Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Tento článok sa vzťahuje na Microsoft Dynamics NAV 2013 pre všetky krajiny a všetky jazykové locales.

Prehľad

Táto Kumulatívna aktualizácia obsahuje všetky rýchle opravy a regulačné funkcie, ktoré boli vydané pre Microsoft Dynamics NAV 2013 vrátane rýchlych opráv a regulačných funkcií, ktoré boli vydané v predchádzajúcich súhrnoch aktualizácií. Táto Kumulatívna aktualizácia nahrádza vydané Súhrny aktualizácií. Vždy by ste mali nainštalovať najnovšiu súhrnnú aktualizáciu. Zoznam súhrnných aktualizácií uvoľnených pre Microsoft Dynamics NAV 2013 nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po vybratí tohto článku:

2842257 Vydané Súhrny aktualizácií pre Microsoft Dynamics NAV 2013Ak chcete zobraziť celý zoznam všetkých rýchlych opráv, ktoré sú vydané v súhrnoch aktualizácií pre Microsoft Dynamics NAV 2013, pozrite si tieto CustomerSource a PartnerSource stránky:

CustomerSource

Prehľad vydaných rýchlych opráv aplikácií pre Microsoft Dynamics NAV 2013

Prehľad vydaní rýchlych opráv platformy pre Microsoft Dynamics NAV 2013

PartnerSource

Prehľad vydaných rýchlych opráv aplikácií pre Microsoft Dynamics NAV 2013

Prehľad vydaní rýchlych opráv platformy pre Microsoft Dynamics NAV 2013Súhrny aktualizácií sú určené novým a existujúcim zákazníkom, ktorí používajú Microsoft Dynamics NAV 2013.Dôležité upozornenie:Pred nainštalovaním rýchlych opráv alebo aktualizácií odporúčame, aby ste kontaktovali partnera Microsoft Dynamics. Je dôležité overiť, či je vaše prostredie kompatibilné s nainštalovanými rýchlymi opravami alebo aktualizáciami. Rýchla oprava alebo aktualizácia môžu spôsobiť problémy s interoperabilitou s prispôsobeniami a produktmi tretích strán, ktoré fungujú s riešením Microsoft Dynamics NAV.

Problémy, ktoré sa riešia v tejto súhrnnej aktualizácii

V tejto súhrnnej aktualizácii sa riešia tieto problémy:

Rýchle opravy platformy

ID

Názov

2888351

Pri filtrovaní údajov obsahujúcich znak podčiarknutia sa vrátia nesprávne údaje

2888351

Knižnica DotNet balíka Microsoft Office – kolekcia tabuliek: vlastnosť sa nenašla v režime runtime

2888351

Hodnota formátu dátumu sa preloží do angličtiny pri exporte údajov pomocou XMLport a vlastnosť Format/vyhodnotiť je nastavená na formát XML/vyhodnotí

2888351

Chyby sa zobrazujú nesprávne pri nastavovaní chyby prerušenia na možnosť nie v ladiaci nástroji

2888351

Klient Windows a Server zlyhanie NAV pri spustení funkcie STOPSESSION

2888351

Zoraďovanie nie je možné zmeniť na strane, ktorá má hodnotu vo vlastnosti RunPageView

2888350

Klient Windows zlyhá pri spustení premennej na strane servera DotNet

2888350

Excelový hárok je prázdny po spustení exportu do Excelu v prípade, že doplnok programu Excel je už otvorený.

2888350

CurrFieldNo sa obnoví pri spustení kódu v spúšťači OnValidate

2888350

Skupina filter sa ignoruje, keď spustíte zostavu so záznamom, ktorý obsahuje filter v skupine filter, a zostava obsahuje kľúč vybratý vo vlastnosti DataItemTableView

2888350

"Dĺžka reťazca je, ale musí byť menšia alebo rovná 10 znakom" chybové hlásenie, keď hodnota hlavného kľúča obsahuje zátvorky () a použije sa funkcia GETPOSITION

