Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Ak chcete zabrániť ostatným používateľom v náhodnej alebo úmyselnej zmene, premiestnení alebo odstránení údajov hárka, môžete bunky excelového hárka uzamknúť a potom hárok zabezpečiť heslom. Povedzme, že vlastníte hárok so správou o stave pracovnej skupiny, a chcete, aby členovia tímu pridali údaje len do konkrétnych buniek a nemohli upraviť nič iné. Pomocou zabezpečenia hárka môžete umožniť úpravu len určitých častí hárka, vďaka čomu používatelia nebudú môcť upravovať údaje v iných oblastiach hárka. 

Dôležité: Zabezpečenie na úrovni hárka sa nie je zamýšľané ako funkcia zabezpečenia. Iba bráni používateľom v úprave zamknutých buniek pracovného hárka. Zabezpečenia hárka sa líši od zabezpečenia excelového súboru alebo zošita heslom. Ďalšie informácie nájdete nižšie:

 • Ak chcete súbor uzamknúť, aby ho ostatní používatelia nemohli otvoriť, pozrite si tému Zabezpečenie excelového súboru.

 • Ak chcete používateľom zabrániť v pridávaní, úprave, premiestňovaní, kopírovaní alebo skrytí/odkrytí hárkov zošita, pozrite si tému Zabezpečenie zošita.

 • Informácie o rozdieloch medzi zabezpečením excelového súboru, zošita alebo hárka nájdete v téme Ochrana a zabezpečenie v Exceli.

Nasledujúce časti popisujú, ako zabezpečiť a zrušiť zabezpečenie hárka vo Excel pre Windows.

Tieto prvky možno uzamknúť v nezabezpečenom hárku:

Poznámka: Napríklad ovládacie prvky ActiveX, ovládacie prvky formulára, tvary, grafy, grafiky SmartArt, krivky, rýchle filtre alebo časové osy sú už uzamknuté, keď ich do tabuľkového hárka pridáte. Uzamknutie však bude fungovať len vtedy, keď povolíte zabezpečenie hárka. Ďalšie informácie o povolení zabezpečenia hárka nájdete v nasledujúcej časti.

Zabezpečenie hárka je dvojstupňový proces: najskôr sa odomknú bunky, ktoré môžu ostatní upravovať, a potom zabezpečí hárok heslom alebo bez neho.

Krok 1: Odomknutie buniek, ktoré sa majú dať upravovať

 1. V excelovom súbore vyberte uško hárka, ktorý chcete zabezpečiť.

 2. Vyberte bunky, ktoré budú môcť ostatní upravovať.

  Tip: Podržaním klávesu Ctrl a kliknutím ľavým tlačidlom myši môžete vybrať viaceré nesúvislé bunky.

 3. Pravým tlačidlom myši kliknite na ľubovoľné miesto v hárku, vyberte položku Formát buniek (prípadne použite kombináciu klávesov Ctrl + 1 alebo Command + 1 v Macu), prejdite na kartu Chrániť a zrušte začiarknutie políčka Zamknuté.

  Karta Ochrana v dialógovom okne Formátovanie buniek

Krok 2: Zabezpečenie hárka

Potom vyberte akcie, ktoré môžu používatelia v hárku vykonávať, napríklad vloženie alebo odstránenie stĺpcov a riadkov, úpravu objektov, usporiadanie alebo používanie automatického filtra. Okrem toho môžete špecifikovať heslo, ktorým hárok uzamknete. Heslo zabráni iným ľuďom v zrušení zabezpečenia hárka – je ho potrebné zadať na zrušenie zabezpečenia.

Nižšie sa uvádzajú kroky na zabezpečenie hárka.

 1. Na karte Revízia kliknite na položku Zabezpečiť hárok.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Excel
 2. V zozname Činnosti povolené všetkým používateľom hárka vyberte prvky, ktoré budú môcť používatelia meniť.

  Dialógové okno Zabezpečenie hárka

  Možnosť

  Umožňuje používateľom

  Vybrať uzamknuté bunky

  Premiestniť ukazovateľ na bunky, pre ktoré je začiarknuté políčko Zamknuté na karte Chrániť v dialógovom okne Formát buniek. Predvolene majú používatelia povolené vyberať zamknuté bunky.

  Vybrať neuzamknuté bunky

  Premiestniť ukazovateľ na bunky, pre ktoré je zrušené začiarknutie políčka Zamknuté na karte Chrániť dialógového okna Formát buniek. Predvolene môžu používatelia vyberať neuzamknuté bunky a stlačením klávesu TAB sa môžu premiestňovať medzi neuzamknutými bunkami v zabezpečenom hárku.

  Formátovať bunky

  Zmeniť ľubovoľnú z možností v dialógovom okne Formát buniek alebo v dialógovom okne Podmienené formátovanie. Ak ste pred zabezpečením hárka použili podmienené formátovanie, bude sa po zadaní hodnoty, ktorá spĺňa inú podmienku, naďalej meniť.

