
줄임표 , 생략표
...

Symboly

Výraz(y)

Výstup

물결표
~
빗금 , 슬래시
/
줄표
붙임표
-
하이픈
-

Pod slovami, ktoré sme možno zle počuli, sa môže zobraziť označenie s alternatívami.

Ak je označené slovo správne, môžete vybrať položku Ignorovať.

Slovo označené návrhom funkcie diktovania.

Kliknutím na ikonu ozubeného kolieska zobrazíte tieto nastavenia:

 • Auto Punctuation (Automatická interpunkcia): Funkciu môžete zapnúť alebo vypnúť pomocou začiarknutia, ak je k dispozícii pre vybratý jazyk.

 • Filter sumemeála: Maskujte potenciálne citlivé slovné spojenia ****.

 • Spoken Language (Hovorený jazyk): Môžete zobraziť a zmeniť jazyky v rozbaľovacej ponuke.

Vybratý filter s nadhodom

V predvolenom nastavení je diktovanie nastavené na jazyk dokumentov v Office.

Aktívne pracujeme na vylepšovaní týchto jazykov a pridávaní ďalších miestnych nastavení a jazykov.

Podporované jazyky

Čínština (Čína)

Angličtina (Kanada)

English (United Kingdom)

English (United States)

Francúzština (Francúzsko)

Nemčina (Nemecko)

Taliančina (Taliansko)

Španielčina (Španielsko)

Španielčina (Mexiko)

Jazyky v režime ukážky*

Dánčina

Holandčina (Holandsko)

Angličtina (Austrália)

Angličtina (India)

Fínčina

Francúzština (Kanada)

Japončina

Nórčina (Bokmal)

Portugalčina (Brazília)

Švédčina (Švédsko)

* Jazyky v režime ukážky môžu mať nižšiu presnosť alebo obmedzenú podporu interpunkcie.

Neviem nájsť tlačidlo Diktovať

Ak sa nezobrazuje tlačidlo na spustenie diktovania:

 • Skontrolujte, či ste prihlásení s aktívnym predplatným Microsoft 365 predplatného.

 • Diktovanie nie je vo Office 2016 alebo 2019 k Windows bez Microsoft 365.

 • skontrolujte, či máte Windows 10 alebo novšiu verziu.

Tlačidlo Diktovať je sivé

Ak sa tlačidlo Diktovať zobrazuje sivé:

 • skontrolujte, či dokument nie je nastavený iba na čítanie,

Mikrofón nemá prístup

Ak sa zobrazí hlásenie o chýbajúcom prístupe k mikrofónu, postupujte takto:

 • skontrolujte, či mikrofón nepoužíva iná aplikácia alebo webová stránka, a skúste to znova,

 • obnovte obrazovku, kliknite na tlačidlo Diktoval a povoľte prehliadaču prístup k mikrofónu.

Mikrofón nefunguje

Ak sa zobrazí hlásenie o tom, že sa vyskytol problém s mikrofónom alebo nemôžeme mikrofón rozpoznať, postupujte takto:

Funkcia Diktovanie vás nepočuje

Ak sa pri diktovaní zobrazí na obrazovke hlásenie o tom, že funkcia diktovania vás nepočuje, alebo sa nezobrazí nič:

 • skontrolujte, či mikrofón nie je stlmený,

 • upravte nastavenie úrovne vstupu mikrofónu,

 • presuňte sa do tichšieho prostredia,

 • ak používate vstavaný mikrofón, skúste to znova vyskúšať s náhlavnou súpravou alebo externým mikrofónom.

Problémy s presnosťou alebo chýbajúce slová

Ak sa zobrazuje veľa nesprávnych alebo vynechaných slov:

 • skontrolujte, či máte rýchle a spoľahlivé internetové pripojenie,

 • odstráňte alebo eliminujte hluk pozadia, ktorý môže rušiť váš hlas,

 • pokúste sa hovoriť zreteľnejšie,

 • skontrolujte, či nie je potrebné inovovať mikrofón, ktorý používate.

Používanie funkcie Diktovanie

Táto funkcia je k dispozícii len pre predplatiteľov Neviete nájsť tlačidlo Diktovať? Funkciu diktovania majú k dispozícii len predplatitelia služby Microsoft 365.

 1. Po prihlásení v Microsoft 365 v zariadení s mikrofónom prejdite na položky Domov > Diktovanie

  Tlačidlo Diktovať

  Tipy: 

 2. Počkajte, kým sa tlačidlom Diktovať zapne a aktivuje funkcia diktovania.

  Diktovanie nahrávania

 3. Začnite hovoriť a na obrazovke sa zobrazí text.

 4. Kedykoľvek môžete vložiť interpunkciu tak, že ju vyslovene uvediete.

 5. Chyby môžete opravovať pomocou klávesnice bez potreby vypnutia ikony mikrofónu.

Tip: Môžete tiež presunúť kurzor na nový komentár a nadiktovať pripomienky ostatným.

Čo môžem povedať?

