Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Hur du använder funktionen enkel fildelning för att dela filer i Windows XP

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 304040

Kontrollera att du kör Windows XP med Service Pack 3 (SP3) om du vill fortsätta få säkerhetsuppdateringar för Windows.Mer information finns i Microsoft-webbsida: Stöd för slutdatum för vissa versioner av Windows

Sammanfattning
Med Windows XP kan du dela filer och dokument med andra användare på datorn och med andra användare i ett nätverk. Det finns ett nytt användargränssnitt (UI) kallas enkel fildelning och en ny funktion för delade dokument. I den här artikeln beskrivs det nya Användargränssnittet för fildelning och diskuteras följande ämnen:
INTRODUKTION
Du kan dela filer mellan både lokala och fjärranslutna användare på en dator med Windows XP. Lokala användare logga in på datorn direkt med sina egna konton eller med ett gästkonto. Fjärranvändare ansluter till datorn via nätverket och komma åt filer som är utdelade på datorn.

Du kan använda Användargränssnittet enkel fildelning genom att visa egenskaperna för en mapp. Genom en enkel Fildelning kan du konfigurera både resurs- och NTFS-filsystembehörigheter på mappnivå. Behörigheterna gäller mappen, alla filer i mappen, undermappar och alla filer i undermappar. Filer och mappar som skapas i eller kopieras till en mapp ärver de behörigheter som är definierade för deras överordnade mapp. Den här artikeln beskrivs hur du konfigurerar åtkomst till dina filer, beroende på behörighet. Artikeln innehåller information om behörighetsnivåer har inte dokumenterats i operativsystemfilerna eller hjälpfilen.
Mer Information
Fildelning i Windows XP kan konfigurera du fem behörighetsnivåer. Du kan konfigurera nivåerna 1, 2, 4 och 5 med hjälp av Användargränssnittet enkel fildelning. Om du vill göra detta högerklickar du på mappen och klicka sedan på delning och säkerhet om du vill öppna Användargränssnittet enkel fildelning. Om du vill konfigurera nivå 3, kopiera en fil eller en mapp i mappen "Delade dokument" under "Min dator". Den här konfigurationen ändras inte när du aktiverar eller inaktiverar enkel fil Sharing.Level 1 är den mest privata och säkra inställningen, medan nivå 5 är den mest offentliga och mest ändringsbara (osäkra) inställningen.

Sätta på och stänga av enkel fildelning

Obs! Windows XP Home Edition-datorer har alltid enkel fildelning aktiverad.

Som standard är Användargränssnittet enkel fildelning aktiverat på datorer med Windows XP Professional som är anslutna till en arbetsgrupp. Windows XP Professional-datorer som är anslutna till en domän från gränssnittsmiljön endast klassiska delning och säkerhet. När du använder den Användargränssnittet enkel fildelning (som finns i mappens egenskaper) konfigureras både resurs- och filbehörigheter.

Om du inaktiverar enkel fildelning har du mer kontroll över enskilda användares behörighet. Du måste emellertid ha avancerade kunskaper om NTFS och resursbehörigheter för att mappar och filer säkrare. Om du inaktiverar enkel fildelning stängs inte funktionen Delade dokument av.

Du aktiverar eller inaktiverar du enkel fildelning i Windows XP Professional, så här:
 1. Klicka på Startoch sedan på den Här datorn på skrivbordet.
 2. Klicka på MappalternativVerktyg-menyn
 3. Klicka på fliken Visa och markera kryssrutan Använd förenklad fildelning (rekommenderas) om du vill aktivera enkel fildelning. (Avmarkera den här kryssrutan om du vill inaktivera den här funktionen.)