  Formátovať stĺpce

  Použiť ľubovoľný z príkazov na formátovanie stĺpcov vrátane zmeny šírky stĺpca alebo skrytia stĺpcov (karta Domov, skupina Bunky, tlačidlo Formát).

  Formátovať riadky

  Použiť ľubovoľný z príkazov na formátovanie riadkov vrátane zmeny výšky riadka alebo skrytia riadkov (karta Domov, skupina Bunky, tlačidlo Formát).

  Vložiť stĺpce

  Vložiť stĺpce.

  Vložiť riadky

  Vložiť riadky.

  Vložiť hypertextové prepojenia

  Vložiť nové hypertextové prepojenia, a to aj v prípade neuzamknutých buniek.

  Odstrániť stĺpce

  Odstrániť stĺpce.

  Poznámka: Ak je tlačidlo Odstrániť stĺpce chránené a stĺpec Vložiť stĺpce nie je chránený, používateľ môže vkladať stĺpce, ale nemôže ich odstrániť.

  Odstrániť riadky

  Odstrániť riadky.

  Poznámka: Ak je zabezpečiť možnosť Odstrániť riadky a možnosť Vložiť riadky nie, používateľ môže vkladať riadky, ale nemôže ich odstrániť.

  Zoradiť

  Použiť všetky príkazy na zoraďovanie údajov (karta Údaje, skupina Zoradiť a filtrovať).

  Poznámka: Používatelia nemôžu v zabezpečenom hárku bez ohľadu na toto nastavenie zoraďovať rozsahy, ktoré obsahujú uzamknuté bunky.

  Použiť automatický filter

  Použiť rozbaľovacie šípky na zmenu filtra rozsahov pri použití automatických filtrov.

  Poznámka: Bez ohľadu na toto nastavenie používatelia nemôžu v zabezpečenom hárku používať ani odstraňovať automatické filtre.

  Použiť zostavy kontingenčnej tabuľky

  Formátovať, zmeniť rozloženie, obnoviť a inak upraviť zostavy kontingenčných tabuliek alebo vytvoriť nové zostavy.

  Upraviť objekty

  Vykonávať ktorúkoľvek z týchto akcií:

  • Vykonávať zmeny v grafických objektoch vrátane máp, vložených grafov, tvarov, textových polí a ovládacích prvkov, ktoré ste pred zabezpečením pracovného hárka neuzamkli. Ak sa napríklad v pracovnom hárku nachádza tlačidlo, ktorým sa spúšťa makro, môžete kliknutím na tlačidlo makro spustiť, ale toto tlačidlo nemôžete odstrániť.

  • Uskutočniť ľubovoľné zmeny vo vloženom grafe, ako je napríklad formátovanie. Po zmene zdrojových údajov sa bude graf ďalej aktualizovať.

  • Pridanie alebo úprava poznámok.

  Upraviť scenáre

  Prezerať scenáre, ktoré ste skryli, uskutočňovať zmeny v scenároch, pre ktoré ste zakázali zmeny, a tieto scenáre odstraňovať. Používatelia môžu meniť hodnoty v meniacich sa bunkách v prípade, že tieto bunky nie sú zabezpečené, a pridávať nové scenáre.

 3. Prípadne môžete do poľa Heslo na zrušenie zabezpečenia hárka zadať heslo a kliknúť na tlačidlo OK. V dialógovom okne Potvrdiť heslo zadajte heslo znovu a kliknite na tlačidlo OK.

  Dôležité: 

  • Používajte silné heslá, ktoré pozostávajú z malých a veľkých písmen, číslic a symbolov. Jednoduché heslá tieto prvky neobsahujú. Heslá by mali mať dĺžku 8 a viac znakov. Ešte lepšie je použiť prístupovú frázu, ktorá má 14 a viac znakov.

  • Je veľmi dôležité zapamätať si heslo. Ak heslo zabudnete, spoločnosť Microsoft ho obnoviť nedokáže.

Keď je hárok zabezpečený, možnosť Zabezpečiť hárok uvedená na páse s nástrojmi sa zmení na možnosť Zrušiť zabezpečenie hárka. Ak chcete túto možnosť zobraziť, kliknite na páse s nástrojmi na kartu Revízia a v skupine Zmeny vyhľadajte položku Zrušiť zabezpečenie hárka.

Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

Ak chcete zrušiť zabezpečenie hárka, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Prejdite do hárka, ktorého zabezpečenie chcete zrušiť.

 2. Prejdite na položky Súbor > Informácie > Chrániť > Zrušiť zabezpečenie hárka alebo na karte Revízia vyberte v skupine Zmeny položku Zrušiť zabezpečenie hárka.

