Poslednji put ažurirano: oktobra 2010.

Sadržaj

Dodatak izjavi o privatnosti za Microsoft Lync 2010

Ova stranica je dodatak uz izjavu o privatnosti za Microsoft Lync proizvode. Pročitajte izjavu o privatnosti za Microsoft Lync proizvode i ovaj dodatak da biste razumeli načine prikupljanja podataka i njihovog korišćenja u vezi sa određenim Microsoft Lync proizvodom ili uslugom.

Ovaj dodatak izjavi o privatnosti odnosi se na primenu i upotrebu komunikacionog softvera Microsoft Lync 2010 primenjenog u mreži vašeg preduzeća. Ako koristite Microsoft Lync Server 2010 kao uslugu (drugim rečima, ako treće lice [na primer Microsoft] hostuje servere na kojima se softver pokreće), informacije će biti prenete tom trećem okviru. Da biste saznali više o korišćenju vaših podataka koji se iz preduzeća prenose trećem licu, obratite se administratoru preduzeća ili dobavljaču usluga.

Arhiviranje

Svrha ove funkcije: Funkcija "Arhiviranje" omogućava administratoru da arhivira razgovore putem razmene trenutnih poruka, aktivnosti sastanka i sadržaj i karakteristike korišćenja, kao što su korisnička prijavljivanja i razgovori, počinju i pridružuju se.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Arhiviranje skladišti sadržaj razgovora putem trenutnih poruka, informacije o korišćenju trenutnih poruka, sadržaju sastanka i informacijama o sastanku na serveru koji konfiguriše administrator. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Administrator može da koristi ove informacije da bi upravljao korišćenjem programa Lync 2010 u preduzeću.

Izbor/kontrola: Arhiviranje je podrazumevano isključeno i administrator preduzeća mora da ga uključi. Trebalo bi da pregledate smernice za korišćenje podataka i nadgledanje preduzeća da biste utvrdili da li arhiviranje može da se omogući.

Feed o aktivnostima

Svrha ove funkcije: Feed o aktivnostima vam omogućava da vidite "društvena ažuriranja" kontakata na spisku kontakata. To vam omogućava da drugima prikažete najnovije lične beleške, promene slike i promene zvanje ili lokaciju kancelarije.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Objavljujete ove informacije putem prisutnosti u programu Lync:

 • Vreme ažuriranja korporativne slike (iz korporativnog direktorijuma preduzeća, kao što je Usluge domena aktivnog direktorijuma)

 • Veb slika (koju otpremate i želite da ih drugi vide) sa ažuriranim vremenom

 • Vreme kada se promenilo zvanje preduzeća

 • Vreme kada je lokacija kancelarije preduzeća promenjena

 • Istorija poslednjih nekoliko ličnih beležaka koje ste objavili

 • Vaša beleška Van Kancelarija sa Microsoft Exchange Server

Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Ove informacije će se deliti sa kontaktima koji prikazuju feed o aktivnostima i koji su u odnosu privatnosti "Porodica i prijatelji", "Radna grupa", "Kolege" ili "Spoljni kontakti".

Izbor/kontrola:

Možete da kontrolišete da li se gorenavedene informacije dele na sledeći način:

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije.

 2. Na kartici Lično , u okviru Feed o aktivnostima, uključi ili isključi deljenje ovih ispravki. Trenutna lična beleška i trenutna beleška o odsuta iz kancelarije pojaviće se u feedu o aktivnostima ako su podešene. Ako ne želite da se informacije prikazuju u ličnoj belešci, možete jednostavno ostaviti polje beleške prazno.

 3. Kliknite na dugme U redu .

Usluga testiranja zvuka

Svrha ove funkcije: Dugme Proveri kvalitet poziva omogućava vam da uputite probni poziv u programu Lync kako biste mogli da proverite kvalitet glasa poziva. Omogućava vam da čujete kako biste zvučali u pravom pozivu. Prilikom upućivanja probnog poziva, usluga testiranja zvuka traži da snimite uzorak glasa posle zvučnog signala. Uzorak glasa će se snimiti tokom unapred definisanog vremenskog perioda (na primer 5 sekundi), a zatim će se reprodukovati vama. Ako je mreža pod optimalna ili ako nemate dobro podešavanje uređaja, otkrićete ovo iz reprodukcije snimka.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Ako umetnete probni poziv, usluga testiranja zvuka snima uzorak glasa nakon odziva. Uzorci glasa se brišu kada završite poziv. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Uzorak glasa je za vašu upotrebu da biste proverili kako biste zvučali u pravom pozivu i da biste naznačili da je uređaj ispravno podešen i da li je spreman za upućivanje poziva. Korisnik može da presluša ovaj snimljeni uzorak glasa da bi utvrdio da li je spreman da upućuje pravi poziv tako što će proveriti da li je uređaj u radnom redosledu i da li se zvuk ispravno prikazuje.

Izbor/kontrola: Ako ne želite da snimite uzorak glasa, možete odabrati da ne vršite probni poziv. Probni poziv možete upućiti na sledeći način:

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije.

 2. Na kartici Audio uređaj kliknite na dugme Proveri kvalitet poziva i sledite uputstva.

 3. Kliknite na dugme U redu.

Evidencije poziva

Svrha ove funkcije: Funkcija "Evidencije poziva" vam omogućava da uskladištite zapis Lync glasovnih poziva u Microsoft Outlook fascikli.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Informacije o vašim glasovnim pozivima, kao što su vreme početka, vreme završetka, trajanje i učesnici poziva, biće uskladištene u fascikli "Outlook istorije razgovora". Vi ili administrator preduzeća takođe možete da evidentirate temu sastanka i lokacije tako što ćete odabrati da koristite Outlook kao menadžer ličnih informacija na kartici Lično u dijalogu Opcije. Evidencije poziva ne skladište sadržaj glasovnih poziva. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Ove informacije možete da koristite da biste pregledali istoriju glasovnih poziva.

Izbor/kontrola: Funkcija "Evidencije poziva" podrazumevano je uključena. Ako administrator nije onemogućio kontrolu evidencija poziva, možete da promenite postavke na sledeći način:

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije.

 2. Na kartici Lično opozovite izbor u polju za potvrdu Sačuvaj moje evidencije poziva u Outlook Istorija razgovora.

 3. Kliknite na dugme U redu .

Delegiranje poziva

Svrha ove funkcije: Funkcija "Delegiranje poziva" vam omogućava da dodelite jednog ili više delegata, a zatim postavite delegate i odgovarate na pozive u vaše ime i zakažete sastanke na mreži i pridružite se sastancima na mreži u vaše ime.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Kada delegati odgovore na poziv u vaše ime, primićete obaveštenje putem e-pošte o ovom događaju. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Ovu funkciju možete koristiti za rad sa svojim delegatima za upravljanje rasporedom i sastancima i/ili praćenje sa delegatima u vezi sa pozivima koje upućuju i odgovaraju u vaše ime (ili u vaše ime).

