Preskúmanie a navigácia v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým alebo kognitívnym postihnutím, ktorí používajú program na čítanie obrazovky, ako je napríklad Moderátor od spoločnosti Microsoft, JAWS alebo NVDA s produktmi Microsoft 365. Tento článok je súčasťou balíka obsahu podpory čítačiek obrazovky v službe Microsoft 365, kde nájdete ďalšie informácie o zjednodušení ovládania v našich aplikáciách. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory spoločnosti Microsoft.

Skype for Business obsahuje funkcie zjednodušenia ovládania, vďaka ktorým môžu s aplikáciou na schôdze a výmenu správ pracovať aj používatelia s postihnutiami ako obmedzená koordinácia pohybov alebo slabozrakosť. Ďalšie informácie o nastaveniach zjednodušenia ovládania a funkciách špecifických pre konkrétnu platformu nájdete v téme Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v časti Klávesové skratky v aplikácii Skype for Business.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma obsahuje aj informácie o funkciách aplikácie JAWS. Ďalšie informácie o aplikácii JAWS pre Windows nájdete v príručke so stručným návodom k aplikácii JAWS pre Windows.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

Obsah tohto článku

Oboznámenie sa s rozvrhnutím aplikácie Skype for Business

Aplikácia Skype for Business vám umožní naplánovať a uskutočniť online schôdze, na ktoré možno pozvať až 250 účastníkov. Navyše môžete volať kolegom a posielať im správy. Prvky používateľského rozhrania aplikácie Skype for Business sa menia podľa vami vybraného komunikačného prvku: kontakty, konverzácie, telefonáty alebo schôdze.

Ak ste používateľom so slabozrakosťou alebo zrakovým postihnutím, alebo s obmedzenou pohyblivosťou, môžete si zostaviť mentálny model používateľského rozhrania aplikácie Skype for Business. Oblasti a konkrétne prvky používateľského rozhrania sú popísané v nižšie uvedenej tabuľke.

Oblasť

Prvky, ktoré nájdete v tejto oblasti

Prvý riadok: Panel s ponukami alebo váš osobný príspevok

 • Ak pre túto aplikáciu používate predvolené zobrazenie, textové pole Čo sa dnes deje sa nachádza v prvom riadku. Zobrazí sa v ňom váš osobný príspevok.

 • Ak zmeníte predvolené zobrazenie tak, aby sa zobrazoval panel s ponukami tejto aplikácie, prvý riadok obsahuje panel s ponukami a za ním nasleduje textové pole Čo sa dnes deje.

Druhý riadok: Informácie o vás

 • Meno používateľa

 • Ponuka Stav. Zobrazí spomedzi ďalších možností napríklad váš stav Dostupný, Nemám čas alebo Nerušiť.

 • Textové pole a tlačidlo Nastavte umiestnenie. Zobrazí vaše umiestnenie alebo vám umožní nastaviť umiestnenie.

Tretí riadok: Skupina kariet, ktoré menia informácie zobrazené v hlavnej oblasti používateľského rozhrania a tlačidle možností

 • Karta Kontakty. Zobrazí informácie o vašich kontaktoch.

 • Karta Hovorne (ak je k dispozícii pre vaše konto). Zobrazí informácie o hovorniach, do ktorých patríte alebo ktoré sledujete.

 • Karta Konverzácie. Zobrazí informácie o vašich aktuálnych a predchádzajúcich konverzáciách.

 • Karta Telefón. Zobrazí informácie o vašej hlasovej schránke a klávesnicu na uskutočňovanie telefonátov (ak je k dispozícii pre vaše konto).

 • Karta Schôdze. Zobrazí informácie o vašich blížiacich sa schôdzach.

 • Tlačidlo Možnosti. Umožní prístup k nastaveniam aplikácie.

 • Tlačidlo Zobraziť panel s ponukami. Umožní prístup k týmto tlačidlám a ponukám:

  • Ponuka Súbor

  • Tlačidlo Stretnúť sa teraz

  • Ponuka Nástroje

  • Ponuka Pomocník

  • Prepínacie tlačidlo Zobraziť panel s ponukami. Zobrazí alebo skryje panel s ponukami aplikácie v prvom riadku používateľského rozhrania.

