Poslednji put ažurirano: oktobar 2010.

Sadržaj

Ova stranica predstavlja dodatak izjavi o privatnosti za Microsoft Lync proizvode. Da biste razumeli prikupljanje podataka i prakse upotrebe relevantne za određeni Microsoft Lync proizvod ili uslugu, trebalo bi da pročitate izjavu o privatnosti za Microsoft Lync proizvode i ovaj dodatak.

Ovaj dodatak izjavi o privatnosti govori o primeni i upotrebi softvera Microsoft Lync Server 2010 primenjenog na poslovnoj mreži. Ako vaše preduzeće koristi Lync Server 2010 kao uslugu (drugim rečima, ako neko nezavisno preduzeće, na primer Microsoft, hostuje servere na kojima se softver pokreće), informacije će se prenositi tom nezavisnom preduzeću.

Arhiviranje

Primena ove funkcije: arhiviranje omogućava administratoru preduzeća da arhivira razgovore putem razmene trenutnih poruka, radnje i sadržaj sastanaka i karakteristike upotrebe kao što su prijavljivanja korisnika, započinjanja razgovora i pridruživanja razgovorima.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: arhiviranje skladišti sadržaj razgovora putem razmene trenutnih poruka, informacije krajnjeg korisnika o upotrebi razmene trenutnih poruka, sadržaj sastanaka i informacije o sastanku na serveru koji konfiguriše administrator preduzeća. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: administrator preduzeća može da koristi te informacije za administraciju upotrebe sistema Lync Server 2010 u preduzeću.

Izbor/kontrola: arhiviranje je podrazumevano isključeno. Administrator preduzeća može da ga uključi tako što će otići na kontrolnu tablu sistema Microsoft Lync Server 2010 Nadgledanje i arhiviranje, otvoriti stranicu „Postavke“ i ažurirati stavke Smernice za arhiviranje i Konfiguracija arhiviranja.

Feed o aktivnostima

Primena ove funkcije: feed o aktivnostima omogućava krajnjem korisniku da vidi „novosti na društvenim mrežama“ od kontakata koji se nalaze na njihovom spisku kontakata. On omogućava krajnjim korisnicima da drugima prikažu nedavne lične beleške, promene slike i promene zvanja ili lokacije kancelarije.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: krajnji korisnici će putem prisutnosti objaviti sledeće informacije u programu Microsoft Lync 2010:

 • Vreme ažuriranja poslovne slike (iz poslovnog direktorijuma preduzeća, na primer usluge domena funkcije Active Directory)

 • Veb sliku (koju krajnji korisnik otpremi i želi da je drugi vide) sa ažuriranim vremenom

 • Vreme kad je njihovo zvanje promenjeno i samo zvanje (iz korporacijskog direktorijuma)

 • Vreme kad je lokacija kancelarije njihovog preduzeća promenjena i sama lokacija kancelarije (iz korporacijskog direktorijuma)

 • Istorija poslednjih nekoliko ličnih beležaka koje su objavljene

 • Beleška „Odsutan iz kancelarije“ iz sistema Microsoft Exchange Server

Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: ove informacije će se deliti sa kontaktima na spisku kontakata krajnjeg korisnika koji prikazuju feed o aktivnostima i nalaze se u odnosima privatnosti „Porodica i prijatelji“, „Radna grupa“, „Kolege“ ili „Spoljni kontakti“.

Izbor/kontrola: administrator preduzeća može da konfiguriše unutrašnju postavku PersonalNoteHistoryDepth koja će kontrolisati broj ličnih beležaka koje će se čuvati za krajnjeg korisnika. Ako se podesi na vrednost 0, ne čuva se istorija beležaka i skladišti se samo trenutna beleška (kao što je bilo u prošlim izdanjima). Svaki krajnji korisnik će imati i mogućnost da ne objavi ništa u feedu o aktivnostima potvrdom odgovarajuće postavke u opcijama programa Lync 2010.

Usluga adresara

Primena ove funkcije: usluga adresara omogućava klijentima Lync servera kao što su Lync, Microsoft Lync 2010 Mobile i tako dalje da traže kontakte.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: krajnji korisnik unosi nisku za pretragu koja se zatim koristi za traženje podudaranja u bazi podataka adresara ili u preuzetim datotekama adresara. Svi pronađeni zapisi koji se podudaraju sa datom niskom za pretragu vratiće se klijentu.

Upotreba informacija: informacije u niski za pretragu koristiće se za traženje zapisa koji se podudaraju.

Izbor/kontrola: usluga adresara podrazumevano je omogućena. Ne postoji opcija za onemogućavanje te usluge.

Kontrola dopuštenja poziva

Primena ove funkcije: kontrola dopuštenja poziva omogućava administratorima preduzeća da kontrolišu količinu audio/video saobraćaja Lync servera na WAN vezi.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: kontrola dopuštenja poziva prikuplja, obrađuje i prima IP adrese pozivaoca i primaoca poziva, informacije o lokaciji krajnje tačke (unutar ili izvan mreže preduzeća) ili obe strane, kao i da li je poziv spoljni. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: administrator preduzeća može da koristi te informacije za administraciju upotrebe određene WAN veze za audio/video pozive Lync servera.

Izbor/kontrola: kontrola dopuštenja poziva je podrazumevano isključena. Administrator preduzeća može da je uključi tako što će otići na stranicu sa postavkama kontrolne table sistema Lync Server 2010 Konfiguracija mreže i ažurirati stavku Opšte smernice za omogućavanje upravljanja propusnim opsegom.

Napomena:  Smernice kontrole dopuštenja poziva mogu da utiču na hitne službe (to jest, hitne službe mogu da budu usmerene na pogrešnu liniju).

Prikupljanje podataka zapisa o detaljima poziva (CDR) i izveštavanje

Primena ove funkcije: funkcija za prikupljanje podataka zapisa o detaljima poziva (CDR) i izveštavanja prikuplja i prijavljuje detalje peer-to-peer komunikacije i sastanaka koji su održani putem sistema Lync Server.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: ako se omogući, podaci svih peer-to-peer komunikacija i sastanaka zapisuju se u CDR bazi podataka. (Sadržaj se ne zapisuje.) CDR podaci se skladište u bazi podataka servera za nadgledanje koji je primenjen u preduzeću i prijavljuju u skupu standardnih izveštaja servera za nadgledanje. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: CDR podatke je moguće koristiti za pregled istorije peer-to-peer komunikacije i sastanaka koji su održani u organizaciji.