Skúste povedať „new line“ (nový riadok), „new paragraph“ (nový odsek) „bold that“ (napísať tučne) a „start list“ (začať písať zoznam). Iná podporovaná interpunkcia, príkazy a symboly sú uvedené nižšie

Interpunkcia

Výraz(y)

Výstup

period, full stop
.
comma
,
question mark
?
exclamation mark/point
!
new line
new line
apostrophe-s
's
colon
:
semicolon
;
open quotes
close quotes
" "
hyphen
-
ellipsis, dot dot dot
...
begin/open single quote
end/close single quote
' '
left/open parentheses
right/close parentheses
( )
left/open bracket
right/close bracket
[ ]
left/open brace
right/close brace
{ }

Úprava

undo
delete*
delete that*
delete last [1-100] words/sentences
delete [word or phrase]*
insert space
backspace
backspace [1-100]

*Tipy

 • Keď poviete „delete“ (vymazať) samostatne, odstránite tak posledné slovo alebo interpunkčné znamienko pred kurzorom.

 • Keď poviete „delete that“ (vymazať to), odstránite poslednú vyslovenú vetu.

 • Príklad využitia [vety] je napríklad nadiktovanie „what a super nice day“ (aký je dnes super krásny deň) a potom vyslovenie príkazu „delete super“ (vymazať super). Zostane vám teda veta „what a nice day“ (aký je dnes krásny deň).

Formátovanie

bold
italics
underline
strikethrough
<format*> [word or phrase]
superscript
subscript
indent
decrease indent
clear all formatting
align [left, center, right]

*Tipy

 • Slovo alebo vetu môžete napísať tučne, kurzívou, podčiarknuť alebo prečiarknuť. Príkladom by bolo nadiktovať „review by tomorrow at 5PM“ (skontrolovať zajtra o piatej) a potom povedať „bold tomorrow“ (označiť zajtra tučne) a výsledkom by bolo „review by tomorrow at 5PM“ (skontrolovať zajtra o piatej)

 • Vyskúšajte príkazy ako „bold last word“ (označiť tučne posledné slovo) alebo „underline last sentence“ (podčiarknuť poslednú vetu).

Vytváranie zoznamov

start list
start numbered list
next line
exit list

Pridávanie komentárov

add comment [your message here]*

*Tipy

 • Keď poviete „add comment look at this tomorrow“ (pridať komentár pozrieť sa na to zajtra), vložíte tým nový komentár s textom „Look at this tomorrow“ (Pozrieť sa na to zajtra).

 • Keď poviete len „add comment“ (pridať komentár), vytvorí sa prázdne okno komentára, do ktorého môžete ručne zadať text.

Pri diktovaní

show help
pause dictation
exit dictation*

*Tipy

 • Ak chcete obnoviť diktovanie, použite klávesovú skratku (ALT + `) alebo stlačte ikonu Mikrofón na plávajúcej ponuke diktovania.

Symboly

Výraz(y)

Výstup

asterisk
*
backslash
\
forward slash
/
vertical bar sign, pipe character
|
backquote, backtick
`
underscore
_
m-dash
n-dash
paragraph sign/mark
section sign
§
ampersand, and sign
&
at sign
@
copyright sign
©
registered sign
®
degree symbol
°
caret symbol
^

Matematika

Výraz(y)

Výstup

percent sign
%
number/pound sign
#
plus sign
+
minus sign
-
multiplication sign
x
plus or minus sign
±
division sign
÷
equal sign
=
less than sign, left angle bracket
greater than sign, right angle bracket
< >

Mena

Výraz(y)

Výstup

dollar sign
$
pound sterling sign
£
euro sign
yen sign
¥

Emoji/tváre

Výraz(y)

Výstup

smiley face
:)
frowny face
:(
winky face
;)
heart emoji
<3

Interpunkcia

Výraz(y)

Výstup

句 号
逗 号
,
换 行
换行符
分段符
换 行
问 号
感叹号
冒号
左引号
右引号
“ ”
左括号
右括号
( )
分号
短划线
-
左单引号
右单引号
‘ ’
左中括号
右中括号
[ ]
顿号
撇号
'
省略号
...

Symboly

Výraz(y)

Výstup

艾特符号
at符号
@
星号
*
下划线
_
与号
&
正斜杠
斜杠
/
度标记
°

Matematika

Výraz(y)

Výstup

百分号
%
井号
#
加号
+
减号
-
乘号
×
除号
÷
等号
=
加减号
±
小于号
大于号
< >

Mena

Výraz(y)

Výstup

美元符号
$
英镑符号
£
欧元符号
日元符号
¥
人民币符号
¥

Interpunkcia

Výraz(y)

Výstup

punto
.
coma
,
signo de apertura de interrogación
¿
signo de interrogación
?
signo de apertura de exclamación
¡
signo de exclamación
!
salto de línea
nueva línea
nuevo párrafo
nueva línea
dos puntos
:
punto y coma
;
comillas izquierdas
comillas derechas
« »
paréntesis de apertura, abrir paréntesis
paréntesis de cierre, cerrar paréntesis
( )
comilla simple de apertura, abrir comilla simple
'
corchete de apertura, abrir corchete
corchete de cierre, cerrar corchete
[ ]
guion corto
-
apóstrofo
puntos suspensivos
...
cerrar comilla simple
comilla simple de cierre
' '

Symboly

Výraz(y)

Výstup

arroba
@
asterisco
*
comilla inversa
`
guion bajo
_
y comercial
&
barra diagonal
/
símbolo de grado
°

Matematika

Výraz(y)

Výstup

signo de porcentaje
%
hashtag
#
signo más
+
signo menos
-
signo de multiplicación
×
signo de división
÷
signo igual
=
signo más o menos
±
signo menor que
signo mayor que
< >

