Varningar och instruktioner för produktsäkerhet

Gäller för: MouseSurface HeadphonesMobile Device

 

 Den här symbolen anger säkerhets- och hälsomeddelanden i den här Enhetsguiden.

OBS! Läs säkerhets- och hälsoinformationen


Gäller: alla produkter

Microsofts produkter är utvecklade för att vara säkra och effektiva. Läs den här guiden för att få viktig information om säkerhet och hälsa avseende din enhet samt villkoren för den begränsade garantin som gäller för din enhet. Den här guiden är avsedd att hjälpa dig att bli mer bekväm och produktiv när du använder den här enheten. Om du inte följer instruktionerna för konfiguration, användning och underhåll för enheten kan det öka risken för allvarlig personskada, dödsfall eller skador på egendom.

Du kan hitta ytterligare support på support.microsoft.com eller support.xbox.com samt i Surface-appen för Surface-enheter.

OBS! Läs instruktionerna för användning


Gäller: alla produkter

Om du inte konfigurerar, använder och sköter produkten på rätt sätt leder det till en ökad risk för skada på enheten eller enheterna. Läs den här guiden och spara alla tryckta guider för framtida bruk. Extra guider finns på support.microsoft.com och kontaktinformation finns i Microsofts Hjälp- och Support-avsnitt.

​Varning! Enhetens stabilitet


Gäller: Surface, Xbox, HoloLens, mus, tangentbord, Surface Headphones, Surface Earbuds, mobila enheter och Surface-dockningsstationer

 Placera inte enheten på ojämna eller instabila ytor.  Var noga med att hålla den på ett säkert sätt när den transporteras, och inte hålla den via ett tillbehör, en kabel eller sladd. Om du inte håller din enhet på ett säkert sätt kan det orsaka att den faller eller slår i en person eller ett objekt, vilket kan skada din enhet, skada annan egendom eller orsaka personskador.

VARNING! Användning i situationer med hög risk


Gäller: alla produkter

Enheten är inte utformad eller avsedd att användas för tillämpningar eller situationer där någon sorts fel som uppstår på enheten kan orsaka dödsfall, allvarliga personskador eller allvarliga skador på omgivningen (”högriskanvändning”). Om du väljer att använda enheten i situationer med hög risk gör du det under eget ansvar.

Varning! Glaset på pekskärmen


Gäller: Surface,mobila enheter och Surface Hub

Pekskärmen på enheten är, liksom de flesta pekskärmar, tillverkad av glas. Glaset kan gå sönder om du tappar enheten eller om den utsätts för hårda stötar. Minska risken för personskador genom att undvika att röra vid skärmen om glaset är trasigt, kantstött eller sprucket och se till att få glaset utbytt.

Garantin gäller inte om pekskärmen har blivit spräckt eller kantstött till följd av felaktig användning eller missbruk av enheten.

VARNING! Hörselsäkerhet


Gäller: Surface, Xbox, HoloLens, Surface Headphones, Surface Earbuds och mobila enheter

Regelbunden eller lång exponering för buller eller höga ljud när du använder ett headset eller hörlurar kan orsaka tillfällig eller permanent hörselnedsättning. Känsligheten för bullerinducerad hörselnedsättning och risken för hörselnedsättningar varierar för olika personer. Dessutom kan den ljudvolym som skapas av en enhet variera beroende på typen av ljud, inställningarna för enheten och det headset eller de hörlurar som används. Det finns därför ingen enskild volyminställning som är lämplig för alla eller för varje kombination av ljud, inställningar och utrustning.

Här är några allmänna rekommendationer för att minimera exponeringen för högt buller eller höga ljud när du använder ett headset eller hörlurar med din enhet:

 • Minimera tiden du lyssnar på högt ljud. Alla ljud du lyssnar på under varje dag utgör en del av helheten. Om du lyssnar på musik eller annat innehåll på enheten via ett headset eller hörlurar på maxvolym kan du skada hörseln permanent efter 15 minuter. Om du har utsatts för andra höga ljud tar det kortare tid innan hörseln tar skada när du lyssnar på höga volymer.
 • Ju längre tid du utsätter hörseln för höga ljud, desto högre är risken att du skadar hörseln. Ju högre ljud, desto mindre tid tar det innan hörseln tar skada. 
 • Sänk alltid volymen på enheten innan du ansluter ett headset eller hörlurar till den. Ha aldrig högre volym än att du hör ljudet tydligt i tysta miljöer.
 • Höj inte volymen efter att du börjat lyssna. Öronen anpassar sig med tiden så att hög volym låter normalt, men den höga volymen kan skada din hörsel. 
 • Höj inte volymen för att stänga ute ljud från omgivningen. Kombinationen av ljud från omgivningen och ljudet från ditt headset eller dina hörlurar kan skada din hörsel. Slutna eller brusreducerande hörlurar kan minska ljudet från omgivningen så att du inte behöver höja volymen. 
 • Om du inte kan förstå vad någon i närheten säger när personen pratar som vanligt sänker du volymen. Ljud som överröstar normalt tal kan skada hörseln. Du ska kunna höra när personer i närheten pratar även när du använder slutna eller brusreducerande hörlurar.
 • Du minimerar risken för hörselskador genom att se till att volymen är så låg så att du kan höra vad personer i närheten av dig säger.
 • Hörlurar och headset kan dra till sig farliga objekt som häftklamrar och gem. Kontrollera alltid ditt headset eller dina hörlurar före användning.
 • Användning av ett headset eller hörlurar i samband med bilkörning kan vara förbjudet i ditt område. Kontrollera dina lokala lagar och föreskrifter för att få ytterligare information.

Var slutligen uppmärksam på symtom på försämrad hörsel. Det är bra att kontrollera hörseln regelbundet hos en öronläkare. Sluta använda ett headset eller hörlurar med din enhet och kontrollera din hörsel om:

 • Du drabbas av någon typ av hörselnedsättning
 • Det piper i öronen
 • Det låter dovt eller matt när du pratar.

VARNING! Delar av den här enheten är magnetiska


Gäller: Surface, HoloLens, tangentbord, Surface Headphones, Surface Earbuds, Surface-pennan och Surface-dockningsstationer

Delar av din enhet är magnetiska och kan dra till sig metallföremål. För att minska risken för gnistor och resulterande skador på din enhet, andra objekt och/eller personskador bör du kontrollera att de elektriska anslutningsområdena är fria från metallobjekt innan du kopplar in andra enheter eller laddningsanslutningar.  Placera inte kontokort, magnetiska lagringsmedier eller andra enheter som är känsliga för magnetfält i närheten av den här enheten för att minska risken för magnetiska störningar mellan din enhet och andra enheter, störningar av medicinska enheter eller skador på data på magnetiska lagringsenheter.

