Pokiaľ nie je uvedené inak, pojmy s veľkým začiatočným písmenom sú definované v zmluve o poskytovaní služieb spoločnosti Microsoft (ďalej len „MSA”) alebo v podmienkach predaja od spoločnosti Microsoft (spolu s MSA, ďalej len „podmienky”). Tieto pravidlá zahŕňajú pravidlá z prvej časti tohto dokumentu, ktoré sa týkajú viacerých typov digitálneho tovaru (ďalej len „všeobecné pravidlá”), a pravidlá v nasledujúcej tabuľke, ktoré sú špecifické pre príslušný digitálny tovar (alebo príslušnú službu, ktorá poskytuje digitálny tovar) (ďalej len „dodatočné pravidlá týkajúce sa konkrétnej služby”). Ak nie je v dodatočných pravidlách týkajúcich sa služieb vyslovene uvedené inak, platia pre digitálny tovar všeobecné pravidlá. Pravidlá môžeme kedykoľvek zmeniť.

Všeobecné pravidlá

Všetok digitálny tovar sa licencuje, nepredáva sa. Vaše právo na prístup alebo použitie akéhokoľvek digitálneho tovaru je podmienené dodržaním:

 • a) všetkých licenčných podmienok, obmedzení licencie, kódexov správania a platobných podmienok v podmienkach,

 • b) platby v plnej výške za príslušný digitálny tovar,

 • c) týchto pravidiel a

 • d) všetkých dodatočných podmienok poskytnutých pri získaní licencie.

Digitálny tovar možno použiť iba podľa výslovného povolenia v podmienkach alebo týchto pravidlách. Všetky ostatné použitia sú zakázané (pokiaľ ste vopred nekontaktovali vlastníka autorských práv a nezískali písomný súhlas). Podmienky a tieto pravidlá platia aj v prípade, že cena alebo platba za digitálny tovar je nulová. Ak sú tieto pravidlá v rozpore s podmienkami (alebo akýmikoľvek inými podmienkami), tieto pravidlá určujú, čo môžete s digitálnym tovarom robiť. Existuje jedna výnimka – ak webová stránka alebo iná stránka v Obchode, alebo príslušná služba konkrétnej položky digitálneho tovaru určuje iný počet zariadení alebo inak určuje konkrétne práva alebo obmedzenia, ktoré sa líšia od týchto pravidiel, daná webová stránka alebo iná stránka je v prípade výslovne konfliktných tvrdení relevantnejšia, ale len pre danú položku digitálneho tovaru.

Digitálny tovar je licencovaný výlučne na vaše osobné a nekomerčné použitie (čo vylučuje použitie na reklamné účely) na úrovni bežnej pre takéto použitie. Spoločnosť Microsoft môže kedykoľvek zastaviť distribúciu digitálneho tovaru alebo pridať alebo obmedziť možnosti digitálneho tovaru. Môžete stratiť prístup k digitálnemu tovaru alebo možnosti digitálneho tovaru, alebo sa môže zmeniť charakter prístupu (napríklad stratiť prípadný rodinný prístup), ak:

 • a) porušíte podmienky alebo tieto pravidlá,

 • b) digitálny tovar použijete alebo sa pokúsite použiť spôsobom, ktorý nie je v súlade s podmienkami, týmito pravidlami alebo obmedzenou licenciou, ktorá vám bola udelená,

 • c) obídete alebo sa pokúsite obísť akékoľvek technické opatrenia určené na obmedzenie prístupu alebo vynútenie obmedzení licencií,

 • d) nezaplatíte poplatok za opakované predplatné,

 • e) nezachováte aktuálny spôsob úhrady pre svoje konto,

 • f) zmeníte svoju krajinu alebo oblasť,

 • g) nezachováte aktuálnu e-mailovú adresu priradenú k vášmu kontu,

 • h) nebudete sa prihlasovať do danej služby dostatočne často, aby ste obnovili elektronické licencie na digitálny tovar, ako je popísané nižšie v ďalších pravidlách špecifických pre službu,

 • i) zrušíme alebo ukončíme príslušnú službu alebo prestaneme podporovať príslušné zariadenie, alebo

 • j) stratíme práva na to, aby sme mohli naďalej distribuovať digitálny tovar alebo ho distribuovať rovnakým spôsobom. Ak nižšie nie je povolené inak, nesmiete prenášať ani ďalej predávať žiadne licencie na akýkoľvek digitálny tovar. Ak predáte akékoľvek zariadenie obsahujúce digitálny tovar, kupujúci nenadobudne žiadne právo na používanie digitálneho tovaru. Na overenie vášho dodržiavania týchto pravidiel môžeme využiť technológie.