Izbor/kontrola: CDR je podrazumevano uključen, ali administrator preduzeća mora da instalira server za nadgledanje povezan sa potpornom bazom podataka servera za nadgledanje da bi prikupljao CDR podatke. Administrator preduzeća može da primeni standardne izveštaje servera za nadgledanje ili da kreira prilagođene izveštaje upitima za bazu podataka servera za nadgledanje.

Delegiranje poziva

Primena ove funkcije: delegacija poziva omogućava krajnjim korisnicima da odrede neke delegate koji mogu da upućuju pozive i odgovaraju na njih u njihovo ime i da organizuju sastanke na mreži i pridružuju im se u njihovo ime.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: kad delegati odgovaraju na pozive u ime krajnjih korisnika, krajnji korisnici će dobiti obaveštenje e-poštom koje ih obaveštava o tom događaju. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: krajnji korisnici mogu da koriste ovu funkciju da bi radili sa delegatima, tako da delegati mogu da upravljaju njihovim rasporedom i sastancima. Krajnji korisnici takođe mogu da prate svoje delegate kada je reč o pozivima koji su upućeni u njihovo ime odnosno na koje je odgovoreno u njihovo ime.

Izbor/kontrola: delegiranje poziva je podrazumevano isključeno i mora ga uključiti administrator preduzeća tako što će postavku „EnableDelegation“ postaviti na vrednost „True“.

Napomena:  Administrator preduzeća može da podesi sinhronizaciju delegata u Exchange kalendaru sa Lync serverom. Kada se omoguće, delegati u Exchange kalendaru sa odgovarajućim dozvolama (jednakim dozvolama autora rukopisa ili većim) automatski će se dodati kao delegati krajnjeg korisnika u programu Lync. To ne menja postavke prosleđivanja poziva krajnjeg korisnika.

Kontrole ID-a pozivaoca

Primena ove funkcije: funkcija kontrola ID-a pozivaoca kontroliše broj telefona koji je prikazan pozvanoj strani. Administrator preduzeća može da odabere da spreči prikazivanje ID-a pozivaoca po smeru obezbeđivanjem alternativnog broja. Alternativni broj će se prikazati kao ID pozivaoca za sve pozive koji prolaze tim smerom. Primer za ovo bi bio kada krajnji korisnik uputi poziv sa ličnog broja telefona na poslu, a pozvana strana vidi opšti broj tog preduzeća umesto ličnog broja osobe na poslu.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: broj telefona pozivaoca se prikazuje

Upotreba informacija: koristi se za sprečavanje prikaza broja telefona pozivaoca i prikaz alternativnog broja.

Izbor/kontrola: sprečavanje prikaza ID-a pozivaoca može da se izabere ili opozove na stranici Usmeravanje kontrolne table sistema Lync Server 2010. Ako se sprečavanje prikaza ID-a pozivaoca ne izabere, prikazivaće se broj telefona pozivaoca. Ako se izabere sprečavanje ID-a pozivaoca, neophodno je obezbediti alternativni broj koji će se prikazivati pozvanoj strani

Prikaz imena pozivaoca

Primena ove funkcije: ovo ime za prikaz sadrži ime krajnjeg korisnika koje je uskladišteno u lokalnom spremištu sistema Lync Server (usluga adresara). Za odlazne pozive krajnjih korisnika na Lync serveru na javnu standardnu telefonsku mrežu (PSTN) ova funkcija šalje bilo kakve informacije o imenu za prikaz na izlaznom PSTN mrežnom prolazu/IP-PBX/ivičnom kontroleru sesije.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: za odlazne pozive sa mreže Lync servera ime za prikaz se šalje na izlazni PSTN mrežni prolaz/IP-PBX/ivični kontroler sesije ako na Lync serveru ne postoje ograničenja privatnosti za obezbeđivanje tih informacija. Te informacije se zatim mogu prikazati odredišnoj strani za poziv.

Upotreba informacija: informacije se koriste kako bi pozvana strana videla prikazano ime pozivaoca zajedno sa brojem telefona pozivaoca. To ne treba smatrati definitivnim.

Izbor/kontrola: trenutno u okviru Lync servera ne postoje kontrole za podešavanje ograničenja privatnosti za pripremu informacija o imenu za prikaz. Ime za prikaz se uvek prenosi sa servera. Određeni PSTN mrežni prolazi/IP-PBX-ovi/ivični kontroleri sesije mogu da imaju mogućnost filtriranja ili zamene imena za prikaz po pravcu poziva (izlaznom ili dolaznom).

Evidentiranje na strani klijenta

Primena ove funkcije: evidentiranje na strani klijenta omogućava krajnjim korisnicima da evidentiraju informacije o upotrebi programa Lync na računaru u svom korisničkom profilu.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: ako se to omogući, informacije nalik sledećim uskladištiće se na računaru krajnjeg korisnika: tema sastanka, lokacija, poruke protokola session initiation protocol (SIP), odgovori na Lync razgovore, informacije o pošiljaocu i primaocu svake Lync poruke, smer kojim je poruka putovala, spisak kontakata i informacije o prisutnosti. Sadržaj Lync razgovora se ne skladišti. Nikakve informacije se automatski ne šalju korporaciji Microsoft, ali krajnji korisnici ili administrator preduzeća mogu odabrati da ručno pošalju evidencije korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: evidencije na strani klijenta mogu se koristiti za rešavanje problema sa programom Lync.

Izbor/kontrola: evidentiranje na strani klijenta je podrazumevano isključeno i mora ga uključiti administrator preduzeća tako što će postavku ucEnableUserLogging postaviti na vrednost 1.

