Vytvorenie overovacieho pravidla na overenie údajov v poli

Pomocou overovacích pravidiel môžete sledovať a overovať údaje pri ich zadávaní v počítačových databázach Accessu. Môžete použiť zostavovač výrazov, ktorý vám pomôže pravidlo naformátovať správne. Overovacie pravidlá môžu byť nastavené v  návrhovom alebo údajovom zobrazení tabuľky. V Accesse sú k dispozícii tri typy overovacích pravidiel:

1. Overovacie pravidlo poľa    Pomocou overovacieho pravidla poľa môžete zadať kritérium, ktoré musia spĺňať všetky platné hodnoty poľa. Aktuálne pole by ste nemali určiť ako súčasť pravidla, pokiaľ nepoužívate toto pole vo funkcii.  Obmedzenia typov znakov zadávaných v poli sú jednoduchšie vykonateľné pomocou vstupnej masky. Pole s dátumom môže mať napríklad overovacie pravidlo, ktoré nepovoľuje hodnoty patriace do minulosti.

Rýchle príklady:

Zakázanie hodnoty dátumu z minulosti: >=Dátum()

Všeobecne prijateľný formát e-mailu: Is Null Or ((Like "*?@?*.?*") And (Not Like "*[ ,;]*"))

Číslo menšie ako alebo rovné 5: <=5

Pole meny nemôže byť záporné: >=0

Obmedzenie počtu znakov v reťazci: Len([NázovPoľaReťazcov])<100

Overovacie pravidlo poľa zobrazené v návrhárovi tabuľky Accessu

2. Overovacie pravidlo záznamu    Overovacie pravidlo záznamu je možné použiť na zadanie podmienky, ktorú musia splniť všetky platné záznamy. Pomocou overovacieho pravidla záznamu môžete porovnať hodnoty v rámci rôznych polí. Záznam s dvoma poľami dátumu môže napríklad vyžadovať, aby boli hodnoty jedného poľa vždy pred hodnotami druhého poľa (napríklad počiatočný dátum pred koncovým dátumom).

Rýchle príklady:

Skontrolujte, či koncový dátum nie je skorší ako počiatočný dátum: [Koncový dátum]>=[Počiatočný dátum]

Zadanie požadovaného dátumu, ktorý sa vyskytuje menej ako 30 dní po dátume objednávky: [PožadovanýDátum]<=[DátumObjednávky]+30

Overovacie pravidlo tabuľky v návrhárovi tabuľky Accessu.

3. Overenie vo formulári   Pomocou vlastnosti Overovacie pravidlo ovládacieho prvku vo formulári je možné zadať kritérium, ktoré musia splniť všetky hodnoty zadané do tohto ovládacieho prvku. Vlastnosť Overovacie pravidlo ovládacieho prvku funguje rovnako ako overovacie pravidlo poľa. Overovacie pravidlo formulára zvyčajne použijete namiesto overovacieho pravidla poľa, ak toto pravidlo bolo konkrétne iba pre daný formulár, a nie tabuľku, bez ohľadu na miesto použitia.

Obsah článku

Prehľad

Tento článok vysvetľuje spôsob používania overovacích pravidiel a textu overenia v poliach tabuliek a ovládacích prvkoch formulárov. Overovacie pravidlo je jedným zo spôsobov na obmedzenie vstupu do poľa tabuľky alebo ovládacieho prvku (napríklad textového poľa) vo formulári. Pomocou textu overenia je možné poskytnúť hlásenie na pomoc používateľom, ktorí zadajú neplatné údaje.

Pri zadaní údajov program Access skontroluje, či vstup porušuje overovacie pravidlo – ak áno, vstup sa neprijme a program Access zobrazí hlásenie.

Program Access poskytuje viacero spôsobov na obmedzenie vstupu:

 • Typy údajov   Každé pole tabuľky má obmedzenie typu údajov, ktorý môžu používatelia zadávať. Napríklad pole dátumu a času akceptuje iba dátumy a časy, pole meny prijme iba peňažné údaje a podobne.

