Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Poznámky: 

 • Domáca skupina bola odstránená zo systému Windows 10 (verzia 1803). Ďalšie informácie nájdete v téme Domáca skupina odstránená z Windowsu 10 (verzia 1803).

 • Po nainštalovaní aktualizácie nebudete môcť pomocou domácej skupiny zdieľať súbory a tlačiarne. Môžete to však stále robiť pomocou funkcií, ktoré sú súčasťou Windowsu 10.

Čo je domáca skupina?

Domáca skupina je skupina počítačov v domácej sieti, ktoré môžu zdieľať súbory a tlačiarne. Používanie domácej skupiny uľahčuje zdieľanie. Umožňuje zdieľať obrázky, hudbu, videá, dokumenty a tlačiarne s ostatnými používateľmi v domácej skupine.

Domácu skupinu môžete chrániť heslom, ktoré môžete kedykoľvek zmeniť. Ostatní používatelia nemôžu zmeniť súbory, ktoré zdieľate, kým im neposkytnete príslušné povolenie.

Po vytváraní domácej skupiny alebo pridaní k tejto skupine môžete vybrať knižnice (napríklad Obrázky alebo Dokumenty), ktoré chcete zdieľať. Kedykoľvek môžete zrušiť zdieľanie konkrétnych súborov alebo priečinkov a začať zdieľať ďalšie knižnice.

Domáca skupina je k dispozícii v Windows 7, Windows 8.1, Windows RT 8.1 a Windows 7. V počítači so systémom Windows RT 8.1 sa môžete pripojiť k domácej skupine, nemôžete ju ale vytvoriť ani v nej zdieľať obsah. V programe Windows 7 Starter a Windows 7 Home Basic sa môžete pripojiť k domácej skupine, nemôžete ju však vytvoriť.

Vytvorenie domácej skupiny

 1. Otvorte Domácu skupinu zadaním reťazca domáca skupina do vyhľadávacieho poľa na paneli úloh a následným výberom možnosti Domáca skupina.

 2. Vyberte položky Vytvoriť domácu skupinu > Ďalej.

 3. Vyberte knižnice a zariadenia, ktoré chcete zdieľať v rámci domácej skupiny, a potom vyberte položku Ďalej.

 4. Zobrazí sa heslo – vytlačte si ho alebo si ho zapíšte. Toto heslo budete potrebovať, ak budete chcieť do domácej skupiny pridať ďalšie PC.

 5. Vyberte položku Dokončiť.

Poznámky: 

 • Ak už v sieti existuje určitá domáca skupina, zobrazí sa otázka, či sa namiesto vytvorenia novej domácej skupiny chcete pridať k tejto existujúcej domácej skupine.

 • Ak počítač patrí do domény, môžete sa pripojiť k domácej skupine, ale nemôžete ju vytvoriť. Môžete získať prístup ku knižniciam a zariadeniam v ostatných počítačoch domácej skupiny, ale nemôžete zdieľať vlastné knižnice a zariadenia s domácou skupinou.

 • V počítači so systémom Windows RT 8.1 sa môžete pripojiť k domácej skupine, nemôžete ju ale vytvoriť ani v nej zdieľať obsah.

Po vytvorení domácej skupiny sa k nej môžu pripojiť iné počítače s Windows 7, Windows 8.1, Windows RT 8.1 alebo Windows 7 vo vašej sieti.

Pridanie ďalších počítačov do domácej skupiny

Nasledujúcim krokom po vytvorení domácej skupiny v sieti je pridanie k domácej skupine. Budete potrebovať heslo domácej skupiny, ktoré môžete získať od jej ľubovoľného člena. Do domácej skupiny budú patriť všetky používateľské kontá okrem hosťovského konta. Každý používateľ riadi prístup k svojim vlastným knižniciam.

Ak sa chcete pripojiť k domácej skupine, vykonajte v počítači, ktorý chcete pripojiť k domácej skupine, nasledujúce kroky:

Poznámka: Ak sa nezobrazuje pole na zadanie hesla, pravdepodobne nie je k dispozícii žiadna domáca skupina. Skontrolujte, či bola vytvorená domáca skupina, alebo ju vytvorte sami.

 1. Otvorte Domácu skupinu zadaním reťazca domáca skupina do vyhľadávacieho poľa na paneli úloh a následným výberom možnosti Domáca skupina.