Hitne službe

Primena ove funkcije: kada ih administrator preduzeća učini dostupnima, hitne službe omogućavaju programu Lync da prenosi lokaciju nezavisnom dobavljaču usluga usmeravanja kojeg bira klijent. Nezavisni dobavljač usluga usmeravanja zatim će preneti tu lokaciju hitnim odzivnim uređajima kada god se izabere broj hitnih službi (na primer, 911 u SAD). Administrator preduzeća može da ograniči mogućnost hitnog pozivanja na radnu lokaciju krajnjeg korisnika, tako da bi administrator trebalo da svakom krajnjem korisniku saopšti meru u kojoj je funkcionalnost hitnih poziva dostupna. Kada se omogući, informacije o lokaciji prenete osoblju hitne službe predstavljaju lokaciju koju je administrator preduzeća odredio kao lokaciju krajnjeg korisnika (na primer, broj kancelarije) i uneo u bazu podataka o lokacijama ili, ako takva lokacija nije dostupna, lokaciju koju su krajnji korisnici možda ručno uneli u polje za lokaciju. Ako krajnji korisnik pozove hitne službe dok koristi Lync preko bežične Internet veze dok se još nalazi na radnoj lokaciji, informacije o lokaciji prenete hitnim odzivnim uređajima odnosiće se samo na približnu lokaciju jer će to biti lokacija određene bežične krajnje tačke sa kojom njihov računar komunicira. Štaviše, informacije o lokaciji te bežične krajnje tačke ručno unosi administrator preduzeća i, samim tim, informacije o lokaciji koje se prenose osoblju hitne službe možda neće biti stvarna lokacija krajnjeg korisnika. Da bi se postigla puna funkcionalnost, ova funkcija zahteva da preduzeće zadrži uslugu usmeravanja koju obezbeđuju određeni certifikovani dobavljači rešenja, a usluga je dostupna samo u SAD.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: informacije o lokaciji koje se dobiju putem programa Lync određuju se na osnovu automatskih informacija o lokaciji koje popunjava server sa informacijama o lokaciji („LIS“) preduzeća ili na osnovu informacija o lokaciji koje je krajnji korisnik ručno uneo u polje za lokaciju. Te informacije se skladište u memoriji na računaru krajnjeg korisnika. Tako, kad se unese broj hitnih službi, te informacije o lokaciji se prenose sa pozivom kako bi bile usmerene ka odgovarajućem dobavljaču hitnih službi i obezbeđuje se njihova približna lokacija. Lokacija krajnjeg korisnika takođe može da se pošalje putem trenutne poruke u lokalno bezbednosno odeljenje. Za hitne pozive zapis sa detaljima poziva sadržaće informacije o lokaciji pozivaoca. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: lokacija se koristi za usmeravanje poziva odgovarajućim hitnim službama i za odašiljanje hitnih odgovora. Te informacije mogu da se pošalju i bezbednosnom odeljenju preduzeća kao obaveštenje sa informacijama o lokaciji pozivaoca i povratnom pozivu.

Izbor/kontrola:

Onemogućeno:

Opcija E911 je podrazumevano onemogućena. Ako je administrator preduzeća omogući, smernice za lokaciju moguće je menjati ili ukloniti sa podmreža i/ili korisnika, a dobavljač usluge može da obustavi uslugu usmeravanja.

Omogućeno:

Smernice za lokaciju koje omogućava E911 moraju da budu definisane i dodeljene podmreži sa koje će se registrovati klijenti za objedinjene komunikacije (UC) ili korisnicima odnosno i jednima i drugima. E911 usluga usmeravanja mora da se dobije od dobavljača usluga i neophodno je uspostaviti mogućnost povezivanja za usmeravanje ka dobavljaču usluga.

Infrastruktura lokacije

Primena ove funkcije: informacije o lokaciji krajnjeg korisnika i vremenskoj zoni se izračunavaju i dele sa drugima putem funkcionalnosti za prisutnost.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: podaci o geografskoj lokaciji krajnjeg korisnika prikupljaju se putem jednog od dva mehanizma: korisnik ručno unosi podatke ili ih automatski unosi server za informacije o lokaciji („LIS“) preduzeća. Pored toga, vremenska zona krajnjeg korisnika se preuzima iz operativnog sistema Windows na računaru krajnjeg korisnika. Podaci o lokaciji koji se prikupljaju sastoje se od niske „opisa“, kao i od oblikovanih informacija o adresi. Opis je bilo koja niska koja bi pomogla da se drugi obaveste o lokaciji krajnjeg korisnika (na primer, „kuća“ ili „posao“), dok oblikovane informacije o adresi predstavljaju građansku adresu (na primer, Bulevar kralja Aleksandra 568, 11000 Beograd). Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: opis lokacije i podaci o vremenskoj zoni dele se sa drugima putem Lync prisutnosti na osnovu konfiguracije njihove privatnosti u podacima o prisutnosti. Informacije se prikazuju na kontakt kartici korisnika. Imajte na umu da se oblikovana adresa odnosno građanska adresa ne dele putem kontakt kartice, ali se mogu preneti osoblju hitnih službi ako krajnji korisnik uputi hitan poziv (npr. 911 u SAD). (Pogledajte opis „hitnih službi“.)

Izbor/kontrola:

Administrator preduzeća ima sledeće kontrole:

 • EnhancedEmergencyServicesEnabled Ako se postavi na vrednost „True“, dostupne su stavka sa imenom lokacije u polju za lokaciju i kompletan dijalog za lokaciju putem stavke „Podesi lokaciju“ u meniju za oblast lokacije. Ako se postavi na vrednost „False“, dostupna je ograničena stavka lokacije za ime lokacije u polju za lokaciju. Takođe, kada se kontrola postavi na vrednost „True“, podaci o lokaciji dele se za pozive hitnim službama. Ako se postavi na vrednost „False, ne dele se u pozivima hitnim službama. Krajnji korisnici to ne mogu da zamene. Budite svesni da će se opis lokacije (koji se preuzima sa LIS-a ili ga unosi krajnji korisnik) i dalje deliti preko prisutnosti bez obzira na način podešavanja ovog aktiviranja.

 • UseLocationForE911Only Ako se podesi na vrednost „True“, podaci o lokaciji na LIS-u neće se automatski deliti putem prisutnosti. Ako se podesi na vrednost „False“, podaci o lokaciji na LIS-u automatski će se deliti putem prisutnosti.

 • PublishLocationDataDefault Ova kontrola konfiguriše podrazumevano ponašanje za sve korisnike koji nisu izričito izabrali da dele ili ne dele opis lokacije putem prisutnosti. Ako se postavi na vrednost „True“, lokacija će se podrazumevano deliti. Ako se postavi na vrednost „False“, lokacija se neće podrazumevano deliti.

 • LocationRequired Ova postavka kontroliše da li se od krajnjih korisnika traži da unesu lokaciju. Postoje tri moguće vrednosti: „Da“, „Odricanje odgovornosti“ i „Ne“.

  • Da – polje „Podesite svoju lokaciju“ prikazuje se crvenom bojom ako nema podataka o lokaciji.

  • Odricanje odgovornosti – polje „Podesite svoju lokaciju“ prikazuje se crvenom bojom sa znakom „X“ pored ako nema podataka o lokaciji. Krajnji korisnici mogu da kliknu na znak „X“ da bi prikazali odricanje odgovornosti. Napomena: ako administrator preduzeća odabere ovu vrednost, moraće da popuni tekst odricanja odgovornosti.

