Kreiranje tabele i dodavanje polja

Kada pravite Access bazu podataka, skladištite podatke u tabelama – listama zasnovanim na temama koje sadrže redove i kolone. Na primer, pravite tabelu „Kontakti“ da biste sačuvali listu imena, adresa i brojeva telefona ili tabelu „Proizvodi“ da biste skladištili informacije o proizvodima. Ovaj članak objašnjava kako da napravite tabelu, dodate polja u tabelu, postavite primarni ključ za tabelu i kako da podesite svojstva polja i tabele.

Pre pravljenja tabela i dodavanja polja, proverite da li razumete osnovne koncepte. Više informacija potražite u članku Uvod u tabele.

U ovom članku

Kreiranje tabele
Kreiranje u novoj bazi podataka
Kreiranje u postojećoj bazi podataka
Uvoz ili povezivanje
— — Korišćenje spoljnih podataka
— — Korišćenje SharePoint lokacije
— – Korišćenje Veb usluge
Postavljanje svojstava tabele
Čuvanje tabele

Postavljanje primarnog ključa
Utvrđivanje polja koja treba koristiti
Postavljanje ili promena primarnog ključa
Uklanjanje primarnog ključa

Premeštanje polja

Dodavanje polja
Dodavanje unošenjem podataka
Dodavanje pomoću predloška polja
Postavljanje svojstava polja
Postavljeno u prikazu
lista sa podacima — — Preimenovanje polja
— – Promena tipa podataka
— — Promena formata
— — Postavljanje drugih svojstava
Postavljanje svojstava u prikazu dizajna
— – Promena tipa podataka
— — Postavljanje drugih svojstava

Kreiranje tabele

Jednostavna baza podataka, kao što je spisak kontakata, može da koristi samo jednu tabelu. Međutim, mnoge baze podataka koriste nekoliko tabela. Kada kreirate novu bazu podataka, vi pravite novu datoteku na računaru koja se ponaša kao kontejner za sve objekte u bazi podataka, uključujući tabele.

Tabelu možete da kreirate tako što ćete napraviti novu bazu podataka, umetanjem tabele u postojeću bazu podataka ili uvozom tabele iz drugog izvora podataka odnosno povezivanjem s njom – kao što je Microsoft Excel radna sveska, Microsoft Word dokument, tekstualna datoteka ili neka druga baza podataka. Kada pravite novu, praznu bazu podataka, u nju se automatski umeće nova, prazna tabela. Nakon toga možete uneti podatke u tabelu da biste počeli da definišete polja.

Vrh stranice

Pravljenje nove tabele u novoj bazi podataka

 1. Kliknite na datoteka > novo, a zatim izaberite stavku prazna baza podataka.

 2. U polju Ime datoteke otkucajte ime datoteke za novu bazu podataka.

 3. Da biste potražili novu lokaciju za čuvanje baze podataka, kliknite na ikonu fascikle.

 4. Kliknite na dugme Kreiraj.

  Otvara se nova baza podataka i pravi se nova tabela po imenu Tabela 1 koja se otvara u prikazu lista sa podacima.

Vrh stranice

Kreiranje nove tabele u postojećoj bazi podataka

 1. Izaberite stavke Datoteka > Otvori i izaberite bazu podataka ako je navedena na listi Nedavno. Ako nije, izaberite neku od opcija za traženje kako biste pronašli bazu podataka.

 2. U dijalogu Otvaranje izaberite bazu podataka koju želite da otvorite, a zatim izaberite stavku Otvori.

 3. Na kartici Kreiranje, u grupi Tabele izaberite stavku Tabela.

  Nova tabela se umeće u bazu podataka i tabela se otvara u prikazu lista sa podacima.

Vrh stranice

Postavljanje svojstava tabele

Pored postavljanja polja sa svojstvima, možete da postavite i svojstva koja se primenjuju na celu tabelu ili cele zapise.

