Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Tento článok sa vzťahuje na Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 pre všetky krajiny a všetky jazykové locales.

Prehľad

Táto Kumulatívna aktualizácia rollup obsahuje všetky rýchle opravy a regulačné funkcie, ktoré boli vydané pre Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 vrátane rýchlych opráv a regulačných funkcií, ktoré boli vydané v predchádzajúcich súhrnoch aktualizácií.Táto Kumulatívna aktualizácia nahrádza vydané Súhrny aktualizácií. Vždy by ste mali nainštalovať najnovšiu súhrnnú aktualizáciu.= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = =Poznámka:z dôvodu problému popísaného v nasledujúcom blogovom príspevku, uistite sa, že máte nainštalovanú platformu 36281 alebo novšiu verziu:

Dôležité informácie: v živej databáze s pripojenými aktívnymi používateľmi, Zmena objektu viackrát alebo kompilácia všetkých objektov môže spôsobiť stratu údajov v NAV 2013 R2Z dôvodu tohto problému boli odstránené Súhrny aktualizácií 1-4 a prepojenie na stiahnutie v tomto článku odkazuje na súhrnnú aktualizáciu 5. najnovšiu platformu pre Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 nájdete tu:CustomerSource

Prehľad vydaní rýchlych opráv platformy pre Microsoft Dynamics NAV 2013 R2PartnerSource

Prehľad vydaní rýchlych opráv platformy pre Microsoft Dynamics NAV 2013 R2================================================================================================ Zoznam súhrnných aktualizácií uvoľnených pre Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po vybratí tohto článku:

2914930 Vydané Súhrny aktualizácií pre Microsoft Dynamics NAV 2013 R2Ak chcete zobraziť celý zoznam všetkých rýchlych opráv, ktoré sú vydané v súhrnoch aktualizácií pre Microsoft Dynamics NAV 2013 R2, pozrite si tieto CustomerSource a PartnerSource stránky:

CustomerSource

Prehľad vydaných rýchlych opráv aplikácií pre Microsoft Dynamics NAV 2013 R2

Prehľad vydaní rýchlych opráv platformy pre Microsoft Dynamics NAV 2013 R2

PartnerSource

Prehľad vydaných rýchlych opráv aplikácií pre Microsoft Dynamics NAV 2013 R2

Prehľad vydaní rýchlych opráv platformy pre Microsoft Dynamics NAV 2013 R2Súhrny aktualizácií sú určené novým a existujúcim zákazníkom, ktorí používajú Microsoft Dynamics NAV 2013 R2.Dôležité upozornenie:Pred nainštalovaním rýchlych opráv alebo aktualizácií odporúčame, aby ste kontaktovali partnera Microsoft Dynamics. Je dôležité overiť, či je vaše prostredie kompatibilné s nainštalovanými rýchlymi opravami alebo aktualizáciami. Rýchla oprava alebo aktualizácia môžu spôsobiť problémy s interoperabilitou s prispôsobeniami a produktmi tretích strán, ktoré fungujú s riešením Microsoft Dynamics NAV.

Problémy, ktoré sa riešia v tejto súhrnnej aktualizácii

V tejto súhrnnej aktualizácii sa riešia tieto problémy:

Rýchle opravy platformy

ID

Názov

2907586

Služby NAS sa po reštartovaní alebo zlyhaní SQL nereštartujú

2907586

Pri ukladaní zostavy do súboru PDF v internetovom klientovi sa vyskytuje pomalý výkon

2907586

Čísla sú nesprávne zarovnané doľava, keď vyberiete možnosť hebrejčina ako jazyk v miestnych nastaveniach Windowsu

2907586

Pri rozbalení stromového zobrazenia na strane webového klienta sa zobrazí chybové hlásenie SCRIPT5029: Dĺžka poľa musí byť konečné celé číslo

2907586

Výraz filtra DateTime s EQ (EQUAL) nefunguje s webovou službou Microsoft Dynamics NAV OData.