 2. Vyberte položky Zapojiť sa > Ďalej.

 3. Vyberte knižnice a zariadenia, ktoré chcete zdieľať v rámci domácej skupiny, a potom vyberte položku Ďalej.

 4. Do poľa zadajte heslo domácej skupiny a potom vyberte položku Ďalej.

 5. Vyberte položku Dokončiť.

Vyhľadanie súborov domácej skupiny

Počítače, ktoré patria do domácej skupiny, sa zobrazia v Prieskumníkovi.

Získanie prístupu k zdieľaným knižniciam v iných počítačoch domácej skupiny

 1. Otvorte Prieskumníka zadaním reťazca prieskumník do vyhľadávacieho poľa na paneli úloh a následným výberom možnosti Prieskumník.

 2. V časti Domáca skupina vyberte názov používateľského konta osoby, ku ktorej knižniciam chcete získať prístup.

 3. V zozname súborov dvakrát ťuknite alebo kliknite na knižnicu, ku ktorej chcete získať prístup, a potom dvakrát ťuknite alebo kliknite na požadovaný súbor alebo priečinok.

Poznámky: 

 • Počítače, ktoré sú vypnuté, sú v režime dlhodobého spánku alebo sú v režime spánku, nebudú dostupné ako súčasť domácej skupiny.

 • Ak ste súbory alebo priečinky domácej skupiny sprístupnili v režime offline a potom ste sa odpojili od siete, súbory alebo priečinky sa už v okne Knižnice nebudú zobrazovať. Ak ich chcete nájsť, otvorte priečinok Sieť.

Zdieľanie alebo vypnutie zdieľania knižníc a zariadení

Pri vytváraní alebo pripájaní sa k domácej skupine vyberáte knižnice a zariadenia, ktoré chcete zdieľať s ostatnými používateľmi v domácej skupine. Knižnice sa najskôr zdieľajú s prístupom na čítanie, čo znamená, že ostatní používatelia si môžu prezerať alebo počúvať obsah knižnice, ale nemôžu meniť súbory v knižnici. Úroveň prístupu môžete kedykoľvek upraviť a niektoré súbory a priečinky môžete vylúčiť zo zdieľania.

Zdieľané knižnice a zariadenia sa zobrazujú iba používateľom, ktorí patria do danej domácej skupiny. Knižnice, zariadenia alebo jednotlivé súbory a priečinky môžete zdieľať s konkrétnymi používateľmi v domácej skupine alebo s každým.

Poznámka: Nezabúdajte, že prístup ku všetkým zdieľaným knižniciam a zariadeniam budú mať aj deti, ktoré používajú počítače v domácej skupine.

Zdieľanie zariadení a celých knižníc

 1. Otvorte Domácu skupinu zadaním reťazca domáca skupina do vyhľadávacieho poľa na paneli úloh a následným výberom možnosti Domáca skupina.

 2. Vyberte položku Zmena položiek zdieľaných s domácou skupinou.

 3. Vyberte knižnice a zariadenia, ktoré chcete zdieľať v rámci domácej skupiny a potom vyberte položky Ďalej > Dokončiť.

Zdieľanie jednotlivých súborov alebo priečinkov

 1. Otvorte Prieskumníka zadaním reťazca prieskumník do vyhľadávacieho poľa na paneli úloh a potom výberom možnosti Prieskumník.

 2. Vyberte položku a potom vyberte kartu Zdieľať.

 3. V skupine Zdieľať s vyberte možnosť. Podľa toho, či je počítač pripojený k sieti, a podľa druhu tejto siete existujú rôzne možnosti skupiny Zdieľať s.

  • Ak chcete zdieľať položky s konkrétnym používateľom, vyberte jeho konto.

  • Ak ich chcete zdieľať so všetkými členmi domácej skupiny, vyberte niektorú z možností domácej skupiny. (Knižnice, ktoré chcete zdieľať so všetkými členmi domácej skupiny, vyberte otvorením domácej skupiny.)

  • Ak chcete zabrániť zdieľaniu súboru alebo priečinka so všetkými používateľmi, vyberte kartu Zdieľať a potom ťuknite alebo kliknite na položku Ukončiť zdieľanie.

  • Ak chcete zmeniť úroveň prístupu k súboru alebo priečinku, vyberte kartu Zdieľať a vyberte položku Domáca skupina (zobrazenie) alebo Domáca skupina (zobrazenie a úprava).

  • Ak je potrebné zdieľať umiestnenie, napríklad jednotku alebo systémový priečinok, vyberte možnosť Rozšírené zdieľanie.

