Produktové informácie pre Surface

Ďalšie informácie nájdete v téme Dokumenty týkajúce sa životného prostredia a bezpečnosti produktov

Toto zariadenie nie je určené na použitie v strojných, zdravotníckych ani priemyselných aplikáciách. Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou Microsoft, môžu spôsobiť stratu oprávnenia používateľa na prevádzkovanie tohto zariadenia. Tento produkt je na použitie so zariadeniami informačných technológií uvedenými v NRTL (UL, CSA, ETL, atď), a/alebo kompatibilnými s normami IEC/EN 60950-1 alebo IEC/EN 62368-1 (označenie CE). Zariadenie neobsahuje žiadne servisovateľné diely. Toto zariadenie je klasifikované ako komerčný produkt na prevádzku v rozsahu 0 °C až +35 °C.

Likvidácia vybitých batérií a elektrických a elektronických zariadení

Image showing the logo that appears on items that cannot be thrown in the trash.

Tento symbol na produkte alebo jeho batériách alebo jeho balení znamená, že produkt a všetky batérie, ktoré obsahuje, sa nesmú likvidovať s komunálnym odpadom. Namiesto toho je vašou zodpovednosťou,a by ste ich odovzdali v príslušnom pre zbernom centre na recykláciu batérií a elektrických a elektronických zariadení. Tento separovaný zber a recyklácie pomáhajú zachovávať prírodné zdroje a brániť pred potenciálnymi negatívnymi následkami na zdravie ľudí a životné prostredie z dôvodu možnej prítomnosti nebezpečných látok v batériách a elektrických a elektronických zariadeniach, ktoré by mohli byť spôsobené nevhodnou likvidáciou. Ďalšie informácie o miestach, kde môžete odovzdať batérie a elektrický a elektronický odpad získate na miestnom mestskom úrade či samospráve, v zariadení na likvidáciu komunálneho odpadu alebo v predajni, kde ste tento produkt zakúpili. Kontaktujte eRecycle@microsoft.com, kde získate ďalšie informácie o OEEZ a použitých batériách. Nabíjateľné produkty obsahujú lítium-iónovú batériu.

Nariadenia o rušení rozhlasového a televízneho signálu

Hardvérové zariadenia od spoločnosti Microsoft môžu vyžarovať rádiofrekvenčnú (RF) energiu. Ak sa zariadenie nenainštaluje a nepoužíva v súlade s pokynmi uvedenými v tlačenej dokumentácii a/alebo súboroch pomocníka na obrazovke, môže spôsobiť rušenie iných zariadení na rádiovú komunikáciu (ako sú AM/FM rádiá, televízory, detské monitory, bezdrôtové telefóny, atď.). Neexistuje však žiadna záruka, že v konkrétnom zariadení nedôjde k rušeniu RF. Ak chcete zistiť, či vaše hardvérové zariadenie spôsobuje rušenie iných zariadení na rádiovú komunikáciu, vypnite a odpojte zariadenie z externého zdroja napájania. Ak rušenie prestane, pravdepodobne bolo spôsobované zariadením. Ak toto hardvérové zariadenie spôsobuje rušenie, na opravu vyskúšajte nasledujúce opatrenia:

  • Meňte polohu antény ostatných zariadení na rádiovú komunikáciu (napríklad AM/FM rádia, televízorov, detských monitorov, bezdrôtových telefónov, atď.), kým rušenie neprestane.

  • Presuňte hardvérové zariadenie ďalej od rádia alebo televízora, alebo na jednu alebo druhú stranu rádia alebo televízora.

  • Zapojte zariadenie do inej elektrickej zásuvky, aby sa hardvérové zariadenia a rádio alebo televízor nachádzali na rôzne okruhoch ovládaných inými ističmi alebo poistkami.

  • V prípade potreby to potrebné požiadajte predajcu zariadenia alebo skúseného rádiového/televízneho technika o ďalšie návrhy. Ďalšie informácie o problémoch s rušením nájdete na webovej stránke FCC: https://www.fcc.gov/cgb/consumerfacts/interference.html. Môžete tiež zavolať FCC na číslo 1 888 CALL FCC a požiadať o informačné listy o rušení a telefónnej interferencii.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Vystavenie rádiofrekvenčnej (RF) energii

Toto zariadenie obsahuje rádiové vysielače a bolo navrhnuté, vyrobené a testované tak, aby vyhovovalo požiadavkám Federálnej komisie pre telekomunikácie (FCC), kanadským štandardom pre inovačný, vedecký a ekonomický rozvoj (ISED) a európskym smerniciam pre vystavenie rádiofrekvenčnému žiareniu a špecifickú mieru absorpcie (SAR).

Model 1793, 1796, 1807, 1824, 1825, 1832, 1866, 1876, 1899, 1900, 1901, 1926, 1927: Ak chcete zaistiť, aby vaše vystavenie rádiofrekvenčnej energii, ktorú generujú rádiové vysielače, nepresiahlo limity expozície stanovené týmito smernicami, otočte zariadenie tak, aby strana s displejom nebola v priamom kontakte s telom, ako napríklad pri položení stranou s displejom nadol do lona alebo k hornej časti tela.