2876789

"Hovor na System.RuntimeType.get_Length zlyhal s touto správou: typ jedného alebo viacerých argumentov sa nezhoduje s typom parametra metóda" chybové hlásenie pri spustení premennej DotNet

2876789

Vybraté záznamy sú pri spustení akcie na stránke zoznamu pre dočasnú tabuľku nesprávne vybraté

2876789

Chybové hlásenie "spoločnosť neexistuje" pri spustení inovácie súpravy nástrojov na inováciu – nová stránka verzie v spoločnosti s názvom spoločnosti, ktorý obsahuje dvojité úvodzovky

2876788

Doplnok programu Excel vyzve používateľov na prihlásenie pri každom spustení exportu do Excelu, keď je typ poverenia nastavený na NAVUserPassword alebo meno používateľa na NAVIGAČNom serveri.

2876788

Prúdový tok protokolu RPC (prichádzajúcej tabuľky údajov) je nesprávny. V tejto žiadosti o RPC boli uvedené príliš veľa parametrov. Zobrazí sa chybové hlásenie maximum je 2100, keď spustíte Zaúčtovanie nákladov na G/L s nastavením filtra pre položku číslo.

2876788

FactBoxes sa pri aktualizácii hlavnej stránky neaktualizujú

2876788

Záporné čísla nie sú správne formátované, ak je v systéme Windows vybratá možnosť hebrejčina ako jazyk v miestnych nastaveniach

2876788

Služby NAS nepoužívajú formát dátumu, ktorý je nastavený v miestnych nastaveniach vo Windowse

2876788

Nie je možné dynamicky kontrolovať viditeľnosť narážky na stránke centra rolí

Poznámka: Po použití tejto rýchlej opravy možno budete musieť zostaviť objekty v databáze.

Rýchle opravy aplikácií

ID

Názov

Funkčná oblasť

Zmenené objekty

353039

Zostava výkazu zákazníkov nezobrazuje údaje pre zákazníkov s vyvážením, ak bodka nemá žiadne položky.

Správa peňažných prostriedkov

REP 116

352811

"Platobný disk. Kreditná ACC. musí mať hodnotu v účtovnej skupine zákazníka. Pri odstránení položky zákazníka sa zobrazí chybové hlásenie nula alebo prázdne

Správa peňažných prostriedkov

COD 12

352579

Dvojitá Vecná položka sa zaúčtuje na realizované & kontá nerealizovanej DPH pri stornovaní platby dodávateľovi po jej neuplatnení

Správa peňažných prostriedkov

TAB 179

352516

Základ DPH a čiastka DPH sa v časti špecifikácia DPH v upomienke a v zostavách penále vypočítavajú nesprávne

Správa peňažných prostriedkov

REP 117 REP 118

352973

Pole Filter dátumu sa vymaže na stránke analýza podľa dimenzie, keď je pole Zobraziť ako stĺpec nastavené na hodnotu bodka.

Financie

PAG 554

352595

"Nie je možné zlúčiť dimenzie položiek pre Vecná položka č. 1, pretože pri exportovaní zlúčenia sa zobrazí chybové hlásenie s kolidujúcimi hodnotami dimenzie pre dimenziu konsolidácie

Financie

REP 91

352583

Zostava dlhodobý majetok – očakávaná hodnota vytlačí nesprávne skupinové súčty

Základný majetok

REP 5607

353067

Pri spustení položky vytvoriť vyskladnenie sa zobrazí chybové hlásenie Hlavička zostavy neexistuje. Naskladnenie alebo vyskladnenie na usporiadanie položky a umiestnenia s požadovanou povinnou vyskladnením alebo priehradkou

Inventár

COD 900

353061

Pole vyrovnať položku položky tovaru v riadkoch objednávky zostavy sa ignoruje pri účtovaní objednávky zhromaždenia

Inventár

COD 900

352905

Dostupnosť položky podľa udalosti zobrazuje nesprávna dostupnosť položky, keď má Hromadná predajná objednávka viacero riadkov pre položku

Inventár

TAB 5530 COD 5530

352662

Pole systém doplnenia v zošite požiadaviek je nesprávne nastavené na prenos pre položku, ktorá má v poli systém doplňovania nastavenú hodnotu none na karte tovaru.