  • Ne – polje „Podesite svoju lokaciju“ prikazuje se crnom bojom ako nema podataka o lokaciji.

Lync Web App Server

Primena ove funkcije: Microsoft Lync Web App Veb komponenta mora da se primeni da bi se koristio Lync Web App, program zasnovan na programskom dodatku Microsoft Silverlight za pregledač koji obezbeđuje utisak pri radu sa sastancima.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: adresa za prijavljivanje krajnjeg korisnika, lozinka i informacije o sastanku koristiće se za potvrdu identiteta korisnika pre povezivanja sa sastankom. Informacije o deljenju programa i radne površine deliće se sa svim korisnicima na sastanku. Svi učesnici sastanka moći će da vide informacije o prisutnosti krajnjeg korisnika, kao i njegove kontakt informacije.

Upotreba informacija: adresa za prijavljivanje korisnika, lozinka i informacije o sastanku koristiće se za potvrdu identiteta korisnika pre povezivanja sa sastankom.

Izbor/kontrola: Lync Web App Veb komponenta podrazumevano je omogućena.

Aspekti lokacije za zaobilazak medija

Primena ove funkcije: zaobilazak medija određuje lokalitet podrazumevanih IP adresa za prekid lokalnih medija korisnika Lync servera i PSTN mrežni prolaz/IP-PBX/ivični kontroler sesije koji će se koristiti u PSTN ili PBX pozivu povezanom sa tim korisnikom. Ako su dva elementa dobro povezana, bez ograničenja propusnog opsega i omogućen je zaobilazak medija, mediji će teći direktno između korisnika Lync servera i PSTN mrežnog prolaza/IP-PBX-a/ivičnog kontrolera sesije, zaobilazeći server za medijaciju Lync servera. Signalizacija za poziv će se nastaviti od korisnika Lync servera do servera za medijaciju Lync servera i do PSTN mrežnog prolaza/IP-PBX-a/ivičnog kontrolera sesije.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: lokalitet lokalne podrazumevane IP adrese za prekid medija za krajnjeg korisnika i PSTN mrežni prolaz/IP-PBX/ivični kontroler sesije utvrđuje se podudaranjem IP adrese svakog lokalnog podrazumevanog medija sa ID-om zaobilaska uskladištenim u skladištu za konfiguraciju Lync servera. ID zaobilaska je GUID i ne filtrira se putem proxyja za pristup, tako da se obezbeđuje za spoljne korisnike, kao i za unutrašnje korisnike. Ova funkcija ne šalje nikakve informacije korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: ako korisnik Lync servera i PSTN mrežni prolaz/IP-PBX/ivični kontroler sesije imaju isti lokalni standard, ID zaobilaska povezan sa lokalnim podrazumevanim IP-jem medija svakog elementa biće isti. Strana koja prima ID zaobilaska od ravnopravnog uređaja videće da se njen vlastiti ID zaobilaska podudara. U tom slučaju, medijima za poziv dozvoljava se da prolaze direktno između korisnika Lync servera i PSTN mrežnog prolaza/IP-PBX-a/ivičnog kontrolera sesije, zaobilazeći server za medijaciju.

Izbor/kontrola:

zaobilazak medija podrazumevano je onemogućen globalno i za svaku liniju ka određenom PSTN mrežnom prolazu/IP-PBX-u/ivičnom kontroleru sesije. Administrator preduzeća može da ih omogući globalno i za određenu liniju koristeći dva dolenavedena metoda.

Pomoću kontrolne table Lync servera

 • Globalni zaobilazak se omogućava izborom stavke Konfiguracija mreže, klikom dvaput na konfiguraciju Globalno na listi, a zatim na stranici Uređivanje globalne postavke izborom stavke Uključi zaobilazak medija i izborom zrnastosti.

 • Zaobilazak za određenu liniju omogućava se izborom stavke Usmeravanje glasa, izborom kartice Konfiguracija linije, klikom dvaput na postojeću liniju i izborom stavke Omogući zaobilazak medija.

Pomoću interfejsa Microsoft Lync Server 2010 Management Shell

 • Komande New-CsTrunkConfiguration ili Set-CsTrunkConfiguration mogu se koristiti za omogućavanje zaobilaska medija za liniju.

 • Komande New-CsNetworkMediaBypassConfiguration i Set-CsNetworkConfiguration mogu se koristiti za omogućavanje globalnog zaobilaska medija.

Prilozi sastanaka

Primena ove funkcije: krajnji korisnici mogu da dele datoteke sa učesnicima sastanka tako što će ih otpremiti kao priloge.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: prilozi se skladište na Lync serveru u skladu sa smernicama za istek sadržaja sastanka koje definiše administrator preduzeća. Krajnji korisnici mogu da odaberu da otpreme priloge. Oni ili druge osobe preuzimaju priloge na sastanku. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: informacije koje se nalaze u otpremljenim prilozima sastanaka dele sa sa drugim učesnicima na Lync sastanku.

Izbor/kontrola: administrator preduzeća može da omogući ili onemogući ovu funkciju za neke ili sve korisnike putem smernica AllowFileTransfer. Te smernice podrazumevano su omogućene.

Peer to Peer prenos datoteka

Primena ove funkcije: korisnici programa Lync mogu da prenose datoteke jedni drugima u dvosmernim razgovorima putem razmene trenutnih poruka (ne i na sastancima).

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: datoteka se prenosi direktno između Lync klijenata. Korisnici biraju da započnu prenos datoteke i biraju datoteku koja će biti preneta. Primalac datoteke mora izričito da pristane da primi datoteku. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: funkcija Peer-to-Peer prenosa datoteka omogućava korisnicima da šalju datoteke jedni drugima u realnom vremenu tokom razgovora putem trenutnih poruka.

Izbor/kontrola: administrator preduzeća može da omogući ili onemogući ovu funkciju za neke ili sve korisnike putem smernica EnableP2PFileTransfer. Te smernice podrazumevano su omogućene.

Lična slika

Primena ove funkcije: lična slika prikazuje ličnu sliku krajnjeg korisnika drugim krajnjim korisnicima. Ovu funkciju konfiguriše samo krajnji korisnik i ona se razlikuje od slike koja postoji u korporacijskom direktorijumu (na primer, u okviru funkcije Active Directory).

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: željene opcije za deljenje lične slike krajnjeg korisnika i Veb adresa za sliku prikupljaju se putem unosa krajnjeg korisnika i objavljuju putem Lync prisutnosti. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: informacije se koriste za prilagođavanje utiska krajnjeg korisnika pri radu i deljenje njegove slike s drugima.

