Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Informácie v tomto článku vysvetľujú, ako vytvoriť a spustiť dotaz Make Table v Accesse. Dotaz Make Table sa používa vtedy, keď potrebujete skopírovať údaje v tabuľke, archivovať údaje alebo uložiť výsledky dotazu ako tabuľku.

Ak chcete zmeniť alebo aktualizovať časť údajov v existujúcej skupine záznamov, ako napríklad niektoré polia, môžete použiť aktualizačný dotaz. Ďalšie informácie o aktualizačných dotazoch nájdete v článku Vytvorenie a spustenie aktualizačného dotazu.

Ak chcete pridať záznamy (riadky) do existujúcej tabuľky, môžete použiť pripájací dotaz. Ďalšie informácie o pripájacích dotazoch nájdete v článku Pridanie záznamov do tabuľky pomocou pripájacieho dotazu.

Čo vás zaujíma?

Porozumenie dotazom Make Table

Dotaz Make Table načíta údaje z minimálne jednej tabuľky a potom načíta množinu výsledkov do novej tabuľky. Nová tabuľka sa môže nachádzať v otvorenej databáze alebo ju môžete vytvoriť v inej databáze.

Dotazy Make Table sa zvyčajne vytvárajú, keď je potrebné skopírovať alebo archivovať údaje. Predpokladajme napríklad, že máte tabuľku (alebo tabuľky) posledných údajov o predaji a použijete tieto údaje v zostavách. Údaje o predaji nie je možné zmeniť, pretože transakcie sú aspoň jeden deň staré a neustále spúšťanie dotazu na načítanie údajov môže istý čas trvať, najmä ak spustíte zložitý dotaz vo veľkom ukladacom priestore údajov. Načítaním údajov do samostatnej tabuľky a použitím tejto tabuľky ako zdroja údajov môžete znížiť pracovnú záťaž a vytvoriť vhodný archív údajov. Pri ďalšom postupe nezabudnite, že údaje v novej tabuľke sú iba snímkou a nemajú žiadny vzťah ani prepojene so zdrojovými tabuľkami.

Proces vytvárania dotazu Make Table je nasledovný:

 • Povoľte databázu, ak nie je podpísaná alebo ak sa nenachádza v dôveryhodnom umiestnení. Akčné dotazy (pripájacie, aktualizačné a Make Table) inak nie je možné spustiť.

 • V návrhovom zobrazení dotazu vytvorte dotaz Select a potom ho upravujte dovtedy, kým nevráti požadované záznamy. Môžete vybrať údaje z viacerých tabuliek a potom ich denormalizovať. Údaje o zákazníkoch, špeditéroch a dodávateľoch môžete napríklad umiestniť do jednej tabuľky a to, čomu sa nechcete venovať, do databázy výroby so správne normalizovanými tabuľkami. Kritériá v dotaze môžete použiť aj na ďalšie prispôsobenie alebo zúženie množiny výsledkov.

  Ďalšie informácie o normalizácii údajov nájdete v článku Základy navrhovania databázy.

 • Konvertujte dotaz Select na dotaz Make Table, vyberte umiestnenie novej tabuľky a potom spustite dotaz na vytvorenie tabuľky.

Nepleťte si dotaz Make Table s aktualizačným alebo pripájacím dotazom. Aktualizačný dotaz môžete použiť, keď potrebujete pridať alebo zmeniť údaje v jednotlivých poliach. Pomocou pripájacieho dotazu môžete do existujúcej skupiny záznamov v existujúcej tabuľke pridať záznamy (riadky).

Na začiatok stránky

Vytvorenie vytváracieho dotazu

Vytvárací dotaz môžete vytvoriť tak, že najprv vytvoríte výberový dotaz a potom ho skonvertujete na vytvárací dotaz. Dotaz Select môže používať vypočítavané polia a výrazy, ktoré pomáhajú vrátiť požadované údaje. Nasledujúci postup vysvetľuje, ako vytvoriť a skonvertovať takýto dotaz. Ak už existuje dotaz Select vyhovujúci vašim potrebám, môžete prejsť priamo na kroky popisujúce konvertovanie dotazu Select a spustenie dotazu Make Table.

Vytvorenie dotazu Select

Poznámka: Ak už existuje dotazSelect, ktorý vracia požadované údaje, prejdite na nasledujúce kroky.

 1. Na karte Vytvoriť kliknite v skupine Dotazy na položku Návrh dotazu.

 2. Dvakrát kliknite na tabuľky, z ktorých chcete načítať údaje. Každá tabuľka sa zobrazí ako okno v hornej časti návrhára dotazu. Po pridaní tabuliek kliknite na tlačidlo Zavrieť.

 3. V každej tabuľke kliknite dvakrát na polia, ktoré chcete použiť v dotaze. Všetky polia sa zobrazia v prázdnej bunke v riadku Pole v mriežke návrhu. Na tomto obrázku je znázornená mriežka návrhu, do ktorej bolo pridaných niekoľko polí tabuľky.