Variabilný počet riadkov: Informácie zodpovedajúce karte, ktorú ste vybrali

Ak vyberiete kartu Kontakty , zobrazia sa nasledujúce informácie:

 • Vyhľadávacie pole Nájsť osobu. Vyhľadá ľudí vo vašej organizácii alebo v adresári Skype for Business (ak je k dispozícii pre vašu organizáciu).

 • Karty zobrazenia Kontaktov:

  • Karta Skupiny. Zoskupí a zobrazí vaše kontakty podľa vašich obľúbených položiek, vlastných skupín a ďalších kontaktov.

  • Karta Stav. Zoskupí a zobrazí vaše kontakty podľa ich stavu, napríklad Online alebo Som preč a tak ďalej.

  • Karta Vzťahy . Zoskupuje a zobrazuje vaše kontakty podľa ich vzťahu na ochranu osobných údajov s vami, ako sú napríklad kolegovia, priatelia a rodina alebo pracovné skupiny.

  • Karta Nové. Zobrazí ľudí, ktorí si vás pridali do svojho zoznamu kontaktov.

  • Tlačidlo Pridať kontakt, vytvoriť skupinu a prispôsobiť zoznam kontaktov. Pridá kontakty, vytvorí skupiny a nastaví možnosti zobrazenia.

 • Podrobnosti o kontakte týkajúce sa každej osoby obsahujú meno, stav a funkcie zariadenia (ako napríklad Môže používať video).

Ak vyberiete kartu Konverzácie, zobrazia sa tieto informácie:

 • Karta Všetky konverzácie. Zobrazí všetky vaše aktuálne a predchádzajúce konverzácie.

 • Karta Zmeškané konverzácie. Zobrazí vaše zmeškané konverzácie.

 • Tlačidlo Hovory. Zobrazí históriu vašich hovorov.

 • Každú z vašich konverzácií alebo každý hovor v histórii vašich hovorov.

Ak vyberiete kartu Telefón, zobrazia sa nasledujúce informácie (ak je to povolené pre vaše konto):

 • Vyhľadávacie pole Nájsť osobu alebo miestnosť, alebo vytočiť telefónne číslo. Vyhľadá ľudí vo vašej organizácii alebo môžete vytočiť telefónne číslo.

 • Tlačidlá klávesnice na vytáčanie. Umožnia zadať telefónne číslo alebo znova vytočiť posledné volané číslo a uskutočniť telefonát.

 • Ponuka Zobraziť možnosti hlasovej schránky. Zobrazí sa ponuka s týmito príkazmi: Volať hlasovú schránku, Zmeniť pozdravyNastaviť hlasovú schránku.

 • Každá z vašich hlasových schránok.

Ak vyberiete kartu Schôdze, zobrazia sa tieto informácie:

 • Tlačidlo Stretnúť sa teraz. Spustí schôdzu, ktorá sa má uskutočniť teraz.

 • Každá z vašich schôdzí zoskupená podľa naplánovaného termínu.

Posledný riadok: Informácie o vašom primárnom zariadení

Ponuka Vybrať primárne zariadenie. Zobrazí informácie o zvuku a videu vášho primárneho zariadenia.

Navigácia pomocou klávesnice

Skype for Business môžete používať pomocou klávesových skratiek. Informácie nájdete v téme Klávesové skratky v Skype for Business. Nasledujúce položky predstavujú najčastejšie používané klávesové skratky pre Skype for Business:

 • Na posúvanie cez prvky používateľského rozhrania aplikácie Skype for Business smerom dopredu stlačte kláves Tab a na posúvanie smerom dozadu stlačte kombináciu klávesov Shift+Tab.

 • Ak chcete prehľadávať v paneli s ponukami alebo prechádzať medzi kartami, stlačte šípku doprava alebo doľava.

 • Ak sa chcete pohybovať medzi položkami v table so zoznamom, stlačte šípky nahor alebo nadol.

 • Ak chcete vybrať položku, stlačte kláves Enter. Ak chcete zatvoriť dialógové okno alebo presunúť zameranie, stlačte kláves Esc.