Model 1707: Toto zariadenie musí byť nainštalované a prevádzkované s minimálnou vzdialenosťou 20 cm medzi chladičom a vaším telom.

Informácie o OAO produkte sú k dispozícii na stránke sar.microsoft.com.

Ďalšie informácie o bezpečnosti RF nájdete na nižšie uvedených prepojeniach:

Webová lokalita FCC na adrese https://www.fcc.gov/general/radio-frequency-safety-0
Webová lokalita ISED na adrese https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf01904.html

Prevádzka tohto zariadenia v pásme 5 150 – 5 250 MHz je možná len v interiéri, čo znižuje potenciál vzniku škodlivého rušenia mobilných satelitných systémov na rovnakom kanáli. Používateľom sa odporúča, aby vysoko výkonné radary nastavili ako primárnych používateľov (t. j. prioritných používateľov) pásiem 5 250 – 5 350 MHz a 5 650 – 5 850 MHz a že tieto radary by mohli spôsobovať rušenie alebo poškodenie zariadení LE‑LAN.

ID FCC a ISED

Model: 1725 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Na prevádzku je potrebné splniť nasledujúce dve podmienky: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí prijať akékoľvek rušenie, ktoré môže spôsobiť zhoršenie prevádzky.

Model: 1769 FCC ID: C3K1769 IC: 3048A-1769 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Na prevádzku je potrebné splniť nasledujúce dve podmienky: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí prijať akékoľvek rušenie, ktoré môže spôsobiť zhoršenie prevádzky.

Model: 1782 FCC ID: C3K1782 IC: 3048A-1782 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Na prevádzku je potrebné splniť nasledujúce dve podmienky: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí prijať akékoľvek rušenie, ktoré môže spôsobiť zhoršenie prevádzky.

Model: 1793 FCC ID: C3K1793 IC: 3048A-1793 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Na prevádzku je potrebné splniť nasledujúce dve podmienky: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí prijať akékoľvek rušenie, ktoré môže spôsobiť zhoršenie prevádzky.

Model: 1795 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Na prevádzku je potrebné splniť nasledujúce dve podmienky: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí prijať akékoľvek rušenie, ktoré môže spôsobiť zhoršenie prevádzky.

Model: 1796 FCC ID: C3K1796 IC: 3048A-1796 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Na prevádzku je potrebné splniť nasledujúce dve podmienky: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí prijať akékoľvek rušenie, ktoré môže spôsobiť zhoršenie prevádzky.

Model: 1807 FCC ID: C3K1807 IC: 3048A-1807 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Na prevádzku je potrebné splniť nasledujúce dve podmienky: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí prijať akékoľvek rušenie, ktoré môže spôsobiť zhoršenie prevádzky.

Model: 1813 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Na prevádzku je potrebné splniť nasledujúce dve podmienky: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí prijať akékoľvek rušenie, ktoré môže spôsobiť zhoršenie prevádzky.

Model: 1824 FCC ID: C3K1824 IC: 3048A-1824 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Na prevádzku je potrebné splniť nasledujúce dve podmienky: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí prijať akékoľvek rušenie, ktoré môže spôsobiť zhoršenie prevádzky.

Model: 1825 FCC ID: C3K1825 IC: 3048A-1825 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Na prevádzku je potrebné splniť nasledujúce dve podmienky: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí prijať akékoľvek rušenie, ktoré môže spôsobiť zhoršenie prevádzky.

Model: 1832 FCC ID: C3K1832 IC: 3048A-1832 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Na prevádzku je potrebné splniť nasledujúce dve podmienky: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí prijať akékoľvek rušenie, ktoré môže spôsobiť zhoršenie prevádzky.

Model: 1834 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Na prevádzku je potrebné splniť nasledujúce dve podmienky: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí prijať akékoľvek rušenie, ktoré môže spôsobiť zhoršenie prevádzky.

Model: 1835 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Na prevádzku je potrebné splniť nasledujúce dve podmienky: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí prijať akékoľvek rušenie, ktoré môže spôsobiť zhoršenie prevádzky.

Model: 1853 FCC ID: C3K1853 IC: 3048A-1853 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Na prevádzku je potrebné splniť nasledujúce dve podmienky: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí prijať akékoľvek rušenie, ktoré môže spôsobiť zhoršenie prevádzky.

Model: 1864 FCC ID: C3K1864 IC: 3048A-1864 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Na prevádzku je potrebné splniť nasledujúce dve podmienky: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí prijať akékoľvek rušenie, ktoré môže spôsobiť zhoršenie prevádzky.

Model: 1866 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) obsahuje: FCC ID: C3K1866 ako zmena ID na FCC ID: PD9AX201D2, obsahuje IC: 3048A-1866
Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Na prevádzku je potrebné splniť nasledujúce dve podmienky: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí prijať akékoľvek rušenie, ktoré môže spôsobiť zhoršenie prevádzky.

Model: 1867 FCC ID: C3K1867 IC: 3048A-1867 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Na prevádzku je potrebné splniť nasledujúce dve podmienky: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí prijať akékoľvek rušenie, ktoré môže spôsobiť zhoršenie prevádzky.

