Trake sa greškama u grafikonima koje kreirate mogu da vam pomognu da za tren oka vidite margine greške i standardne devijacije. One mogu biti prikazane na svim tačkama podataka ili označivačima podataka u grupi podataka kao standardni iznos greške, procenat ili standardna devijacija. Možete postaviti sopstvene vrednosti za prikaz tačnih iznosa greške koje želite. Na primer, možete da prikažete 10 procenata pozitivnog i negativnog iznosa greške u rezultatima naučnog eksperimenta na sledeći način:

alternativni tekst

Trake sa greškama možete koristiti u 2-D prostornom, trakastom, stubičastom, linijskom, XY grafikonu i grafikonu sa mehurićima. U XY grafikonima i grafikonima sa mehurićima trake sa greškama možete prikazati za x i y vrednosti.

Napomena: Sledeće procedure primenjuju se na Kancelarija 2013 i novije verzije. Tražite korake Kancelarija 2010?

Dodavanje ili uklanjanje traka sa greškama

 1. Kliknite bilo gde na grafikonu.

 2. Kliknite na dugme Elementi grafikona Dugme „Elementi grafikona“ pored grafikona, a zatim potvrdite izbor u polju Trake sa greškama. (Opozovite izbor u polju za potvrdu da biste uklonili trake sa greškama.)

 3. Da biste promenili prikazani iznos greške, kliknite na strelicu pored trake sa greškama, a zatim izaberite opciju.

  alternativni tekst

  • Izaberite unapred definisanu opciju trake sa greškama, na primer Standardna greška, Procenat ili Standardna devijacija.

  • Izaberite stavku Više opcija da biste postavili sopstvene iznose traka sa greškama, a zatim u okviru Vertikalna traka sa greškama ili Horizontalna traka sa greškama izaberite željenu opciju. Ovde takođe možete da promenite smer i stil kraja traka sa greškama ili da napravite prilagođene trake sa greškama.

   alternativni tekst

Napomena: Smer traka sa greškama zavisi od tipa grafikona koji koristite. XY grafikoni prikazuju i horizontalne i vertikalne trake sa greškama. Bilo koje od ovih traka sa greškama možete ukloniti tako što ćete ih izabrati, a zatim pritisnuti taster DELETE.

Pregled jednačina za izračunavanje iznosa greške

Ljudi često pitaju kako Excel izračunava iznose greške. Excel koristi sledeće jednačine za izračunavanje Standardna greška i Standardna devijacija iznose prikazane u grafikonu.

Ova opcija

Koristi ovu jednačinu

Standardna greška

alternativni tekst

Gde:

s = broj grupe

i = broj tačke u grupi s

m = broj grupa za tačku y u grafikonu

n = broj tačaka u svakoj grupi

yis = vrednost podataka grupe s i i-te tačke

ny = ukupan broj vrednosti podataka u svim grupama

Standardna devijacija

alternativni tekst

Gde:

s = broj grupe

i = broj tačke u grupi s

m = broj grupa za tačku y u grafikonu

n = broj tačaka u svakoj grupi

yis = vrednost podataka grupe s i i-te tačke

ny = ukupan broj vrednosti podataka u svim grupama

M = aritmetička sredina

Dodavanje, promena ili uklanjanje traka sa greškama u grafikonu u programu Kancelarija 2010

U Excel trake sa greškama koje koriste standardni iznos greške, procenat vrednosti (5%) ili standardnu devijaciju.

Standardna greška i Standardna devijacija koriste sledeće jednačine za izračunavanje iznosa greške prikazanih na grafikonu.

Ova opcija

Koristi ovu jednačinu

Gde

Standardna greška

alternativni tekst

s = broj grupe

i = broj tačke u grupi s

m = broj grupa za tačku y u grafikonu

n = broj tačaka u svakoj grupi

yis = vrednost podataka grupe s i i-te tačke

ny = ukupan broj vrednosti podataka u svim grupama

Standardna devijacija

alternativni tekst

s = broj grupe

i = broj tačke u grupi s

m = broj grupa za tačku y u grafikonu

n = broj tačaka u svakoj grupi

yis = vrednost podataka grupe s i i-te tačke

ny = ukupan broj vrednosti podataka u svim grupama

M = aritmetička sredina

 1. U 2-D oblasti, trakastoj, stubičastoj, liniji, xy grafikonu ili grafikonu sa mehurićima, uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste dodali trake sa greškama u sve grupe podataka u grafikonu, kliknite na polje grafikona.