Zdieľanie tlačiarne

S domácou skupinou možno zdieľať tlačiarne, ktoré sú pripojené káblom USB. Po zdieľaní tlačiarne k nej môžete získať prístup pomocou dialógového okna tlače z ľubovoľného programu, a to rovnakým spôsobom ako k tlačiarni, ktorá je priamo pripojená k vášmu počítaču.

Zdieľanie alebo ukončenie zdieľania tlačiarne s domácou skupinou

 1. Otvorte Domácu skupinu zadaním reťazca domáca skupina do vyhľadávacieho poľa na paneli úloh a následným výberom možnosti Domáca skupina.

 2. Vyberte položku Zmena položiek zdieľaných s domácou skupinou.

 3. Vedľa položky Tlačiarne a zariadenia vyberte položku Zdieľané alebo Nezdieľané (predvolene bude nastavená možnosť Zdieľané).

 4. Vyberte položky Ďalej > Dokončiť.

Tlač na tlačiarni v domácej skupine

Otvorte ponuku Tlačiť aplikácie, z ktorej chcete tlačiť (napr. Microsoft Word), vyberte tlačiareň v domácej skupine a potom vyberte tlačidlo Tlačiť.

Poznámka: Ak chcete použiť tlačiareň, musí byť zapnutý počítač, ku ktorému je tlačiareň pripojená.

Zmena nastavení domácej skupiny v prípade potreby

Po nastavení domácej skupiny môžete kedykoľvek zmeniť niektoré z jej nastavení pomocou týchto krokov:

 1. Otvorte Domácu skupinu zadaním reťazca domáca skupina do vyhľadávacieho poľa na paneli úloh a následným výberom možnosti Domáca skupina.

 2. Vyberte požadované nastavenia.

Nasledujúce nastavenia je možné zmeniť:

Nastavenie

Popis

Zmena položiek zdieľaných s domácou skupinou

Vyberte knižnice, tlačiarne a zariadenia, ktoré chcete zdieľať v rámci domácej skupiny.

Všetkým zariadeniam v tejto sieti, napríklad televízorom a herným konzolám, povoliť prehrávanie môjho zdieľaného obsahu

Toto nastavenie použite, ak chcete zdieľať obsah so všetkými zariadeniami vo vašej sieti. Môžete napríklad zdieľať obrázky s digitálnymi zobrazovačmi obrázkov alebo hudbu so sieťovým prehrávačom mediálnych súborov.

Poznámka: Zdieľaný obsah nie je zabezpečený. Zdieľaný obsah môžu používať všetci používatelia pripojení k danej sieti.

Zobraziť alebo vytlačiť heslo domácej skupiny

Umožňuje zobraziť heslo pre domácu skupinu. Toto heslo poskytnite osobám, ktoré sa chcú pripojiť k vašej domácej skupine.

Zmeniť heslo

Slúži na zmenu hesla domácej skupiny. Všetky ostatné PC v domácej skupine budú musieť zadať nové heslo, ktoré vygenerujete.

Opustenie domácej skupiny

Opustenie domácej skupiny. Domácu skupinu nemožno odstrániť, no ak ju opustia všetci členovia, skupina sa stratí. V prípade potreby potom môžete vytvoriť novú domácu skupinu.

Zmeniť rozšírené nastavenie zdieľania...

Zmeňte zisťovanie siete, zdieľanie súborov a tlačiarní, pripojenie k domácej skupine a rozšírené možnosti zabezpečenia.

Spustiť Poradcu pri riešení problémov s domácou skupinou

Slúži na riešenie problémov s domácou skupinou.

Čo je domáca skupina?

Domáca skupina je skupina počítačov v domácej sieti, ktoré môžu zdieľať súbory a tlačiarne. Používanie domácej skupiny uľahčuje zdieľanie. Umožňuje zdieľať obrázky, hudbu, videá, dokumenty a tlačiarne s ostatnými používateľmi v domácej skupine.

Domácu skupinu môžete chrániť heslom, ktoré môžete kedykoľvek zmeniť. Ostatní používatelia nemôžu zmeniť súbory, ktoré zdieľate, kým im neposkytnete príslušné povolenie.

Po vytváraní domácej skupiny alebo pridaní k tejto skupine môžete vybrať knižnice (napríklad Obrázky alebo Dokumenty), ktoré chcete zdieľať. Kedykoľvek môžete zrušiť zdieľanie konkrétnych súborov alebo priečinkov a začať zdieľať ďalšie knižnice.