Hantera åtkomstnivåer för resurser och filer

Du kan använda enkel fildelning för att konfigurera fem nivåer av åtkomst till resurser och filer:
 • Nivå 1: Mina dokument (privat)
 • Nivå 2: Mina dokument (standard)
 • Nivå 3: Filer i delade dokument tillgängliga för lokala användare
 • Nivå 4: Delade filer i nätverket (som kan läsas av alla)
 • Nivå 5: Delade filer i nätverket (som kan läsas och redigeras av alla)
Obs!
 • Filer som är lagrade i "Mina dokument" har nivå 2.
 • Mappar på nivå 1, 2 och 3 är endast tillgänglig för en användare som loggar in lokalt. Användare som loggar in lokalt är en användare som loggar in på en dator med Windows XP Professional från en session med RDP (Remote Desktop).
 • Mappar på nivå 4 och 5 är tillgängliga för användare som loggar in lokalt och för fjärranvändare från nätverket.
I följande tabell beskrivs behörigheterna:
ÅtkomstnivåAlla (NTFS/fil)ÄgareSystemAdministratörerAlla (resurs)
Nivå 1Inte tillgängligtFullständig kontrollFullständig kontrollInte tillgängligtInte tillgängligt
Nivå 2Inte tillgängligtFullständig kontrollFullständig kontrollFullständig kontrollInte tillgängligt
Nivå 3LäsFullständig kontrollFullständig kontrollFullständig kontrollInte tillgängligt
Nivå 4LäsFullständig kontrollFullständig kontrollFullständig kontrollLäs
Nivå 5ÄndraFullständig kontrollFullständig kontrollFullständig kontrollFullständig kontroll

Nivå 1: Mina dokument (privat)

Ägaren till filen eller mappen har läs- och skrivbehörighet för filen eller mappen. Ingen annan kan läsa eller skriva till mappen eller filerna i den. Alla undermappar i en mapp som markerats som privata förblir privata om inte behörigheterna för överordnade mappen ändras.

Om du är datoradministratör och skapar ett användarlösenord för ditt konto med verktyget användarkonton på Kontrollpanelen uppmanas du att göra dina filer och din mapp privata.

Obs! Möjligheten att göra en mapp privat (nivå 1) är endast tillgänglig för ett användarkonto i en egen Mina dokument-mapp.


Så här konfigurerar du en mapp och alla filer i den till nivå 1 så här:
 1. Högerklicka på mappen och klicka sedan på delning och säkerhet.
 2. Markera kryssrutan gör den här mappen privat och klicka sedan på OK.
Lokala NTFS-behörigheter:
 • Ägare: Fullständig kontroll
 • System: Fullständig behörighet
Behörigheter till resurs:
 • Inte delad

Nivå 2 (standard): Mina dokument (standard)

Ägaren till filen eller mappen och lokala datoradministratörer har läs- och skrivbehörighet för filen eller mappen. Ingen annan kan läsa eller skriva till mappen eller filerna i den. Det här är standardinställningen för alla mappar och filer i varje användares Mina dokument-mapp.


Så här konfigurerar du en mapp och alla filer i den till nivå 2 så här:
 1. Högerklicka på mappen och klicka sedan på delning och säkerhet.
 2. Kontrollera att både gör den här mappen privat och dela den här mappen i nätverket är avmarkerad och klicka sedan på OK.
Lokala NTFS-behörigheter:
 • Ägare: Fullständig kontroll
 • Administratörer: Fullständig behörighet
 • System: Fullständig behörighet
Behörigheter till resurs:
 • Inte delad

Nivå 3: Filer i delade dokument tillgängliga för lokala användare

Filer delas med användare som loggar in lokalt på datorn. Lokala datoradministratörer kan läsa, skriva och ta bort filerna i mappen Delade dokument. Användare med begränsad behörighet kan endast läsa filerna i mappen Delade dokument. I Windows XP Professional, kan Privilegierade användare även läsa, skriva eller ta bort alla filer i mappen Delade dokument. Gruppen Privilegierade användare är endast tillgänglig i Windows XP Professional. Fjärranvändare kan inte komma åt mappar eller filer på nivå 3. Om du vill tillåta fjärranslutna användare att få åtkomst till filer måste de delas ut i nätverket (nivå 4 eller 5).

