15. október 2019 – KB4520062 (zostava OS 17763.832)

Dátum vydania:

Verzia:

15.10.2019

Zostava OS 17763.832

Poznámka:  Ak chcete zistiť, kedy sa nový obsah publikuje na informačnú tabuľu vydania, sledujte informácie na @WindowsUpdate.

Od aktualizácie KB4497934 zavádzame funkciu, ktorá vám umožní rozhodnúť, kedy si nainštalujete aktualizáciu funkcií. Budete môcť určiť, kedy dostanete aktualizáciu funkcií, a súčasne bude vaše zariadenie udržiavané v aktualizovanom stave. Aktualizácia funkcií dostupných pre zariadenia, ktoré na ne majú nárok, sa zobrazí v samostatnom module na stránke služby Windows Update (Nastavenia > Aktualizácia a zabezpečenie > Windows Update). Keď budete chcieť získať dostupnú aktualizáciu ihneď, vyberte položku Stiahnuť a nainštalovať teraz. Ďalšie informácie o tejto funkcii nájdete v tomto blogu

Keď sa pre zariadenia so systémom Windows 10 končí alebo sa o niekoľko mesiacov má skončiť poskytovanie služieb, začne služba Windows Update automaticky poskytovať aktualizáciu funkcií. To zaisťuje, že tieto zariadenia zostanú podporované a budú dostávať mesačné aktualizácie, ktoré sú dôležité na zabezpečenie zariadenia a stav ekosystému.

Podpora súborov ePub v programe Microsoft Edge bola ukončená

Microsoft Edge už nepodporuje elektronické knihy, ktoré používajú príponu súboru .epub. Ďalšie informácie nájdete v téme Stiahnite si aplikáciu vo formáte ePub a môžete ďalej čítať elektronické knihy.

Ďalšie informácie o jednotlivých typoch aktualizácií systému Windows, ako sú napríklad kritické aktualizácie, aktualizácie zabezpečenia, aktualizácie ovládačov, balíky Service Pack atď., nájdete v nasledujúcom článku.

Stručný prehľad

 • Zabráni zobrazeniu prázdnych dlaždíc v ponuke Štart pri inovácii na Windows 10, verziu 1809, z ľubovoľnej predchádzajúcej verzie Windowsu 10. Ak ste však už inovovali na Windows 10, verziu 1809, inštaláciou tejto aktualizácie sa existujúce prázdne dlaždice neodstránia.

 • Aktualizuje problém, ktorý spôsobuje vysokú spotrebu energie zariadenia v pripojenom úspornom režime.

 • Aktualizuje problém, ktorý počas prvého prihlásenia po inštalácii aktualizácie môže spôsobiť zobrazenie čiernej obrazovky pri spustení.

 • Aktualizuje problém s pripojením Bluetooth, ktorý sa vyskytuje pri dlhšom používaní určitých zvukových profilov.

 • Aktualizuje problém, ktorý používateľom zabraňuje otvoriť dialógové okno tlače v Internet Exploreri na vytlačenie webovej stránky.

 • Aktualizuje problém, ktorý spôsobuje, že aplikácia nastavení prestane fungovať, keď zmeníte motív.

 • Aktualizuje problém, ktorý môže zabrániť výberu posúvača v Internet Exploreri.

 • Aktualizuje problém s portálom Windows Mixed Reality, ktorý môže hlásiť, že náhlavná súprava je v režime spánku a nemusí sa prebudiť.

Vylepšenia a opravy

Táto aktualizácia, ktorá sa netýka zabezpečenia, zahŕňa vylepšenia kvality. Ku kľúčovým zmenám patria tieto položky:

 • Bráni v zobrazení prázdnych dlaždíc v ponuke Štart po inovácii na Windows 10, verziu 1809, z ľubovoľnej predchádzajúcej verzie Windowsu 10. Tieto prázdne dlaždice majú názvy, ako napríklad „ms-resource:AppName“ alebo „ms-resource:appDisplayName“. Ak ste však už inovovali na Windows 10, verziu 1809, inštaláciou tejto aktualizácie sa existujúce prázdne dlaždice neodstránia.

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje vysokú spotrebu energie zariadenia v pripojenom úspornom režime.

 • Rieši problém, ktorý používateľom bráni v opätovnom pripojení alebo prihlásení do virtuálnych pracovných plôch Windowsu z dôvodu osamotených databázových popisovačov z predchádzajúcej relácie používateľa.