Mena

Výraz(y)

Výstup

símbolo del dólar
$
símbolo de la libra esterlina
£
símbolo del euro
símbolo del yen
¥

Emoji/tváre

Výraz(y)

Výstup

cara sonriente
:-)
emoji de corazón
<3
cara enfadada
:-(
cara con guiño
;-)

Interpunkcia

Výraz(y)

Výstup

point
.
virgule
,
point d'interrogation
?
point d'exclamation
!
saut de ligne
saut de ligne
nouveau paragraphe
nouveau paragraphe
deux points
:
point-virgule
;
guillemet gauche, guillemet ouvrant
guillemet droit, guillemet fermant
« »
parenthèse gauche, parenthèse ouvrante
parenthèse fermante
( )
tiret demi-cadratin
-
guillemet simple ouvrant
'
crochet droit ouvrant
crochet droit fermant
[ ]
apostrophe
guillemet simple fermant
'
points de suspension
...

Symboly

Výraz(y)

Výstup

arobase
@
astérisque
*
trait de soulignement
_
barre oblique
/
symbole degré
°

Matematika

Výraz(y)

Výstup

signe dièse
#
signe plus
+
tiret
-
signe multiplication
×
signe division
÷
signe égal
=
signe pourcentage
%
signe inférieur à
signe supérieur à
< >

Mena

Výraz(y)

Výstup

signe dollar
$
signe livre sterling
£
signe euro
signe yen
¥

Emoji/tváre

Výraz(y)

Výstup

émoticône
:-)
emoji cœur
<3

Interpunkcia

Interpunkcia

Výraz(y)

Výstup

punkt
satzende
.
komma
,
fragezeichen
?
ausrufezeichen
rufzeichen
!
neue zeile
zeilenumbruch
neue zeile
doppelpunkt
kolon
:
strichpunkt
semikolon
;
öffnendes anführungszeichen, beginn zitat
schließendes anführungszeichen, ende zitat
« »

Interpunkcia

Výraz(y)

Výstup

punto
.
virgola
,
punto interrogativo
punto di domanda
?
punto esclamativo
!
a capo
nuova riga
nuova riga
due punti
:
punto e virgola
;
virgolette aperte
virgolette chiuse
« »
parentesi aperta
parentesi chiusa
( )
segno di percentuale
segno di percentuale
parentesi quadra aperta
parentesi quadra chiusa
[ ]
aperta virgoletta singola
chiudi virgoletta singola
' '
puntini di sospensione
...
trattino
-

Symboly

Výraz(y)

Výstup

a commerciale
@
asterisco
*
underscore 
_
e commerciale
&
simbolo di grado
°

Matematika

Výraz(y)

Výstup

cancelletto
hashtag
#
segno di divisione
÷
segno di moltiplicazione
×
segno di uguale
=
segno di minore
segno di maggiore
< >

Mena

Výraz(y)

Výstup

simbolo di dollaro
$
simbolo di sterlina
£
simbolo di euro
simbolo di yen
¥

Interpunkcia

Výraz(y)

Výstup

ponto final
.
vírgula
,
ponto de interrogação
?
ponto de exclamação
!
nova linha
mudar de linha
nova linha
dois pontos
:
ponto e vírgula
;
abrir aspas
fechar aspas
“ ”
hífen
-
parêntese esquerdo, parêntese de abertura
parêntese direito
( )
aspas simples inicial, aspas simples de abertura
aspas simples de fechamento, aspas simples de final
' '
colchete esquerdo, colchete abertura
colchete direito, colchete de fechamento
[ ]
apóstrofo
reticências
...

Symboly

Výraz(y)

Výstup

arroba
@
asterisco
*
sublinhado
_
aspa invertida
`
e comercial
&
sinal e
&
sinal de grau
°

Matematika

Výraz(y)

Výstup

tecla jogo da velha
#
sinal de adição
+
sinal de subtração
-
sinal de divisão
÷
sinal de multiplicação
×
sinal de igual
=
sinal de porcentagem
%
sinal de mais ou menos
±
sinal de menor que
sinal de maior que
< >

Mena

Výraz(y)

Výstup

cifrão
$
símbolo da libra esterlina
£
símbolo do Euro
símbolo do Iene
¥

Emoji/tváre

Výraz(y)

Výstup

smiley
:-)
emoji de coração
<3

Interpunkcia

Výraz(y)

Výstup

読 点
句 点
く て ん
ク エ ス チ ョ ン マ ー ク , 疑 問 符
改 行
か い ぎ ょ う
か い ぎ ょ う
び っ く り マ ー ク , 感 嘆 符
!
ハイフン
-
二重かぎかっこ開く , 左二重かぎかっこ
右二重かぎかっこ , 二重かぎかっこ閉じる
『 』
左かっこ , かっこ開く
右かっこ , かっこ閉じる
( )
セミコロン
新しい段落
新しい段落
左かぎかっこ , かぎかっこ開く
右かぎかっこ , かぎかっこ閉じる
「 」
左大かっこ , 角かっこ開く
右大かっこ , 大かっこ閉じる
[ ]
三点リーダー
...