Inventár

TAB. 27 TAB 5700 REP 5706 COD 99000855

353171

Koncový dátum trvania úlohy fasttab je nesprávne vyplnený, keď spustíte výpočet VL.

Úloh

COD 1000

352945

Pri vytváraní riadkov denníka projektu sa zobrazí chybové hlásenie rozmer sa nedá nájsť

Úloh

COD 408

353312

Filter dátumu na stránke prognóza výroby nefunguje

Výroby

PAG 9245 PAG 99000919

353228

Pri spustení plánovania z plánovacieho hárka pre položku s skladovou jednotkou (SKU) ako pre položku bez jednotky SKU sa vypočítavajú rôzne výsledky plánovania.

Výroby

COD 99000854

353117

Dimenzie z karty tovaru namiesto dimenzií z výrobnej objednávky sa používajú pri účtovaní denníka výroby

Výroby

TAB 5405 TAB 5406 TAB 5407 COD 5406 COD 5510

352946

Množstvo. Spracovanie (základ) v špecifikácii sledovania pre číslo tovaru <číslo položky >, poradové číslo: <poradové číslo >, číslo šarže: <číslo šarže > je v súčasnosti 1. Pri účtovaní výstupného denníka musí byť chybové hlásenie 2

Výroby

COD 22

353170

"Dĺžka reťazca je <dĺžka reťazca>, ale pri nastavovaní poľa číslo dodávateľa musí byť chybové hlásenie menšia alebo rovná 30 znakom. alebo číslo položky. filtrovanie na stránke zľavy nákupného riadkovania

Nákup

PAG 7014

352838

Zostávajúca čiastka zostane po priradení poplatkov za tovar v nákupnej alebo predajnej faktúre pomocou funkcie navrhnúť priradenia poplatkov za tovar

Purchase/Sales

TAB 37 TAB 39 PAG 5805 PAG 5814 COD 5805 COD 5807

352360

Čiastka DPH sa neaktualizuje vo všeobecnom fasttab nákupnej alebo predajnej objednávky po zmene čiastky DPH na stránke Štatistika nákupnej alebo predajnej objednávky

Purchase/Sales

PAG 402 PAG 403

353306

Predajná faktúra sa nevytlačí, keď zaúčtujete a vytlačíte predajnú objednávku s fakturačnou zľavou z frontu úloh

Predaja

COD 414 COD 415

353168

Jednotková cena sa neskopíruje pri vytváraní predajnej objednávky z objednávky predajnej návratky z funkcie premiestniť záporné čiary

Predaja

COD 6620

353146

Môžete nesprávne dodať faktúru pre zákazníka, ktorý má blokované pole nastavené na odoslanie

Predaja

COD 80

353065

Vyhradené množstvo sa neberie do úvahy v poli dostupnosť v okne Podrobnosti predajných riadkov FactBox

Predaja

TAB 901 REP 705 REP 707 REP 717 COD 5790

352897

Množstvo v množstve a množstve. Ak chcete, aby sa polia v vyskladnení zaokrúhlia nesprávne, keď pridáte sledovanie tovaru s ďalšou jednotkou s opatreniami

Skladové

COD 7312

352837

Chybové hlásenie "množstvo (základ) nesmie byť menšie ako <množstvo> v obsahu priehradky" pri zaregistrovaní vyskladnenia s viacerými jednotkami opatrení

Skladové

COD 7312

352777

Dostupné množstvo Ak chcete vybrať pole v riadkovom hárku vyskladnenia, zobrazuje sa nesprávne množstvo, keď sa prerušená veľkosť vykoná na mernej jednotke odlišnej od základnej mernej jednotky pre ten istý kód priehradky.

Skladové

TAB 7326 COD 7312

352748

Pri spustení funkcie rozdeliť funkciu sa v chybovom hlásení o tom, či sa zobrazí chybové hlásenie o tom, že kód odobratia sa musí líšiť od kódu priehradky v umiestnení <umiestnenia>

Skladové

TAB 5767

352082

Vyberte položku nie je správne rozložiť množstvo s menšou jednotkou opatrení pre položky, ktoré sú sledované veľa s prísnym uplynutím platnosti a manuálny dátum uplynutia platnosti.