VARNING! Portar och öppningar


Gäller: alla produkter

 Minska risken för brand, elstötar eller skada på Microsoft-enheten

 • För inte in föremål i fläkten, ventiler, portar, stöd och gångjärn, utrymmen runt tangenter eller någon annan öppning.
 • Försök inte rengöra portar, stöd och gångjärn, utrymmen runt tangenter eller någon annan öppning med vassa föremål (t.ex. gem, skruvmejsel, kniv osv.)

VARNING! Rengöring


Gäller: alla produkter

Du kan minska risken för brand, elstötar eller skador på Microsoft-enheten i samband med rengöring genom att vidta följande försiktighetsåtgärder:

 • Koppla ur alla kablar och stäng av enheten innan du rengör den.
 • Rengör bara utsidan av enheten.
 • Torka av enheten med en torr trasa 
 • Torka försiktigt den yttre ytan på fläktar, ventiler eller andra öppningar för att undvika att damm samlas där.
 • Försök inte rengöra kontakterna genom att sänka ned dem i någon vätska. Torka försiktigt rent med en ren trasa. (Gäller inte för Microsoft Band)
 • Rengör och torka av kontakterna på Microsoft Band innan du laddar den.

OBS! Kompatibilitet med produkter från tredje part


Gäller: alla produkter

Vissa tillbehör från tredje part kan vara inkompatibla med enheten eller vara förfalskade. Vi rekommenderar därför att du endast köper och använder originalenheter och -tillbehör från Microsoft eller enheter och tillbehör som är licensierade av Microsoft. Användning av inkompatibla eller förfalskade tillbehör, batterier och laddningsenheter kan skada enheten och utgöra en risk för brand, explosion eller batterifel, vilket kan orsaka allvarliga skador, skador på enheten eller andra allvarliga risker.

VARNING! Potentiellt explosiv miljö


Gäller: Surface, Xbox, HoloLens, Surface Headphones, Surface Earbuds, mobila enheter, Surface-dockningsstationer, Azure Kinect-enheter

Lagra eller transportera inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva material i samma utrymme som enheten, dess delar och/eller tillbehör.

Stäng av din mobila enhet och ta inte bort eller sätt i batteriladdare, nätadaptrar eller andra tillbehör för din enhet när du befinner dig i ett område med potentiellt explosiva miljöer. Platser som utgör en potentiellt explosiv miljö är ofta, men inte alltid, skyltade. Det kan vara utrymmen med bränsle, t.ex. stationer för tankning av bränsle eller bensinmackar, under däck på båtar eller andra farkoster och/eller anläggningar för transport eller lagring av kemiska ämnen eller områden där luften innehåller brännbara kemikalier eller partiklar som spannmålsdamm eller metallpulver. I sådana områden kan det uppstå gnistor som kan orsaka explosion eller brand.

VARNING! Muskuloskeletala sjukdomar


Gäller: Surface, Xbox, HoloLens, mus, tangentbord, Surface-pennan och mobila enheter

Användning av elektroniska inmatningsenheter kan vara kopplat till allvarliga skador eller sjukdomar. När du använder en dator kan du, liksom vid många andra aktiviteter, uppleva tillfälligt obehag i händer, armar, axlar, nacke eller någon annan kroppsdel. Om du däremot upplever symtom som ihållande eller återkommande obehag, smärta, bultande, värk, stickande, domningar, brännande känsla eller stelhet SKA DU INTE IGNORERA DESSA VARNINGSTECKEN. UPPSÖK OMEDELBART UTBILDAD SJUKVÅRDSPERSONAL, även om symtomen inträffar när du inte arbetar vid datorn. Symtom som dessa kan vara kopplade till smärtsamma och ibland permanent handikappande skador eller sjukdomar som rör nerver, muskler, leder eller andra kroppsdelar. 

De här muskuloskeletala sjukdomarna innefattar karpaltunnelsyndrom, tendinit, tenosynovit och andra besvär. Även om forskarna ännu inte har svar på många frågor rörande muskuloskeletala sjukdomar, är det allmänt accepterat att många faktorer kan länkas till deras förekomst, till exempel allmän hälsa, stress och hur man hanterar den, medicinska och fysiska besvär samt vilken kroppsställning en person har vid arbete och andra aktiviteter (inklusive användning av tangentbord eller mus). En faktor kan också vara hur länge en person utför en viss aktivitet.

Riktlinjer som kan hjälpa dig att arbeta mer bekvämt vid enheten och eventuellt minska risken för att råka ut för muskuloskeletala besvär finns på https://support.microsoft.com och https://xbox.com/xboxone/playhealthy (guiden om hälsosamt spelande). Du kan ladda ned en guide om hälsosamt spelande från http://download.microsoft.com/download/1/3/4/1340dfe4-a8c1-485f-be3b-4e8991323df3/Healthy_Computing_Guide.pdf

Varning! Tangenter på tangentbordet


Gäller: Surface, tangentbord

Microsoft rekommenderar att du söker professionell hjälp om du behöver reparera eller byta ut tangenter på din enhet. Iaktta försiktighet om du gör reparationen själv. Tvinga inte tillbaka lösa tangenter på tangentbordet och infoga heller inga objekt i tangentbordet mellan tangenterna och höljet. Om du försöker öppna och/eller reparera enheten kan det ge upphov till risker i form av elektriska stötar, skador på enheten, brand, personskador och andra risker. Hjälp och information från Microsoft angående reparation av enheten och andra tjänster finns på www.support.microsoft.com.

Varning! Risk vid reparation


Gäller: alla produkter

Om du försöker öppna och/eller reparera enheten kan det ge upphov till risker i form av elektriska stötar, skador på enheten, brand, personskador och andra risker. Microsoft rekommenderar att du söker professionell hjälp för reparation av enheten och du är försiktig om du själv genomför några reparationer.

VARNING! Användning


Gäller: alla produkter

För att minska risken för brand, elstötar eller skador på din enhet bör du inte utsätta enheten regn, snö eller andra typer av fukt. Använd inte enheten nära vatten eller på en plats med hög eller mycket hög luftfuktighet (till exempel nära duschar, badkar eller swimmingpooler eller i en fuktig källare). Tänk på följande för att din enhet ska fungera så bra som möjligt:

 • Använd inte enheten nära värmekällor, mat, kraftig smuts, damm, olja, kemikalier eller i starkt direkt solljus.
 • Placera inte något ovanpå enheten.
 • Använd endast tillbehör som rekommenderas av Microsoft.
 • För enheter med fläktar, ventiler, portar eller liknande öppningar:
 • För inte in föremål i fläkten, ventiler, portar, stöd och gångjärn, utrymmen runt tangenter eller andra öppningar.
 • Låt inte damm samlas i fläktar, ventiler eller andra öppningar.
 • Placera inte enheten i smala eller trånga utrymmen.
 • Torka inte enheten med en hårtork, i ett torkskåp för kläder, eller i någon form av ugn eller mikrovågsugn. Om enheten blir våt torkar du försiktigt av utsidan med en ren och torr trasa.