 1. Izaberite tabelu čija svojstva želite da postavite.

 2. Na kartici Početak, u grupi Prikazi kliknite na dugme Prikaz, a zatim izaberite stavku Prikaz dizajna.

 3. Na kartici Dizajn, u grupi Prikazivanje/skrivanje izaberite stavku List sa svojstvima.

  Grupa „Prikazivanje/skrivanje“ na kartici „Dizajn“ u programu Access

  Prikazuje se list sa svojstvima tabele.

 4. Na listu sa svojstvima izaberite karticu Opšte postavke.

 5. Kliknite na polje sa leve strane svojstva koje želite da postavite, a zatim unesite postavku za svojstvo.

  Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+S da biste sačuvali promene.

  Koristite ovo svojstvo tabele

  Za izvršavanje sledeće radnje

  Prikaz prikaza na SharePoint lokaciji

  Naveli da li prikazi zasnovani na tabeli mogu da se prikazuju na SharePoint lokaciji.

  Napomena: Efekti ove postavke zavise od postavke svojstva baze podataka Prikaži sve prikaze na SharePoint lokaciji.

  Razvijanje lista sa potpodacima

  Razvili sve listove sa potpodacima kada otvorite tabelu.

  Visina lista sa potpodacima

  Uradite nešto od sledećeg:

  • Ako želite da se prozor lista sa potpodacima razvije tako da prikaže sve redove, ostavite ovo svojstvo postavljeno na vrednost 0".

  • Ako želite da kontrolišete visinu lista sa potpodacima, unesite željenu visinu u inčima.

  Položaj

  Postavili položaj prikaza prema tome da li se jezik čita sleva nadesno ili zdesna nalevo.

  Opis

  Obezbedili opis tabele. Ovaj opis se pojavljuje u opisima alatki za tabelu.

  Podrazumevani prikaz

  Postavili prikaz lista sa podacima, Izvedena tabela ili Izvedeni grafikon kao podrazumevani prikaz pri otvaranju tabele. Opcije „Izvedena tabela“ i „Izvedeni grafikon“ uklonjene su iz programa Access počevši od verzije Access 2013.

  Pravilo za validaciju

  Uneli izraz koji mora biti tačan pri svakom dodavanju ili promeni zapisa.

  Tekst za proveru valjanosti

  Uneli poruku koja se prikazuje kada zapis krši izraz u svojstvu Pravilo za validaciju.

  Filtriranje

  Definisali kriterijume na osnovu kojih će se u prikazu lista sa podacima pojavljivati samo podudarni redovi.

  Rasporedi po

  Izabrali neka polja kako biste naveli podrazumevani redosled sortiranja redova u prikazu lista sa podacima.

  Ime lista sa potpodacima

  Naveli da li će se list sa potpodacima pojaviti u prikazu lista sa podacima, kao i koja tabela ili upit treba da snabdevaju redove lista sa potpodacima ukoliko hoće.

  Povezivanje podređenih polja

  Naveli polja u tabeli ili upitu koja se koriste za list sa potpodacima i koja se podudaraju sa svojstvom Poveži glavna polja navedenim za tabelu.

  Povezivanje glavnih polja

  Naveli polja u tabeli koja se podudaraju sa svojstvom Poveži podređena polja navedenim za tabelu.

  Filtriranje prilikom učitavanja

  Automatski primenili kriterijume filtriranja u svojstvu Filter (tako što ćete ga postaviti na vrednost Da) kada se tabela otvori u prikazu lista sa podacima.

  Raspoređivanje po prilikom učitavanja

  Automatski primenili kriterijume sortiranja u svojstvu Ređaj po (tako što ćete ga postaviti na vrednost Da) kada se tabela otvori u prikazu lista sa podacima.

  Savet    Da biste obezbedili više prostora za unos ili uređivanje postavke u polju za svojstvo, pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+F2 da biste prikazali polje Zumiranje. Ako svojstvo Pravilo za validaciju postavite na izraz i želite pomoć za njegovo kreiranje, kliknite na dugme Dugme „Graditelj“ pored polja sa svojstvom Pravilo za validaciju da biste prikazali alatku „Izrada izraza“.