 • Vlastnosti poľa   Niektoré vlastnosti poľa obmedzujú vstupné údaje. Vlastnosť poľa Veľkosť poľa napríklad obmedzuje vstup obmedzením množstva údajov.

  Vlastnosť Overovacie pravidlo môžete tiež použiť na vyžadovanie konkrétnych hodnôt a vlastnosť Text overenia na to, aby upozornila používateľov na všetky chyby. Napríklad vloženie pravidla >100 AND <1000 do vlastnosti Overovacie pravidlo prinúti používateľov zadávať hodnoty medzi 100 a 1 000. Pravidlo ako [KoncovýDátum]>=[PočiatočnýDátum] vyžaduje od používateľov zadať koncový dátum, ktorý pripadne na počiatočný dátum alebo neskôr. Vložením textu ako napríklad Zadajte hodnoty medzi 100 a 1 000 alebo Zadajte koncový dátum zhodný alebo neskorší než počiatočný dátum do vlastnosti Text overenia môžete informovať používateľov, keď urobia chybu, a vysvetliť im, ako ju napraviť.

 • Vstupné masky   Vstupnú masku možno použiť na overenie údajov tak, že používatelia sú nútení zadať hodnoty určitým spôsobom. Vstupná maska môže napríklad prinútiť používateľov zadať dátumy v európskom formáte, ako je napríklad 2007.04.14.

Tieto metódy overenia údajov môžete používať samostatne alebo ich navzájom kombinovať. Typy údajov nie sú voliteľné a predstavujú jeden zo základných typov overenia údajov.

Ďalšie informácie o typoch údajov, veľkostiach polí a vstupných maskách nájdete v článku Úvodné informácie o typoch údajov a vlastnostiach polí.

Typy overovacích pravidiel

Vytvoriť možno dva základné typy overovacích pravidiel:

 • Overovacie pravidlá poľa   Overovacie pravidlo poľa sa používa na kontrolu hodnotu zadanej v poli po opustení poľa. Predpokladajme napríklad, že máte pole Dátum a pre toto pole zadáte vlastnosť Overovacie pravidlo s hodnotou >=#01/01/2010#. Pravidlo teraz od používateľov vyžaduje zadať dátum nie skorší ako 1. január 2010. Ak zadáte skorší dátum ako rok 2010 a potom skúsite presunúť zameranie do iného poľa, Access neumožní opustiť aktuálne pole, kým problém nevyriešite.

 • Overovacie pravidlá záznamu   Overovacie pravidlo záznamu sa používa na kontrolu pri ukladaní záznamu (riadka tabuľky). Na rozdiel od overovacieho pravidla poľa overovacie pravidlo záznamu sa vzťahuje na iné polia v tej istej tabuľke. Overovacie pravidlá záznamu sa vytvárajú, ak je potrebné skontrolovať hodnoty v jednom poli vo vzťahu k hodnotám v inom poli. Predpokladajme napríklad, že vaša spoločnosť od vás vyžaduje dodanie výrobkov do 30 dní, a ak ich v tomto termíne nedodáte, musíte zákazníkovi vrátiť časť nákupnej ceny. Môžete zadefinovať overovacie pravidlo záznamu [PožadovanýDátum]<=[DátumObjednávky]+30, ktoré zabezpečí, aby niekto nezadal dátum dodania (hodnota v poli PožadovanýDátum), ktorý je príliš ďaleko v budúcnosti.

Ak syntax pre overovacie pravidlo nie je celkom zrozumiteľná, pozrite si časť Čo možno zadať do overovacieho pravidla, ktorá obsahuje vysvetlenia syntaxe a niekoľko príkladov overovacích pravidiel.

Kde možno používať overovacie pravidlá

Overovacie pravidlá možno definovať pre polia tabuliek a ovládacie prvky vo formulároch. Po zadefinovaní pravidiel pre tabuľky sa tieto pravidlá použijú pri importe údajov. Ak chcete pridať overovacie pravidlá do tabuľky, otvorte ju a použite príkazy na karte Polia na páse s nástrojmi. Ak chcete overovacie pravidlá pridať do formulára, otvorte ho v zobrazení rozloženia a pridajte pravidlá k vlastnostiam jednotlivých ovládacích prvkov.