 • Ak chcete zobraziť alebo skryť panel s ponukami v hornom riadku hlavného okna v Skype for Business, stlačte kláves Alt. Na paneli s ponukami sú štyri ponuky: Súbor (Alt+F), Stretnúť sa teraz (Alt+M), Nástroje (Alt+T) a Pomocník (Alt+H). Položky môžete otvoriť v ponuke najprv stlačením skratky ponuky a následne písmenom (podčiarknutým) pre položku ponuky. Ak chcete napríklad otvoriť položku ponuky Možnosti v ponuke Nástroje, stlačte klávesy Alt+T, O.

 • Otvorenie každej karty v hlavnom okne:

  • Stlačením kombinácie klávesov Ctrl+1 otvorte kartu Kontakty.

  • Stlačením kombinácie klávesov Ctrl +2 otvorte kartu Hovorne.

  • Stlačením kombinácie klávesov Ctrl+3 otvorte kartu Konverzácie.

  • Stlačením kombinácie klávesov Ctrl+4 otvorte kartu Telefón.

  • Stlačením kombinácie klávesov Ctrl+5 otvorte kartu Schôdze.

 • Ak chcete začať komunikovať s kontaktom, v zozname kontaktov stláčajte opakovane tlačidlo šípok nahor alebo nadol, kým sa neozve jeho meno, a potom stlačte kláves Enter, čím otvoríte ponuku možností. Stlačením klávesu Tab prejdete do ponuky. Ak chcete vybrať možnosť, stlačte kláves Enter.

Používanie funkcií špeciálneho zjednodušenia ovládania v aplikácii Skype for Business

Zmena veľkosti textu okamžitých správ

Ak chcete zmeniť veľkosť textu zobrazeného v konverzáciách, vykonajte tieto kroky:

 1. V okne konverzácie stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „More options button“ (Tlačidlo Ďalšie možnosti), a potom stlačte kláves Enter. Otvorí sa ponuka Ďalšie možnosti.

 2. Ak chcete vybrať položku ponuky Veľkosť textu okamžitej správy, stlačte kláves T.

 3. Ak chcete vybrať požadovanú veľkosť zobrazenia textu, stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve požadovaná hodnota, a potom stlačte kláves Enter.

  Poznámka: Tým sa zmení veľkosť textu na obrazovke, nie však veľkosť textu v odosielanej správe.

  Tip: Ak chcete rýchlo posunúť zameranie späť na oblasť vstupu pre okamžité správy, stlačte klávesy Ctrl+Shift+M.

Nastavenie hlasitosti čítačky obrazovky po tom, ako iniciujete alebo prijmete hovor

Ak máte v počítači ovládacie prvky zvuku Dolby, môžete si všimnúť, že po začatí alebo prijatí hovoru cez Skype for Business sa hlasitosť zvukovej spätnej väzby znejúcej z čítačky obrazovky zníži. Ide o známy problém, ktorý sa v Windows 10 rieši v prípade všetkých výrobcov zvukových zariadení. Kým sa neimplementuje oprava vo všetkých zariadeniach, môžete pokles hlasitosti eliminovať pomocou niektorých z týchto dvoch spôsobov:

 • Pripojte externé USB reproduktory. Reproduktory bez USB napájania využívajú zvukové zariadenie s ovládačom Dolby zabudované vo vašom zariadení. Pripojte k svojmu zariadeniu externé USB reproduktory a nepoužívajte zabudované reproduktory zariadenia ani reproduktory zapojené do konektora na slúchadlá.

 • Vypnite funkciu Dolby zvukového ovládača. Ak chcete získať prístup k funkcii Dolby, postupujte pomocou týchto krokov:

  1. V Windows 10 stlačením klávesu s logom Windows+I otvorte položku Nastavenia a napíšte slovo zvuk. Stláčajte šípku nadol, kým sa neozve „Sound“ (Zvuk) a stlačte kláves Enter.

  2. V dialógovom okne nastavení zvuku stlačte šípku nadol, kým sa neozve názov súčasného zvukového zariadenia, a potom stlačením klávesu Alt+P otvorte položku Vlastnosti.

