Nastavenie počiatočného alebo koncového dátumu projektu v počítačovej verzii Projectu

Nastavenie počiatočného alebo koncového dátumu projektu v počítačovej verzii Projectu

Predplatné služieb Office 365, Project Professional 2019, Project Professional 2016, Office 2013, Office 2010

Za počiatočný dátum všetkých nových projektov sa predvolene považuje aktuálny dátum. Môžete ho samozrejme zmeniť na iný čas začatia. Rovnako môžete projekt naplánovať od jeho koncového dátumu.

Tip: Správa projektu    Ak môžete, projekt naplánujte od času začatia. Napriek tomu, že poznáte aj jeho čas ukončenia, plánovanie od dátumu začatia poskytuje maximálnu flexibilitu.

Naplánovanie dátumu začatia a ukončenia projektu

 1. Kliknite na položky Projekt > Informácie o projekte.

 2. V zozname Plánovať od vyberte položku Dátum začiatku projektu alebo Dátum dokončenia projektu.

 3. Do okna Počiatočný dátum alebo Koncový dátum zadajte dátum, podľa ktorého chcete plánovať.

Tip

Vysvetlenie

Vyberte iba jednu metódu plánovania

Projekt môžete plánovať buď od počiatočného, alebo od koncového dátumu. Nie je možné zvoliť oba dátumy naraz.

Presunutie času začatia projektu

Počiatočný alebo koncový dátum projektu môžete kedykoľvek zmeniť, dokonca aj po tom, čo zostavíte plán projektu. Kliknite na položky Projekt > Presunúť projekt.

Keď presuniete projekt, môžete sa rozhodnúť, či chcete, aby projekt presunul aj dátumy pri skutočnej vykonanej práci. Ak chcete mať väčšiu kontrolu nad tým, ako sa skutočné a nedokončené časti úloh presúvajú, použite funkciu aktualizácie projektu najprv pred premiestnením. Kliknite na položku project > aktualizovať projekta potom vyberte možnosť znova naplánovať nedokončenú prácu na spustenie po . Teraz nastavte časový úsek, po uplynutí ktorého je možné naplánovať nedokončenú prácu, skutočné dátumy úloh sa nepresunú. Po dokončení môžete použiť funkciu premiestniť projekt.

Výhody plánovania od koncového dátumu

Chcete zistiť dátum, kedy projekt musí začať, aby mohol skončiť do konkrétneho požadovaného dátumu. Keď na projekte začnete pracovať, často je vhodným riešením vrátiť sa k plánovaniu od počiatočného dátumu.

Presne neviete, kedy projekt začne.

Metodika riadenia projektu vyžaduje plánovanie od dátumu ukončenia.

Čo sa stane, keď sa v programe Project plánuje od koncového dátumu?

Keď zadáte nové úlohy, v programe Project sa k týmto úlohám automaticky nastaví obmedzenie na hodnotu Čo najneskôr. Iné obmedzenia by ste mali nastavovať, len ak to je nevyhnutné.

Ak potiahnutím Ganttovho grafu zmeníte koncový dátum úlohy, program Project automaticky nastaví obmedzenie na hodnotu Nekončí neskôr než.

Ak na zníženie preťaženia zdrojov v projekte použijete automatické vyvažovanie, v Projecte sa k oneskoreniu pri vyvažovaní automaticky pridá negatívna hodnota, aby sa tak vyrovnala dostupnosť zdrojov. Pri projekte, ktorý sa plánuje od koncového dátumu, sa pri negatívnom oneskorení pri vyvažovaní pridá čas vždy po úlohe, nie pred ňou.

Ak svoj projekt, ktorý bol pôvodne plánovaný od počiatočného dátumu, zmeníte tak, aby bol plánovaný od koncového dátumu, Project z naplánovaných úloh a priradení automaticky odstráni všetky oneskorenia pri vyvažovaní.