Model: 1868 FCC ID: C3K1868 IC: 3048A-1868 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Na prevádzku je potrebné splniť nasledujúce dve podmienky: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí prijať akékoľvek rušenie, ktoré môže spôsobiť zhoršenie prevádzky.

Model: 1872 FCC ID: C3K1872 IC: 3048A-1872 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Na prevádzku je potrebné splniť nasledujúce dve podmienky: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí prijať akékoľvek rušenie, ktoré môže spôsobiť zhoršenie prevádzky.

Model: 1873 FCC ID: C3K1873 IC: 3048A-1873 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Na prevádzku je potrebné splniť nasledujúce dve podmienky: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí prijať akékoľvek rušenie, ktoré môže spôsobiť zhoršenie prevádzky.

Model: 1876 FCC ID: C3K1876 IC: 3048A-1876 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Na prevádzku je potrebné splniť nasledujúce dve podmienky: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí prijať akékoľvek rušenie, ktoré môže spôsobiť zhoršenie prevádzky.

Model 1901, CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B), obsahuje FCC ID C3K1901 ako zmenu ID na PD9AX200D2L, obsahuje IC 3048A-1901
Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Na prevádzku je potrebné splniť nasledujúce dve podmienky: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí prijať akékoľvek rušenie, ktoré môže spôsobiť zhoršenie prevádzky.

Model: 1905 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Na prevádzku je potrebné splniť nasledujúce dve podmienky: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí prijať akékoľvek rušenie, ktoré môže spôsobiť zhoršenie prevádzky.

Model 1907, Model 1899, CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B), FCC ID: C3K1899, IC: 3048A – 1899 obsahuje FCC ID C3K1957 ako zmenu ID na FCC ID: PD9AX201D2, obsahuje IC: 3048A-1957
Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Na prevádzku je potrebné splniť nasledujúce dve podmienky: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí prijať akékoľvek rušenie, ktoré môže spôsobiť zhoršenie prevádzky.

Model 1908, Model 1900, CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) obsahuje FCC ID C3K1900 ako zmenu ID na FCC ID: PD9AX201D2, obsahuje IC: 3048A-1900
Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Na prevádzku je potrebné splniť nasledujúce dve podmienky: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí prijať akékoľvek rušenie, ktoré môže spôsobiť zhoršenie prevádzky.

Model 1909, Model 1900, CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)obsahuje FCC ID C3K1900 ako zmenu ID na FCC ID: PD9AX201D2, obsahuje IC: 3048A-1900
Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Na prevádzku je potrebné splniť nasledujúce dve podmienky: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí prijať akékoľvek rušenie, ktoré môže spôsobiť zhoršenie prevádzky.

Model 1926, CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B), FCC ID: C3K1926, obsahuje FCC ID C3K1901 ako zmenu ID na PD9AX200D2L, IC 3048A-1926, obsahuje IC 3048A-1901
Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Na prevádzku je potrebné splniť nasledujúce dve podmienky: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí prijať akékoľvek rušenie, ktoré môže spôsobiť zhoršenie prevádzky.

Model 1927, CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B), FCC ID: C3K1927, obsahuje FCC ID C3K1956 ako zmenu ID na PD9AX200D2L, IC 3048A-1927, obsahuje IC 3048A-1956
Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Na prevádzku je potrebné splniť nasledujúce dve podmienky: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí prijať akékoľvek rušenie, ktoré môže spôsobiť zhoršenie prevádzky.

Pre zákazníkov v USA a Kanade

Vyhlásenie dodávateľa o zhode

Modely: 1725, 1769, 1782, 1793, 1795, 1796, 1807, 1813, 1824, 1825, 1832, 1834, 1835, 1853, 1864, 1866, 1867, 1868, 1872, 1873, 1876, 1899, 1900, 1901, 1905, 1907, 1908, 1909, 1926, 1927

Zodpovedná strana: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA.
E-mail: regcomp@microsoft.com

Toto digitálne zariadenie triedy B je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC (Federal Communiacations Commission), noriem RSS oslobodených od licencie ISED (Innovation, Science and Economic Development Canada). Na prevádzku je potrebné splniť nasledujúce dve podmienky: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie a (2) toto zariadenie musí prijať akékoľvek rušenie, ktoré môže spôsobiť zhoršenie prevádzky.

Akékoľvek zmeny alebo úpravy na zariadení, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou Microsoft, môžu spôsobiť stratu oprávnenia používateľa na prevádzkovanie zariadenia.

Pre zákazníkov v EHP, Spojenom kráľovstve a Švajčiarsku

Rádiofrekvenčné pásma pre model 1707 a priradený maximálny menovitý výkon a tolerancie:
WLAN (hlavné) 2 400 – 2 483,5 MHz, 17,2 dBm EIRP +/-1,5 dB.
WLAN (hlavné) 5,15 – 5,25 GHz, 21,59 dBm EIRP +/-1,5 dB.
WLAN (hlavné) 5,25 – 5,35 GHz, 19,41 dBm EIRP +/-1,5 dB.
WLAN (hlavné) 5,47 – 5,725 GHz, 18,89 dBm EIRP +/-1,5 dB.
WLAN (hlavné) 5,725 – 5,85 GHz, 13,56 dBm EIRP +/-1,5 dB.
WLAN (príslušenstvo) 5,15 – 5,25 GHz, -1,7 dBm EIRP +/-1,5 dB.
WLAN (príslušenstvo) 5,725 – 5,85 GHz, -1,9 dBm EIRP +/-1,5 dB.
Bluetooth/BT LE 2 400 – 2 483,5 MHz, 5,01 dBm EIRP +/-1,5 dB.

