Dodatak izjavi o privatnosti za Microsoft Lync 2010 za Nokia uređaje

Podrška za Office 2010 se uskoro završava

Izvršite nadogradnju na Microsoft 365 da biste radili bilo gde sa bilo kog uređaja i da biste nastavili da dobijate podršku.

Nadogradi odmah

Poslednje ažuriranje: oktobar 2011.

Sadržaj

Dodatak izjavi o privatnosti za Microsoft Lync 2010 za Nokia uređaje

Izveštavanje o aktivaciji

Delegiranje poziva (prosleđivanje poziva)

Evidentiranje na strani klijenta

Kontakt kartica

Hitne službe (9-1-1)

Lična slika

Informacije o prisutnosti i kontakt informacije

Režim privatnosti

Slanje u vidu e-poruke

Slanje lokacije

Objedinjeno skladište kontakata

Dodatak izjavi o privatnosti za Microsoft Lync 2010 za Nokia uređaje

Ova stranica je dodatak uz izjavu o privatnosti za Microsoft Lync proizvode. Pročitajte izjavu o privatnosti za Microsoft Lync proizvode i ovaj dodatak da biste razumeli načine prikupljanja podataka i njihovog korišćenja u vezi sa određenim Microsoft Lync proizvodom ili uslugom.

Ovaj dodatak izjavi o privatnosti odnosi se na primenu i upotrebu programa Microsoft Lync 2010 za Nokia uređaje na mobilnim uređajima preduzeća. Ako koristite Microsoft Lync Server 2010 softver komunikacija kao uslugu (drugim rečima, ako treće lice [na primer Microsoft] hostuje servere na kojima se softver pokreće), informacije će biti prenete tom trećem licu. Da biste saznali više o korišćenju podataka koji se iz preduzeća prenose trećem licu, obratite se administratoru preduzeća ili dobavljaču usluga.

Vrh stranice

Izveštavanje o aktivaciji

Svrha ove funkcije: Tokom početnog podešavanja i konfiguracije programa Lync 2010 za Nokia uređaje, prikupljaju se određeni podaci karakteristični za hardver i softver i šalju se preduzeću Nokia u cilju izveštavanja o uspešnoj konfiguraciji.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Tokom procesa se ne prikupljaju lični podaci. Korporaciji Microsoft se ne šalju informacije.

Korišćenje informacija: Nokia koristi podatke prikupljene tokom izveštavanja o aktivaciji u cilju dobijanja izveštaja o uspešnoj konfiguraciji softvera. Više detalja o smernicama za privatnost kompanije Nokia potražite u članku Smernice za privatnost kompanije Nokia.

Izbor/kontrola: nije primenljivo.

Vrh stranice

Delegiranje poziva (prosleđivanje poziva)

Svrha ove funkcije: Delegiranje poziva vam omogućava da dodelite neke delegate, a zatim da oni umesto vas upućuju i odgovaraju na pozive, podešavaju i pridružuju se sastancima na mreži. Ako koristite delegiranje poziva sa mobilnog uređaja, možete izabrati samo delegate koje ste prethodno odredili u Microsoft Lync 2010 klijentu radne površine.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Kada vaši delegati umesto vas odgovore na poziv, dobijate e-poruku koja vas obaveštava o ovom događaju. Korporaciji Microsoft se ne šalju informacije.

Korišćenje informacija: ovu funkciju možete koristiti za rad sa delegatima radi upravljanja rasporedom i sastancima, za praćenje delegata koji upućuju pozive i odgovaraju na njih umesto vas (ili u vaše ime) ili oboje.

Izbor/kontrola: Delegiranje poziva je podrazumevano isključeno. Možete ga omogućiti ili onemogućiti koristeći sledeće korake:

 1. U programu Lync za Nokia uređaje, u meniju sa opcijama stranice „Lista kontakata“ dodirnite stavku Postavke.

 2. Na kartici Glas prebacite stavku Prosleđivanje poziva na opciju UKLJUČENO.

 3. Dodirnite stavku Prosledi moje pozive, a zatim u padajućem okviru izaberite stavku Moji delegati.

 4. Na traci sa alatkama na dnu dodirnite stavku Sačuvaj.

Vrh stranice

Evidentiranje na strani klijenta

Svrha ove funkcije: Evidentiranje na strani klijenta vam omogućava da u korisničkom profilu na uređaju evidentirate Lync informacije o upotrebi. Informacije se mogu koristiti za rešavanje svih problema do kojih može doći u vezi sa softverom Lync za Nokia uređaje.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Kada je omogućeno evidentiranje na strani klijenta, sledeće informacije se skladište na uređaju: ID uređaja, korisnički pseudonim i domen, podaci o prisutnosti, detalji poruke, istorija prijavljivanja, spisak kontakata i podaci o konfiguraciji klijenta kao što su pravila prosleđivanja poziva, status i napomene. Sadržaj Lync 2010 razgovora se ne skladišti. Nijedna informacija se ne šalje automatski korporaciji Microsoft, ali možete odabrati da ručno pošaljete ove informacije.