Niektoré služby si vyžadujú registráciu zariadenia, s ktorým pristupujete k digitálnemu tovaru, a na zachovanie prístupu aj pokračovanie v pristupovaní k službe z daného zariadenia. Registrované zariadenia môžu zahŕňať osobné počítače (PC), notebooky, tablety, konzoly Xbox a niektoré prenosné alebo mobilné zariadenia v rozsahu zariadení kompatibilných s daným digitálnym tovarom. Pojmy „konzoly Xbox“ alebo „konzola“ označujú konzoly Xbox 360, Xbox One, Xbox One S, Xbox One X a/alebo Xbox Series (herný a zábavný systém spoločnosti Microsoft ďalšej generácie) a ktorýkoľvek z ich nasledovníkov a variantov (vrátane, podľa vhodnosti, cloudových variantov používaných na streamovanie hier). Pojmy „Xbox Live“ alebo “online služba Xbox“ označujú príslušnú proprietárnu online službu konzol a služieb Xbox („Xbox Live“). Licencie na určitý digitálny tovar môžu byť obnovené, ak sa prihlásite späť do služby a v tom čase nepresiahnete obmedzenia zariadenia. Na obnovenie licencií na digitálny tovar sa možno budete musieť pripiť k počítaču alebo konzole Xbox. Takáto strata môže byť dočasná alebo trvalá, stanovuje to spoločnosť Microsoft. Ak zaregistrujete príliš veľa zariadení, spoločnosť Microsoft môže automaticky zrušiť registráciu zariadenia a vytvoriť priestor na nové zariadenie. Spoločnosť Microsoft môže obmedziť, ako často môžete manuálne zaregistrovať a zrušiť registráciu daného zariadenia, aby sa vyhla pokusom o presiahnutie obmedzenia zariadení. Vzhľadom na uvedené skutočnosti môžete svoje registrované zariadenia spravovať na stránke nastavení svojho konta Microsoft alebo konkrétnej služby. Nie všetky zariadenia majú rovnaké vlastnosti a nie všetok digitálny tovar alebo služby (alebo konkrétne funkcie oboch) môžu byť v danom zariadení k dispozícii. Jednotlivá služba môže obsahovať zoznam kompatibilných zariadení, ale keďže zariadenia spotrebnej elektroniky sa neustále vyvíjajú, je výhradne vašou zodpovednosťou pred zakúpením skontrolovať, či je dané zariadenie kompatibilné s digitálnym tovarom, ktorý si chcete kúpiť. Ak služba zahŕňa možnosť streamovať digitálny tovar, musíte sa do služby prihlásiť z registrovaného zariadenia, z ktorého chcete streamovať obsah. Vašu možnosť sťahovať a streamovať obmedzuje okrem podmienok aj potrebný prístup na internet s dostatočnou šírkou pásma, ktorý musíte získať na svoje vlastné náklady. Niektorý digitálny tovar môže mať licenciu iba na území, ktoré je priradené k vášmu kontu Microsoft. Mimo tohto územia nemôžete daný digitálny tovar sťahovať ani streamovať (podľa príslušnej možnosti).

Niektorý digitálny tovar je možné stiahnuť alebo streamovať podľa príslušných možností iba v zariadeniach, ktoré sú priradené k vášmu kontu Microsoft a zároveň podliehajú obmedzeniam, ktoré sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Okrem všeobecných pravidiel uvedených vyššie platia aj všetky pravidlá v tejto tabuľke.

