Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.
Práca s návrhmi v aplikácii To Do pomocou čítačky obrazovky

Tento článok je určený pre ľudí, ktorí používajú program na čítanie obrazovky, ako je napríklad Windows Moderátor, JAWS alebo NVDA s produktmi Microsoft 365. Tento článok je súčasťou balíka obsahu podpory čítačiek obrazovky v službe Microsoft 365, kde nájdete ďalšie informácie o zjednodušení ovládania v našich aplikáciách. Ak potrebujete všeobecnú pomoc, navštívte Podporu spoločnosti Microsoft.

Pomocou Úlohy pre Windows 10 s klávesnicou a čítačkou obrazovky môžete pomocou tably s návrhmi označiť úlohy ako dokončené, pridať ich do zobrazenia Môj deň a načítať ďalšie navrhované úlohy. Testovali sme ho s čítačkami Moderátor, JAWS a NVDA, ale môže fungovať aj s inými čítačkami obrazovky, pokiaľ dodržujú bežné normy a techniky zjednodušenia ovládania. Tabla návrhy obsahuje zoznam nedokončených úloh, ktoré sú napríklad po termíne alebo termín dokončenia dnes.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Otvorenie tably s návrhmi

 1. Ak chcete otvoriť tablu s návrhmi, v zobrazení Môj deň stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Suggestions button" (Tlačidlo Návrhy), a potom stlačte medzerník. Tabla návrhy sa otvorí na pravej strane oknaTo Do.

Dokončenie úloh

 1. Na table návrhov sa stlačením klávesu Tab presuňte do zoznamu úloh a potom stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve názov úlohy, ktorú chcete dokončiť.

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Complete task checkbox" (Začiarkavacie políčko Dokončiť úlohu), a potom stlačením medzerníka označte úlohu ako dokončenú. Ozve sa zvuková stopa na potvrdenie akcie.

Pridanie úlohy do zobrazenia Môj deň

 1. Na table s návrhmi sa jedným stlačením klávesu Tab presuňte do zoznamu úloh a potom stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve názov úlohy, ktorú chcete pridať do zoznamu Môj deň.

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Add to my day" (Pridať do môjho dňa), a potom stlačením medzerníka pridajte úlohu do zobrazenia Môj deň.

Zatvorenie tably s návrhmi

 1. Na table návrhov stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve: "Hide suggested tasks button" (Tlačidlo Skryť navrhované úlohy).

 2. Stlačením medzerníka zatvoríte tablu s návrhmi a vrátite sa do zobrazenia Môj deň .

Pozrite tiež

Práca s úlohami v To Do pomocou čítačky obrazovky

Práca so zoznamami v To Do pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na zobrazenie všetkých úloh s termínom dokončenia v zozname Plánované v To Do

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Preskúmanie a navigácia v To Do pomocou čítačky obrazovky

Používajte Úlohy pre Mac s klávesnicou a funkciou VoiceOver, vstavanou čítačkou obrazovky v systéme macOS, na označenie úloh ako dokončených a pridanie navrhovaných úloh do zobrazenia Môj deň pomocou tably s návrhmi. Tabla návrhy obsahuje zoznam nedokončených úloh, ktoré sú napríklad po termíne alebo termín dokončenia dnes.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre macOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v príručke Začíname s čítačkou obrazovky VoiceOver.

Obsah tohto článku

Otvorenie tably s návrhmi

 1. Ak chcete otvoriť tablu Návrhy, v zobrazení Môj deň stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Suggestions, collapsed button" (Návrhy, zbalené tlačidlo), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Otvorí sa tabla návrhov vpravo.

 2. Návrhy môžete prehľadávať pomocou klávesov so šípkami nadol a nahor.

Dokončenie úloh

 1. Na table návrhov stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve úloha, ktorú chcete označiť ako dokončenú.

 2. Stlačte raz kláves Tab. Ozve sa "Entering" (Zadávanie) a potom názov úlohy a potom "Incomplete task" (Nedokončená úloha).

 3. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník označíte úlohu ako dokončenú. Ozve sa zvuková stopa na potvrdenie akcie.

Pridanie úlohy do zobrazenia Môj deň

 1. Na table návrhov stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve úloha, ktorú chcete pridať do zobrazenia Môj deň.