Izbor/kontrola:

Administrator preduzeća kontroliše:

 • Da li korisnici u početku podrazumevano dele slike ili ne. Ovu opciju je moguće zameniti.

 • Maksimalnu veličinu slike koju bilo koji korisnik može da preuzme.

 • Vrste slika koje su dozvoljene.

PIN potvrda identiteta

Primena ove funkcije: PIN potvrda identiteta je mehanizam koji se koristi za potvrdu identiteta korisnika koji se pridružuju sastanku putem konferencije preko automatskog telefonskog sistema i za potvrdu identiteta korisnika koji prvi put primenjuju izdanje za telefone programa Microsoft Lync 2010. Korisnik unosi broj telefona ili lokal i PIN koji Lync Server koristi za proveru korisničkih akreditiva. PIN može da postavi korisnik ili da ga obezbedi administrator preduzeća.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: tokom potvrde identiteta prikupljaju se broj telefona ili lokal i korisnički PIN. Lync Server proverava te informacije u poređenju sa potpornom bazom podataka. PIN se skladišti u potpornoj bazi podataka kao jednosmerni heš za bezbednosne svrhe. Kada se podesi, PIN niko ne može da vidi. Korisnik, administrator ili korisnik iz odeljenja za tehničku pomoć može da postavi ili uspostavi početne vrednosti PIN-a.

Kada administrator ili korisnik odeljenja za tehničku pomoć postavi ili uspostavi početne vrednosti PIN-a, novi PIN se prikazuje i opcionalno ga je moguće poslati korisniku u e-poruci. Obezbeđeni predložak e-pošte može da se prilagodi i obuhvata tekst koji obaveštava korisnika da je administrator ili korisnik iz odeljenja za tehničku pomoć možda prikazao PIN i da se zbog toga preporučuje da korisnik ponovo podesi PIN.

Upotreba informacija:

Lync Server koristi PIN da bi potvrdio identitet korisnika sastanka ili da bi primenio telefon koji koristi izdanje za telefone programa Lync 2010.

Izbor/kontrola: to je podrazumevano omogućeno. Administrator preduzeća može da onemogući PIN potvrdu identiteta sa stranice sa bezbednosnim postavkama na kontrolnoj tabli Lync servera tako što će potvrditi izbor u polju za potvrdu PIN potvrda identiteta.

Anketiranje

Primena ove funkcije: korisnici programa Lync mogu da sprovedu anketu i prikupljaju anonimne odgovore od učesnika tokom sastanaka na mreži i razgovora.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: pojedinačni glasovi su anonimni. Agregirane rezultate ankete vide svi izlagači i bilo koji izlagač može da ih pokaže svim učesnicima. Ankete se skladište na Lync serveru u skladu sa smernicama za istek sadržaja sastanka. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: funkcija anketiranja poboljšava saradnju tako što izlagačima omogućava da brzo odrede željene opcije učesnika.

Izbor/kontrola:

Administrator preduzeća ima sledeće smernice

 • EnableDataCollaboration : ove smernice omogućavaju administratoru preduzeća da ograniči sve funkcije saradnje podataka – Microsoft PowerPoint saradnju, deljenje datoteka, anketiranje, saradnju na beloj tabli i priloge. Ako se ove smernice postavke na vrednost „False“, smernice na nivou funkcija za te funkcije nisu važne.

 • AllowPolling: ove smernice omogućavaju administratorima preduzeća da omoguće ili onemoguće funkciju anketiranja. Ta funkcija je podrazumevano omogućena.

Informacije o prisutnosti i kontakt informacije

Primena ove funkcije: ova funkcija omogućava krajnjim korisnicima da pristupaju informacijama koje su objavljene o drugim korisnicima (unutar i izvan organizacije) i omogućava korisnicima pristup informacijama koje su objavljene o njima kao što su status, zvanje, broj telefona i beleške. Administrator preduzeća takođe može da konfiguriše međuoperativnost sa Microsoft Outlook klijentom za razmenu poruka i saradnju i sistemom Exchange kako bi krajnji korisnici prikazivali poruke o odsutnosti iz kancelarije i druge informacije o statusu.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: krajnji korisnici koriste adresu i lozinku za prijavljivanje za povezivanje sa sistemom Lync Server. Oni i administrator mogu da objave informacije o statusu prisutnosti i kontakt informacije koje će biti povezane sa prijavljivanjem. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: drugi korisnici programa Lync i programi moći će da pristupe informacijama o prisutnosti i kontakt informacijama krajnjeg korisnika da bi utvrdili njihov objavljeni status i informacije kako bi poboljšali komunikaciju sa njima.

Izbor/kontrola: krajnji korisnici mogu da odaberu informacije koje se objavljuju. Administrator preduzeća takođe može da konfiguriše objavljene informacije u njihovo ime. Administrator preduzeća može da onemogući krajnje korisnike da kontrolišu svoje objavljene informacije tako što će na kontrolnoj tabli Lync servera posetiti stranice Korisnici i Postavke trenutnih poruka i prisutnosti.

PowerPoint saradnja

Primena ove funkcije: korisnici programa Lync mogu da pokažu, prikažu i komentarišu PowerPoint prezentacije tokom razgovora na mreži ili sastanka.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije:

Radnje krajnjeg korisnika pokreću sve upotrebe ove funkcije – u zavisnosti od toga da li otpremaju, kreću se ili komentarišu PowerPoint prezentaciju. Bilo koja datoteka predstavljena u razgovoru ili na sastanku biće preneta svim učesnicima sastanka i moći će da je preuzmu direktno iz fascikle na svojim računarima. Vlasnik datoteke ili izlagač može da ograniči čuvanje datoteke u programu Lync za druge, ali ih to ne sprečava da je preuzmu ili vide. PowerPoint datoteke se skladište na Lync serveru u skladu sa smernicama za istek sadržaja sastanka koje definiše administrator preduzeća. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: saradnja pomoću programa PowerPoint pomaže učesnicima u razgovoru da drže efikasne prezentacije i dobijaju povratne informacije.

Izbor/kontrola:

Administrator preduzeća ima sledeće smernice:

 • EnableDataCollaboration : ove smernice omogućavaju administratoru preduzeća da ograniči ili dozvoli sve funkcije saradnje podataka – PowerPoint saradnju, deljenje datoteka, anketiranje, saradnju na beloj tabli i priloge. Ako se ove smernice postavke na vrednost „False“, smernice na nivou funkcija za te funkcije nisu važne.