Rádiofrekvenčné pásma pre model 1769/1782 a priradený maximálny menovitý výkon a tolerancie:
WLAN 2 400 – 2 483,5 MHz, 17 dBm EIRP +/-1,5 dB.
WLAN 5,15 – 5,25 GHz, 18 dBm EIRP +/-1,5 dB.
WLAN 5,25 – 5,35 GHz, 18 dBm EIRP +/-1,5 dB.
WLAN 5,47 – 5,725 GHz, 18 dBm EIRP +/-1,5 dB.
WLAN 5,725 – 5,85 GHz, 11 dBm EIRP +/-1,5 dB.
Bluetooth 2 400 – 2 483,5 MHz, 6 dBm EIRP +/-1,5 dB. 8

Rádiofrekvenčné pásma pre model 1793 a priradený maximálny menovitý výkon a tolerancie:
WLAN 2 400 – 2 483,5 MHz, 18 dBm EIRP +/-1,5 dB
WLAN 5,15 – 5,25 GHz, 18 dBm EIRP +/-1,5 dB
WLAN 5,25 – 5,35 GHz, 18 dBm EIRP +/-1,5 dB
WLAN 5,47 – 5,725 GHz, 17,5 dBm EIRP +/-1,5 dB
WLAN 5,725 – 5,85 GHz, 13 dBm EIRP +/-1,5 dB
Bluetooth 2 400 – 2 483,5 MHz, 7,1 dBm EIRP +/-1,5 dB
Rádio príslušenstva 5,15 – 5,25 GHz, –3,6+/-1,5 dB
Rádio príslušenstva 5,725 – 5,85 GHz, –4+/-1,5 dB

Rádiofrekvenčné pásma pre model 1796 a priradený maximálny menovitý výkon a tolerancie:
WLAN 2 400 – 2 483,5 MHz, 18 dBm EIRP +/-1,5 dB.
WLAN 5,15 – 5,25 GHz, 18 dBm EIRP +/-1,5 dB.
WLAN 5,25 – 5,35 GHz, 17 dBm EIRP +/-1,5 dB.
WLAN 5,47 – 5,725 GHz, 18 dBm EIRP +/-1,5 dB.
WLAN 5,725 – 5,85 GHz, 9 dBm EIRP +/-1,5 dB.
Bluetooth 2 400 – 2 483,5 MHz, 6 dBm EIRP +/-1,5 dB.

Rádiofrekvenčné pásma pre model 1807 a priradený maximálny menovitý výkon a tolerancie:
LTE 1 920 – 1980 MHz, privádzaný výkon 24 dBm +/- 1,0 dB
LTE 1 710 – 1 785MHz, privádzaný výkon 24 dBm +/- 1,0 dB
LTE 2 500 – 2 570 MHz, privádzaný výkon 24 dBm +/- 1,0 dB
LTE 880 – 915 MHz, privádzaný výkon 24 dBm +/- 1,0 dB
LTE 832 – 862 MHz, privádzaný výkon 24 dBm +/- 1,0 dB
LTE 703 – 748 MHz, privádzaný výkon 24 dBm +/- 1,0 dB
LTE 2 570 – 2 620 MHz, privádzaný výkon 24 dBm +/- 1,0 dB
LTE 2 300 – 2 400 MHz, privádzaný výkon 24 dBm +/- 1,0 dB
UMTS 1 920 – 1 980 MHz, privádzaný výkon 24 dBm +/- 1,0 dB
UMTS 880 – 915 MHz, privádzaný výkon 24 dBm +/- 1,0 dB
WLAN 2 400 – 2 483,5 MHz, 18 dBm EIRP +/-1,5 dB.
WLAN 5,15 – 5,25 GHz, 18 dBm EIRP +/-1,5 dB.
WLAN 5,25 – 5,35 GHz, 17 dBm EIRP +/-1,5 dB.
WLAN 5,47 – 5,725 GHz, 18 dBm EIRP +/-1,5 dB.
WLAN 5,725 – 5,85 GHz, 9 dBm EIRP +/-1,5 dB.
Bluetooth 2 400 – 2 483,5 MHz, 6 dBm EIRP +/-1,5 dB.