OBS! Hantering


Gäller: Surface, HoloLens, Surface Headphones, Surface Earbuds, mobila enheter, Microsoft Band, Azure Kinect-enheter

Var varsam med din Microsoft-enhet. Den är gjort av metall, glas och plast och innehåller känsliga elektroniska komponenter. Enheten kan skadas om den tappas, bränns, punkteras eller krossas, eller om den kommer i kontakt med vätska. Om du misstänker att enheten eller batteriet har skadats slutar du använda enheten eftersom det kan orsaka överhettning eller personskada. Använd inte enheten om skärmen är sprucken eftersom det kan orsaka personskada. Om du är orolig över repor på enhetens yta kan du använda ett fodral eller skydd.

VARNING! Kvävningsrisk


Gäller: alla produkter

Förvara plastpåsar oåtkomligt för barn i alla åldrar för att undvika risken för kvävning.

VARNING! Kvävningsrisk


Gäller: alla produkter

Enheten kan innehålla små delar som kan utgöra en kvävningsrisk för barn under tre år. Förvara små delar oåtkomliga för barn.

VARNING! Förvaras utom räckhåll för småbarn


Gäller: alla produkter

 Enheten och tillbehören är inga leksaker. Låt inte små barn leka med dem eftersom barnen kan skada sig själva eller andra eller skada din enhet. Förvara enheten, alla dess delar och tillbehör utom räckhåll för små barn.

OBS! Värmerelaterade problem


Gäller: Surface, Xbox, mobila enheter, Surface-dockningsstationer, andra icke kroppsnära enheter

Enheten kan bli mycket varm vid vanlig användning. Den uppfyller kraven för temperaturgränser på användartillgängliga ytor som anges i de internationella standarderna om säkerhet för IT-utrustning (IEC 60950-1 och IEC 62368). Långvarig kontakt med varma ytor kan orsaka obehag eller skada. Minska potentiella värmerelaterade problem genom att följa dessa riktlinjer:

 • Se till att enheten och nätadaptern är på en plats med god ventilation vid användning eller laddning. Se till att det finns tillräcklig luftcirkulation under och omkring enheten och nätadaptern.
 • Använd sunt förnuft för att undvika situationer där huden kommer i kontakt med enheten eller nätadaptern när den är igång eller ansluten till en strömkälla. Du ska till exempel inte sova med enheten eller nätadaptern, eller placera den under ett lakan eller en kudde. Enheten bör inte heller vara i kontakt med kroppen när nätadaptern är ansluten i en strömkälla. Var särskilt försiktig om du har en fysisk åkomma som påverkar din förmåga att känna när du har något varmt mot kroppen.
 • Om du använder enheten under långa perioder kan ytan bli mycket varm. Även om enheten inte blir så varm att den blir obehaglig att vidröra kan en långvarig fysisk kontakt med enheten, till exempel om du har den i knät, ge upphov till hudproblem till följd av värmen.
 • Om du har enheten i knät och den blir obehagligt varm ska du flytta den från knät till en stabil arbetsyta.
 • Placera aldrig enheten eller nätadaptern på möbler eller andra ytor som kan skadas till följd av exponering för värme eftersom basen för din enhet och nätadapterns yta kan öka i temperatur under normal användning.

OBS! Värmerelaterade problem för kroppsnära enheter


Gäller: HoloLens, Surface Headphones, Surface Earbuds, Microsoft Band, andra kroppsnära enheter

Enheten kan bli mycket varm vid vanlig användning. Den uppfyller kraven för temperaturgränser på användartillgängliga ytor som anges i de internationella standarderna om säkerhet för IT-utrustning (IEC 60950-1 och IEC 62368). Minska värmerelaterade problem genom att följa dessa riktlinjer:

 • Var FÖRSIKTIG när du använder enheten på en kudde, filt eller något annat mjukt material i kontakt med enheten. Materialet kan blockera luftflödet, vilket kan leda till att enheten överhettas.
 • Om enheten blir obehagligt varm tar du av den och tar en paus.
 • Om du använder enheten under långa perioder kan ytan bli mycket varm. Även om enheten inte blir så varm att den blir obehaglig att vidröra kan en långvarig fysisk kontakt med enheten ge upphov till hudproblem till följd av värmen.
 • Placera aldrig nätadaptern för enheten på möbler eller andra ytor som kan skadas till följd av exponering för värme eftersom nätadapterns yta kan öka i temperatur under normal användning.

VARNING! Hudirritation (kroppsnära enheter)


Gäller: HoloLens, Surface Headphones, Surface Earbuds, Microsoft Band

Den här enheten är tillverkad av material som ofta används i bärbara hemelektronikenheter. Vissa personer kan dock drabbas av hudirritation på grund av allergier eller överkänslighet. Gör så här för att minska risken för hudirritation:

 • Rengör enheten regelbundet.
 • Undvik att använda krämer eller andra produkter under de delar av enheten som kommer i kontakt i med din hud.
 • Använd inte enheten på skadad hud.
 • Där det är tillämpligt: justera enheten till dess att den sitter ordentligt på plats, men inte är för hårt åtdragen.
 • Sluta använda enheten om huden blir irriterad.

Kontakta läkare om symtomen är allvarliga eller inte upphör.

VARNING! Hudirritation (icke kroppsnära enheter)


Gäller: Mus, tangentbord, Surface-pennan

Den här enheten är tillverkad av material som ofta används i bärbara hemelektronikenheter. Vissa personer kan dock drabbas av hudirritation på grund av allergier eller överkänslighet. Gör så här för att minska risken för hudirritation:

 • Rengör enheten regelbundet.
 • Undvik att använda krämer eller andra produkter på platser där enheten kan komma i kontakt med huden.
 • Var försiktig vid användning om du har skador på huden. 

Kontakta läkare om symtomen är allvarliga eller inte upphör.
 

VARNING! Ljuskänslighetsanfall


Gäller: Surface, Xbox och HoloLens

Vissa personer kan få anfall om de exponeras för blinkande ljus eller mönster i rörliga bilder eller TV-spel. Även personer som aldrig tidigare haft anfall eller epilepsi kan ha anlag som kan utlösa dessa ”ljuskänslighetsanfall” när de tittar på rörliga bilder eller datorspel. 