 • Aktualizuje informácie o časovom pásme pre ostrov Norfolk, Austrália.

 • Aktualizuje informácie o časovom pásme pre Fidži.

 • Rieši problém, ktorý zabraňuje správnemu indexovaniu položiek programu Microsoft Outlook, čo spôsobuje neúplnosť výsledkov vo vyhľadávacom dotaze na virtuálnych pracovných plochách systému Windows.

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje, že Windows Machine Learning (WinML) vráti nespracovanú výnimku pri uplynutí časového limitu ovládača grafiky.

 • Rieši problém, ktorý môže zabraňovať zobrazeniu posúvača, keď ovládací prvok ActiveX implementuje triedu CScrollView. Toto nastane, ak presuniete okno Internet Explorera, ktoré potom presunie posúvač doľava.

 • Zlepšuje vyhľadávanie známych priečinkov v zozname prístupových práv, aby sa zabránilo zobrazeniu čiernej obrazovky pri prvom prihlásení používateľa po inštalácii funkcie alebo aktualizácie na zvýšenie kvality.

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje, že názvy súborov Microsoft SharePoint sa nesprávne zobrazujú v priečinkoch pre rýchly prístup a naposledy použité položky.

 • Rieši problém s pripojením Bluetooth, ktorý sa vyskytuje pri dlhšom používaní určitých zvukových profilov.

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje, že žiadosť o dotaz triedy Win32_LogonSession pre StartTime zobrazí hodnotu epochy (napríklad 1-1-1601 1:00:00) namiesto skutočného času prihlásenia.

 • Rieši problém so spracovaním diagnostických údajov, keď má zariadenie aktivované nastavenie diagnostických údajov na hodnotu Základné.

 • Rieši problém s vyhodnotením stavu kompatibility ekosystému Windowsu, čím pomáha zaistiť kompatibilitu aplikácií a zariadení pre všetky aktualizácie Windowsu.

 • Rieši problém, ktorý zabraňuje súboru netdom.exe v zobrazovaní nového bitu delegovania overovacieho ticketu (TGT) pre režim dotazov alebo zobrazenia.

 • Rieši problém, pri ktorom Microsoft AppLocker môže brániť aplikácii v spúšťaní alebo zapísať do denníka nesprávne pozitívnu chybu namiesto spustenia aplikácie.

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje, že politika Ovládania aplikácií v programe Windows Defender (WDAC) sa stane príliš obmedzujúcou, keď zapnete nastavenie skupinovej politiky WDAC pre vynucovanie skriptov alebo režim obmedzeného jazyka.

 • Rieši problém, pri ktorom sa nezahrnie celá hodnota hash súboru ako súčasť položky denníka udalostí počas auditovania udalostí pre Ovládanie aplikácií v programe Windows Defender (WDAC).

 • Rieši problém, ktorý môže spôsobiť vysoké využitie procesora, keď je otvorených veľa okien a správca Background Application Manager spúšťa pravidelnú kontrolu na pozadí. Pracovná plocha môže navyše prestať reagovať. Ak chcete vypnúť túto kontrolu, nastavte nasledujúci kľúč databázy Registry:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\BamThrottling

Názov: DisableWindowHinting

Typ: REG_DWORD

Hodnota: 1 

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje, že aplikácie využívajúce oznámenia o zmenách na pomenovaných presmerovaniach majú v režime jadra pretečenie pamäte objektov vstupných a výstupných (I/O) paketov požiadaviek (IRP).

 • Rieši problém, ktorý používateľom zabraňuje otvoriť dialógové okno tlače v Internet Exploreri na vytlačenie webovej stránky.

 • Pridáva podporu, ktorá povoľuje vymeniteľné jednotky a priradené obmedzenia prístupu.

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje zlyhanie tlače z 32-bitových aplikácií s chybou „Prístup bol odmietnutý“, keď pre aplikáciu vyberiete možnosť Spustiť ako iný používateľ.

 • Rieši problém, ktorý môže spôsobiť výskyt chyby 0x1E, 0xA alebo 0x50 počas operácie blokovania klonovania na zväzku so systémom Resilient File System (ReFS) z dôvodu súbehu.

 • Rieši problém s indikátormi online a offline grafického používateľského rozhrania (GUI) prostredia súborov offline.