Symboly

Výraz(y)

Výstup

アット記号
アットマーク
@
アスタリスク
*
度記号
°
アンパサンド
アンド記号
&

Matematika

Výraz(y)

Výstup

番号記号
#
プラス記号
+
マイナス記号
-
等号
=
パーセント記号
%
プラスマイナス
±
小なり記号
大なり記号
< >

Mena

Výraz(y)

Výstup

ドル記号
$
ポンド記号
£
ユーロ記号
円記号
¥

Interpunkcia

Výraz(y)

Výstup

punktum
.
komma
,
spørsmålstegn
?
utropstegn
!
ny linje
ny linje
kolon
:
bindestrek
-
venstre anførselstegn, begynnende anførselstegn
høyre anførselstegn, avsluttende anførselstegn
“ “
venstreparentes
høyreparentes
( )
semikolon
;
tankestrek
kort tankestrek
nytt avsnitt
nytt avsnitt
apostrof-ess
's
begynnende enkelt anførselstegn, venstre enkelt anførselstegn
høyre enkelt anførselstegn, avsluttende enkelt anførselstegn
' '
venstre hakeparentes
høyre hakeparentes
[ ]
apostrof

Symboly

Výraz(y)

Výstup

krøllalfategn
alfakrøll omtale
@
og-tegn
&
skråstrek
/
gradetegn
°

Matematika

Výraz(y)

Výstup

prosenttegn
%
nummertegn
emneknagg
#
minustegn
-
plusstegn
+
multiplikasjonstegn
×
divisjonstegn
÷
pluss- eller minustegn
±
likhetstegn
=
mindre enn-tegn
større enn-tegn
< >

Mena

Výraz(y)

Výstup

dollartegn
$
britisk pund-tegn
£
eurotegn
yen-tegn
¥

Emoji/tváre

Výraz(y)

Výstup

rynkefjes
:-(
blinkefjes
;-)
smilefjes
:-)
hjerte-emoji
<3

Interpunkcia

Výraz(y)

Výstup

punkt
.
kommatecken
,
frågetecken
?
utropstecken
!
påbörja ny rad
ny rad
ny rad
bindestreck
-
vänsterparentes, inledande parentes
högerparentes, avslutande parentes
( )
semikolon
;
tankstreck
kort tankstreck
inledande citattecken
avslutande citattecken
“ ”
enkelt citattecken, inledande enkelt citattecken
avslutande enkelt citattecken
’ ’
vänster hakparentes, inledande hakparentes
höger hakparentes, avslutande hakparentes
[ ]
apostrof
'

Symboly

Výraz(y)

Výstup

at-omnämnande
@
asterisk
*
framåtlutat snedstreck, snedstreck, slash
/
understreck
_
grav accent
`
et-tecken, och-tecken
&
gradtecken
°

Matematika

Výraz(y)

Výstup

procenttecken
%
nummertecken
#
plustecken
+
minustecken
-
multiplikationstecken
×
plus-minustecken
±
divisionstecken
÷
mindre än-tecken, större än-tecken
< >

Mena

Výraz(y)

Výstup

dollartecken
$
pundtecken
£
eurotecken
yentecken
¥

Emoji/tváre

Výraz(y)

Výstup

procenttecken
%
nummertecken
#
plustecken
+
minustecken
-
multiplikationstecken
×
plus-minustecken
±
divisionstecken
÷
mindre än-tecken, större än-tecken
< >

Interpunkcia

Výraz(y)

Výstup

punktum
.
komma
,
spørgsmålstegn
?
udråbstegn
!
linjeskift
linjeskift
kolon
:
semikolon
;
venstre parentes, åben parentes
højre parentes, lukket parentes
( )
startende anførselstegn, begyndende anførselstegn
afsluttende anførselstegn, lukkende anførselstegn
“ ”
nyt afsnit
nyt afsnit
apostrof s
's
startende enkelt anførselstegn, åbnende enkelt anførselstegn
afsluttende enkelt anførselstegn, lukkende enkelt anførselstegn
' '
venstre kantet parentes, åben kantet parentes
højre kantet parentes, lukket kantet parentes
[ ]
apostrof
ellipse
...

Symboly

Výraz(y)

Výstup

snabel-a
@
stjerne
*
skråstreg
/
og-tegn
&
grad-tegn
°

Matematika

Výraz(y)

Výstup

plustegn
+
plus- eller minustegn
±
divisionstegn
÷
lighedstegn
=
pund-tegn, nummertegn, hash-tegn
#
procenttegn
%
mindre end, større end
< >

Mena

Výraz(y)

Výstup

dollartegn
$
pund sterling-tegn
£
euro-tegn
yen-tegn
¥

Emoji/tváre

Výraz(y)

Výstup

smilende ansigt
:-)
hjerte
<3
trist smiley
:-(
blinkende smiley
;-)

Interpunkcia

Výraz(y)

Výstup

punt
.
komma
,
vraagteken
?
uitroepteken
!
nieuwe regel
regeleinde
nieuwe regel
puntkomma
;
dubbele punt
:
afbreekstreepje
-
en-streepje
linkerhaakje
haakje sluiten
( )
aanhalingsteken openen, beginaanhalingsteken
aanhalingsteken sluiten, eindaanhalingsteken
“ ”
nieuwe alinea
nieuwe alinea
apostrof s
's
enkel beginaanhalingsteken, enkel aanhalingsteken openen
enkel aanhalingsteken sluiten, enkel eindaanhalingsteken
' '
vierkante linkerhaak, vierkante haak openen
vierkante rechterhaak, vierkante haak sluiten
[ ]
apostrof
beletselteken
...