2907586

Nie je možné zistiť, ktoré 3 voliteľné tabuľky obmedzil používateľ napísal, keď používateľ dostane chybu povolenia, pretože prekročil limit 3 tabuliek, na ktoré môžu písať. Pomocou tejto rýchlej opravy sa 3 voliteľné tabuľky, ktoré používateľ s obmedzeným zapísaným používateľom zapíšu do denníka udalostí systému Windows

2907586

Stretnete pomalý výkon so stránkami s viacerými ovládacími doplnkami v internetovom klientovi

2907586

Klient Windows zlyhá pri otvorení stránky vyhľadávania, ktorá obsahuje dve polia s rovnakým SourceExpression

2907586

Polia BLOB v zázname sa zmenia po zmene iného poľa v zázname

2907586

"' 2. ' nie je platný dátum. Zobrazenie strany –-2. 6. pri otváraní stránky s podstránkou, ktorá je prepojená prostredníctvom poľa dátum alebo dátum a čas a miestne nastavenia Windowsu, sa v Českej republike zobrazí chybové hlásenie 2013 sa musí uzavrieť

2907586

URL adresa OData Skiptoken nezahŕňa parameter reťazec Company Query.

2907586

Keď exportujete plán konta do excelového zošita a vyberiete možnosť aktualizovať zošit, čiastky sa aktualizujú nesprávne

2907585

Sami_Sweden_Finland zoradenie nie je podporované

2907585

Zobrazí sa chybové hlásenie pre každú vloženú stránku, keď je časový limit webového klienta

2907585

Nie je možné vytvoriť zostavy v programe Visual Studio 2013

2907585

Väčšia veľkosť rozloženia RDLC

2907585

Krátke dátumy, napríklad "0201", nie je možné vyhodnotiť na dátumy v poliach typu dátum s maďarskými miestnymi nastaveniami

2907585

Pri výskyte chyby pri importe súboru s príponou. txt sa import objektu nevráti späť.

2907585

Funkcia vyhodnotenia vráti nesprávny výsledok

2907585

"Nie je možné overiť zmeny tabuľky. Ak chcete overiť zmeny v tabuľke pri možnej strate údajov, vývojové prostredie Microsoft Dynamics NAV musí komunikovať s bežiacim serverom s chybovým hlásením pri zostavovaní tabuľky po vykonaní zmien v schéme tabuľky a vývojové prostredie nie je nainštalované v tom istom počítači ako server NAV

2907585

Pri spustení XMLport s namespace sa v chybovom hlásení prvku nenašiel prvok v popise objektu

2907585

Názov tabuľky v tabuľkových vzťahoch v objektov XMLport nájdete sa zmení po technickej inovácii na Microsoft Dynamics NAV 2013 R2

2907585

Klient Windows zlyhá, keď má tabuľka duplicitný CaptionMLs

2907585

Pomocník online nie je možné použiť pre polia na stránkach žiadosti o zostavu

2907585

Ladiaci nástroj nie je možné spustiť ani spustiť objekt z vývojového prostredia v zariadeniach vedľa seba

2907585

Automatizácia .NET zlyhá so správou klienta Windowsu s HLÁSENÍm (%1 ', XMLNode. value)

2907585

Klientsky systém Windows trvá príliš dlho, kým nepoužívate SUPER používateľov

2907585

Pri otvorení strany sa kurzor neumiestni do prvého poľa rýchleho zadania

2907585

Knižnica DotNet balíka Microsoft Office – kolekcia tabuliek: vlastnosť sa nenašla v režime runtime

2907585

Úvodné nuly sa neodstránia z polí SQLDataType variant, až kým nezatvoríte stranu.

2901571

Schéma SQL nie je vždy aktualizovaná so všetkými zmenami, keď vykonáte viacero zmien v tabuľke

2901571

Analýza najlepšej praxe nekontroluje konfiguráciu, ktorá je potrebná na jediné prihlásenie so službou Office 365

2901571

Pri technickej inovácii z Microsoft Dynamics NAV 2013 nie je nastavená verzia metaúdajov

2901571

Rutina typu cmdlet Get-NAVTenant zlyhá, keď je port správy väčší ako Int16. MaxValue

2901571

Rutina cmdlet Export-NAVApplication zlyhá v databázach s viac ako jednou skupiny súborov

2901571

Chybové hlásenie "hodnota sa nedá vyhodnotiť na typ date" pri vrátení prázdneho dátumu pomocou funkcie vyhodnotenia vo formáte 9 (vyhodnotí (; ' '; 9)

2901571

Klient Windows zlyhá pri spustení klienta a objekt, ktorý sa spustí počas spúšťania, nie je zostavený

2901571

Pri spustení servera NAV sa nezaznamenávajú žiadne udalosti do denníka udalostí aplikácie

