Kontrola pravopisu a gramatiky v aplikácii Pošta pomocou čítačky obrazovky

Ozdobná ikona. Obsah pre čítačku obrazovky

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú čítačku obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory spoločnosti Microsoft.

Používajte aplikáciu Pošta pre Windows 10 s klávesnicou a čítačkou obrazovky na automatickú kontrolu možných pravopisných a gramatických chýb počas písania, ako aj na prechádzanie chybami a ich opravu. Testovali sme ju s Moderátorom, ale môže fungovať aj s inými čítačkami obrazovky, pokiaľ dodržujú bežné normy a techniky zjednodušenia ovládania.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Kontrola pravopisu v e-maile

Skontrolujte pravopisné chyby v e-maile a potom sa rozhodnite, či s kontrolou pravopisu súhlasíte.

 1. Stlačte kláves F7 v e-maile, v ktorom chcete skontrolovať pravopisné chyby. Ozve sa: „Proofing“ (Korektúra) a prvá navrhovaná oprava. Zameranie sa nachádza na navrhovanej oprave v kontextovej ponuke.

 2. Ak chcete prechádzať zoznamom návrhov opráv, stlačte kláves so šípkou doprava. Návrh vyberiete stlačením klávesu Enter.

 3. Ak chcete návrhy ignorovať, stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve „Ignore All“ (Ignorovať všetko), a potom stlačte kláves Enter.

Skrytie a odkrytie značiek korektúry

Značky korektúry môžete skryť, aby čítačka obrazovky pri práci s e-mailom neoznamovala pravopisné chyby. Po dokončení práce na dokumente môžete značky korektúry odkryť a pomocou čítačky obrazovky skontrolovať pravopis.

 1. Stlačením klávesu F6 presuniete zameranie na riadok kariet na páse s nástrojmi. Ozve sa názov aktuálne vybratej karty na páse s nástrojmi.

 2. Stláčajte kláves so šípkou doľava, kým sa neozve: „Selected, Options tab item“ („Vybraté, položka karty Možnosti“).

 3. Ak sa chcete presunúť na pás s nástrojmi, raz stlačte kláves so šípkou nadol. Ozve sa prvá možnosť na páse s nástrojmi, napríklad „Off, High importance“ (Vypnuté, Vysoká dôležitosť).

 4. Stláčajte klávesy so šípkou doľava alebo doprava, kým sa neozve „Proofing and language, button collapsed“ (Korektúra a jazyk, tlačidlo zbalené), a potom rozbaľte ponuku stlačením kombinácie klávesov Alt + šípka nadol.

 5. Ak chcete skryť značky korektúry, stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Unchecked, hide all proofing marks,“ (Nezačiarknuté, Skryť všetky značky korektúry), a potom dvakrát stlačte medzerník.

  Tip: Ak chcete skryť značky korektúry pre určitú časť textu, najprv vyberte text v e-maile a potom podľa uvedených pokynov prejdite na ponuku Korektúra a jazyk. V ponuke stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Unchecked, hide all proofing marks in the selected text“ (Nezačiarknuté, Skryť všetky značky korektúry vo vybratom texte), a potom stlačte medzerník.

 6. Ak chcete značky korektúry odkryť, prejdite podľa uvedených pokynov na ponuku Korektúra a jazyk. V ponuke stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Checked, hide all proofing marks“ (Začiarknuté, Skryť všetky značky korektúry), a potom stlačte medzerník.

Pozrite tiež

Základné úlohy s čítačkou obrazovky v aplikácii Pošta

Formátovanie textu e-mailu v aplikácii Pošta pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v aplikácii Pošta

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Prehľadávanie a navigácia v aplikácii Pošta pomocou čítačky obrazovky

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Zapojte sa do diskusie
Spýtať sa komunity
Získať podporu
Kontakt

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Aká je podľa vás kvalita prekladu?
Čo sa vám páčilo a čo nie?

Ďakujem za vaše pripomienky!

×