  • Da biste dodali trake sa greškama izabranoj tački podataka ili grupama podataka, kliknite na mesto podataka ili grupu podataka koju želite ili uradite sledeće da biste ih izabrali sa liste elemenata grafikona:

   1. Kliknite na bilo koje mesto u grafikonu.

    Prikazaće se kontekstualna kartica Alatke za grafikone, a ispod nje će se pojaviti kartice Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

   2. Na kartici Oblikovanje, u grupi Trenutni izbor kliknite na strelicu pored okvira Elementi grafikona, a zatim izaberite element grafikona.

    excel ribbon image

 2. Na kartici Raspored, u grupi Analiza kliknite na dugme Trake sa greškama.

  alternativni tekst

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  1. Izaberite unapred definisanu opciju trake sa greškama, na primer trake sa greškama sa standardnomgreškom,Trake sa greškama sa procentom ili Trake sa greškama sa standardnom devijaciju.

  2. Izaberite stavku Više opcija trake sa greškama, a zatim u okviru Vertikalne trake sa greškama ili Horizontalnetrake sa greškama izaberite opcije prikaza i količine greške koje želite da koristite.

   Napomena: Smer traka sa greškama zavisi od tipa grafikona u grafikonu. Za SCAtter grafikone, horizontalne i vertikalne trake sa greškama podrazumevano se prikazuju. Bilo koje od ovih traka sa greškama možete ukloniti tako što ćete ih izabrati, a zatim pritisnuti taster DELETE.

 1. U 2-D prostornim, trakastim, stubičaste, linijske, xy grafikone ili grafikonima sa mehurićima kliknite na trake sa greškama, tačku podataka ili grupu podataka koja sadrži trake sa greškama koje želite da promenite ili uradite sledeće da biste ih izabrali sa liste elemenata grafikona:

  1. Kliknite na bilo koje mesto u grafikonu.

   Prikazaće se kontekstualna kartica Alatke za grafikone, a ispod nje će se pojaviti kartice Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

  2. Na kartici Oblikovanje, u grupi Trenutni izbor kliknite na strelicu pored okvira Elementi grafikona, a zatim izaberite element grafikona.

   excel ribbon image

 2. Na kartici Raspored, u grupi Analiza kliknite na dugme Trake sagreškama , a zatim izaberite stavku Još opcija trake sa greškama.

  alternativni tekst

 3. U okviruPrikaz izaberite smer i stil završetka trake sa greškama koje želite da koristite.

 1. U 2-D prostornim, trakastim, stubičaste, linijske, xy grafikone ili grafikonima sa mehurićima kliknite na trake sa greškama, tačku podataka ili grupu podataka koja sadrži trake sa greškama koje želite da promenite ili uradite sledeće da biste ih izabrali sa liste elemenata grafikona:

  1. Kliknite na bilo koje mesto u grafikonu.

   Prikazaće se kontekstualna kartica Alatke za grafikone, a ispod nje će se pojaviti kartice Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

  2. Na kartici Oblikovanje, u grupi Trenutni izbor kliknite na strelicu pored okvira Elementi grafikona, a zatim izaberite element grafikona.

   excel ribbon image

 2. Na kartici Raspored, u grupi Analiza kliknite na dugme Trake sagreškama , a zatim izaberite stavku Još opcija trake sa greškama.

  alternativni tekst

 3. U okviru Iznosgreške uradite nešto od sledećeg:

  1. Da biste koristili drugi metod za određivanje iznosa greške, izaberite metod koji želite da koristite, a zatim navedite iznos greške.

  2. Da biste koristili prilagođene vrednosti za određivanje iznosa greške, izaberite stavkuPrilagođeno , a zatim uradite sledeće:

   1. Izaberite stavku Navedite vrednost.

   2. U pojmovima Pozitivna vrednost greške i Negativna vrednost greške navedite opseg radnog lista koji želite da koristite kao vrednosti iznosa greške ili otkucajte vrednosti koje želite da koristite, razdvojene za zarezi. Na primer, otkucajte 0.4, 0.3, 0.8.

    Savet: Da biste naveli opseg radnog lista, možete da kliknete na dugme Skupi dijalog Slika dugmeta, a zatim izaberete podatke koje želite da koristite u radnom listu. Ponovo kliknite na dugme Skupi dijalog da biste se vratili u dijalog.

    Napomena: U Microsoft Office Word 2007 ili Microsoft Office PowerPoint 2007, dijalog Prilagođene trake sa greškama možda ne prikazuje dugme Skupi dijalog i možete da otkucate samo vrednosti greške koje želite da koristite.