Skladové

COD 7312

Rýchle opravy lokálnej aplikácie

AÚ – Austrália a NZ – Nový Zéland

ID

Názov

Funkčná oblasť

Zmenené objekty

353268

Pri uverejňovaní denníka simulácie v austrálskej verzii a v Novom Zélande sa zobrazí chybové hlásenie "nie je k dispozícii žiadne príspevky"

Financie

COD 12

347945

"Transakcia sa nedá dokončiť, pretože spôsobí nekonzistencie v tabuľke Vecná položka" chybové hlásenie pri účtovaní denníka platieb v zahraničnej mene s zrážkovou daňou v austrálskom a Novom Zélande.

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 2 COD 12 COD 366 COD 28040

DE – Nemecko

ID

Názov

Funkčná oblasť

Zmenené objekty

353330

Adjustácia zostavy výmenných kurzov zobrazuje nesprávne adjustácie čiastok v nemeckej verzii

Financie

REP 595

IT – Taliansko

ID

Názov

Funkčná oblasť

Zmenené objekty

353127

Pri spustení zostavy podľa dimenzií v talianskej verzii chýbajú dimenzie vo všeobecných položkách, ktoré boli zaúčtované z zostavy výkazu uzavretých výnosov

Financie

REP 12113 COD 411

352809

Pri uvoľnených výrobných objednávkach, dokončených výrobných objednávkach a dokončených výrobných objednávkach v talianskej verzii chýba akcia subdodávateľských položiek transferu

Výroby

PAG 9326 PAG 9327 PAG 99000867

353321

Pravý okraj je v poli Calc nesprávny. a účtovanie vyrovnania DPH v talianskej verzii

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 20

353030

Pri spustení výpočtu sa v tabuľke Položka DPH v periodickom zúčtovaní vytvorí nesprávne obdobie. & účtovanie vyrovnania DPH a obdobie vyrovnania DPH je nastavené na štvrťrok v nastavení financií v talianskej verzii

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 20

NA-Severná Amerika

ID

Názov

Funkčná oblasť

Zmenené objekty

348520

Pole Percento medzisúčtu vo veku záväzkov a v zostavách pohľadávok starších zákazníkov sa zobrazuje nesprávne percento v severoamerickej verzii

Správa peňažných prostriedkov

REP 10040 REP 10085

353031

Nesprávne celkové náklady sa zaúčtujú do položiek projektu pri účtovaní finančných nákladov do práce s kanadskými daňami z nákupu a výdavkami/veľkými písmenami je nastavená hodnota Áno v časti Podrobnosti o dani v severoamerickej verzii.

Úloh

COD 1004

353029

Filter dátumu plánovania a filter dátumu zaúčtovania v zostave riadkov plánovania úloh nefungujú v severoamerickej verzii

Úloh

REP 1006

353107

Čiastka dane vyhodnotená/kapitalizovaná sa nepridá do položky ocenenia pre poplatok za tovar, keď je poplatok za tovar zaúčtovaný v tej istej faktúre ako tovar, na ktorý je priradený poplatok za tovar v severoamerickej verzii

VAT/Sales Tax/Intrastat

COD 90

NL – Holandsko

ID

Názov

Funkčná oblasť

Zmenené objekty

353090

Pri spustení stránky v holandskej verzii sa zobrazí chybové hlásenie "typ" Microsoft. Dynamics. NAV. BusinessApplication. Page<stránka > "už definuje člena s názvom OnAfterGetCurrRecord" s rovnakými typmi parametrov "

Viacerých

PAG 51 PAG 52 PAG 55 PAG 98 PAG 950 PAG 952 PAG 954 PAG 959 PAG 961 PAG 11309 PAG 11401 PAG 11404 PAG 11410 PAG 11000002

353222

znaky "@" and "&" sú v prípade súborov SEPA v holandskej verzii povolené nesprávne

Správa peňažných prostriedkov

COD 11000010 REP 11000012 REP 11000013

353105

"Dĺžka reťazca je <dĺžka reťazca>, ale pri spustení získania položiek zo stránky telebank – bankového prehľadu v holandskej verzii musí byť chybová správa menšia alebo rovná 30 znakom.