Så här konfigurerar du en fil eller en mapp och alla filer i den till nivå 3 startar du Microsoft Windows Explorer och sedan kopiera eller flytta filen eller mappen till mappen Delade dokument under den här datorn.


Lokala NTFS-behörigheter:
 • Ägare: Fullständig kontroll
 • Administratörer: Fullständig behörighet
 • Privilegierade användare: ändra
 • Begränsade användare: Läs
 • System: Fullständig behörighet
Behörigheter till resurs:
 • Inte delad

Nivå 4: Delad i nätverket (skrivskyddad)

Filerna är gemensamma för alla att läsa dem i nätverket. Alla lokala användare, inklusive gästkontot, kan läsa filerna. Men de kan inte ändra innehållet. Alla användare kan läsa och ändra dina filer.

Om du vill konfigurera en mapp och alla filer i den till nivå 4, så här:
 1. Högerklicka på mappen och klicka sedan på delning och säkerhet.
 2. Markera kryssrutan Dela ut den här mappen i nätverket , avmarkerar du kryssrutan Tillåt att användare på nätverket ändrar mina filer och klicka sedan på OK.
Lokala NTFS-behörigheter:
 • Ägare: Fullständig kontroll
 • Administratörer: Fullständig behörighet
 • System: Fullständig behörighet
 • Alla: Läs
Behörigheter till resurs:
 • Alla: Läs

Nivå 5: Delad i nätverket (läsa och skriva)

Den här nivån är den mest tillgängliga och minst säkra åtkomstnivån. Alla användare (lokala eller fjärranslutna) kan läsa, skriva, ändra eller ta bort en fil i en mapp som är delad på denna åtkomstnivå. Vi rekommenderar att den här nivån används endast för ett slutet nätverk med en konfigurerad brandvägg. Alla lokala användare, inklusive gästkontot kan också läsa och ändra filer.

Om du vill konfigurera en mapp och alla filer i den till nivå 5, så här:
 1. Högerklicka på mappen och klicka sedan på Delning och säkerhet.
 2. Markera kryssrutan Dela ut den här mappen i nätverket , markerar du kryssrutan Tillåt att användare på nätverket ändrar mina filer och klicka sedan på OK.
Lokala NTFS-behörigheter:
 • Ägare: Fullständig kontroll
 • Administratörer: Fullständig behörighet
 • System: Fullständig behörighet
 • Alla: ändra
Behörigheter till resurs:
 • Alla: Fullständig kontroll
Obs! Alla NTFS-behörigheter som avser alla inkluderar gästkontot.


Alla nivåer som beskrivs i den här artikeln är ömsesidigt uteslutande. Privata mappar (nivå 1) kan inte delas om de inte längre är privata. Delade mappar (nivå 4 och 5) kan göras privata tills de är delade.

Om du skapar en mapp i mappen Delade dokument (nivå 3), delar ut den i nätverket och sedan tillåter nätverksanvändare att ändra dina filer (nivå 5) är gäller behörigheterna för nivå 5 effektiva i mappen, filerna i mappen och undermapparna. Andra filer och mappar i mappen Delade dokument förblir konfigurerade på nivå 3.

Obs! Det enda undantaget är om du har en mapp (ExempelUndermapp) som är delad på nivå 4 inuti en mapp (Exempelmapp) som är delad på nivå 5. Fjärranvändare har korrekt åtkomstnivå till varje delad mapp. Lokalt inloggade användare har skrivbehörighet (nivå 5) till den överordnade (Exempelmapp) och den underordnade (ExempelUndermapp) mappar.