  Dotaz s troma poľami v mriežke návrhu

 4. Voliteľne môžete pridať ľubovoľné výrazy do riadka Pole.

 5. Voliteľne tiež môžete pridať ľubovoľné kritériá do riadka Kritériá mriežky návrhu.

 6. Kliknutím na položku Spustiť Obrázok tlačidla spustite dotaz a zobrazte výsledky v údajovom hárku.

 7. Voliteľne môžete zmeniť polia, výrazy alebo kritériá a znova spúšťať dotaz, kým sa nevrátia údaje, ktoré chcete umiestniť do novej tabuľky.

Konverzia výberového dotazu

 1. Otvorte alebo prepnite výberový dotaz do návrhového zobrazenia. V Accesse to môžete urobiť viacerými spôsobmi.

  • Ak máte dotaz otvorený v údajovom zobrazení, kliknite pravým tlačidlom myši na kartu dokumentu pre daný dotaz a potom kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

  • Ak je dotaz zavretý, kliknite pravým tlačidlom myši na dotaz na navigačnej table a v kontextovej ponuke kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

 2. Na karte Návrh dotazu kliknite v skupine Typ dotazu na položku Vytvoriť tabuľku.

  Zobrazí sa dialógové okno Vytvorenie tabuľky.

  Dialógové okno Make Table v aplikácii Access vám umožňuje vybrať možnosti dotazu Make Table.

 3. Do poľa Názov tabuľky zadajte názov pre novú tabuľku.

  - alebo -

  Kliknite na rozbaľovaciu šípku a vyberte názov existujúcej tabuľky.

 4. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Umiestnite novú tabuľku do aktuálnej databázy    

   1. Kliknite na položku Aktuálna databáza, ak ešte nie je vybratá, a potom kliknite na tlačidlo OK.

   2. Kliknutím na položku Spustiť Obrázok tlačidlaa následným kliknutím na tlačidlo Áno operáciu potvrďte.

    Poznámka: Ak chcete nahradiť existujúcu tabuľku, Access najprv odstráni túto tabuľku, pričom vás vyzve na potvrdenie odstránenia. Kliknite na tlačidlo Áno a potom ešte raz kliknite na tlačidlo Áno, čím vytvoríte novú tabuľku.

  • Umiestnite novú tabuľku do inej databázy    

   1. Kliknite na možnosť Iná databáza.

   2. Do poľa Názov súboru zadajte umiestnenie a názov súboru cieľovej databázy.

    - alebo -

    Kliknite na tlačidlo Prehľadávať a pomocou dialógového okna Vytvorenie tabuľky navigujte k cieľovej databáze. Potom kliknite na tlačidlo OK.

   3. Kliknite na tlačidlo OK a zavrite prvé dialógové okno Vytvorenie tabuľky.

   4. Kliknutím na položku Spustiť Obrázok tlačidlaa následným kliknutím na tlačidlo Áno operáciu potvrďte.

    Poznámka: Ak chcete nahradiť existujúcu tabuľku, Access najprv odstráni túto tabuľku, pričom vás vyzve na potvrdenie odstránenia. Kliknite na tlačidlo Áno a potom ešte raz kliknite na tlačidlo Áno, čím vytvoríte novú tabuľku.

Na začiatok stránky

Ďalšie informácie o kritériách a výrazoch dotazu

V krokoch v tomto článku sa uvádzajú kritériá dotazu a výrazy. Kritérium dotazu je pravidlo, ktoré identifikuje záznamy, ktoré chcete zahrnúť do dotazu, a kritériá sa používajú vtedy, keď nechcete zobraziť všetky záznamy v danej množine údajov. Kritérium >25 AND <50 napríklad vráti hodnoty väčšie ako 25 a menšie ako 50. Kritérium, ako napríklad Chicago OR Paríž OR Moskva, vráti len záznamy pre tieto mestá.

Ďalšie informácie o používaní kritérií nájdete v článku Príklady kritérií dotazu.

Výraz predstavuje kombináciu matematických alebo logických operátorov, konštánt, funkcií a názvov polí, ovládacích prvkov a vlastností, ktorý sa vyhodnotí ako jedna hodnota. Výraz môžete použiť, keď potrebujete údaje, ktoré sa nenachádzajú priamo v tabuľke. Výraz [JednotkováCena]*[Množstvo] napríklad vynásobí hodnotu v poli JednotkováCena hodnotou v poli Množstvo. Výrazy môžete použiť rôznymi spôsobmi a proces ich vytvárania a používania môže byť pomerne zložitý.

Na začiatok stránky

Ďalšie informácie o vytváraní a používaní výrazov nájdete v článku Vytvorenie výrazu.

Ukončenie režimu vypnutia blokujúceho dotaz

Predvolene platí, že ak otvoríte databázu, ktorá nie je uložená v dôveryhodnom umiestnení, alebo ak ste nevybrali možnosť dôverovať databáze, Access zabráni spusteniu všetkých akčných dotazov − pripájacích, aktualizačných, odstraňovacích alebo Make Table.

Ak sa pokúšate spustiť akčný dotaz a zdá sa, že sa nevykonala žiadna akcia, skontrolujte stavový riadok programu Access, či sa nezobrazuje nasledovné hlásenie:

Akcia alebo udalosť boli blokované režimom vypnutia.

Ak sa zobrazí toto hlásenie, vykonajte nasledovné:

 • Na paneli hlásení (nachádza sa hneď pod pásom s nástrojmi) kliknite na položku Povoliť obsah.Panel hlásení

 • Dotaz znovu spustite.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×