Dodatočné pravidlá a popisy týkajúce sa služieb

Služby

Maximálny počet zariadení a používateľov

(pokiaľ stránka Obchodu alebo iná webová stránka nákupu, prenájmu alebo predplatného digitálneho tovaru nešpecifikuje iný počet)

Prenos alebo kopírovanie 

Dodatočné obmedzenia a podmienky

Médiá (knihy, hudba, videá)

 Knihy

Možnosť stiahnuť až do 6 registrovaných zariadení so systémom Windows 10

Dostupnosť niektorých funkcií služby (napríklad kopírovanie a prilepenie alebo tlač úryvkov, ako aj dĺžka úryvkov) sa môže na základe nastavení vydavateľa v závislosti od knihy líšiť. Dostupné funkcie sú uvedené v Obchode. V niektorých prípadoch nie je možné opätovne stiahnuť knihu, ktorú ste si predtým zakúpili. Podľa svojich možností môžeme za daných podmienok ponúknuť náhradu alebo aktualizáciu. Nemáte povolené napáliť časť alebo celú knihu na disk.

Zariadenia sa nesmú odregistrovať a znova zaregistrovať častejšie než dvakrát (dvakrát na zariadenie alebo raz na dvoch zariadeniach) za 30 dní.

Hudba vo formáte MP3

Rozumný počet zariadení

Nevzťahuje sa

Microsoft Filmy a TV programy (videoslužba)

Aj v prípade, že si zakúpite videá vo vysokom alebo ultra vysokom rozlíšení, zobrazené rozlíšenie videa sa môže líšiť v závislosti od obsahu, hardvéru a šírky pásma internetu.

Video so zachovanými právami
(„pravidlá nákupu“)

Možnosť stiahnuť až do 10 kompatibilných zaregistrovaných zariadení (pre obsah od spoločností AMC Network a Studio Canal si môžete stiahnuť iba do 5 počítačov a 2 kompatibilných konzol Xbox). Ak chcete streamovať video so zachovanými právami, musíte sa prihlásiť do videoslužby a streamovať len do kompatibilných registrovaných zariadení. Streamovať môžete video so zachovanými právami len do jedného takéhoto zariadenia naraz, aj keď súčasne môžete streamovať až tri rôzne videá so zachovanými právami. Stiahnuté video so zachovanými právami sa môže sledovať v kompatibilných registrovaných zariadeniach bez prihlásenia do služby, s výnimkou prípadov, keď sa takéto video so zachovanými právami stiahne do konzoly Xbox s podporou sťahovania.  Ak nie ste prihlásení do služby, video so zachovanými právami stiahnuté do zariadenia sa nachádza na karte Osobné video v službe. V prvej konzole si ho môžete pozrieť bez prihlásenia do videoslužby, ale ak si ho chcete pozrieť v druhej konzole, do videoslužby sa už musíte prihlásiť.

Z umiestnenia, kde bolo video uložené, nesmiete video so zachovanými právami kopírovať ani presúvať.

Zariadenia sa nesmú odregistrovať a znova zaregistrovať častejšie než raz za 30 dní na zariadenie. Musíte získať prístup k službe v každom zariadení aspoň raz za 90 dní, aby sa v danom zariadení uchovali alebo obnovili licenčné súbory.

Video na požiadanie
(„pravidlá požičania“)

Možnosť stiahnuť len do jedného kompatibilného zariadenia. Položku videa na požiadanie musíte začať sledovať do 14 dní od objednania a musíte ho dopozerať do 24 hodín (ak v čase zakúpenia nebola stanovená iná doba). Po uplynutí tejto doby už video na požiadanie nemôžete prehrať, ak si nezakúpite novú licenciu. Video na požiadanie sa môže streamovať alebo stiahnuť do kompatibilného zariadenia, no stiahnuť sa môže len do zariadenia, v ktorom bolo požičané, a po stiahnutí ho môžete sledovať iba v danom zariadení a nesmiete ho stiahnuť ani streamovať do iného zariadenia. Ak video na požiadanie nestiahnete, môžete ho streamovať do kompatibilného zariadenia, nie však do viac ako jedného zariadenia.

Video na požiadanie nesmiete kopírovať ani presúvať z umiestnenia, do ktorého sa pôvodne uložilo.

Hry a služby pre Xbox

Digitálne hry pre Xbox One a Xbox Series

Používatelia môžu získať prístup k digitálnym hrám pre Xbox One a Xbox Series alebo ich inštalovať do ľubovoľného primeraného počtu konzol Xbox One alebo Xbox Series vrátane „domácej“ konzoly alebo roamingovej konzoly, v ktorej je používateľ prihlásený.
Hry je možné hrať len na jednej konzole naraz.  Pri hraní na roamingovej konzole je však hranie na domácej konzole možné v prípade, že na domácej konzole je prihlásený iný používateľ.