Izbor/kontrola: Funkcija "Delegiranje poziva" podrazumevano je isključena, ali je može uključiti ili isključiti administrator preduzeća. Ako je uključena, možete podesiti delegate na sledeći način:

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije.

 2. Na kartici Prosleđivanje poziva izaberite stavku Istovremeno pozovi ili Prosledi moje pozive na, a zatim sa padajuće liste izaberite stavku Moji delegati .

 3. Ako delegati nisu konfigurisani, kliknite na dugme Dodaj, a zatim izaberite osobe koje ćete podesiti kao delegate.

 4. Kliknite na dugme U redu u dijalogu Delegati.

 5. Kliknite na dugme U redu u dijalogu Prosleđivanje poziva.

  Napomene: 

  • Korisnici koji su podešeni kao vaši delegati vide obaveštenje koje ih obaveštava da su podešeni kao vaši delegati u programu Lync.

  • Administratori preduzeća mogu da Exchange sinhronizaciju delegata kalendara sa sistemom Lync Server 2010. Kada se omoguće, Exchange delegati u kalendaru sa odgovarajućim dozvolama (jednakim dozvolama autora needitinga ili većim) biće automatski dodati kao vaši delegati u programu Lync. Međutim, to ne menja postavke prosleđivanja poziva.

Prosleđivanje poziva

Svrha ove funkcije: Funkcija "Prosleđivanje poziva" vam omogućava da odredite drugu osobu ili broj na koju želite da prosledite pozive kada niste dostupni ili ste udaljeni od stola.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Ovu funkciju možete da koristite za prosleđivanje poziva drugoj osobi ili broju kada ste nedostupni ili niste na primarnoj lokaciji.

Izbor/kontrola: Opcije prosleđivanja poziva dostupne su samo ako ih je administrator preduzeća omogućio za organizaciju. Ako je administrator preduzeća omogućio ovu funkciju za vašu organizaciju, ona je podrazumevano isključena na Lync klijentu radne površine. Konfigurišite prosleđivanje poziva na sledeći način:

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Prosleđivanje poziva Postavke stavku Opcije, a zatim stavku Prosleđivanje poziva.

 2. U okviru Prosleđivanje poziva izaberite stavku Prosledi moje pozive na, a zatim uradite nešto od sledećeg:

  • Izaberite stavku Govorna pošta, a zatim kliknite na dugme U redu.

  • Izaberite stavku Novi broj ili kontakt. U dijalogu Izbor kontakta ili broja kliknite na kontakt, potražite kontakt ili unesite novi broj telefona na koji želite da prosleđujete pozive, a zatim kliknite na dugme U redu. Ponovo kliknite na dugme U redu.

  • Izaberite stavku Moji delegati. U dijalogu Prosleđivanje poziva – delegati konfigurišite delegate u skladu sa uputstvima u odeljku Delegiranje poziva ovog dokumenta, a zatim kliknite na dugme U redu. Ponovo kliknite na dugme U redu.

Važno:  Kada konfigurišete prosleđivanje poziva u programu Lync 2010, dolazni pozivi će biti prosleđeni na broj koji ste podesili. Kada je poziv povezan, pozivaoci će biti prikazani broj na koji ste prosledili pozive. To se dešava samo sa pozivima od programa Lync do programa Lync.

ID pozivaoca na spisku učesnika sastanka

Svrha ove funkcije: Lista učesnika (spisak) prikazuje listu svih učesnika sastanka.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Kada se pridružite konferencijskom pozivu, za sve učesnike se prikazuje broj telefona sa kog pozivate (ID pozivaoca). Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Microsoft osobe na sastanku mogu da koriste ove informacije da bi razlikovali različite učesnike koji su se pridružili sastanku telefonom.

Izbor/kontrola:

ID pozivaoca se podrazumevano prikazuje i preuzima se iz telefonskog preduzeća. Možete odabrati da ne delite svoj broj telefona tako što ćete blokirati ID pozivaoca prilikom upućivanja telefonskog poziva.

 • Da biste trajno blokirali ID pozivaoca, obratite se lokalnom telefonskom preduzeću.

 • Ako je funkcionalnost dostupna u vašoj oblasti, možete da otkucate poseban kôd pre nego što pozovete broj telefona da biste blokirali ID pozivaoca za jedan poziv. Obratite se lokalnom telefonskom preduzeću za uputstva.

Evidentiranje na strani klijenta

Svrha ove funkcije: Client-Side evidentiranje vam omogućava da u korisničkom profilu evidencijite informacije o upotrebi programa Lync na računaru. Informacije se mogu koristiti za rešavanje problema sa programom Lync na koje možete naići.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Ako vi ili vaš administrator omogućite Client-Side Evidentiranje, informacije kao što su sledeće skladištiće se na računaru: tema sastanka, lokacija, session initiation protocol (SIP) poruke, odgovori na vaše Lync pozive, informacije o pošiljaocu i primaocu svake Lync poruke, usmeravanje poruke, spisak kontakata, vaše informacije o prisutnosti, imena svih programa koje delite, imena svih priloga koje delite, imena Svih Microsoft PowerPoint datoteka koje delite, imena svih belih tabli koje delite, imena svih anketa koje delite, pitanja u anketi koja su deljena i indeks opcije koju ste glasali. Sadržaji Lync razgovora se ne skladište. Informacije se ne šalju automatski korporaciji Microsoft, ali možete odabrati da ručno pošaljete informacije.

Upotreba informacija: Evidencije na strani klijenta mogu da se koriste za rešavanje problema sa programom Lync.

Izbor/kontrola: Client-Side Vođenje evidencije je podrazumevano isključeno i mora da ga uključi administrator preduzeća. Ako administrator nije onemogućio kontrolu evidentiranja, možete da promenite postavke na sledeći način:

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije.

 2. Na kartici Opšte izaberite stavku Uključi vođenje evidencije u programu Lync i Uključi Windows evidentiranje događaja za Lync.

 3. Kliknite na dugme U redu .

Prikupljanje evidencija

Svrha ove funkcije: Funkcija "Prikupljanje evidencija" omogućava vam da prikupite Lync evidencije kako bi Microsoft istražio probleme sa zvukom, video zapisom ili povezivanjem na koje možete da naiđete.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Ako kliknete na dugme Prikupi evidencije, biće prikupljene sledeće informacije:

 • Lync evidencije koje sadrže spisak kontakata i informacije o prethodnim sesijama razgovora. Lync evidencije ne uključuju sadržaj razgovora putem razmene trenutnih poruka.