Rádiofrekvenčné pásma pre model 1824 a priradený maximálny menovitý výkon a tolerancie:
WLAN 2 400 – 2 483,5 MHz, 17,7 dBm EIRP + 1/-2 dB.
WLAN 5,15 – 5,25 GHz, 18,78 dBm EIRP + 1/-2 dB.
WLAN 5,25 – 5,35 GHz, 18,77 dBm EIRP + 1/-2 dB.
WLAN 5,47 – 5,725 GHz, 18,76 dBm EIRP + 1/-2 dB.
WLAN 5,725 – 5,85 GHz, 11,46 dBm EIRP + 1/-2 dB.
Bluetooth 2 400 – 2 483,5 MHz, 5,7 dBm EIRP +/-1,5 dB.
NFC – 21,66 dBμA/m +/-2 dB @ 10 m

Rádiofrekvenčné pásma pre model 1825 a priradený maximálny menovitý výkon a tolerancie:
LTE 1 920 – 1 980 MHz, privádzaný výkon 24 dBm +/- 1,0 dB
LTE 1 710 – 1 785MHz, privádzaný výkon 24 dBm +/- 1,0 dB
LTE 2 500 – 2 570 MHz, privádzaný výkon 24 dBm +/- 1,0 dB
LTE 880 – 915 MHz, privádzaný výkon 24 dBm +/- 1,0 dB
LTE 832 – 862 MHz, privádzaný výkon 24 dBm +/- 1,0 dB
LTE 703 – 748 MHz, privádzaný výkon 24 dBm +/- 1,0 dB
LTE 2 570 – 2 620 MHz, privádzaný výkon 23,5 dBm +/- 1,0 dB
LTE 2 300 – 2 400 MHz, privádzaný výkon 23,5 dBm +/- 1,0 dB
UMTS 1 920 – 1 980 MHz, privádzaný výkon 24 dBm +/- 1,0 dB
UMTS 880 – 915 MHz, privádzaný výkon 24 dBm +/- 1,0 dB
WLAN 2 400 – 2 483,5 MHz, 18,44 dBm EIRP +1/-2 dB.
WLAN 5,15 – 5,25 GHz, 17,94 dBm EIRP +1/-2 dB
WLAN 5,25 – 5,35 GHz, 18,02 dBm EIRP +1/-2dB
WLAN 5,47 – 5,725 GHz, 17,98 dBm EIRP +1/-2 dB
WLAN 5,725 – 5,85GHz, 9,03 dBm EIRP +1/-2 dB
Bluetooth 2 400 – 2 483,5 MHz, 2,98 dBm EIRP +1,5/-1,5 dB
NFC -21,32 dBμA/m @10 m +2/-2 dB

Rádiofrekvenčné pásma pre model 1832 a priradený maximálny menovitý výkon a tolerancie:
WLAN 2 400 – 2 483,5 MHz, 17,2 dBm EIRP +/-1,5 dB.
WLAN 5,15 – 5,25 GHz, 20,3 dBm EIRP +/-1,5 dB.
WLAN 5,25 – 5,35 GHz, 18,5 dBm EIRP +/-1,5 dB.
WLAN 5,47 – 5,725 GHz, 18 dBm EIRP +/-1,5 dB.
WLAN 5,725 – 5,85 GHz, 12,5 dBm EIRP +/-1,5 dB.
Bluetooth 2 400 – 2 483,5 MHz, 7 dBm EIRP +/-1,5 dB.

Rádiofrekvenčné pásma pre model 1853 a priradený maximálny menovitý výkon a tolerancie:
BT LE 2 402 – 2 480 MHz,-10,41 dBm EIRP +/-4 dB.

Rádiofrekvenčné pásma pre model 1864 a priradený maximálny menovitý výkon a tolerancie:
NFC 13,56 MHz, 0 dBm EIRP

Rádiofrekvenčné pásma pre model 1866 a priradený maximálny menovitý výkon:
WLAN 2 400 – 2 483,5 MHz, 18,6 dBm EIRP
WLAN 5,15 – 5,25 GHz, 21,6 dBm EIRP
WLAN 5,25 – 5,35 GHz, 21,6 dBm EIRP
WLAN 5,47 – 5,725 GHz, 21,4 dBm EIRP
WLAN 5,725 – 5,85 GHz, 12 dBm EIRP
Bluetooth 2 400 – 2 483,5 MHz, 9,8 dBm EIRP
Bluetooth LE 2 400 – 2 483,5 MHz, 7,8 dBm EIRP

Rádiofrekvenčné pásma pre model 1867 a priradený maximálny menovitý výkon:
WLAN 2 400 – 2 483,5 MHz, 21,35 dBm EIRP
WLAN 5,15 – 5,25 GHz, 23,4 dBm EIRP
WLAN 5,25 – 5,35 GHz, 21,6 dBm EIRP
WLAN 5,47 – 5,725 GHz, 21,7 dBm EIRP
WLAN 5,725 – 5,85 GHz, 15,9 dBm EIRP
Bluetooth 2 400 – 2 483,5 MHz, 4,2 dBm EIRP
Bluetooth LE 2 400 – 2 483,5 MHz, 4,2 dBm EIRP

Rádiofrekvenčné pásma pre model 1868 a priradený maximálny menovitý výkon:
WLAN 2 400 – 2 483,5 MHz, 21,35 dBm EIRP
WLAN 5,15 – 5,25 GHz, 23,4 dBm EIRP
WLAN 5,25 – 5,35 GHz, 21,6 dBm EIRP
WLAN 5,47 – 5,725 GHz, 21,7 dBm EIRP
WLAN 5,725 – 5,85 GHz, 15,9 dBm EIRP
Bluetooth 2 400 – 2 483,5 MHz, 4,2 dBm EIRP
Bluetooth LE 2 400 – 2 483,5 MHz, 4,2 dBm EIRP