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Add, button" (Pridať, tlačidlo), a potom stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník pridajte úlohu do zobrazenia Môj deň.

Zatvorenie tably s návrhmi

 1. Ak chcete zavrieť tablu návrhov, stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve "Suggestions, expanded button" (Návrhy, rozšírené tlačidlo), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

Pozrite tiež

Práca s úlohami v To Do pomocou čítačky obrazovky

Práca so zoznamami v To Do pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na zobrazenie všetkých úloh s termínom dokončenia v zozname Plánované v To Do

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Preskúmanie a navigácia v To Do pomocou čítačky obrazovky

Používajte Úlohy pre iPhone s funkciou VoiceOver, vstavanou čítačkou obrazovky v systéme iOS, na používanie zobrazenia návrhov na označenie dokončenia úloh, ich pridanie do zobrazenia Môj deň a načítanie ďalších navrhovaných úloh. V zobrazení návrhov sa nachádza zoznam nedokončených úloh, ktoré sú napríklad po termíne splnenia alebo sú splatné dnes.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

Obsah tohto článku

Otvorenie zobrazenia návrhov

 1. V zobrazení Môj deň ťahajte prstom doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi: "Access suggested tasks via suggestions" (Prístup k navrhovaným úlohám prostredníctvom návrhov).

 2. Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte zobrazenie návrhov.

Dokončenie úloh

 1. V zobrazení návrhov ťahajte prstom doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi úlohu, ktorú chcete označiť ako dokončenú. Potom dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte podrobnosti o úlohe.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Incomplete task" (Nedokončená úloha), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pridanie úlohy do zobrazenia Môj deň

 1. V zobrazení návrhov ťahajte prstom doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi úlohu, ktorú chcete pridať do zobrazenia Môj deň. Potom dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte podrobnosti o úlohe.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi: "Add task to My Day" (Pridať úlohu do zobrazenia Môj deň).

 3. Dvojitým ťuknutím na obrazovku pridajte úlohu do zobrazenia Môj deň.

Načítanie ďalších návrhov

 1. V zobrazení návrhov ťahajte prstom doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi: "More" (Viac).

 2. Dvojitým ťuknutím na obrazovku môžete pridať ďalšie úlohy.

Zatvorenie zobrazenia návrhov

 1. Keď sa nachádzate na úlohe v zobrazení návrhov, ťahajte prstom doľava, kým funkcia VoiceOver neoznámi: "Done" (Hotovo).

 2. Dvojitým ťuknutím na obrazovku zavrite zobrazenie návrhov.

Pozrite tiež

Práca s úlohami v To Do pomocou čítačky obrazovky

Práca so zoznamami v To Do pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na zobrazenie všetkých úloh s termínom dokončenia v zozname Plánované v To Do

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Preskúmanie a navigácia v To Do pomocou čítačky obrazovky

Používajte Úlohy pre Android s funkciou TalkBack, vstavanou čítačkou obrazovky v Androide, na použitie zobrazenia návrhov na označenie dokončenia úloh, ich pridanie do zobrazenia Môj deň a načítanie ďalších navrhovaných úloh. V zobrazení návrhov sa nachádza zoznam nedokončených úloh, ktoré sú napríklad po termíne splnenia alebo sú splatné dnes.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

Obsah tohto článku

Otvorenie zobrazenia návrhov

 1. V zobrazení Môj deň ťahajte prstom doprava, kým talkback neoznámi: "For today. Dvojitým ťuknutím získate prístup k navrhovaným úlohám prostredníctvom návrhov.

 2. Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte zobrazenie návrhov.

Dokončenie úloh

 1. V zobrazení návrhov ťahajte prstom doprava, kým talkback neoznámi úlohu, ktorú chcete označiť ako dokončenú.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým funkcia TalkBack neoznámi "Incomplete task" (Nedokončená úloha) a potom názov úlohy.

 3. Ak chcete úlohu označiť ako dokončenú, dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pridanie úlohy do zobrazenia Môj deň

 1. V zobrazení návrhov ťahajte prstom doprava, kým talkback neoznámi úlohu, ktorú chcete pridať do zobrazenia Môj deň.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým funkcia TalkBack neoznámi: "Add to-do to My Day" (Pridať do časti Môj deň).