Symboly

Výraz(y)

Výstup

ampersand, en-teken
&
slash
/
onderstrepingsteken, laag streepje
_
gradenteken
°

Matematika

Výraz(y)

Výstup

plusteken
+
minteken
-
vermenigvuldigingsteken
×
plusminusteken
±
deelteken
÷
gelijkteken
=
kleiner dan-teken
groter dan-teken
< >
procentteken
%
nummerteken, hashtag
#

Mena

Výraz(y)

Výstup

euroteken
yenteken
¥
dollarteken
$
britse pond-teken
£

Emoji/tváre

Výraz(y)

Výstup

hart-emoji
<3

Interpunkcia

Výraz(y)

Výstup

piste
.
pilkku
,
kysymysmerkki
?
huutomerkki
!
uusi rivi
rivinvaihto
uusi rivi
kaksoispiste
:
yhdysmerkki
-
vasen sulkumerkki
oikea kaarisulje
( )
puolipiste
;
viiva
uusi kappale
uusi kappale
vasen puolilainausmerkki
oikea puolilainausmerkki
' '
vasen hakasulje
oikea hakasulje
[ ]
heittomerkki
ellipsi
...

Symboly

Výraz(y)

Výstup

ät-merkki, ät-maininta
@
tähtimerkki
*
gravis
`
et-merkki, ja-merkki
&
vinoviiva
/
alaviiva
_
astemerkki
°

Matematika

Výraz(y)

Výstup

ristikkomerkki
#
prosenttimerkki
%
plusmerkki
+
miinusmerkki
-
yhtäläisyysmerkki
=
kertomerkki
×
plus- tai miinusmerkki
±
pienempi kuin -merkki
suurempi kuin -merkki
< >
jakomerkki
÷

Mena

Výraz(y)

Výstup

dollarin merkki
$
punnan merkki
£
euron merkki
jenin merkki
¥

Emoji/tváre

Výraz(y)

Výstup

surullinen hymiö
:-(
silmää iskevä hymiö
;-)
hymiö
:-)
sydänhymiö
<3

Interpunkcia

Výraz(y)

Výstup

पूर्ण विराम
पूर्ण विराम चिन्ह
प्रश्नवाचक चिन्ह , प्रश्न चिन्ह , प्रश्नवाचक
?
विस्मयादिबोधक चिन्ह , विस्मयादिबोधक , विस्मयादिवाचक चिन्ह , विस्मयादिवाचक , आश्चर्य चिन्ह
!
अल्प विराम , अल्प विराम चिन्ह
,
उप विराम , उप विराम चिन्ह
:
निर्देशक चिन्ह
अवतरण चिन्ह शुरू , अवतरण शुरू , उदधरण चिन्ह शुरू , उदधरण शुरू
अवतरण चिन्ह खत्म , अवतरण खत्म , उदधरण चिन्ह खत्म , उदधरण खत्म
“ ”
अर्ध विराम , अर्ध विराम चिन्ह
;
ओम चिन्ह
नई पंक्ति
नई पंक्ति
कोष्ठक चिन्ह शुरू , कोष्ठक शुरू
कोष्ठक चिन्ह खत्म , कोष्ठक खत्म
( )
दीर्घ विराम चिन्ह
।।

Symboly

Výraz(y)

Výstup

योजक चिन्ह
-
विवरण चिन्ह
:-
आदेश चिन्ह
:-

Interpunkcia

Výraz(y)

Výstup

마침표
.
쉼표
,
물음표
?
느낌표
!
쌍점 , 콜론
:
소괄호 열고 , 괄호 열고
소괄호 닫고 , 괄호 닫고
( )
중괄호 열고
중괄호 닫고
{ }
대괄호 열고
대괄호 닫고
[ ]
홑낫표 열고
홑낫표 닫고
「 」
겹낫표 열고
겹낫표 닫고
『 』
홑화살괄호 열고
홑화살괄호 닫고
〈 〉
겹화살괄호 열고
겹화살괄호 닫고
《 》
쌍반점 , 반쌍점
;
새로운 줄 , 줄 바꿈 , 줄바꿈
새로운 줄
새로운 단락
새로운 단락
큰따옴표 열고
큰따옴표 닫고
" "
작은따옴표 열고
작은따옴표 닫고
' '
가운뎃점
줄임표 , 생략표
...

Symboly

Výraz(y)

Výstup

물결표
~
빗금 , 슬래시
/
줄표
붙임표
-
하이픈
-

Pod slovami, ktoré sme možno zle počuli, sa môže zobraziť označenie s alternatívami.

Ak je označené slovo správne, môžete vybrať položku Ignorovať.

Slovo označené návrhom funkcie diktovania.

Kliknutím na ikonu ozubeného kolieska zobrazíte tieto nastavenia:

 • Auto Punctuation (Automatická interpunkcia): Funkciu môžete zapnúť alebo vypnúť pomocou začiarknutia, ak je k dispozícii pre vybratý jazyk.

 • Filter sumemeála: Maskujte potenciálne citlivé slovné spojenia ****.

 • Spoken Language (Hovorený jazyk): Môžete zobraziť a zmeniť jazyky v rozbaľovacej ponuke.