Dessa anfall kan ha olika symtom, t.ex. yrsel, synrubbningar, ryckningar i ögon eller ansikte, skakande armar eller ben, desorientering, förvirring eller tillfällig medvetslöshet. Ljuskänslighetsanfall kan även orsaka medvetslöshet eller konvulsioner som i sin tur kan leda till skada på grund av att personen faller omkull eller slår i närliggande föremål. Sluta omedelbart att spela och kontakta läkare om du upplever något av dessa symtom. Föräldrar bör vara uppmärksamma på dessa symtom och fråga barnen om de har upplevt dem. Barn och tonåringar löper större risk än vuxna att få dessa anfall. Du kan minska risken för ljuskänslighetsanfall genom att vidta följande försiktighetsåtgärder:

 • Sitt längre från skärmen.
 • Använd en mindre bildskärm.
 • Spela i ett väl upplyst rum.
 • Spela inte när du känner dig sömnig eller utmattad.

Om du eller någon av dina släktningar har haft anfall eller epilepsi bör du kontakta läkare innan du spelar.

VARNING! Allmän batterisäkerhet


Gäller: Surface, Xbox, HoloLens, mus, tangentbord, Surface Headphones, Surface Earbuds, Surface-pennan, mobila enheter, Microsoft Band

Enheten drivs med engångsbatterier eller laddningsbara batterier. Felaktig användning eller missbruk av engångsbatterier eller laddningsbara batterier kan orsaka personskador, dödsfall och skador på egendom, och kan skada din enhet eller dess tillbehör till följd av läckande batteriinnehåll, brand, överhettning eller explosion.

Batteriets innehåll är korrosivt och kan vara giftigt. Det kan orsaka brännskador och kan vara skadligt eller livsfarligt att förtära.

Gör följande för att minska risken för skador vid användning av engångsbatterier eller laddningsbara batterier:

 • Förvara batterier utom räckhåll för barn.
 • Ladda de uppladdningsbara batterierna bara med laddaren som medföljer enheten. Om du använder en felaktig laddningsmetod kan det reda till bland eller explosion
 • Ta omedelbart ur gamla, svaga eller uttjänta batterier ur enheten. Återvinn eller kassera gamla, svaga eller uttjänta batterier enligt lokala, regionala eller nationella lagar och regler.
 • Ta ut batterierna ur enheten om den inte ska användas under en längre tidsperiod. 
 • Undvik kontakt med batteriets innehåll. Om ett batteri läcker:
  • Försök undvika att den läckande vätskan kommer i kontakt med hud, ögon, kläder eller andra ytor. Om batterivätska kommer i kontakt med hud, ögon eller kläder sköljer du omedelbart det aktuella området med vatten och kontaktar läkare eller annan sjukvårdspersonal.
  • Var försiktig när du tar ut batterier ur enheten. Följ anvisningarna för installation av batterier i enheten men gör i omvänd ordning.
  • Rengör batterifacket noggrant med en torr trasa eller följ batteritillverkarens rekommendationer för rengöring innan du sätter i nya enheter.
 • Vi rekommenderar att du använder batterier som är godkända av Microsoft.  Ersätt de engångsbatterier eller laddningsbara batterier som medföljde enheten med batterier av samma typ och klassificering. 
 • Demontera, krossa, öppna, punktera eller strimla inte batteriet och kortslut inte dess externa kontakter eller kretsar. Utsätt det inte för temperaturer över 40 °C eller och kassera inte batterierna i öppen eld eller vatten. 
 • Blanda inte nya och gamla batterier eller batterier av olika typer (t.ex. kol-zink-batterier och alkaliska batterier). 
 • Låt inte metallföremål vidröra enhetens batterikontakter – de kan bli heta och kan orsaka brännskador. 
 • Transportera eller förvara inte batterier tillsammans med några metallföremål. 
 • Låt inte batteridrivna enheter ligga i direkt solljus under en längre tid. 
 • Sänk inte ned batterier i vatten eller låt dem blir våta. 
 • Använd inte ett batteri som har blivit vått.  Försök inte torka ett batteri med en hårtork, i en vanlig ugn eller en mikrovågsugn. 
 • Anslut aldrig batterier direkt till ett eluttag eller till ett cigarettändaruttag i en bil. 
 • Kasta inte, slå inte på eller trampa inte på batterier eller utsätt dem för kraftiga fysiska stötar. 
 • Du får inte ändra eller omarbeta batteriet, försöka föra in främmande föremål i batteriet, sänka ned batteriet i eller utsätta det för vatten eller andra vätskor, eller utsätta det för brand, explosioner eller andra faror.
 • Ladda inte batterierna nära öppen eld eller i mycket varma miljöer.
 • Om du tappar enheten eller dess batteri, framförallt på en hård yta, kan enheten och batteriet skadas. Vi rekommenderar att du söker professionell hjälp för att kontrollera enheten om du tror att den kan ha skadats.
 • Använd aldrig ett skadat batteri. Om batteriet har repor eller hack bör du omedelbart lägga det åt sidan och sedan avyttra det på korrekt sätt.  Ett skadat batteri kan orsaka kortslutningar, överhettning och andra komponentfel vid användning.

VARNING! Säkerhet för knappcellsbatteri


Gäller: tangentbord, Surface-pennan

 FÖRVARAS UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN. SVÄLJ INTE BATTERIET. RISK FÖR KEMISKA BRÄNNSKADOR.

Den här produkten innehåller knappcellsbatterier. Vid förtäring kan knappcellsbatterier orsaka allvarliga inre brännskador och perforera mjuka vävnader på bara två timmar, vilket kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall.

Förvara alltid nya och använda batterier oåtkomliga för barn i alla åldrar. Om batterifacket på enheten inte stängs på ett säkert sätt, bör du sluta använda den och förvara den oåtkomligt för barn i alla åldrar. Sök omedelbart medicinsk hjälp om du tror att ett spädbarn eller barn kan ha svalt eller fört in ett knappcellsbatteri någonstans i kroppen. Kvalificerad medicinsk personal måste omedelbart få ut knappcellsbatterier ur kroppen för att minimera risken för allvarlig personskada eller dödsfall.

VARNING! Batteribyte och enhetsreparationer (batterier som byts av användaren)


Gäller: Xbox, mus, tangentbord, Surface-pennan, mobila enheter

Batterier i enheter med utbytbara batterier kan bytas genom att öppna batterifacket och följa instruktionerna för batteribyte i Snabbstartguiden. Microsoft rekommenderar att du söker professionell hjälp för all övrig reparation av enheten och du är försiktig om du själv genomför några reparationer. Om du försöker öppna och/eller reparera enheten kan det ge upphov till risker i form av elektriska stötar, skador på enheten, brand, personskador och andra risker.