 • Audio parametri, kao što su nivo signala govora i nivo buke

 • Mrežni uslovi

 • Podešavanje uređaja

 • Verzija i informacije o operativnom sistemu

 • Programi pokrenuti na računaru kao što su Outlook i Windows Internet Explorer

Ako odaberete, prikupljaju se i sledeće informacije:

 • 30 sekundi snimanja najnovijih poziva

 • Snimak ekrana radne površine

Moraćete ručno da otpremite evidencije po uputstvima administratora preduzeća. Administrator preduzeća će ih poslati korporaciji Microsoft u svrhe rešavanja problema.

Upotreba informacija: Informacije prikupljene sa računara koristiće se za rešavanje problema na koji ste naišli i za poboljšanje programa Lync.

Izbor/kontrola: Lync podrazumevano ne prikuplja evidencije sa računara. Umesto toga, ona prikuplja evidencije samo kada kliknete na dugme " Prikupljaj evidencije ". Evidencije se prikupljaju lokalno na računaru (u okviru %USERPROFILE%\praćenje\). Moraćete ručno da otpremite evidencije tako što ćete slediti uputstva administratora preduzeća. Klik na opciju Prikupljanje evidencija ne prenosi evidencije automatski na udaljeni server.

Kontakt kartica

Svrha ove funkcije: Kontakt kartica prikuplja statične i dinamičke informacije o drugim osobama u vašem preduzeću i prikazuje te informacije u programu Lync i za kontakte u nedavnim verzijama Outlook. Kontakt kartica pruža radnje jednim klikom za slanje e-pošte, upućivanje poziva, slanje trenutne poruke i planiranje sastanka, između ostalog.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Statične informacije na kontakt kartici prikupljaju se iz korporativnog direktorijuma preduzeća (kao što je Active Directory) i dele se sa drugima putem sistema Lync Server. Dinamičke informacije koje se prikupljaju, kao što su brojevi telefona i prisutnost, možete uneti vi, a zatim ih deliti sa drugima putem sistema Lync Server. Informacije o zauzetosti iz kalendara koje se prikazuju na kartici preuzimaju se iz Microsoft Exchange Server. Informacije o lokaciji prikazane na kontakt kartici preuzimaju se kao što je opisano u odeljku Lokacija. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Prikazuju se informacije sa kontakt kartice tako da možete da delite kontakt informacije sa drugima.

Izbor/kontrola: Imate sledeće opcije kontrole:

Odnosi privatnosti: Možete odabrati da određene kontakte stavite u različite odnose privatnosti (Porodica i prijatelji, Radna grupa, Kolege, Spoljni kontakti i Blokirani kontakti). Ovo kontroliše koje informacije se dele sa kojim kontaktima. Podesite odnose privatnosti na sledeći način:

 1. Kliknite desnim tasterom miša na kontakt.

 2. Izaberite stavku Promeni odnos privatnosti.

 3. Kliknite na izbor koji se odnosi na način na koji želite da delite informacije.

Informacije o kalendaru: Možete da kontrolišete "dozvole za prikazivanje informacija o zauzetosti" Outlook opcijama.

Lokacija: Pogledajte odeljak Izbor/kontrola za funkciju lokacije.

Istorija razgovora

Svrha ove funkcije: Funkcija "Istorija razgovora" u programu Lync dobija istoriju razgovora korisnika iz programa Exchange server je prikazuje na kartici Lync razgovori.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Ako ste omogućili vođenje evidencije istorije razgovora, sadržaj razgovora putem razmene trenutnih poruka i statistika o govornom razgovoru (kao što su informacije o datumu, vremenu, trajanju i informacije o pozivaoca) biće uskladišten u Exchange nalogu. Ako je evidentiranje istorije razgovora onemogućeno u programu Lync ili zbog smernica koje je definisao administrator preduzeća, ove stavke se neće prikupljati niti prikaziti. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Lync prikazuje ove informacije na kartici Razgovori u glavnom korisničkom interfejsu, što korisnicima omogućava da prikažu i nastave prethodne razgovore.

Izbor/kontrola: Možete da onemogućite vođenje evidencije razgovora putem trenutnih poruka, poziva ili i jedno i drugo. Ove postavke možete da promenite na sledeći način:

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije.

 2. Na kartici Lično potvrdite ili opozovite izbor u polju za potvrdu Sačuvaj moje razgovore putem trenutnih poruka Outlook Fascikla istorije razgovora.

 3. Kliknite na dugme U redu .

Ako omogućite istoriju razgovora, trebalo bi da obavestite osobe sa kojima komunicirate da će njihovi razgovori putem trenutnih poruka biti sačuvani.

Program za unapređenje na osnovu korisničkog iskustva

Svrha ove funkcije: Ako odaberete da učestvujete, program za unapređenje na osnovu korisničkog iskustva (CEIP) prikuplja osnovne informacije o konfiguraciji hardvera i načinu na koji koristite Microsoft softver i usluge kako bi se identifikovali trendovi i obrasci korišćenja. CEIP takođe prikuplja tipove i broj grešaka na koje naiđete, performanse softvera i hardvera i brzinu usluga. Microsoft ne prikuplja vaše ime, adresu ni druge kontakt informacije.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: CEIP informacije se automatski šalju korporaciji Microsoft kada se ova funkcija uključi. Više informacija o informacijama prikupljenim, obrađenim ili prenetim od strane CEIP-a potražite u izjavi o privatnosti za Microsoft program za unapređenje na osnovu korisničkog iskustva.

Upotreba informacija: Korporacija Microsoft koristi ove informacije da bi unapredila kvalitet, pouzdanost i performanse Microsoft softvera i usluga.

Izbor/kontrola: CEIP je podrazumevano isključen, osim ako je administrator preduzeća odabrao da ga uključi za vas. Biće vam zatraženo da se prijavite u Lync instalacioni program. Ako administrator nije onemogućio kontrolu, možete da promenite CEIP postavke u bilo kom trenutku na sledeći način:

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije.

 2. Na kartici Opšte potvrdite ili opozovite izbor u polju za potvrdu Dozvoli korporaciji Microsoft da prikuplja informacije o tome kako koristim Lync

 3. Kliknite na dugme U redu .

Napomena:  Ako administrator promeni postavku tako da omogući ili onemogući CEIP kada korisnik već koristi Lync, nova postavka će stupiti na snagu tek kada korisnik napusti Lync i ponovo se prijavi.