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje, že aplikácia nastavení prestane fungovať, keď zmeníte motív.

 • Rieši problém so spoľahlivosťou v systémoch Windows Server 2019 Hyper-V Host Clusters, ktoré sú spravované prostredníctvom správcu System Center Virtual Machine Manager (SCVMM).

 • Rieši problém s dotazmi LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), ktoré majú vo filtri výraz memberof. Dotazy zlyhajú s chybou 000020E6: SvcErr: DSID-0314072D, problem 5012 (DIR_ERROR), data 8996.

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje spotrebovanie všetkých dynamických portov protokolu TCP (Transmission Control Protocol). Výsledkom je, že sieťová komunikácia všetkých protokolov alebo operácií, ktoré používajú dynamické porty, zlyhá.

 • Rieši problém s aplikáciami a skriptami, ktoré volajú rozhranie NetQueryDisplayInformation API alebo ekvivalent poskytovateľa WinNT. Po prvej strane údajov sa nemusia vrátiť výsledky, často 50 alebo 100 položiek. Pri žiadosti o ďalšie strany sa môže zobraziť chyba „1359: vyskytla sa vnútorná chyba“.

 • Rieši problém, ktorý zabraňuje pridávaniu objektov počítača do lokálnych skupín pomocou predvolieb skupinovej politiky Lokálni používatelia a skupiny. Editor skupinovej politiky vráti chybové hlásenie o tom, že vybratý objekt sa nezhoduje s typom cieľového zdroja a výzvu na jeho opätovný výber.

 • Rieši problém s konfliktom časovania medzi procesom pripájania zväzku (v rámci súboru fileinfo.sys) a zrušením registrácie oznámenia filtra, ktorý spôsobí, že na určitých virtuálnych počítačoch prestane fungovať operačný systém. Kód chyby je „0x7E“.

 • Rieši problém s predvoleným každoročným obnovením a publikovaním certifikátu služieb Active Directory Federation Services (AD FS). Klient ich však nepoužíva, čo má za následok chybu overovania.

 • Rieši problém, v ktorom sú súbory uložené v zdieľanom zväzku klastra s alternatívnym prúdom údajov prítomné aj potom, ako sa ich pokúsite odstrániť. Pri ďalšom pokuse o prístup k súborom alebo ich odstránenie sa môže zobraziť aj hlásenie o odmietnutí prístupu.

 • Rieši problém, ktorý môže spôsobiť výskyt chyby 0x50 pri vykonávaní operácie zálohovania.

 • Rieši problém s portálom Windows Mixed Reality, ktorý môže občas generovať chybu „15-5“. V niektorých prípadoch môže portál Windows Mixed Reality hlásiť, že náhlavná súprava spí, a po stlačení tlačidla zobudenia sa môže zdať, že nedošlo k žiadnej odozve.

 • Umožňuje konfiguráciu zariadení spravovaných nastaveniami Správy mobilných zariadení (MDM), ktoré sú vytvorené prijatím súboru ADMX. Skôr prijatý súbor ADMX môžete aktualizovať novšou verziou a predchádzajúci súbor ADMX nemusíte odstraňovať. Toto riešenie sa vzťahuje na všetky aplikácie, ktoré používajú príjem súborov ADMX.

 • Rieši problém so službou Storage Migration Service, ktorá nedokáže preniesť zdieľané položky SMB (Server Message Block), ak nemajú povolenia pre konto migrácie.

Ak máte nainštalované skoršie aktualizácie, do zariadenia sa stiahnu a nainštalujú iba nové opravy obsiahnuté v tomto balíku.

Vylepšenia služby Windows Update

Spoločnosť Microsoft vydala aktualizáciu priamo pre klienta služby Windows Update, aby sa zlepšila spoľahlivosť tejto služby. Všetky zariadenia so systémom Windows 10 nakonfigurované na prijímanie automatických aktualizácií zo služby Windows Update, vrátane vydaní Enterprise a Pro, dostanú ponuku najnovšej aktualizácie funkcií Windowsu 10 na základe kompatibility zariadení a politiky odloženia služby Windows Update for Business. Nevzťahuje sa to na vydania s dlhodobým poskytovaním služieb.