Rádiofrekvenčné pásma pre model 1872 a priradený maximálny menovitý výkon:
WLAN 2 400 – 2 483,5 MHz, 19,6 dBm EIRP
WLAN 5,15 – 5,25 GHz, 22,5 dBm EIRP
WLAN 5,25 – 5,35 GHz, 19,8 dBm EIRP
WLAN 5,47 – 5,725 GHz, 20 dBm EIRP
WLAN 5,725 – 5,85 GHz, 13,3 dBm EIRP
Bluetooth 2 400 – 2 483,5 MHz, 1,3 dBm EIRP
Bluetooth LE 2 400 – 2 483,5 MHz, 1,3 dBm EIRP

Rádiofrekvenčné pásma pre model 1873 a priradený maximálny menovitý výkon:
WLAN 2 400 – 2 483,5 MHz, 15,7 dBm EIRP
WLAN 5,15 – 5,25 GHz, 20,0 dBm EIRP
WLAN 5,25 – 5,35 GHz, 20,9 dBm EIRP
WLAN 5,47 – 5,725 GHz, 20,4 dBm EIRP
WLAN 5,725 – 5,85 GHz, 13,0 dBm EIRP
Bluetooth 2 400 – 2 483,5 MHz, 3,8 dBm EIRP
Bluetooth LE 2 400 – 2 483,5 MHz, 2,2 dBm EIRP

Rádiofrekvenčné pásma pre model 1876 a priradený maximálny menovitý výkon:
LTE 1 920 – 1 980 MHz, 27,1 dBm EIRP
LTE 1 710 – 1 785 MHz, 27,1 dBm EIRP
LTE 2 500 – 2 570 MHz, 25,6 dBm EIRP
LTE 880 – 915 MHz, 25,3 dBm EIRP
LTE 832 – 862 MHz, 24,7 dBm EIRP
LTE 703 – 748 MHz, 24,4 dBm EIRP
LTE 2 570 – 2 620 MHz, 25,3 dBm EIRP
LTE 2 300 – 2 400 MHz, 26,6 dBm EIRP
UMTS 1 920 – 1 980 MHz, 27,1 dBm EIRP
UMTS 880 – 915 MHz, 25,3 dBm EIRP
WLAN 2 400 – 2 483,5 MHz, 17,4 dBm EIRP
WLAN 5,15 – 5,25 GHz, 18,7dBm EIRP
WLAN 5,25 – 5,35 GHz, 18,7 dBm EIRP
WLAN 5,47 – 5,725 GHz, 17,9 dBm EIRP
WLAN 5,725 – 5,85 GHz, 11,5 dBm EIRP
Bluetooth 2 400 – 2 483,5 MHz, 6,7 dBm EIRP
Bluetooth LE 2 400 – 2 483,5 MHz, 5,8 dBm EIRP

Rádiofrekvenčné pásma pre model 1899 a priradený maximálny menovitý výkon:
WLAN 2 400 – 2 483,5 MHz, 19,5 dBm EIRP
WLAN 5,15 – 5,25 GHz, 21,5 dBm EIRP
WLAN 5,25 – 5,35 GHz, 21,5 dBm EIRP
WLAN 5,47 – 5,725 GHz, 21,5 dBm EIRP
WLAN 5,725 – 5,85 GHz, 12,25 dBm EIRP
Bluetooth 2 400 – 2 483,5 MHz, 12,5 dBm EIRP
Rádio príslušenstva 5,15 – 5,85 GHz

Rádiofrekvenčné pásma pre model 1900 a priradený maximálny menovitý výkon:
WLAN 2 400 – 2 483,5 MHz, 18,5 dBm EIRP
WLAN 5,15 – 5,25 GHz, 20 dBm EIRP
WLAN 5,25 – 5,35 GHz, 20 dBm EIRP
WLAN 5,47 – 5,725 GHz, 20,25 dBm EIRP
WLAN 5,725 – 5,85 GHz, 11,75 dBm EIRP
Bluetooth 2 400 – 2 483,5 MHz, 12,5 dBm EIRP

Rádiofrekvenčné pásma pre model 1901 a priradený maximálny menovitý výkon:
WLAN 2 400 – 2 483,5 MHz, 21 dBm EIRP
WLAN 5,15 – 5,25 GHz, 20,76 dBm EIRP
WLAN 5,25 – 5,35 GHz, 20,76 dBm EIRP
WLAN 5,47 – 5,725 GHz, 21 dBm EIRP
WLAN 5,725 – 5,85 GHz, 10,41 dBm EIRP
Bluetooth 2 400 – 2 483,5 MHz, 15,89 dBm EIRP

Rádiofrekvenčné pásma pre model 1926 a priradený maximálny menovitý výkon:
WLAN 2 400 – 2 483,5 MHz, 21 dBm EIRP
WLAN 5,15 – 5,25 GHz, 20,76 dBm EIRP
WLAN 5,25 – 5,35 GHz, 20,76 dBm EIRP
WLAN 5,47 – 5,725 GHz, 21 dBm EIRP
WLAN 5,725 – 5,85 GHz, 10,41 dBm EIRP
Bluetooth 2 400 – 2 483,5 MHz, 15,89 dBm EIRP
NFC -22,29 dBμA/m @10 m