VARNING! Batterisäkerhet (batterier som inte byts av användaren)


Gäller: Surface, Xbox, HoloLens, Surface Headphones, Surface Earbuds, Microsoft Band, enheter med batterier som inte byts av användaren

En felaktig användning av enhetens batteri kan orsaka brand eller explosion. Produkten eller dess batteri får inte överhettas, öppnas, punkteras, tas isär eller utsättas för öppen eld. Lämna eller ladda inte enheten i direkt solljus under en längre tid. Det kan orsaka skador eller smälta batteriet.

Microsoft rekommenderar att du söker professionell hjälp för all övrig reparation av enheten och du är försiktig om du själv genomför några reparationer. Om du försöker öppna och/eller reparera enheten kan det ge upphov till risker i form av elektriska stötar, skador på enheten, brand, personskador och andra risker. Hjälp och information från Microsoft angående reparation av enheten och andra tjänster finns på www.support.microsoft.com.

VARNING! Var uppmärksam på omgivningen


Gäller: Surface, HoloLens, Surface Headphones, Surface Earbuds, mobila enheter

För att minska risken för skador eller dödsfall på grund av distraktioner bör du inte använda enheten under bilkörning, i samband med användning av maskiner, cykling, gång eller andra aktiviteter som kräver din fulla uppmärksamhet. Du bör inte använda enheten vare sig med eller utan hörlurar (inte ens vid användning i endast ett öra) när du kör bil eller cyklar. Det kan dessutom vara förbjudet i vissa områden.

Se alltid till att volymen i ditt headset eller dina hörlurar är så låg att du kan höra personer som talar, ljud som kan varna dig för farliga situationer och för att bättre skydda din hörsel. Se till att du följer gällande lokala lagar och föreskrifter för användning av mobila enheter där du kör bil eller cyklar.  Andra allmänna rekommendationer för att minska riskerna med distraktioner omfattar:

 • Skriv eller läs aldrig eller SMS eller e-postmeddelanden. 
 • Mata aldrig in navigeringsinformation.
 • Surfa aldrig på webben eller utför andra uppgifter som avleder din uppmärksamhet.

VARNING! Navigering


Gäller: Surface, mobila enheter

Enhetens navigerings- och platstjänster kan vara beroende av datatjänster. Omfattningen av och kostnaderna för dessa datatjänster kan förändras och tjänsterna är kanske inte heller tillgängliga under alla förhållanden eller på alla platser.  Enhetens kart- och platsbaserade funktioner kan därför kanske inte alltid vara tillgängliga, få försämrad noggrannhet eller bli ofullständiga. Använd alltid sunt förnuft när du använder enheten för navigering och jämför den information som visas i navigeringsfunktionen med det du ser i din omgivning. Håll även uppsikt efter befintliga vägförhållanden och vägskyltar för att upptäcka eventuella avvikelser.

VARNING! Krockkudde (undvik)


Gäller: Surface, mobila enheter

Placera aldrig enheten eller andra föremål på eller nära krockkuddar i fordon som är utrustade med krockkuddar. Om en krockkudde löses ut kan föremål som finns på eller nära krockkudden orsaka allvarliga skador eller dödsfall.

Varning! Exponering för radiofrekvent (RF) energi


Gäller: Surface, Xbox, HoloLens, mus, tangentbord, Surface Headphones, Surface Earbuds, Surface-pennan, mobila enheter, Microsoft Band

Enheter som innehåller radiosändare för Wi-Fi och Bluetooth® har utformats, tillverkats och testats för att uppfylla riktlinjerna för RF-exponering och SAR-värde från FCC (Federal Communications Commission), Industry Canada och EU.

Säkerställ att du inte utsätts för mer RF-energi genererad av Wi-Fi och Bluetooth än vad riktlinjernas exponeringsgränser tillåter genom att rikta bort enheter med skärm så att den inte nuddar din kropp (om den till exempel ligger med skärmen nedåt i ditt knä eller på din överkropp).

Mer information om RF-säkerhet finns på FCC:s webbplats på http://www.fcc.gov/oet/rfsafety och Industry Canadas webbplats på http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf01904.html.

VARNING! Trådlösa enheter ombord på flygplan


Gäller: Surface, Xbox, HoloLens, mus, tangentbord, Surface Headphones, Surface Earbuds, Surface-pennan, mobila enheter

Stäng alltid av den trådlösa enheten (om den har en på/av-knapp) eller ta ut batterierna ur den (om detta är möjligt) före ombordstigning på ett flygplan eller när du packar ned enheten i bagage som ska checkas in. Lyssna på flygplansbesättningens meddelanden för att få reda på om du får använda enheten under en flygning. Det är flygbolaget som bestämmer om trådlösa enheter får användas ombord.

VARNING! Personliga medicinska enheter


Gäller: Surface, Xbox, HoloLens, mus, tangentbord, Surface Headphones, Surface Earbuds, Surface-pennan, mobila enheter, Microsoft Band

Radiosignaler och magnetiska fält från elektronisk utrustning kan ha en negativ påverkan på annan elektronisk utrustning och göra så att den inte fungerar. Trots att enheten har utformats, testats och tillverkats för att följa reglerna för högfrekvensstrålning i bland annat USA, Kanada, EU och Japan kan trådlösa sändare och elektriska kretsar i enheten oavsiktligt orsaka störningar i annan elektronisk utrustning.

Personer med hjärtstimulatorer (pacemakers) bör alltid vidta följande försiktighetsåtgärder:

 • American Heart Association rekommenderar att ett minimiavstånd på 15 cm hålls mellan en trådlös enhet och en pacemaker för att undvika potentiella störningar hos pacemakern.
 • Om du använder din mobila enhet i ett skal eller en hållare bör dessa tillbehör inte innehålla några metalldelar.
 • Bär inte enheten i en bröstficka.
 • Om du har anledning att misstänka att enheten orsakar störningar bör du omedelbart stänga av enheten.

Om du använder någon annan medicinsk apparat än en pacemaker bör du rådgöra med den medicinska apparatens tillverkare eller din läkare för att få information och anvisningar om användningen av andra elektroniska enheter i närheten av din medicinska apparat.

VARNING! Radiostörningar


Gäller: Surface, Xbox, HoloLens, mus, tangentbord, Surface Headphones, Surface Earbuds, Surface-pennan, mobila enheter

Även om enheten har testats för kompatibilitet och säkerhet innehåller den en radiosändare som under vissa omständigheter kan påverka annan elektronisk utrustning eller medicinska enheter (t.ex. pacemakers) och orsaka att dessa fungerar felaktigt, vilket kan ge upphov till skador eller dödsfall.