Korišćenje informacija: Evidentiranje na strani klijenta možete koristiti za rešavanje problema do kojih može doći prilikom korišćenja programa Lync za Nokia uređaje.

Izbor/kontrola: Evidentiranje na strani klijenta je podrazumevano isključeno. Možete ga omogućiti ili onemogućiti koristeći sledeće korake:

 1. U programu Lync za Nokia uređaje, u meniju sa opcijama stranice „Spisak kontakata“ dodirnite stavku Postavke.

 2. Na kartici Željene opcije potvrdite ili opozovite izbor u polju za potvrdu Omogući evidentiranje.

 3. Na traci sa alatkama na dnu dodirnite stavku Sačuvaj.

Vrh stranice

Kontakt kartica

Svrha ove funkcije: Kontakt kartica prikuplja statičke i dinamičke informacije o drugim osobama u vašem preduzeću i prikazuje te informacije u programu Lync i za kontakte u skorašnjim verzijama Microsoft Outlook klijenta za razmenu poruka i saradnju. Kontakt kartica obezbeđuje radnje na jedan klik za slanje e-pošte, upućivanje poziva, slanje trenutne poruke i slanje SMS (tekstualne) poruka (mogućnost slanja SMS-ova nije dostupna u Lync klijentu radne površine).

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Statičke informacije na kontakt kartici se prikupljaju iz korporacijskog direktorijuma preduzeća (kao što su Active Directory usluge domena) i dele se sa drugima putem sistema Lync Server 2010. Dinamičke informacije koje se prikupljaju, na primer brojevi telefona i informacije o prisutnosti, možete da unesete i zatim delite sa drugima. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Korišćenje informacija: Informacije kontakt kartice se prikazuju tako da svoje kontakt informacije možete deliti sa drugima.

Izbor/kontrola: Kontaktima se može upravljati iz Lync klijenta radne površine i programa Lync za Nokia uređaje. Kontaktima možete upravljati u programu Lync za Nokia uređaje koristeći sledeće korake:

Dodavanje kontakta

 1. Na kartici Spisak kontakata na glavnom ekranu programa Lync dodirnite stavku Pretraži.

 2. U okviru za tekst Pretraga otkucajte ime kontakta.

 3. Iz rezultata pretrage izaberite kontakt koji želite da dodate, a zatim dodirnite meni Opcije.

 4. Dodirnite stavku Dodaj kontakt, a zatim dodirnite grupu kontakata da biste u nju dodali kontakt.

Uklanjanje kontakta

 1. Na kartici Spisak kontakata na glavnom ekranu programa Lync dodirnite grupu kontakata kojoj kontakt pripada.

 2. Dodirnite kontakt koji želite da izbrišete.

 3. Dodirnite meni Opcije, a zatim dodirnite stavku Ukloni kontakt.

Vrh stranice

Hitne službe (9-1-1)

Važno:  Preporučujemo vam da NE koristite Lync za Nokia uređaje da biste se obratili hitnim službama (kao što je 9-1-1 u SAD). Lync za Nokia uređaje NEMA mogućnost utvrđivanja trenutne fizičke lokacije; stoga, ako koristite Lync za Nokia uređaje u cilju obraćanja dobavljačima hitnih usluga, dobavljači NEĆE moći da utvrde vašu lokaciju. Da biste sa vašeg uređaja pozvali dobavljače hitnih usluga, zatvorite Lync za Nokia uređaje i koristite tastaturu uređaja.

Vrh stranice

Lična slika

Svrha ove funkcije: Lična slika prikazuje vašu sliku i slike drugih osoba u vašem preduzeću.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Željena opcija za deljenje lične slike se prikuplja za prikazivanje slika i deljenje vaše slike. U programu Lync za Nokia uređaje mogu se prikazati samo fotografije sačuvane u aktivnom direktorijumu. Korporaciji Microsoft se ne šalju informacije.

Korišćenje informacija: Informacije se koriste za prilagođavanje iskustva i deljenje slike sa drugim osobama.

Izbor/kontrola: Postavkama lične slike se upravlja iz Lync klijenta radne površine.

Vrh stranice

Informacije o prisutnosti i kontakt informacije

Svrha ove funkcije: Informacije o prisutnosti i kontakt informacije omogućavaju pristup informacijama koje su objavljene o drugim korisnicima (unutar i izvan organizacije) i omogućavaju drugim korisnicima pristup informacijama koje su objavljene o vama, kao što su status prisutnosti, zvanje, broj telefona, lokacija i beleške. Administrator takođe može konfigurisati integraciju sa programom Outlook i Exchange serverom tako da prikazujete poruke o odsutnosti iz kancelarije i druge informacije o statusu (na primer, kada imate isplaniran sastanak u Outlook kalendaru).