  3. Ak chcete otvoriť kartu Dolby, stláčajte kláves Tab dovtedy, kým sa neozve „Dolby“, a potom stláčajte šípku doprava, kým sa neozve: „Selected, Dolby tab“ (Začiarknuté, karta Dolby)

Zapnutie režimu vzdialeného písacieho stroja (TTY) v aplikácii Skype for Business

Ak používate zariadenie vzdialeného písacieho stroja (TTY), na zapnutie režimu TTY v aplikácii Skype for Business vykonajte tieto kroky:

 1. Ak chcete v Skype for Business otvoriť položku ponuky Možnosti v ponuke Nástroje, stlačte klávesy Alt+T+O. Ozve sa: „Skype for Business, Options“ (Skype for Business, možnosti).

 2. Stláčajte šípku nadol, kým sa neozve „Phones tab item“ (Položka karty Telefóny), a potom stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Unchecked, Turn on TTY checkbox“ (Nezačiarknuté, začiarknite políčko TTY).

 3. Ak chcete zapnúť režim TTY, stlačte medzerník. Ozve sa: „Checked“ (Začiarknuté).

Používanie aplikácie Skype for Business pomocou funkcie rozpoznávania reči

Nástroje na rozpoznávanie reči sú užitočné pre ľudí s obmedzenou pohyblivosťou, ktorí pri ovládaní produktov spoločnosti Microsoft vrátane aplikácie Skype for Business potrebujú používať hlasové príkazy (namiesto klávesnice a myši).

Môžete použiť nástroje na rozpoznávanie reči iných výrobcov alebo funkciu s názvom Rozpoznávanie reči, ktorá je súčasťou operačného systému Windows. Ak chcete v počítači zapnúť Rozpoznávanie reči, prečítajte si tému Použitie rozpoznávania reči.

Pozrite tiež

Uskutočňovanie alebo prijímanie hovorov v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Zdieľanie vašej obrazovky v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v Skype for Business

Základné úlohy pri použití čítačky obrazovky so Skypom for Business

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Zjednodušenie ovládania schôdze so Skypom for Business

Skype for Business pre Mac obsahuje funkcie zjednodušenia ovládania, vďaka ktorým môžu s aplikáciou na schôdze a výmenu správ pracovať aj používatelia s postihnutiami ako obmedzená koordinácia pohybov alebo slabozrakosť. Ďalšie informácie o nastaveniach zjednodušenia ovládania a funkciách špecifických pre konkrétnu platformu nájdete v téme Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Oboznámenie sa s rozvrhnutím aplikácie Skype for Business v počítači Mac

Aplikácia Skype for Business vám umožní naplánovať a uskutočniť online schôdze, na ktoré možno pozvať až 250 účastníkov. Navyše môžete volať kolegom a posielať im správy. Prvky používateľského rozhrania aplikácie Skype for Business sa menia podľa vami vybraného komunikačného prvku: konverzácie, schôdze, telefonáty alebo kontakty.

Ak ste používateľom so slabozrakosťou alebo zrakovým postihnutím, alebo s obmedzenou pohyblivosťou, môžete si zostaviť mentálny model používateľského rozhrania aplikácie Skype for Business. Oblasti a konkrétne prvky používateľského rozhrania sú popísané v nižšie uvedenej tabuľke.

Oblasť

Prvky, ktoré nájdete v tejto oblasti

Prvý stĺpec: Hlavná skupina navigácie

 • Kontextové tlačidlo Môj profil:

  • Úprava informácií o dostupnosti

  • Napísanie správy o osobnom stave

 • Karta Konverzácie

 • Karta Schôdze

 • Karta Hovory

 • Karta Kontakty

Druhý stĺpec: tabla obsahujúca zoznam položiek súvisiacich s každou hlavnou položkou v navigačnej skupine

 • Konverzácie:

  • Pole Vyhľadať kontakty

  • Zoznam okamžitých správ

 • Schôdze:

  • Zoznam blížiacich sa schôdzí

 • Hovory:

  • Možnosť Všetky hovory

  • Možnosť Zmeškané hovory

  • Uložené hovory (ak nejaké máte)

  • Možnosť Hlasová schránka (v závislosti od vašich nastavení)

 • Kontakty zahŕňajú:

  • Možnosť Všetky kontakty, kde máte:

   • Pole Vyhľadať kontakty

   • Skupina Obľúbené kontakty

   • Skupina kontaktov Ostatné kontakty

  • Možnosť Nové kontakty (pre ľudí, ktorí nie sú vo vašich kontaktoch, ale pridali si oni vás ako kontakt)

Tretí stĺpec: tabla s podrobnosťami o položke vybratej v druhom stĺpci.