Postup v časti Pridanie overovacieho pravidla do tabuľky vysvetľuje pridávanie overovacích pravidiel do polí tabuliek. Kroky v ďalšej časti Pridanie overovacieho pravidla do ovládacieho prvku vo formulári vysvetľujú pridávanie pravidiel do vlastností v jednotlivých ovládacích prvkoch.

Čo možno zadať do overovacieho pravidla

Overovacie pravidlá môžu obsahovať výrazy – funkcie, ktoré vracajú jednu hodnotu. Výraz sa používa na vykonávanie výpočtov, manipuláciu so znakmi alebo testovanie údajov. Výraz overovacieho pravidla testuje údaje. Výraz môže kontrolovať jednu z postupností hodnôt, napríklad "Tokio" Or "Moskva" Or "Paríž" Or "Helsinki". Výrazy môžu tiež vykonávať matematické operácie. Napríklad výraz <100 núti používateľov zadať hodnoty nižšie ako 100. Výraz ([DátumObjednávky] - [DátumDodania]) vypočíta počet dní, ktoré ubehli od momentu zadania objednávky do momentu jej dodania.

Ďalšie informácie o výrazoch nájdete v článku Vytvorenie výrazu.

Na začiatok stránky

Pridanie overovacieho pravidla do tabuľky

Môžete pridať overovacie pravidlo poľa alebo overovacie pravidlo záznamu. Overovacie pravidlo poľa skontroluje vstup do poľa a použije sa, keď ohnisko opustí pole. Overovacie pravidlo záznamu skontroluje vstup do jedného alebo viacerých polí a použije sa, keď ohnisko opustí záznam. Overovacie pravidlo záznamu zvyčajne porovnáva hodnoty viacerých polí.

Poznámky: Nasledujúce typy polí nepodporujú overovacie pravidlá:

 • Automatické číslovanie

 • Objekt OLE

 • Príloha

 • Replikačný identifikátor

Vytvorenie overovacieho pravidla poľa

 1. Vyberte pole, ktoré chcete overiť.

 2. Na karte Polia kliknite v skupine Overenie poľa na položku Overenie a potom kliknite na položku Overovacie pravidlo poľa.

 3. Na vytvorenie pravidla sa používa zostavovač výrazov. Ďalšie informácie o používaní zostavovača výrazov nájdete v článku Používanie zostavovača výrazov.

Vytvorenie hlásenia zobrazovaného pre neplatný vstup poľa

 1. Vyberte pole, ktoré potrebuje hlásenie pre neplatný vstup. Toto pole by už malo obsahovať overovacie pravidlo.

 2. Na karte Polia kliknite v skupine Overenie poľa na položku Overenie a potom kliknite na položku Hlásenie overenia poľa.

 3. Zadajte vhodné hlásenie. Ak je overovacie pravidlo napríklad >10, hlásenie môže byť Zadajte hodnotu nižšiu ako 10.

Niekoľko príkladov overovacích pravidiel poľa a hlásení nájdete v časti Overovacie pravidlo.

Vytvorenie overovacieho pravidla záznamu

 1. Otvorte tabuľku, v ktorej chcete overiť záznamy.

 2. Na karte Polia kliknite v skupine Overenie poľa na položku Overenie a potom kliknite na položku Overovacie pravidlo záznamu.

 3. Na vytvorenie pravidla sa používa zostavovač výrazov. Ďalšie informácie o používaní zostavovača výrazov nájdete v článku Používanie zostavovača výrazov.

Vytvorenie hlásenia zobrazovaného pre neplatný vstup záznamu

 1. Otvorte tabuľku, ktorá potrebuje hlásenie pre neplatný vstup. Táto tabuľka by už mala obsahovať overovacie pravidlo záznamu.

 2. Na karte Polia kliknite v skupine Overenie poľa na položku Overenie a potom kliknite na položku Overovacia správa záznamu.

 3. Zadajte vhodné hlásenie. Ak je overovacie pravidlo napríklad [PočiatočnýDátum]<[KoncovýDátum], hlásenie môže byť PočiatočnýDátum musí byť skorší ako KoncovýDátum.