 1. U 2-D oblasti, trakastom, stubičastom, linijskog, xy grafikonu ili grafikonu sa mehurićima kliknite na trake sa greškama, tačku podataka ili grupu podataka koja sadrži trake sa greškama koje želite da uklonite ili uradite sledeće da biste ih izabrali sa liste elemenata grafikona:

  1. Kliknite na bilo koje mesto u grafikonu.

   Prikazaće se kontekstualna kartica Alatke za grafikone, a ispod nje će se pojaviti kartice Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

  2. Na kartici Oblikovanje, u grupi Trenutni izbor kliknite na strelicu pored okvira Elementi grafikona, a zatim izaberite element grafikona.

   excel ribbon image

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  1. Na kartici Raspored, u grupi Analiza izaberite stavku Trake sagreškama, a zatim izaberite stavku Nijedno.

   alternativni tekst

  2. Pritisnite taster DELETE.

Savet: Trake sa greškama možete ukloniti neposredno pošto ih dodate u grafikon tako što ćete kliknuti na dugme Opozovi radnju na priručnu traku ili pritisnuti kombinaciju tastera CTRL+Z.

Uradite nešto od sledećeg:

Izražaj greške u procentima, standardnoj devijaciji ili standardnoj grešci

 1. U grafikonu izaberite grupu podataka u koju želite da dodate trake sa greškama.

  Na primer, u linijskom grafikonu, kliknite na neki od redova u grafikonu i biće izabrani svi označivač podatka u tom grupa podataka.

 2. Na kartici Grafikon Design izaberite stavku Dodaj element grafikona

  On the Chart Design tab, select Add Chart Element

 3. Postavite pokazivač na trake sa greškama, a zatim uradite nešto od sledećeg:

Izaberite opciju

Radnja

Standardna greška

Primena standardne greške pomoću sledeće formule:

alternativni tekst

s = broj grupe I = broj tačke u nizu m = broj grupe za tačku y u grafikonu n = broj tačaka u svakoj seriji y je = vrednost podataka grupe s, a

I


tačaka n y = ukupan broj vrednosti podataka u svim grupama

Procenat

Primena procenta vrednosti za svaku tačku podataka u grupama podataka

Standardna devijacija

Primenite višestruku standardnu devijaciju koristeći sledeću formulu:

alternativni tekst

s = broj grupe I = broj tačke u nizu m = broj grupe za tačku y u grafikonu n = broj tačaka u svakoj seriji y = vrednost podataka grupe s, a I th tačka n y = ukupan broj vrednosti podataka u svim grupama

M =aritmetičke vrednosti

Express errors as custom values

 1. U grafikonu izaberite grupu podataka u koju želite da dodate trake sa greškama.

 2. Na kartici Dizajn grafikona izaberite stavku Dodavanje elementa grafikona, a zatim izaberite stavku Još opcija traka sa greškama.

 3. U oknu Oblikovanje traka sa greškama, na kartici Opcije trake sa greškama, u okviru Iznos greške izaberite stavku Prilagođeno, a zatim stavku Navedite vrednost.

 4. U okviru Iznos greškeizaberite stavku Prilagođeno, a zatim izaberite stavku Navedite vrednost.

  alternativni tekst

 5. U polja Pozitivna vrednost greške i Negativna vrednost greške otkucajte vrednosti koje želite za svaku tačku podataka, razdvojene zamarima (na primer, 0,4, 0.3, 0,8), a zatim kliknite na dugme U redu.

  Napomena: Vrednosti grešaka možete da definišete i kao opseg ćelija iz iste radne sveske Excel svesci. Da biste izabrali opseg ćelija, u dijalogu Prilagođene trake sa greškama opozovite izbor u polju Pozitivna vrednost greške ili Negativna vrednost greške, a zatim izaberite opseg ćelija koji želite da koristite.

Dodavanje gore/dolenaedenih traka

 1. U grafikonu izaberite grupu podataka u koju želite da dodate ili saberete trake.

 2. Na kartici Dizajn grafikona izaberite stavku Dodavanje elementagrafikona, postavite pokazivač na stavku Gore/dole,a zatim izaberite stavku Nadole/na gore/dole.

  U zavisnosti od tipa grafikona, neke opcije možda neće biti dostupne.

Takođe pogledajte

Kreirajte grafikon

Promena tipa postojećeg grafikona

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×