Deljenje radne površine/programa

Svrha ove funkcije: Funkcija "Deljenje radne površine/programa" omogućava vam da delite prikaz ekrana računara ili određenog programa koji koristite sa drugim učesnicima u Lync razgovoru.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Ako započnete deljenje, u zavisnosti od toga šta delite, svi učesnici u razgovoru moći će da vide monitore, celu radnu površinu ili izabrani program na ekranu računara. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Deljenje radne površine/programa možete da koristite za saradnju sa razgovorom i učesnicima.

Izbor/kontrola:

Da biste pokrenuli deljenje radne površine u novom Lync razgovoru:

 1. Na spisku kontakata postavite pokazivač na sliku ili ikonu prisutnosti kontakta da biste prikazali kontakt karticu.

 2. Kliknite na dugme Prikaži više opcija za interakciju sa ovom osobom .

 3. Kliknite na meni Deljenje , a zatim izaberite stavku Radna površina.

Da biste pokrenuli deljenje radne površine/programa tokom Lync razgovora koji je u toku:

 1. U prozoru razgovora kliknite na dugme Deli.

 2. U meniju izaberite stavku Radna površina, monitor (ako ih imate više) ili Program da biste izabrali neke programe.

Da biste zaustavili deljenje radne površine/programa:

 1. Na vrhu ekrana, na traci za deljenje, izaberite stavku Zaustavi deljenje.

Važno:  Dokumenti ili slike koji su otvoreni na radnoj površini i zaštićeni digitalnim Rights Management mogu biti vidljivi drugim osobama sa kojima delite radnu površinu u Lync razgovoru.

Kontrola deljenja radne površine/programa

Svrha ove funkcije: Kontrola deljenja vam omogućava da kontrolu nad radnom površinom ili programom dodelite nekome drugom ko takođe koristi Lync klijent na drugom računaru.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Kada nekome dodelite kontrolu, ta osoba može da kontroliše vaš računar ili izabrani program i da unosi promene, kao da direktno koristi računar pomoću tastature i miša. Vi i drugi učesnici u Lync razgovoru moći ćete da vidite te promene dok ih unosite. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Kontrolu deljenja možete da koristite da biste omogućili drugima da preuzmu kontrolu nad vašom radnom površinom ili programima, u zavisnosti od toga šta delite, dok vi i drugi učesnici u razgovoru posmatrate.

Izbor/kontrola: Da biste delili kontrolu nad radnom površinom sa osobom u razgovoru, uradite sledeće:

 1. U prozoru razgovora kliknite na dugme Deli , a zatim delite ono što želite (na primer, na radnoj površini).

 2. Izaberite osobu kojoj želite da date kontrolu, u meniju Daj kontrolu, na traci za deljenje, pri vrhu ekrana.

Da biste povratili kontrolu nad svojom radnom površinom od udaljenog korisnika, uradite sledeće:

 1. Kliknite na meni Daj kontrolu, na traci za deljenje, na vrhu ekrana.

 2. Kliknite na dugme Preuzmi kontrolu.

Hitne službe (911)

Svrha ove funkcije: Kada ih administrator preduzeća postavi na raspolaganje, hitne službe omogućavaju programu Lync da prenosi lokaciju hitnim odzivnim uređajima kada se poziva broj hitnih službi (na primer, 911 u SAD). Administrator preduzeća može da ograniči mogućnost hitnog pozivanja na vašu radnu lokaciju, tako da bi trebalo da se obratite administratoru za informacije o meri u kojoj je funkcionalnost hitnih poziva dostupna. Kada se omoguće, informacije o lokaciji prenete osoblju hitne službe predstavljaju lokaciju koju je administrator preduzeća dodelio vašoj lokaciji (na primer broj kancelarije) i uneseo u bazu podataka lokacije ili, ako takva lokacija nije dostupna, lokaciju koju ste možda ručno uneli u polje Lokacija. Ako pozivate hitne službe dok koristite Lync putem bežične internet veze, dok ste još uvek na radnoj lokaciji, informacije o lokaciji prenete hitnim odzivnim uređajima biće samo približna lokacija jer će to biti lokacija određene bežične krajnje tačke sa kojom računar komunicira. Štaviše, informacije o lokaciji te bežične krajnje tačke ručno unosi administrator preduzeća i zbog toga informacije o lokaciji prenete osoblju hitne službe možda neće biti vaša stvarna lokacija. Da bi ova funkcija bila u potpunosti funkcionalna, potrebno je da vaše preduzeće zadrži uslugu usmeravanja koju obezbeđuju certifikovani dobavljači rešenja, a usluga je dostupna samo u SAD.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Informacije o lokaciji koje Lync dobavi određuju se po automatskim informacijama o lokaciji koje popunjava server sa informacijama o lokaciji ili informacijama o lokaciji koje ste ručno uneli u polje "Lokacija". Ove informacije se skladište u memoriji na računaru, tako da kada se unese broj hitnih službi, informacije o lokaciji se prenose sa pozivom radi usmeravanja odgovarajućim hitnim službama i obezbeđivanja približne lokacije. Vaša lokacija takođe može biti poslata pomoću trenutne poruke lokalnom bezbednosnom desku. Za hitne pozive zapis sa detaljima poziva sadržaće informacije o lokaciji. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: lokacija se koristi za usmeravanje poziva odgovarajućim hitnim službama i za odašiljanje hitnih odgovora. Te informacije mogu da se pošalju i bezbednosnom odeljenju preduzeća kao obaveštenje sa informacijama o lokaciji pozivaoca i povratnom pozivu.

Izbor/kontrola:

Ova funkcija je podrazumevano isključena i administrator preduzeća mora da je omogući. Obratite se administratoru preduzeća da biste utvrdili da li je ova funkcija dostupna. Nemate mogućnost da kontrolišete da li se lokacija preuzima automatski ili se prenosi hitnim odašiljačima kada se uputi hitan poziv.

Međutim, ako se lokacija ne preuzme automatski, možda će vam biti ponuđena mogućnost da ručno unesete lokaciju tako što ćete primiti obaveštenje da to uradite. Obaveštenje je možda odbačeno, ali na osnovu smernica može biti potrebno da priznate da odaberete da ne unosite lokaciju.