 • Stäng av din enhet på platser där du uppmanas att göra det.
 • Följ alltid besättningens instruktioner ombord på ett flygplan. Stäng av enheten och/eller aktivera flygplansläget enligt besättningens instruktioner. Gör även detta för alla trådlösa enheter i ditt bagage. Rådfråga flygbolagets personal eller besättning om reglerna för användning av enheten under flygningar.
 • Följ alltid alla lokala regler och anvisningar när du befinner dig i områden där användning av mobilnät eller trådlösa nätverk är förbjuden.

VARNING! Säkerhetsanvisningar för nätadaptern


Gäller: Surface, HoloLens, mobila enheter, Surface-dockningsstationer, enheter med extern strömförsörjning

Välj och använd alltid ett lämpligt eluttag för din enhet. Underlåtelse att vidta följande säkerhetsåtgärder kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall till följd av elektriska stötar eller till brand eller skador på enheten. 

Så här väljer du en lämplig strömkälla för din enhet:

 • Vi rekommenderar att du använder äkta Microsoft-nätadaptrar och -strömkablar. En äkta Microsoft-nätadapter följde med enheten. Du kan även köpa äkta Microsoft-nätadaptrar från auktoriserade Microsoft-återförsäljare och på https://store.microsoft.com/devices.
 • Använd endast nätspänning från ett vanligt eluttag. Använd inte alternativa strömkällor, t.ex. generatorer eller växelriktare, även om spänningen och frekvensen verkar acceptabel. 
 • Kontrollera att eluttaget ger en nätspänning och -frekvens som passar nätadaptern (de anges som spänning (V) respektive frekvens (Hz) på adaptern). Om du är osäker på vilken typ av nätspänning som levereras till ditt hem kan du rådfråga en behörig elektriker. 
 • Överbelasta inte vägguttag, förlängningskablar, grenuttag eller andra eluttag. Kontrollera att de är klassificerade för att hantera den totala ström (i ampere (A)) som enheten drar (anges på adaptern) tillsammans med alla andra enheter som är anslutna till samma krets. 
 • På enheter där stiften på nätkontakterna kan fällas in för förvaring måste du se till att stiften är helt utfällda innan du ansluter nätadaptern till ett eluttag.
 • På enheter där stiften kan tas bort från nätkontakterna och där en universaladapter används måste du se till att stiften har rätt konfiguration för eluttaget och att de sitter fast ordentligt i nätadaptern innan du ansluter nätadaptern till ett eluttag.

VARNING! Säkerhet för kablar


Gäller: Surface, Xbox, HoloLens, mus, tangentbord, Surface Headphones, Surface Earbuds, mobila enheter, Microsoft Band, Azure Kinect-enheter

Friliggande kablar kan utgöra en potentiell snubbelrisk.  Placera alla kablar så att inte människor eller husdjur kan snubbla över dem eller dra i dem av misstag. Låt inte barn leka med kablarna. Gör så här för att undvika skada på kablar:

 • Skydda kablarna så att ingen trampar på dem och att de inte blir krossade.
 • Skydda kablarna så att de inte böjs kraftigt, framförallt när de är anslutna till ett eluttag, nätadaptern och enheten.
 • Ryck inte i nätsladdarna, slå inte knut på dem, böj eller tänj dem inte. Linda inte strömsladden för hårt runt något, framförallt inte runt nätadaptern. Linda den löst i stället för att dra åt den hårt.
 • När du placerar enheten eller nätadaptern ser du till att sladdarna inte böjs skarpt och att kontakterna inte trycks mot en vägg eller hård yta. 
 • Placera inte nätsladdarna nära värmekällor.
 • Låt inte husdjur eller barn bita i eller tugga på nätsladdar.
 • Dra inte i nätsladden när du tar ut den ur uttaget. Dra i stället i kontakten.
 • Kontrollera nätsladdar och kablar regelbundet. Om nätsladden eller kablar blir varma, slitna, spricker eller skadas på något sätt slutar du omedelbart använda den. Vi rekommenderar att du ersätter skadade nätsladdar och kablar med en äkta ersättningsnätsladd eller -kabel från Microsoft.
 • Koppla från laddningskabeln eller nätsladden när du inte ska använda den under längre perioder.

Varning! Nätadapterns DC-koppling


Gäller: Surface

Undvik långvarig hudkontakt med DC-kopplingen när din nätadapter är ansluten till en strömkälla eftersom det kan orsaka obehag eller skada. Du bör inte sova eller sitta på DC-kopplingen.

Utsätt inte nätadaptern för vätska, svett, smuts eller andra föroreningar. Användning av en smutsig nätadapter kan leda till uppvärmning och orsaka obehag eller skada. Sluta omedelbart att använda nätadaptern. Koppla bort nätadaptern från enheten. Torka av den med en ren trasa.

Om du upptäcker skador på någon del av laddaren eller sladden bör du sluta använda dem och kontakta oss för att få supportalternativ.

Varning! Användningskrav.


Gäller: HoloLens

 IPD (ett ögonmått för avståndet mellan de två pupillerna) på mellan 51 och 74 krävs för att du ska kunna se hologram på ett bekvämt sätt med HoloLens. Det här intervallet tillgodoser de flesta vuxna och barn över 13 år.  HoloLens är inte avsett för barn under 13.

VARNING! Befintliga synnedsättningar


Gäller: HoloLens, Windows Mixed Reality

Bra binokulärseende krävs för att visa stereografiskt 3D-innehåll. Kontakta en ögonläkare om du inte kan se 3D-innehåll på ett tydligt och bekvämt sätt. HoloLens kan användas med kontaktlinser och med de flesta typer av glasögon. Om du har en synnedsättning bör du kontakta en ögonläkare innan du använder HoloLens. En liten andel människor har en synnedsättning som kan försämras vid användning av HoloLens.

Varning! Använda mixad verklighet på ett bekvämt sätt


Gäller: HoloLens, Windows Mixed Reality

Vissa personer kan uppleva obehag, till exempel illamående, åksjuka, yrsel, desorientering, huvudvärk, trötthet eller ansträngda/torra ögon vid användning av mixad eller virtuell verklighet, särskilt när de håller på att vänja sig vid att använda det. Kontakta läkare om symtomen är allvarliga eller inte upphör.

Åksjuka och relaterade symptom kan uppstå om det finns en diskrepans mellan vad du ser och vad din kropp upplever. Om du har lätt för att bli åksjuk, få migrän eller har problem med innerörat eller andra hälsotillstånd kan du ha ökad risk för att känna obehag.

Det finns inga belägg för att visning av 3D eller mixad verklighet kan orsaka synnedsättningar eller skada synutvecklingen. Om du inte kan uppleva 3D-effekten tydligt och bekvämt bör du överväga att kontakta en ögonläkare för att se om du har en odiagnostiserad synnedsättning.