2901571

Všetky SPNs nie sú automaticky zaregistrované počas inštalácie

2901571

"Microsoft. Dynamics. NAV. BusinessApplication. XMLport" už definuje člen nazývaný s rovnakými typmi parametrov "chybové hlásenie pri spustení XMLport po inovácii na Microsoft Dynamics NAV 2013 R2

2901571

Pri importe prekladu sa zobrazí Syntaktická chyba. Pri importovaní prekladov sa zobrazí chybové hlásenie text je príliš dlhý

2901571

Klient Windows zlyhá pri prechode v poli

2901571

CurrXMLport. FILENAME nefunguje

2901571

Hlásenie, ktoré sa zobrazí pri odstránení záznamu zo stránky zoznamu, sa nesprávne preloží

2901571

Importovanie veľkého počtu záznamov z excelového zošita so službami RapidStart trvá dlhšie, než sa očakávalo

2901571

Ak je vlastnosť SourceTable pre stranu prázdna, Podstrana je neupravená

2901571

Hlásenie o časovom limite sa nesprávne spýta, či sa používatelia chcú znova pripojiť

2901571

Karty v navigácii strany sú nesprávne zarovnané pre jazyky so zápisom sprava doľava

2901571

Pri nastavovaní rýchleho filtra v zozname sa kurzor neumiestni na prvý záznam v zozname

2901571

Riadky predajnej a nákupnej objednávky sa neuložia po stlačení kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + ENTER

2901571

Pri filtrovaní údajov obsahujúcich znak podčiarknutia sa vrátia nesprávne údaje

2901571

Funkcia TRANSFERFIELDS prevedie nesprávne hodnoty pre niektoré polia

Rýchle opravy aplikácií

ID

Názov

Funkčná oblasť

Zmenené objekty

354312

Chyba pretečenia pri tlači veľkého počtu upomienok

Správa peňažných prostriedkov

TAB 297 REP 190

353577

Pri spustení funkcie vytvoriť penále pre zákazníka s faktúrami vo viac ako jednej mene sa vytvoria dva penále

Správa peňažných prostriedkov

COD 394

354616

Pri spustení položky transfer GL na úlohu CA nie je možné definovať chybové hlásenie nákladového centra a nákladového objektu

Financie

COD 1105

353977

Pri tlači zostavy skúšobná bilancia/rozpočet v iných jazykoch ako angličtina sa nezobrazujú žiadne údaje

Financie

REP 9

353799

Číslo dokumentu pri účtovaní finančného denníka s rôznymi číslami sa musí rovnať chybovej správe <číslo dokumentu >

Financie

COD 13

353731

Predchádzajúci stĺpec, ďalší stĺpec, ďalšie obdobie, akcie predchádzajúceho obdobia nefungujú na stránke rozpočtu

Financie

PAG 113

353484

"Dĺžka reťazca je <dĺžka reťazca>, ale pri zadávaní filtra finančného rozpočtu na stránke Prehľad účtovnej osnovy sa zobrazí chybové hlásenie menšia alebo rovná 10 znakov

Financie

PAG 490

354255

Skupinové súčty sú nesprávne v zostave dlhodobý majetok – očakávaná hodnota pre dlhodobý majetok s vlastným odpisom 1

Základný majetok

REP 5607

352583

Zostava dlhodobý majetok – očakávaná hodnota vytlačí nesprávne skupinové súčty

Základný majetok

REP 5607

353129

Riadky denníka precenenia sa po spustení zmeny štandardných nákladov dvakrát v hárku štandardnej ceny duplikovali.

Inventár

REP 5855 REP 5899

353061

Pole vyrovnať položku položky tovaru v riadkoch objednávky zostavy sa ignoruje pri účtovaní objednávky zhromaždenia

Inventár

COD 900

354427

Nie je možné vyhľadávať v poli číslo úlohy projektu. pole v kópii na fasttab na stránke riadky plánovania úlohy

Úloh

PAG 1042

354272

Spôsob aktivácie úlohy úlohy sa nesprávne skopíruje pri spustení funkcie Kopírovať úlohy

Úloh

COD 1006

354466

Dátum objednávky v plánovacom hárku je nesprávny, ak je základný kalendár definovaný v informáciách o spoločnosti

Výroby

COD 5404

354463

Pri opätovnom spustení plánovania po zvýšení dopytu na predajnej objednávke je v plánovacom zošite nesprávne navrhované množstvo pre položku poradia.