Obs! Om du inte är nöjd med den information som presenteras i det här avsnittet kan du be någon om hjälp eller kontakta support. Om du vill veta hur du kontaktar support finns på webbplatsen Microsoft Help and Support kontaktinformation:

Riktlinjer

Vi rekommenderar att du bara delar ut mappar i nätverket som fjärranvändare på andra datorer måste ha åtkomst till. Vi rekommenderar att du inte delar ut roten av systemenheten. När du gör detta är datorn sårbar för fjärranslutna användare. Fliken delning i dialogrutan Egenskaper för den enheten visas en varning när du försöker dela ut en rotmapp (till exempel C:\). Om du vill fortsätta måste du klicka på länken Om du medveten om risken men ändå vill dela ut roten för enheten, klicka här . Endast datoradministratörer kan dela ut enhetens rot.

Filerna på en skrivskyddad enhet, till exempel en CD-ROM-skiva som är delad på nivå 4 eller 5 är endast tillgängliga om CD-ROM-skivan i CD-enheten. Alla CD-ROM-skivor i CD-enheten är tillgänglig för alla användare i nätverket.

Behörighet för en fil kan skilja sig från den överordnade mappen om någon av följande förutsättningar föreligger:
 • Du kan använda kommandot Flytta vid en kommandotolk för att flytta en fil till mappen från en mapp på samma enhet som har olika behörigheter.
 • Du kan använda ett skript för att flytta filen till mappen från en mapp på samma enhet med olika behörigheter.
 • Du kör Cacls.exe vid en kommandotolk eller ett skript för att ändra filbehörigheter.
 • Filerna har funnits på hårddisken innan du installerade Windows XP.
 • Du har ändrat behörigheterna för en fil medan enkel fildelning var avstängt i Windows XP Professional.
Obs! NTFS-behörigheter bibehålls inte vid filförflyttning när Utforskaren används med enkel fildelning aktiverad.

Om du aktiverar och inaktiverar enkel fildelning ändras inte behörigheter för filer. NTFS- och resursbehörigheter ändras inte förrän du ändrar behörigheterna i gränssnittet. Om du anger behörigheterna med enkel fildelning aktiverad påverkas endast åtkomstkontrollposter (ACE: er) för filer som används för enkel fildelning. Följande åtkomstkontrollposter i Discretionary Access kontroll lista (DACL) av filer eller mappar som påverkas av gränssnittet Enkel fildelning:
 • Ägare
 • Administratörer
 • Alla
 • System

Avancerad felsökning för att konfigurera fildelning i Windows XP

Obs! Detta avsnitt är avsett för avancerade datoranvändare. Om du inte själv kan genomföra avancerad felsökning kan du be någon om hjälp eller kontakta support. Information om hur du kontaktar support finns på webbplatsen Microsoft Help and Support kontaktinformation:

Förväntade funktioner vid uppgradering

En Windows 2000 Professional eller Windows NT 4.0-dator som är ansluten till en domän eller arbetsgrupp som uppgraderas till Windows XP Professional fortsätter att vara medlem av domänen eller arbetsgruppen och har det klassiska fildelnings- och Säkerhetsgränssnittet är aktiverat. NTFS- och resursbehörigheter förändras inte vid uppgraderingen.

Som standard, om du uppgraderar en dator som kör Microsoft Windows 98, Windows 98 Second Edition eller Windows Millennium Edition som har "per resurs" delningsbehörigheter för Windows XP, är enkel fildelning alltid aktiverat. Resurser som har tilldelats lösenord tas bort och resurser med tomma lösenord förblir utdelade efter uppgraderingen.

Om du uppgraderar en dator som kör Windows 98, Windows 98 Second Edition eller Windows Millennium Edition till Windows XP Professional, och datorn är inloggad på en domän, om datorn har åtkomst på resursnivå aktiverad och ansluter till domänen medan installationsprogrammet körs, startar datorn med enkel fildelning inaktiverad.
Som standard har en Windows 98, Windows 98 Second Edition eller Windows Millennium Edition-dator har uppgraderats till Windows XP Home enkel fildelning aktiverad.