Vissa situationer kan öka risken för obehag. Till exempel:

 • Om du aldrig har provat förut tenderar symptomen att minska när du har vant dig vid att använda mixad eller virtuell verklighet.
 • Enheter kan fungera bättre för användare vars avstånd mellan pupillerna (IPD) ligger inom ett visst avstånd. IPD är avståndet mellan mitten av pupillerna på båda ögonen. Användare som har en IPD som ligger utanför det optimala avståndet för Enheten kan uppleva obehag.
 • Vissa typer av innehåll, särskilt spel eller filmer, som gör att det känns som om du förflyttar dig eller tittar ned från ovan, eller interaktioner som innefattar att hålla koll på rörliga föremål.
 • Om du använder enheten en längre tid utan avbrott.

Så här minskar du obehag:

 • Börja försiktigt och använd enheten en kort tid de första gångerna. De flesta känner att obehaget minskar när de använt Enheten ett par gånger.
 • Ta regelbundna pauser och sluta direkt och vila om du upplever obehag. Tider och pauser kan vara olika beroende på användare och hur de använder enheten.

Om du upplever obehag ska du sluta använda enheten och vila tills du känner dig bättre. Att sitta stilla i en miljö med god belysning kan göra att du återhämtar dig snabbare om du känner dig desorienterad. Om du känner dig desorienterad ska du undvika aktiviteter som kräver balans, koordination eller liknande tills du återhämtat dig. Notera vilken typ av innehåll som du tittade på och andra aspekter i den situation då obehaget uppstod så att du kan anpassa ditt beteende eller omständigheterna till nästa gång. Det tar olika tid för olika personer att anpassa sig. Överväg att pausa oftare eller ta längre pauser.

Obs! Så här upplever du 3D-innehåll på ett bekvämt sätt


Gäller: HoloLens, Windows Mixed Reality

Bra binokulärseende krävs för att visa stereografiskt 3D-innehåll. Om du har problem med nedsatt binokulärseende, till exempel skelning, kan det vara svårt att uppleva 3D-innehåll på ett bekvämt sätt. En liten procent av alla människor har nedsatt binokulärseende och de kanske inte ens känner till förrän de försöker titta på 3D-innehåll. Kontakta en ögonläkare om du inte kan se 3D-innehåll på ett tydligt och bekvämt sätt.

Varning! Använd i en säker omgivning


Gäller: Windows Mixed Reality

När du använder enheten kan du bli distraherad och inte se vad som händer i din omgivning. Windows Mixed Reality-headset kan helt och hållet blockera din sikt och innehåll kan se ut att vara på avstånd men ändå blockera din sikt så att du inte ser närliggande fysiska föremål.

Använd endast enheten på en säker plats som är lämpad för det du ska göra. Undvik faror, till exempel ytor som gör att du kan halka eller snubbla, trappor, låga tak, ömtåliga eller värdefulla föremål som kan gå sönder samt situationer där människor eller föremål kan närma sig utan förvarning. Använd inte enheten när du av säkerhetsskäl behöver din syn för att vara vaksam på omgivningen.

Du måste följa alla konfigurationsrekommendationer för Windows Mixed Reality, inklusive hur du använder ditt headset för att skapa en gräns. Din datorkonfiguration och vissa program eller gränssnitt kan resultera i fördröjningar eller fel i visningen av gränsen. Iaktta alltid försiktighet och var vaksam på omgivningen, även när du har skapat en gräns.

Obs! Använda gränser


Gäller: HoloLens, Windows Mixed Reality

När det är tillgängligt och har konfigurerats på rätt sätt kan funktionerna i enheten användas för att sätta gränser så att du kan undvika hinder och hjälpa till att hantera omgivningen.

Varning! Följ anvisningar och rekommendationer för installation och användning


Gäller: HoloLens, Windows Mixed Reality

Följ alla installations- och användningsguider som medföljer enheten, dess tillbehör och utgivaren av programvara eller 2D-/3D-innehåll eller -funktioner (”innehåll”).

Om du inte konfigurerar, använder och underhåller enheten på korrekt sätt kan det öka risken för allvarlig skada eller dödsfall, eller skada på enheten och dess tillbehör.

Varning! Enhetsdelning


Gäller: Xbox, Windows Mixed Reality

Om du låter någon annan använda enheten måste du se till att de förstår hälso- och säkerhetsinformationen i den här guiden samt andra säkerhets- eller användningsinstruktioner som tillhandahålls av leverantören av enheten eller innehållet. Varje person som använder enheten bör slutföra procedurerna för konfiguration/orientering för att bekanta sig med systemet.

Varning! Programrisker


Gäller: Azure Kinect-enheter

Varningarna i den här guiden gäller maskinvara och dess programvara i en fristående miljö. En eller flera av varningarna i guiden kanske inte gäller, är otillräckliga eller är ofullständiga när det gäller de risker som är associerade med ditt program. Du ansvarar ensam för att avgöra vilka varningar som krävs för ditt program, innehållet i dessa varningar och hur dessa varningar förmedlas till användarna.

VARNING! Hantering och platsförberedelse


Gäller: Surface Hub

Enheten är stor och tung och det är viktigt att den hålls upprätt. Tänk därför på följande för att minska risken för skada:

 • Fundera över hur du kan flytta enheten på ett säkert sätt till platsen där du ska packa upp och montera den innan du flyttar den till monteringsplatsen.
 • Var alltid minst två personer när ni packar upp och monterar enheten.
 • När enheten har packats upp ska den monteras direkt. Se därför till att monteringssystemet är på plats innan enheten packas upp. Om du monterar på ett stativ med hjul, låser eller blockerar du hjulen på stativet innan du packar upp enheten.
 • För att undvika risk att snubbla ser du till att området är fritt från förpackningsmaterial.

VARNING! Tungt föremål


Gäller: Surface Hub

Enheten är mycket tung. Vi rekommenderar att minst två personer lyfter enheten för att undvika risk för skada, dödsfall eller skada på enheten. Det är viktigt att använda rätt kroppsställning när enheten lyfts och/eller flyttas.

VARNING! Ergonomiska lyft


Gäller: Surface Hub

För att minska risken för lyftrelaterade skador, dödsfall eller skada på enheten ska du använda bra ergonomiska lyftmetoder, inklusive men inte begränsat till:

 • Planera i förväg. Se till att de som ska lyfta är överens om hur lyftet ska utföras.
 • Avgör om ni klarar av att lyfta enheten. Blir lyftet för tungt eller besvärligt?
 • Bestäm om ni behöver lyfthjälp.
 • Kontrollera att det inte finns hinder eller hala ytor i området.
 • Lyft med benen, inte ryggen.
 • Böj på knäna och håll ryggen rak.
 • Håll enheten nära kroppen.
 • Centrera kroppen mot enheten. Håll fötterna på axelavstånd.
 • Lyft jämnt och försiktigt rakt upp.
 • Håll överkroppen rak. Vrid inte överkroppen medan du lyfter eller efter att enheten lyfts upp.
 • Placera enheten långsamt och försiktigt på ett stativ eller väggfäste med rak rygg. Släpp inte förrän enheten sitter på plats.