 3. Ak je hárok chránený heslom, zadajte heslo do dialógového okna Zrušiť zabezpečenie hárka a kliknite na tlačidlo OK.

Nasledujúce časti popisujú, ako zabezpečiť a zrušiť zabezpečenie hárka v Excel pre web.

 1. Vyberte položky Revízia > Spravovať zabezpečenie.

 2. Ak chcete zapnúť zabezpečenie, na pracovnej table Spravovať ochranu vyberte položku Zabezpečiť hárok.

  Poznámka     Hoci je možné selektívne chrániť časti hárka nastavením rôznych možností v sekcii Možnosti, tieto nastavenia sa vzťahujú len na vtedy, keď je nastavenie Zabezpečiť hárok on.

  Spravovanie ochrany hárka

 3. Predvolene je celý hárok zamknutý a chránený.  Ak chcete odomknúť konkrétne rozsahy, vyberte položku Odomknuté rozsahy a potom zadajte názov rozsahu a rozsah buniek. Môžete pridať aj viac rozsahov.

  Nastavenie ochrany rozsahu

 4. Ak chcete, aby bolo možné požadovať heslo na úpravu rozsahu, vyberte položku Heslo rozsahu, zadajte a potvrďte heslo a potom vyberte položku Uložiť. Uistite sa, že je zapnutá ochrana hárka.

  Nastavenie ochrany rozsahu

 5. Ak chcete riadiť možnosť úpravy ochrany celého hárka heslom, vyberte položku Heslo na ochranu hárka, zadajte a potvrďte heslo a potom vyberte položku Uložiť.


  Nastavenie hesla hárkaDôležité

  • Používajte silné heslá, ktoré pozostávajú z malých a veľkých písmen, číslic a symbolov. Jednoduché heslá tieto prvky neobsahujú. Heslá by mali mať dĺžku 8 a viac znakov. Skontrolujte, či je kláves CAPS LOCK vypnutý, a použite správne veľké písmená. V heslách sa rozlišujú malé a veľké písmená.

  • Je veľmi dôležité zapamätať si heslo. Ak heslo zabudnete, spoločnosť Microsoft ho nedokáže načítať.

 6. Ak chcete selektívne povoliť alebo zakázať konkrétne prvky hárka, vyberte sekciu Možnosti a potom vyberte jednu alebo viac možností.

  Možnosť

  Umožňuje používateľom

  Vybrať uzamknuté bunky

  Premiestniť ukazovateľ na bunky, pre ktoré je začiarknuté políčko Zamknuté na karte Chrániť v dialógovom okne Formát buniek. Predvolene majú používatelia povolené vyberať zamknuté bunky.

  Vybrať neuzamknuté bunky

  Premiestniť ukazovateľ na bunky, pre ktoré je zrušené začiarknutie políčka Zamknuté na karte Chrániť dialógového okna Formát buniek. Predvolene môžu používatelia vyberať neuzamknuté bunky a stlačením klávesu TAB sa môžu premiestňovať medzi neuzamknutými bunkami v zabezpečenom hárku.

  Formátovať bunky

  Zmeňte ľubovoľnú z možností v skupinách Písmo a Zarovnanie na karte Domov.

  Poznámka:      Ak bolo formátovanie buniek a skryté vlastnosti predtým chránené pomocou dialógových okien Formát buniek alebo Podmienené formátovanie, zostanú chránené, ale možnosti v týchto dialógových oknách môžete upraviť iba pomocou príkazu Excel pre Windows. Ak ste pred zabezpečením hárka použili podmienené formátovanie, bude sa po zadaní hodnoty, ktorá spĺňa inú podmienku, naďalej meniť.

  Formátovať stĺpce

  Použiť ľubovoľný z príkazov na formátovanie stĺpcov vrátane zmeny šírky stĺpca alebo skrytia stĺpcov (karta Domov, skupina Bunky, tlačidlo Formát).

  Formátovať riadky

  Použiť ľubovoľný z príkazov na formátovanie riadkov vrátane zmeny výšky riadka alebo skrytia riadkov (karta Domov, skupina Bunky, tlačidlo Formát).

  Vložiť stĺpce

  Vložiť stĺpce.

  Vložiť riadky

  Vložiť riadky.

  Vložiť hypertextové prepojenia

  Vložiť nové hypertextové prepojenia, a to aj v prípade neuzamknutých buniek.

  Odstrániť stĺpce

  Odstrániť stĺpce.

  Poznámka: Ak je tlačidlo Odstrániť stĺpce chránené a stĺpec Vložiť stĺpce nie je chránený, používateľ môže vkladať stĺpce, ale nemôže ich odstrániť.

  Odstrániť riadky

  Odstrániť riadky.

  Poznámka: Ak je zabezpečiť možnosť Odstrániť riadky a možnosť Vložiť riadky nie, používateľ môže vkladať riadky, ale nemôže ich odstrániť.