Rádiofrekvenčné pásma pre model 1927 a priradený maximálny menovitý výkon:
LTE 1 920 – 1 980 MHz: 25 dBm EIRP
LTE 1 710 – 1 785 MHz: 25 dBm EIRP
LTE 2 500 – 2 570 MHz: 22,8 dBm EIRP
LTE 880 – 915 MHz: 25 dBm EIRP
LTE 832 – 862 MHz: 25 dBm EIRP
LTE 703 – 748 MHz: 25 dBm EIRP
LTE 2 570 – 2 620 MHz: 24,5 dBm EIRP
LTE 2 300 – 2 400 MHz: 24,5 dBm EIRP
UMTS 1 920 – 1 980 MHz: 25 dBm EIRP
UMTS 880 – 915 MHz: 25 dBm EIRP
WLAN 2 400 – 2 483,5 MHz, 18,45 dBm EIRP
WLAN 5,15 – 5,25 GHz, 17,82 dBm EIRP
WLAN 5,25 – 5,35 GHz, 17,82 dBm EIRP
WLAN 5,47 – 5,725 GHz, 19,47 dBm EIRP
WLAN 5,725 – 5,85 GHz, 8,76 dBm EIRP
Bluetooth 2 400 – 2 483,5 MHz, 11,06 dBm EIRP
NFC -22,29 dBμA/m @10 m

Spoločnosť: Microsoft Ireland Operations Limited
Adresa: One Microsoft Place, South County Business Park, Dublin D18 P521
Krajina: Írsko
Telefónne číslo: +353 1 295 3826
Faxové číslo: +353 1 706 4110

Označenie CE

Iba na vnútorné použitie, 5,15 – 5.35 GHz.

Zjednodušené vyhlásenie o zhode pre EÚ

Spoločnosť Microsoft Corporation týmto vyhlasuje, že tento produkt je v súlade so smernicou 2014/53/EU.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode pre EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: aka.ms/eucompliancedoc

Úplné vyhlásenie o zhode obsahuje aj informácie, ako napríklad softvér a príslušenstvo, ktoré môžu mať vplyv na súlad s uvedenou smernicou z hľadiska rádiofrekvenčného žiarenia.

Pre zákazníkov v Austrálii a na Novom Zélande

Označenie AU NZ RCM

Označenie R-NZ

Pre zákazníkov v Singapure 

Complies-IMDA-DA107473

Model 1866 obsahuje nasledujúci bezdrôtový modul: Intel AX201D2W

Complies-IMDA-DB02941

Pre zákazníkov v Indii

Tento produkt je plne v súlade so všetkými príslušnými globálnymi predpismi vrátane smernice EÚ RoHS 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o zákaz použitia olova, kadmia, ortuti, šesťmocného chrómu, PBD a PBB.

Modely:
1769, 1782, 1793, 1795, 1813, 1832, 1834, 1835, 1867, 1868, 1872, 1873, 1899, 1900

R-41089125

Modely:
1796, 1866

R-41080616

Modely:
1824, 1901, 1926

R-41105171

Modely:
1876

R-41148350

Pre zákazníkov v Mexiku

Para clientes de México

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Rastree su dispositivo perdido o robado: aka.ms/find-lost-windows-device.

Dispositivos LTE: para localizar su IMEI, siga estas instrucciones. Vaya a la configuración de su dispositivo, red, celular, configuración avanzada, IMEI.

Pre zákazníkov v Saudskej Arábii

Názov zariadenia

Č. modelu

Č. cert. CITC

Surface Go

1824

TA 2018-1154

Surface Go LTE

1825

TA 2019-232

Surface Go 2

1901

TA 2020-453

Surface Go 2

1926

TA 2020-595

Surface Pro 5
Surface Pro 6

1796

TA 2018-1330

Surface Pro X

1876

TA 2019-2752

Surface Studio
Surface Studio 2

1707

TA 2018-1380

Surface Laptop
Surface Laptop 2

1769

TA 2018-1580

Surface Laptop
Surface Laptop 2

1782

TA 2019-833

Pre zákazníkov v Číne

China green product mark

此绿色产品标识只适用于以下型号: 1704, 1705, 1707, 1724, 1769, 1782, 1793, 1796, 1807, 1813, 1824, 1825, 1832, 1834, 1835, 1866, 1867, 1868, 1872, 1873, 1876, 1877 

产品中有害物质的名称及含量

型号 1876、1873、1872、1868、1867、1867、1866、1835、1834、1832、1813、1807、1796、1795、1793、1782、1769、1707

部件名称

有害物质


(Pb)


(Hg)


(Cd)

六价铬 (Cr (VI))

多溴联苯 (PBB)

多溴二苯醚
(PBDE)