 • Obsahuje podrobnosti o konverzáciách a kontaktoch, ako je napríklad protokol konverzácie alebo karta kontaktu.

 • Poskytuje tlačidlo pre pripojenie k vybratej schôdzi.

 • Zobrazuje klávesnicu na vytáčanie pre hovory.

V predvolenom nastavení sa Skype for Business pre Mac spúšťa s vybratou kartou Kontakty.

Zobrazujte konverzácie v oddelených oknách

V predvolenom nastavení Skype for Business pre Mac zobrazuje všetky okamžité správy konverzácií s kontaktom na ďalšom paneli toho istého okna. Konverzácie však možno budete chcieť spravovať, keď budú v samostatnom okne. Nastavenie môžete zmeniť na karte Predvoľby.

 1. Ak chcete prejsť na kartu Predvoľby, keď ste v Skype for Business, stlačte kombináciu klávesov Command+, (čiarka).

 2. Pri otvorení karty Skype for BusinessPredvoľby po prvýkrát je predvolene vybratá karta Všeobecné. Ozve sa: „General, selected, button“ (Všeobecné, začiarknuté, tlačidlo).

  Tip: Ak chcete prechádzať medzi kartami, stlačte kláves Tab. Ak chcete vybrať kartu, stlačte kombináciu klávesov Control+Option+medzerník.

 3. V prípade potreby stláčajte kláves Tab, pokým sa neozve „Show Conversations in Separate Windows, unchecked check box“ (Zobraziť konverzácie v samostatných oknách, nezačiarknuté políčko). Ak chcete možnosť vybrať, stlačte kombináciu klávesov Control+Option+medzerník.

Zapnutie alebo vypnutie zvukov pre prichádzajúce správy a hovory

Zvukové efekty pre prichádzajúce správy vás upozorňujú na novú okamžitú správu alebo prichádzajúci hovor. Upozornenia na hovory a správy sú predvolene zapnuté. Nastavenia môžete zmeniť na karte Predvoľby.

 1. Ak chcete prejsť na kartu Predvoľby, keď ste v Skype for Business, stlačte kombináciu klávesov Command+, (čiarka).

 2. Stláčajte kláves so šípkou doľava alebo kláves Tab dovtedy, kým sa neozve: „Notifications, button“ (Oznámenia, tlačidlo). Potom stlačte klávesy Control+Option+medzerník.

 3. Stláčajte šípku doľava alebo doprava alebo kláves Tab, až kým sa neozve požadovaná možnosť:

  • „Play sounds related to calls“ (Prehrať zvuky týkajúce sa hovorov), ak chcete zapnúť alebo vypnúť zvuky pre hovory.

  • „Play sounds related to messages“ (Prehrať zvuky týkajúce sa správ), ak chcete zapnúť alebo vypnúť zvuky správ.

  • „Stop notifications while sharing screens“ (Zastaviť upozornenia počas zdieľania obrazoviek), ak chcete zapnúť alebo vypnúť upozornenia počas zdieľania obrazovky.

  Ak chcete začiarknuť alebo zrušiť začiarknutie možnosti, stlačte medzerník.

Navigácia pomocou klávesnice

So zapnutou funkciou VoiceOver sa uistite, že je zapnutá aj funkcia Quick Nav. Klávesy Control a Option sa nazývajú klávesy VoiceOver alebo klávesy Control+Option. Ak chcete zadávať príkazy funkcie VoiceOver, stlačte a podržte klávesy Control+Option spolu s aspoň jedným ďalším klávesom.

 • Ak sa chcete pohybovať po hlavnom okne, stlačte kombináciu klávesov Control+Option+šípka. Môžete tiež použiť kláves Tab (prejsť dopredu) alebo Shift+Tab (prejsť dozadu) a prejsť do okna.

 • Ak chcete komunikovať s položkami, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + Shift + šípka nadol.

