Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Rýchlo publikované články poskytujú informácie priamo z v rámci organizácie technickej podpory spoločnosti Microsoft. Informácie v tomto dokumente vytvorené s ohľadom na najnovšie alebo jedinečné témy, alebo je určený na doplnenie iné informácie databázy Knowledge Base.

Tento článok sa vzťahuje na Microsoft Dynamics NAV 2009 pre všetky krajiny a všetky jazykové locales.

Príznaky

Saldo dodávateľa v Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 sa "Navrhnúť platby dodávateľovi" správa (393) naznačuje negatívne saldo ako platby.

Riešenie

Informácie o rýchlej oprave

Rýchla oprava je k dispozícii od spoločnosti Microsoft. Je však určená iba opraviť problém popísaný v tomto článku. Použite ju iba v počítačoch s týmto konkrétnym problémom. Môže, že táto rýchla oprava bude ďalej testovaná. Ak vám nespôsobuje tento problém, odporúčame vám počkať na ďalšiu Microsoft Dynamics NAV 2009 service pack alebo ďalšej verzii Microsoft Dynamics NAV, ktorá obsahuje túto rýchlu opravu.

Poznámka: V špeciálnych prípadoch sa poplatky, ktoré sú telefonickú podporu nemusia účtovať ak technickú podporu Professional pre Microsoft Dynamics a súvisiace produkty zistí, že táto konkrétna aktualizácia vyrieši váš problém. Ďalšie otázky a žiadosti o technickú podporu, ktoré sa netýkajú tejto špecifickej aktualizácie, podliehajú bežným sadzbám za poskytovanie technickej podpory.Informácie o inštalácii

Spoločnosť Microsoft poskytuje príklady programovacieho kódu len ako názornú ukážku bez vyjadrených či predpokladaných záruk. Tie okrem iného zahŕňajú predpokladané záruky obchodovateľnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel. Tento článok predpokladá, že ovládate predvádzaný programovací jazyk a nástroje, ktoré sa používajú na vytváranie a ladenie procedúr. Pracovníci technickej podpory spoločnosti Microsoft vám môžu vysvetliť fungovanie konkrétneho postupu, ale neupravia tieto príklady s cieľom poskytnutia pridanej funkčnosti ani nevytvoria procedúry zohľadňujúce vaše konkrétne požiadavky.

Poznámka: Pred inštaláciou tejto rýchlej opravy sa overiť, že všetky Microsoft Navision klienta používatelia odhlásení systému. Toto zahŕňa používateľov klienta Microsoft Navision aplikácie služby (NAS). Mali by ste byť iba klient prihláseného používateľa je pri implementácii túto rýchlu opravu.

Vykonávať túto rýchlu opravu, musíte mať developer licenciu.

Odporúčame, aby používateľského konta v okne prihlásenia systému Windows alebo v okne prihlásenia do databázy pridelí "SUPER" úlohu ID. Ak používateľské konto nemožno priradiť úlohu ID "SUPER", musíte overiť, že používateľské konto má nasledujúce povolenia:

 • Zmeniť povolenia pre objekt, ktorý sa zmení.

 • Povolenia na vykonanie systému objekt ID 5210 a systém objekt ID 9015 objektu.Poznámka: Nemusíte mať práva ukladá údaje, pokiaľ budete musieť vykonať opravy údajov.

Zmeny kódu

Poznámka: Vždy skúšobný opravy v prostredí kontrolované pred použitím opravy výroby počítačov.
Ak chcete vyriešiť tento problém, postupujte nasledovne:

 1. Zmeňte kód dodávateľa - OnPostDataItem spúšťač v "Navrhnúť platby dodávateľovi" správa (393) takto:
  Existujúci kód

  ...  IF FIND('-') THEN
  REPEAT
  Window.UPDATE(1,"No.");
  PayableVendLedgEntry.SETRANGE("Vendor No.","No.");
  GetVendLedgEntries(TRUE,TRUE);
  GetVendLedgEntries(FALSE,TRUE);
  CheckAmounts(TRUE);
  UNTIL (NEXT = 0) OR StopPayments;
  END;

  ClearNegative;

  JnlLineDim.LOCKTABLE;
  ...

  Nahradenie kódu

  ...  IF FIND('-') THEN
  REPEAT
  Window.UPDATE(1,"No.");
  PayableVendLedgEntry.SETRANGE("Vendor No.","No.");
  GetVendLedgEntries(TRUE,TRUE);
  GetVendLedgEntries(FALSE,TRUE);
  CheckAmounts(TRUE);
  ClearNegative;
  UNTIL (NEXT = 0) OR StopPayments;
  END ELSE
  IF FIND('-') THEN
  REPEAT
  ClearNegative;
  UNTIL NEXT = 0;

  JnlLineDim.LOCKTABLE;
  ...

 2. Zmena kódu v GetVendLedgEntries postup "Navrhnúť platby dodávateľovi" správa (393) takto:
  Existujúci kód

  ... VendLedgEntry.RESET;
  VendLedgEntry.SETCURRENTKEY("Vendor No.",Open,Positive,"Due Date");
  VendLedgEntry.SETRANGE("Vendor No.",Vendor."No.");
  VendLedgEntry.SETRANGE(Open,TRUE);
  VendLedgEntry.SETRANGE(Positive,Positive);

  IF Future THEN BEGIN
  ...

