Ako odpočítať čiastky hotovostných zliav a odpisu zo štátnej zodpovednosti za daň z predaja v účtovníckeho Express, v účtovníckeho podniku alebo Small Business Accounting

ÚVOD

Mnohé štáty umožňujú podnikom odpočítať čiastky hotovostnej zľavy a odpisy z celkového hrubého predaja predtým, než podnik vypočíta zodpovednosť za daň z predaja. Keďže tieto čiastky hotovostnej zľavy Microsoft Office a čiastky na odpísanie nie sú odpočítané v zostave o zodpovednosti za daň z predaja v účtovníckeho express, v Microsoft Office Accounting Professional alebo v Microsoft Office Small Business Accounting, musíte vykonať úpravu v okne Upraviť daň z predaja, ak stav umožňuje tieto zrážky. Obráťte sa na účtovného poradcu a zistite, či sa tento poplatok vzťahuje na váš podnik. Tieto kroky predpokladajú, že používate jednu skupinu daní.

Ďalšie informácie

Čistá suma z taxovateľného predaja je konečná čiastka v dolároch, na ktorú sa vzťahuje sadzba dane. Na určenie čistej čiastky dane z predaja použite nasledujúci vzorec:

Čistý taxovateľný obrat = ABCDNasledujúca tabuľka popisuje premenné vo vzorci.

Premenná

Informácie o dani z predaja

Where to find this information in Accounting Express, in Accounting Professional, or in Small Business Accounting

A

Celkový hrubý predaj

Všetky predaje uvedené v zostave Zisk a strata za obdobie vrátenia dane

B

Nenásytný hrubý predaj

Profit-and-loss sales less the taxable sales as listed in the Sales Tax Liability report

C

Menej: Zľavy

V podrobnostiach zostavy História transakcií zákazníka

D

Menej: Zapisovanie

V podrobnostiach zostavy História transakcií zákazníka

Poznámka: V predvolenom nastavení sa zodpovednosť za daň z predaja vypočíta z celkovej hodnoty v stĺpci Daň v zostave Pasíva dane z predaja. Súčet v stĺpci Taxable sa nepoužíva v nasledujúcich krokoch, pretože spolu zahŕňa čiastky dane z iných transakcií.

Pri výpočte čistej čiastky dane z predaja postupujte podľa týchto krokov:

 1. Vypočítajte celkové čiastky hotovostnej zľavy a čiastky odpisu pre taxovateľný obrat. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:

  1. V ponuke Zostavy ukážte na položku Zákazníci a úroky apotom kliknite na položku História transakcií zákazníka.

  2. Na paneli s nástrojmi nastavte v poli Rozsah dátumov dátumy tak, aby sa zhodovali s obdobím platenia dane, a potom kliknite na tlačidlo Obnoviť zostavu.

  3. Na paneli s nástrojmi kliknite na položku Exportovať Excel.

  4. V aplikácii Microsoft Excel súčtom stĺpca Zľava a potom súčtom stĺpca Odpísanie.

   Poznámka Ďalšie informácie o tom, ako sčísielať stĺpce vo Excel, nájdete v téme Pridanie čísel v Pomocníkovi Microsoft Excel Pomocníka.

  5. Pridajte dva súčty z kroku 1d a potom si poznačte číslo.

   Poznámka: Toto číslo použijete na zníženie celkového hrubého predaja a súvisiacej zodpovednosti za daň z predaja po odstránení všetkých hotovostných diskontných čiastok a čiastky na odpísanie, ktoré súvisia s nemeniteľnými faktúrami na predaj v ďalšom kroku.

  6. Odčítajte čiastky hotovostnej zľavy a čiastky na odpísanie, ktoré sú priradené k faktúre, ktorá sa vynechá, od súčtu v kroku 1e. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:

   1. V zostave História transakcií zákazníka dvakrát kliknite na riadok platby, ktorý obsahuje čiastku hotovostnej zľavy alebo odpis.

   2. Zaznamenajte všetky čísla faktúr, na ktoré sa odkazuje v stĺpci Faktúra a ktoré obsahujú hodnoty v poli Hotovostná zľava alebo v poli Odpísať. Pre každú faktúru sledujte číslo platby, číslo faktúry, odpis a čiastku hotovostnej zľavy.

   3. Kliknite na položku Uložiť a zavrieť.

   4. Zopakujte kroky 2 až 3.

   5. V zostave História transakcií zákazníka vyhľadajte číslo faktúry z kroku f2 a potom dvakrát kliknite na riadok obsahujúci faktúru.

   6. Ak je suma v poli Daň z predaja 0,00$, faktúra je nenásytná faktúra, ktorá by mala zostať v zozname, ktorý bol zaznamenaný v kroku f2.

    Ak pole Daň z predaja obsahuje čiastku, prekrížte faktúru, ktorá bola zaznamenaná v kroku f2.