Lokacija

Svrha ove funkcije: Informacije o lokaciji i vremenskoj zoni se izračunava i dele sa drugima putem funkcionalnosti prisutnosti. Pored toga, informacije o lokaciji mogu da se koriste za hitne službe, kao što je opisano u gorenavedenom odeljku Hitne službe. Ako omogućite režim privatnosti (kao što je pomenuto u odeljku Režim privatnosti), informacije o lokaciji će se deliti kao što je opisano u odeljku Režim privatnosti.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Podaci o geografskoj lokaciji prikupljaju se pomoću jednog od dva mehanizma: ručno unosite podatke ili server informacija o lokaciji preduzeća obezbeđuje podatke o lokaciji programu Lync. Pored toga, vremenska zona se preuzima iz Windows operativnog sistema na računaru. Podaci o lokaciji koji se prikupljaju sastoje se od niske „opisa“, kao i od oblikovanih informacija o adresi. Opis je bilo koja niska koja bi pomogla da se druge osobe obaveste o vašoj lokaciji (na primer, „kuća“ ili „posao“), dok oblikovane informacije o adresi predstavljaju građansku adresu koja treba da vas locira (na primer, Bulevar kralja Aleksandra 568, 11000 Beograd). Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Opis lokacije i podaci o vremenskoj zoni dele se putem Lync prisutnosti na osnovu konfigurisanja vaše privatnosti prisustva. Informacije se prikazuju na kontakt kartici korisnika. Uzmite u obzir da se oblikovana adresa ili građanska adresa ne dele putem prisutnosti.

Izbor/kontrola:

Ako je administracija preduzeća omogućila deljenje lokacije i konfigurisali je da vam omogući da vidite korisnički interfejs cele lokacije, imaćete sledeće kontrole pomoću polja "Lokacija" i menija na vrhu glavnog prozora programa Lync:

 1. Postavi lokaciju: Možete ručno da uredite tekstualnu nisku koja se deli sa prisutnošce (opis lokacije).

 2. Prikaži moju lokaciju kontakata: preklopnik uključeno/isključeno koje kontroliše da li se podaci o lokaciji dele putem prisutnosti. Ovo ne utiče na deljenje lokacije za hitne službe.

Prilozi sastanaka

Svrha ove funkcije: Datoteke možete da delite sa učesnicima sastanka tako što ćete ih otpremiti kao priloge.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Prilozi se skladište na Lync serveru u skladu sa smernicama isteka sadržaja sastanka koje je definisao administrator preduzeća. Možete odabrati da otpremite priloge. Priloge preuzimate vi ili druge osobe na sastanku. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Informacije sadržane u otpremljenim prilozima sastanka dele se sa drugim učesnicima Lync sastanka.

Izbor/kontrola: Izlagači mogu ograničiti dostupnost priloga u skladu sa ulogama učesnika sastanka (organizator, izlagač, svi). Ako prilog nije dostupan, ne možete da ga vidite na listi priloga.

Spoljašnje povezivanje sastanka

Svrha ove funkcije: Funkcija pozivanja sastanka omogućava korisnicima programa Lync koji su prisutni na sastanku da dodaju broj javne telefonske mreže (PSTN) u postojeći audio video (AV) sastanak.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Kada PSTN korisnik koji je pozvan na AV sastanak primi poziv, on ili ona će primiti ID pozivaoca AV organizatora sastanka (a ne nužno ID pozivaoca strane koji ga dodaje na sastanak). Čim se PSTN korisnik javi na telefon, on ili ona će se odmah pridružiti sastanku.

Upotreba informacija: ID pozivaoca organizatora šalje se PSTN korisniku koji je pozvan na sastanak.

Izbor/kontrola: Ne postoji kontrola administratora korisnika ili preduzeća za ovu funkciju. Ako je moguće, pre dodavanja PSTN korisnika, možete da pošaljete trenutnu poruku ili e-poruku PSTN korisniku da biste pitali da li je u redu da se pridruži AV sastanku, tako da je svestan da se pridružuje sastanku. PSTN korisnik takođe može odabrati da ne prihvati poziv.

Kontrolisani API programa Lync 2010

Svrha ove funkcije: Kontrolisani API programa Lync 2010 omogućava programima nezavisnih proizvođača da pristupe Lync klijentu i vrše interakciju sa njim na način koji proširuje iskustvo korisnika u programu Lync. Programi nezavisnih proizvođača obuhvataju programe koje su kreirali dobavljači ili Microsoft (na primer, Outlook i druge aplikacije u Microsoft Office programskim paketima).

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Informacije koje su dostupne putem kontrolisanog API-ja programa Lync aplikacijama nezavisnih proizvođača obuhvataju sve lične informacije koje se mogu prikazati u okviru Lync korisničkog interfejsa. Informacije mogu da obuhvate lokaciju korisnika, brojeve telefona, zvanje, spisak kontakata (koji uključuje brojeve telefona i druge detalje), ličnu belešku, status aktivnosti i tekuće razgovore i njihov sadržaj.

Upotreba informacija: Programi koji koriste kontrolisani API programa Lync koriste informacije u okviru Lync sesije kako bi obezbedili poboljšanu ili komplementarnu funkcionalnost krajnjim korisnikima. Međutim, upotreba tih informacija zavisi od programa nezavisnog proizvođača koji bi trebalo da ponudi sopstvenu izjavu o privatnosti u vezi sa predviđenom upotrebom tih informacija.

Izbor/kontrola:

Programi nezavisnih proizvođača koji koriste kontrolisane API-je programa Lync spadaju u tri kategorije: programi na radnoj površini (tj. lokalno instalirani) programi; programi hostovani na vebu; i programi za proširenje programa Lync (programi koji su ugrađeni u korisnički interfejs prozora razgovora u programu Lync). Kontrolisanje pristupa informacijama nezavisnih proizvođača razlikuje se za svaki scenario na sledeći način:

Programi na radnoj površini (lokalno instalirani): Programe na radnoj površini instalirate vi ili bilo koji administrator lokalnog računara i uvek će imati pristup informacijama o korisniku putem kontrolisanog API-ja programa Lync. Kao i uvek, nemojte instalirati programe u koje nemate poverenja.

Programi hostovani na vebu: Programi hostovani na internetu ili intranetu takođe mogu da pristupe informacijama o korisniku putem kontrolisanog API-ja programa Lync. Da biste se zaštitili da neželjeni programi ne dobiju pristup informacijama bez vašeg znanja, takvi programi moraju biti hostovani sa domain/URL-a koji je administrator lokalnog računara dodao na listu pouzdanih lokacija programa Internet Explorer.

Programi za proširenje programa Lync: U programu Lync projektanti će moći da prošire utisak pri radu u programu Lync ugrađivanjem programa u okviru prozora razgovora u programu Lync. Ovaj program takođe može da ima pristup informacijama o programu Lync putem kontrolisanog API-ja programa Lync. U ovom slučaju, administrator lokalnog računara mora da registruju program proširenja kod Lync klijenta. Ta registracija takođe omogućava programu pristup kontrolisanom API-ju programa Lync.