Výroby

TAB 99000853

354422

Položky skladu a položky tovaru sa nezhodujú pri účtovaní spotreby pomocou alternatívnej mernej jednotky (MJ)

Výroby

COD 7302

354418

Pri viacerých merných jednotkách sa v riadkoch súčastí výrobnej objednávky vyskytuje chyba zaokrúhlenia pre očakávané množstvo, množstvo na a množstvo (základ)

Výroby

COD 99000773 COD 99000809

354350

Ak je výrobná objednávka vytvorená z plánovacieho hárka, kód priehradky nie je priradený k zadaným riadkom výrobnej objednávky

Výroby

TAB 14 TAB 246 TAB 99000754 TAB 99000758 TAB 99000829 COD 7302 COD 99000787 COD 99000813

354113

"Nemáte Toto povolenie na TableData prod. Požadovaná kapacita objednávky: odstránenie chybového hlásenia pri obnovení výrobnej objednávky

Výroby

COD 99000774

353117

Dimenzie z karty tovaru namiesto dimenzií z výrobnej objednávky sa používajú pri účtovaní denníka výroby

Výroby

TAB 5405 TAB 5406 TAB 5407 COD 5406 COD 5510

352775

Množstvo. pri spustení výpočtu regeneračného plánu z plánovacieho hárka v prípade čiastočne vyskladnených riadkov dodávky zo skladu sa má spracovať (základ) nesprávne aktualizovať v riadkoch sledovania tovaru

Výroby

COD 99000854

354653

Pri zmene možnosti v poli Typ na položku v riadkoch nákupného dokladu sa zobrazí chybové hlásenie položka neexistuje

Nákup

COD 926 COD 99000832 COD 99000833 COD 99000834 COD 99000842 COD 99000844

354690

Celkový počet na stránke Kontrola dostupnosti je nesprávny, keď zadáte riadok predajnej objednávky pre položku s vyhradeným množstvom

Predaja

COD 311

354521

Číslo zákazníka je nesprávne vyplnené v prípade predajných riadkov iba v prípade, že sa riadky skopírujú pomocou funkcie kopírovať dokument

Predaja

COD 6620

353168

Jednotková cena sa neskopíruje pri vytváraní predajnej objednávky z objednávky predajnej návratky z funkcie premiestniť záporné čiary

Predaja

COD 6620

353065

Vyhradené množstvo sa neberie do úvahy v poli dostupnosť v okne Podrobnosti predajných riadkov FactBox

Predaja

TAB 901 REP 705 REP 707 REP 717 COD 5790

354415

Dátum zaúčtovania musí mať hodnotu v riadkoch Gen. denník. Pri účtovaní servisnej objednávky s riadkom popisu nie je možné uviesť chybové hlásenie nula ani prázdne

Služby

COD 5988

352748

Pri spustení funkcie rozdeliť funkciu sa v chybovom hlásení o tom, či sa zobrazí chybové hlásenie o tom, že kód odobratia sa musí líšiť od kódu priehradky v umiestnení <umiestnenia>

Skladové

TAB 5767

352349

Pri vyskladnení podľa FEFO je možné nesprávne premiestniť položky z zablokovanej priehradky z presunu na hodnotu Áno

Skladové

COD 7312

Rýchle opravy lokálnej aplikácie

DE – Nemecko

ID

Názov

Funkčná oblasť

Zmenené objekty

354372

Nie je možné nastaviť export údajov GDPdU z ponuky finančného riadenia v nemeckej verzii

Financie

MUŽI 1020

354348

Číslo registrácie DPH nesprávne zahrnutie kódu krajiny pri exporte riadkov zostavy DPH v nemeckej verzii

VAT/Sales Tax/Intrastat

TAB 741

IT – Taliansko

ID

Názov

Funkčná oblasť

Zmenené objekty

354852

Transakcie predaja a nákupu DPH pre zákazníkov, ktorí nie sú rezidentmi, bez registrácie DPH a fiškálny kód sa v talianskej verzii nezaznamenáva v ceste k záznamu C BL

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 12193

354788

Čiastky faktúry sa v talianskej verzii nezaokrúhľujú na minimálne 1 eurá v zostave exportu transakcií DPH