Každá hra stiahnutá z Obchodu má licenciu pre zariadenie a pre používateľa. Jednu konzolu (okrem cloudového variantu používaného na streamovanie hier) môžete nastaviť ako domácu a licencia pre zariadenie sa k nej automaticky pripojí aj v prípade, že nakupujete z inej konzoly. Používateľská licencia je priradená k vášmu kontu Microsoft. Konzola môže byť domáca pre viacerých používateľov. Svoju domácu konzolu môžete zmeniť max. 5-krát za obdobie jedného roka. Ak tak urobíte, všetky licencie pre zariadenie sa automaticky presunú a budú fungovať iba v novej domácej konzole. Vo vašej domácej konzole s licenciou pre zariadenie môže hry (alebo iný obsah licencovaný pre dané zariadenie) spúšťať ktokoľvek. Môžete používať všetky hry, na ktoré máte používateľskú licenciu, stačí sa prihlásiť so svojím kontom Microsoft a zároveň nehrať v inej konzole. Tieto pravidlá sa nazývajú „pravidlá používania domácej konzoly”. Niektoré doplnky hier a ďalší dostupný obsah na stiahnutie môžu byť obmedzené na vaše osobné použitie.

Obdobie jedného roka sa meria priebežne a začína sa v momente prvého priradenia alebo zmeny domácej konzoly. Ak dosiahnete limit počtu zmien domácej konzoly za rok, dostanete správu s informáciou o najbližšom dostupnom dátume zmeny domácej konzoly.

Hry pre Xbox 360

Jedna konzola Xbox 360

Vy (a ktokoľvek iný s prístupom) môžete používať hru alebo iný obsah v prvej konzole Xbox 360, do ktorej ste obsah stiahli. Danú hru alebo iný obsah môžete preniesť do inej konzoly Xbox 360 pomocou pamäťovej jednotky alebo iného ukladacieho priestoru, ale môžete ju hrať v danej konzole iba vtedy, keď ste v konzole prihlásení do svojho konta Microsoft.

Hry s podporou programu Xbox Play Anywhere

Používatelia môžu získať prístup k hrám pre Xbox Play Anywhere alebo ich inštalovať do ľubovoľného primeraného počtu zariadení so systémom Windows 10 a konzol Xbox One alebo Xbox Series. Okrem toho je každú hru možné hrať len na jednom zariadení alebo konzole naraz.

Bez ohľadu na počet zariadení, v ktorých je hra nainštalovaná, môžete byť do hry v danom čase prihlásení iba v jednom zariadení. Pri hraní hry pre Xbox Play Anywhere sa váš priebeh ukladá v službe Xbox Live, aby ste po prihlásení do iného zariadenia mohli pokračovať tam, kde ste prestali.  Pravidlá pre digitálne hry pre Xbox One alebo Xbox Series uvedené vyššie sa vzťahujú aj na hry pre Xbox Play Anywhere.

Program Xbox Play Anywhere sa vzťahuje len na niektoré zúčastnené digitálne hry vrátane tých, ktoré majú ikonu Xbox Play Anywhere na lokalite www.xbox.com alebo v Obchode (úplný zoznam nájdete na adrese www.xboxplayanywhere.com). Hry programu Xbox Play Anywhere si môžete zakúpiť v Obchode alebo prostredníctvom digitálneho kódu u zúčastnených predajcov. Pred stiahnutím hry programu Xbox Play Anywhere do počítača skontrolujte minimálne systémové požiadavky vydavateľa hry a uistite sa, že váš počítač je kompatibilný.

Xbox Live Gold

Používatelia môžu byť prihlásení s predplatným Xbox Live Gold v ľubovoľnom primeranom počte konzol Xbox One alebo Xbox Series. Prístup k hrám alebo službám je však obmedzený, ako je to podľa vhodnosti uvedené v pravidlách pre digitálne hry pre Xbox One alebo Xbox Series, pravidlách pre Xbox Play Anywhere, pravidlách pre Xbox Game Pass pre konzolu a pravidlách pre Xbox Game Pass Ultimate.