Na začiatok stránky

Testovanie existujúcich údajov vzhľadom na nové overovacie pravidlo

Pri pridaní overovacieho pravidla do existujúcej tabuľky možno budete chcieť testovaním pravidla zistiť, či niektoré existujúce údaje nie sú neplatné.

 1. Tabuľku, ktorú chcete testovať, otvorte v návrhovom zobrazení.

  Na karte Návrh v skupine Nástroje kliknite na položku Testovať overovacie pravidlá.

 2. Kliknutím na tlačidlo Áno zatvoríte výstražné hlásenie a spustíte test.

 3. Pri výzve na uloženie tabuľky kliknite na tlačidlo Áno.

 4. Pri pokračovaní v práci sa môže zobraziť množstvo výstražných hlásení. Prečítajte si pokyny v každom hlásení a kliknite na tlačidlo Áno alebo Nie.

Na začiatok stránky

Pridanie overovacieho pravidla do ovládacieho prvku vo formulári

Pomocou vlastnosti Overovacie pravidlo a vlastnosti Text overenia ovládacieho prvku formulára je možné overiť údaje zadané do tohto ovládacieho prvku a pomôcť používateľom, ktorí zadajú neplatné údaje.

Tip:  Ak vytvoríte formulár automaticky z tabuľky pomocou niektorého z príkazov skupiny Formulár na páse s nástrojmi, všetky overenia pre polia v podkladovej tabuľke budú zdedené príslušnými ovládacími prvkami vo formulári.

Ovládací prvok môže mať iné overovacie pravidlo ako pole tabuľky, na ktorý je viazaný. Je to užitočné, ak chcete, aby mal formulár prísnejšie obmedzenia ako tabuľka. Najskôr sa použije pravidlo formulára a potom sa použije pravidlo tabuľky. Ak má tabuľka prísnejšie obmedzenia ako formulár, prednosť má pravidlo definované pre pole tabuľky. Ak sa pravidlá navzájom vylučujú, zabránia zadaniu akýchkoľvek údajov.

Predpokladajme, že pre dátum v poli tabuľky použijete toto pravidlo:

<#01/01/2010#

Pre ovládací prvok formulára viazaný na pole dátumu však použijete toto pravidlo:

>=#01/01/2010#

Pole dátumu teraz vyžaduje hodnoty skoršie ako rok 2010, ale ovládací prvok formulára požaduje dátumy v roku 2010 alebo neskôr, čím sa zabráni zadaniu akýchkoľvek údajov.

Vytvorenie overovacieho pravidla pre ovládací prvok

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na formulár, ktorý chcete zmeniť, a potom kliknite na položku Zobrazenie rozloženia.

 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na ovládací prvok, ktorý chcete zmeniť, a potom kliknutím na položku Vlastnosti otvoríte hárok vlastností pre ovládací prvok.

 3. Kliknite na kartu Všetko a potom do poľa vlastnosti Overovacie pravidlo zadajte overovacie pravidlo.

  Tip:  Kliknutím na tlačidlo Zostaviť spustite Zostavovač výrazov.

  Ďalšie informácie o používaní zostavovača výrazov nájdete v článku Používanie zostavovača výrazov.

 4. Do poľa vlastnosti Text overenia zadajte text hlásenia.

Na začiatok stránky

Overovacie pravidlo

Overovacie pravidlá používajú syntax výrazov Accessu. Ďalšie informácie o výrazoch nájdete v článku Úvodné informácie o výrazoch.

Príklady overovacieho pravidla a textu overenia

Overovacie pravidlo

Overovací text

<>0

Zadajte hodnotu inú ako nula.

>=0

Hodnota musí byť nula alebo väčšia.

Iná možnosť:

Musíte zadať kladné číslo.

0 or >100

Hodnota musí byť 0 alebo väčšia ako 100.

BETWEEN 0 AND 1

Zadajte hodnotu so znakom percenta. (Používa sa pre pole, ktoré uchováva číselné hodnoty, ako sú percentá).

<#01/01/2007#

Zadajte dátum pred rokom 2007.