  Nahradenie kódu

  ... VendLedgEntry.RESET;
  VendLedgEntry.SETCURRENTKEY("Vendor No.",Open,Positive,"Due Date");
  VendLedgEntry.SETRANGE("Vendor No.",Vendor."No.");
  VendLedgEntry.SETRANGE(Open,TRUE);
  VendLedgEntry.SETRANGE(Positive,Positive);
  VendLedgEntry.SETRANGE("Applies-to ID",'');
  IF Future THEN BEGIN
  ...

 3. Zmena kódu v MakeGenJnlLines postup "Navrhnúť platby dodávateľovi" správa (393) takto:
  Existujúci kód

  ...   Window.UPDATE(1,VendLedgEntry."Vendor No.");
  TempPaymentBuffer.INSERT;
  END;
  VendLedgEntry.TESTFIELD("Applies-to ID",'');
  VendLedgEntry."Applies-to ID" := TempPaymentBuffer."Document No.";
  END ELSE BEGIN
  ...

  Nahradenie kódu

  ...   Window.UPDATE(1,VendLedgEntry."Vendor No.");
  TempPaymentBuffer.INSERT;
  END;

  VendLedgEntry."Applies-to ID" := TempPaymentBuffer."Document No.";
  END ELSE BEGIN
  ...

 4. Zmena kódu v ClearNegative postup "Navrhnúť platby dodávateľovi" správa (393) takto:
  Existujúci kód

  ...   WHILE PayableVendLedgEntry.NEXT <> 0 DO BEGIN
  TempCurrency.Code := PayableVendLedgEntry."Currency Code";
  CurrencyBalance := 0;
  PayableVendLedgEntry2 := PayableVendLedgEntry;
  IF TempCurrency.INSERT THEN BEGIN

  PayableVendLedgEntry.SETRANGE("Currency Code",PayableVendLedgEntry."Currency Code");
  REPEAT
  CurrencyBalance := CurrencyBalance + PayableVendLedgEntry."Amount (LCY)"
  UNTIL PayableVendLedgEntry.NEXT = 0;
  IF CurrencyBalance < 0 THEN
  PayableVendLedgEntry.DELETEALL;
  END;
  PayableVendLedgEntry.SETRANGE("Currency Code");
  PayableVendLedgEntry := PayableVendLedgEntry2;
  END;
  ...

  Nahradenie kódu

  ...   WHILE PayableVendLedgEntry.NEXT <> 0 DO BEGIN
  TempCurrency.Code := PayableVendLedgEntry."Currency Code";
  CurrencyBalance := 0;

  IF TempCurrency.INSERT THEN BEGIN
  PayableVendLedgEntry2 := PayableVendLedgEntry;
  PayableVendLedgEntry.SETRANGE("Currency Code",PayableVendLedgEntry."Currency Code");
  REPEAT
  CurrencyBalance := CurrencyBalance + PayableVendLedgEntry."Amount (LCY)"
  UNTIL PayableVendLedgEntry.NEXT = 0;
  IF CurrencyBalance < 0 THEN
  PayableVendLedgEntry.DELETEALL;
  PayableVendLedgEntry.SETRANGE("Currency Code");
  PayableVendLedgEntry := PayableVendLedgEntry2;
  END;
  END;
  ...

Požiadavky

Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 nainštalovaný chcete použiť túto rýchlu opravu, musíte mať.

Informácie o odstránení

Nemôžete odstrániť túto rýchlu opravu.

Stav

Spoločnosť Microsoft potvrdila, že ide o problém v produktoch spoločnosti Microsoft, ktoré sú uvedené v časti Vzťahuje sa na.

SPOLOČNOSŤ MICROSOFT ANI JEJ DODÁVATELIA SA ŽIADNE ZÁRUKY O VHODNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI ALEBO PRESNOSTI INFORMÁCIÍ OBSIAHNUTÝCH V DOKUMENTOCH A SÚVISIACICH GRAFICKÝCH PRVKOCH PUBLIKOVANÝCH NA TEJTO WEBOVEJ LOKALITE ("MATERIÁLOCH") NA ÚČELY.

MATERIÁLY MÔŽU OBSAHOVAŤ TECHNICKÉ NEPRESNOSTI ALEBO TLAČOVÉ CHYBY A MÔŽU BYŤ KEDYKOĽVEK BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA. V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM, SPOLOČNOSŤ MICROSOFT A JEJ DODÁVATELIA ZRIEKAJÚ A VYLÚČIŤ VŠETKY VYHLÁSENIA, ZÁRUKY A PODMIENKY, ČI UŽ VYJADRENÝCH, PREDPOKLADANÝCH ALEBO ZÁKONNÝCH, VRÁTANE, ALE NIE OBMEDZENÉ NA POŽIADAVKY, ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY NÁZOV NEPORUŠENIA CUDZÍCH PRÁV, NEPOŠKODENIA STAVU ALEBO KVALITY, OBCHODOVATEĽNOSTI A VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL S OHĽADOM NA MATERIÁLY.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×