Nastavenia diktovania

V predvolenom nastavení je diktovanie nastavené na jazyk dokumentov v Office.

Aktívne pracujeme na vylepšovaní týchto jazykov a pridávaní ďalších miestnych nastavení a jazykov.

Podporované jazyky

Čínština (Čína)

Angličtina (Kanada)

English (United Kingdom)

English (United States)

Francúzština (Francúzsko)

Nemčina (Nemecko)

Taliančina (Taliansko)

Španielčina (Španielsko)

Španielčina (Mexiko)

Jazyky v režime ukážky*

Dánčina

Holandčina (Holandsko)

Angličtina (Austrália)

Angličtina (India)

Fínčina

Francúzština (Kanada)

Japončina

Nórčina (Bokmal)

Portugalčina (Brazília)

Švédčina (Švédsko)

* Jazyky v režime ukážky môžu mať nižšiu presnosť alebo obmedzenú podporu interpunkcie.

Neviem nájsť tlačidlo Diktovať

Ak sa nezobrazuje tlačidlo na spustenie diktovania:

 • Skontrolujte, či ste prihlásení s aktívnym predplatným Microsoft 365 predplatného.

 • Diktovanie nie je k dispozícii vo Office 2016 alebo 2019 pre Mac Microsoft 365.

Neviem nájsť tlačidlo Diktovať

Ak sa nezobrazuje tlačidlo na spustenie diktovania:

 • Skontrolujte, či ste prihlásení s aktívnym predplatným Microsoft 365 predplatného.

 • Diktovanie nie je k dispozícii vo Office 2016 alebo 2019 pre Mac Microsoft 365.

Tlačidlo Diktovať je sivé

Ak sa tlačidlo Diktovať zobrazuje sivé:

 • skontrolujte, či dokument nie je nastavený iba na čítanie,

Mikrofón nemá prístup

Ak sa zobrazí hlásenie o chýbajúcom prístupe k mikrofónu, postupujte takto:

 • skontrolujte, či mikrofón nepoužíva iná aplikácia alebo webová stránka, a skúste to znova,

Mikrofón nefunguje

Ak sa zobrazí hlásenie o tom, že sa vyskytol problém s mikrofónom alebo nemôžeme mikrofón rozpoznať, postupujte takto:

 • skontrolujte, či je mikrofón pripojený,

 • skúškou mikrofónu zistite, či funguje,

 • skontrolujte mikrofón v časti Systémové nastavenia > Zvuk > Vstup.

Funkcia Diktovanie vás nepočuje

Ak sa pri diktovaní zobrazí na obrazovke hlásenie o tom, že funkcia diktovania vás nepočuje, alebo sa nezobrazí nič:

 • skontrolujte, či mikrofón nie je stlmený,

 • upravte nastavenie úrovne vstupu mikrofónu,

 • presuňte sa do tichšieho prostredia,

 • ak používate vstavaný mikrofón, skúste to znova vyskúšať s náhlavnou súpravou alebo externým mikrofónom.

Problémy s presnosťou alebo chýbajúce slová

Ak sa zobrazuje veľa nesprávnych alebo vynechaných slov:

 • skontrolujte, či máte rýchle a spoľahlivé internetové pripojenie,

 • odstráňte alebo eliminujte hluk pozadia, ktorý môže rušiť váš hlas,

 • pokúste sa hovoriť zreteľnejšie,

 • skontrolujte, či nie je potrebné inovovať mikrofón, ktorý používate.

Používanie funkcie Diktovanie

 1. Ťuknutím na malú ikonu mikrofónu môžete zapnúť funkciu diktovania.

  Začnite počúvať

 2. Ťuknite na veľkú ikonu mikrofónu a začnite rozprávať.

  Otvorenie diktovania

 3. Kedykoľvek môžete vložiť interpunkciu tak, že ju vyslovene uvediete, alebo použijete panel s nástrojmi interpunkcie.

 4. Kedykoľvek môžete opätovným ťuknutím na mikrofón diktovanie pozastaviť alebo ťuknutím na tlačidlo klávesnice prepnúť späť na klávesnicu.

 5. Chyby môžete opraviť pomocou dotykového ovládania na odstránenie obsahu a opätovným hovorením alebo prepnutím na klávesnicu.

Čo môžem povedať?

Skúste povedať "nový riadok", "odstrániť", "tučné, že" a "počiatočný zoznam". Iná podporovaná interpunkcia, príkazy a symboly sú uvedené nižšie

Interpunkcia

Výraz(y)

Výstup

period, full stop
.
comma
,
question mark
?
exclamation mark/point
!
new line
new line
apostrophe-s
's
colon
:
semicolon
;
open quotes
close quotes
" "
hyphen
-
ellipsis, dot dot dot
...
begin/open single quote
end/close single quote
' '
left/open parentheses
right/close parentheses
( )
left/open bracket
right/close bracket
[ ]
left/open brace
right/close brace
{ }

Úprava

undo
delete

odstrániť [1 – 100]

delete that
delete last word
delete last sentence

Formátovanie

bold
italics
underline
strikethrough
superscript
subscript
remove [format]
clear all formatting
[format] that
[format] last word
[format] last sentence
align [left, center, right]

Vytváranie zoznamov

start list
start numbered list
new line
exit list

Pridávanie komentárov

add comment [your message here]*

Pri diktovaní

pause dictation

Symboly

Výraz(y)