Domáca skupina je k dispozícii vo Windowse 10, Windowse 8.1, Windowse RT 8.1 a Windowse 7. V počítači so systémom Windows RT 8.1 sa môžete pripojiť k domácej skupine, nemôžete ju ale vytvoriť ani v nej zdieľať obsah. Vo Windowse 7 Starter a Windowse 7 Home Basic sa môžete k domácej skupine pripojiť, ale nemôžete ju vytvoriť.

Vytvorenie domácej skupiny

Pri inštalácii počítača s Windowsom 8.1 alebo Windows RT 8.1 sa domáca skupina vytvára automaticky. Ak už domáca skupina vo vaše domácej sieti existuje, môžete sa k nej pripojiť.

Vytvorenie domácej skupiny

 1. Ak chcete otvoriť okno Domáca skupina, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie (ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor nahor a kliknite na položku Nastavenie), ťuknite alebo kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC, ťuknite alebo kliknite na položku Sieť a potom ťuknite alebo kliknite na položku Domáca skupina.

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Vytvoriť.

 3. Vyberte knižnice a zariadenia, ktoré chcete zdieľať v rámci domácej skupiny.

Poznámky: 

 • Ak už v sieti existuje určitá domáca skupina, zobrazí sa otázka, či sa namiesto vytvorenia novej domácej skupiny chcete pridať k tejto existujúcej domácej skupine.

 • Ak počítač patrí do domény, môžete sa pripojiť k domácej skupine, ale nemôžete ju vytvoriť. Môžete získať prístup ku knižniciam a zariadeniam v ostatných počítačoch domácej skupiny, ale nemôžete zdieľať vlastné knižnice a zariadenia s domácou skupinou.

 • V počítači so systémom Windows RT 8.1 sa môžete pripojiť k domácej skupine, nemôžete ju ale vytvoriť ani v nej zdieľať obsah.

 • Domáca skupina môže fungovať, len ak je zapnutá funkcia Vyhľadanie zariadení a obsahu.

Keď vytvoríte domácu skupinu, môžu sa k nej pripojiť ostatné počítače v sieti s Windowsom 10, Windowsom 8.1, Windowsom RT 8.1 alebo Windowsom 7.

Pridanie ďalších počítačov do domácej skupiny

Nasledujúcim krokom po vytvorení domácej skupiny v sieti je pridanie k domácej skupine. Budete potrebovať heslo domácej skupiny, ktoré môžete získať od jej ľubovoľného člena. Do domácej skupiny budú patriť všetky používateľské kontá okrem hosťovského konta. Každý používateľ riadi prístup k svojim vlastným knižniciam.

Ak sa chcete pripojiť k domácej skupine, vykonajte v počítači, ktorý chcete pripojiť k domácej skupine, nasledujúce kroky:

 1. Ak chcete otvoriť okno Domáca skupina, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie (ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor nahor a kliknite na položku Nastavenie), ťuknite alebo kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC, ťuknite alebo kliknite na položku Sieť a potom ťuknite alebo kliknite na položku Domáca skupina.

 2. Zadajte heslo domácej skupiny a ťuknite alebo kliknite na položku Pripojiť sa.

  Poznámka: Ak sa nezobrazuje pole na zadanie hesla, pravdepodobne nie je k dispozícii žiadna domáca skupina. Skontrolujte, či bola vytvorená domáca skupina, alebo ju vytvorte sami.

 3. Vyberte knižnice a zariadenia, ktoré chcete zdieľať v rámci domácej skupiny.

 4. Ak chcete povoliť prehrávanie vášho zdieľaného obsahu v zariadeniach v sieti, ako sú napríklad televízory a herné konzoly, ťuknite alebo kliknite na ovládací prvok pod položkou Mediálne zariadenia.

Vyhľadanie súborov domácej skupiny

Počítače, ktoré patria do domácej skupiny, sa zobrazia v Prieskumníkovi.

Získanie prístupu k zdieľaným knižniciam v iných počítačoch domácej skupiny

 1. Ak chcete otvoriť okno Prieskumník, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (alebo ak používate myš, prejdite ukazovateľom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie Prieskumník a potom ťuknite alebo kliknite na položku Prieskumník.

 2. V časti Domáca skupina ťuknite alebo kliknite na názov používateľského konta osoby, ku ktorej knižniciam chcete získať prístup.