Predplatné Xbox Live Gold je priradené k vášmu kontu Xbox. 
Program Games with Gold je priradený k vášmu kontu Xbox. Na hranie hier Games with Gold musíte mať predplatné Xbox Live Gold alebo Xbox Game Pass Ultimate.

Na niektoré funkcie Xbox Live Gold sa vzťahujú dodatočné predplatné a požiadavky (predávajú sa osobitne). Pozrite si informácie na adrese Xbox.com/live. Širokopásmové internetové pripojenie, hry a mediálny obsah sa predávajú samostatne. Ponuka bonusových hier platí len pre členov s plateným predplatným Gold. Na hranie uplatnených bonusových hier na konzolách Xbox One a Xbox Series sa vyžaduje aktívne členstvo Gold. Požiadavky a dostupné funkcie sa v jednotlivých konzolách líšia. Platia podmienky Zmluvy o poskytovaní služieb spoločnosti Microsoft uvedenej na adrese www.microsoft.com/msa.

Po uplynutí propagačného obdobia sa predplatné bude naďalej účtovať za bežnú cenu platnú v danom okamihu (môže sa zmeniť) v závislosti od príslušnej dĺžky predplatného (napr. mesačne, štvrťročne alebo ročne), pokiaľ sa nezruší na adrese www.microsoft.com/accounts. K cene sa pripočítajú príslušné dane.

Ponuky Games with Gold nemusia platiť pre všetkých členov a sú k dispozícii len počas obmedzeného obdobia. Môžu sa uplatňovať zemepisné obmedzenia.

Ďalšie informácie o používaní hier programu Games with Gold sú k dispozícii na adrese https://beta.support.xbox.com/help/subscriptions-billing/manage-subscriptions/xbox-games-with-gold-faq

Xbox Game Pass pre konzolu

Používatelia môžu používať predplatné Xbox Game Pass pre konzolu v ľubovoľnom primeranom počte konzol Xbox One alebo Xbox Series.
Hry je možné hrať len na jednej konzole naraz.  Pri hraní na roamingovej konzole je však hranie na domácej konzole možné v prípade, že na domácej konzole je prihlásený iný používateľ.

Predplatné Xbox Game Pass pre konzolu je priradené k vášmu kontu Xbox.

Aktívne členstvo Xbox Game Pass pre konzolu je možné používať na hranie hier v konzole Xbox One a Xbox Series. Herné tituly, ich dostupnosť, počet a funkcie sa líšia v priebehu času, podľa oblasti a platformy. V prípade členstiev s opakovaným účtovaním sa členstvo bude naďalej účtovať za aktuálnu cenu planú v danom okamihu (cena sa môže zmeniť a budú sa účtovať aj príslušné dane), kým sa nezruší. Členstvo je možné zrušiť na adrese account.microsoft.com/services. Oznámenie pred kúpou doplnkov, obsahu na stiahnutie, spotrebného materiálu, virtuálnej meny, predplatných alebo iných položiek (predávajú sa samostatne): Ak sa vaše členstvo ukončí alebo sa hra odstráni z katalógu, musíte znova aktivovať svoje členstvo alebo si hru kúpiť samostatne, aby ste mohli aj naďalej používať tieto položky. Na hranie niektorých hier a online hier pre viacerých hráčov na konzolách Xbox One a Xbox Series sa vyžaduje členstvo Xbox Live Gold (predáva sa samostatne). Vyžaduje sa stiahnutie (vyžaduje sa značné miesto v úložisku a širokopásmové pripojenie a môžu sa účtovať poplatky poskytovateľa internetových služieb) a konto Microsoft. Môže sa vyžadovať dodatočný hardvér a predplatné. Uplatňujú sa vekové obmedzenia. Zľavy pre Xbox Game Pass sú založené na cene v obchode Microsoft Store a nedajú sa kombinovať s inými ponukami ani vymeniť za hotovosť. Zľavnené ponuky nezahŕňajú tituly, ktoré boli vydané pred menej ako 30 dňami, a nie sú k dispozícii pre vybrané tituly. Jednorazovo môžete uplatniť maximálne 36 mesiacov predplatného Xbox Game Pass na jedno konto. Služby, funkcie a požiadavky sa môžu zmeniť alebo byť ukončené. Platia podmienky Zmluvy o poskytovaní služieb spoločnosti Microsoft (www.microsoft.com/msa).