>=#01/01/2007# A <#01/01/2008#

Dátum musí byť dátumom v roku 2007.

<Date()

Dátum narodenia nemôže byť v budúcnosti.

StrComp(UCase([Priezvisko]),
[Priezvisko],0) = 0

Údaje v poli s názvom Priezvisko musia byť zadané veľkými písmenami.

>=Int(Now())

Zadajte dnešný dátum.

M or Ž

Zadajte M pre muža alebo Ž pre ženu.

LIKE "[A-Z]*@[A-Z].com" OR "[A-Z]*@[A-Z].net" OR "[A-Z]*@[A-Z].org"

Zadajte platnú e-mailovú adresu .com, .net alebo .org.

[PožadovanýDátum]<=[DátumObjednávky]+30

Zadajte požadovaný dátum, ktorý sa vyskytuje menej ako 30 dní po dátume objednávky.

[KoncovýDátum]>=[PočiatočnýDátum]

Zadajte koncový dátum, ktorý je v deň počiatočného dátumu alebo neskôr.

Príklady syntaxe pre bežné operátory overovacích pravidiel

Operátor

Funkcia

Príklad

NOT

Testuje konverzné hodnoty. Používa sa pred ľubovoľným porovnávacím operátorom okrem IS NOT NULL.

NOT > 10 (rovnaké ako <=10).

IN

Testuje hodnoty rovné existujúcim členom zoznamu. Porovnávacia hodnota musí byť zoznam položiek oddelených čiarkami umiestnený v zátvorkách.

IN ("Tokio","Paríž","Moskva")

BETWEEN

Testuje rozsah hodnôt. Použiť sa musia dve porovnávacie hodnoty  - vysoká a nízka , pričom sa tieto hodnoty musia oddeliť oddeľovačom AND.

BETWEEN 100 AND 1000 (rovnaké ako >=100 AND <=1000)

LIKE

Páruje reťazce vzoru v poliach typu Text a Memo.

LIKE "Geo*"

IS NOT NULL

Vyžaduje od používateľa zadanie hodnôt do poľa. Je to rovnaké ako nastavenie vlastnosti poľa Povinné na hodnotu Áno. Ak však povolíte vlastnosť Povinné a používateľ nezadá hodnotu, Access zobrazí nepríjemné chybové hlásenie. Zvyčajne sa databáza používa jednoduchšie, ak použijete funkciu IS NOT NULL a zadáte prijateľnejšie hlásenie vo vlastnosti Overovací text.

IS NOT NULL

AND

Určuje, že všetky časti overovacieho pravidla musia byť pravdivé.

>= #01/01/2007# AND <=#03/06/2008#

Poznámka: Funkcia AND sa môže použiť na kombináciu overovacích pravidiel. Príklad: NOT "UK" AND LIKE "U*".

OR

Určuje, že niektoré časti overovacieho pravidla musia byť pravdivé, nie však všetky.

Január OR Február

<

Menšie.

<=

Menšie alebo rovné.

>

Väčšie.

>=

Väčšie alebo rovné.

=

Rovné.

<>

Nerovná sa.

Používanie zástupných znakov v overovacích pravidlách

V overovacích pravidlách je možné použiť zástupné znaky. Nezabudnite, že program Access podporuje dve množiny zástupných znakov: ANSI-89 a ANSI-92. Každý z týchto štandardov používa rozdielnu množinu zástupných znakov.

Predvolene používajú všetky súbory .accdb a .mdb štandard ANSI-89.

Štandard ANSI v databáze môžete zmeniť na štandard ANSI-92 vykonaním nasledujúceho postupu:

 1. Na karte Súbor kliknite na položku Možnosti.

 2. V dialógovom okne Access – možnosti kliknite na položku Návrhári objektov.

 3. V časti Návrh dotazu v položke Syntax kompatibilná so serverom SQL Server (ANSI-92) vyberte položku Táto databáza.

Ďalšie informácie o používaní zástupných znakov a štandardov ANSI pre SQL nájdete v článku Zástupné znaky programu Access.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť sa k Microsoft Office Insiderom

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Aká je podľa vás kvalita prekladu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujem za vaše pripomienky!

×