 • Ak chcete vybrať položku alebo zrušiť jej výber, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 • Ak chcete položky opustiť, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + Shift + šípka nahor.

 • Ak chcete prehľadávať ponuky alebo zoznamy, klávesom so šípkou nahor alebo nadol sa posuňte na požadovanú položku a výber vykonajte stlačením medzerníka.

 • Ak chcete ukončiť ponuku alebo zoznam, stlačte kláves Esc.

 • Ponuka aplikácie sa nachádza na paneli s ponukami a obsahuje ponuky a príkazy pre Skype for Business pre Mac. Ak chcete prejsť na panel s ponukami, stlačte kombináciu klávesov Fn+Control+M. Ozve sa: „Menu bar, Apple“ (Panel s ponukami, Apple). Pomocou tlačidla so šípkou doprava môžete prechádzať cez ponuky Skype for Business, Súbor, Upraviť, Kontakty, Konverzácie, OknoPomocník. Stlačením klávesu so šípkou nadol otvoríte ponuku a klávesom so šípkou nahor alebo nadol prehľadávate položky v ponuke. Ak chcete vybrať položku, stlačte medzerník.

Ďalšie informácie nájdete v časti Klávesové skratky v aplikácii Skype for Business.

Používanie ponuky Item Chooser funkcie VoiceOver

Ak chcete jednoducho prechádzať Skype for Business, môžete použiť aj funkciu VoiceOver Item Chooser. Ak chcete aktivovať výber položiek, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + I. Ozve sa: "Item Chooser-menu" (Ponuka Výberu položiek). Potom sa pomocou klávesov so šípkami presúvajte v ponuke a počúvajte obsah.

Prejdite na preferencie aplikácie Skype for Business

Ak chcete otvoriť položku Predvoľby, stlačte kombináciu klávesov Command+, (čiarka). Ozve sa „Preferences“ (Predvoľby) a názov aktuálnej karty. Pomocou klávesov Control+Option+šípka alebo klávesu Tab môžete navigovať po okne a počuť možnosti. Ak chcete začiarknuť alebo zrušiť začiarknutie možnosti, stlačte medzerník. Ak chcete zatvoriť kartu Predvoľby, stlačte kláves Esc.

Pozrite tiež

Uskutočňovanie alebo prijímanie hovorov v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Zdieľanie vašej obrazovky v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v Skype for Business

Základné úlohy pri použití čítačky obrazovky so Skypom for Business

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Zjednodušenie ovládania schôdzí cez Skype for Business

Aplikácia Skype for Business pre iPhone a iPad obsahuje funkcie zjednodušenia ovládania, vďaka ktorým môžu s aplikáciou na schôdze a výmenu správ pracovať aj používatelia s postihnutiami ako obmedzená koordinácia pohybov alebo slabozrakosť. Ďalšie informácie o nastaveniach zjednodušenia ovládania a funkciách špecifických pre konkrétnu platformu nájdete v téme Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate iPhone. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade iPadu líšiť.

Obsah tohto článku

Oboznámenie sa s rozvrhnutím aplikácie Skype for Business

Po spustení aplikácie Skype for Business v iPhone nájdete v rozvrhnutí nasledujúce prvky:

Poznámka: Aplikácia Skype for Business vyberie, čo sa má zobrazovať, a to na základe nedávnej aktivity. Položky zobrazené vo vašom zariadení sa môžu odlišovať.

 • Váš profil, tlačidlo Schôdze, tlačidlo Telefón na uskutočnenie hovorov (ak je k dispozícii pre vaše konto) a tlačidlo Kontakty.

 • Pole Vyhľadať kontakty.

 • Nadpis Nadchádzajúce (ak máte akékoľvek nadchádzajúce schôdze).

 • Nadpis Najnovšie, ktorý uvádza všetky najnovšie komunikácie vrátane schôdzí.

Prechádzanie pomocou dotyku

Navigujte pomocou dotyku s funkciou VoiceOver.

 • Ak chcete posunúť zobrazenie nahor, nadol, doľava alebo doprava, potiahnite tým smerom tromi prstami.

 • Ak chcete vybrať príkaz alebo prvok používateľského rozhrania, ťuknite naň raz.