  Zoradiť

  Použiť všetky príkazy na zoraďovanie údajov (karta Údaje, skupina Zoradiť a filtrovať).

  Poznámka: Používatelia nemôžu v zabezpečenom hárku bez ohľadu na toto nastavenie zoraďovať rozsahy, ktoré obsahujú uzamknuté bunky.

  Použiť automatický filter

  Použiť rozbaľovacie šípky na zmenu filtra rozsahov pri použití automatických filtrov.

  Poznámka: Bez ohľadu na toto nastavenie používatelia nemôžu v zabezpečenom hárku používať ani odstraňovať automatické filtre.

  Použiť zostavy kontingenčnej tabuľky

  Formátovať, zmeniť rozloženie, obnoviť a inak upraviť zostavy kontingenčných tabuliek alebo vytvoriť nové zostavy.

  Upraviť objekty

  Vykonávať ktorúkoľvek z týchto akcií:

  • Vykonávať zmeny v grafických objektoch vrátane máp, vložených grafov, tvarov, textových polí a ovládacích prvkov, ktoré ste pred zabezpečením pracovného hárka neuzamkli. Ak sa napríklad v pracovnom hárku nachádza tlačidlo, ktorým sa spúšťa makro, môžete kliknutím na tlačidlo makro spustiť, ale toto tlačidlo nemôžete odstrániť.

  • Uskutočniť ľubovoľné zmeny vo vloženom grafe, ako je napríklad formátovanie. Po zmene zdrojových údajov sa bude graf ďalej aktualizovať.

  • Pridanie alebo úprava poznámok.

  Upraviť scenáre

  Prezerať scenáre, ktoré ste skryli, uskutočňovať zmeny v scenároch, pre ktoré ste zakázali zmeny, a tieto scenáre odstraňovať. Používatelia môžu meniť hodnoty v meniacich sa bunkách v prípade, že tieto bunky nie sú zabezpečené, a pridávať nové scenáre.

  Poznámky

  • Ak nechcete, aby ostatní používatelia vzorce videli, môžete ich skryť, aby sa v bunkách alebo riadku vzorcov nevideli. Ďalšie informácie nájdete v téme Zobrazenie alebo skrytie vzorcov.

  • technológia ActiveX, ovládacích prvkov formulára, tvarov, grafov, grafických prvkov SmartArt, kriviek, rýchlych filtrov, časových osí a pod. sú už uzamknuté, keď ich pridáte do tabuľkového hárka. Uzamknutie však funguje len vtedy, keď povolíte zabezpečenie hárka. Ďalšie informácie nájdete v téme Zabezpečenie ovládacích prvkov a prepojených buniek v hárku.

Existujú dva spôsoby, ako zrušiť zabezpečenie hárka, vypnúť ho alebo pozastaviť.

Zakázať ochranu

 1. Vyberte položky Revízia > Spravovať zabezpečenie.

 2. Ak chcete vypnúť zabezpečenie, na pracovnej table Spravovať ochranu vypnite možnosť Zabezpečiť hárok.

  Vypnutie zabezpečenia hárka

Pozastavenie ochrany

Ochrana pred pozastavením vypne ochranu pre aktuálnu reláciu úprav a zároveň si zachová ochranu iných používateľov v zošite. Môžete napríklad pozastaviť zabezpečenie na úpravu uzamknutého rozsahu, ale zachovať ochranu pre ostatných používateľov.

 1. Ak chcete pozastaviť zabezpečenie hárka, vyberte položku Revízia> Pozastaviť zabezpečenie.  Prerušenie ochrany hárkaPoznámka Ak    hárok obsahuje heslo na ochranu, zabezpečenie pozastavíte zadaním tohto hesla.

 2. Ak chcete zabezpečenie hárka obnoviť, vyberte položku > Pokračovať v ochrane.

  Obnovenie zabezpečenia hárka

V dolnej časti hárka sa na karte hárka zobrazuje ikona uzamknutia, ak je hárok chránený (Hárok1), a odomknutú ikonu, ak je pozastavená (Hárok2).

Odhalenie ochrany hárka

Pozrite tiež

Ochrana a zabezpečenie v Exceli

Zabezpečenie excelového súboru

Ochrana zošita

Uzamknutie alebo odomknutie konkrétnych oblastí v chránenom hárku

Zabezpečenie buniek zamknutím

Zobrazenie alebo skrytie vzorcov

Zabezpečenie ovládacích prvkov a prepojených buniek v hárku

Kopírovanie a prilepenie v zabezpečenom hárku

Video: Ochrana zošitov a hárkov heslom (Excel 2013)

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti

PRESKÚMAŤ ŠKOLENIE >

Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie

PRIDAJTE SA K PROGRAMU MICROSOFT 365 INSIDERS >

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×