Posebna kontrola za ime lokacije: Kao dodatnu meru predostražnosti, administrator sistema ima opciju da dozvoli, blokira ili dozvoli krajnjem korisniku (vama) da odluči da li ti programi nezavisnih proizvođača treba da imaju pristup polju "Ime lokacije" u okviru programa Lync. Pristup lokaciji podrazumevano je dostupan programima nezavisnih proizvođača. Ovu postavku možete da kontrolišete na sledeći način:

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije.

 2. Na kartici Lično idite na stavku Menadžer ličnih informacija.

 3. Izmenite polja za potvrdu po potrebi.

 4. Kliknite na dugme U redu .

Programski dodatak „Sastanak na mreži“ za Outlook

Svrha ove funkcije: ovo je Outlook programski dodatak koji se instalira sa programom Lync i omogućava korisnicima da planiraju i prilagođava sastanke na mreži.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Sledeće informacije će biti uskladištene na računaru. Nema poslatih informacija korporaciji Microsoft.

 • Ime organizatora

 • Imena učesnika

 • Imena izlagača

 • Lista e-adresa

 • Tema sastanka i druge informacije o sastanku (kao što su vreme početka/završetka, ID konferencije, kôd i informacije o automatskom telefonskom sistemu/dobavljaču audio konferencije za korisnika)

 • Sve proxy adrese za korisnika u programu Microsoft Exchange (X400-X500 adrese, adrese Exchange usluge „Objedinjena razmena poruka“ (UM) i URI-ji SIP i telefonske/Exchange UM govorne pošte)

 • Informacije o lokaciji sastanka

Upotreba informacija:

Gorenavedene informacije se koriste samo za planiranje sastanka i povezano evidentiranje kao što je opisano u odeljku Client-Side Vođenje evidencije. Za planiranje, informacije se obrađuju u memoriji i skladište u registratoru lokalnog računara radi brzog pristupa.

Napomena:  Informacije su deljene sa API kojim upravlja Lync i Lync serverom.

Izbor/kontrola:

Vođenje evidencije je podrazumevano isključeno. Ako vaše preduzeće dozvoljava evidentiranje, možete kontrolisati omogućeno/onemogućavanje vođenja evidencije u okviru Opcije – > Vođenje evidencije.

Peer to Peer File Transfer

Svrha ove funkcije: Korisnici programa Lync mogu da prenose datoteke jedna drugoj u razgovorima putem razmene trenutnih poruka sa dve strane (ne sastancima).

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Datoteka se prenosi direktno između Lync klijenata. Korisnici biraju da započinju prenos datoteke i odaberu datoteku koja će biti preneta. Primalac datoteke mora izričito da pristane da primi datoteku. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Peer to Peer funkcija prenosa datoteka omogućava korisnicima da šalju datoteke jedna drugoj u realnom vremenu tokom razgovora putem razmene trenutnih poruka.

Izbor/kontrola:

Administrator preduzeća može da omogući ili onemogući ovu funkciju za bilo kog ili sve korisnike. Možete odabrati da prihvatite ili odbijete zahtev za prenos datoteka od drugog korisnika.

Lična slika

Svrha ove funkcije: Lična slika prikazuje vašu sliku, kao i slike drugih osoba iz preduzeća.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Željena opcija za deljenje lične slike prikuplja se za prikazivanje i deljenje slike, uključujući njenu veb adresu. Korporaciji Microsoft se ne šalju informacije.

Korišćenje informacija: Informacije se koriste za prilagođavanje iskustva i deljenje slike sa drugim osobama.

Izbor/kontrola:

Administrator preduzeća ima sledeće kontrole:

 • Kontroliše da li korisnici prvobitno dele slike ili ne. Ovo možete da poništite.

 • Kontroliše maksimalnu veličinu slike koju bi preuzeo bilo koji korisnik.

 • Kontroliše koje vrste slika su dozvoljene.

Imate ove željene kontrole za ličnu fotografiju:

 • Prikaži fotografije mojih kontakata: Kontroliše da li se slike prikazuju u programu Lync.

 • Ne prikazuj moju sliku: Objavljuje vrednost u prisutnosti koja dovodi do toga da druge osobe koje vide vašu prisutnost prisustva prikazuju vašu sliku ili ne. Ako vaši kontakti ne dobiju ovu vrednost u prisutnosti, oni se vraće na podrazumevanu vrednost administratora (pogledajte prethodno).

 • Podrazumevana korporativna slika: Ako preduzeće pruža mehanizam za uređivanje active Directory slike, možete da promenite sliku u aktivnom direktorijumu i da se promene pojave u programu Lync u roku od 48 sati. Lync takođe ima vezu ka Vašem Microsoft SharePoint MySite profilu i promene te slike mogu da utiču na Active Directory, u zavisnosti od konfiguracije administratora.

Informacije o prisutnosti i kontakt informacije

Svrha ove funkcije: Funkcija "Informacije o prisutnosti i kontakt informacije" omogućava vam da pristupite informacijama objavljenim o drugim korisnicima (unutar i izvan vaše organizacije) i drugim korisnicima obezbeđuje pristup informacijama objavljenim o vama, kao što su status, zvanje, broj telefona, lokacija i beleške. Administrator takođe može konfigurisati integraciju sa uslugama Outlook i Exchange tako da ćete prikazivanja poruka "Odsustan iz kancelarije" i drugih informacija o statusu (na primer, kada imate zakazan sastanak u Outlook kalendaru).

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Koristite svoju adresu za prijavljivanje i lozinku za povezivanje sa Lync serverom. Vi i administrator možete da objavljujete informacije o statusu prisutnosti i kontakt informacije koje će biti povezane sa vašim prijavljivanjem. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Drugi Lync korisnici i programi moći će da pristupe vašim informacijama o prisutnosti i kontaktima da bi utvrdili vaš objavljeni status i informacije kako bi bolje komunicirali sa vama.

Izbor/kontrola: Možete da odaberete koje informacije se objavljuju o vama. Administrator takođe može da konfiguriše objavljene informacije u vaše ime. Ako administrator nije onemogućio kontrolu objavljenih informacija, postavke možete promeniti u bilo kom trenutku na sledeći način:

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije.

 2. Na kartici Lično unesite adresu za prijavljivanje u okviru Moj nalog. Možete da koristite dugme Napredno da biste uneli ime servera sa kojih ćete se povezati.

 3. Na kartici Telefoni prikažite informacije o brojevima telefona koje je objavio administrator. Takođe možete da unesete još brojeva i odlučite šta ćete objaviti drugim korisnicima.