 3. V zozname súborov dvakrát ťuknite alebo kliknite na knižnicu, ku ktorej chcete získať prístup, a potom dvakrát ťuknite alebo kliknite na požadovaný súbor alebo priečinok.

Poznámky: 

 • Počítače, ktoré sú vypnuté, sú v režime dlhodobého spánku alebo sú v režime spánku, sa nezobrazia ako súčasť domácej skupiny.

 • Ak ste súbory alebo priečinky domácej skupiny sprístupnili v režime offline a potom ste sa odpojili od siete, súbory alebo priečinky sa už v okne Knižnice nebudú zobrazovať. Ak ich chcete nájsť, otvorte priečinok Sieť.

Zdieľanie alebo vypnutie zdieľania knižníc a zariadení

Pri vytváraní alebo pripájaní sa k domácej skupine vyberáte knižnice a zariadenia, ktoré chcete zdieľať s ostatnými používateľmi v domácej skupine. Knižnice sa najskôr zdieľajú s prístupom na čítanie, čo znamená, že ostatní používatelia si môžu prezerať alebo počúvať obsah knižnice, ale nemôžu meniť súbory v knižnici. Úroveň prístupu môžete kedykoľvek upraviť a niektoré súbory a priečinky môžete vylúčiť zo zdieľania.

Zdieľané knižnice a zariadenia sa zobrazujú iba používateľom, ktorí patria do danej domácej skupiny. Knižnice, zariadenia alebo jednotlivé súbory a priečinky môžete zdieľať s konkrétnymi používateľmi v domácej skupine alebo s každým.

Poznámka: Nezabúdajte, že prístup ku všetkým zdieľaným knižniciam a zariadeniam budú mať aj deti, ktoré používajú počítače v domácej skupine.

Zdieľanie zariadení a celých knižníc

 1. Ak chcete otvoriť okno Domáca skupina, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie (ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor nahor a kliknite na položku Nastavenie), ťuknite alebo kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC, ťuknite alebo kliknite na položku Sieť a potom ťuknite alebo kliknite na položku Domáca skupina.

 2. Vyberte knižnice a zariadenia, ktoré chcete zdieľať v rámci domácej skupiny.

Zdieľanie jednotlivých súborov alebo priečinkov

 1. Ak chcete otvoriť okno Prieskumník, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (alebo ak používate myš, prejdite ukazovateľom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie Prieskumník a potom ťuknite alebo kliknite na položku Prieskumník.

 2. Vyberte položku a potom ťuknite alebo kliknite na kartu Zdieľať.

 3. V skupine Zdieľať s vyberte možnosť. Podľa toho, či je počítač pripojený k sieti, a podľa druhu tejto siete existujú rôzne možnosti skupiny Zdieľať s.

  • Ak chcete zdieľať položky s konkrétnym používateľom, vyberte jeho konto.

  • Ak ich chcete zdieľať so všetkými členmi domácej skupiny, vyberte niektorú z možností domácej skupiny. Ak chcete vybrať knižnice, ktoré sa majú zdieľať so všetkými členmi domácej skupiny, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom na položku Ďalšie nastavenia počítača. (Ak používate myš, prejdite kurzorom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ho nadol, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC.) Potom ťuknite alebo kliknite na položku Domáca skupina.

  • Ak chcete zabrániť zdieľaniu súboru alebo priečinka so všetkými používateľmi, ťuknite alebo kliknite na kartu Zdieľať a potom ťuknite alebo kliknite na položku Ukončiť zdieľanie.

  • Ak chcete zmeniť úroveň prístupu k súboru alebo priečinku, ťuknite alebo kliknite na kartu Zdieľať a vyberte položku Domáca skupina (zobrazenie) alebo Domáca skupina (zobrazenie a úprava).

  • Ak je potrebné zdieľať umiestnenie, napríklad jednotku alebo systémový priečinok, použite možnosť Rozšírené zdieľanie.

Zdieľanie tlačiarne

S domácou skupinou možno zdieľať tlačiarne, ktoré sú pripojené káblom USB. Po zdieľaní tlačiarne k nej môžete získať prístup pomocou dialógového okna tlače z ľubovoľného programu, a to rovnakým spôsobom ako k tlačiarni, ktorá je priamo pripojená k vášmu počítaču.

Zdieľanie tlačiarne s domácou skupinou

 1. Ak chcete otvoriť okno Domáca skupina, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie (ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor nahor a kliknite na položku Nastavenie), ťuknite alebo kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC, ťuknite alebo kliknite na položku Sieť a potom ťuknite alebo kliknite na položku Domáca skupina.