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Koristite adresu za prijavljivanje i lozinku da biste se povezali sa programom Lync Server. Administrator i vi možete objaviti informacije o statusu prisutnosti i kontakt informacije koje su povezane sa vašim prijavljivanjem. Korporaciji Microsoft se ne šalju informacije.

Korišćenje informacija: Drugi korisnici programa Lync i programi mogu pristupiti informacijama o prisustvu i kontakt informacijama u cilju utvrđivanja objavljenog statusa i informacija kako bi ostvarili bolju komunikaciju sa vama.

Izbor/kontrola: Postavkama informacija o prisustvu i kontakt informacija se upravlja iz Lync klijenta radne površine.

Vrh stranice

Režim privatnosti

Svrha ove funkcije: Režim privatnosti je postavka koja vam omogućava da delite status prisutnosti (na primer „Dostupan“, „Zauzet“, „Ne uznemiravaj“ itd.) samo sa kontaktima navedenim na spisku kontakata.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Omogućavanje režima privatnosti dovodi do toga da Lync stupi u režim privatnosti u kojem možete da prebacujete postavke korisnika tako da se informacije o prisutnosti dele samo sa kontaktima na spisku kontakata. Korporaciji Microsoft se ne šalju informacije.

Korišćenje informacija: Postavka ovog režima utvrđuje način na koji se dele podaci o prisutnosti.

Izbor/kontrola: Administrator preduzeća omogućava i onemogućava režim privatnosti. Ako je omogućen režim privatnosti, njime se upravlja iz Lync klijenta radne površine.

Vrh stranice

Slanje u vidu e-poruke

Primena ove funkcije: Slanje u vidu e-poruke vam omogućava da pošaljete istoriju razgovora putem razmene trenutnih poruka u programu Lync 2010 za Nokia uređaje, koja se skladišti lokalno na uređaju, kao prilog na e-adresu koju je odredio korisnik.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Sav dolazni i odlazni sadržaj u razgovorima putem razmene trenutnih poruka beskonačno se skladišti lokalno na uređaju u izolovanom skladištu osim ukoliko 1) korisnik ne izbriše razgovor, 2) korisnik ne deinstalira aplikaciju ili 3) novi korisnik se prijavi na istom uređaju. Istorija trenutnih poruka poslata pomoću funkcije slanja u vidu e-poruke isporučuje se u obliku e-poruke na e-adresu korisnika. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Korisnici mogu da pošalju istoriju razgovora putem razmene trenutnih poruka kao prilog e-pošte na određenu e-adresu, tako da razgovori putem razmene trenutnih poruka postaju dostupni izvan uređaja za svrhe poput arhiviranja ili deljenja.

Izbor/kontrola: Istorija razgovora se automatski skladišti na uređaju. Ne postoji način da se ova funkcija onemogući. Istorija razgovora može da se izbriše na sledeći način:

 1. Na kartici Razgovori dodirnite dugme Završi razgovore na traci sa alatkama u dnu.

 2. Potvrdite izbor u poljima za potvrdu za razgovore koje želite da izbrišete.

 3. Na traci sa alatkama dodirnite dugme Kraj.

Istorija razgovora može da se pošalje pomoću sledećih koraka:

 1. U prozoru razgovora dodirnite meni Opcije.

 2. U meniju izaberite stavku Pošalji kao e-poruku.

Vrh stranice

Slanje lokacije

Primena ove funkcije: Ova funkcija se integriše sa uslugom „Nokia mape“ za određivanje vaše lokacije.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: U zavisnosti od izabranih metoda pozicioniranja, uređaj može da stupi u vezu sa preduzećem Nokia da bi odredio vašu poziciju. Te informacije se obrađuju uz anonimnost. Više informacija potražite u članku Nokia smernice za privatnost za aplikacije sa mapama.

Upotreba informacija: Podatke prikupljene putem funkcije „Slanje lokacije“ koristi usluga „Nokia mape“ da bi vam pružila brže i tačnije podatke o lokaciji.

Vrh stranice

Objedinjeno skladište kontakata

Svrha ove funkcije: Objedinjeno skladište kontakata se sastoji od tri glavne funkcije; samo je sledeća funkcija dostupna u programu Lync za Nokia uređaje:

 • Objedinjavanje pretrage    Objedinjavanje pretrage objedinjuje globalni spisak adresa (GAL) sa Lync kontaktima tako da prilikom pretrage nekog kontakta postoji samo jedna stavka u rezultatima pretrage.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Lync za Nokia uređaje prikuplja kontakt informacije iz programa Outlook, iz aktivnog direktorijuma i funkcije „Prisustvo“. Lync za Nokia uređaje interno koristi ove informacije.

Korišćenje informacija: Kontakt informacije iz programa Outlook, iz aktivnog direktorijuma i funkcije „Prisustvo“ se prikazuju u korisničkom interfejsu programa Lync za Nokia uređaje.

Izbor/kontrola: Postavkama objedinjenog skladišta kontakata se upravlja iz Lync klijenta radne površine.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×