Skontrolujte dátumové obmedzenia

Ak zmeníte počiatočný dátum, ale koncový dátum ostane nezmenený, môže to znamenať, že v niektorých úlohách sa použijú dátumové obmedzenia. Skontrolujte obmedzenia vo svojom pláne, ako aj to, či sú všetky potrebné a správne. Ak chcete zobraziť obmedzenia úlohy, kliknite pravým tlačidlom myši na danú úlohu, ďalej kliknite na položku Informácie a potom na kartu Spresnenie.

Preverte skutočný priebeh úloh

Ak po zmene koncového dátumu ostane počiatočný dátum nezmenený, je možné, že v niektorých úlohách sa hlási skutočný priebeh alebo majú nastavené dátumové obmedzenie. Skontrolujte obmedzenia vo svojom pláne, ako aj to, či sú všetky potrebné a správne. Ak chcete zobraziť obmedzenia úlohy, kliknite pravým tlačidlom myši na danú úlohu, ďalej kliknite na položku Informácie a potom na kartu Spresnenie.

Ďalšie informácie o počiatočných a koncových dátumoch projektov

Na začiatok stránky

Tieto pokyny sa vzťahujú na Microsoft Project 2007.

Naplánovanie dátumu začatia a ukončenia projektu

 1. V ponuke Projekt kliknite na položku Informácie o projekte.

 2. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete plánovať od dátumu začatia, kliknite v zozname Naplánovať od na položku Dátum začiatku projektu.

  • Ak chcete plánovať od dátumu ukončenia, kliknite v zozname Naplánovať od na položku Dátum dokončenia projektu.

 3. Do okna Počiatočný dátum alebo Koncový dátum zadajte dátum, podľa ktorého chcete plánovať.

 • Ak sa rozhodnete naplánovať projekt od dátumu ukončenia, pretože chcete stanoviť najneskorší dátum, od ktorého projekt dokáže dodržať dátum ukončenia, po spustení projektu sa odporúča zmeniť opäť plánovanie od dátumu začatia. Takto budete môcť zreteľne sledovať postup projektu a mať prehľad o situáciách a faktoroch, ktoré môžu mať vplyv na zmenu dátumu ukončenia.

 • Projekt je možné naplánovať iba od dátumu začatia alebo od dátumu ukončenia. Nie je možné zvoliť plánovanie od oboch dátumov naraz. Pri plánovaní od dátumu začatia projektu sa dátum ukončenia projektu automaticky prispôsobuje zmenám v projekte. Pri plánovaní od dátumu ukončenia projektu sa dátum začatia projektu vypočíta automaticky. Ak chcete zmeniť automaticky vypočítaný dátum, musíte zmeniť plánovanie projektu zo súčasne počítaného dátumu alebo vykonať úpravy úloh v projekte, prostredníctvom ktorých sa upraví výpočet dátumu.

 • Ak zmeníte dátum začatia, ale dátum ukončenia ostane nezmenený, môže to znamenať, že v niektorých úlohách sa použijú dátumové obmedzenia. Skontrolujte obmedzenia vo svojom pláne, ako aj to, či sú všetky potrebné a správne. (Ak chcete zobraziť obmedzenia úlohy, vyberte úlohu a potom v ponuke Nástroje kliknite na položku Ovládače úlohy.)

 • Ak zmeníte dátum ukončenia, ale dátum začatia ostane nezmenený, môže to znamenať, že v niektorých úlohách sa dosiahne skutočný pokrok alebo sa použijú dátumové obmedzenia. Skontrolujte obmedzenia vo svojom pláne, ako aj to, či sú všetky potrebné a správne. (Ak chcete zobraziť obmedzenia úlohy, vyberte úlohu a potom v ponuke Nástroje kliknite na položku Ovládače úlohy.)