外壳

O

O

O

O

O

O

按键

O

O

O

O

O

O

螺丝、铆钉

X

O

O

O

O

O

电路板组件

X

O

O

O

O

O

显示屏模组

X

O

O

O

O

O

摄像头模组

X

散热模组

X

O

O

O

O

O

扬声器

X

电芯

O

O

O

O

O

O

电源及电源线

X

O

O

O

O

O

配件

X

O

O

O

O

O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制 。
O : 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X : 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注 :本产品标有”X”的原因是:现阶段没有可供选择的替代技 术或部件。

 

型号 1825、1824

部件名称

有害物质


(Pb)


(Hg)


(Cd)

六价铬 (Cr (VI))

多溴联苯 (PBB)

多溴二苯醚
(PBDE)

外壳

O

O

O

O

O

O

螺丝、螺母、铜钉

X

O

O

O

O

O

电路板组件

X

O

O

O

O

O

显示面板

O

O

O

O

O

O

扬声器

O

O

O

O

O

O

散热模组

O

O

O

O

O

O

镜头模组

O

O

O

O

O

O

连接线

O

O

O

O

O

O

电池组

O

O

O

O

O

O

配件

X

O

O

O

O

O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制 。
O : 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X : 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注 :本产品标有”X”的原因是:现阶段没有可供选择的替代技 术或部件。

 

型号 1853

部件名称

有害物质

六价铬

多溴联苯

多溴二苯醚

(Pb)

(Hg)

(Cd)

(Cr (VI))

(PBB)

(PBDE)

塑料外壳

O

O

O

O

O

O

金属框架

O

O

O

O

O

O

螺丝

O

O

O

O

O

O

电池

O

O

O

O

O

O

线路板

X

O

O

O

O

O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制 。

O : 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572

规定的限量要求以下。

X : 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T

26572 规定的限量要求。

注 :本产品标有”X”的原因是:现阶段没有可供选择的替代技术或部件。

 

型号 1864

部件名称

有害物质

六价铬

多溴联苯

多溴二苯醚

(Pb)

(Hg)

(Cd)

(Cr (VI))

(PBB)

(PBDE)

键盘外壳

O

O

O

O

O

O

触摸板模组

X

O

O

O

O

O

键盘电路板组件

X

O

O

O

O

O

FPC模组

O

O

O

O

O

O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制 。

O : 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572

规定的限量要求以下。

X : 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T

26572 规定的限量要求。

注 :本产品标有”X”的原因是:现阶段没有可供选择的替代技术或部件。

 

型号 1901、1926、1927

部件名称

有害物质


(Pb)


(Hg)


(Cd)

六价铬 (Cr (VI))

多溴联苯 (PBB)

多溴二苯醚
(PBDE)

外壳

O

O

O

O

O

O

螺丝、螺母、铜钉

X

O

O

O

O

O

电路板组件

X

O

O

O

O

O

显示面板

O

O

O

O

O

O

扬声器

O

O

O

O

O

O

散热模组

O

O

O

O

O

O

镜头模组

O

O

O

O

O

O

连接线

O

O

O

O

O

O

金属触点

X

O

O

O

O

O

电源供应器

X

O

O

O

O

O

电源线

X

O

O

O

O

O

电池组

X

O

O

O

O

O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制 。
O : 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X : 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注 :本产品标有”X”的原因是:现阶段没有可供选择的替代技术或部件。

 

型号 1899、1900、1907、1908、1909

部件名称

有害物质


(Pb)


(Hg)


(Cd)

六价铬 (Cr (VI))

多溴联苯 (PBB)

多溴二苯醚
(PBDE)

外壳

O

O

O

O

O

O

螺丝

O

O

O

O

O

O

萤幕模组

O

O

O

O

O

O

镜头模组

O

O

O

O

O

O

电路板组件

X

O

O

O

O

O

散热模组

X

O

O

O

O

O

扬声器

O

O

O

O

O

O

电源供应器与电源线

X

O

O

O

O

O

缆线

O

O

O

O

O

O

电池组

X

O

O

O

O

O

配件

X

O

O

O

O

O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制 。
O : 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X : 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注 :本产品标有”X”的原因是:现阶段没有可供选择的替代技术或部件。

Pre zákazníkov v Japonsku

電波法により5.2/5.3GHz帯は屋内使用に限ります。
(高出力システムと通信する場合を除く)

VCCI mark Japan

モデル1867 :

TELEC 1867

モデル1868 :

TELEC 1868

モデル1872 :

TELEC 1872

モデル1873 :

TELEC 1873
 
問い合わせ先情報:    Microsoft Corporation,
                     One Microsoft Way,
                     Redmond, WA 98052, USA.
米国:                (800) 426 9400
カナダ:              (800) 933 4750

モデル 1807, 1876, 1927:通常使用時にディスプレイ側と身体の間が少なくとも 20 cm あることを確認してください。

Pre zákazníkov v Kórei

연락처 정보:      Microsoft Corporation,
                  One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA.
미국:             (800) 426-9400
캐나다:           (800) 933-4750

해당무선설비기기는 운용 중 전파혼신가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다 이 기기는 가정용(B급) 전자파 적합기기 로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Pre zákazníkov na Taiwane

Taiwan recycle mark

廢電池請回收
連絡資訊:     Microsoft Corporation,
             One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA.
美國:         (800) 426-9400
加拿大:       (800) 933-4750

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Ďakujem za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×