 4. Ako je administrator preduzeća omogućio režim privatnosti, možete da promenite postavku da biste delili prisutnost sa kontaktima na spisku kontakata tako što ćete na kartici Status izaberite odgovarajući izbor.

 5. Kliknite na dugme U redu .

Možete i da podesite odnose privatnosti da biste odaberite šta svaki korisnik može da vidi u vezi sa vašim nivoom prisutnosti i informacijama. Da biste to uradili:

 1. Kliknite desnim tasterom miša na kontakt.

 2. Izaberite stavku Promeni odnos privatnosti.

 3. Kliknite na odgovarajući nivo pristupa za korisnika.

Anketiranje

Svrha ove funkcije: Lync korisnici mogu da sprovedu anketu i prikupe anonimne odgovore učesnika tokom sastanaka i razgovora na mreži.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Pojedinačni glasovi su anonimni. Svi izlagači vide prikupljene rezultate ankete i svaki izlagač ih može prikazati svim učesnicima. Ankete se skladište na Lync serveru u skladu sa smernicama isteka sadržaja sastanka, kao što je definisao administrator preduzeća. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: funkcija anketiranja poboljšava saradnju tako što izlagačima omogućava da brzo odrede željene opcije učesnika.

Izbor/kontrola:

 • Izlagači mogu ograničiti dostupnost ankete prema ulogama učesnika (organizator, izlagač, svi) kada anketa nije prikazana svim učesnicima. Ako vam anketa nije dostupna, nije je moguće prikazati na listi sadržaja kada se trenutno ne deli i nije moguće sačuvati anketu na lokalnom računaru.

 • Izlagači mogu otvoriti ili zatvoriti anketu za glasanje i izbrisati rezultate ankete u bilo kom trenutku.

PowerPoint saradnja

Svrha ove funkcije: Korisnici programa Lync mogu da prikažu, prikažu i PowerPoint komentarišu prezentacije tokom razgovora ili sastanka na mreži.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije:

Radnje podstiče sve upotrebe ove funkcije – bilo da otpremate prezentaciju, krećete se kroz njih ili beležite PowerPoint prezentaciju. Svaka datoteka koja se predstavi u razgovoru ili na sastanku biće preneta svim učesnicima sastanka i oni će moći da je preuzmu direktno iz fascikle na svojim računarima. Vlasnik datoteke ili izlagač može ograničiti drugim osobama čuvanje datoteke, ali to ih ne ograničava da preuzmu ili vide datoteku.

PowerPoint se datoteke skladište na Lync serveru u skladu sa smernicama isteka sadržaja sastanka koje je definisao administrator preduzeća. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: PowerPoint saradnja pomaže učesnicima u razgovoru da izlažu efikasne prezentacije i da dobiju povratne informacije.

Izbor/kontrola:

 • Izlagači mogu ograničiti privilegije beležke na osnovu uloge učesnika (samo izlagači, svi, niko) tako što će uraditi sledeće:

  1. U dijalogu Informacije o pridruživanju i opcije sastanka u prozoru razgovora izaberite stavku Opcije sastanka.

  2. U okviru Privilegije, sa padajuće liste Privilegije za beleške izaberite željenu opciju.

  3. Kliknite na dugme U redu .

 • Izlagači mogu učesnicima da ograniče prikazivanje slajdova koji se ne prikazuju na sledeći način:

  1. U dijalogu Informacije o pridruživanju i opcije sastanka izaberite stavku Opcije sastanka.

  2. U okviru Privilegije, sa padajuće liste Prikaži privatno izaberite željenu opciju.

  3. Kliknite na dugme U redu .

Napomena:  Odaberite obaveštenje i ovde unesite tekst. Takođe možete postaviti svojstvo AlertPosition.

Napomena: Ova privilegija se može podesiti prema ulozi učesnika (samo izlagači, svi ili nijedno)

 • Izlagači mogu PowerPoint ograniče dostupnost prezentacije u skladu sa ulogom učesnika (organizator, izlagač, svi) PowerPoint se prezentacija ne deli. Ako prezentacija PowerPoint dostupna, ne možete da je vidite na listi sadržaja kada se ona ne deli i ne može da je sačuva na računaru.

Režim privatnosti

Svrha ove funkcije: Funkcija "Režim privatnosti" je postavka koja vam omogućava da delite informacije o prisutnosti (kao što su "Dostupan", "Zauzet", "Ne uznemiravaj" i tako dalje) samo sa kontaktima navedenim na spisku kontakata.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Omogućavanje režima privatnosti dovodi do toga da Lync uđe u režim u kojem možete da promenite korisničke postavke tako da se informacije o prisutnosti dele samo sa kontaktima na spisku kontakata. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Postavka ovog režima određuje kako se dele podaci o prisutnosti.

Izbor/kontrola:

 • Kada je režim privatnosti omogućen na serveru putem administratorske postavke, možete da odaberete da li želite da svi vide vašu prisutnost (standardni režim) ili da samo vaši kontakti vide vašu prisutnost (režim privatnosti), na kartici Status, u dijalogu Opcije.

 • Ako je standardni režim omogućen na serveru putem administratorskih postavki, zapravo ne možete da se prebacite na režim privatnosti. Međutim, možete da "unapred odbijete saglasnosti" iz režima privatnosti tako da, ako se administrator kasnije prebaci na režim privatnosti, vi ne biste bili preusmereni kada se prijavite u Lync.

Snimanje

Svrha ove funkcije:

Ova funkcija omogućava izlagače da snime sve aspekte Lync sesije, uključujući to ko je ušao u sastanak, zvuk, video i sadržaj, kao što su razgovori putem razmene trenutnih poruka, deljenje programa, PowerPoint prezentacije, ankete, propratni sadržaj i bele table. Kada organizator ili drugi izlagači pauzira ili zaustave snimanje, to ne utiče na druge snimke koji su u toku.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije:

Ako izlagači odaberu da snimaju, snimak će biti sačuvan na njihovom računaru. Dodatne video datoteke generisane iz snimka podrazumevano se čuvaju na lokalnom računaru izlagača, ali mogu da se sačuvaju i na drugom računaru ako ih navede izlagač koji snima. Kada korisnici otpremaju sadržaj na sastanak, dodeljuje se dozvola za dodavanje tog sadržaja snimcima koje ti korisnici ili drugi korisnici kreiraju.

Ako dođe do otkazivanja tokom faze objavljivanja snimka, moguće je da će podaci koji su zabeleženi tokom pauziranog stanja snimanja nenamerno biti uključeni u snimak. Ako dođe do otkazivanja nekog dela faze objavljivanja (status „Upozorenje...“ potražite u Upravljaču snimcima), snimci ne treba da se isporuče drugim licima, čak i ako se mogu reprodukovati u nekom obliku.