Xbox Game Pass pre PC

Používatelia môžu používať predplatné Xbox Game Pass pre PC v ľubovoľnom primeranom počte zariadení s Windowsom 10. Každú hru s podporou služby Xbox Live je možné hrať len na jednom zariadení naraz.

Predplatné Xbox Game Pass pre PC je priradené k vášmu kontu Microsoft.

Aktívne členstvo Xbox Game Pass pre PC je možné používať na hranie hier pre PC v počítačoch so systémom Windows 10 (okrem Windowsu 10 v režime S a zariadení s procesorom ARM). Vyžaduje sa stiahnutie aplikácie, aktualizácie Windowsu a úložisko. Systémové požiadavky sa u jednotlivých hier líšia. V kvalitnejších systémoch výkon stúpa. Herné tituly, ich dostupnosť, počet a funkcie sa líšia v priebehu času, podľa oblasti a platformy. V prípade členstiev s opakovaným účtovaním sa členstvo bude naďalej účtovať za aktuálnu cenu planú v danom okamihu (cena sa môže zmeniť a budú sa účtovať aj príslušné dane), kým sa nezruší. Členstvo je možné zrušiť na adrese account.microsoft.com/services. Oznámenie pred kúpou doplnkov, obsahu na stiahnutie, spotrebného materiálu, virtuálnej meny alebo predplatných (predávajú sa samostatne): Ak sa vaše členstvo ukončí alebo sa hra odstráni z katalógu, musíte znova aktivovať svoje členstvo alebo si hru kúpiť samostatne, aby ste mohli aj naďalej používať tieto položky. Vyžaduje sa stiahnutie (vyžaduje sa značné miesto v úložisku a širokopásmové pripojenie a môžu sa účtovať poplatky poskytovateľa internetových služieb) a konto Microsoft. Môže sa vyžadovať dodatočný hardvér a predplatné. Uplatňujú sa vekové obmedzenia. Zľavy pre Xbox Game Pass sú založené na cene v obchode Microsoft Store a nedajú sa kombinovať s inými ponukami ani vymeniť za hotovosť. Zľavnené ponuky nezahŕňajú tituly, ktoré boli vydané pred menej ako 30 dňami, a nie sú k dispozícii pre vybrané tituly. EA Play podlieha podmienkam: https://www.ea.com/ea-access/terms. Jednorazovo môžete uplatniť maximálne 36 mesiacov predplatného Xbox Game Pass na jedno konto. Služby, funkcie a požiadavky sa môžu zmeniť alebo byť ukončené. Platia podmienky Zmluvy o poskytovaní služieb spoločnosti Microsoft (www.microsoft.com/msa).

Xbox Game Pass Ultimate

Používatelia môžu používať predplatné Xbox Game Pass Ultimate v ľubovoľnom primeranom počte zariadení so systémom Windows 10 a konzol Xbox One alebo Xbox Series. Hry je možné hrať len na jednej konzole naraz. Súčasné používanie iných hier v počítači je povolené. Každú hru s podporou služby Xbox Live je možné používať len na jednom zariadení alebo konzole naraz. Pozrite si podľa vhodnosti pravidlá pre digitálne hry pre Xbox One alebo Xbox Series, pravidlá pre Xbox Play Anywhere, pravidlá pre Xbox Game Pass pre konzolu a pravidlá pre Xbox Game Pass pre PC.

Predplatné Xbox Game Ultimate je priradené k vášmu kontu Xbox.