Výstup

asterisk
*
backslash
\
forward slash
/
vertical bar sign, pipe character
|
backquote, backtick
`
underscore
_
m-dash
n-dash
paragraph sign/mark
section sign
§
ampersand, and sign
&
at sign
@
copyright sign
©
registered sign
®
degree symbol
°
caret symbol
^

Matematika

Výraz(y)

Výstup

percent sign
%
number/pound sign
#
plus sign
+
minus sign
-
multiplication sign
x
plus or minus sign
±
division sign
÷
equal sign
=
less than sign, left angle bracket
greater than sign, right angle bracket
< >

Mena

Výraz(y)

Výstup

dollar sign
$
pound sterling sign
£
euro sign
yen sign
¥

Emoji/tváre

Výraz(y)

Výstup

smiley face
:)
frowny face
:(
winky face
;)
heart emoji
<3

Interpunkcia

Výraz(y)

Výstup

句 号
逗 号
,
换 行
换行符
分段符
换 行
问 号
感叹号
冒号
左引号
右引号
“ ”
左括号
右括号
( )
分号
短划线
-
左单引号
右单引号
‘ ’
左中括号
右中括号
[ ]
顿号
撇号
'
省略号
...

Symboly

Výraz(y)

Výstup

艾特符号
at符号
@
星号
*
下划线
_
与号
&
正斜杠
斜杠
/
度标记
°

Matematika

Výraz(y)

Výstup

百分号
%
井号
#
加号
+
减号
-
乘号
×
除号
÷
等号
=
加减号
±
小于号
大于号
< >

Mena

Výraz(y)

Výstup

美元符号
$
英镑符号
£
欧元符号
日元符号
¥
人民币符号
¥

Interpunkcia

Výraz(y)

Výstup

punto
.
coma
,
signo de apertura de interrogación
¿
signo de interrogación
?
signo de apertura de exclamación
¡
signo de exclamación
!
salto de línea
nueva línea
nuevo párrafo
nueva línea
dos puntos
:
punto y coma
;
comillas izquierdas
comillas derechas
« »
paréntesis de apertura, abrir paréntesis
paréntesis de cierre, cerrar paréntesis
( )
comilla simple de apertura, abrir comilla simple
'
corchete de apertura, abrir corchete
corchete de cierre, cerrar corchete
[ ]
guion corto
-
apóstrofo
puntos suspensivos
...
cerrar comilla simple
comilla simple de cierre
' '

Symboly

Výraz(y)

Výstup

arroba
@
asterisco
*
comilla inversa
`
guion bajo
_
y comercial
&
barra diagonal
/
símbolo de grado
°

Matematika

Výraz(y)

Výstup

signo de porcentaje
%
hashtag
#
signo más
+
signo menos
-
signo de multiplicación
×
signo de división
÷
signo igual
=
signo más o menos
±
signo menor que
signo mayor que
< >

Mena

Výraz(y)

Výstup

símbolo del dólar
$
símbolo de la libra esterlina
£
símbolo del euro
símbolo del yen
¥

Emoji/tváre

Výraz(y)

Výstup

cara sonriente
:-)
emoji de corazón
<3
cara enfadada
:-(
cara con guiño
;-)

Interpunkcia

Výraz(y)

Výstup

point
.
virgule
,
point d'interrogation
?
point d'exclamation
!
saut de ligne
saut de ligne
nouveau paragraphe
nouveau paragraphe
deux points
:
point-virgule
;
guillemet gauche, guillemet ouvrant
guillemet droit, guillemet fermant
« »
parenthèse gauche, parenthèse ouvrante
parenthèse fermante
( )
tiret demi-cadratin
-
guillemet simple ouvrant
'
crochet droit ouvrant
crochet droit fermant
[ ]
apostrophe
guillemet simple fermant
'
points de suspension
...

Symboly

Výraz(y)

Výstup

arobase
@
astérisque
*
trait de soulignement
_
barre oblique
/
symbole degré
°

Matematika

Výraz(y)

Výstup

signe dièse
#
signe plus
+
tiret
-
signe multiplication
×
signe division
÷
signe égal
=
signe pourcentage
%
signe inférieur à
signe supérieur à
< >

Mena

Výraz(y)

Výstup

signe dollar
$
signe livre sterling
£
signe euro
signe yen
¥

Emoji/tváre

Výraz(y)

Výstup

émoticône
:-)
emoji cœur
<3

Interpunkcia

Výraz(y)

Výstup

punkt
satzende
.
komma
,
fragezeichen
?
ausrufezeichen
rufzeichen
!
neue zeile
zeilenumbruch
neue zeile
doppelpunkt
kolon
:
strichpunkt
semikolon
;
öffnendes anführungszeichen, beginn zitat
schließendes anführungszeichen, ende zitat
« »

Interpunkcia

Výraz(y)

Výstup

punto
.
virgola
,
punto interrogativo
punto di domanda
?
punto esclamativo
!
a capo
nuova riga
nuova riga
due punti
:
punto e virgola
;
virgolette aperte
virgolette chiuse
« »
parentesi aperta
parentesi chiusa
( )
segno di percentuale
segno di percentuale
parentesi quadra aperta
parentesi quadra chiusa
[ ]
aperta virgoletta singola
chiudi virgoletta singola
' '
puntini di sospensione
...
trattino
-