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 12193

354785

Čiastky väčšie ako 999999 sa zaznamenávajú v nesprávnom poli v zostave vývozných transakcií DPH v talianskej verzii

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 12193

354642

Sprostredkovateľská evidencia DPH je zaznamenaná v zázname C pozícia 2 namiesto záznamu B pozíciu 535 v zostave vývozných transakcií DPH v talianskej verzii

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 12193

354359

Faktúry s vlastným fakturáciou sa v talianskej verzii nespracúvajú v zostave vývozných transakcií DPH

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 12193

353434

Nesprávna čiastka DPH sa zaúčtuje, keď použijete dobropis na faktúru s typom nerealizovanej DPH najprv v talianskej verzii.

VAT/Sales Tax/Intrastat

TAB 254

352281

Clá nie sú zahrnuté na stránke čiernej listiny v talianskej verzii

VAT/Sales Tax/Intrastat

TAB 254 TAB 256

352119

Opravené číslo zostavy Intrastat musí mať hodnotu v denníkoch Intrastat. Riadok. Chybové hlásenie nemôže byť nula alebo prázdne pri spustení zostavy Intrastat – vytvorenie dane z disku v talianskej verzii

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 593

NA-Severná Amerika

ID

Názov

Funkčná oblasť

Zmenené objekty

354698

"Transakcia sa nedá dokončiť, pretože spôsobí nekonzistencie v tabuľke Vecná položka" chybové hlásenie pri účtovaní predajného dokladu s spotrebnou daňou a frakčným množstvom v severoamerickej verzii

Predaja

COD 398

NL – Holandsko

ID

Názov

Funkčná oblasť

Zmenené objekty

354380

Pri prekladači niektorých objektov v holandskej verzii sa zobrazí chybové hlásenie "Record2000000009" typ je zastaraný

TAB 11414 REP 11405 REP 11406 REP 11407 REP 11408 REP 11411

353105

"Dĺžka reťazca je <dĺžka reťazca>, ale pri spustení získania položiek zo stránky telebank – bankového prehľadu v holandskej verzii musí byť chybová správa menšia alebo rovná 30 znakom.

Správa peňažných prostriedkov

REP 11000000

UK – Spojené kráľovstvo

ID

Názov

Funkčná oblasť

Zmenené objekty

354132

Opakovaná frekvencia 1M nastaví ďalší dátum zaúčtovania ako prvý deň nasledujúceho mesiaca namiesto dátumu mesiaca od posledného dátumu zaúčtovania v Spojenom kráľovstve.

Financie

COD 359

Regulačné funkcie

V súhrnnej aktualizácii 2 pre Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 nie sú zahrnuté žiadne regulačné funkcie.

Kumulatívne aktualizácie

Názov

Funkčná oblasť

Zmenené objekty

Kumulatívna aktualizácia 1 pre Microsoft Dynamics NAV 2013 R2

Správa peňažných prostriedkov

Viacerých

Riešenie

Informácie o rýchlej oprave

Podporovaná rýchla oprava je k dispozícii od spoločnosti Microsoft. V hornej časti tohto článku databázy Knowledge Base je k dispozícii časť stiahnutie dostupnej rýchlej opravy. Ak sa vyskytne problém s preberaním, inštaláciou tejto rýchlej opravy alebo s ďalšími otázkami technickej podpory, obráťte sa na svojho partnera alebo, ak ste sa zaregistrovali v pláne podpory priamo so spoločnosťou Microsoft, môžete sa obrátiť na oddelenie technickej podpory pre Microsoft Dynamics a vytvoriť novú žiadosť o podporu. Ak to chcete urobiť, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx Môžete sa tiež obrátiť na oddelenie technickej podpory pre Microsoft Dynamics telefonicky pomocou týchto prepojení pre konkrétne telefónne čísla krajiny. Ak to chcete urobiť, navštívte niektoré z týchto webových lokalít spoločnosti Microsoft:partneri

https://mbs.microsoft.com/partnersource/support/Zákazníkov

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htmV osobitných prípadoch môžu byť poplatky za telefonické hovory zrušené, ak profesionálna technická podpora pre Microsoft Dynamics a príbuzné produkty zistí, že konkrétna aktualizácia vyrieši váš problém. Náklady na bežnú podporu sa vzťahujú na všetky ďalšie otázky a problémy, ktoré sa nekvalifikujú pre konkrétnu aktualizáciu.