 • AllowAnnotations: ove smernice omogućavaju administratoru preduzeća da ograniči mogućnosti komentarisanja PowerPoint sadržaja za učesnike sastanka.

Pored toga, izlagači mogu da ograniče komentare PowerPoint prezentacije na osnovu uloge učesnika („Niko“, „Samo izlagači“, „Svi“) pomoću dijaloga Opcije sastanka. Ta postavka je dostupna za pojedinačne sastanke.

Režim privatnosti

Primena ove funkcije: režim privatnosti je postavka koja krajnjim korisnicima omogućava da dele informacije o prisutnosti (na primer, „Dostupan“, „Zauzet“, „Ne uznemiravaj“ i tako dalje) samo sa kontaktima koji su navedeni na njihovom spisku kontakata.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: omogućavanje režima privatnosti dovodi do toga da Lync uđe u režim u kojem krajnji korisnici mogu da promene korisničke postavke tako da se njihove informacije o prisutnosti dele samo sa kontaktima na njihovom spisku kontakata. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Lync koristi postavku režima privatnosti da bi utvrdio da li da uđe u režim privatnosti ili ne.

Izbor/kontrola:

 • Administrator preduzeća, na nivou grupe, može da odabere da omogući režim privatnosti (koristeći ugrađenu postavku EnablePrivacyMode). Kada se on omogući, svi krajnji korisnici programa Lync podrazumevano će se prebaciti na režim privatnosti čim se prijave.

 • Kada je režim privatnosti omogućen na serveru putem administratorske postavke, krajnji korisnici mogu da odaberu da svi mogu da vide njihovu prisutnost (standardni režim) ili da prisutnost vide samo njihovi kontakti (režim privatnosti). Krajnji korisnici status podešavaju na kartici Status u dijalogu Opcije.

 • Ako je standardni režim omogućen na serveru putem administratorske postavke, krajnji korisnici ne mogu da se prebace na režim privatnosti. Oni mogu da rade samo u standardnom režimu. Međutim, mogu „unapred da se odjave“ iz režima privatnosti tako da, ako se administrator kasnije prebaci na režim privatnosti, oni neće biti prebačeni kad se prijave u Lync.

Privatna linija

Primena ove funkcije: privatna linija je funkcija koja krajnjem korisniku pruža neobjavljeni dodatni broj telefona. Krajnji korisnik može da odabere da taj dodatni broj telefona da drugim osobama.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: kad se koristi funkcija privatne linije, prikupljaju se na sličan način na koji se rukuje pozivima na standardne brojeve koji nisu privatni, to jest, zapisi o detaljima poziva biće uskladišteni takvi kakvi jesu za bilo koji poziv.

Postoje slučajevi kada će privatni broj nenamerno biti poslat trećoj strani, na primer kada pozivalac privatnog broja prenese poziv na drugu osobu.

Upotreba informacija: ove informacije se koriste za obezbeđivanje istorije ponavljanja poziva. Više informacija potražite u odeljku „Prikupljanje podataka zapisa o detaljima poziva i izveštavanje“.

Izbor/kontrola: ne postoje kontrole krajnjeg korisnika ili administratora za ovu funkciju.

Prikupljanje podataka o kvalitetu sesije (QoE) i izveštavanje

Primena ove funkcije: prikupljanje podataka o kvalitetu sesije (QoE) i izveštavanje prikuplja i prijavljuje kvalitet medija peer-to-peer komunikacije i sastanaka putem sistema Lync Server. Ta statistika obuhvata IP adrese, broj gubitaka, upotrebljene uređaje, događaje pri kojima je došlo do lošeg kvaliteta poziva i tako dalje.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: ako administrator preduzeća omogući QoE, podaci o kvalitetu medija Lync peer-to-peer komunikacija i sastanaka zapisuju se u QoE bazi podataka. Ta mogućnost ne zapisuje sadržaj iz programa Lync. QoE podaci se skladište u potpornoj bazi podataka servera za nadgledanje koji je primenjen u preduzeću i prijavljuju u skupu standardnih izveštaja servera za nadgledanje. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: administrator preduzeća ima pristup tim informacijama i može da ih koristi za prikupljanje povratnih informacija o kvalitetu medija koji teku sistemom. To obuhvata IP adrese korisnika.

Izbor/kontrola: QoE je podrazumevano uključen, ali administrator preduzeća mora da instalira server za nadgledanje povezan sa potpornom bazom podataka servera za nadgledanje da bi prikupljao QoE podatke. Administrator preduzeća može da primeni standardne izveštaje servera za nadgledanje ili da kreira prilagođene izveštaje upitima za bazu podataka servera za nadgledanje.

Administratori preduzeća mogu da isključe QoE izveštaje putem sledeće Windows PowerShell cmdlet komande za Lync Server.

Set-CsQoEConfiguration –EnableQoE $False

Kontrola pristupa na osnovu uloga

Primena ove funkcije: funkcija kontrole pristupa na osnovu uloga (RBAC) omogućava delegaciju administrativnih prava za slučajeve administratora preduzeća. Interakcija administratora preduzeća sa interfejsima za upravljanje može da bude ograničena na specifično dozvoljene operacije na osnovu kojih je moguće menjati objekte.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: mogućnosti administratora preduzeća procenjuju se u vreme pokretanja na osnovu članstva korisnika u grupi, pogotovo u bezbednosnim grupama funkcije Active Directory. Mogućnosti uloge u sistemu konfigurišu se i podešavaju na serveru za centralno upravljanje.

Upotreba informacija: administrator preduzeća može da konfiguriše dodatne uloge RBAC administratora za datu primenu. Administrator preduzeća može da prikaže sve uloge čiji je drugi administrator član.

Izbor/kontrola: ovo je mehanizam za bezbednost/ovlašćenje za zadatke IT upravljanja. Funkcija nema uticaja na krajnje korisnike niti im je vidljiva.

Snimanje

Primena ove funkcije: ova funkcija omogućava organizatoru i/ili izlagačima da snime sve aspekte Lync sesije, uključujući osobe koje su ušle na sastanak, zvuk, video i sadržaj kao što su razgovori putem razmene trenutnih poruka, deljenje programa, PowerPoint prezentacije, anketiranje, propratni sadržaj i bele table. Kad organizator ili drugi izlagači pauziraju ili zaustave snimak, to ne utiče na druge snimke koji su u toku.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: ako izlagači odaberu zapis, snimak će se sačuvati na njihovom računaru. Dodatne video datoteke generisane od zapisa podrazumevano se čuvaju na lokalnom računaru izlagača, ali se mogu sačuvati i na drugom računaru ako to navede izlagač koji snima. Kad korisnici otpreme sadržaj na sastanak, daje se dozvola da se taj sadržaj doda snimcima koje ti ili neki drugi korisnici kreiraju.