 • Ak chcete aktivovať vybratý príkaz alebo prvok používateľského rozhrania, ťuknite naň dvakrát.

Pozrite tiež

Uskutočňovanie alebo prijímanie hovorov v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Zdieľanie vašej obrazovky v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy pri použití čítačky obrazovky so Skypom for Business

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Zjednodušenie ovládania schôdze so Skypom for Business

Aplikácia Skype for Business pre Android obsahuje funkcie zjednodušenia ovládania, vďaka ktorým môžu s aplikáciou na schôdze a výmenu správ pracovať aj používatelia s postihnutiami ako obmedzená koordinácia pohybov alebo slabozrakosť. Ďalšie informácie o nastaveniach zjednodušenia ovládania a funkciách špecifických pre konkrétnu platformu nájdete v téme Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v telefóne s Androidom. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu s Androidom líšiť.

Obsah tohto článku

Oboznámenie sa s rozvrhnutím aplikácie Skype for Business

Po spustení aplikácie Skype for Business v telefóne s Androidom nájdete v rozvrhnutí nasledujúce prvky:

Poznámka: Aplikácia Skype for Business vyberie, čo sa má zobrazovať, a to na základe nedávnej aktivity. Položky zobrazené vo vašom zariadení sa môžu odlišovať.

 • Váš profil, tlačidlo Schôdze, tlačidlo Telefón na uskutočnenie hovorov (ak je k dispozícii pre vaše konto) a tlačidlo Kontakty.

 • Pole Vyhľadať kontakty alebo Hľadať v adresári spoločnosti (v závislosti od nastavenia vášho konta).

 • Nadpis Nadchádzajúce (ak máte akékoľvek nadchádzajúce schôdze).

 • Nadpis Najnovšie, ktorý uvádza všetky najnovšie komunikácie vrátane schôdzí.

Prechádzanie pomocou dotyku

Navigujte pomocou dotyku s funkciou TalkBack.

 • Ak chcete posunúť zobrazenie nahor, nadol, doľava alebo doprava, potiahnite tým smerom dvomi prstami.

 • Ak chcete vybrať príkaz alebo prvok používateľského rozhrania, ťuknite naň raz.

 • Ak chcete aktivovať vybratý príkaz alebo prvok používateľského rozhrania, ťuknite naň dvakrát.

Pozrite tiež

Uskutočňovanie alebo prijímanie hovorov v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Použitie funkcie TalkBack na zdieľanie prezentácie v Skype for Business pre Android

Základné úlohy pri použití čítačky obrazovky so Skypom for Business

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Zjednodušenie ovládania schôdze so Skypom for Business

Skype for Business v službe Outlook na webe obsahuje funkcie zjednodušenia ovládania, vďaka ktorým môžu s aplikáciou na výmenu správ pracovať aj používatelia s postihnutiami ako obmedzená koordinácia pohybov alebo slabozrakosť.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

 • Ak používate Skype for Business v službe Outlook na webe, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač použili Microsoft Edge. Keďže sa Skype for Business v službe Outlook na webe používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na Outlook na webe.

Obsah tohto článku

Oboznámenie sa s rozvrhnutím aplikácie Skype for Business

Skype for Business v aplikácii Outlook na webe spustenej v aplikácii Outlook na webe. V ľavom hornom rohu aplikácie Outlook na webe sa nachádza spúšťač aplikácií Microsoft 365. Napravo na tom istom páse s nástrojmi je tlačidlo Skype for Business na spustenie aplikácie Skype for Business.

Keď po prvýkrát otvoríte Skype for Business v Outlook na webe, bude aktívna karta Všetky kontakty. Táto prvá z dvoch kariet zobrazuje všetky vaše kontakty v Skype for Business uvedené v abecednom poradí podľa krstného mena. Na druhej karte s názvom Online sú uvedené len tie kontakty v Skype for Business, ktoré sú v súčasnosti online.

