Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Pri regresnej analýze funkcia LOGEST vypočíta exponenciálnu krivku, ktorá vyhovuje vašim údajom, a vráti pole hodnôt, ktoré popisuje krivku. Keďže táto funkcia vráti pole hodnôt, musí byť zadaná ako vzorec poľa.

Poznámka: Ak máte aktuálnu verziu služieb Microsoft 365, môžete jednoducho zadať vzorec v bunke v ľavom hornom rohu výstupného rozsahu a stlačením klávesu ENTER potvrdiť vzorec ako vzorec dynamického poľa. Inak sa vzorec musí zadať ako vzorec staršieho poľa tak, že najprv vyberiete výstupný rozsah, potom zadáte vzorec v bunke v ľavom hornom rohu výstupného rozsahu a napokon potvrdíte stlačením kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + ENTER. Excel vloží zložené zátvorky na začiatok a koniec vzorca za vás. Ďalšie informácie o vzorce polí nájdete v téme Vzorce poľa – pokyny a príklady.

Popis

Krivka má túto rovnicu:

y = b*m^x

alebo

y = (b*(m1^x1)*(m2^x2)*_)

ak existuje viac hodnôt x, pričom závislá hodnota y je funkciou nezávislých hodnôt x. Hodnoty m sú základy zodpovedajúce každej exponentnej hodnote x a b je konštantná hodnota. Všimnite si, že vektory môžu byť y, x a m. Pole, ktoré vráti funkcia LOGEST, je {mn,mn-1,...,m1,b}.

LOGEST(známe_y; [známe_x]; [konštanta]; [štatistika])

Syntax funkcie LOGEST obsahuje nasledovné argumenty:

 • known_y    Povinný argument. Množina tých hodnôt y, ktoré vo vzťahu y = b*m^x už poznáte.

  • Ak je pole známe_hodnoty_y v jedinom stĺpci, potom sa každý stĺpec argumentu známe_hodnoty_x považuje za samostatnú premennú.

  • Ak je pole známe_hodnoty_y v jedinom riadku, potom sa každý riadok argumentu známe_hodnoty_x považuje za samostatnú premennú.

 • known_x    Voliteľný argument. Nepovinná množina tých hodnôt x, ktoré vo vzťahu y = b*m^x už poznáte.

  • Pole známe_hodnoty_x môže zahŕňať jednu alebo viac množín premenných. Ak sa použije iba jedna premenná, parametre známe_y a známe_x môžu byť rozsahy ľubovoľného tvaru, pokiaľ majú rovnaké rozmery. Ak sa použije viac premenných, known_y musí byť rozsah buniek s výškou jedného riadka alebo šírkou jedného stĺpca (označuje sa aj ako vektor).

  • Ak nie je argument známe_hodnoty_x zadaný, predpokladá sa, že ide o pole {1;2;3;...} rovnakej veľkosti ako argument známe_hodnoty_y.

 • Const    Voliteľný argument. Logická hodnota určujúca, či sa má konštanta b rovnať hodnote 1.

  • Ak má argument b hodnotu TRUE alebo nie je zadaný, konštanta b sa počíta normálne.

  • Ak je hodnotou argumentu konštanta FALSE, za b sa dosadí hodnota 1 a hodnoty m sa prispôsobia tak, aby platilo y = m^x.

 • Štatistiky    Voliteľný argument. Logická hodnota, ktorá určuje, či má funkcia vrátiť aj ďalšie regresné štatistiky.

  • Ak je hodnotou argumentu štatistika TRUE, funkcia LOGEST vráti ďalšie regresné štatistiky. Vrátené pole potom vyzerá takto: {mn;mn-1;...;m1;b|sen;sen-1;...;se1;seb|r2;sey|F;df|ssreg;ssresid}.

  • Ak je hodnotou argumentu štatistika FALSE alebo ak je tento argument vynechaný, funkcia LOGEST vráti len koeficienty m a konštantu b.

Informácie o ďalšej regresnej štatistike nájdete v téme LINEST (funkcia).

 • Čím viac vykreslenia údajov pripomína exponenciálnu krivku, tým lepšie sa vypočítavaná čiara zmestí k vašim údajom. Podobne ako funkcia LINEST, aj funkcia LOGEST vráti pole hodnôt, ktoré popisuje vzťah medzi hodnotami, ale funkcia LINEST prispôsobí vašim údajom priamku. Funkcia LOGEST sa zmestí do exponenciálnej krivky. Ďalšie informácie nájdete v téme LINEST.

 • Ak máte iba jednu nezávislú premennú x, môžete získať hodnoty priesečníka y (b) priamo pomocou týchto vzorcov:

  Priesečník y (b):
  INDEX(LOGEST(known_y;known_x);2)

  Na predpovedanie budúcich hodnôt parametra y môžete použiť rovnicu y = b*m^x, ale program Microsoft Excel poskytuje funkciu GROWTH, ktorá to urobí za vás. Ďalšie informácie nájdete v téme GROWTH (funkcia).

 • Keď zadávate konštantu poľa, ako napríklad známe_x ako argument, hodnoty v tom istom riadku oddeľujte čiarkou a jednotlivé riadky oddeľujte bodkočiarkou. Znaky oddeľovača závisia od miestnych nastavení počítača a môžu sa odlišovať.

 • Mali by ste vedieť, že hodnoty y, ktoré predpovedá regresná rovnica, nemusia byť správne, ak sú mimo intervalu hodnôt y, ktorými ste určili rovnicu.

Príklad 1 – funkcia LOGEST

Ak chcete, aby vzorec poľa fungoval správne, musíte zadať vyššie uvedený vzorec ako vzorec poľa v programe Excel. Ak máte aktuálne Microsoft 365 predplatné, po zadaní vzorca stlačte kláves Enter . V opačnom prípade stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + Enter. Ak vzorec nie je zadaný ako vzorec poľa, výsledok je 1,4633.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite Excel Tech Community alebo získať podporu v komunitách.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×