Vrh stranice

Čuvanje tabele

Pošto napravite ili izmenite tabelu, trebalo bi da sačuvate njen dizajn. Kada prvi put sačuvate tabelu, dajte joj ime koje opisuje podatke koje ona sadrži. Možete da koristite najviše 64 alfanumerička znaka, uključujući i razmake. Na primer, možete tabelama dati imena: „Klijenti“, „Zaliha delova“ ili „Proizvodi“.

Access vam pruža dosta fleksibilnosti kada je u pitanju imenovanja tabela, ali postoji nekoliko ograničenja koja bi trebalo da imate na umu. Ime tabele može da ima najviše 64 znaka, može da uključuje bilo koju kombinaciju slova, brojeva, razmaka i specijalnih znakova, osim tačke (.), znaka uzvika (!), uglastih zagrada ([]), razmaka na početku, početnog znaka jednakosti (=) ili znaka koji se ne može štampati kao što je znak za povratak na početak reda. Ime ne sme da sadrži nijedan od sledećih znakova:` / \ : ; * ? " ' < > | # <TAB> { } % ~ &.

Savet: Trebalo bi da se odlučite za konvenciju imenovanja za objekte u bazi podataka i da je dosledno koristite.

 1. Izaberite datoteka > čuvanje, ili pritisnite kombinaciju tastera CTRL + S.

 2. Ako prvi put čuvate tabelu, otkucajte ime za tabelu, a zatim kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Postavljanje primarnog ključa

Trebalo bi da navedete primarni ključ za tabelu, osim ako nemate određeni razlog da to ne uradite. Access automatski pravi indeks za primarni ključ, što vam pomaže da poboljšate performanse baze podataka. Access takođe potvrđuje da svaki zapis ima vrednost u polju primarnog ključa i da je ta vrednost uvek jedinstvena. Jedinstvene vrednosti su od presudnog značaja, zato što u suprotnom ne postoji mogućnost pouzdanog razlikovanja određenog reda od drugih redova.

Kada napravite novu tabelu u prikazu lista sa podacima, Access automatski pravi primarni ključ i dodeljuje mu ime polja ID-a i tip podatka „Automatsko numerisanje“.

U prikazu dizajna možete da promenite ili uklonite primarni ključ ili da postavite primarni ključ za tabelu koja ga nema.

Vrh stranice

Određivanje polja koja će se koristiti kao primarni ključ

Ponekad možda već imate podatke koje želite da koristite kao primarni ključ. Na primer, možda imate postojeće ID brojeve za zaposlene. Ako napravite tabelu da biste pratili informacije o zaposlenima, možete da koristite postojeći ID zaposlenog kao primarni ključ za tabelu. A možda je ID zaposlenog jedinstven samo u kombinaciji sa ID-om sektora, što zahteva da koristite oba polja zajedno kao primarni ključ. Dobar kandidat za primarni ključ ima sledeće karakteristike:

 • Svaki zapis ima jedinstvenu vrednost za polje ili kombinaciju polja.

 • Polje ili kombinacija polja nikada nisu prazni ili bez vrednosti – uvek imaju vrednost.

 • Vrednosti se ne menjaju.

Ako ne postoje podaci pogodni da se koriste kao primarni ključ, možete da napravite novo polje koje ćete koristiti kao primarni ključ. Kada napravite novo polje koje ćete koristiti kao primarni ključ, postavite tip podataka na „Automatsko numerisanje“ kako biste bili sigurni da ispunjava tri karakteristike sa prethodne liste.

Vrh stranice

Postavljanje ili promena primarnog ključa

 1. Izaberite tabelu čiji primarni ključ želite da postavite ili promenite.

 2. Na kartici Početak, u grupi Prikazi kliknite na dugme Prikaz, a zatim izaberite stavku Prikaz dizajna.

 3. U koordinatnoj mreži dizajna tabele izaberite polja koja želite da koristite kao primarni ključ.

  Da biste izabrali jedno polje, kliknite na birač reda za željeno polje.