Správa peňažných prostriedkov

REP 11000000

UK – Spojené kráľovstvo

ID

Názov

Funkčná oblasť

Zmenené objekty

352588

Na burze, ktoré neboli fakturované, a odoslaných zásob nie sú fakturované zostavy, sa v Spojenom kráľovstve zobrazuje nesprávna suma nákladov

Inventár

REP 10540 REP 10541

Regulačné funkcie

DE – Nemecko

ID

Názov

Funkčná oblasť

Zmenené objekty

353081

Poznámka o aktualizácii predajného dobropisu – Rechnungskorrekturnr pre Microsoft Dynamics NAV 2013 – Nemecko

Predaja

REP 207 REP 5912

Riešenie

Získanie aktualizačných súborov Microsoft Dynamics NAV

Táto aktualizácia je k dispozícii na manuálne stiahnutie a inštaláciu z centra sťahovania softvéru.

Kumulatívna aktualizácia CU 07 pre Microsoft Dynamics NAV 2013

Balík s rýchlou, ktorý sa má stiahnuť

Táto Kumulatívna aktualizácia obsahuje viacero balíkov s rýchlou. Vyberte a Stiahnite si jeden z nasledujúcich balíkov v závislosti od krajiny verzie databázy Microsoft Dynamics NAV 2013:

Krajinu

Balík s rýchlou

AU-Australia

Stiahnutie balíka AUKB2892427

DE – Nemecko

Stiahnutie balíka DEKB2892427

FR – Francúzsko

Stiahnutie balíka FRKB2892427

IT – Taliansko

Stiahnutie balíka ITKB2892427

NA-Severná Amerika

Stiahnutie balíka NAKB2892427

NL – Holandsko

Stiahnutie balíka NLKB289242892427

NZ – Nový Zéland

Stiahnutie balíka NZKB2892427

UK – Spojené kráľovstvo

Stiahnutie balíka GBKB2892427

Všetky ostatné krajiny

Stiahnutie balíka W1KB2892427

Lokálne rýchle opravy nasledujúcich krajín nie sú zahrnuté v súhrnoch aktualizácií:

  • AT-Austria

  • BE – Belgicko

  • CH – Švajčiarsko

  • ES – Španielsko

  • FI – Fínsko

  • IN-India

  • IS – Island

  • NO – Nórsko

  • SE – Švédsko

Ak chcete vyhľadať lokálne rýchle opravy týchto krajín, navštívte nasledujúce stránky CustomerSource a PartnerSource:

CustomerSource

Prehľad opráv lokálnej aplikácie, ktoré nie sú zahrnuté v súhrnoch aktualizácií pre Microsoft Dynamics NAV 2013

PartnerSource

Prehľad opráv lokálnej aplikácie, ktoré nie sú zahrnuté v súhrnoch aktualizácií pre Microsoft Dynamics NAV 2013

Inštalácia súhrnnej aktualizácie Microsoft Dynamics NAV 2013

Ďalšie informácie o inštalácii súhrnu aktualizácií nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:

2834770 Inštalácia súhrnnej aktualizácie Microsoft Dynamics NAV 2013

Požiadavky

Ak chcete použiť túto rýchlu opravu, musíte mať nainštalovanú Microsoft Dynamics NAV 2013.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie o terminológii aktualizácie softvéru nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:

824684 Popis štandardnej terminológie, ktorá sa používa na popis aktualizácií softvéru od spoločnosti MicrosoftĎalšie informácie o Microsoft Dynamics NAV 2013, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:

Microsoft Dynamics NAV 2013

Stav

Spoločnosť Microsoft potvrdzuje, že ide o problém v produktoch spoločnosti Microsoft, ktoré sú uvedené v tomto článku v časti Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×