Po stlačení klávesu Enter v kontakte otvoríte konverzáciu s touto osobou. Tabla Kontakty sa nahradí tablou konverzácie. V hornej časti tably konverzácie je meno a stav kontaktu, ako aj tlačidlo Pridať ľudí, ktoré vám umožňuje pridať do konverzácie viac ľudí. Pod informáciami kontaktu sú správy odoslané v konverzácii. V dolnej časti tably konverzácie v Skype for Business je pole na zadávanie textu konverzácie, do ktorého môžete napísať správu. Ikona Emotikony nachádza na pravej strane poľa na zadávanie textu konverzácie.

Na pravom okraji sú tri ovládacie prvky. Pole Hľadať na Skype vám umožňuje vyhľadávať kontakty v Skype for Business. Tlačidlo Kontakty vás presunie do tabiel Kontakty. Tlačidlo Nová konverzácia vám umožňuje spustiť novú konverzáciu s kontaktmi v Skype for Business.

Keď prebiehajú aktívne konverzácie, ikony účastníkov sa zobrazia pod týmito troma ovládacími prvkami na pravom okraji.

V pravej dolnej časti panelu aplikácie Skype for Business sa nachádzajú dve ďalšie položky: ikona Prepnúť oznámenia konverzácie a ikona Odoslať pripomienky. Pomocou prvej sa zapínajú alebo vypínajú oznámenia konverzácie v Outlook na webe. Pomocou druhej otvoríte v novej karte prehliadača formulár pripomienok, v ktorom môžete odoslať správu tímu aplikácie Skype for Business.

Navigácia pomocou klávesnice

Navigujte v Skype for Business v Outlook na webe a prechádzajte cez prvky obrazovky pomocou klávesnice a Moderátora, vstavanej čítačky obrazovky Windowsu. Dokonca môžete použiť aj inú čítačku obrazoviek, napríklad JAWS. Ak chcete zapnúť alebo vypnúť Moderátora vo Windowse, stlačte kombináciu klávesov Ctrl+kláves s logom Windows+Enter.

 • Po spustení čítačky obrazovky prejdite na Skype for Business v Outlook na webe, stlačte kombináciu klávesov Ctrl+F6, až kým sa neozve: „Open the App Launcher“ (Otvoriť spúšťač aplikácií). Potom stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Use the Down arrow key to use the Skype for Business conversations pane“ (Použiť šípku nadol na použitie panelu konverzácii cez Skype for Business) a stlačte medzerník.

 • Ak chcete prechádzať cez ovládacie prvky v Skype for Business, pomocou klávesu Tab prejdete dopredu a pomocou klávesov Shift+Tab sa vrátite späť. Pomocou klávesu so šípkou nadol sa môžete pohybovať v zozname nadol. Na začiarknutie možnosti stlačte kláves Enter.

  Pretože táto verzia aplikácie Skype for Business funguje v rámci aplikácie Outlook na webe, je ľahké odísť z ovládacích prvkov v Skype for Business a vstúpiť do ovládacích prvkov v Outlook na webe. Našťastie sa môžete jednoducho vrátiť späť stlačením klávesov Ctrl+F6 alebo Shift+Tab.

 • Ak sa chcete presunúť z karty Všetky kontakty do zoznamu kontaktov, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve meno prvého kontaktu.

 • Menami kontaktov v zozname kontaktov môžete prechádzať pomocou klávesu so šípkou nadol alebo klávesu so šípkou nahor. Keď je zameranie na niektorom kontakte, ozve sa jeho názov alebo e-mail a aktuálny stav. Ak chcete začať konverzáciu s aktuálne vybratým kontaktom, stlačte kláves Enter.

 • Ak čítačka obrazovky prestane čítať alebo sa správa neočakávane, stlačením kombinácie klávesov Alt + Tab opustite aktuálne okno a potom sa do neho vráťte opätovným stlačením kombinácie klávesov Alt + Tab. Týmto sa obnoví výber čítačky obrazovky na aktuálne okno.

 • Ak chcete opustiť Skype for Business, stlačte kláves Esc.

Pozrite tiež

Odosielanie okamžitých správ v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Pridávanie ľudí do kontaktov v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Outlook

Základné úlohy pri použití čítačky obrazovky so Skypom for Business

Zjednodušenie ovládania schôdze so Skypom for Business

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti

PRESKÚMAŤ ŠKOLENIE >

Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie

Pripojiť k Microsoft insiderov chcú >

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×