VARNING! Korrekt installation


Gäller: Surface Hub

För att undvika risker relaterade till felaktig montering måste enheten monteras av personer som har läst och förstått monteringsinstruktionerna innan arbetet påbörjas. Om du inte har nödvändig utrustning eller kompetens, eller om du är osäker på om monteringsytan håller för enheten, ska du kontakta en professionell montör.

VARNING! Korrekt montering på stativ


Gäller: Surface Hub

Enheten är tung och monteras på ett stativ med alla fyra monteringsfästen. För att minska risken för skada, dödsfall eller skada på enheten:

 • Följ alla instruktioner från tillverkaren av stativet.
 • Se till att stativet och föreslagen monteringsmetod klarar enhetens vikt.
 • Använd bara den monteringsutrustning som medföljer stativet.
 • Se till att alla skruvar sitter ordentligt enligt stativtillverkarens instruktioner.
 • Släpp inte enheten förrän du är säker på att de övre och nedre hakarna på båda monteringsfästena sitter ordentligt på de övre och nedre monteringsskenorna på stativet.
   

VARNING! Korrekt väggmontering


Gäller: Surface Hub

Enheten är mycket tung. För att minska risken för skada, dödsfall eller skada på enheten:

 • Följ alla instruktioner från tillverkaren av väggfästet.
 • Se till att väggens struktur/material och föreslagen monteringsmetod klarar enhetens vikt.
 • Köp och använd rekommenderad utrustning och monteringssystem för din enhet baserat på väggens struktur/material.
 • Se till att alla skruvar sitter ordentligt enligt instruktionerna från tillverkaren av väggfästet.
 • Enheten är konstruerad för att monteras på en betongvägg eller -pelare. Det kan behövas ytterligare förstärkning för gipsskivor, gips, platsplattor, stål- och träväggar, pelare och/eller stolpar innan monteringen påbörjas.
 • Släpp inte enheten förrän du är säker på att den sitter fast ordentligt i enlighet med instruktionerna som medföljde den valda monteringsmetoden.

VARNING! Osynliga faror i väggar och andra monteringsytor


Gäller: Surface Hub

Det kan finnas elkablar, gasledningar och andra osynliga faror eller hinder i väggar och andra monteringsytor. Att skära eller borra i en monteringsyta som döljer en osynlig fara kan orsaka allvarlig personskada eller dödsfall.

Det är montörens ansvar att före monteringen ta reda på om det finns osynliga faror för att undvika dessa faror. Utvärdera monteringsmiljön och kontrollera alltid att det inte finns några osynliga faror i väggen eller någon annan monteringsyta innan du börjar borra och/eller skära.

VARNING! Vältrisk


Gäller: Surface Hub

För att undvika risk för personskada, dödsfall eller skada på en stativmonterad enhet när den flyttas:

 • Använd endast ett stativ som är kompatibelt med enheten.
 • Följ alla instruktioner från stativtillverkaren när du ska flytta en stativmonterad enhet.
 • Häng eller placera inte tunga föremål på enheten eller stativet.
 • Koppla från strömsladden och andra kablar innan du flyttar den stativmonterade enheten.
 • Ta det lugnt och försiktigt när du flyttar den stativmonterade enheten. Följ stativtillverkarens instruktioner när du flyttar stativet.
 • Var försiktig när du transporterar en stativmonterad enhet upp eller ned för ramper. Lämna aldrig en stativmonterad enhet oövervakad på eller nära en ramp. 
 • Endast vuxna ska flytta den stativmonterade enheten.

VARNING! Säkerhet för nätadapter och nätsladd


Gäller: Xbox

Välj och använd alltid ett lämpligt nätadapter och nätsladd för din enhet. Underlåtelse att vidta följande säkerhetsåtgärder kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall till följd av elektriska stötar eller till brand eller skador på enheten. 

Så här väljer du en lämplig strömkälla för din enhet:

 • Vi rekommenderar att du använder äkta Microsoft-nätadaptrar och -strömkablar. En äkta Microsoft-nätadapter och/eller -nätsladd följde med enheten. Du kan även köpa äkta Microsoft-nätadaptrar eller -nätsladdar från auktoriserade Microsoft-återförsäljare och på https://store.microsoft.com/devices.
 • Använd endast nätspänning från ett vanligt eluttag. Använd inte alternativa strömkällor, t.ex. generatorer eller växelriktare, även om spänningen och frekvensen verkar acceptabel. 
 • Kontrollera att eluttaget ger en nätspänning som anges för enheten (när det gäller spänning [V] och frekvens [Hz]). Om du är osäker på vilken typ av nätspänning som levereras till ditt hem kan du rådfråga en behörig elektriker. 
 • Överbelasta inte vägguttag, förlängningskablar, grenuttag eller andra eluttag. Kontrollera att de är klassificerade för att hantera den totala ström (i ampere (A)) som enheten drar tillsammans med alla andra enheter som är anslutna till samma krets. 
 • På enheter där stiften på nätkontakterna kan fällas in för förvaring måste du se till att stiften är helt utfällda innan du ansluter nätadaptern till ett eluttag.
 • På enheter där stiften kan tas bort från nätkontakterna och där en universaladapter används måste du se till att stiften har rätt konfiguration för eluttaget och att de sitter fast ordentligt i nätadaptern innan du ansluter nätadaptern till ett eluttag.

OBS! Hantering


Gäller: Xbox

Var varsam med din Microsoft-enhet. Den är gjort av metall och plast, och innehåller känsliga elektroniska komponenter. Enheten kan skadas om den tappas, bränns, punkteras eller krossas, eller om den kommer i kontakt med vätska. Om du misstänker att enheten eller batteriet har skadats slutar du använda enheten eftersom det kan orsaka överhettning eller personskada.

OBS! Användning av skiva


Gäller: Xbox

Så här undviker du att skivor fastnar i den optiska enheten, vilket kan skada dina skivor eller enheten:

 • Mata alltid ut eventuella skivor innan du flyttar enheten.
 • Använd aldrig spruckna skivor. De kan splittras och fastna i eller skada interna komponenter i enheten.

VARNING! Användning av speltillbehör


Gäller: Xbox

Se till att barn som använder speltillbehör med Xbox™-konsolen och Kinect™-sensorn spelar på ett säkert sätt, inom deras begränsningar, och att de förstår hur konsolen, sensorn och tillbehören används på rätt sätt.