  Držite pritisnut taster CTRL, a zatim kliknite na birač reda za svako polje kako biste izabrali više polja.

 4. Na kartici Dizajn, u grupi Alatke kliknite na dugme Primarni ključ.

  Grupa „Alatke“ na kartici „Dizajn“

  Indikator ključa se pojavljuje levo od polja izabranih za primarni ključ.

Vrh stranice

Uklanjanje primarnog ključa

 1. Izaberite tabelu čiji primarni ključ želite da uklonite.

 2. Na kartici Početak, u grupi Prikazi kliknite na dugme Prikaz, a zatim izaberite stavku Prikaz dizajna.

 3. Kliknite na birač reda za trenutni primarni ključ. Ako se primarni ključ sastoji od više polja, držite pritisnut taster CTRL, a zatim kliknite na birač reda za svako polje.

 4. Na kartici Dizajn, u grupi Alatke kliknite na dugme Primarni ključ.

  Grupa „Alatke“ na kartici „Dizajn“

  Indikator ključa se uklanja iz jednog ili više polja koje ste prethodno naveli kao primarni ključ.

Kada sačuvate novu tabelu bez postavljenog primarnog ključa, Access će vas pitati da napravite novo polje za primarni ključ. Ako kliknete na dugme Da, Access pravi polje „ID“ koje koristi tip podataka „Automatsko numerisanje“ za obezbeđivanje jedinstvene vrednosti za svaki zapis. Ako tabela već obuhvata polje „Automatsko numerisanje“, Access će ga koristiti kao primarni ključ. Ako kliknete na dugme Ne, Access ne dodaje polje i nijedan primarni ključ neće biti postavljen.

Vrh stranice

Dodavanje polja

Da biste uskladištili nove podatke o temi za koju već imate Access tabelu, razmislite o dodavanju polja u tabelu. Na primer, pretpostavimo da imate tabelu koja skladišti prezime, ime, e-adresu, broj telefona i poštansku adresu svih vaših klijenata. Ako želite da počnete da pratite željeni način komunikacije svakog klijenta, dodajte polje koje će skladištiti te podatke.

Svaki deo podataka koji želite da pratite, skladištite u polju. Na primer, u tabeli kontakata kreirate polja za prezime, ime, broj telefona i adresu. U tabeli proizvoda kreirate polja za ime proizvoda, ID proizvoda i cenu.

Svako polje ima određene osnovne karakteristike kao što su ime koje jedinstveno identifikuje to polje u tabeli, tip podataka koji definiše prirodu podataka, operacije koje se mogu izvršiti na podacima i količina prostora za skladištenje koju treba izdvojiti za svaku vrednost.

Pre kreiranja polja, pokušajte da raščlanite podatke na najmanje korisne delove. Kasnije je mnogo jednostavnije kombinovati podatke, nego ih raščlanjivati. Na primer, umesto polja za puno ime, razmotrite kreiranje zasebnih polja za prezime i ime. U tom slučaju možete jednostavno vršiti pretragu ili sortiranje po imenu, prezimenu ili i jednom i drugom. Ako planirate da izveštavate o nekoj stavci podataka, da je sortirate, pretražujete ili izračunavate, u polje postavite samo tu stavku.

Kada kreirate polje, možete da postavite i svojstva polja da biste kontrolisali njegov izgled i ponašanje. Na primer, svojstvo Format definiše način na koji se podaci prikazuju u listu sa podacima ili obrascu koji sadrži to polje.