 • Ak sa spýtate v projekte skôr ako počiatočný dátum projektu, možno ste nastavili obmedzenie dátumu, úloha môže mať externú závislosť alebo úloha môže mať skutočný dátum začatia zaznamenaný pred počiatočným dátumom projektu. Vyskúšajte tieto riešenia:

  • Ak má úloha obmedzenie dátumov, ktoré sa začína skôr ako počiatočný dátum projektu, obnovte obmedzenie. Vyberte úlohu, kliknite na položku informácie o úlohea potom kliknite na kartu Spresnenie . V zozname typ obmedzenia kliknite na položku čo najskôr.

  • Ak úloha vyžaduje externú závislosť, zmeňte počiatočný dátum projektu tak, aby zodpovedal dátumu externej závislosti. V ponuke Projekt kliknite na položku Informácie o projekte. Do poľa Počiatočný dátum zadajte nový dátum.

  • Ak má úloha nesprávny dátum skutočného začiatku, vyberte úlohu a potom v ponuke Nástroje ukážte na položku sledovaniea potom kliknite na položku aktualizovať úlohy. V časti skutočnézmeňte dátum v poli začiatok .

 • Dátum začatia a ukončenia projektu môžete kedykoľvek zmeniť, dokonca aj po tom, čo zostavíte plán projektu. Ak sa napríklad pokúšate stihnúť konkrétny dátum ukončenia a plán aktuálne prekračuje daný dátum, môžete manuálne nastaviť skorší dátum začatia, aby sa dátum ukončenia automaticky prispôsobil. Ak chcete presunúť dátum začatia alebo ukončenia projektu, kliknite na paneli s nástrojmi Analýza na položku Upraviť dátumy. Toto makro zmení dátumy úlohy podľa nových dátumov začatia alebo ukončenia projektu.

Ďalšie informácie o plánovaní od počiatočného alebo koncového dátumu

Skoro každý projekt by mal byť naplánovaný od známeho dátumu začatia. Napriek tomu, že poznáte aj jeho dátum ukončenia, plánovanie od dátumu začatia poskytuje maximálnu flexibilitu.

Existuje však niekoľko prípadov, v ktorých je najlepšie plánovať od dátumu ukončenia. V nasledujúcich prípadoch je napríklad zvyčajne vhodné použiť plánovanie od dátumu ukončenia:

 • Ak chcete zistiť dátum, kedy sa projekt musí začať, aby sa dodržalo dokončenie v konkrétnom požadovanom dátume.

 • Ak si nie ste istí, kedy sa projekt začne (ak dátum začatia závisí napríklad od dokončenia práce inej strany a dátum dokončenia danej práce nie je známy).

 • Metodika riadenia projektu vyžaduje plánovanie od dátumu ukončenia.

Ak pracujete s projektom, ktorý sa plánuje od dátumu ukončenia, majte na pamäti rozdiely v postupoch Microsoft Office Projectu v takých prípadoch. V projekte plánovanom od dátumu ukončenia:

 • Keď zadáte nové úlohy, Office Project k týmto úlohám automaticky priradí obmedzenie na hodnotu Čo najneskôr. Iné obmedzenia by ste mali nastavovať, len ak to je nevyhnutné.

 • Ak potiahnutím Ganttovho grafu zmeníte dátum ukončenia úlohy, Office Project automaticky nastaví obmedzenie na hodnotu Nekončí neskôr než.

 • Ak na zníženie preťaženia zdrojov v projekte použijete automatické vyvažovanie, v Office Projecte sa k oneskoreniu pri vyvažovaní automaticky pridá negatívna hodnota, aby sa tak vyrovnala dostupnosť zdrojov. Pri projekte, ktorý sa plánuje od dátumu ukončenia, sa pri negatívnom oneskorení pri vyvažovaní pridá čas vždy po úlohe, nie pred ňou.

Ak svoj projekt, ktorý bol pôvodne plánovaný od dátumu začatia, zmeníte tak, aby bol plánovaný od dátumu ukončenia, Office Project z naplánovaných úloh a priradení automaticky odstráni všetky oneskorenia pri vyvažovaní.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

×