Ukoliko tokom faze objavljivanja snimka dođe do otkazivanja, moguće je da će podaci uhvaćeni tokom pauziranog stanja snimanja biti nenamerno uključeni u snimak. Ako bilo koji deo faze objavljivanja ne uspe (potražite status „Upozorenje...“ u upravljaču snimcima), snimke ne bi trebalo distribuirati drugima čak ni ako mogu da se reprodukuju u nekom obliku.

Upotreba informacija: snimak može da reprodukuje svako ko ima pristup lokaciji na kojoj je on sačuvan.

Izbor/kontrola:

Administrator preduzeća ima sledeće kontrole:

 • AllowConferenceRecording: podrazumevana postavka smernica je „False“.

  • Za korisnika koji podigne nivo peer-to-peer poziva u sastanak, ako smernice imaju postavku „True“, svi izlagači će moći da snimaju.

  • Za korisnika koji započne ad-hoc sastanak, ako smernice imaju postavku „True“, svi izlagači će moći da snimaju.

  • Za korisnika koji je isplanirao sastanak, ako smernice imaju postavku „True“ u vreme kad se prva osoba pridruži sastanku, svi izlagači će moći da snimaju.

  • U ova tri slučaja, ako korisnik koji je podigao nivo, započeo ili isplanirao sastanak ima postavku smernica sastanka „False“, snimak nije dostupan nijednom izlagaču ni učesniku.

  • Ako se smernice promene dok je sastanak u sesiji, smernice možda neće stupiti na snagu dok svi učesnici ne napuste sastanak i ponovo uđu na njega.

 • EnableP2PRecording: podrazumevana vrednost je „False“ i podešava se u vreme kad se korisnik prijavi u Lync.

  • Ako se podesi vrednost „True“, korisnik koji započne razgovor sa nekim ko takođe ima te smernice podešene na vrednost „True“ moći će da snima.

  • Korisnici mogu da snimaju samo ako obe strane u peer-to-peer komunikaciji imaju dozvolu za snimanje.

 • AllowExternalToRecord: podrazumevana postavka je „False“. Spoljni korisnici obuhvataju spoljne i anonimne korisnike.

  • Sastanak: smernice AllowExternalToRecord primenjuju se u trenutku kad prva osoba uđe na sastanak i samo kad postavka AllowConferenceRecording ima vrednost „True“.

   • Ako postavka ima vrednost „True“, na sastanku na kojem je snimanje dozvoljeno i izlagači izvan preduzeća moći će da snimaju. Ako se smernice promene dok je sastanak u toku, nove smernice neće stupiti na snagu dok svi učesnici ne napuste sastanak i ponovo uđu na njega.

   • Ako postavka ima vrednost „False“, na sastanku na kojem je snimanje dozvoljeno izlagači izvan preduzeća neće moći da snimaju. Ako se smernice promene dok je sastanak u toku, nove smernice možda neće stupiti na snagu dok svi učesnici ne napuste sastanak i ponovo uđu na njega.

  • Peer to Peer (P2P): smernice AllowExternalToRecord se primenjuju na peer-to-peer razgovore samo kad smernice EnableP2PRecording imaju vrednost „True“.

   • Ako postavka ima vrednost „True“, korisnici izvan preduzeća smeju da snimaju.

   • Ako ima vrednost „False“, korisnici izvan preduzeća neće moći da snimaju, dok će korisnik koji sprečava snimanje izvan preduzeća moći da snima.

Usluga „Grupa odgovora“ – anonimizacija agenta

Primena ove funkcije: usluga „Grupa odgovora“ (RGS) omogućava administratorima preduzeća da kreiraju i konfigurišu neke male grupe odgovora radi usmeravanja i redosleda dolaznih telefonskih poziva nekim određenim agentima ili krajnjim korisnicima. Ova funkcija omogućava RGS agentu da rukuje pozivima bez automatskog otkrivanja svog identiteta udaljenom učesniku.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: identitet agenta se ne prikazuje vizuelno ako udaljeni učesnik koristi Microsoft klijent za komunikaciju ili PSTN telefon, ali se identitet prenosi u Session Description Protocol (SDP) paketima kad se anonimnom glasovnom pozivu doda modalitet razmene trenutnih poruka. Identitet se tako može preuzeti iz praćenja klijenta. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: klijent za komunikaciju koji nije proizveo Microsoft mogao bi da prikaže informacije o agentu u korisničkom interfejsu i tako otkrije identitet agenta. To bi moglo da omogući udaljenoj strani da pozove agenta direktno bez upotrebe RGS-a.

Izbor/kontrola: ne postoje kontrole krajnjeg korisnika ili administratora za ovu funkciju.

Evidentiranje na strani servera

Primena ove funkcije: evidentiranje na strani servera omogućava administratoru preduzeća da prikuplja različite vrste saobraćaja koji se kreće sa nekog domena ili identifikatora Uniform Resource Identifier (URI) ili ka njemu.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: ako administrator preduzeća omogući evidentiranje za Lync, saobraćaj koji se kreće od navedenog domena ili URI-ja ili ka njemu uključuje se u datoteke evidencije. U zavisnosti od konfiguracije ove prikupljene informacije mogu se koristiti u svrhu otklanjanja grešaka. Informacije o krajnjim korisnicima nalik sledećim evidentiraju se u datoteci koju navede administrator: tema sastanka, lokacija, SIP poruke, odgovori na Lync pozive, informacije o pošiljaocu i primaocu svake Lync poruke, smer kojim je poruka putovala, spisak kontakata, informacije o prisutnosti, sadržaj razgovora putem razmene trenutnih poruka, kao i imena deljenih programa, priloga, Microsoft PowerPoint datoteka, belih tabli, anketa i pitanja ankete, kao i indeksa opcija ankete na koje su učesnici glasali. Nikakve informacije se automatski ne šalju korporaciji Microsoft, ali administrator može odabrati da ručno pošalje informacije.

Upotreba informacija: evidencije na strani servera mogu se koristiti za rešavanje problema sa programom Lync, to jest za utvrđivanje problema do kojih je došlo na određenom serveru ili u određenom domenu.