Vrh stranice

Dodavanje polja unosom podataka

Kada kreirate novu tabelu ili otvorite postojeću tabelu u prikazu lista sa podacima, u tabelu možete dodati polje tako što ćete uneti podatke u kolonu lista sa podacima Dodavanje novog polja(1). Access automatski polju dodeljuje tip podataka na osnovu vrednosti koju unesete. Ako unos ne podrazumeva nijedan drugi tip podataka, Access tip podataka postavlja na vrednost „Tekst“ ali ga po potrebi možete promeniti.

List sa podacima u programu Access sa kolonom „Dodavanje novog polja“

Unesite podatke u kolonu Dodavanje novog polja:

 1. Napravite ili otvorite tabelu u prikazu lista sa podacima tako što ćete kliknuti na tabelu koju želite u oknu za navigaciju, a zatim iz priručnog menija izabrati stavku Prikaz lista sa podacima.

 2. U kolonu Dodavanje novog polja unesite ime polja koje želite da napravite.

  Koristite opisno ime da bi bilo lakše identifikovati polje.

 3. Unesite podatke u novo polje.

Vrh stranice

Dodavanje polja pomoću predloška polja

Ponekad je lakše odabrati polje sa liste unapred definisanih polja koja odgovaraju vašim potrebama nego ručno praviti polje. Možete da koristite listu Više polja da biste odabrali nešto sa liste predložaka polja. Predložak polja je unapred definisani skup karakteristika i svojstava koji opisuju polje. Definicija predloška polja obuhvata ime polja, tip podataka, postavku za svojstvo Format za polje i druga svojstva polja.

 1. Na kartici Početak, u grupi Prikazi izaberite stavku Prikaz, a zatim izaberite stavku Prikaz lista sa podacima.

 2. Na kartici Polja, u grupi Dodavanje i brisanje kliknite na Još polja.

  Snimak ekrana grupe „Dodavanje i brisanje“ na kartici trake „Polja“.

 3. Izaberite polje sa liste Još polja da biste umetnuli novu kolonu. Access postavlja polje sa desne strane kolone gde se kursor trenutno nalazi. Ako izaberete neku od opcija polja pod naslovom „Brzi početak“ kao što je adresa, Access pravi više polja u tabeli koji sadrže različite delove adrese.

Vrh stranice

Podešavanje svojstva polja

Kada kreirate polje, možete da postavite svojstva polja da biste kontrolisali njegov izgled i ponašanje.

Na primer, postavljanjem svojstava polja možete:

 • Kontrolisati izgled podataka u polju

 • Doprineti sprečavanju unosa neispravnih podataka u polje

 • Navesti podrazumevane vrednosti polja

 • Doprineti ubrzavanju pretraživanja i sortiranja polja

Neka dostupna svojstva polja možete da postavite dok radite u prikazu lista sa podacima. Međutim, da biste imali pristup i da biste postavili kompletnu listu svojstava polja, morate da koristite prikaz dizajna.

Koja svojstva možete da podesite zavisi od tipa podataka tog polja.

Vrh stranice

Postavljanje svojstava polja u prikazu lista sa podacima

Tokom rada u prikazu lista sa podacima, polju možete da promenite ime, tip podataka, svojstvo Format, kao i neka druga njegova svojstva.

 1. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na tabelu koju želite da otvorite.

 2. U priručnom meniju izaberite stavku Prikaz lista sa podacima.

Vrh stranice

Preimenovanje polja

Kada polje dodate unosom podataka u prikazu lista sa podacima, Access polju automatski dodeljuje generičko ime. Access prvom novom polju dodeljuje ime „Polje1“, drugom novom polju ime „Polje2“ i tako dalje. Ime polja se podrazumevano koristi kao njegova oznaka gde god se polje prikazuje, na primer, u naslovu kolone na listu sa podacima. Ako preimenujete polja i date im opisnija imena, lakše ćete ih koristiti prilikom prikazivanja ili uređivanja zapisa.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na naslov polja koje želite da preimenujete (na primer, „Polje1“).

 2. U priručnom meniju izaberite stavku Preimenovanje polja.

 3. U naslov polja unesite novo ime.

  Imena polja se mogu sastojati od najviše 64 znaka (slova ili brojeva), uključujući razmake.