 2. Ťuknite alebo kliknite na ovládací prvok zdieľania v časti Tlačiarne a zariadenia.

Tlač na tlačiarni v domácej skupine

Otvorte ponuku Tlačiť aplikácie, z ktorej chcete tlačiť, vyberte tlačiareň v domácej skupine a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Tlačiť.

Poznámka: Ak chcete použiť tlačiareň, musí byť zapnutý počítač, ku ktorému je tlačiareň pripojená.

Zmena nastavení domácej skupiny v prípade potreby

Po nastavení domácej skupiny môžete kedykoľvek zmeniť niektoré z jej nastavení pomocou týchto krokov:

 1. Ak chcete otvoriť okno Domáca skupina, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie (ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor nahor a kliknite na položku Nastavenie), ťuknite alebo kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC, ťuknite alebo kliknite na položku Sieť a potom ťuknite alebo kliknite na položku Domáca skupina.

 2. Vyberte požadované nastavenia.

Nasledujúce nastavenia je možné zmeniť:

Nastavenie

Popis

Zdieľanie knižníc a zariadení

Vyberte knižnice, tlačiarne a zariadenia, ktoré chcete zdieľať v rámci domácej skupiny.

Zdieľanie médií

Toto nastavenie použite, ak chcete zdieľať médiá so všetkými zariadeniami v sieti. Môžete napríklad zdieľať obrázky s digitálnymi zobrazovačmi obrázkov alebo hudbu so sieťovým prehrávačom mediálnych súborov.

Poznámka: Zdieľané médiá nie sú zabezpečené. Zdieľané médiá môžu používať všetci používatelia pripojení k danej sieti.

Zobraziť heslo domácej skupiny

Umožňuje zobraziť heslo pre domácu skupinu. Toto heslo poskytnite osobám, ktoré sa chcú pripojiť k vašej domácej skupine.

Opustenie domácej skupiny

Opustenie domácej skupiny. Domácu skupinu nemožno odstrániť, no ak ju opustia všetci členovia, skupina sa stratí. V prípade potreby potom môžete vytvoriť novú domácu skupinu.

Zmena hesla domácej skupiny

Ak chcete zmeniť heslo domácej skupiny, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Potiahnite prstom od pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nahor a potom kliknite na položku Hľadať.)

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text domáca skupina a potom kliknite na položku Nastavenie.

 3. V zozname výsledkov ťuknite alebo kliknite na položku Zmeniť heslo domácej skupiny.

 4. Ťuknite alebo kliknite na položku Zmeniť heslo a postupujte podľa pokynov. Môže sa od vás vyžadovať zadanie hesla správcu alebo potvrdenie vášho výberu.

Čo je domáca skupina?

Domáca skupina je skupina počítačov v domácej sieti, ktoré môžu zdieľať súbory a tlačiarne. Používanie domácej skupiny uľahčuje zdieľanie. Umožňuje zdieľať obrázky, hudbu, videá, dokumenty a tlačiarne s ostatnými používateľmi v domácej skupine.

Domácu skupinu môžete chrániť heslom, ktoré môžete kedykoľvek zmeniť. Ostatní používatelia nemôžu zmeniť súbory, ktoré zdieľate, kým im neposkytnete príslušné povolenie.

Po vytváraní domácej skupiny alebo pridaní k tejto skupine môžete vybrať knižnice (napríklad Obrázky alebo Dokumenty), ktoré chcete zdieľať. Kedykoľvek môžete zrušiť zdieľanie konkrétnych súborov alebo priečinkov a začať zdieľať ďalšie knižnice.

Domáca skupina je k dispozícii vo Windowse 10, Windowse 8.1, Windowse RT 8.1 a Windowse 7. V počítači so systémom Windows RT 8.1 sa môžete pripojiť k domácej skupine, nemôžete ju ale vytvoriť ani v nej zdieľať obsah. Vo Windowse 7 Starter a Windowse 7 Home Basic sa môžete k domácej skupine pripojiť, ale nemôžete ju vytvoriť.

Vytvorenie domácej skupiny

Pri inštalácii počítača so systémom Windows 7 sa domáca skupina vytvára automaticky. Ak už domáca skupina vo vaše domácej sieti existuje, môžete sa k nej pripojiť.

 1. Otvorte domácu skupinu kliknutím na tlačidlo Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, zadaním výrazu domáca skupina do vyhľadávacieho poľa a následným kliknutím na položku Domáca skupina.