   7. Zopakujte kroky f5 až f6 pre všetky faktúry zaznamenané v kroku f2. Tento proces identifikuje čiastky hotovostnej zľavy a čiastky odpisu, ktoré súvisia s nezávisiteľným predajom.

   8. Spolu s čiastkami hotovostnej zľavy a potom celkovým súčtom odpisu.

   9. Pridajte dva súčty z kroku f8 a potom si poznačte číslo.

   10. Odčítajte sumu v kroku f9 od súčtu v kroku 1e. Výsledok použijete na zníženie zodpovednosti za daň z predaja.

 2. Vytvorte zostavu Zisk a strata. Ak to chcete urobiť, ukážte na položku Spoločnosť a finančné v ponuke Zostavy a potom kliknite na položku Zisk a strata.

 3. Na paneli s nástrojmi nastavte v poli Rozsah dátumov dátumy tak, aby sa zhodovali s obdobím daňového splátky. Potom kliknite na tlačidlo Obnoviť zostavu.

 4. Vyhľadajte konto predaja, ktoré sa používa na sledovanie príjmu, a všimnite si zostatok na účte.

  Poznámka: Ak na sledovanie príjmov používate viac ako jeden účet, celková suma všetkých zostatkov na účte.

 5. Vytvorenie zostavy o zodpovednosti za daň z predaja. Ak to chcete urobiť, ukážte na položkuDaň z predaja v ponuke Spoločnosť a potom kliknite na položku Zobraziť zodpovednosť za daň z predaja.

 6. Na paneli s nástrojmi nastavte v poli Rozsah dátumov dátumy tak, aby sa zhodovali s obdobím daňového splátky. Potom kliknite na tlačidlo Obnoviť zostavu.

 7. Všimnite si súčet v stĺpci Taxable pre štátne daňové agency.

 8. Odčítajte taxovateľný obrat, ktorý ste si poznamenali v kroku 7, od celkového predaja v zostave Zisk a strata od kroku 4. Výsledkom je nenásytná hrubá suma predaja (B), ktorú použijete vo vzorci čistého daňového predaja.

 9. Vypočítajte výšku čistého zdaneného predaja pomocou vzorca. Na tento výpočet sa v kroku 4 zídte celkový predaj zo zostavy Zisk a strata a od kroku 8 odčítajte nenásytný hrubý predaj. Potom odčítajte celkovú čiastku hotovostnej zľavy a odpočítanie sumy za odpočítanie, ktoré súvisí iba s taxovateľným obratom. (Túto sumu ste vypočítali v kroku f11.)

 10. Vynásobte čistú čiastku dane z predaja v kroku 9 sadzbou dane zo štátu a získajte novú výšku dane z predaja v štáte.

  Správnu sadzbu dane nájdete pomocou týchto krokov:

  1. V ponuke Spoločnosť ukážte na položku Daň z predajaa potom kliknite na položku Spravovať kódy DPH.

  2. Na table Kód dane kliknutím vyberte kód dane štátu a potom kliknite na položku Upraviť. Sadzba dane sa zobrazí v stĺpci Sadzba.

   Poznámka Ak sa v priebehu platobného obdobia vyskytla zmena sadzby, možno je uvedená viac ako jedna sadzba. Ak sa vyskytla zmena sadzby, požiadajte o pomoc účtovného odborníka.

 11. Odčítajte od pôvodnej zodpovednosti za daň z predaja novú čiastku zo štátnej dane.

  Poznámka Ak chcete vyhľadať pôvodnú daň z predaja, ukážte na položku Daň z predaja v ponuke Spoločnosť a potom kliknite na položku Zaplatiť daň z predaja. Pôvodná daň z predaja sa zobrazuje v stĺpci Splatná daň.

 12. Zadajte rozdiel, ktorý ste vypočítali v kroku 11 ako úpravu v okne Úprava dane z predaja. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:

  1. V ponuke Spoločnosť ukážte na položku Daň z predaja apotom kliknite na položku Upraviť daň z predaja.

  2. Do poľa Dátum účinnosti zadajte dátum, ktorý je zahrnutý v období daňového splátky.

  3. V poli Číslo záznamu denníka prijmite predvolené číslo záznamu denníka alebo zadajte iné číslo záznamu denníka.

  4. V poli Daňový príjem alebo vyúčtovanie výdavkov
   vyberte všeobecný účet príjmov z účtov. Zvyčajne je to účet, ktorý by ste mali vybrať, ako hotovostný diskontný účet alebo konto na odpísanie.

  5. V poli Kód dane na úpravu vyberte daňový kód, ktorý chcete znížiť.

  6. Kliknutím začiarknite políčko Zmenšiť a potom zadajte hodnotu úpravy do poľa Suma.

  7. Kliknutím na tlačidlo OK zavrite okno Úprava dane z predaja.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Ďakujem za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×