Izbor/kontrola: evidentiranje na strani servera podrazumevano je isključeno i mora ga uključiti administrator preduzeća. Administrator može da koristi sledeće Windows PowerShell komande interfejsa komandne linije za uključivanje ili isključivanje ove funkcije po lokaciji, usluzi ili serveru: New-CsDiagnosticsFilterConfiguration, Set-CsDiagnosticsFilterConfiguration i Get-CsDiagnosticsFilterConfiguration. Da bi se evidentirao sadržaj razgovora putem razmene trenutnih poruka, određene postavke se moraju podesiti uz pomoć Microsoft podrške.

Pretraga veština

Primena ove funkcije: ova funkcija omogućava krajnjim korisnicima da traže osobe u preduzeću na osnovu svojstva navedenog u programu Microsoft SharePoint (na primer, imena, e-adrese, veština, oblasti stručnosti itd). Ova funkcija je dostupna samo ako je administrator preduzeća primenio SharePoint i omogućio međuoperativnost između programa Lync 2010 i SharePoint.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: upit za pretragu unet u Lync 2010 biće poslat na SharePoint Server preduzeća. Odgovor iz programa SharePoint obrađuje se u programu Lync 2010 i prikazuju se rezultati pretrage i srodne informacije. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: informacije koje korisnik unese šalju se u SharePoint da bi se dobili rezultati pretrage koji se prikazuju u programu Lync 2010.

Izbor/kontrola: administratori preduzeća mogu da omoguće ili onemoguće ovu funkciju putem 4 unutrašnje postavke.

 • SPSearchInternalURL

 • SPSearchExternalURL

 • SPSearchCenterInternalURL

 • SPSearchCenterExternalURL

Objedinjeno skladište kontakata

Primena ove funkcije: objedinjeno skladište kontakata sastoji se od tri osnovne funkcije:

 1. Objedinjavanje pretrage – ova funkcija objedinjuje kontakte funkcije Active Directory sa ličnim Outlook kontaktima, tako da, nakon traženja tog kontakta, u rezultatima pretrage postoji samo jedna stavka.

 2. Objedinjavanje kontakata – ova funkcija agregira kontakt informacije iz programa Outlook i stavke funkcije Active Directory putem podudaranja e-pošte i/ili identifikatora za prijavljivanje. Kada se utvrdi da postoji podudaranje, Lync 2010 agregira podatke iz tri izvora podataka (Outlook, Active Directory i prisutnost). Ti agregirani podaci se prikazuju u različitim komponentama korisničkog interfejsa, uključujući rezultate pretrage, spisak kontakata i kontakt karticu.

 3. Kreiranje Outlook kontakata za Lync 2010 kontakte (sinhronizacija kontakata) – Lync 2010 će kreirati Outlook kontakte za sve kontakte korisnika u podrazumevanoj fascikli kontakata ako korisnik ima Exchange 2010 ili poštansko sanduče novije verzije. Kreiranjem kopija svih Lync 2010 kontakata u vidu Outlook kontakata korisnik može da pristupa Lync 2010 kontakt informacijama iz programa Outlook, Outlook Web Access i sa mobilnih uređaja koji sinhronizuju kontakte sa sistemom Exchange.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Lync 2010 agregira kontakt informacije iz prisutnosti, funkcije Active Directory i programa Outlook. Te informacije se koriste interno u programu Lync 2010. Pri kreiranju Outlook kontakata, Lync 2010 će upisivati kontakt informacije iz prisutnosti, funkcije Active Directory i programa Outlook u Exchange. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: kontakt informacije iz prisutnosti, funkcije Active Directory i programa Outlook prikazane su u korisničkom interfejsu programa Lync 2010 (spisak kontakata, kontakt kartica, rezultati pretrage i tako dalje). Te informacije mogu da se upišu i u Exchange putem sinhronizacije kontakata (kao sto je opisano u prethodnom tekstu).

Izbor/kontrola: ovu funkciju omogućavaju ili onemogućavaju administratori sistema Lync Server 2010 putem unutrašnje postavke EnableExchangeContactSync.

Poboljšanja kvaliteta glasa u programu Lync 2010

Primena ove funkcije: Lync 2010 obezbeđuje obaveštenja za krajnje korisnike kad otkrije probleme sa uređajem, mrežom ili računarom tokom poziva.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: informacije o podešavanju audio uređaja krajnjeg korisnika, podešavanju mreže i drugim medijskim vezama prikupljaju se u programu Lync 2010 da bi se utvrdilo šta može da dovodi do lošeg kvaliteta zvuka tokom govorne komunikacije. Krajnji korisnik će dobiti obaveštenje programa Lync 2010 da postoji problem sa kvalitetom zvuka, a drugim učesnicima u pozivu prikazaće se samo obaveštenje da krajnji korisnici koriste uređaj koji dovodi do lošeg kvaliteta zvuka. Oni ne znaju koji uređaj koristi krajnji korisnik. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: informacije koje se šalju drugima u pozivu koriste se za poboljšanje kvaliteta poziva.

Izbor/kontrola: administrator preduzeća može da isključi obaveštenje o kvalitetu glasa na uređajima sledeći powershell komandu kao što je opisano ispod.

$a = get-csclientpolicy

$b = new-csclientpolicyentrytype –Name DisablePoorDeviceWarning –Value 1

$a.PolicyEntry.Add($b)

Set-csClientPolicy $a

Saradnja na beloj tabli

Primena ove funkcije: ova funkcija omogućava krajnjim korisnicima da dele virtuelne bele table u programu Lync 2010 i komentarišu ih tokom sastanaka na mreži i razgovora.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: komentare na belim tablama videće svi učesnici. Bele table se skladište u sistemu Lync Server 2010 u skladu sa smernicama za istek sadržaja sastanka. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: funkcija bele table poboljšava saradnju tako što učesnicima sastanka omogućava raspravu o idejama, razmenu ideja, pravljenje beležaka i tako dalje.

Izbor/kontrola:

Administrator preduzeća ima sledeće smernice

 • EnableDataCollaboration smernice za administratora – ove smernice omogućavaju administratoru preduzeća da ograniči sve funkcije saradnje podataka – PowerPoint saradnju, deljenje datoteka, anketiranje, saradnju na beloj tabli i priloge. Ako se ove smernice postavke na vrednost „False“, smernice na nivou funkcija za te funkcije nisu važne.

 • AllowAnnotations smernice za administratora: ove smernice omogućavaju administratoru preduzeća da ograniči mogućnosti komentarisanja za sve učesnike sastanka. Ako je ova postavka isključena, krajnji korisnici neće videti mesto unosa za kreiranje bele table u korisničkom interfejsu programa Lync 2010.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Microsoft insajdere

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom prevoda?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×