 3. Dvojitým ťuknutím na obrazovku pridajte úlohu do zobrazenia Môj deň.

Zatvorenie zobrazenia návrhov

 1. Počas úlohy v zobrazení návrhov ťahajte prstom doľava, kým talkback neoznámi: "Back" (Späť).

 2. Dvojitým ťuknutím na obrazovku zavrite zobrazenie návrhov. Otvorí sa zobrazenie Môj deň a funkcia TalkBack oznámi: „My Day“ (Môj deň).

Pozrite tiež

Práca s úlohami v To Do pomocou čítačky obrazovky

Práca so zoznamami v To Do pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na zobrazenie všetkých úloh s termínom dokončenia v zozname Plánované v To Do

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Preskúmanie a navigácia v To Do pomocou čítačky obrazovky

Pomocou Úlohy pre web s klávesnicou a čítačkou obrazovky môžete pomocou tably s návrhmi označiť úlohy ako dokončené a pridať navrhované úlohy do zobrazenia Môj deň. Tabla návrhy obsahuje zoznam nedokončených úloh, ktoré sú napríklad po termíne alebo termín dokončenia dnes. Testovali sme ho s Moderátor v prehliadačoch Microsoft Edge a JAWS a NVDA v prehliadači Chrome, ale môže fungovať s inými čítačkami obrazovky a webovými prehliadačmi, pokiaľ dodržiavajú bežné normy a techniky zjednodušenia ovládania.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky so službou Microsoft 365.

 • Ak používate Úlohy pre web, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže Úlohy pre web sa používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Bežné klávesové skratky ako F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť) sa napríklad vzťahujú na webový prehliadač, nie na Úlohy pre web.

Obsah tohto článku

Otvorenie a používanie tably Návrhy

 1. V zobrazení Môj deň stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: "Suggestions, button" (Návrhy, tlačidlo).

 2. Stlačením klávesu Enter otvorte tablu s návrhmi. Tabla návrhy sa otvorí napravo.

 3. Ak chcete prejsť na tablu návrhov, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve Moderátor a JAWS: "This is a list of tasks you've created that you can mark as complete or add to my Day" (Zoznam vytvorených úloh, ktoré môžete označiť ako dokončené alebo pridať do zobrazenia Môj deň). V NVDA sa ozve: "Dialog, close button" (Dialógové okno, tlačidlo Zavrieť). Zameranie sa nachádza na tlačidli Zavrieť pre tablu s návrhmi.

 4. Návrhy môžete prehľadávať stlačením klávesu Tab.

Dokončenie úloh

 1. Na table návrhov stláčajte kláves Tab, kým sa neozve úloha, ktorú chcete označiť ako dokončenú.

 2. Jedenkrát stlačte kombináciu klávesov Shift + Tab. V Moderátor sa ozve: "Mark as completed, checkbox unchecked" (Označiť ako dokončené, nezačiarknuté políčko). V jaws a NVDA sa ozve: "Mark as completed, checkbox not checked" (Označiť ako dokončené, nie je začiarknuté). 

 3. Ak chcete úlohu označiť ako dokončenú, stlačte kláves Enter. Ozve sa zvuková stopa na potvrdenie akcie.

Pridanie úlohy do zobrazenia Môj deň

 1. Na table návrhy stláčajte kláves Tab, kým sa neozve úloha, ktorú chcete pridať do zobrazenia Môj deň.

 2. Ešte raz stlačte kláves Tab. Ozve sa: "Add to My Day" (Pridať do zobrazenia Môj deň). Stlačením klávesu Enter pridáte úlohu do zobrazenia Môj deň.

Zatvorenie tably s návrhmi

 1. Počas úlohy na table návrhov stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve: "Close, button" (Zavrieť, tlačidlo).

 2. Stlačením klávesu Enter zatvoríte tablu návrhov. Zameranie sa vráti na zobrazenie Môj deň .

Pozrite tiež

Práca s úlohami v To Do pomocou čítačky obrazovky

Práca so zoznamami v To Do pomocou čítačky obrazovky

Zobrazenie úloh Plannera v To Do pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na zobrazenie všetkých úloh s termínom dokončenia v zozname Plánované v To Do

Preskúmanie a navigácia v To Do pomocou čítačky obrazovky

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Vyhľadajte riešenia bežných problémov alebo získajte pomoc od agenta podpory.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×