Kända problem

För fjärranslutna användare komma åt filer från nätverket (nivå 4 och 5) måste brandvägg Internet anslutning (ICF) inaktiveras i nätverksgränssnittet som fjärranvändarna ansluter genom.

Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
298804 Internet-brandväggar förhindrar bläddring och fildelning
När enkel fildelning är aktiverad fungerar inte fjärradministration och fjärredigering av registret som förväntat från en fjärrdator, och anslutningar till administrativa resurser (som C$) fungerar inte, eftersom alla fjärranvändare autentiseras som gäst. Gästkonton har inte administratörsrättigheter. När enkel fildelning är aktiverad och du konfigurerar specifika åtkomstkontrollposter, påverkas inte fjärranvändare när enkel fildelning är aktiverad eftersom alla fjärranvändare autentiseras som gäst när enkel fildelning är aktiverad.

Fjärranvändare kan mötas av meddelandet "Åtkomst nekad" på en resurs som de har kunnat ansluta till tidigare. Det här problemet uppstår när hårddisken konverteras till NTFS. Problemet uppstår på datorer med Windows XP som har enkel fildelning aktiverad som har uppgraderats från Windows 98, Windows 98 Second Edition eller Windows Millennium Edition. Detta beror på att standardbehörigheterna för en hårddisk som konverteras till NTFS inte innehåller gruppen Alla. Gruppen Alla krävs för fjärranvändare som använder gästkontot för att komma åt filerna du vill återställa behörigheterna, sluta dela och dela mappar som påverkas.

Funktioner som påverkas när enkel fildelning är aktiverad

 • I Användargränssnittet enkel fildelning i egenskaperna för en mapp konfigureras både resurs- och filbehörigheter.
 • Fjärranvändare autentiserar alltid som gästkontot.

  Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  302927 Datorhantering visas användarkontonamn när inloggad som gäst
 • Windows Explorer behålls inte behörigheter för filer som flyttas i samma NTFS-enhet. Alltid ärvs behörigheterna från den överordnade mappen.
 • På datorer med Windows XP Professional där enkel fildelning är aktiverad och Windows XP Home Edition-datorer med delade mappar (Fsmgmt.msc) och Datorhantering (Compmgmt.msc) verktyg återspeglar ett enklare delnings- och säkerhetsgränssnitt.
 • Kommandot Ny filresurs är inte tillgängligt i konsolerna Datorhantering och delade mappar när du högerklickar på ikonen resurser . Om du högerklickar på någon resurs i listan är också Egenskaper och Sluta dela kommandon tillgängliga.

Problem som inte orsakas av enkel fildelning

 • I Windows XP Home Edition visas snapin-modulen Datorhantering inte noden lokala användare och grupper . Snapin-modulen Lokala användare och grupper kan inte läggas till en egen snapin-modul. Detta är en begränsning i Windows XP Home Edition. Det beror inte på enkel fildelning.
 • Om du stänger av gästkontot på Kontrollpanelen användarkonton påverkas bara gästens möjlighet att logga in lokalt. Kontot inaktiveras inte.
 • Fjärranvändare kan inte autentisera med hjälp av ett konto med ett tomt lösenord. Denna autentisering konfigureras separat.
 • Windows XP Home Edition kan inte ansluta till en domän. Den kan bara konfigureras som medlem av en arbetsgrupp.

  Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  303606 Kan logga in utan lösenord genom att använda gästkonto efter uppgradering från Windows 2000
Referenser
Information om hur du konfigurerar fildelning i Windows Vista finns på följande Microsoft-webbplats:

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 304040 – senaste granskning 06/20/2014 13:26:00 – revision: 5.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbresolve kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbPubTypeKC kbnetwork kbhowto kbarttypeshowme kbenv kbcip kbmt KB304040 KbMtsv
Feedback