Známe problémy v tejto aktualizácii

Príznak

Alternatívne riešenie

Určité operácie, ako napríklad premenovanie, ktoré vykonávate so súbormi alebo priečinkami v zdieľanom zväzku klastra (CSV), môžu zlyhať s chybou STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5). Táto chyba sa vyskytuje pri vykonávaní operácie na uzle vlastníka CSV z procesu, ktorý nemá oprávnenia správcu.

Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

 • Vykonajte operáciu z procesu, ktorý má oprávnenia správcu.

 • Vykonajte operáciu z uzla, ktorý nemá vlastníctvo CSV.

Spoločnosť Microsoft pracuje na riešení a poskytne aktualizáciu v nasledujúcom vydaní.

Po inštalácii aktualizácie KB4493509sa môže v zariadeniach s niektorými nainštalovanými ázijskými jazykovými balíkmi zobraziť chyba „0x800f0982 - PSFX_E_MATCHING_COMPONENT_NOT_FOUND.“

 1. Odinštalujte a preinštalujte naposledy pridané jazykové balíky. Pokyny nájdete v téme Správa nastavení vstupného jazyka a jazyka rozhrania vo Windowse 10.

 2. Vyberte položku Vyhľadať aktualizácie a nainštalujte kumulatívnu aktualizáciu z apríla 2019. Pokyny nájdete v téme Aktualizácia Windowsu 10.

Poznámka Ak preinštalovanie jazykového balíka problému nezamedzí, obnovte výrobné nastavenia počítača takto:

 1. Prejdite na aplikáciu Nastavenia > Obnovenie.

 2. V časti Obnoviť výrobné nastavenia tohto PC vyberte položky Začíname a jednu z možností:

 3. Vyberte položku Ponechať moje súbory.

Spoločnosť Microsoft pracuje na riešení a poskytne aktualizáciu v nasledujúcom vydaní.

Po nainštalovaní tejto aktualizácie Rozšírená ochrana pred bezpečnostnými hrozbami pre Microsoft Defender (ATP) môže prestať fungovať a môže sa stať, že nebude odosielať údaje o vykazovaní. Môže sa tiež zobraziť chyba 0xc0000409 v Zobrazovači udalostí v súbore MsSense.exe.

Poznámka Microsoft Windows Defender Antivirus nie je ovplyvnený týmto problémom.

Tento problém je vyriešený aktualizáciou KB4523205.

Pri nastavovaní nového zariadenia s Windowsom ako softvérom pri prvom spustení nového počítača nemusí byť možné vytvoriť lokálneho používateľa pri používaní editora IME. Tento problém sa vás môže týkať, ak používate editor IME pre čínštinu, japončinu alebo kórejčinu.

Poznámka: Tento problém neovplyvňuje používanie konta Microsoft pri prvom spustení nového počítača.

Tento problém je vyriešený aktualizáciou KB4534321.

Ako získať túto aktualizáciu

Pred inštaláciou tejto aktualizácie

Spoločnosť Microsoft pred inštaláciou najnovšej kumulatívnej aktualizácie (LCU) dôrazne odporúča inštaláciu najnovšej aktualizácie SSU (Servicing Stack Update) pre váš operačný systém. Aktualizácie SSU zvyšujú spoľahlivosť procesu aktualizácie a zmierňujú potenciálne problémy pri inštalácii LCU. Ďalšie informácie nájdete v téme Aktualizácie SSU (Servicing Stack Updates).

Ak používate Windows Update, najnovšia aktualizácia SSU (KB4521862) bude ponúknutá automaticky. Ak máte záujem o samostatný balík s najnovšou aktualizáciou SSU, vyhľadajte ho v Katalógu služby Microsoft Update.

Inštalovanie tejto aktualizácie

Kanál vydania

K dispozícii

Ďalší krok

Windows Update alebo Microsoft Update

Áno

Vyberte položky Nastavenie > Aktualizácia a zabezpečenie > Windows Update a vyberte položku Vyhľadať aktualizácie.

Katalóg služby Microsoft Update

Áno

Ak máte záujem o samostatný balík s touto aktualizáciou, prejdite na webovú lokalitu Katalóg služby Microsoft Update.

Windows Server Update Services (WSUS)

Nie

Túto aktualizáciu môžete importovať do služby WSUS manuálne. Pokyny nájdete v Katalógu služby Microsoft Update.

 

Informácie o súboroch

Ak máte záujem o zoznam súborov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, stiahnite si informácie o súboroch kumulatívnej aktualizácie 4520062

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Ďakujem za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×