Aktívne členstvo Xbox Game Pass Ultimate je možné používať na hranie hier v konzolách Xbox One a Xbox Series a v počítačoch so systémom Windows 10 (okrem Windowsu 10 v režime S a zariadení s procesorom ARM) a na streamovanie vybraných hier (podľa dostupnosti) do podporovaných zariadení. Predplatné Xbox Game Pass Ultimate zahŕňa Xbox Game Pass pre konzolu, Xbox Game Pass pre PC, Xbox Live Gold a ďalšie výhody. Poznámka: Keď si kúpite Xbox Game Pass Ultimate, automaticky sa inovuje vaše existujúce členstvo Xbox Live Gold alebo Xbox Game Pass (pre osobný počítač alebo konzolu) alebo EA Play na úroveň Xbox Game Pass Ultimate v konverznom pomere na základe zostávajúcich dní. Informácie o tom, ako to funguje, nájdete na stránke www.xbox.com/gamepass. Konverznému pomeru podliehajú aj budúce uplatnenia kódov. Konverzný pomer sa môže zmeniť. Všetky konverzie na Xbox Game Pass Ultimate sú konečné: Po konverzii nie je možné opätovne konvertovať členstvo Xbox Game Pass Ultimate späť na predchádzajúce členstvo. EA Play podlieha podmienkam: https://www.ea.com/ea-access/terms. Konverzii môžu podliehať aj ďalšie existujúce predplatné. Jednorazovo môžete uplatniť maximálne 36 mesiacov členstva Xbox Game Pass Ultimate na jedno konto vrátane akéhokoľvek času konverzie z členstva Xbox Live Gold alebo Xbox Game Pass (pre PC alebo konzolu) alebo EA Play. 
Herné tituly, ich dostupnosť, počet a funkcie sa líšia v priebehu času, podľa oblasti a platformy. V prípade členstiev s opakovaným účtovaním sa členstvo bude naďalej účtovať za aktuálnu cenu planú v danom okamihu (cena sa môže zmeniť a budú sa účtovať aj príslušné dane), kým sa nezruší. Členstvo je možné zrušiť na adrese account.microsoft.com/services. Oznámenie pred kúpou doplnkov, obsahu na stiahnutie, spotrebného materiálu, virtuálnej meny alebo predplatných (predávajú sa samostatne): Ak sa vaše členstvo ukončí alebo sa hra odstráni z katalógu, musíte znova aktivovať svoje členstvo alebo si hru kúpiť samostatne, aby ste mohli aj naďalej používať tieto položky. Vyžaduje sa stiahnutie (vyžaduje sa značné miesto v úložisku a širokopásmové pripojenie a môžu sa účtovať poplatky poskytovateľa internetových služieb) a konto Microsoft.  Môže sa vyžadovať dodatočný hardvér a predplatné. Uplatňujú sa vekové obmedzenia. Online hranie hier pre viacerých hráčov medzi generáciami konzol Xbox nie je v niektorých hrách podporované. Zľavy pre Xbox Game Pass sú založené na cene v obchode Microsoft Store a nedajú sa kombinovať s inými ponukami ani vymeniť za hotovosť. Zľavnené ponuky nezahŕňajú tituly, ktoré boli vydané pred menej ako 30 dňami, a nie sú k dispozícii pre vybrané tituly. Počet a obsah členských výhod sa líši v závislosti od oblasti, platformy a v priebehu času a je potrebné uplatniť ho do stanoveného časového rámca. Služby, funkcie a požiadavky sa môžu zmeniť alebo byť ukončené. Platia podmienky Zmluvy o poskytovaní služieb spoločnosti Microsoft (www.microsoft.com/msa). Pre PC: Vyžaduje sa stiahnutie aplikácie, aktualizácie Windowsu a úložisko. (xbox.com/pcgamesplan). Systémové požiadavky sa u jednotlivých hier líšia. V kvalitnejších systémoch výkon stúpa. 

Cloudové hranie (beta):  Uplatňujú sa limity streamovania (napr. trvanie streamovania a časové limity nečinnosti). Výkon streamovania ovplyvňujú internetové pripojenie, poloha používateľa, zariadenie a ďalšie faktory. Hranie v iných zariadeniach môže byť obmedzené. Streamované hry môžu mať obmedzené funkcie, napríklad:

 • obmedzené rozlíšenie videa,

 • obmedzené výstupy zvuku,

 • obmedzené úložisko na ukladanie hry (iba v cloude),

 • obmedzené nákupy v hre,

 • obmedzené funkcie obsahu generovaného používateľom,

 • obmedzená podpora doplnkových aplikácií a/alebo

 • obmedzená podpora príslušenstva a periférnych zariadení.

Streamovanie môže vyžadovať kompatibilný ovládač (predáva sa samostatne).