Získanie aktualizačných súborov Microsoft Dynamics NAV

Kliknutím na prepojenie v časti stiahnutie dostupnej rýchlej opravy v hornej časti tohto článku databázy Knowledge Base prevezmite Súhrnné súbory aktualizácií. Po vyžiadaní aktualizácie Microsoft Dynamics NAV sa do e-mailu odošle hypertextové prepojenie. E-mail bude obsahovať hypertextové prepojenie a heslo. Môžete použiť hypertextové prepojenie na stiahnutie rýchlej opravy Microsoft Dynamics NAV alebo aktualizačných súborov. Po kliknutí na hypertextové prepojenie sa otvorí dialógové okno Preberanie súboru – upozornenie zabezpečenia . Potom sa zobrazí výzva na spustenie, uloženie alebo zrušenie sťahovania. Ak kliknete na položku Spustiť, súbory spustíte sťahovanie a proces extrakcie. Je nutné zadať priečinok pre nové súbory. Ak kliknete na tlačidlo Uložiť, musíte zadať cestu na uloženie komprimovaného súboru. Po otvorení súboru, ktorý ste uložili, sa zobrazí výzva na zadanie cesty k súborom. Ak kliknete na tlačidlo Zrušiť, proces sťahovania sa zastaví.

Balík s rýchlou, ktorý sa má stiahnuť

Táto Kumulatívna aktualizácia obsahuje viacero balíkov s rýchlou. Vyberte a Stiahnite si jeden z nasledujúcich balíkov v závislosti od krajiny verzie databázy Microsoft Dynamics NAV 2013 R2:

Krajinu

Balík s rýchlou

AU-Australia

Stiahnutie balíka AUKB2913982

DE – Nemecko

Stiahnutie balíka DEKB2913982

DK – Dánsko

Stiahnutie balíka DKKB2913982

FR – Francúzsko

Stiahnutie balíka FRKB2913982

IT – Taliansko

Stiahnutie balíka ITKB2913982

NA-Severná Amerika

Stiahnutie balíka NAKB2913982

NL – Holandsko

Stiahnutie balíka NLKB2913982

NZ – Nový Zéland

Stiahnutie balíka NZKB2913982

SE – Švédsko

Stiahnutie balíka SEKB2913982

UK – Spojené kráľovstvo

Stiahnutie balíka GBKB2913982

Všetky ostatné krajiny

Stiahnutie balíka W1KB2913982

Lokálne rýchle opravy nasledujúcich krajín nie sú zahrnuté v súhrnoch aktualizácií:

  • AT-Austria

  • BE – Belgicko

  • CH – Švajčiarsko

  • ES – Španielsko

  • FI – Fínsko

  • IN-India

  • IS – Island

  • NO – Nórsko

Ak chcete vyhľadať lokálne rýchle opravy týchto krajín, navštívte nasledujúce stránky CustomerSource a PartnerSource:

CustomerSource

Prehľad opráv lokálnej aplikácie, ktoré nie sú zahrnuté v súhrnoch aktualizácií pre Microsoft Dynamics NAV 2013 R2

PartnerSource

Prehľad opráv lokálnej aplikácie, ktoré nie sú zahrnuté v súhrnoch aktualizácií pre Microsoft Dynamics NAV 2013 R2

Inštalácia súhrnnej aktualizácie Microsoft Dynamics NAV 2013 R2

Ďalšie informácie o inštalácii súhrnu aktualizácií nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:

2834770 Inštalácia súhrnnej aktualizácie Microsoft Dynamics NAV 2013

Požiadavky

Ak chcete použiť túto rýchlu opravu, musíte mať nainštalovaný Microsoft Dynamics NAV 2013 R2.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie o terminológii aktualizácie softvéru nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:

824684 Popis štandardnej terminológie, ktorá sa používa na popis aktualizácií softvéru od spoločnosti MicrosoftĎalšie informácie o Microsoft Dynamics NAV 2013 R2, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:

Microsoft Dynamics NAV 2013 R2

Stav

Spoločnosť Microsoft potvrdzuje, že ide o problém v produktoch spoločnosti Microsoft, ktoré sú uvedené v tomto článku v časti Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti

PRESKÚMAŤ ŠKOLENIE >

Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie

PRIDAJTE SA K PROGRAMU MICROSOFT 365 INSIDERS >

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×