Upotreba informacija:

Snimak može da reprodukuje svako ko ima pristup lokaciji na kojoj je snimak sačuvan.

Izbor/kontrola:

Mogućnost snimanja je podrazumevano isključena i administrator preduzeća mora da je omogući. Ako je ova funkcija omogućena za sastanke, bilo koji izlagač na sastanku može da započne snimanje. Kada izlagač uključi snimanje, obaveštenje da je snimanje započeto emitovaće se učesnicima sa kompatibilnim klijentima i uređajima. Učesnici snimljene sesije koji koriste bilo koji od sledećih nekopatibilnih klijenata ili uređaja biće snimljeni, ali neće primiti obaveštenje o snimanju.

Nekompatibilni klijenti su:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2

 • Microsoft Office Communicator 2007

 • Microsoft Office Communicator Web Access (izdanje 2007 R2)

 • Microsoft Office Communicator Web Access (izdanje 2007)

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Attendant

Nekompatibilni uređaji su:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2 – izdanje za telefone

 • Microsoft Office Communicator 2007 – izdanje za telefone

Pored toga, bez obzira na uređaj ili klijent koji se koriste, učesnik koji koristi video u režimu celog ekrana tokom sastanka ili razgovora neće biti signalizovan da je snimanje započeto dok se on ili ona ne vrate u prozor razgovora.

Pretraga veština

Svrha ove funkcije: Ova funkcija vam omogućava da tražite osobe u preduzeću pomoću bilo kog svojstva navedenog u Microsoft SharePoint uslugama (na primer, ime, e-pošta, veštine, oblast stručnosti itd.) Ova funkcija je dostupna samo ako je administrator preduzeća primenio SharePoint uključio Lync i SharePoint integraciju.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Upit za pretragu unet u Lync biće poslat na server SharePoint preduzeća. Odgovor iz programa SharePoint obrađuje se u programu Lync i prikazuju se rezultati pretrage i srodne informacije. Nikakve informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Informacije koje korisnik unese šalju se u SharePoint da bi se dobili rezultati pretrage koji se prikazuju u programu Lync.

Izbor/kontrola:

Ovu funkciju omogućavaju ili onemogućaju administratori Lync servera.

Objedinjeno skladište kontakata

Svrha ove funkcije: objedinjeno skladište kontakata sastoji se od tri osnovne funkcije:

 • Objedinjavanje pretrage – Ova funkcija objedinjuje globalni spisak adresa (GAL) sa ličnim Outlook kontaktima, tako da, kada tražite kontakt, postoji samo jedna stavka u rezultatima pretrage.

 • Objedinjavanje kontakata – ova funkcija agregira kontakt informacije iz programa Outlook i GAL stavke putem podudaranja e-pošte i/ili identifikatora za prijavljivanje. Kada se utvrdi da postoji podudaranje, Lync agregira podatke iz tri izvora podataka (Outlook, GAL i prisutnost). Ti agregirani podaci se prikazuju u različitim komponentama korisničkog interfejsa, uključujući rezultate pretrage, spisak kontakata i kontakt karticu.

 • Kreiranje Outlook za Lync kontakte (sinhronizacija kontakata) – Lync će kreirati Outlook kontakte za sve kontakte korisnika u podrazumevanoj fascikli kontakata ako korisnik ima poštansko sanduče Microsoft Exchange Server 2010 ili noviju verziju. Kreiranjem Outlook kontakta za svaki Lync kontakt korisnik može da pristupa Lync kontakt informacijama iz programa Outlook, Outlook Web Access i sa mobilnih uređaja koji sinhronizuju kontakte sa sistemom Exchange.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Lync agregira kontakt informacije iz prisutnosti, funkcije Active Directory i programa Outlook. Te informacije se koriste interno u programu Lync. Pri kreiranju Outlook kontakata, Lync će upisivati kontakt informacije iz prisutnosti, funkcije Active Directory i programa Outlook u Exchange. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Kontakt informacije iz prisutnosti, usluge Active Directory i programa Outlook prikazane su u korisničkom interfejsu programa Lync (spisak kontakata, kontakt kartica, rezultati pretrage i tako dalje). Te informacije mogu da se upišu i u Exchange putem sinhronizacije kontakata (treća stavka na prethodnoj listi).

Izbor/kontrola:

Sinhronizaciju kontakata možete da omogućite ili onemogućite na sledeći način:

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije.

 2. Na kartici Lično , u okviru Menadžer ličnih informacija izmenite polja za potvrdu po potrebi.

 3. Kliknite na dugme U redu .

Opcija korisnika – Opcija korisnika za Microsoft Exchange ili Microsoft Outlook dostupna je u okviru Menadžer ličnih informacija, u dijalogu Lync – opcije.

Poboljšanja kvaliteta glasa

Svrha ove funkcije: Lync obezbeđuje obaveštenja koja će vam pomoći da poboljšate kvalitet poziva ako tokom poziva otkrije probleme sa uređajem, mrežom ili računarom.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Ako imate instalaciju uređaja koja dodaje loš zvuk u poziv (na primer eho ili šum), Lync će vas obavestiti i takođe će obavestiti druge osobe u pozivu da je kvalitet poziva umanjivanje zbog podešavanja uređaja na vašem kraju. Drugima se prikazuje obaveštenje da koristite uređaj koji uzrokuje loš kvalitet zvuka. Oni neće znati koji uređaj koristite. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Informacije koje se šalju učesnicima poziva pomoći će im da poboljšaju kvalitet poziva. Na primer, izlagači mogu privremeno isključiti vašu liniju ako samo slušate poziv.

Izbor/kontrola: Lync vam ne dozvoljava da isključite obaveštenja o kvalitetu poziva.

Saradnja na beloj tabli

Svrha ove funkcije: Ova funkcija vam omogućava da delite virtuelne bele table u programu Lync i beležite ih tokom sastanaka i razgovora na mreži.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Svi učesnici vide beleške na beloj tabli. Bele table se skladište na Lync serveru u skladu sa smernicama isteka sadržaja sastanka. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Funkcija bele table unapređuje saradnju tako što omogućava učesnicima sastanka da razmatraju i razmenjuju ideje, prave beleške i tako dalje.

Izbor/kontrola:

Izlagači mogu ograničiti dostupnost bele table u skladu sa ulogom učesnika (organizator, izlagač, svi) kada bela tabla nije prikazana svim učesnicima. Ako bela tabla nije dostupna korisniku, on ili ona ne može da je vidi na listi sadržaja i ne može da je sačuva na svom računaru.

Vrh stranice

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×