Vrh stranice

Promena tipa podataka polja

Kada polje kreirate unosom podataka u prikaz lista sa podacima, Access ispituje te podatke kako bi utvrdio odgovarajući tip podataka za to polje. Na primer, ako unesete 1/1/2017, Access te podatke prepoznaje kao datum i postavlja tip podataka polja na vrednost „Datum/vreme“. Ako Access ne može pouzdano da utvrdi tip podataka, tip podataka se podrazumevano postavlja na vrednost „Tekst“ („Kratak tekst“ ako koristite Access 2016).

Tip podataka polja utvrđuje ostala svojstva polja koja možete postaviti. Na primer, možete postaviti samo svojstvo Samo dodaj za polje koje ima tip podataka „Hiperveza“ ili „Memorandum“ („Dugačak tekst“ ako koristite Access 2016).

U nekim slučajevima ćete možda želeti ručno da promenite tip podataka polja. Pretpostavimo da imate brojeve soba koji izgledaju kao datumi, na primer 10/2017. Ako u novo polje u prikazu lista sa podacima unesete 10/2017, funkcija automatskog otkrivanja tipa podataka za to polje bira tip podataka „Datum/vreme“. Pošto su brojevi soba oznake, a ne datumi, trebalo bi da koriste tip podataka „Tekst“. Koristite sledeću proceduru da biste promenili tip podataka polja.

 1. Na traci izaberite karticu Polja.

 2. U grupi Oblikovanje, sa liste Tip podataka izaberite željeni tip podataka.

  Slika trake programa Access za grupe „Tip podataka“ i „Oblikovanje“

  Koji tipovi podataka su dostupni?

  Pogledajte Tipovi podataka za Access baze podataka za računare da biste našli kompletnu listu dostupnih tipova podataka u Access bazama podataka.

  Saveti u vezi sa tipovima podataka

  • Maksimalna veličina Access datoteke baze podataka je 2 gigabajta.

  • Da biste optimizovali performanse, trebalo bi da koristite odgovarajuću veličinu polja kada kreirate polje „Tekst“ ili „Broj“. Na primer, ako očekujete da uskladištite poštanske brojeve predvidljive dužine, navedite tu dužinu kao veličinu polja. Veličinu polja možete da navedete tako što ćete podesiti vrednost u polju za svojstvo Veličina polja. Više informacija potražite u odeljku Postavljanje drugih svojstava polja.

  • Za brojeve telefona, brojeve delova i druge brojeve koje ne nameravate da koristite za matematičke operacije, trebalo bi da izaberete tip podataka „Tekst“ umesto tipa podataka „Broj“. Numerička vrednost koja je uskladištena kao tekst može logičnije da se sortira i filtrira.

Vrh stranice

Promena formata polja

Pored utvrđivanja tipa podataka novog polja, Access takođe može postaviti svojstvo Format za polje, u zavisnosti od toga šta unesete. Na primer, ako unesete vrednost „10:50“, Access postavlja tip podataka na vrednost „Datum/vreme“, a svojstvo Format na vrednost „Srednji oblik vremena“. Da biste ručno promenili svojstvo polja Format, uradite sledeće:

 1. Na traci izaberite karticu Polja

 2. U grupi Oblikovanje, na listu Format unesite željeni oblik. 

  Napomena: Lista Format je možda nedostupna za neka polja (na primer, tekstualno polje), u zavisnosti od tipa podataka polja.

Vrh stranice

Postavljanje drugih svojstava polja

 1. U prikazu lista sa podacima izaberite polje za koje želite da postavite svojstvo.

 2. Na kartici Polja u grupama Svojstva, Oblikovanje ili Validacija polja izaberite svojstva koja želite.

Vrh stranice

Postavljanje svojstava polja u prikazu dizajna

Dok radite sa tabelom u prikazu dizajna, možete da postavite bilo koje svojstvo polja. U prikazu dizajna tip podataka polja postavljate u koordinatnoj mreži dizajna tabele, a ostala svojstva u oknu Svojstva polja.