Symboly

Výraz(y)

Výstup

a commerciale
@
asterisco
*
underscore 
_
e commerciale
&
simbolo di grado
°

Matematika

Výraz(y)

Výstup

cancelletto
hashtag
#
segno di divisione
÷
segno di moltiplicazione
×
segno di uguale
=
segno di minore
segno di maggiore
< >

Mena

Výraz(y)

Výstup

simbolo di dollaro
$
simbolo di sterlina
£
simbolo di euro
simbolo di yen
¥

Interpunkcia

Výraz(y)

Výstup

ponto final
.
vírgula
,
ponto de interrogação
?
ponto de exclamação
!
nova linha
mudar de linha
nova linha
dois pontos
:
ponto e vírgula
;
abrir aspas
fechar aspas
“ ”
hífen
-
parêntese esquerdo, parêntese de abertura
parêntese direito
( )
aspas simples inicial, aspas simples de abertura
aspas simples de fechamento, aspas simples de final
' '
colchete esquerdo, colchete abertura
colchete direito, colchete de fechamento
[ ]
apóstrofo
reticências
...

Symboly

Výraz(y)

Výstup

arroba
@
asterisco
*
sublinhado
_
aspa invertida
`
e comercial
&
sinal e
&
sinal de grau
°

Matematika

Výraz(y)

Výstup

tecla jogo da velha
#
sinal de adição
+
sinal de subtração
-
sinal de divisão
÷
sinal de multiplicação
×
sinal de igual
=
sinal de porcentagem
%
sinal de mais ou menos
±
sinal de menor que
sinal de maior que
< >

Mena

Výraz(y)

Výstup

cifrão
$
símbolo da libra esterlina
£
símbolo do Euro
símbolo do Iene
¥

Emoji/tváre

Výraz(y)

Výstup

smiley
:-)
emoji de coração
<3

Interpunkcia

Výraz(y)

Výstup

読 点
句 点
く て ん
ク エ ス チ ョ ン マ ー ク , 疑 問 符
改 行
か い ぎ ょ う
か い ぎ ょ う
び っ く り マ ー ク , 感 嘆 符
!
ハイフン
-
二重かぎかっこ開く , 左二重かぎかっこ
右二重かぎかっこ , 二重かぎかっこ閉じる
『 』
左かっこ , かっこ開く
右かっこ , かっこ閉じる
( )
セミコロン
新しい段落
新しい段落
左かぎかっこ , かぎかっこ開く
右かぎかっこ , かぎかっこ閉じる
「 」
左大かっこ , 角かっこ開く
右大かっこ , 大かっこ閉じる
[ ]
三点リーダー
...

Symboly

Výraz(y)

Výstup

アット記号
アットマーク
@
アスタリスク
*
度記号
°
アンパサンド
アンド記号
&

Matematika

Výraz(y)

Výstup

番号記号
#
プラス記号
+
マイナス記号
-
等号
=
パーセント記号
%
プラスマイナス
±
小なり記号
大なり記号
< >

Mena

Výraz(y)

Výstup

ドル記号
$
ポンド記号
£
ユーロ記号
円記号
¥

Interpunkcia

Výraz(y)

Výstup

punktum
.
komma
,
spørsmålstegn
?
utropstegn
!
ny linje
ny linje
kolon
:
bindestrek
-
venstre anførselstegn, begynnende anførselstegn
høyre anførselstegn, avsluttende anførselstegn
“ “
venstreparentes
høyreparentes
( )
semikolon
;
tankestrek
kort tankestrek
nytt avsnitt
nytt avsnitt
apostrof-ess
's
begynnende enkelt anførselstegn, venstre enkelt anførselstegn
høyre enkelt anførselstegn, avsluttende enkelt anførselstegn
' '
venstre hakeparentes
høyre hakeparentes
[ ]
apostrof

Symboly

Výraz(y)

Výstup

krøllalfategn
alfakrøll omtale
@
og-tegn
&
skråstrek
/
gradetegn
°

Matematika

Výraz(y)

Výstup

prosenttegn
%
nummertegn
emneknagg
#
minustegn
-
plusstegn
+
multiplikasjonstegn
×
divisjonstegn
÷
pluss- eller minustegn
±
likhetstegn
=
mindre enn-tegn
større enn-tegn
< >

Mena

Výraz(y)

Výstup

dollartegn
$
britisk pund-tegn
£
eurotegn
yen-tegn
¥

Emoji/tváre

Výraz(y)

Výstup

rynkefjes
:-(
blinkefjes
;-)
smilefjes
:-)
hjerte-emoji
<3

Interpunkcia

Výraz(y)

Výstup

punkt
.
kommatecken
,
frågetecken
?
utropstecken
!
påbörja ny rad
ny rad
ny rad
bindestreck
-
vänsterparentes, inledande parentes
högerparentes, avslutande parentes
( )
semikolon
;
tankstreck
kort tankstreck
inledande citattecken
avslutande citattecken
“ ”
enkelt citattecken, inledande enkelt citattecken
avslutande enkelt citattecken
’ ’
vänster hakparentes, inledande hakparentes
höger hakparentes, avslutande hakparentes
[ ]
apostrof
'

Symboly

Výraz(y)

Výstup

at-omnämnande
@
asterisk
*
framåtlutat snedstreck, snedstreck, slash
/
understreck
_