 2. Na stránke Zdieľať s ostatnými domácimi počítačmi so systémom Windows 7 kliknite na položku Vytvoriť domácu skupinu a postupujte podľa pokynov.

Poznámky: 

 • Ak už v sieti existuje určitá domáca skupina, zobrazí sa otázka, či sa namiesto vytvorenia novej domácej skupiny chcete pridať k tejto existujúcej domácej skupine.

 • Ak počítač patrí do domény, môžete sa pripojiť k domácej skupine, ale nemôžete ju vytvoriť. Môžete získať prístup k súborom a prostriedkom v ostatných počítačoch domácej skupiny, ale nemôžete zdieľať vlastné súbory a prostriedky s domácou skupinou.

Keď vytvoríte domácu skupinu, môžu sa k nej pripojiť ostatné počítače v sieti so systémom Windows 7.

Pridanie ďalších počítačov do domácej skupiny

Nasledujúcim krokom po vytvorení domácej skupiny v sieti je pridanie k domácej skupine. Budete potrebovať heslo domácej skupiny, ktoré môžete získať od osoby, ktorá vytvorila domácu skupinu.

Ak sa chcete pripojiť k domácej skupine, vykonajte v počítači, ktorý chcete pripojiť k domácej skupine, nasledujúce kroky:

 1. Otvorte domácu skupinu kliknutím na tlačidlo Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, zadaním výrazu domáca skupina do vyhľadávacieho poľa a následným kliknutím na položku Domáca skupina.

 2. Kliknite na tlačidlo Pripojiť sa a potom postupujte podľa krokov na obrazovke.

Poznámka: Ak sa tlačidlo Pripojiť sa nezobrazuje, pravdepodobne nie je k dispozícii žiadna domáca skupina. Skontrolujte, či bola vytvorená domáca skupina, alebo ju vytvorte sami.

Prístup k súborom domácej skupiny

Počítače, ktoré patria do domácej skupiny, sa zobrazujú v programe Windows Prieskumník.

Získanie prístupu k súborom alebo priečinkom v iných počítačoch domácej skupiny

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na svoje používateľské meno.

 2. Na navigačnej table (ľavá tabla) kliknite v časti Domáca skupina na názov konta používateľa, k súborom ktorého chcete získať prístup.

 3. V zozname súborov dvakrát kliknite na knižnicu, ku ktorej chcete získať prístup, a potom dvakrát kliknite na požadovaný súbor alebo priečinok.

Poznámky: 

 • Počítače, ktoré sú vypnuté, sú v režime spánku alebo sú v režime dlhodobého spánku, sa na navigačnej table nezobrazia.

 • Ak ste súbory alebo priečinky domácej skupiny sprístupnili v režime offline a potom ste sa odpojili od siete, súbory alebo priečinky sa už v okne Knižnice nebudú zobrazovať. Ak ich chcete nájsť, otvorte priečinok Sieť.

Kontrola, ktoré súbory alebo priečinky sú zdieľané s domácou skupinou

Pri vytváraní domácej skupiny alebo pri pridávaní k tejto skupine ste vybrali knižnice, ktoré chcete zdieľať s ostatnými používateľmi v domácej sieti. Knižnice sa najprv zdieľajú s prístupom na čítanie, čo znamená, že môžete prezerať alebo počúvať obsah tejto knižnice, ale nemôžete vykonávať zmeny v jej súboroch. Úroveň prístupu môžete neskôr upraviť a niektoré súbory a priečinky môžete vylúčiť zo zdieľania.

Zabránenie zdieľaniu knižnice

 1. Otvorte domácu skupinu kliknutím na tlačidlo Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, zadaním výrazu domáca skupina do vyhľadávacieho poľa a následným kliknutím na položku Domáca skupina.

 2. Zrušte začiarknutie políčok pre knižnice, ktoré nechcete zdieľať, a potom kliknite na tlačidlo Uložiť zmeny.

Zabránenie zdieľaniu konkrétnych súborov alebo priečinkov

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na svoje používateľské meno.

 2. Vyhľadajte súbor alebo priečinok, ktorý chcete vylúčiť zo zdieľania, a vyberte ho.

 3. Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete zabrániť zdieľaniu súboru alebo priečinka so všetkými používateľmi, na paneli s nástrojmi kliknite na položku Zdieľať s a potom kliknite na položku Nikto.