 1. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na tabelu.

 2. U priručnom meniju izaberite stavku Prikaz dizajna.

Vrh stranice

Promena tipa podataka polja

Nakon što ste polje kreirali, možete da mu menjate različite aspekte.

Upozorenje: Takođe možete da promenite one aspekte polja koje niste upravo kreirali. Međutim, ako u polju već postoje podaci, neke radnje neće biti dostupne ili mogu da dovedu do gubitka podataka.

 1. U koordinatnoj mreži za dizajn tabele nađite polje za koje želite da postavite tip podataka.

 2. U koloni Tip podataka odaberite tip podataka sa liste.

  Koji tipovi podataka su dostupni?

  Pogledajte Tipovi podataka za Access baze podataka za računare da biste našli kompletnu listu dostupnih tipova podataka u Access bazama podataka.

  Saveti u vezi sa tipovima podataka

  • Maksimalna veličina Access datoteke baze podataka je 2 gigabajta.

  • Za brojeve telefona, brojeve delova i druge brojeve koje ne nameravate da koristite za matematičke operacije, trebalo bi da izaberete tip podataka „Tekst“ umesto tipa podataka „Broj“. Numerička vrednost koja je uskladištena kao tekst može logičnije da se sortira i filtrira, ali se ne može lako koristiti u izračunavanjima.

  • Za tipove podataka „Tekst“ i „Broj“ možete preciznije da navedete veličinu polja ili tip podataka tako što ćete postaviti vrednost u polju za svojstvo Veličina polja.

Vrh stranice

Postavljanje drugih svojstava polja

Napomena: Nisu svi formati dostupni za sve tipove podataka. Prvo podesite tip podataka, a zatim, ako je potrebno, podesite format.

 1. U koordinatnoj mreži za dizajn tabele izaberite polje za koje želite da postavite svojstva. Access prikazuje svojstva za ovo polje u oknu Svojstva polja.

  Tip podataka polja određuje svojstva koja možete da postavite.

 2. U okno Svojstva polja unesite željene postavke za svako svojstvo ili pritisnite taster F6, a zatim koristite tastere sa strelicama da biste izabrali svojstvo.

  Koja svojstva polja su dostupna?

  Pogledajte Uvod u tipove podataka i svojstva polja da biste videli kompletnu listu svojstava polja dostupnih za svaki tip podataka u Access bazama podataka.

  Napomena: Nisu sva svojstva dostupna za svako polje. Tip podataka polja određuje svojstva koja će polje imati.

 3. Da biste obezbedili više prostora za unos ili uređivanje postavke svojstva u polju za svojstvo, pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+F2 da biste prikazali polje Zumiranje.

  Savet: Ako unosite masku unosa ili izraz validacije i želite pomoć za njegovo pravljenje, izaberite Dugme „Graditelj“ pored polja za svojstvo da biste prikazali odgovarajuću alatku za izradu.

 4. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+S da biste sačuvali promene.

Vrh stranice

Premeštanje polja

Da biste premestili polje, prevucite ga na željenu poziciju. Da biste izabrali više susednih polja koja ćete premestiti, kliknite na prvo polje, držite taster SHIFT i kliknite na poslednje polje. Zatim možete da prevučete izabranu grupu polja na novu poziciju.

Ako prevučete polje, menja se njegov položaj, ali ne menja se redosled polja u dizajnu tabele. Ukoliko programski pristupite poljima, primenjuje se prvobitni redosled. Na primer, ako prevučete polje na novi položaj u listu sa podacima, a zatim kreirate obrazac iz tabele pomoću dugmeta „Obrazac“, polje će biti na prvobitnom položaju.

Vrh stranice

Takođe pogledajte

Dodavanje izračunatog polja u tabelu

Dodavanje polja u obrazac ili izveštaj

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×