Minecraft

Minecraft Realms

Maximálne 2 hráči na server

Realms je predplatné pre osobný server pre viacerých hráčov na používanie s podporovanými verziami hry Minecraft (hra sa predáva samostatne) v podporovaných platformách, na ktorých ste vlastníkom hry (Minecraft Java Edition a Xbox360 nie sú podporované). Na hranie na konzole Xbox sa vyžaduje predplatné Xbox Live Gold (predáva sa samostatne). V prípade členstiev s opakovaným účtovaním sa členstvo po uplynutí prípadného propagačného obdobia bude účtovať za aktuálnu cenu planú v danom okamihu (cena sa môže zmeniť a budú sa účtovať aj príslušné dane), kým sa nezruší. Predplatné je možné zrušiť v konte Microsoft. Ak hráte hru Minecraft cez Game Pass, Realms je samostatné predplatné. Každé predplatné si budete musieť zakúpiť a zrušiť samostatne. Ak je vaše predplatné neaktívne viac ako 18 mesiacov, údaje Realms sa odstránia zo servera. Môžu sa účtovať poplatky poskytovateľa internetových služieb. Zľavy pre Realms sa nedajú kombinovať s inými ponukami ani vymeniť za hotovosť. Požiadavky, funkcie, online služby alebo predplatné sa môžu zmeniť alebo byť ukončené. Platia podmienky Zmluvy o poskytovaní služieb spoločnosti Microsoft (www.microsoft.com/msa) a licenčná zmluva koncového používateľa pre Realms (https://www.minecraft.net/realms/terms/). 
(Realms: Java Edition je samostatné predplatné, predáva sa samostatne a vyžaduje hru Minecraft: Java Edition)

Minecraft Realms Plus

Maximálne 10 hráčov na server

Realms Plus je predplatné pre obsah a osobný server Realms na používanie s podporovanými verziami hry Minecraft (hra sa predáva samostatne) v podporovaných platformách, na ktorých ste vlastníkom hry (Minecraft Java Edition a Xbox360 nie sú podporované). Na používanie obsahu Realm Plus sa vyžaduje aktívne predplatné. Obsah sa časom mení a nemusí byť k dispozícii vo všetkých krajinách. Na hranie na konzole Xbox sa vyžaduje predplatné Xbox Live Gold (predáva sa samostatne). V prípade členstiev s opakovaným účtovaním sa členstvo po uplynutí prípadného propagačného obdobia bude účtovať za aktuálnu cenu planú v danom okamihu (cena sa môže zmeniť a budú sa účtovať aj príslušné dane), kým sa nezruší. Predplatné je možné zrušiť v konte Microsoft. Ak hráte hru Minecraft cez Game Pass, Realms Plus je samostatné predplatné. Každé predplatné si budete musieť zakúpiť a zrušiť samostatne. Ak sa vaše predplatné ukončí alebo sa obsah odstráni z katalógu, musíte znova aktivovať svoje predplatné alebo si obsah kúpiť samostatne, aby ste ho mohli aj naďalej používať. Ak je vaše predplatné neaktívne viac ako 18 mesiacov, údaje Realms Plus sa odstránia zo servera. Môžu sa účtovať poplatky poskytovateľa internetových služieb. Zľavy pre Realms Plus sa nedajú kombinovať s inými ponukami ani vymeniť za hotovosť. Požiadavky, funkcie, online služby alebo predplatné sa môžu zmeniť alebo byť ukončené. Platia podmienky Zmluvy o poskytovaní služieb spoločnosti Microsoft (www.microsoft.com/msa) a licenčná zmluva koncového používateľa pre Realms (https://www.minecraft.net/realms/terms/). 

(Realms: Java Edition je samostatné predplatné, predáva sa samostatne a vyžaduje hru Minecraft: Java Edition)

Aplikácie

Aplikácie

10 zariadení s Windowsom 10

Napriek všeobecným pravidlám uvedeným vyššie možno aplikácie poskytnuté zdarma stiahnuť do zariadení, ktoré nie sú registrované vo vašom konte Microsoft.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Zapojte sa do diskusie
Spýtať sa komunity
Získať podporu
Kontakt

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Aká je podľa vás kvalita prekladu?
Čo sa vám páčilo a čo nie?

Ďakujem za vaše pripomienky!

×