  • Ak chcete súbor alebo priečinok zdieľať iba s niektorými používateľmi, kliknite na paneli s nástrojmi na položku Zdieľať s, potom kliknite na položku Konkrétne osoby, vyberte osoby, s ktorými chcete zdieľať, a kliknite na položku Pridať. Po skončení kliknite na tlačidlo Zdieľať.

  • Ak chcete zmeniť úroveň prístupu k súboru alebo priečinku, na paneli s nástrojmi kliknite na položku Zdieľať s a potom vyberte položku Domáca skupina (čítanie) alebo Domáca skupina (čítanie/zápis).

Zdieľať tlačiarne

S domácou skupinou možno zdieľať tlačiarne, ktoré sú pripojené káblom USB. Po zdieľaní tlačiarne k nej môžete získať prístup pomocou dialógového okna tlače z ľubovoľného programu, a to rovnakým spôsobom ako k tlačiarni, ktorá je priamo pripojená k vášmu počítaču.

Zdieľanie tlačiarne s domácou skupinou

 1. Otvorte domácu skupinu kliknutím na tlačidlo Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, zadaním výrazu domáca skupina do vyhľadávacieho poľa a následným kliknutím na položku Domáca skupina.

 2. Kliknite na tlačidlo Nainštalovať tlačiareň.

 3. Začiarknite políčko Tlačiarne a kliknite na tlačidlo Uložiť zmeny.

Automatické pripojenie k tlačiarni domácej skupiny

Kliknite na zobrazené hlásenie Systém Windows našiel tlačiareň domácej skupiny.

Manuálne pripojenie k tlačiarni domácej skupiny

 1. V počítači, ku ktorému je tlačiareň fyzicky pripojená, kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Ovládací panel, do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz domáca skupina a potom kliknite na položku Domáca skupina.

 2. Uistite sa, že políčko Tlačiarne je začiarknuté.

 3. Prejdite k počítaču, z ktorého chcete tlačiť.

 4. Otvorte domácu skupinu kliknutím na tlačidlo Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, zadaním výrazu domáca skupina do vyhľadávacieho poľa a následným kliknutím na položku Domáca skupina.

 5. Kliknite na tlačidlo Nainštalovať tlačiareň.

 6. Ak ešte nie je nainštalovaný ovládač pre danú tlačiareň, kliknite v zobrazenom dialógovom okne na položku Inštalovať ovládač.

Poznámka: Ak chcete použiť tlačiareň, musí byť zapnutý počítač, ku ktorému je tlačiareň pripojená.

Zmena nastavení domácej skupiny v prípade potreby

Po nastavení domácej skupiny môžete kedykoľvek zmeniť niektoré z jej nastavení pomocou týchto krokov:

 1. Otvorte domácu skupinu kliknutím na tlačidlo Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, zadaním výrazu domáca skupina do vyhľadávacieho poľa a následným kliknutím na položku Domáca skupina.

 2. Vyberte požadované nastavenia a potom kliknite na položku Uložiť zmeny.

Toto sú nastavenia na stránke Nastavenie domácej skupiny:

Nastavenie

Popis

Zdieľanie knižníc a tlačiarní

Vyberte knižnice a tlačiarne, ktoré chcete kompletne zdieľať v rámci domácej skupiny.

Zdieľanie médií so zariadeniami

Toto nastavenie použite, ak chcete zdieľať médiá so všetkými zariadeniami v sieti. Môžete napríklad zdieľať obrázky s digitálnymi zobrazovačmi obrázkov alebo hudbu so sieťovým prehrávačom mediálnych súborov.

Poznámka: Zdieľané médiá nie sú zabezpečené. Zdieľané médiá môžu používať všetci používatelia pripojení k danej sieti.

Zobraziť alebo vytlačiť heslo domácej skupiny

Umožňuje zobraziť alebo vytlačiť heslo pre domácu skupinu.

Zmeniť heslo

Umožňuje zmeniť heslo pre domácu skupinu.

Opustenie domácej skupiny

Opustenie domácej skupiny.

Zmeniť rozšírené nastavenie zdieľania...

Zmeňte nastavenia pre zisťovanie siete, zdieľanie súborov, zdieľanie verejných priečinkov, zdieľanie chránené heslom, pripojenia k domácej skupine a pripojenia zdieľania súborov.

Spustiť Poradcu pri riešení problémov s domácou skupinou

Slúži na riešenie problémov s domácou skupinou.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Vyhľadajte riešenia bežných problémov alebo získajte pomoc od agenta podpory.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×